Projekt modernizacji kotłowni gazowej i instalacji c.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt modernizacji kotłowni gazowej i instalacji c.o."

Transkrypt

1 Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych mgr inż. Paweł Zawalski Bielsko-Biała ul. Olszówka 14 tel/fax Obiekt: Dom Kultury Bielsko-Biała Komorowie Adres budowy: Bielsko-Biała ul. Olimpijska 16 Inwestor: Miejski Dom Kultury Bielsko-Biała ul.1-go Maja 12. Faza projektowa: projekt wykonawczy Projekt modernizacji kotłowni gazowej i instalacji c.o. Projektował: Luty 2013 r. 1

2 OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania technologicznego kotłowni gazowej c.o. i instalacji c.o.dla Domu Kultury w Komorowicach 1. Podstawa opracowania - inwentaryzacja stanu istniejącego - PN i przepisy 2. Zakres opracowania W projekcie opracowano zagospodarowanie technologiczne istniejącej kotłowni c.o. z uwzględnieniem niezbędnych prac dla uzyskania zgodności z obowiązującymi przepisami oraz wymianę instalacji rurowej c.o.. 3. Projekt zawiera: - strona tytułowa - opis techniczny - obliczenia - rysunki: 1. rzut kotłowni 1: schemat kotłowni 3. rzut parteru instalacja c.o. 1: rzut I piętra instalacja c.o. 1: rzut poddasza instalacja c.o. 1: rozwinięcie instalacji c.o. 4. Opis rozwiązania projektowego 4.1. Kotłownia W istniejącej kotłowni ustawiony jest kocioł gazowy zainstalowany w roku Kocioł jest wyeksploatowany i ma małą sprawność na skutek niewłaściwej eksploatacji wynikającej nieszczelnej instalacji c.o. i otwartego naczynia wzbiorczego. Instalacja zabezpieczona jest otwartym naczyniem wzbiorczym umieszczonym na strychu. Instalacja odpowietrzająca w części podłączona jest do naczynia wzbiorczego, część pionów posiada odpowietrznik automatyczne. Pomieszczenie kotłowni nie jest wydzielone pożarowo i nie posiada zabezpieczenia przed ulatnianiem się gazu. Projektuje się likwidację kotła, rurociągów technologicznych w kotłowni w tym rur od istniejącego naczynia wzbiorczego. Projektuje się nowy kocioł z palnikiem modulowanym, kondensacyjny, sterowany automatyką pogodową. Przyjęto kocioł wiszący z powodu możliwości zalewania pomieszczenia kotłowni w czasie deszczów nawalnych. - Zapotrzebowanie ciepła dla c.o. i wentylacji 64 kw 4.2. Kotłownia zabezpieczenia wg PN-91/B Dobór naczynia wzbiorczego dla pojemności kotła 6 l oraz instalacji 700 l Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego Vu = 1,1 x 985 x 0,0295 x0,7 = 22,4 l Pojemność całkowita naczynia 2

3 0,25 + 0,1 Vc = x 22,4 = 56 l 0,25 0,11 Przyjęto naczynie REFLEX 50 N. Ciśnienie w naczyniu ustawić na 0,25 MPa. Średnica rury wzbiorczej d = 0,7 V 54,5, = 5,16 mm Przyjęto R = ¾ Dobór zaworu bezpieczeństwa kotła m. > 3600 x N/ν N= 70 kw ν = 2280 kj/kg m> 3600 x 70/2280 > 110,5 kg/h Wymagany przekrój kanału dolotowego (1 x2) x m A = ,03 x ά c x V (p1 p2) x ζ1 x2 = 0 udział pary w mieszance wodno-parowej m. = 198,5 ac = 0,20 współczynnik dla zaworu typ 1915 p1 = 0,25 MPa p2 = 0,0 ζ1 = 965 kg/m 3 (1 0) x 110,5 Aw = = 9,01 mm 5,03 x 0,2 x V (0,3-0,11)x965 Zastosowano membranowy zawór bezpieczeństwa SYR 1915 o średnicy nominalnej Dn 25 mm i średnicy kanału dolotowego 20 mm. Ciśnienie otwarcia 0,25 MPa. Rura wzbiorcza Naczynie ciśnieniowe połączyć z instalacją rurą wzbiorczą o średnicy Dn 25, na której należy zainstalować zawór spustowy oraz manometr o zakresie 0-0,6 Mpa. Obliczenie wentylacji kotłowni: Moc kotła 70 kw. Przyjęto 5 cm 2 wentylacji nawiewnej na 1 kw: 5 x 70 = 350 cm 2 Przyjęto istniejący kanał nawiewny 200x200 = 400 cm 2 Wywiew Przez kanał murowany wyprowadzone na d dach 14x14 cm Sprawdzenie kubatury kotłowni: Wymagana kubatura:70 kw : 4,65 = 15,1 m 3 Istniejąca kubatura kotłowni 93 m 3. Wykonanie kotłowni: Kotłownię wykonana jest na parterze budynku. Wydzielenie kotłowni musi być szczelne i zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r Dz.U. 75. poz. 690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wszystkie przejścia rurociągów przez ściany wewnętrzne kotłowni muszą być wykonane jako szczelne w systemie HILTI i posiadać certyfikat (opis na ścianie przy przejściu). Drzwi do kotłowni wykonać o odporności ogniowej 30 minut, otwierane na zewnątrz, bezklamkowe, otwierające się pod naciskiem ramienia z samozamykaczem. 3

4 Instalację poddać próbie szczelności (przy odłączonym naczyniu wzbiorczym i zaworze bezpieczeństwa. Instalacja gazowa wewnętrzna pozostaje bez zmian wykonane będzie nowe podejścia do kotła oraz zawór elektromagnetyczny z systemem GAZEX jako zabezpieczenie kotłowni przed ulatnianiem się gazu. Próba ciśnieniowa na zimno Po przepłukaniu i dokładnym odpowietrzeniu instalacji grzewczej należy odłączyć ciśnieniowe naczynie wzbiorcze, a instalację poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie P = 0,6 MPa w czasie 30 minut. W tym czasie nie może wystąpić żaden spadek ciśnienia. Przewody wodociągowe poddać próbie na 0,9 MPa. Uruchomienie kotłowni Uruchomienie kotłowni winno zostać wykonane przez dostawcę kotła, po zainstalowaniu urządzeń zabezpieczających i urządzeń regulacji automatycznej. Próba szczelności na gorąco Uruchomioną instalację należy poddać próbie na gorąco na najwyższe parametry. Pompy obiegowe winne być uruchomione. W czasie tej próby dokonać regulacji urządzeń technologicznych i automatyki. Wytyczne branżowe: a) branża budowlana - wykonać drzwi do kotłowni szer. 80 cm o odporności ogniowej 0,5 godz. bezklamkowe - ściany i sufit pomalować - przejścia rurociągów stalowych przez ściany kotłowni uszczelnić masą uszczelniającą Hilti o odporności ogniowej klasy EI 60. Przejścia rur plastikowych zabezpieczyć samozaciskami p.poż. - dla kotła wykonać wkład kwasoodporny z wyczystką nad posadzką i spustem skroplin, Na dachem wykonać daszek systemowy, komin nad dachem podłączyć do instalacji odgromowej b) branża instalacyjna. - Wykonać instalację gazową uwzględniając system sygnalizacji i odcinania dopływu gazu do kotłowni w przypadku jego ulatniania się spełniający wymagania Dz.U. nr 75 i PN-B na rurociągu powrotnym inst. c.o. zabudować filtroodmulnik Dn 50 - wykonać doprowadzenie wody do uzupełniania zładu przez stację zmiękczania. c) branża elektryczna - instalację elektryczną kotłowni wykonać w klasie IP 65 - połączenia urządzeń elektrycznych i AKP wykonać pod nadzorem dostawcy urządzeń i automatyki 5. Wewnętrzna instalacja gazowa Budynek podłączony jest do sieci gazowej niskoprężnej rurą stalową Dn 50 mm. Zawór główny i 2 gazomierze umieszczone są w szafce naściennej. Istniejąca instalacja wykonana jest z rur stalowych czarnych. Bilans gazu: - kotłownia Vg = 10,0 m 3 /h 4

5 Zabudowa zaworu elektromagnetycznego wymaga wycięcia fragmentu instalacji i wspawania króćców do podłączenia zaworu. Zawór wykonać poza kotłownią, na ścianie zewnętrznej i zabudować go szafką z blachy. Przewody wewnętrznej instalacji gazowej należy wykonać z rur stalowych czarnych, typ średni wg PN-74/H łączonych za pomocą spawania. Przewody w budynku należy układać nad tynkiem w odl. 2 cm na parterze i piętrze, w piwnicy w odl. 3 cm od tynku, mocując je hakami co 2,0 do 3,0 m. Spadek przewodów 0,4% utrzymać w kierunku dopływu gazu, pionów lub przyborów. Instalacja gazowa ma spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 czerwca 2002 r r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr r.poz.690). Poprawność wykonania kanałów spalinowych uzgodnić z uprawnionym kominiarzem. Do odbioru instalacji przedłożyć zaświadczenie kominiarskie o poprawności wykonania wentylacji oraz kanałów spalinowych. Odbiór instalacji Instalację gazową należy poddać sprawdzeniu przed jej pomalowaniem i oddaniem do użytku. Prace związane z odbiorem obciążają wykonawcę robót. Kontrolę taką wykonuje się pod kątem: -zgodności wykonania z projektem -jakości wykonania Odbiór instalacji rozpoczyna się od sprawdzenia zaświadczenia kominiarskiego określającego prawidłowość podłączenia przewodów wentylacyjnych i spalinowych oraz ich sprawne działanie, wystawionego przez uprawnionego kominiarza. Próbę szczelności wykonuje się oddzielnie dla przewodów przed gazomierzem i przewodów za gazomierzem. Komisyjną próbę szczelności wykonuje się sprężonym powietrzem o nadciśnieniu 0,05 MPa a jej pozytywny wynik uznaje się gdy manometr rtęciowy nie wykazuje spadku ciśnienia w ciągu 30 minut. Jeżeli trzykrotna próba jest negatywna instalację należy wykonać od nowa Zabezpieczenie kotłowni W celu zabezpieczenia kotłowni przed ulatniającym się gazem wykonać system GAZEX składający się z 1 czujki metanu DEx-1 (20% dolnej granicy wybuchowości), zaworu elektromagnetycznego odcinającego i centralki z sygnałem akustycznym i świetlnym. 6. Instalacja c.o Stan istniejący Instalacja c.o. wykonana jest z rur stalowych prowadzonych w ścianach i po ścianach, na poziomie parteru w kanałach pod posadzką. Instalacja odpowietrzana jest przez otwarte naczynie wzbiorcze i odpowietrzniki automatyczne na części pionów. Instalacja z uwagi na duże przecieki, niemożliwe do zlokalizowania oraz długi okres eksploatacji kwalifikuje się do wymiany. Instalację prowadzoną po ścianach wyciąć, prowadzoną w ścianach pozostawić. 5

6 Grzejniki pozostawić: zdemontować, przepłukać, zawiesić ponownie, wyposażyć w zawory termostatyczne Danfoss RTD-N z głowicami termostatycznymi RTD INOVA Wymienić jedynie dwa grzejniki na parterze w pom. szatni i magazynie gdzie istnieją grzejniki z rur Faviera. Instalację wykonać z rur miedzianych łączonych na lut miękki wg technologii montażu producenta rur. Instalację prowadzić po ścianach sposób umożliwiający odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinającymi na pionach (w szafkach 10x15 cm) i przez odpowietrzniki na grzejnikach. Na pionach wykonać zawory spustowe. Na podejściach powrotnych do grzejników wykonać zaworki odcinające Danfoss typu RLV-S (proste lub kątowe). Rury układać w sposób zapewniający kompensację wydłużeń liniowych; przy odgałęzieniach zapewnić swobodną pracę przewodów. Przejścia przez ściany i stropy wykonać w rurach ochronnych wypełnionych szczeliwem elastycznym. Wykonaną instalację przepłukać i poddać próbie na ciśnienie 0,4 MPa (przy odłączonym naczyniu wzbiorczym) oraz ustawić nastawy wstępne na zaworach termostatycznych. Uwagi końcowe. Całość instalacji wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe 6

7 Zestawienie elementów kotłowni Poz. Element Sztuk Uwagi 1. Kocioł WGB 70 z automatyką dla 1 obiegu 1 Brótje BIMS grzewczego 2. Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 Dn 25 1 Cieśn. 0,25 MPa 3. Naczynie wzbiorcze REFLEX NG Pompa zładu c.o. UPE jednofazowa 2 Grundfos N=120 W 5. Odmulacz VALMARK typ IOW 50 z 1 odpowietrznikiem i spustem 6. Zawór kulowy Dn Zawór kulowy mufowy Dn Zawór kulowy ze złączką do węża 2 9. Kanał powietrzno spalinowy 160/ mb ze spustem skroplin, wyczystką i daszkiem 10. Zawór antyskażeniowy EA Zmiękczacz wody EPUROTECH 50/ Manometr tarczowy D 150 od 0,6 MPa Manometr/termometr tarczowy Zawór elektromagnetyczny ZB FLAMA-GAZ 15. Centrala systemu zabezpieczającego przed 1 GAZEX ulatnianiem się gazu MD-1 Z; - czujka metanu DEx szt. 1 - sygnalizator akustyczny alarm SL Zawór kulowy do gazu Dn Filtr siatkowy mufowy Dn Zawór zwrotny klapkowy Dn Odpowietrznik automatyczny TACO 3/ Rury miedziane Dz54 z izolacją gr. 30 mm mb 20 Dz mm mb 8 Dz mm mb 12 Dz 25 z izolacją 20 mm mb 6 Rury stalowe ocynk Dn 20 mm mb 6 7

8 Zestawienia materiałów instalacji c.o. 1. Grzejnik CosmoNova kpl kpl Zawór termostatyczny RTD INOVA 3130 Dn 15 z głowicą termostatyczną kpl Zawór powrotny Danfoss typu RLV-S (proste lub kątowe). szt Odpowietrznik TACO 3/8 z zaworkiem kpl Zawór spustowy Dn 15 szt rury miedziane Dz 15 mb 158 Dz 18 mb 44 Dz 22 mb 40 Dz 28 mb 60 Dz 35 mb 50 Dz 42 mb 40 Dz 50 mb Listwy przypodłogowe osłonowe mb Skrzynki na odpowietrzniki 15 x 15 cm szt Izolacja Thermaflex gr. 8 mm do rur gr. 50 mm mb mm mb 40 8

9 Bielsko-Biała r. OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, że projekt modernizacji kotłowni gazowej Domu Kultury w Komorowicach :Adres budowy: Bielsko-Biała ul. Olimpijska 16 opracowany został zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej. 9

10 INFORMACJA O PLANIE BEPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt: DOM KULTURY Bielsko-Biała Komorowice Inwestor: Miejski Dom Kultury Bielsko-Biała ul.1-go Maja 12. Kierownik budowy: Sporządzający plan BIOZ: luty 2013 r. 10

11 1. Zakres robót - prace przygotowawcze wykonanie przebić przez ściany i założenie rur ochronnych - prace instalacyjne: - demontaż istniejącego kotła, rurociągów, pomp - montaż instalacji rurowych łączonych przez spawanie - połączenie instalacji z odbiornikami gazu 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych - zdemontować istniejący kocioł 3. Elementy zagrożenia życia i zdrowia na placu budowy - prace spawalnicze i lutowanie 4. Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji instalacji - przed wpuszczeniem gazu do instalacji wykonać wymagane próby szczelności 5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót Nie wymaga 6. Materiały niebezpieczne: nie występują. 7. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy Dokumentacja budowy znajdować się będzie w pomieszczeniu kierownika budowy. 11

12 12

13 13

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI W DOMU KULTURY Bielsko-Biała Komorowice OBIEKT: Dom Kultury Komorowice ADRES: Bielsko-Biała ul. Olimpijska

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTŁOWNI GAZOWEJ I INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W KOTŁOWNI

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa NK kazwa i adres zamawiającegok wamawiająców AdresW dodzinó praców Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin TWPMJNRWPM OK Trób udzielenia

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Tytuł zadania : Technologia kotłowni,instalacja centralnego ogrzewania i gazu ADRES: Zielona Góra ul.jęczmienna 1 ZAMAWIAJĄCY : Urząd Miasta w Zielonej Górze UWAGA: Wskazania w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo