OPIS TECHNICZNY. 1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY. 1.PODSTAWA OPRACOWANIA."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI. SPIS TREŚCI... 1 OPIS TECHNICZNY PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA WYMAGANIA BUDOWLANE KOTŁOWNI Wymagana kubatura kotłowni Wymagana powierzchnia otworów okiennych Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia kotłowni Oświetlenie kotłowni Podłoga Ściany Strop Drzwi w kotłowni Urządzenia kanalizacyjne TECHNOLOGIA PROJEKTOWANEJ KOTŁOWNI Jednostka kotłowa Obliczenie zapotrzebowania gazu dla kotłowni Zawór bezpieczeństwa kotła Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.o Wzbiorcza rura bezpieczeństwa instalacji c.o Zawór trójdrogowy z siłownikiem Pompy Dobór zabezpieczenia kotła przed zanikiem wody Stacja uzdatniania wody Komin Rozdzielacze instalacji c.o Opomiarowanie Rurociągi i armatura Ogrzewanie kotłowni Izolacje cieplne przewodów Wyposażenie dodatkowe kotłowni BADANIA ODBIORCZE Próby szczelności Sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa Sprawdzenie automatyki Sprawdzenie zabezpieczenia przed wypływem gazu Uwagi OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI System zabezpieczenia przed wyciekiem gazu Wytyczne ppoż NORMY ZWIĄZANE ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ KOTŁOWNI Urządzenia technologii kotłowni Wentylacja Komin Instalacja gazu i zabezpieczenia Instalacja kanalizacyjna Elementy budowlane BiOZ Zakres robót oraz kolejność realizacji Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót RYSUNKI. Rys. nr 1. Schemat technologiczny kotłowni.... Rys. nr 2. Rzut kotłowni...1:50

2 OPIS TECHNICZNY. 1.PODSTAWA OPRACOWANIA. Podstawę opracowania projektu kotłowni stanowi : zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem, inwentaryzacja technologii istniejącej kotłowni, opinia kominiarska nr 085 z przewodów kominowych, inwentaryzacja budowlana pomieszczeń kotłowni, aktualnie obowiązujące normy, przepisy i katalogi 2. ZAKRES OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest wymiana istniejącego kotła gazowego atmosferycznego produkcji Buderus typ G334 X2 Logano na kocioł gazowy kondensacyjny produkcji HOVAL typ UltraGas70 zasilanego z istniejącej instalacji gazowej. 3. WYMAGANIA BUDOWLANE KOTŁOWNI Wymagana kubatura kotłowni. Kubatura pomieszczenia kotłowni wynosi: K = 35x2,22=77m 3. Przy obciążeniu jednostkowym 4650W/m3 możliwa do zainstalowania moc cieplna kotłów gazowych wynosi: Q = 358kW. Projektowany kocioł do zainstalowania: - kocioł nadmuchowy Hoval UltraGas70-1szt. = 63,3kW Kocioł ma możliwość pracy z zamkniętą komorą spalania Wymagana powierzchnia otworów okiennych. F wym = 0,066 x F kotłwni = 2,3m 2. Istniejące 3 okna o wymiarach 80x100cm spełniają wymagania. strona 2 z 14

3 3.3. Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia kotłowni. Nawiew kotłowni. Powierzchnia istniejących otworów nawiewnych w ścianie zewnętrznej budynku : F n = 2 x fi160 = 402cm 2 spełnia wymagania. Wywiew kotłowni. Jako przewód wentylacji wywiewnej wykorzystuje się istniejący kanał wentylacyjny obok kanału spalinowego. Włączenie do kanału jest uzbrojone w kratkę wentylacyjną 14x28cm. Wywiew kotłowni spełnia wymagania Oświetlenie kotłowni. Kotłownia posiada oświetlenie sztuczne. Pozostaje bez zmian Podłoga. Podłoga wyłożona terakotą pozostaje bez zmian Ściany. Ściany kotłowni powinny być niepalne, o odporności ogniowej 60min. Luźne tynki skuć i uzupełnić. Ściany do wysokości 2m pomalować farbą olejną, powyżej farbą emulsyjną niepylącą Strop. Belka stropowa, dwuteownik 150/70 w kotłowni wymaga zabezpieczenia zaprawą ogniochronną produkcji Mercor typ mcr ISOVERM HCT w klasie EI60 wg wytycznych producenta lub płytami ogniochronnymi Rigips do odporności EI Drzwi w kotłowni. Zamontowane drzwi do kotłowni o wym. 0,9x2,0m, posiadają odporność ogniową REI30, otwierane na zewnątrz Urządzenia kanalizacyjne. Kotłownia wyposażona jest w studzienkę schładzającą oraz pompę odwadniającą odprowadzającą ścieki do instalacji kanalizacyjnej. strona 3 z 14

4 4. TECHNOLOGIA PROJEKTOWANEJ KOTŁOWNI Jednostka kotłowa. Kotłownia będzie pracowała na cele c.o. Przewiduje się montaż kotła gazowego kondensacyjnego prod. Hoval typ UltraGas 70 o mocy Qn = 63,3kW przy parametrach pracy 80/60ºC. Automatyka. Kocioł jest wyposażony w regulator pogodowy TopTronic T/U4.1 realizujący sterowanie: obieg grzewczy z zaworem mieszającym Obliczenie zapotrzebowania gazu dla kotłowni. Maksymalne godzinowe zużycie gazu GZ-50 wg producenta : B h = 6,6 m 3 /h Maksymalne dobowe zużycie gazu GZ-50 : Gd max = B h x 12 = 79Nm 3 /d 4.3. Zawór bezpieczeństwa kotła. Dla kotła o mocy 63,3kW projektuje się zawór bezpieczeństwa prod. SYR typ 1915 o parametrach : D nom = 20x25mm d o =14mm p=3bar 1szt Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.o. Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym przeponowym : p = p st + 0,2 = 1,3 + 0,2 = 1,5bar pojemność użytkowa naczynia : V u = V x ρ x V [dm 3 ] V u pojemność użytkowa naczynia V pojemność instalacji [m 3 ] 1,0 ρ - gęstość wody instalacyjnej 999,7 kg/m 3. V - przyrost objętości wł. 0,0356dm 3 /kg V u = 35,6 [dm 3 ] minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego : V n = V u p p + max 1 max p strona 4 z 14

5 p max ciś. max. w naczyniu 3 bar p ciś. wstępne w naczyniu 1,5 bar V n = 94,9 [dm 3 ] Przyjęto naczynie wzbiorcze przeponowe prod. Reflex typ N200. Na poddaszu budynku wymienić istniejące naczynie wzbiorcze na zbiorniczek odpowietrzający o poj. 10dm 3 z automatem odpowietrzającym produkcji Flamco typ FLEXVENT MAX DN20 z włączeniem wszystkich 4 rur z uwagi na zachowanie układu zbiorczego odpowietrzenia instalacji Wzbiorcza rura bezpieczeństwa instalacji c.o. Przyjęto rurę wzbiorczą o śr. d=25mm wg średnicy króćca naczynia wzbiorczego. Na podejściu do naczynia przeponowego zamontować zawór obsługowy - złącze samoodcinające SU DN25 prod. Reflex Zawór trójdrogowy z siłownikiem. Przewiduje się pozostawienie istniejącego zaworu trójdrogowego DN40 produkcji Centra zamontowany na zasilaniu przed pompą obiegową c.o. wg rysunków. Spadek ciśnienia na zaworze 1kPa Istniejący siłownik prod. Honeywell typ VMM20. Układ pozostaje bez mian Pompy. Istniejąca pompa obiegowa prod. Grundfos typu TPE 40-60/2-S przewiduje się do pozostawienia. Układ pompy UPS bay-pass z zaworami zabezpieczający kocioł do demontażu Dobór zabezpieczenia kotła przed zanikiem wody. Kotłownia posiada zabezpieczenie przed zanikiem wody SYR Stacja uzdatniania wody. Do uzdatniania wody kotłowej przewiduje się pozostawienie istniejącej automatycznej kolumny z żywicą jonowymienną ze zbiornikiem soli pastylkowanej do regeneracji złoża, EPURO typ TW-OB.015/S. strona 5 z 14

6 4.10. Komin. Zgodnie z ekspertyzą kominiarską odprowadzenie spalin istniejącym wkładem KO o przekroju prostokątnym 100x260mm wysokości 13m. Istniejący czopuch kotła KO DN180 zredukować do włączenia kotła DN100. Długość przewodów dopasować po ustawieniu kotła. Odprowadzenie skroplin kondensatu grawitacyjnie do studzienki schładzającej przewodem PP DN Rozdzielacze instalacji c.o. Istniejące rozdzielacze wyposażone są w zawory regulacyjne dla poszczególnych sekcji c.o. Przewiduje się pozostawienie rozdzielaczy bez zmian Opomiarowanie. Przewiduje się opomiarowanie zużycia ciepła na cele centralnego ogrzewania poprzez montaż nowego układu ciepłomierza ultradźwiękowego produkcji Actaris typ US ECHO II Qn=3,5m 3 /h DN25 przed zaworem trójdrogowym, lokalizacja wg rysunków. Z uwagi na zabyt duże opory przepływu, obecnie zamontowany ciepłomierz na rozdzielaczu przewiduje się do demontażu Rurociągi i armatura. Przewody instalacji gazu i technologiczne grzewcze w kotłowni należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H łączonych przez spawanie stosując do zmiany kierunku kolana hamburskie o promieniu gięcia R=DN. Armatura kotłowni wg zestawienia materiałów. Wszystkie przewody z rur czarnych oczyścić należy szczotkami stalowymi do II stopnia czystości i pomalować: pierwsza warstwa: farba podkładowa antykorozyjną UNIKOR-C, druga warstwa farba poliwinylową termoodporna. Przewody instalacji gazu pomalować dwukrotnie farbą nawierzchniową żółtą Ogrzewanie kotłowni. Nie przewiduje się dodatkowego ogrzewania pomieszczenia kotłowni Izolacje cieplne przewodów. Przewody w kotłowni izolować termicznie. Ze względu na ochronę przeciwpożarową przewiduje się izolowanie wszystkich przewodów w kotłowni niepalnymi otulinami z wełny strona 6 z 14

7 mineralnej pokrytymi zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną PAROC typ AE. Dobór grubości otulin dla rur do DN20-20mm, dla rur >DN20-30mm Wyposażenie dodatkowe kotłowni. kotłownię wyposażyć w rejestrator temperatur produkcji Simex typ SRD z opcją przegrywania zarejestrowanych danych przez złącze USB Host współpracujący z czujnikami temperatur AP-T-OP-GB Pt100. kotłownię wyposażyć w system zdalnego powiadamiania o stanach awaryjnych z zastosowaniem układu produkcji Satel z centralą INTEGRA 24 i modułem komunikacyjnym GSM LT BADANIA ODBIORCZE Próby szczelności. Dla instalacji grzewczych. Sprawdzenie szczelności połączeń należy wykonać poprzez napełnienie instalacji w obrębie kotłowni wodą zimną o ciśnieniu 6bar. Próbę przeprowadzić przed przyłączeniem ciśnieniowego naczynia przeponowego, zaworu bezpieczeństwa i kotła. Czas trwania próby min. 30min. Ze sprawdzenia szczelności instalacji należy sporządzić protokół. Dla instalacji gazowej. Sprawdzenie szczelności połączeń należy wykonać poprzez napełnienie instalacji powietrzem o ciśnieniu 50kPa. Próbę przeprowadzić po 30min od napełnienia. Czas trwania próby min. 30min. Ze sprawdzenia szczelności instalacji należy sporządzić protokół Sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa. Sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa przeprowadzić przez zwiększenie ciśnienia wody w instalacji o 10% w stosunku do ciśnień początku otwarcia zaworów Sprawdzenie automatyki. Działanie elementów automatyki przeprowadzić należy dla parametrów granicznych, obliczeniowych, tj.: przy osiągnięciu maksymalnej temperatury wody za kotłem. strona 7 z 14

8 Sprawdzenie działania elementów automatyki pracującej w instalacji c.o. powinna odbyć się w trakcie sezonu grzewczego Sprawdzenie zabezpieczenia przed wypływem gazu. Weryfikację poprawności działania układu powinny przeprowadzić osoby posiadające autoryzację producenta. Układ zabezpieczenia podlega okresowemu przeglądowi i w razie konieczności przeprowadzeniu kalibracji czujników Uwagi. Wszystkie próby przeprowadzać przed założeniem izolacji i zamurowaniem przewodów. Wszystkie badania i odbiory przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. W-wa OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI System zabezpieczenia przed wyciekiem gazu. Kotłownia jest wyposażona w system detekcji gazu produkcji GAZEX. W skład systemu wchodzi moduł sterujący MD, zawór szybkozamykający MAG DN50, detektor gazu DG1. Zawór klapowy zamontowany jest zewnątrz budynku. w istniejącej skrzynce gazomierza. 6.2.Wytyczne ppoż. Zgodnie z wytycznymi w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 92 z r.) należy : a) z przewodów kominowych, odprowadzających spaliny, usuwać zanieczyszczenia co najmniej dwa razy w roku, b) sprzęt gaśniczy powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściu do pomieszczenia, c) oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z Polskimi Normami, d) sprzęt gaśniczy należy umieszczać w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz bezpośrednie działanie źródeł ciepła (kotły, grzejniki), e) kategoria zagrożenia ludzi - istniejący budynek, w którym zlokalizowano kotłownię zalicza się do kategorii ZL-III, a obciążenie ogniowe pomieszczeń nie przekracza 1000MJ/m 2, strona 8 z 14

9 f) pomieszczenie kotłowni powinno być wydzielone pożarowo zgodnie z wymaganiami 220 warunków technicznych, g) wyposażenie pomieszczeń w podręczny sprzęt gaśniczy - pomieszczenie należy wyposażyć w gaśnice proszkowe o wadze ładunku gaśniczego 6kg, h) instalacja elektryczna - pomieszczenie kotłowni należy wyposażyć w instalację elektryczną jak dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Instalacja elektryczna powinna stanowić osobny obwód oraz główny wyłącznik prądu powinien być zlokalizowany poza kotłownią i odpowiednio oznakowany. Instalacja gazowa powinna posiadać skuteczne odprowadzenie ładunków elektryczności statycznej. Instalację wykonać zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65. i) główny zawór gazu zamontować na zewnątrz kotłowni w skrzynce gazowej, j) wszystkie przejścia rurowe i kablowe przez przegrody strefy ogniowej kotłowni wykonać jako gazo- i ognioszczelne EI60 w technologii HILTI lub NICZUK. 7. NORMY ZWIĄZANE. PN-B-1706:1992 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. PN-EN 1717: Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych. PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w inst. wodociągowych. strona 9 z 14

10 PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dot. jakości wody. PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego. PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. PN-EN :2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o kl. wymagań A PN-EN 1359:2004 Gazomierze. Gazomierze miechowe. PN-B :1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania. PN-N :1992 Znaki bezpieczeństwa Ewakuacja. PN-EN :2001 Badania odporności ogniowej. Wymagania ogólne. 8. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ KOTŁOWNI Urządzenia technologii kotłowni. numer urządzenie producent typ ilość 1 kocioł gazowy kondensacyjny Hoval UltraGas 70 63,3kW 4bar 1 automatyka kotłowa Hoval TopTronic T/U przeponowe naczynie wzbiorcze c.o. Reflex N200 1 strona 10 z 14

11 3 zawór bezpieczeństwa kotła SYR x25 d o =14mm 3bar 1 4 kolumna jonitowa Epuro istn. 5 pompa obiegowa C.O. Grundfos TPE 40-60/2-S istn. 6 zawór trójdrogowy Centra DN40 k v = 25 m 3 /h istn. siłownik zaworu trójdrogowego Honeywell VMM20 istn. 7 ciepłomierz ultradźwiękowy c.o. ACTARIS US ECHO II Qn=3,5m 3 /h DN25 1 moduł radiowy zdalnego odczytu CIEŚLA moduł radiowy RF 1 8 zabezpieczenie przed zanikiem wody SYR istn. 9 rejestrator temperatur Simex SRD czujniki temperatury Simex AP-T-OP-GB Pt ukł. powiad. o stanach awaryjnych Satel centrala INTEGRA 24 1 moduł komunikacyjny Satel GSM LT-2 1 obudowa 1 11 zbiornik odpowietrzający 10dm automat odpowietrzający Flamco FLEXVENT MAX DN Wentylacja Komin. nawiew kotłowni pozostaje bez zmian 2 x DN160 isnt. wywiew kotłowni pozostaje bez zmian 14x28cm istn. stal kwasoodporna 3.1 czopuch spalin kotła KO DN100 1m 3.2 kolano 90st. KO DN redukcja KO DN180/ Instalacja gazu i zabezpieczenia. 4.1 zawór kulowy gazowy DN50 istn. 4.2 filtr siatkowy DN50 istn. układ zabezpieczenia GAZEX istn Instalacja kanalizacyjna. 5.1 studzienka schładzająca istn. 5.2 pompa odwadniająca do wody gorącej istn. 5.3 zlew stalowy z zaworem czerpalnym istn. odprowadzenie skroplin rura PP40 w posadzce 4m 8.6. Elementy budowlane. 6.1 zabezpieczenie ppoż belki stalowej wg opisu 1kpl 6.2 drzwi ppoż REI30 0,9x2,0m istn. przejścia ppoż instalacji rurowych Niczuk RE60 20 strona 11 z 14

12 9.BiOZ Zakres robót oraz kolejność realizacji. roboty demontażowe: demontaż kotła wraz z osprzętem, demontaż instalacji grzewczej, orurowania, zaworów, izolacji roboty budowlane: przekucia, wykucia bruzd, obsadzenie przepustów, zamurowania otworów, wykonanie natrysku zabezpieczenia ppoż. stropu strona 12 z 14

13 montaż urządzeń technologii kotłowni, roboty elektryczne: wykonanie okablowania urządzeń, próby szczelności, zabezpieczenie antykorozyjne instalacji, montaż izolacji, próby rozruchowe kotłowni na gorąco Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót. roboty na instalacji gazowej, po zdemontowaniu połączeń gwintowanych przedmuchać instalację sprężonym powietrzem i przewietrzyć pomieszczenia przed przystąpieniem do dalszych demontaży, roboty demontażowe i montażowe przy użyciu elektronarzędzi, roboty spawalnicze, przygotowanie farb i nakładanie powłok malarskich, zagrożenia p.pożarowe w czasie wykonywania robót spawalniczych, roboty towarzyszące przy instalacji elektrycznej, 9.3. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót. pracownicy wykonujący prace montażowe i instalacyjne powinni być przeszkoleni i posiadać odpowiednie uprawnienia oraz wykonywać prace zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami, w czasie budowy należy zachować właściwe warunki p.pożarowe, w szczególności podczas robót spawalniczych i nakładania powłok malarskich, przy każdym stanowisku spawalniczym zapewnić wyposażenie ochrony p.poż.: koc gaśniczy, hydronetka oraz gaśnicę typu C przy pracach spawalniczych zapewnić przewietrzanie pomieszczeń, dodatkowo w miejscach spawalniczych po zakończeniu prac zapewnić dozór przez min. 3 godziny z potwierdzeniem wpisu do ksiązki prac spawalniczych, instalacje i urządzenia poddawane wbudowaniu powinny by wyłączone z ruchu i skutecznie zabezpieczone przed nieprzewidzianym ich włączeniem, strona 13 z 14

14 urządzenia montować zgodnie z instrukcjami techniczno-montażowymi dostarczonymi do tych urządzeń, po zakończeniu prac spawalniczych butle gazowe składować poza obrębem budynku w oznakowanym i zabezpieczonym miejscu, Inwestor wyznaczy miejsce na gazy techniczne na terenie budowy. strona 14 z 14

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: Wymiana kotła gazowego i instalacji kotłowni oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania OIEKT: Budynek szkoły podstawowej i przedszkola ADRES: Bonikowo,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ

ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE ST.01.02.01 INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ 1.0 Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa NK kazwa i adres zamawiającegok wamawiająców AdresW dodzinó praców Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin TWPMJNRWPM OK Trób udzielenia

Bardziej szczegółowo