Projekt Umowy Usługi nr /2013r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Umowy Usługi nr /2013r."

Transkrypt

1 Projekt Umowy Usługi nr /2013r. Zawarta w dniu... roku pomiędzy: Państwową WyŜszą Szkołą Zawodową w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, Elbląg, REGON: , NIP: , zwaną w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 1. prof. dr hab. inŝ. Zbigniewa Walczyka Rektor, 2. mgr ElŜbietę Jakiel Kwestor, a..., REGON:..., NIP:..., zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ reprezentowanym przez: na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/2312/05/ 2147/2013 z dn r. Rozdział 3, Oddział 1, art ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych (Dz. U r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) o następującej treści: PRZEDMIOT UMOWY 1 Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do: świadczenia kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynków dydaktycznych i posesji Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137 / przy ul. Wojska Polskiego 1 zgodnie z kryteriami oraz parametrami technicznymi podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacji Technicznej Usługi i w ofercie ostatecznej Wykonawcy. Oferta ostateczna Wykonawcy stanowi Załącznik nr 1 do umowy i Specyfikacja Techniczna Usługi stanowi Załącznik nr 2 do umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać pełen zakres usługi określony w Specyfikacji Technicznej Usługi stanowiącej Załącznik Nr 2 do umowy. 2. Usługi sprzątania określone w Specyfikacji Technicznej Usługi będą realizowane sukcesywnie w okresie trwania umowy; 3. W zakresie I części zamówienia - Sprzątanie pomieszczeń dydaktycznych, biurowych, sanitarnych, laboratoriów, ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych i innych o powierzchni ok m 2 w obiekcie Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu zlokalizowanym przy ul. Grunwaldzkiej segment A- B i C oraz sprzątanie terenu zewnętrznego ok m 2, koszenie trawników o powierzchni ok m 2 i prace wykonywane w ramach akcji zima. 1) Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem oraz rodzaj i ilość szacunkowa elementów i powierzchni podlegających usłudze zawarte są w Specyfikacji Technicznej Usługi stanowiącej Załącznik Nr 2 do SIWZ. 2) Usługa będzie realizowana w systemie zmianowym: Segment A, B, C: a) w okresie od maja do czerwca i od października do maja: - codziennie przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: od 6: 00 do 14: 00 - minimum 3 osoby - do utrzymania czystości w budynku, od 14: 00 do 22: 00 - minimum 5 osób - do utrzymania czystości w budynku, - w soboty i w niedziele w czasie trwania zjazdów studiów zaocznych w godzinach: od godz. od do 22: 00 minimum 3 osoby - do utrzymania czystości w budynku i prac zewnętrznych, b) w okresie od lipca do września codziennie przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 14:00 - minimum 4 osoby - do utrzymania czystości w budynku oraz wykonania generalnych porządków. c) codziennie przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 10:00 - minimum 1 osoba do prac zewnętrznych, 4. W zakresie II części zamówienia - Sprzątanie pomieszczeń dydaktycznych, biurowych, sanitarnych, ciągów komunikacyjnych i innych o powierzchni ok m 2 w obiekcie Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Strona 1 z 6

2 Elblągu zlokalizowanym przy ul. Wojska Polskiego 1 oraz sprzątanie terenu zewnętrznego ok m 2, koszenie trawników o powierzchni ok m 2 i prace wykonywane w ramach akcji zima. 1) Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem oraz rodzaj i ilość szacunkową elementów i powierzchni podlegających usłudze zawarte są w Specyfikacji Technicznej Usługi stanowiącej Załącznik Nr 2 do SIWZ. 2) Usługa będzie realizowana w systemie zmianowym: a) w okresie od maja do czerwca i od października do maja: - codziennie przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: od 6:00 do 14:00 - minimum 1 osoba - do utrzymania czystości w budynku i do prac zewnętrznych, przy czym prace te będą wykonywane od 6:00 do 10:00 od 14:00 do 22:00 - minimum 4 osoby - do utrzymania czystości w budynku - w soboty i w niedziele w czasie trwania zjazdów studiów zaocznych w godzinach: od godz. 14:00 22:00 minimum 2 osoby - do utrzymania czystości w budynku i prac zewnętrznych b) w okresie od lipca do września: codziennie przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 14:00 minimum 3 osoby - do utrzymania czystości w budynku oraz wykonania generalnych porządków. 5. Wykonawca zapewni właściwą obsadę pracowników na wszystkich zmianach oraz stały, codzienny nadzór nad pracą serwisu sprzątającego przez osobę funkcyjną firmy, kierującą pracownikami w czasie od rozpoczęcia do zakończenia pracy. Zamawiający dopuszcza, aby osoba ta jednocześnie wykonywała czynności związane ze sprzątaniem pomieszczeń; 6. W przypadku, gdy pracownik odpowiedzialny za dany zakres pracy jest na zwolnieniu, urlopie lub ma wolny dzień od pracy, na jego miejsce naleŝy zapewnić osobę, która przejmie obowiązki osoby nieobecnej. 7. Wykonawca w razie potrzeby zapewni dodatkowe osoby do prac okresowych (koszenie trawników, mycie okien, polimeryzacja podłóg, pranie foteli i krzeseł tapicerowanych, itp.) 8. W miesiącach wakacyjnych lipiec wrzesień sprzątanie będzie wykonywane w ograniczonym zakresie. Część pomieszczeń dydaktycznych, laboratoriów moŝe być zamknięta, w zaleŝności od grafiku zajętości sal, które są wynajmowane dla celów szkoleniowych, kulturalnych, konferencyjnych itp., przez co ulegnie zmianie ilość powierzchni do sprzątania oraz częstotliwość i rodzaj wykonywanych prac. O konieczności i zakresie prac porządkowych, Zamawiający będzie zgłaszał wg. potrzeb z dwudniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega, Ŝe w okresie tym będą wykonywane porządki generalne, cykliczne. Ze względu na zmniejszone uŝytkowanie obiektu w miesiącu lipiec - wrzesień Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość zrezygnowania z codziennej usługi sprzątania obiektu przy ul. Grunwaldzkiej 137 ok. 70% / obiektu przy ul. Wojska Polskiego 1 ok. 45%, powierzchni ogólnej, co związane będzie z obniŝeniem obciąŝenia Zamawiającego za usługę sprzątania i czyszczenia obiektu za te miesiące przez Wykonawcę. 3 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zastosowaniem najnowszej technologii, sprzętu, wysokiej, jakości materiałów i środków, w sposób fachowy, sprawny, dokładny i terminowy, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i normatywami oraz wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie ostatecznej Wykonawcy; 4 1. Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania, a Zamawiający do bieŝącej kontroli właściwego wykonywania usług objętych umową. 2. Wykonawca zobowiązuje się do bieŝącego utrzymywania kontaktu z Zamawiającym poprzez osobę upowaŝnioną umową w zakresie utrzymywania czystości w pomieszczeniach oraz uwag dotyczących bezpieczeństwa w obiektach objętych serwisem sprzątającym. 3. Do kontaktów i kontroli, jakości wynikających z realizacji niniejszej umowy wyznaczony został: - ze strony Zamawiającego:... - ze strony Wykonawcy: Usługa ma być wykonywana personelem będącym w dyspozycji wykonawcy, pod własnym nadzorem, z uŝyciem sprzętu, materiałów i środków będących w dyspozycji wykonawcy. 2. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie profesjonalne urządzenia i narzędzia niezbędne do utrzymania czystości, przeznaczone do sprzątania powierzchni biurowych i wielkometraŝowych, w tym m. in. frotereki, odkurzacze piorące, wielofunkcyjne maszyn czyszczące, itp., w ilości pozwalającej wykonać niniejsze Strona 2 z 6

3 zamówienia. a takŝe środki czystości, jak worki do koszy na śmieci oraz do niszczarek (pojemność koszy 60 l i 35 l). 3. Wykonawca stosować będzie środki czystości o bezspornie dobrej, jakości, odpowiednie dla poszczególnych powierzchni, gwarantujące bezpieczeństwo (antypoślizgowe), o jakości zapewniającej wymagany poziom sprzątanych obiektów oraz nieniszczące swoim działaniem czyszczonych powierzchni. Środki chemiczne przeznaczone do profesjonalnego utrzymania czystości, winny spełniać wymogi Polskich Norm oraz Unii Europejskiej i dopuszczone są do stosowania w Polsce w budynkach uŝyteczności publicznej; 1. Usługa będzie wykonywana przez pracowników wskazanych przez wykonawcę w złoŝonej ofercie. Zmiana osoby wskazanej w ofercie będzie moŝliwa w następującej sytuacji: a) na Ŝądanie zamawiającego w przypadku nienaleŝytego wykonywania powierzonych prac, b) na wniosek wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w niniejszej SIWZ. 2. Wykonawca zapewni osobom wykonującym usługę identyfikator zawierający imię, nazwisko i nazwę firmy. 3. W przypadku usług wykonywanych cyklicznie, Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania z Zamawiającym terminów ich realizacji, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym Wykonawca odpowiada za szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia naleŝącego do Zamawiającego, wyrządzone w związku z niewykonaniem lub nienaleŝytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę i osoby, które biorą udział w wykonaniu zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy. 2. W przypadku, gdy Wykonawca realizując przedmiot umowy dopuści do uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 3. Wykonawca zobowiązuje się do lojalności i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, jakie uzyskał na temat Zamawiającego przy wykonywaniu umowy, a w szczególności tych, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę. 4. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usługi zapewnić na terenie objętym umową naleŝyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i p.poŝ; 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zatrudnione przez siebie osoby wykonujące prace związane z realizacją postanowień niniejszej umowy w tym za wypadki przy pracy spowodowane brakiem zachowania ostroŝności czy brakiem wyposaŝenia pracowników w wymagany przepisami prawa bhp sprzęt i środki ochronne. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania pracowników, najpóźniej w dniu realizacji przedmiotu umowy z obowiązującymi wewnętrznymi przepisami Zamawiającego dotyczącymi: organizacji pracy, tajemnicy słuŝbowej, p.poŝ., BHP, ochrony danych osobowych, ochrony informacji nie jawnych. Przepisy te zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 7. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) zamykania, po zakończeniu prac, okien i drzwi do sprzątanych pomieszczeń, 2) zamykania po wykonaniu prac budynków i uzbrajania alarmu, 3) wyłączania świateł, zakręcania punktów czerpania wody, 4) zgłaszanie i przekazywanie na portiernię następujących faktów i zdarzeń natychmiast po ich ujawnieniu zauwaŝonych podczas wykonywania usługi; a) rzeczy znalezionych, np. pozostawionych przez studentów, wykładowców lub innych osób mogących korzystać z pomieszczeń. b) zagubienie kluczy do pomieszczeń, c) niedopałki papierosów w koszach na śmieci, d) pozostawienie włączonych urządzeń elektrycznych, e) awarie elektryczne i wszelkie oznaki nieszczelności urządzeń c.o. i wodno-kanalizacyjnych, f) usterek np. zniszczenia sprzętu, dewastacje, brak gąbek do ścierania tablic, brak kredy. g) wszystkie inne istotne fakty i zdarzenia, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo sprzątanego obiektu Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy na piśmie o kaŝdorazowym stwierdzonym wypadku nienaleŝytego wykonania usługi. 2. Zamawiający zapewni Wykonawcy bezpłatne pomieszczenie na szatnię dla pracowników oraz do przechowywania sprzętu i środków czystości. Strona 3 z 6

4 3. Zamawiający udostępni nieodpłatnie ciepłą i zimną wodę oraz energię elektryczną potrzebną do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia. 8 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot usługi miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe określone w kalkulacji podanej w ofercie ostatecznej Wykonawcy za wykonaną w miesiącu usługę w kwocie brutto:... zł x 12 m-cy. = wartość brutto:... zł (słownie zł...) w tym naleŝny podatek od towarów i usług Rozliczenie za wykonane w danym miesiącu usługi odbywać się będzie fakturą wystawioną do 7-ego kaŝdego następnego miesiąca. 2. Termin zapłaty faktury Usługodawcy będzie wynosił 14 dni licząc od daty jej doręczenia W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - zgodnie z art. 145 ustawy o zamówieniach publicznych Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŝe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŝnego mu z tytułu wykonania części umowy. 2. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust.1, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: a) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: - zostanie ogłoszona upadłość, wszczęte postępowanie likwidacyjne lub nastąpi likwidacja Wykonawcy, - zostanie wydane postanowienie o wszczęciu egzekucji z majątku Wykonawcy lub zabezpieczenia majątku Wykonawcy dostawy, - Wykonawca nie dokonał przedmiotu usługi zgodnie z kryteriami oraz parametrami technicznymi podanymi w szczegółowej Specyfikacji Technicznej Usługi oraz w ofercie ostatecznej Wykonawcy i w terminie określonym w umowie. b) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeŝeli: - Zamawiający odmawia przyjęcia i odbioru wyrobów, - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iŝ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 11 Umowa zostaje zawarta na czas określony: 12 miesięcy od daty podpisania umowy KARY UMOWNE W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuję się w terminie uzgodnionym przez strony do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia. Niedotrzymanie uzgodnionego terminu upowaŝnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w wysokości określonej w 14 ust Fakt nieprawidłowego wykonania umowy stwierdza i opisuje komisja, w skład, której wchodzi przedstawiciel Wykonawcy i Zamawiającego. 3. Zwłoka w wykonaniu zamówienia lub obowiązków gwarancyjnych dłuŝsza niŝ 14 dni kalendarzowych równoznaczna jest z niezrealizowaniem umowy albo z nie zrealizowaniem obowiązków wynikających z gwarancji, po upływie tego terminu Zamawiający przestanie naliczać kary umowne za nieterminowe realizowanie usługi lub gwarancji i będzie dochodził swoich praw na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 4. Reklamacje Zamawiającego rozpatrzone będą w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedłoŝyć w dniu podpisania umowy polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności stanowiącej przedmiot zamówienia na wartość nie mniejszą niŝ. PLN. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania waŝnej umowy ubezpieczenia OC oraz nie zmniejszania wysokości sumy Strona 4 z 6

5 Strona 5 z 6 Załącznik Nr 8 do SIWZ gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia (zakresu ochrony ubezpieczeniowej) przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 2. JeŜeli składka z tytułu umowy ubezpieczenia OC jest płatna w formie ratalnej, Wykonawca zobowiązany jest przedłoŝyć Zamawiającemu oryginał dowodu wpłaty kolejnej raty składki i załączyć kopię dowodu wpłaty poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, najpóźniej w terminie siedmiu dni przed upływem terminu jej płatności. 3. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC, w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłoŝyć Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzającej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC o zakresie ubezpieczenia oraz wysokości sumy gwarancyjnej, jak w poprzednio obowiązującej umowie OC, na pozostały okres obowiązywania niniejszej umowy, najpóźniej siedem dni przed końcem obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC oraz załączyć kopię polisy potwierdzającej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 15 Strony ustalają, Ŝe obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 1. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn niezaleŝnych od Wykonawcy i niedotyczących 10 w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za wykonanie usługi, od której realizacji odstąpiono. 2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia umownego za kaŝdy dzień zwłoki, b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia umownego za kaŝdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia wad, c) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego lub nienaleŝytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia umownego za kaŝdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia zaniedbań, 3. Strony zastrzegają, Ŝe łączna wysokość kar umownych naleŝnych Wykonawcy lub Zamawiającemu nie moŝe przekroczyć 50% wynagrodzenia za przedmiot umowy. 4. JeŜeli wysokość zastrzeŝonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego; POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY Zamawiający przewiduje moŝliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której będzie dokonany wybór Wykonawcy. 2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje moŝliwość dokonania zmian zawartej umowy: a) konieczność przedłuŝenia terminu umownego z powodu: - z przyczyn zaleŝnych od Zamawiającego. (np. względy techniczne, organizacyjne, ekonomiczne) lub gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; - działania siły wyŝszej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności oraz okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Nie uwaŝa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji usługi, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof). b) zmniejszenie lub zwiększenie zakresu rzeczowego umowy, z powodu: - działania siły wyŝszej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności np.. zmiany wielkości powierzchni do sprzątania i dezynfekcji oraz zmiany zakresu oraz częstotliwości w zaleŝności od aktualnych potrzeb oraz okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. c) zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w stosunku do określonych w umowie pod warunkiem uprzedniej akceptacji Zamawiającego, d) ograniczenie zakresu usług wynikające z braku środków finansowych Zamawiającego, e) likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy

6 f) zmiana nr konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych g) ustawowa zmiana stawki podatku VAT w sytuacji łącznego spełnienia dwóch przesłanek: - gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np., gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron raŝącą stratą w rozumieniu art. 357 ze znaczkiem 1 Kodeksu Cywilnego, - zmiana wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w momencie zawarcia umowy h) zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w stosunku do określonych w umowie pod warunkiem uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 3. W przypadku Ŝądania przedłuŝenia terminu umownego lub zmniejszenia zakresu rzeczowego umowy z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy, zostanie przeprowadzona następująca procedura: a) Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie, co najmniej 5 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem b) Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy. 4. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyraŝona na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaŝności takiej zmiany Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeŝeli przy ich uwzględnieniu naleŝałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru oferenta, chyba, Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej waŝności formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 18 W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.). 19 Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy będą rozpatrywane przez właściwe rzeczowo sądy w miejscu siedziby Zamawiającego. 20 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. Wykaz załączników: 1. Ostateczna oferta Wykonawcy. 2. Specyfikacja Techniczna Usługi Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: Strona 6 z 6

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa -projekt- W dniu... 2009 r. pomiędzy 1. Gminą Olsztynek zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, reprezentowaną przez Burmistrza Olsztynka Pana Mirosława Stegienko, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

Czynsz najmu i koszty eksploatacji

Czynsz najmu i koszty eksploatacji Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach

UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach - Załącznik nr 7 do SIWZ - pomiędzy Gminą Szczekociny z siedzibą: 42 445 Szczekociny, ul. Senatorska 2 NIP 649-229-10-92 Regon 151398735 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

- Projekt umowy - UMOWA NR /EZP/381/2013

- Projekt umowy - UMOWA NR /EZP/381/2013 - Projekt umowy - Załącznik nr 2 UMOWA NR /EZP/381/2013 zawarta w Bystrej w dniu. pomiędzy: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2, KRS:.; NIP:. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy:

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS Załącznik nr 5a do SIWZ Część 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu.. roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Jerzego Marcinko Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo