Karta Produktu Ubezpieczenie NA PODRÓŻ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Produktu Ubezpieczenie NA PODRÓŻ"

Transkrypt

1 Karta Produktu Ubezpieczenie NA PODRÓŻ Ubezpieczyciel: BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Poznaniu i Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działające w koasekuracji. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części Umowy ubezpieczenia NA PODRÓŻ i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NA PODRÓŻ. Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej zwany: Bankiem lub Agentem ) we współpracy z BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Poznaniu i Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanych: Ubezpieczycielem ) na podstawie Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego i ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o produkcie i pomóc Tobie w zrozumieniu cech produktu. Decyzję o zawarciu Umowy ubezpieczenia NA PODRÓŻ podejmij po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, w tym zwłaszcza z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia NA PODRÓŻ, w których znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu (zwane dalej: OWU ). Jeśli nie rozumiesz cech produktu zawartych w niniejszej Karcie lub nie jesteś pewien, czy produkt jest dla Ciebie odpowiedni, poproś o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości. Na Twoje pytania odpowiedzą pracownicy infolinii BZ WBK-Aviva pod numerem lub (koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora). W celu lepszego zrozumienia poniższego materiału stosujemy formę komunikacji bezpośredniej, zwracając się do Ciebie, czyli Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego. Określenia, które zostały zdefiniowane w OWU, pisane są w niniejszym dokumencie wielką literą i używane są w takim samym znaczeniu. 1. Kto może zawrzeć Umowę ubezpieczenia NA PODRÓŻ? Kto może być Ubezpieczonym, czyli komu może być udzielana Ochrona ubezpieczeniowa? Umowę ubezpieczenia NA PODRÓŻ możesz zawrzeć na własny rachunek, tzn. będziesz Ubezpieczającym i Ubezpieczonym jednocześnie. Umowę ubezpieczenia NA PODRÓŻ możesz zawrzeć także na rachunek innej osoby, wówczas postanowienia dotyczące udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, w tym zakres ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela i zasady wypłaty świadczenia, dotyczą także osób, na rachunek których Umowa ubezpieczenia NA PODRÓŻ została zawarta. Umowa ubezpieczenia NA PODRÓŻ może zostać zawarta tylko na rachunek osoby, która w dacie jej zawierania nie ukończyła 65 lat. Zarówno Ubezpieczający, czyli Ty, jak i Ubezpieczeni, czyli osoby, którym świadczona jest ochrona ubezpieczeniowa, wskazani są imiennie na Polisie. 2. Kto jest Ubezpieczycielem? Ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy ubezpieczenia NA PODRÓŻ udziela BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Poznaniu i Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działające w koasekuracji. 3. Jaka jest rola Banku? Bank występuje w roli agenta ubezpieczeniowego, wpisanego do rejestru agentów ubezpieczeniowych pod numerem /A prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. 4. W jakim zakresie świadczona jest Ochrona ubezpieczeniowa i w jakich sytuacjach odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest ograniczona lub wyłączona? Pakiet ubezpieczeń turystycznych NA PODRÓŻ obejmuje swoim zakresem: pokrycie/zwrot kosztów leczenia powstałych za granicą w następstwie Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku oraz organizację pomocy assistance, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), ubezpieczenie następstw Nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Bagażu podróżnego, ubezpieczenie od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Sprzętu sportowego. 1

2 Ochrona ubezpieczeniowa może także zostać rozszerzona o koszty leczenia i assistance, powstałe za granicą w następstwie: Rekreacyjnego nurkowania, Rekreacyjnej jazdy na nartach lub snowboardzie, wykonywania Ciężkiej pracy fizycznej. Po opłaceniu dodatkowej składki możesz także znieść standardowy limit odpowiedzialności dla kosztów leczenia i assistance, powstałych za granicą na skutek Nagłego zachorowania wynikającego z Choroby przewlekłej. Szczegółowy zakres ubezpieczenia NA PODRÓŻ został opisany poniżej. Informację o zakresie ubezpieczenia znajdziesz także w Sekcji A, B, C, D i E OWU Zakres ubezpieczenia od kosztów leczenia i assistance Jeśli przebywając poza granicami kraju, ulegniesz Nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagle zachorujesz, Ubezpieczyciel pokryje koszty Twojego leczenia. Pomoże także zorganizować wizytę lekarską. Za pośrednictwem Centrum Alarmowego pokryje powstałe i udokumentowane koszty: 1) wizyt lekarskich, 2) Zabiegów ambulatoryjnych, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, 3) badań zleconych przez lekarza niezbędnych do rozpoznania lub leczenia choroby, 4) pobytu i leczenia w Szpitalu, Operacji, których przeprowadzenia z uwagi na wskazania życiowe albo wskazania nagłe nie można było odłożyć do czasu powrotu do Polski lub Kraju rezydencji, 5) leczenia stomatologicznego w razie ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy było ono niezbędne w następstwie Nieszczęśliwego wypadku objętego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela maksymalnie do kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro; 6) transportu do placówki medycznej z Twojego miejsca pobytu bądź z miejsca wypadku najtańszym możliwym do zorganizowania, zaakceptowanym przez lekarza środkiem transportu, 7) transportu do innej placówki medycznej, jeżeli placówka medyczna, w której jesteś leczony, nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do Twojego stanu zdrowia, 8) naprawy lub zakupu okularów, protez oraz środków pomocniczych, pod warunkiem, że konieczność ich naprawy lub zakupu powstała w następstwie Nieszczęśliwego wypadku objętego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, 9) akcji poszukiwawczej prowadzonej przez wyspecjalizowane jednostki, jeśli w czasie pobytu poza granicami Polski lub Kraju rezydencji uległeś Nagłemu zachorowaniu lub Nieszczęśliwemu wypadkowi maksymalnie do wysokości kwoty stanowiącej 20% sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia i assistance. Pamiętaj! Nieszczęśliwy wypadek zgodnie z OWU to: nagłe zdarzenie powstałe w okresie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela, wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego osoba, której świadczona jest ochrona ubezpieczeniowa, niezależnie od swej woli, doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarła. Trwały uszczerbek na zdrowiu zgodnie z OWU to: trwałe uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia osoby, której świadczona jest ochrona ubezpieczeniowa, spowodowane Nieszczęśliwym wypadkiem i powstałe w ciągu 12 miesięcy od daty Nieszczęśliwego wypadku. Nagłe zachorowanie zgodnie z OWU to: powstały w okresie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela w sposób nagły i niespodziewany stan chorobowy, który zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu, wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej przed zakończeniem Podróży. Standardowy limit odpowiedzialności dla kosztów leczenia i assistance na skutek Nagłego zachorowania wynikającego z Choroby przewlekłej, wynosi 10% sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia i assistance. Po opłaceniu dodatkowej składki, limit ten nie zostanie zastosowany, a takie koszty zostaną pokryte maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w Polisie. Ubezpieczyciel zorganizuje także za pośrednictwem Centrum Alarmowego następujący usługi assistance: 1) całodobowy dostęp do kontaktu z Centrum Alarmowym, 2) organizację pomocy w celu pokrycia kosztów leczenia objętych zakresem ochrony, 3) dostarczenie niezbędnych leków, 4) transport do Polski lub do Kraju rezydencji w sytuacji gdy z uwagi na Twój stan zdrowia nie będziesz mógł skorzystać z przewidzianego uprzednio środka lokomocji, 5) transport Twoich zwłok lub pochówek za granicą maksymalnie do wysokości równowartości euro, 6) powrót Osób bliskich w sytuacji Twojego transportu lub transportu Twoich zwłok do Polski lub do Kraju rezydencji, pod warunkiem, że pierwotnie przewidziane środki transportu nie mogą być w tym celu wykorzystane, 7) organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia osoby, która towarzyszy Ci w Podróży w sytuacji gdy Twój pobyt w Szpitalu przedłuży się poza pierwotnie przewidziany termin powrotu maksymalnie do wysokości równowartości 100 euro za każdą dobę, nie więcej niż za 7 dób, 8) organizacja i pokrycie kosztów podróży służbowej osoby oddelegowanej na zastępstwo w sytuacji gdy z powodu Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania będziesz zmuszony do przerwania podróży służbowej maksymalnie do wysokości równowartości euro, 9) transport Twoich niepełnoletnich dzieci do Polski lub do Kraju rezydencji, w sytuacji gdy oprócz Ciebie nie towarzyszyła tym dzieciom żadna inna osoba pełnoletnia, 10) przekazanie niezbędnej informacji/wiadomości, osobie wskazanej przez Ciebie w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia powodującego zwłokę w Twojej Podróży (np. strajk, uprowadzenie samolotu, wypadek lub choroba niewymagająca transportu do Polski lub Kraju rezydencji), 11) organizacja i pokrycie kosztów wizyty Twojej Osoby bliskiej zamieszkałej w Polsce lub Kraju rezydencji w sytuacji gdy przebywasz w Szpitalu ponad 7 dni i nie towarzyszyła Ci w Podróży żadna osoba pełnoletnia maksymalnie do wysokości równowartości 100 euro za każdą dobę, nie więcej niż za 7 dób, 2

3 12) organizacja i pokrycie dodatkowych kosztów przedłużonego zakwaterowania i wyżywienia za granicą w celu Twojej rekonwalescencji, jeśli zorganizowany przez Ubezpieczyciela transport do Polski lub Kraju rezydencji zgodnie z zaleceniami lekarza nie może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu pobytu w Szpitalu maksymalnie do wysokości równowartości 100 euro za każdą dobę, nie więcej niż za 7 dób, 13) organizacja i pokrycie kosztów kontynuacji Podróży z miejsca zachorowania lub wypadku w sytuacji gdy z powodu Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania zmuszony byłeś do przerwania Podróży, ale Twój stan zdrowia uległ poprawie maksymalnie do wysokości równowartości 500 euro, 14) pomoc w razie kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia posiadanych przez Ciebie środków płatniczych w postaci pomocy przy skontaktowaniu się z Twoim bankiem, 15) pomoc w razie Kradzieży lub zaginięcia lun uszkodzenia posiadanych przez Ciebie dokumentów niezbędnych w czasie Podróży, 16) pomoc przy zablokowaniu konta w sytuacji kradzieży albo zaginięcia posiadanych przez Ciebie kart kredytowych lub czeków podróżnych w postaci skontaktowania się z bankiem lub ułatwienia Ci kontaktu. Pamiętaj! Przez kraj rezydencji rozumie się kraj inny niż Polska, którego obywatelstwo posiadasz, niezależnie od tego czy jednocześnie posiadasz obywatelstwo polskie. W zakresie ubezpieczenia od kosztów leczenia Ubezpieczyciel nie pokryje kosztów poniesionych na: 1) leczenie przekraczające zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego Twój powrót albo transport do Polski lub Kraju rezydencji, 2) leczenie, jeżeli istniały medyczne przeciwwskazania do odbycia przez Ciebie Podróży ze względów zdrowotnych, a pomimo wiedzy o ich istnieniu, podjąłeś decyzję o Podróży, 3) leczenie lub kontynuację leczenia w Polsce lub w Kraju rezydencji Ubezpieczyciel ponosi tylko koszty leczenia za granicą, 4) leczenie bezpłodności albo będące następstwem porodu, który nastąpił w okresie późniejszym niż 2 miesiące poprzedzające przewidywany termin porodu, 5) leczenie będące następstwem zabiegu usuwania ciąży, o ile nie został on wykonany w celu ratowania życia lub zdrowia, 6) leczenie zaburzeń psychicznych lub nerwic, 7) leczenie chorób przenoszonych drogą płciową, AIDS i zakażenia wirusem HIV, 8) operacje plastyczne lub zabiegi kosmetyczne, 9) stomatologiczne leczenie profilaktyczne i protetyczne, 10) leczenie, którego koszty nie przekraczają równowartości 25 euro. Ochroną Ubezpieczeniową nie są objęte również szkody powstałe: 1) w wyniku nieskorzystania przez Ciebie z porady lekarskiej lub nieprzestrzegania zaleceń lekarskich, 2) w wyniku Wyczynowego uprawiania przez Ciebie sportu, 3) w wyniku uprawiania przez Ciebie Sportów wysokiego ryzyka, 4) w wyniku uczestniczenia przez Ciebie w rajdach lub wyścigach samochodowych, 5) w wyniku zatrucia się przez Ciebie alkoholem, narkotykami lub innymi środkami odurzającymi, 6) w wyniku zażycia przez Ciebie leków nie zaleconych przez lekarza, przebywania w Stanie po spożyciu alkoholu, zażycia narkotyków lub środków działających na centralny ośrodek nerwowy oraz wskutek zaburzeń świadomości (jeśli miało to wpływ na powstanie szkody), 7) w wyniku usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ciebie samobójstwa lub dokonania umyślnego samouszkodzenia ciała, 8) w wyniku usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ciebie przestępstwa. Pamiętaj! Jeśli nie rozszerzyłeś zakresu ochrony i nie opłaciłeś z tego tytułu dodatkowej składki, Ubezpieczyciel nie pokryje również kosztów leczenia powstałych w następstwie wykonywania przez Ciebie podczas Podróży: Ciężkiej pracy fizycznej, Rekreacyjnego uprawiania narciarstwa lub snowboardu lub Rekreacyjnego nurkowania Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) Ubezpieczenie OC obejmuje swoim zakresem Twoją odpowiedzialność cywilną deliktową podczas Podróży. Zdarzenie bezpośrednio powodujące szkodę musi więc mieć miejsce poza granicami Polski lub Kraju rezydencji oraz musi wystąpić w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. W sytuacji, gdy wyrządzisz Osobie trzeciej Szkodę (osobową lub rzeczową) i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju Podróży będziesz zobowiązany do jej naprawienia Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na rzecz osoby poszkodowanej lub pokryje niezbędne koszty obrony przed sądem cywilnym, w związku z jej roszczeniami. Pamiętaj! Szkoda osobowa zgodnie z OWU to: śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia Osoby trzeciej, jak również utracone korzyści, które osoba ta mogłaby osiągnąć gdyby nie wystąpiła śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. Szkoda rzeczowa zgodnie z OWU to: uszkodzenie, zniszczenie lub utrata mienia Osoby trzeciej, jak również utracone korzyści, które osoba ta mogłaby osiągnąć gdyby nie wystąpiło uszkodzenie, zniszczenie lub utrata mienia. 3

4 Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za szkody: 1) wyrządzone Tobie lub Twoim Osobom bliskim (Pamiętaj! Zapoznaj się z definicją Osoby bliskiej z OWU), 2) co do których Twoja odpowiedzialność powinna zostać objęta obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, 3) będące następstwem wykonywania przez Ciebie czynności w celu zarobkowym, w tym prowadzenia działalności gospodarczej, a także wyrządzone przez rzeczy, które zarobkowo dostarczyłeś lub wytworzyłeś albo prace lub usługi, które wykonałeś w celach zarobkowych, 4) będące następstwem przeniesienia jakichkolwiek chorób w tym przez zwierzęta, 5) będące następstwem Twojego udziału w bójkach lub innych aktach przemocy, 6) powstałe w następstwie posiadania lub użytkowania przez Ciebie jednostek pływających, statków powietrznych (w tym lotni i motolotni), pojazdów samochodowych, motocykli i motorowerów, broni, amunicji lub materiałów wybuchowych, 7) powstałe w następstwie uprawiania przez Ciebie sportów Wyczynowych, a także Sportów wysokiego ryzyka (zapoznaj się koniecznie z katalogiem Sportów wysokiego ryzyka zamieszczonych w OWU), 8) powstałe na skutek uszkodzenia, zniszczenia, zaginięcia lub utraty jakichkolwiek przedmiotów lub rzeczy należących do Osób trzecich, a używanych, przechowywanych lub przyjętych do naprawy przez Ciebie lub Twoje Osoby bliskie, 9) powstałe w wyniku uszkodzenia, utraty, zniszczenia wartości pieniężnych, papierów wartościowych, biżuterii, kamieni szlachetnych, dokumentów, planów, zbiorów archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych, dzieł sztuki lub innych przedmiotów o charakterze zabytkowym, artystycznym lub unikatowym, 10) majątkowe nie będące następstwem Szkody osobowej lub Szkody rzeczowej (tzw. czyste straty finansowe), 11) powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Ciebie jakiejkolwiek umowy, 12) powstałe na skutek wyrażenia przez Ciebie zgody na zapłacenie jakiejkolwiek sumy jako odszkodowania lub w charakterze innego świadczenia, 13) za które jesteś odpowiedzialny w wyniku umownego przejęcia czyjejś odpowiedzialności cywilnej albo wskutek rozszerzenia zakresu Twojej odpowiedzialności cywilnej ponad odpowiedzialność wynikającą z obowiązujących przepisów prawa, 14) powstałe w wyniku naruszenia przez Ciebie praw autorskich, licencji, patentów, znaków towarowych lub nazw fabrycznych, 15) będące następstwem oszczerstw i pomówień lub naruszenia przez Ciebie dóbr osobistych Osoby trzeciej, innych niż życie i zdrowie, 16) wyrządzone umyślnie przez Ciebie lub osoby, z którymi pozostajesz we wspólnym gospodarstwie domowym, 17) wyrządzone przez Ciebie wskutek rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności, 18) wyrządzone przez Ubezpieczonego w Stanie po spożyciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub innych środków powodujących zaburzenia świadomości, o ile miało to wpływ na powstanie szkody, 19) powstałe w następstwie popełnienia przez Ciebie przestępstwa lub wykroczenia z winy umyślnej, 20) których wartość nie przekracza równowartości 250 euro, w odniesieniu do każdego zdarzenia zaistniałego w trakcie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Pamiętaj! Jeśli nie rozszerzyłeś zakresu ochrony i nie opłaciłeś dodatkowej składki z tego tytułu ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała zdarzeń powstałych w następstwie Rekreacyjnego uprawiania przez Ciebie narciarstwa, snowboardu lub nurkowania Ubezpieczenie Bagażu podróżnego i Sprzętu sportowego Przedmiotem ubezpieczenia jest Twój Bagaż podróżny lub Sprzęt sportowy w czasie Podróży. Bagaż lub Sprzęt sportowy musi się znajdować pod Twoją bezpośrednią opieką albo musi zostać: 1) powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego, 2) oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu lub sprzętu, 3) pozostawiony w zamkniętym na zamek indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu, lotnisku lub w hotelu, 4) pozostawiony w zamkniętym na zamek pomieszczeniu w miejscu Twojego zakwaterowania (z wyłączeniem namiotu), 5) pozostawiony w zamkniętym na zamek bagażniku pojazdu samochodowego lub w zamkniętym na zamek luku bagażowym, 6) pozostawiony w zamkniętej na zamek kabinie przyczepy kempingowej lub jednostki pływającej. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jeżeli Twój Bagaż podróżny lub Sprzęt sportowy uległ utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu na skutek wystąpienia w okresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej któregokolwiek z następujących zdarzeń losowych: 1) Pożar, 2) Uderzenie pioruna, 3) Wybuch, 4) Upadek statku powietrznego, 5) Silny wiatr, 6) Deszcz nawalny, 7) Grad, 8) Powódź, 9) Tsunami, 10) Trzęsienie ziemi, 11) Wybuch wulkanu, 12) Kradzież z włamaniem z pomieszczeń i miejsc wymienionych powyżej, 4

5 13) Rozbój, 14) wypadek lub katastrofa środka komunikacji, 15) Nagłe zachorowanie lub Nieszczęśliwy wypadek, w wyniku którego Ubezpieczony utracił w sposób nagły możliwość nadzoru nad Bagażem lub Sprzętem sportowym. Dodatkowo - wyłącznie w zakresie ubezpieczenia Sprzętu sportowego: 16) utrata, uszkodzenie lub zniszczenie Sprzętu sportowego podczas uprawiania sportów, jeżeli fakt ten nastąpił na skutek Nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał poza terytorium Polski lub Kraju rezydencji i Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty świadczenia z tytułu Nieszczęśliwego wypadku powstałego w wyniku tego samego zdarzenia. Pamiętaj! W granicach sumy ubezpieczenia określonej w Polisie Ubezpieczyciel odpowiada również za szkody w ubezpieczonym Bagażu podróżnym lub Sprzęcie sportowym będące wynikiem skażenia lub zabrudzenia, spowodowanych przez zdarzenie losowe; powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w następstwie wystąpienia zdarzenia losowego; a także w każdym przypadku, gdy Bagaż podróżny lub Sprzęt sportowy został powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za szkody: 1) wyrządzone umyślnie przez Ciebie lub osoby, z którymi pozostajesz we wspólnym gospodarstwie domowym, 2) wyrządzone przez Ciebie wskutek rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności, 3) polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź Kradzieży przedmiotów stanowiących standardowe wyposażenie pojazdu samochodowego, 4) polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie rzeczy wskutek ich zużycia, samozapalenia, samozepsucia lub wycieku, a wobec rzeczy tłukących się lub w opakowaniu szklanym także potłuczenia lub utraty wartości rzeczy uszkodzonej, 5) polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, neseserów, toreb, paczek lub innych pojemników Bagażu albo pojemników i pokrowców służących do przechowywania Sprzętu sportowego, 6) powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem dokonanej z bagażnika dachowego pojazdu samochodowego, jeżeli chociaż jedna ze ścian bagażnika została wykonana z materiału nieodpornego na zniszczenie przy użyciu niewielkiej siły (np. brezent) lub gdy bagażnik nie był zamknięty na odpowiedni zamek zabezpieczający, 7) powstałe w sprzęcie i urządzeniach elektrycznych wskutek ich wad lub działania prądu elektrycznego podczas eksploatacji, chyba że działanie prądu elektrycznego spowodowało Pożar, 8) będące następstwem działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, promieni laserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego, 9) powstałe wskutek emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji, 10) powstałe w następstwie zniszczenia, konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez organy celne lub inne władze. Dodatkowo - wyłącznie w zakresie ubezpieczenia Bagażu podróżnego: 11) polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź Kradzieży przedmiotów stanowiących standardowe wyposażenie pojazdu samochodowego, Dodatkowo - wyłącznie w zakresie ubezpieczenia Sprzętu sportowego: 12) wynikające z wad Sprzętu sportowego, 13) powstałe na skutek uprawiania sportów w miejscu do tego niedozwolonym, a także Sportów wysokiego ryzyka, 14) spowodowane użytkowaniem Sprzętu sportowego niezgodnie z przeznaczeniem, 15) sprzęt wynajęty, pożyczony lub powierzony. Pamiętaj! Ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia Bagażu podróżnego Ubezpieczyciel obejmuje przedmioty, które zwyczajowo zabierasz w Podróż. Ubezpieczyciel nie wypłaci więc odszkodowania za utracone, zniszczone lub uszkodzone rzeczy typu: sprzęt medyczny, instrumenty muzyczne, biżuteria, dzieła sztuki. Pełen katalog przedmiotów, które nie są objęte ochroną ubezpieczeniową znajdziesz w Sekcji C, pkt II, ppkt 2 OWU. Ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia Sprzętu sportowego mogą być objęte również sprzęty służące do uprawiania narciarstwa, snowboardu lub nurkowania, jedynie pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej i opłacenia dodatkowej składki Ubezpieczenie następstw Nieszczęśliwych wypadków Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa Nieszczęśliwego wypadku, skutkujące Trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią, mające miejsce w czasie Podróży. Ubezpieczyciel może wypłacić świadczenie w przypadku: 1) Twojej śmierci zaistniałej w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, mającej miejsce w ciągu 24 miesięcy od dnia zajścia tego wypadku (w takim przypadku Ubezpieczyciel wypłaci wskazaną w Polisie sumę ubezpieczenia z tytułu śmierci), 2) Twojego Trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem Nieszczęśliwego wypadku, który nastąpił w ciągu 12 miesięcy od dnia zajścia tego wypadku. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za następstwa Nieszczęśliwych wypadków powstałe: 1) w następstwie chorób, nawet takich które występują nagle, w szczególności zawału serca lub udaru mózgu, 2) w następstwie nieskorzystania przez Ciebie z porady lekarskiej lub nieprzestrzegania zaleceń lekarskich, 3) w następstwie prowadzenia przez Ciebie pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu, bez wymaganych uprawnień, 4) w następstwie uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem oraz zabiegami leczniczymi, bez względu na to przez kogo były wykonane, chyba że było to leczenie bezpośrednich następstw Nieszczęśliwego wypadku, 5

6 5) w następstwie Wyczynowego uprawiania przez Ciebie sportu, 6) w następstwie uprawiania przez Ciebie Sportów wysokiego ryzyka, 7) w następstwie uczestniczenia przez Ciebie w rajdach lub wyścigach samochodowych, 8) w następstwie Twojego zatrucia alkoholem, narkotykami lub innymi środkami odurzającymi, 9) w następstwie zażycia przez Ciebie leków nie zaleconych przez lekarza, przebywania w Stanie po spożyciu alkoholu, zażycia narkotyków lub środków działających na centralny ośrodek nerwowy, o ile miało to wpływ na powstanie szkody, 10) w następstwie usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ciebie samobójstwa lub dokonania przez Ciebie umyślnego samouszkodzenia ciała, 11) w następstwie usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ciebie przestępstwa. Pamiętaj! Jeśli nie rozszerzyłeś ochrony i nie opłaciłeś dodatkowej składki z tego tytułu, ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała zdarzeń powstałych w następstwie Rekreacyjnego uprawiania przez Ciebie narciarstwa, snowboardu lub nurkowania oraz Ciężkiej pracy fizycznej Generalne wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej wspólne dla wszystkich ubezpieczeń w ramach pakietu NA PODRÓŻ W odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń oferowanych w ramach pakietu NA PODRÓŻ, tj. ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance, odpowiedzialności cywilnej, Bagażu podróżnego, Sprzętu sportowego, następstw Nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe: 1) w następstwie zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, strajków i lokautów, 2) w następstwie następujących zdarzeń: wojny, najazdu, wrogiego działania innego państwa, agresji zbrojnej lub działań wojennych bez względu na fakt czy wojna została wypowiedziana czy też nie, wojny domowej, buntu, przewrotu, rewolucji, powstania lub niepokojów społecznych przybierających rozmiary powstania, przewrotu wojskowego, działań uzurpatorskich, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, jakiegokolwiek aktu terroryzmu, a także w następstwie wszelkich działań przedsięwziętych w następstwie kontrolowania, zapobiegania lub zwalczania skutków tych zdarzeń; 3) w następstwie wypadku statku powietrznego, na którego pokładzie przebywałeś, z wyjątkiem przypadku, gdy przebywałeś na pokładzie samolotu pasażerskiego licencjonowanych linii lotniczych. Katalog wyłączeń ochrony, stosowanych do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, znajdziesz w Sekcji F, pkt V. OWU. Zapoznaj się z nim koniecznie! 5. Jak ustalana jest wysokość sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjnej? Jaka jest wysokość sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjnej? 5.1. Suma ubezpieczenia wskazana dla danego rodzaju ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela Wysokość sumy ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów ubezpieczenia wybierana jest przez Ciebie spośród wariantów zaproponowanych przez Ubezpieczyciela Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu kosztów leczenia i assistance, następstw Nieszczęśliwych wypadków, Bagażu podróżnego, Sprzętu sportowego jest pomniejszana każdorazowo o wartość wypłacanego odszkodowania W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest suma gwarancyjna. Wybierana jest ona spośród wariantów udostępnionych przez Ubezpieczyciela. Ulega ona także każdorazowo pomniejszeniu o wysokości wypłaconego odszkodowania W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC), Bagażu podróżnego i Sprzętu sportowego Ubezpieczyciel pomniejsza wysokość wypłaconego odszkodowania o Twój Udział własny w szkodzie. Pamiętaj! Udział własny zgodnie z OWU to: kwota, o jaką będzie pomniejszona wysokość wypłacanego odszkodowania: Udział własny w ubezpieczeniu OC wynosi równowartość 250 euro. Udział własny w ubezpieczeniu Bagażu podróżnego oraz Sprzętu sportowego wynosi równowartość 25 euro. 6. Jak ustalana jest wysokość świadczenia należnego z tytułu Umowy ubezpieczenia NA PODRÓŻ? 6.1. Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance W razie wystąpienia Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku podczas Podróży co do zasady koszty leczenia objęte zakresem ubezpieczenia pokrywa Centrum Alarmowe bezpośrednim wykonawcom usług. Nastąpi to po uzyskaniu zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego, zebraniu i przeanalizowaniu dokumentacji niezbędnej do ustalenia zasadności i wysokości odszkodowania tj. m.in. diagnozy lekarskiej oraz dokumentów stwierdzających przyczyny i zakres udzielonej pomocy lekarskiej. Koniecznie zapoznaj się z wytycznymi postępowania na wypadek wystąpienia Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku, które opisane zostały w Sekcji A, pkt VI. i VII. OWU. 6

7 W przypadku organizacji usług assistance objętych zakresem ubezpieczenia Centrum Alarmowe pokryje koszty organizacji tej usługi bezpośrednio wykonawcom. Koniecznie zapoznaj się z zasadami udzielania pomocy assistance, które opisane zostały w Sekcji A, pkt VIII. OWU Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Odszkodowanie, które Ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanej Osobie trzeciej zostanie ustalone według zasad odpowiedzialności cywilnej deliktowej. W przypadku Szkody na osobie oznacza to rekompensatę strat powstałych wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Osoby trzeciej, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowaną Osobę trzecią, które mogłaby osiągnąć, gdyby nie wystąpiła śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. W przypadku Szkody w mieniu oznacza to rekompensatę strat powstałych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty mienia Osoby trzeciej, a także utracone korzyści, które mogłaby osiągnąć, gdyby nie zostało zniszczone, uszkodzone lub utracone jej mienie Ubezpieczenie Bagażu podróżnego W granicach sumy ubezpieczenia wskazanej w Polisie wysokość odszkodowania z tytułu utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Bagażu podróżnego ustala się według udokumentowanej wysokości szkody z uwzględnieniem zużycia utraconych, zniszczonych lub uszkodzonych przedmiotów do dnia szkody, a w razie braku takiego udokumentowania: według cen detalicznych przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku z dnia ustalania odszkodowania, pomniejszonych o stopień zużycia do dnia szkody albo według kosztów naprawy, z zastrzeżeniem że koszty te nie mogą przekraczać kosztów zakupu nowego przedmiotu, Zasady ustalania wysokości odszkodowania za zniszczony, uszkodzony lub utracony Bagaż podróżny zostały opisane w Sekcji C, pkt V. OWU Ubezpieczenie Sprzętu sportowego W granicach sumy ubezpieczenia wskazanej w Polisie wysokość odszkodowania z tytułu utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Sprzętu sportowego ustala się według udokumentowanej wysokości szkody z uwzględnieniem zużycia utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego Sprzętu sportowego do dnia szkody, a w razie braku takiego udokumentowania: 1) według cen detalicznych przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku z dnia ustalania odszkodowania, pomniejszonych o stopień zużycia do dnia szkody albo 2) według kosztów naprawy, z zastrzeżeniem że koszty te nie mogą przekraczać kosztów zakupu nowego przedmiotu. Zasady ustalania wysokości odszkodowania za zniszczony, uszkodzony lub utracony Sprzęt sportowy zostały opisane w Sekcji D, pkt V. OWU Ubezpieczenie następstw Nieszczęśliwego wypadku W przypadku Twojej śmierci zaistniałej w następstwie Nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczyciel wypłaci wskazaną w Polisie sumę ubezpieczenia. W przypadku Trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem Nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w kwocie stanowiącej iloczyn wskazanej w Polisie sumy ubezpieczenia oraz wskaźnika procentowego ustalonego dla danego rodzaju Trwałego uszczerbku na zdrowiu wskazanego w obowiązujących i stanowiących załącznik do OWU Tabelach procentowego uszczerbku na zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego wypadku. Zasady ustalania wysokości odszkodowania w ubezpieczeniu następstw Nieszczęśliwych wypadków opisane zostały w Sekcji E, pkt IV. OWU. 7. Czy świadczenie wypłacane z tytułu Umowy ubezpieczenia NA PODRÓŻ jest opodatkowane? Według aktualnego stanu prawnego świadczenie wypłacone z tytułu Umowy ubezpieczenia NA PODRÓŻ nie jest opodatkowane. Bieżące regulacje znajdziesz zawsze w powszechnie obowiązujących przepisach prawa podatkowego. 8. Kto jest uprawniony do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Umowy ubezpieczenia NA PODRÓŻ? Jak możesz wskazać osoby, którym ma zostać wypłacone świadczenie? Świadczenie wypłacane/udzielane jest: w przypadku ubezpieczenia od kosztów leczenia i assistance: bezpośrednio podmiotom, które poniosły koszty leczenia lub świadczyły usługi assistance na Twoją rzecz tj. wykonawcom usług. W szczególnych przypadkach, po uprzedniej zgodzie Ubezpieczyciela, możliwa jest refundacja kosztów poniesionych bezpośrednio przez Ciebie. Szczegółowy opis procedury pokrywania kosztów znajdziesz w Sekcji A, pkt VI-IX. OWU, w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: osobie poszkodowanej. Szczegółowy opis procedury wypłaty odszkodowania znajdziesz w Sekcji B, pkt III-V. OWU, w przypadku ubezpieczenia Bagażu podróżnego oraz Sprzętu sportowego: Tobie. Szczegółowy opis procedury wypłaty odszkodowania znajdziesz w Sekcji C, pkt V-VII. OWU oraz w Sekcji D, pkt V-VII. OWU, w ubezpieczeniu następstw Nieszczęśliwych wypadków: z tytułu Trwałego uszczerbku na zdrowiu - Tobie; z tytułu Twojej śmierci Uposażonemu/ uposażonym lub Twoim ustawowym spadkobiercom. Szczegółowy opis procedury wypłaty odszkodowania, w tym w sytuacji braku wskazania udziałów poszczególnych Uposażonych lub braku Uposażonych, znajdziesz w Sekcji E, pkt V. OWU. 7

8 9. W jaki sposób ustalana jest wysokość składki ubezpieczeniowej? Jak często należy opłacać składkę ubezpieczeniową? Kto jest zobowiązany do jej zapłaty? 9.1. Wysokość składki ubezpieczeniowej jest ustalana zgodnie z taryfą składek Ubezpieczyciela, obowiązującą w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia NA PODRÓŻ Składka ubezpieczeniowa opłacana jest przez Ciebie, czyli Ubezpieczającego, jednorazowo w pełnej wymaganej kwocie za cały okres ochrony ubezpieczeniowej, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia NA PODRÓŻ. Pamiętaj! Składka ubezpieczeniowa płatna jest wyłącznie jednorazowo Dniem zapłaty składki jest dzień, w którym składka ubezpieczeniowa wpłynęła na wskazane przez Ubezpieczyciela konto. Zasady płatności składki, w tym jej zwrotu, zostały opisane w Sekcji F, pkt X. OWU. 10. Czy oprócz składki ubezpieczeniowej będziesz ponosił inne koszty z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia NA PODRÓŻ? Nie, składka ubezpieczeniowa to jedyny Twój koszt związany z zawarciem Umowy ubezpieczenia NA PODRÓŻ. 11. Jak możesz zawrzeć Umowę ubezpieczenia NA PODRÓŻ? Co należy zrobić, aby zawrzeć Umowę ubezpieczenia NA PODRÓŻ? Umowa ubezpieczenia NA PODRÓŻ zawierana jest w trybie ofertowym poprzez złożenie wniosku na stronie internetowej Ubezpieczyciela lub poprzez aplikację BZWBK24 Mobile Podczas składania wniosku Ubezpieczyciel poprosi Cię o podanie informacji potrzebnych do ustalenia wysokości sum ubezpieczenia i składki Zawarcie Umowy ubezpieczenia NA PODRÓŻ potwierdzane jest niezwłocznie przez Ubezpieczyciela Polisą. 12. Na jaki okres może być zawarta Umowa ubezpieczenia NA PODRÓŻ? Umowa ubezpieczenia NA PODRÓŻ zawierana jest na czas określony, wskazany przez Ciebie, odpowiadający terminom Podróży, z tym, że okres ten: nie może być krótszy niż 2 dni i dłuższy niż 29 dni, nie może rozpocząć się później niż 60 dnia licząc od dnia złożenia wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia NA PODRÓŻ, nie może rozpocząć się wcześniej niż po upływie 5 dni licząc od dnia złożenia tego wniosku w sytuacji kiedy osoba która wybiera się w Podróż (Ty lub inna osoba, na rachunek której ma zostać zawarta Umowa ubezpieczenia NA PODRÓŻ) w trakcie składania wniosku przebywa poza granicami Polski lub Kraju rezydencji. Informacje o czasie trwania Umowy ubezpieczenia NA PODRÓŻ zostały zawarte w Sekcji F, pkt VI. OWU. 13. Kiedy rozpoczyna, a kiedy kończy się okres Ochrony ubezpieczeniowej? Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu wskazanym przez Ciebie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej. Pamiętaj! Aby ochrona ubezpieczeniowa rozpoczęła się musi zostać opłacona składka ubezpieczeniowa W przypadku ubezpieczenia od kosztów leczenia i assistance oraz odpowiedzialności cywilnej ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się nie wcześniej niż z chwilą przekroczenia przez Ciebie granicy Polski lub Kraju rezydencji przy wyjeździe, a kończy się z chwilą przekroczenia przez Ciebie granicy przy powrocie W przypadku ubezpieczenia następstw Nieszczęśliwych wypadków, Bagażu podróżnego i Sprzętu sportowego ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia przez Ciebie Podróży (mającej miejsce w okresie ubezpieczenia), a kończy się z chwilą zakończenia przez Ciebie Podróży. Pamiętaj! Niezależnie od powyższych ustaleń, Podróż musi mieć miejsce w okresie ubezpieczenia wskazanym na Polisie. 8

9 13.4. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia lub: z końcem dnia, w którym doszło do rozwiązania Umowy ubezpieczenia NA PODRÓŻ, z chwilą śmierci Ubezpieczonego w odniesieniu do tej osoby, z chwilą wypłaty odszkodowań w łącznej wysokości równej sumom ubezpieczenia wskazanym w Polisie dla poszczególnych ubezpieczeń. Informacje o rozpoczęciu i zakończeniu ochrony ubezpieczeniowej zostały zawarte w Sekcji F, pkt VIII. OWU. 14. Czy możesz odstąpić od Umowy ubezpieczenia NA PODRÓŻ? Kiedy i jak możesz rozwiązać Umowę ubezpieczenia NA PODRÓŻ? Zgodnie z art. 40 ust. 6 pkt 3) Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, nie możesz odstąpić od Umowy ubezpieczenia NA PODRÓŻ, gdyż jest to umowa ubezpieczenia dotycząca Podróży i bagażu, która została zawarta na okres krótszy niż 30 dni. Umowę ubezpieczenia NA PODRÓŻ może natomiast wypowiedzieć Ubezpieczyciel, ale jedynie z ważnych powodów, wskazanych poniżej Jeżeli w trakcie trwania Umowy ubezpieczenia NA PODRÓŻ istotnie zwiększy się prawdopodobieństwo zajścia szkody, Ubezpieczyciel może ponownie dokonać kalkulacji składki za ubezpieczenie NA PODRÓZ i poprosić Cię o zapłatę dodatkowej kwoty. Możesz nie wyrazić na to zgody i w terminie 14 dni wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia NA PODRÓŻ ze skutkiem natychmiastowym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia NA PODRÓŻ ze skutkiem natychmiastowym z sytuacji gdy Ty zgłaszając roszczenie z tytułu Umowy ubezpieczenia NA PODRÓŻ umyślnie wprowadzisz go w błąd lub zataisz przed nam istotne informacje, mające wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania. Szczegółowy opis zasad i sytuacji, w których następuje rozwiązanie Umowy ubezpieczenia NA PODRÓŻ wskazany jest w Sekcji F, pkt IX. OWU. 15. Jak zgłosić zajście zdarzenia? Jak wygląda procedura wypłaty odszkodowania? Pamiętaj! Aby zgłosić szkodę zadzwoń pod numer telefonu (+48) (opłata za połączenie według taryfy danego operatora) Do Twojej dyspozycji jest Centrum Alarmowe, dostępne pod wskazanym powyżej numerem telefonu, czynne 24 h przez 7 dni w tygodniu, gotowe by udzielić Tobie niezbędnej pomocy. Jeżeli na skutek zdarzenia losowego lub siły wyższej nie możesz skontaktować się z Centrum Alarmowym bądź też Centrum Alarmowe wyraziło zgodę na pokrycie przez Ciebie kosztów leczenia we własnym zakresie - zgłoś wystąpienie Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania w terminie 7 dni od daty powrotu z Podróży Jeżeli okoliczności szkody tego wymagają, niezwłocznie zawiadom odpowiednie służby, zwłaszcza gdy szkoda powstała w wyniku przestępstwa Kwoty w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu NBP, ogłoszonego w dniu podjęcia decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Na żądanie Ubezpieczyciela, przedstawione przez Ciebie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego na Twój koszt. Odszkodowanie wypłacane jest przelewem na rachunek bankowy uprawnionego do otrzymania danego świadczenia lub w inny sposób uzgodniony z Ubezpieczycielem. Szczegółowy opis procedury zgłaszania zdarzenia oraz terminy wypłaty odszkodowania wskazany jest w Sekcji F, pkt XI i XII. OWU. 16. W jaki sposób złożyć skargę lub zażalenie? Jeśli nie jesteś zadowolony z usług Ubezpieczyciela, możesz złożyć stosowną skargę lub zażalenie. Skargi lub zażalenia związane z Umową ubezpieczenia NA PODRÓŻ rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela na poniższych zasadach: Skargi i zażalenia możesz składać w siedzibie Ubezpieczyciela, przesłać w formie pisemnej bądź elektronicznej lub przekazać Ubezpieczycielowi w innej formie umożliwiającej określenie tożsamości osoby zgłaszającej skargę lub zażalenie oraz przedmiot tej skargi lub zażalenia Skargi i zażalenia są rozpatrywane niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie skargi lub zażalenia okaże się niemożliwe w terminie, o którym mowa powyżej, Ubezpieczyciel rozpatrzy skargę lub zażalenie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należnej staranności rozpatrzenie takie było możliwe. 9

10 16.3. O sposobie rozpatrzenia skargi lub zażalenia Ubezpieczyciel zawiadomi Ciebie bezzwłocznie po ich rozpatrzeniu, w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z Tobą Niezależnie od możliwości składania skarg i zażaleń do Ubezpieczyciela, możesz skierować skargę do Rzecznika Ubezpieczonych. Poniżej prezentujemy dane teleadresowe do składania skarg i zażaleń. Dane te znajdziesz także w OWU. Reklamacje możesz składać (zgłaszać): a) w formie pisma (BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., pl. Andersa 5, , Poznań); b) telefonicznie przez Telecentrum lub (opłata zgodna z taryfą danego operatora); c) mailem lub za pośrednictwem strony internetowej d) osobiście (w siedzibie BZ WBK-Aviva w Poznaniu, Pl. Andersa 5). Skarga lub zażalenie może być także rozpatrywana przez Bank: Reklamację możesz zgłosić także ustnie w siedzibie Banku, dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta, pisemnie na adres Banku lub jego dowolnej jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą klienta, telefonicznie lub w formie elektronicznej Odpowiednie adresy, w tym poczty elektronicznej, oraz numery telefonów dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługą klienta oraz wskazane na stronie internetowej Banku Złożone reklamacje muszą spełniać wszystkie wymogi formalne zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Reklamacje rozpatrywane są w możliwie najkrótszym czasie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia a w przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi we wskazanym terminie może on zostać wydłużony do maksymalnie 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy, zostanie przekazana Tobie listownie, elektronicznie, telefonicznie bądź osobiście przez pracownika Banku. Pamiętaj! Wszystkie ważne zapisy, opisy szczegółowe zagadnień opisanych powyżej znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia NA PODRÓŻ. Zapoznaj się z nimi przed zawarciem Umowy ubezpieczenia NA PODRÓŻ. Niniejszy dokument nie stanowi wzorca umownego ani też części Umowy ubezpieczenia NA PODRÓŻ. Dokument jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji dotyczących ubezpieczenia. SYGNATURA: KP/20/03/

Karta Produktu: Ubezpieczenie NA PODRÓŻ

Karta Produktu: Ubezpieczenie NA PODRÓŻ Karta SYGNATURA: Produktu: KP/31/08/2015 Ubezpieczenie NA PODRÓŻ Karta Produktu: Ubezpieczenie NA PODRÓŻ Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ WBK-Aviva Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A Karta SYGNATURA: Produktu: KP/01/10/2015 Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu: Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Wypadkowa

KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Wypadkowa KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Wypadkowa Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Wypadkowa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym)

Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym) Karta SYGNATURA: Produktu: KP/20/07/2015 Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym) Karta Produktu została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia BEZPIECZNE PIENIĄDZE

Karta Produktu Ubezpieczenia BEZPIECZNE PIENIĄDZE Karta Produktu Ubezpieczenia BEZPIECZNE PIENIĄDZE Ubezpieczyciel: BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Poznaniu. Ubezpieczający: Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór!

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Przegląd świadczeń w ramach ubezpieczeń HanseMerkur Reiseversicherung AG Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej świetny wybór! Proszę pamietać że poniższe zestawienie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działająca w Polsce poprzez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1. Rodzaj ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków / Holiday Basic koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance koszty pobytu osoby towarzyszącej odpowiedzialność cywilna koszty ratownictwa bagaŝ, / Holiday

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym)

Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym) Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym) SYGNATURA: KP/27/06/2016 Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ WBK-Aviva

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu: Ubezpieczenie PEWNE PIENIĄDZE

Karta Produktu: Ubezpieczenie PEWNE PIENIĄDZE Karta SYGNATURA: Produktu: KP/31/08/2015 Ubezpieczenie PEWNE PIENIĄDZE Karta Produktu: Ubezpieczenie PEWNE PIENIĄDZE Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Srebrny

Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Srebrny Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Srebrny Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części grupowej

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r.

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Nr sprawy: BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Dotyczy: postępowania organizowanego przez Kancelarię Senatu, w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY

KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY Karta Produktu przygotowana przez PZU SA jest materiałem informacyjnym i ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o produkcie oraz pomóc

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie Składki OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA SKŁADKI US/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia PODRÓŻNE VISA BUSINESS ELECTRON

Karta Produktu Ubezpieczenia PODRÓŻNE VISA BUSINESS ELECTRON Karta Produktu Ubezpieczenia PODRÓŻNE VISA BUSINESS ELECTRON Ubezpieczyciel: BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Poznaniu. Ubezpieczający: Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Karta Produktu Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Ubezpieczający / Ubezpieczony: W ramach Umowy jesteś jednocześnie Ubezpieczającym czyli osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki oraz

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu: Ubezpieczenie PEWNE PIENIĄDZE

Karta Produktu: Ubezpieczenie PEWNE PIENIĄDZE Karta SYGNATURA: Produktu: KP/01/10/2015 Ubezpieczenie PEWNE PIENIĄDZE Karta Produktu: Ubezpieczenie PEWNE PIENIĄDZE Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Polisy nr...

Załącznik nr... do Polisy nr... Załącznik nr... do Polisy nr... POSTANOWIENIA ODMIENNE do Ogólnych warunków ubezpieczenia Wojażer ustalonych Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/323/2007 z dnia 19 czerwca

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części Umowy Ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA

KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA Karta produktu PZU - Bezpieczna karta przygotowana przez PZU SA we współpracy z PLUS BANK S.A. jest materiałem informacyjnym, przedstawia kluczowe informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance SA (IPA) z siedzibą w Irlandii pod adresem 10/11 Mary Street, Dublin 1, Irlandia (numer spółki

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO INFORM ACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie:

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN KARTA INFORMACYJNA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o grupowym ubezpieczeniu na życie Pakiety Nationale-Nederlanden.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY NP/J/3/2007 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A Karta SYGNATURA: Produktu: KP/20/07/2015 Ubezpieczenie LOCUM Karta Produktu: Ubezpieczenie LOCUM Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ WBK-Aviva Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU: Ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków

KARTA PRODUKTU: Ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków KARTA PRODUKTU: Ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. na podstawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Ubezpieczenie NNW 11 11 Maj / Czerwiec 2013 1 Zakres ubezpieczenia NNW A - śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; B - trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; opcja

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot ubezpieczenia... 1 Zakres świadczeń... 1 4. Wyłączenia z zakresu udzielanej ochrony... 2 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA

UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI W ŻYCIU PRYWATNYM DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO UBEZPIECZENIA W PLACÓWCE AVIVA DLA RODZINY GRZEGORZ POPIELARZ [ Warunki ubezpieczenia ] Niniejsze

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA I. basen morza śródziemnego Zakres Ubezpieczenia: Standard KR NWI 1,85 KR NWI 2,70 KR NWI 2,55 KR NWI 3,35 - koszty leczenia KR - koszty ratownictwa NWI - na zdrowiu - - bagaż podróżny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Warszawie (dalej: WARTA) we współpracy z PKO Bank Polski S.A. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr.3 do Umowy Generalnej nr 131/06/2010. WARUNKI UBEZPIECZENIA Assistance medycznego dla Kredytobiorców Banku Zachodniego WBK S.A.

Załącznik nr.3 do Umowy Generalnej nr 131/06/2010. WARUNKI UBEZPIECZENIA Assistance medycznego dla Kredytobiorców Banku Zachodniego WBK S.A. Załącznik nr.3 do Umowy Generalnej nr 131/06/2010 WARUNKI UBEZPIECZENIA Assistance medycznego dla Kredytobiorców Banku Zachodniego WBK S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia określają

Bardziej szczegółowo

MENU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY LIKWIDACJA SZKÓD

MENU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY LIKWIDACJA SZKÓD SZANOWNI PAŃSTWO, Mamy przyjemność zaprezentować Państwu praktyczny przewodnik GRUPOWEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, który mamy nadzieję okaże się znaczącym źródłem wiedzy na temat tego rodzaju

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ INFORMACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie: ubezpieczenia następstw

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z propozycją ochrony ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków dla

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia

Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia KARTA PRODUKTU dla ubezpieczenia NIERUCHOMOŚCI stanowiącego zabezpieczenie kredytów i pożyczek hipotecznych dla kredytobiorców Banku Pocztowego S.A Karta Produktu zawiera wybrane informacje o ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym STU Ergo He stia S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym STU Ergo He stia S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym STU Ergo He stia S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu db Elita Funduszy XIII_3 Wariant 100 Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie

Karta Produktu db Elita Funduszy XIII_3 Wariant 100 Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Karta Produktu db Elita Funduszy XIII_3 Wariant 100 Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Ubezpieczający/Ubezpieczony:. Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Agent: Deutsche

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje Ubezpieczenie Wizz Air Travel Najważniejsze informacje Aby pomóc Państwu w zrozumieniu, czym jest to ubezpieczenie, przygotowaliśmy niniejszy dokument zawierający najważniejsze informacje o warunkach ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie Pomoc w chorobie

KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie Pomoc w chorobie KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie Pomoc w chorobie W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym na Życie i Zdrowie Pomoc w chorobie. Karta

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

Karta produktu do ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Karta produktu do ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki S.A. Karta produktu do ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki S.A. Ogólne informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo