Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej nr 19 w Kielcach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej nr 19 w Kielcach"

Transkrypt

1 Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej nr 19 w Kielcach Opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2009 roku (zmieniającego Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół), nowej podstawy programowej z komentarzami, Programu nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej autorstwa Agnieszki Kani, Karoliny Kwak i Joanny Majchrzak-Brody (numer ewidencyjny w wykazie MEN: 561/1/2012), wraz z modyfikacjami wprowadzonymi przez zespół nauczycieli-polonistów Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach, SZO Szkoły Podstawowej nr 19 w Kielcach Ocenianie na zajęciach j. polskiego w klasach IV-VI: I. Obowiązującą skalę ocen mierzy się stopniami: 1-6 (uwzględniając przy ocenie cząstkowej +, - ). II. Ocenianie systematycznie (bieżąco, okresowo, rocznie); jawnie: za to, co uczeń umie i jak się posługuje zdobytą wiedzą. III. Stosowanie różnorodnych sposobów gromadzenia informacji o osiągnięciach ucznia (respektowanie postanowień, zaleceń publicznych poradni). IV. Ocenie podlegają semestralnie: a) prace klasowe : 4-5 sprawdzianów w formie testów kompetencji z języka polskiego (po każdym rozdziale podręcznika) z wypracowaniem, w którym oceniane jest: -zrozumienie, ujęcie i wyczerpanie tematu, -kompozycja i poprawność językowo-logiczna, -estetyka pracy (uporządkowanie wewnętrzne, pismo), -stopień z zadania klasowego poprzedza krótka recenzja nauczyciela; 2 dyktanda, b) praca na lekcji (tzw. zaangażowanie, czyli samodzielne działania podczas zajęć): udział w dyskusjach (formułowanie własnych sądów, poprawność językowa, słownictwo, logika wypowiedzi), wkład w sporządzanie notatek, ćwiczeń, kontrola techniki czytania (stopień rozumienia czytanego tekstu), wywiązywanie się z prac zespołowych (tzw. praca w grupach), udział w konkursach przedmiotowych, c) prace domowe: wykonywanie ćwiczeń, czytanie lektur, zredagowanie 1 dłuższej pracy pisemnej, zredagowanie 1 krótkiej pracy pisemnej, przygotowywanie różnorodnych pomocy, samokształcenie, d) czytanie: doskonalenie techniki głośnego czytania oceniane 2 razy w semestrze (raz z przygotowaniem, raz na bieżąco), doskonalenie techniki cichego czytania ze zrozumieniem (oceniane przy okazji realizacji różnych zadań polonistycznych), e) recytacje (1 w semestrze): zapamiętanie tekstu, płynność i wyrazistość (interpretacja), postawa recytującego. V. Inne postanowienia (np. planowanie sprawdzianów wiadomości, procedura poprawiania ocen zgodne ze Szkolnymi Zasadami Oceniania)

2 Przedmiot oceny: odbiór wypowiedzi (ustnych i pisemnych), wykorzystywanie zawartych w nich informacji, analiza (i interpretacja) różnorodnych tekstów kultury, tworzenie własnych wypowiedzi (ustnych i pisemnych), czytanie (głośne i ciche ) ze zrozumieniem, korzystanie z różnych źródeł informacji, podnoszenie własnej świadomości językowej (poprzez poszerzanie wiedzy z gramatyki oraz ortografii). Ocenianie sprawdzianów i testów literackich i językowych (zgodne ze szkolnym systemem oceniania): 96% - 100% poprawnych odpowiedzi - stopień celujący 86% - 95 % poprawnych odpowiedzi - stopień bardzo dobry 71% - 85 % poprawnych odpowiedzi - stopień dobry 51 % - 70 % poprawnych odpowiedzi - stopień dostateczny 31 % - 50 % poprawnych odpowiedzi - stopień dopuszczający 0 % - 30 % poprawnych odpowiedzi - stopień niedostateczny Ocenianie dyktand: 1 bł ort. oc. cel./bdb+ 2 bł. ort. oc. bdb/db+ 3 bł. ort. oc. db/dost+ 4 bł. ort. oc. dost/dop.+ 5 bł. ort. oc. dop./ndst. Kryteria oceniania z języka polskiego dla klas 4-6 (kompetencje dla poszczególnych ocen szkolnych) KLASA CZWARTA Ocena celująca Uczeń jest laureatem Konkursu Humanistycznego i/lub: Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, wypowiedzi ustne i pisemne są niemal bezbłędne, oryginalne, nie powiela cudzych pomysłów i poglądów, posiada rozszerzone umiejętności z zakresu kształcenia językowego oraz nauki o języku, przewidywane w programie nauczania w klasie IV. Ocena bardzo dobra Uczeń opanował pełen zakres wiadomości określony programem nauczania dla klasy IV. 1. Wypowiedzi ustne i pisemne są poprawne pod względem językowo stylistycznym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym. 2. Potrafi posługiwać się poznanymi w klasie IV formami wypowiedzi (wypowiedź kilkuzdaniowa na określony temat, zaproszenie, przepis, instrukcja, notatka do kroniki, opis postaci, opis miejsca, opis przedmiotu, dialog, pocztówka, list prywatny, opowiadanie twórcze i odtwórcze, opowiadanie z dialogiem, kartka z dziennika, plan ogólny). 3. Wskazuje elementy świata przedstawionego w poznanych tekstach kultury,

3 4. Wskazuje narratora w tekście epickim, odróżnia postać autora od osoby mówiącej w wierszu, rozpoznaje w tekście rym, rozpoznaje w tekście epitet, przenośnię i objaśnia ich rolę, wymienia cechy baśni, odróżnia elementy fantastyczne od realistycznych, 5. Ujmuje treść własnej wypowiedzi pisemnej w odrębnych akapitach. 6. Rozumie przeczytany tekst. 7. Nazywa niektóre stany emocjonalne i ich przejawy. 8. Ma bogaty zasób słownictwa i umiejętnie się nim posługuje. 9. Samodzielnie posługuje się słownikiem ortograficznym. 10. Analizuje utwór poetycki, wskazując na porównania, wersy, rymy, osobę mówiącą w wierszu. 11. Zna i stosuje następujące zasady ortograficzne: pisownia nazw własnych pisownia nazw miejscowych ą, ę w odmianie rzeczownika przez przypadki pisownia nie z: czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami, przysłówkami, reguły i wyjątki pisowni: rz i ż, ó i u, ch i h, poprawny zapis jednostek miar i wag oraz dat, znaki interpunkcyjne w zakończeniach wypowiedzeń, przecinek w zdaniu złożonym, zastosowanie myślnika w zapisie dialogu, przy dzieleniu wyrazów, przy przenoszeniu wyrazów do następnej linii. 12. Aktywnie uczestniczy w lekcji. 13. Płynnie czyta na głos nowo poznany tekst. 14. Rozróżnia omawiane w klasie IV części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek, spójnik). Fleksja

4 1. Poprawnie stosuje formy liczby, osoby, rodzaju i czasu. 2. Odmienia rzeczowniki przez przypadki i liczby oraz określa jego rodzaj, a także poprawnie stosuje w zdaniach. 3. Odmienia przymiotniki i zauważa zależność form przymiotnika od określonego rzeczownika. 4. Wyróżnia w zdaniu podmiot, orzeczenie i określenia, grupę podmiotu i grupę orzeczenia. 5. Rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone. zna alfabet, odróżnia głoskę od litery, odróżnia samogłoskę od spółgłoski, objaśnia funkcję samogłoski i, dzieli wyraz na sylaby. Słowotwórstwo - rozumie pojęcia: rodzina wyrazów, zdrobnienia i zgrubienia. Ocena dobra Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej oraz wybrane elementy przewidziane w programie nauczania w klasie IV. 1. Czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowego przestankowania. 2. Jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać nieliczne błędy językowo stylistyczne, logiczne i ortograficzne. 3. W wypowiedziach próbuje oceniać zachowania bohaterów literackich oraz formułuje ogólne wnioski o utworach. 4. Poprawnie sporządza plan ramowy, konsekwentnie używając wybranej formy (zdania lub równoważniki zdań), 5. Posługuje się słownikiem ortograficznym, 6. Zna i stosuje przewidziane w programie zasady ortograficzne, popełniając sporadyczne błędy. 7. Wskazuje w wierszu porównanie, rymy, wersy, strofy, epitet, przenośnię. 8. Wymienia najważniejsze cechy baśni, 9. Odróżnia postacie i wydarzenia realistyczne od fantastycznych. 1. Rozróżnia części mowy poznane w klasie IV (przysłówek, przyimek i spójnik). 2. Poprawnie odmienia rzeczowniki i czasowniki. 3. Poprawnie odmienia i stopniuje przymiotniki. 4. Wskazuje w zdaniu podmiot i orzeczenie. 5. Układa zdanie pojedyncze i złożone. 1. Rozróżnia głoskę, literę, samogłoskę i spółgłoskę. 2. Poprawnie dzieli wyrazy na sylaby.

5 Ocena dostateczna 1. W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad w zakresie budowy zdań, właściwego stosowania poznanego słownictwa i ortografii. 2. Pod kierunkiem nauczyciela redaguje krótkie formy wypowiedzi. 3. Wymienia elementy fantastyczne w utworze, 1. Tworzy bezokolicznik od czasowników w formie osobowej i odwrotnie. 2. Rozpoznaje rzeczownik w funkcji podmiotu i czasownik w roli orzeczenia. 3. Odmienia rzeczowniki przez przypadki i określa rodzaj. 4. Odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy i rodzaje. 5. Podane zdania dzieli na pojedyncze i złożone. 1. Rozróżnia głoski, litery. 2. Wskazuje spółgłoski. 3. Dzieli wyrazy na sylaby. Ocena dopuszczająca 1. Uczeń samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności. 2. Technika głośnego czytania pozwala na zrozumienie tekstu. 3. Błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełnione w wypowiedziach 4. pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki uczeń włożył w ich napisanie. 1. Przy pomocy nauczyciela rozróżnia części mowy. 2. Odmienia rzeczowniki przez przypadki. 3. Wskazuje podmiot i orzeczenie. 4. Z pomocą nauczyciela odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy i rodzaje. 1. Wyróżnia głoski, litery i sylaby. 2. Zna podstawowe zasady ortograficzne, ale nie zawsze potrafi zastosować je w praktyce. KLASA V Ocena celująca Uczeń jest laureatem Konkursu Humanistycznego i/lub: Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: 1. Proponuje rozwiązania oryginalne. 2. Pisemne i ustne wypowiedzi ucznia są niemal bezbłędne oraz cechują się dojrzałością myślenia. 3. Wykazuje wysokie umiejętności w zakresie kształcenia literackiego i kulturalnego oraz nauki o języku.

6 Ocena bardzo dobra Uczeń opanował zakres wiadomości określony programem nauczania dla klasy V. : 1. Wypowiedzi ustne i pisemne ucznia są poprawne pod względem stylistyczno językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym. 2. Zna i stosuje poznane w klasie czwartej zasady ortograficzne oraz dotyczące pisowni: - i po spółgłoskach i samogłoskach, -ji, -ii, -i w formach przypadkowych rzeczownika, - zakończeń rzeczowników typu: -dztwo, -ctwo, -stwo, - zakończeń przymiotników typu: -dzki,-cki, -ski, - wyrazów z ą, ę, em, en, om, on, - nie z liczebnikami oraz przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym, - form trybu przypuszczającego, zna zasady użycia przecinka w zdaniu pojedynczym, stosuje właściwe znaki interpunkcyjnych w zapisie dialogu. 3. Redaguje znane z klasy czwartej i poznane w klasie piątej formy wypowiedzi, stosując słownictwo dostosowane do celu i intencji wypowiedzi, 4. Samodzielnie redaguje opis przeżyć wewnętrznych, reklamę, zawiadomienie, ogłoszenie, sprawozdanie oraz kartkę z podróży. 5. Sporządza notatki z czytanych lektur. 6. Bezbłędnie układa plan odtwórczy lektury, plan kompozycyjny własnej wypowiedzi. 7. Wykazuje się bardzo dobrą znajomością przeczytanego tekstu i analizuje go. 8. Definiuje cechy gatunkowe mitu, legendy, bajki, powieści. 9. Samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji. 10. Samodzielnie wyszukuje informacje w różnych typach słowników (mitów i tradycji, frazeologicznym). 11. Wyszukuje znaczenie związków frazeologicznych pochodzących z mitologii. 12. Omawia akcję, wskazując wątki. 13. Nazywa cechy bohaterów. 14. Rozpoznaje w tekście rym, refren, uosobienie, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy i objaśnia ich rolę. 1. Wskazuje różnice między formą osobową i nieosobową czasownika. 2. Określa znaczenie trybów czasownika, odmienia czasownik w trybie oznajmującym, rozkazującym i przypuszczającym. 3. Zna zasady pisowni cząstki by z czasownikami. 4. Rozróżnia rzeczowniki własne i pospolite 5. Oddziela temat i końcówkę rzeczownika. 6. W odmianie rzeczownika przez przypadki wyróżnia temat oboczny. 7. Określa funkcje wyrażenia przyimkowego.

7 8. Stopniuje przymiotniki i przysłówki 9. Tworzy przysłówki od podanych przymiotników. 10. Rozumie zależność form przymiotnika od określanego rzeczownika. 11. Podaje poprawne formy liczebników głównych i porządkowych. 12. Klasyfikuje rodzaje wypowiedzeń, podaje ich przykłady. 13. Nazywa części zdania, zna rodzaje podmiotów i orzeczeń, wskazuje przydawki, dopełnienia, okoliczniki w zdaniu pojedynczym 14. Dokonuje rozbioru gramatycznego i logicznego zdania pojedynczego. 15. Poprawnie stosuje spójniki w zdaniach pojedynczych oraz spójniki wskazujące na stosunki współrzędne lub nadrzędno-podrzędne w wypowiedzeniach złożonych. Zna cechy głosek: ustnych i nosowych, dźwięcznych i bezdźwięcznych, spółgłosek twardych i miękkich. Słowotwórstwo rozumie pojęcie rodziny wyrazów oraz funkcję zdrobnień i zgrubień. Ocena dobra Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w klasie piątej. 1. Czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania. 2. Poprawnie redaguje znane z klasy czwartej i poznane w klasie piątej formy wypowiedzi (plan szczegółowy, ogłoszenie, zawiadomienie, notatka życzenia, gratulacje). 3. Z niewielką pomocą nauczyciela redaguje opis przeżyć wewnętrznych, reklamę oraz kartkę z podróży. 4. Jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać drobne błędy językowo stylistyczne, logiczne i ortograficzne. 5. Zna i stosuje poznane w klasie IV i V zasady ortograficzne i interpunkcyjne, popełniając sporadyczne błędy. 6. Potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów. 7. Nazywa cechy gatunkowe mitu, legendy, bajki. 8. Poprawnie sporządza plan ramowy i szczegółowy lektury. 9. Z pomocą nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji oraz wyszukuje je w różnych typach słowników (mitów i tradycji, frazeologicznym), a także wyszukuje znaczenie związków frazeologicznych pochodzących z mitologii. 10. Nazywa cechy bohaterów. 11. Rozpoznaje w tekście rym, refren, uosobienie, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy. 12. Wskazuje główny wątek utworu. 1. Określa formę gramatyczną czasowników. 2. Stosuje w zdaniu czasownik w formie osobowej i nieosobowej. 3. Zna budowę form trybu rozkazującego i przypuszczającego. 4. Wyjaśnia różnice w odmianie podanych rzeczowników, oddziela temat od końcówki.

8 5. W zdaniu wskazuje przyimki i wyrażenia przyimkowe, nazywa ich rolę. 6. Odróżnia przysłówki od przymiotników, stosuje je w zdaniach i określa ich rolę. 7. Określa formy gramatyczne rzeczowników oraz określających je przymiotników. 8. Poprawnie zapisuje słowami liczebniki. 9. Przekształca zdanie na równoważnik zdania i odwrotnie. 10. Przedstawia za pomocą wykresu budowę zdania pojedynczego rozwiniętego (na łatwych przykładach). 11. Przekształca zdanie pojedyncze na złożone i odwrotnie. 12. Układa zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie. Określa cechy głoski. Ocena dostateczna Uczeń opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej klasy piątej w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się. 1. W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad w zakresie budowy zdań, właściwego stosowania poznanego słownictwa i ortografii. 2. Popełnia błędy ortograficzne i interpunkcyjne mimo utrwalania reguł pisowni 3. Z pomocą nauczyciela redaguje znane z klasy czwartej i poznane w klasie piątej formy wypowiedzi (plan szczegółowy, ogłoszenie, zawiadomienie, notatka, życzenia, gratulacje, reklamę, kartkę z podróży). 4. Opanował technikę poprawnego czytania. 5. Umie wymienić elementy świata przedstawionego (miejsce i czas akcji, bohaterów, wydarzenia). 6. Odróżnia zdarzenia, postacie fantastyczne od realistycznych. 7. W utworze lirycznym wskazuje epitety, porównania, przenośnie. 1. Tworzy bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej i odwrotnie. 2. Odmienia czasownik we wszystkich trybach (proste przykłady). 3. Odmienia przez przypadki rzeczownik o prostej odmianie. 4. Rozpoznaje rzeczownik w roli podmiotu. 5. Odróżnia przyimek od innych części mowy. 6. Rozpoznaje czasownik w roli orzeczenia. 7. Odmienia przymiotnik przez przypadki. 8. Łączy przymiotnik z rzeczownikiem, odmienia je. 9. Rozpoznaje w zdaniu liczebnik. 10. Rozróżnia zdanie i równoważnik zdania, podając przykłady typów zdań. 11. Łączy w zespoły składniowe wyrazy tworzące zdanie. 12. Wpisuje zdanie w podany wykres. 13. Podane zdania dzieli na pojedyncze i złożone. 14. Z podanych zdań pojedynczych tworzy zdanie złożone. 1. Dzieli wyraz na głoskę. 2. Odróżnia samogłoski od spółgłosek. 3. Rozróżnia rodzaje głosek. 4. Dzieli wyraz na sylaby. 5. Poprawnie akcentuje wyrazy na 2. sylabie od końca.

9 Ocena dopuszczająca Wiedza i umiejętności ucznia pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności. 1. Technika czytania cichego i głośnego pozwala na zrozumienie tekstu. 2. Błędy językowo stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełnione w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki uczeń włożył w ich napisanie. 3. Stopień opanowanych przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych, o niewielkim zakresie trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela. 1. Rozróżnia części mowy. 2. Wskazuje podmiot, orzeczenie i określenia. 3. Odmienia czasownik przez osoby, liczby, czasy, tryby. 1. Wyróżnia głoski, litery i sylaby w podanym wyrazie. 2. Zna podstawowe zasady ortograficzne. KLASA VI Ocena celująca Uczeń jest laureatem Konkursu Humanistycznego i/lub: Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: 1. Uczeń twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. 2. Proponuje rozwiązania oryginalne. 3. Jego wypowiedzi ustne i pisemne są niemal bezbłędne, cechują się dojrzałością myślenia. 4. Nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości. Ocena bardzo dobra Uczeń opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania dla klasy szóstej. : 1. Wypowiedzi ustne i pisemne są poprawne pod względem stylistyczno językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym. 2. Potrafi samodzielnie wnioskować, myśleć logicznie. 3. Posługuje się słownikami, encyklopedią i innymi źródłami informacji, 4. Samodzielnie sporządza notatki z lekcji, selekcjonuje materiał rzeczowy. 5. Samodzielnie redaguje poznane w klasie IV i V formy wypowiedzi oraz list oficjalny i opis krajobrazu, doskonali umiejętność pisania opowiadania twórczego z opisem przeżyć wewnętrznych. 6. Bezbłędnie pisze charakterystykę postaci, podejmuje próbę redagowania charakterystyki porównawczej i autocharakterystyki; określa motywację czynów bohaterów, ocenia ich postępowanie.

10 7. Rozumie i poprawnie posługuje się terminami w zakresie wiedzy o epice, liryce, dramacie, nowych gatunkach literackich (ballada, odmiany powieści). 8. Dokonuje samodzielnie analizy i interpretacji wiersza. 9. Pisze prace bezbłędne pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym. 10. Stosuje zasady ortografii i interpunkcji poznane w klasach czwartej i piątej oraz następujące reguły poznane w klasie szóstej: pisownia przedrostków roz-, bez-, z-, s-, ś-, wz-, wez-, ws-, wes-, pisownia skrótów, stosowanie różnych znaków interpunkcyjnych (kropki, przecinka, pytajnika, cudzysłowu, dwukropka, nawiasu, wykrzyknika) w różnych formach wypowiedzi. 1. Odróżnia: czasowniki dokonane i niedokonane, formy nieosobowe zakończone na -no, -to, stronę czynną i bierną czasownika, poprawnie odmienia nietypowe rzeczowniki (pluralia tantum, singularia tantum) oraz zna rzeczowniki nieodmienne), 2. Potrafi wyjaśnić, od czego zależą formy odmiany rzeczownika. 3. Biegle stopniuje przymiotniki, nazywa rodzaj stopniowania. 4. Rozpoznaje różne typy liczebników. 5. Stosuje w zdaniu rzeczownik w różnych funkcjach składniowych (podmiotu, dopełnienia, przydawki). 6. Wymienia rodzaje zaimków, poprawnie stosuje krótkie i długie formy zaimków. 7. Rozpoznaje partykułę i wykrzyknik, wskazuje ich funkcje 8. Rozpoznaje zdanie z orzeczeniem imiennym, omawia jego budowę. 9. Omawia, podając przykłady, różne sposoby wyrażania orzeczenia oraz podmiotu, przydawki i dopełnienia. 10. Zna rózne rodzaje okoliczników, 11. Przeprowadza klasyfikację zdań złożonych współrzędnie. Słowotwórstwo 1. Przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazów Ocena dobra Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w klasie szóstej. : 1. Czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania. 2. Jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowe. 3. Podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych niż określone w podstawie programowej. 4. Dobra znajomość tekstu pozwala na odtwórcze opowiadanie losów bohaterów, omówienie elementów świata przedstawionego. 5. Poprawnie pisze plan ramowy i szczegółowy. 6. Wskazuje poznane środki stylistyczne w wierszu. 7. Potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów.

11 1. Odróżnia osobowe i nieosobowe formy czasownika 2. Wymienia rodzaje zaimków. 3. Wyróżnia przysłówki wśród innych części mowy, wskazuje sposób ich utworzenia. 4. Poprawnie stopniuje przymiotniki, wie, czemu służy stopniowanie. 5. Podaje przykłady różnych typów liczebników: głównych, porządkowych, zbiorowych, ułamkowych i nieokreślonych. 6. Rozpoznaje partykułę i wykrzyknik. 7. Na konkretnych przykładach omawia sposób wyrażenia orzeczenia i podmiotu. 8. Wyróżnia w zdaniu związki wyrazów. Słowotwórstwo 1. Od podanego wyrazu podstawowego tworzy kilka wyrazów pochodnych będących różnymi częściami mowy. 2. Rozpoznaje wyraz pochodny, który może być podstawowym dla innego wyrazu. Ocena dostateczna Uczeń opanował wiedzę i umiejętności w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu zawarte w podstawie programowej. Kształcenie literackie i programowe 1. W odpowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega się zasad w zakresie budowy zdań, stosowania poznanego słownictwa i ortografii. 2. W miarę samodzielnie posługuje się formami wypowiedzi poznanymi w klasie piątej. 3. Jego technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu. 4. Zna przewidziane programem gatunki literackie. 5. Umie wyróżnić podstawowe elementy świata przedstawionego. 6. Poprawia popełnione błędy językowe przy pomocy nauczyciela, gromadzi słownictwo na zadany temat. 1. Wyróżnia w tekście czasowniki w formie osobowej i nieosobowej; określa formę ich formę gramatyczną, 2. Określa funkcję czasowników w zdaniu. 3. Odmienia podane rzeczowniki przez przypadki, oddziela temat od końcówki, wskazuje tematy oboczne. 4. Rozpoznaje w zdaniu zaimki, przysłówki, przymiotniki i liczebniki. 5. Stopniuje przymiotniki. 6. Rozróżnia przyimki proste i złożone, wyrażenia przyimkowe. 7. Na łatwiejszych przykładach omawia sposób wyrażenia podmiotów. 8. Rozpoznaje zdania bezpodmiotowe. 9. Nazywa w zdaniu części zdania (na prostych przykładach). 10. Układa zdania złożone z podanych zdań pojedynczych. Ocena dopuszczająca Uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności. 1. Jego technika czytania pozwala na zrozumienie tekstu.

12 2. W wypowiedziach pisemnych popełnione błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne nie przekreślają wartości prac i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie. 3. Stopień opanowania przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych, niewielkim zakresie trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela. 4. Przy pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy i określa ich funkcję w zdaniu (na prostych przykładach). 5. Odróżnia zdania pojedyncze od złożonych i próbuje określić ich rodzaj. Słowotwórstwo Tworzy wyrazy pochodne za pomocą podanych formantów.

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V KLASA V OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązującą podstawę programową: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENA CELUJĄCĄ otrzymuje ją uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy V oraz: twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ programem nauczania dla klasy IV i poza tym: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV stopień niedostateczny - 1 stopień dopuszczający - 2 nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V I. OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.V KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, -

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA:

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA: Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA: Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy czwartej, samodzielnie i twórczo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V Kryteria ocen Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwija zainteresowania, a jego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA IV OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w pełnym stopniu opanował zakres wiedzy i umiejętności z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Opracowano na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP Klasa IV OCENA celująca UCZEŃ: Aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca:

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca: Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4 Ocena celująca: Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określony w podstawie programowej. Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski!

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski! Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski! OCENA CELUJĄCA KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. V Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, - samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza obowiązujący program nauczania: Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA CELUJACA: Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; proponuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności znacznie wykraczają poza program języka polskiego

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o głośne i wyraziste, o ciche

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV -VI

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV -VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV -VI KLAS IV OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI KLASA IV

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI KLASA IV Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA Uczeń: - Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. - Proponuje rozwiązania wykraczające poza materiał

Bardziej szczegółowo

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V.

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. KLASA VI Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI I. Ocena celująca KLASA V Uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Proponuje ciekawe i oryginalne rozwiązania. Wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI

Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. -

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI OCENĘ CELUJĄCĄ: - rozszerza czytelnictwo o lektury nadobowiązkowe - ogląda widowiska teatralne dla dzieci i młodzieży oraz potrafi o nich opowiedzieć kolegom

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Prezentowane wymagania edukacyjne do wszystkich klas na poszczególne oceny w klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu Uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Jego wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej; - większość zadań, nawet bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Ocenę NIEDOSTATECZNĄ (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań w zakresie kształcenia literackiego, nauki o języku i form wypowiedzi wskazanych

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 6 Teraz polski!

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 6 Teraz polski! Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 6 Teraz polski! KULTUROWE ORTOGRAFIA I OCENA CELUJĄCA Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrą a ponadto: - proponuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach Niniejszy dokument jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania będącymi częścią Statutu Szkoły. 1.

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA VI Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA V Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY

ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY 1. Uczeń otrzymuje oceny za: sprawdziany(ortograficzne, gramatyczne wypracowania z lektur),kartkówki, aktywność, czytanie

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. IV Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie Klasa I Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zamiłowania; proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI język polski Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Stopień szkolny. Kryteria przyznania oceny. celujący. bardzo dobry. dobry. dostateczny. dopuszczający. niedostateczny

Stopień szkolny. Kryteria przyznania oceny. celujący. bardzo dobry. dobry. dostateczny. dopuszczający. niedostateczny niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Stopień szkolny Kryteria przyznania oceny - zdobył wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II Kształcenie literacko kulturowe Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania - twórczo

Bardziej szczegółowo

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych.

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ Otrzymuje uczeń, który: nie opanował poziomu wymagań koniecznych w zakresie wiadomości z fleksji, słownictwa,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, który: spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą; wykazuje się bogatą znajomością różnych tekstów kultury; wykorzystując

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

Bardziej szczegółowo

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Kryteria ocen w klasie VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Wymagania konieczne ( ocena dopuszczająca) - poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki -wyodrębnia elementy świata przedstawionego

Bardziej szczegółowo

Formy wypowiedzi - Całkowicie poprawnie pod względem stylistyczno językowym wypowiada się w poznanych formach wypowiedzi.

Formy wypowiedzi - Całkowicie poprawnie pod względem stylistyczno językowym wypowiada się w poznanych formach wypowiedzi. KRYTERIA OCEN Z J. POLSKIEGO KL.IV JĘZYK POLSKI OCENA CELUJĄCA Otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań wykraczających, ponadprogramowych. Kształcenie literackie i kulturalne - Rozszerza czytelnictwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI KLASA IV I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI Kryteria ocen z języka polskiego dla uczniów kl.i-iii gimnazjum z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu Lekkim Kryteria ocen z języka polskiego w klasie I gimnazjum Kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 KLASA IV I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ (ocenę wyższą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o o głośne i wyraziste, ciche

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć"

Czytać, myśleć, uczestniczyć Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej opracowane na podstawie programu nauczania Marleny Derlukiewicz Czytać, myśleć, uczestniczyć" Ocena celująca - Opanował umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP

JĘZYK POLSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP JĘZYK POLSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Opracowała: Bożena Jop WYMAGANIA KONIECZNE (ocena dopuszczająca) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą oraz:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH 4-6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH 4-6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH 4-6 Nauczyciele uczący języka polskiego w klasach IV VI ustalili wspólne kryteria szczegółowe dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI - PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH IV VI

JĘZYK POLSKI - PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH IV VI JĘZYK POLSKI - PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH IV VI Przedmiot oceny Prace kontrolne Kartkówki Zakres oceny, sposób oceniania W każdym semestrze odbywają się co najmniej trzy godzinne prace klasowe.

Bardziej szczegółowo

Wymagania zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP w klasie IV-VI

Wymagania zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP w klasie IV-VI Wymagania zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP w klasie IV-VI JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV Ocena dopuszczająca Kształcenie literackie i kulturowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV W I SEMESTRZE

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV W I SEMESTRZE KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV W I SEMESTRZE OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia nie wykracza poza obowiązujący program nauczania, lecz: - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI 1. PODRĘCZNIK I ZESZYT W klasie VI na lekcjach języka polskiego korzystamy z podręczników do języka polskiego Oglądam świat wydawnictwa Nowe Era. Ponadto

Bardziej szczegółowo

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO:

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: 1. SPRAWDZIANY gramatyczne, językowe, literackie, pisemne dłuższe formy wypowiedzi. Sprawdziany obejmują większą partię materiału,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej otrzymuje uczeń, który: OCENĘ CELUJĄCĄ doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE- WYPOWIEZI USTNE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE- WYPOWIEZI USTNE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE- WYPOWIEZI USTNE CZYTANIE CICHE I GŁOŚNE KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE - WYPOWIEDZI PISEMNE NAUKA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ Jak na ocenę bardzo dobrą oraz: -uczeń bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, -posiada rozszerzone

Bardziej szczegółowo

KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI Ocenianie z języka polskiego w kl. IV VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach obejmuje: - wiedzę przedmiotową z zakresu literatury, kultury, nauki o języku,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce - Leszczynach

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce - Leszczynach Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce - Leszczynach 1 I. Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej 1. Kształcenie literackie i kulturalne: Ocena dopuszczająca- uczeń: - poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki - wyodrębnia elementy świata

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV OCENA CELUJĄCA Doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności. Czyta

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI OKNO NA ŚWIAT

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI OKNO NA ŚWIAT PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI OKNO NA ŚWIAT Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowanie wiadomości przewidziane w programie nauczania, - ocena umiejętności, postawa,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI Ocenianie z języka polskiego w kl. IV VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach obejmuje: - wiedzę przedmiotową z zakresu literatury, kultury, nauki o języku,

Bardziej szczegółowo

KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Uczeń doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego

Kryteria oceniania z języka polskiego Kryteria oceniania z języka polskiego Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe (bieżące), śródroczne i roczne. Na oceny bieżące składają się oceny: ze sprawdzianów pisemnych form wypowiedzi redagowanych w klasie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS V i VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS V i VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS V i VI KLASA V I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa IV Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Marcin Paprota, Anna Karczewska

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa IV Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Marcin Paprota, Anna Karczewska Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa IV Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Marcin Paprota, Anna Karczewska Kontrakt między uczniem i nauczycielem z języka polskiego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO:

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: 1. SPRAWDZIANY gramatyczne, językowe, literackie, pisemne dłuższe formy wypowiedzi. Sprawdziany obejmują większą partię materiału,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV TREŚCI PROGRAMOWE: Kształcenie literackie i kulturowe: nastrój wiersza budowa utworu poetyckiego: wers i strofa literackie środki wyrazu: epitet

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I okres OCENA CELUJĄCA -ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza materiał, który

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE V Formy sprawdzania osiągnięć uczniów a) czytanie głośne, wyraziste, z akcentowaniem,

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2017/2018 JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA VI

ROK SZKOLNY 2017/2018 JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA VI ROK SZKOLNY 2017/2018 JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA VI Kryteria zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP w klasie IV-VI. I. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo