Umowa o udzielenie wsparcia na odbycie stażu dla początkującego przedsiębiorcy w ramach programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców. Umowa nr:.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o udzielenie wsparcia na odbycie stażu dla początkującego przedsiębiorcy w ramach programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców. Umowa nr:."

Transkrypt

1 Umowa o udzielenie wsparcia na odbycie stażu dla początkującego przedsiębiorcy w ramach programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców Umowa nr:. Zwana dalej Umową, zawarta w Krakowie w dniu.. pomiędzy Stowarzyszeniem Edukacja dla Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie, ul. Orląt Lwowskich 2/2, Kraków, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON jako Instytucją Pośredniczącą Początkującego Przedsiębiorcy ( NIO ), reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu dr Lesława Piecucha, oraz Pan/Pani: [Imię i Nazwisko], legitymującą/ym się dowodem osobistym nr., PESEL. zamieszkały/a w. przy ulicy. [adres], zwaną/ym dalej NE. (w przypadku wspólnika spółki cywilnej oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobowa działalność gospodarczą) Pan/Pani [Imię i Nazwisko] prowadzący/a działalność gospodarczą [w formie spółki cywilnej] pod firmą, z siedzibą w [kod pocztowy ], przy ulicy, wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP.., REGON.., zwany/a dalej NE. [w przypadku wspólnika spółki osobowej: spółka jawna (sp.j.), spółka komandytowa (sp.k.), spółka partnerska (sp.p.)] Pan/Pani.. [Imię i Nazwisko] zamieszkały/a w.. przy ulicy.. [adres], wspólnik spółki osobowej.[jakiej].., z siedzibą w..[kod pocztowy.], przy ulicy.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy.., pod nr KRS, NIP.., REGON., zwany/a dalej NE. Na podstawie zawartego pomiędzy NE (Początkującym Przedsiębiorcą), HE (Doświadczonym Przedsiębiorcą) i właściwymi IO (Instytucjami Pośredniczącymi), zobowiązania Erasmus for Young Entrepreneurs Commitment, strony niniejszej umowy uzgadniają: 1 - Cele wsparcia 1. Program Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców ma na celu pomóc nowym przedsiębiorcom w nabyciu odpowiednich umiejętności do prowadzenia małej lub średniej firmy, ułatwić wymianę doświadczeń i 1

2 zainicjować tworzenie sieci dla młodych przedsiębiorców w UE poprzez odbycie stażu u doświadczonych przedsiębiorców w innych państwach członkowskich UE. 2. Udzielone wsparcie ma na celu dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania, w tym zakwaterowania, które ponosi NE podczas przebywania u HE w ramach programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców. Niedozwolone jest osiągnięcie przez NE zysku ze wsparcia. 3. NE wyraża zgodę na wzięcie udziału w programie Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców, realizowanego na podstawie działania Komisji Europejskiej Small Business Act i na przestrzeganie wszystkich warunków związanych z realizacją tego programu. 4. NE oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem udzielania wsparcia na odbycie stażu dla Początkującego Przedsiębiorcy w ramach programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców dostępnym na stronie: 5. Wsparcie w ramach programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z ). 6. NE zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących poziomów i intensywności pomocy publicznej, przy korzystaniu ze środków stanowiących pomoc publiczną. 2 - Czas i miejsce 1. Staż za granicą odbędzie się u przedsiębiorcy: [dane HE, nazwa firmy, sektor, wielkość firmy].., 2. Staż za granicą u HE będzie trwał.. miesiące, w terminie od do Całkowity czas pobytu to. dni. 3. Staż za granicą odbędzie się w..[miejscowość, państwo].. 4. Strony ustalają harmonogram trwania stażu za granicą, który stanowi załącznik nr 1 do umowy. 5. Czas trwania stażu nie może przekroczyć ram czasowych umowy grantowej, która reguluje zasady funkcjonowania NIO w ramach programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców na lata, tj. nie może trwać dłużej niż do dnia r. 3 Obowiązki stron 1. Obowiązki NE ujęte zostały w Erasmus for Young Entrepreneurs Commitment i obejmują w szczególności: [opisać obowiązki NE zgodnie z ww. dokumentem]. 2. W trakcie pobytu za granicą HE będzie udzielał w szczególności następującego wsparcia NE zgodnie z zobowiązaniem podjętym w Erasmus for Young Entrepreneurs Commitment:...[opisać obowiązki HE zgodnie z ww. dokumentem] Po rozpoczęciu wymiany NE zobowiązany jest dostarczyć NIO bilet (bilety) za podróż i/lub boarding pass w przypadku podróży lotniczej oraz fotografie, które będą dowodzić, że powiązanie miało miejsce, 2

3 a po połowie okresu wymiany NE zobowiązany jest przekazać sprawozdanie okresowe na temat postępów w powiązaniu NE-HE (podpisane przez HE). 4. NE oraz HE zobowiązani są wypełnić po zakończonym pobycie kwestionariusz oceny (final activity report feedback_questionnaire), w którym znajdzie się opis wykonanych prac, zdobytej wiedzy i umiejętności oraz korzyści z wymiany dla rozwoju własnej firmy (sprawozdanie ze stażu wypełnia się w aplikacji IT Tool dostępnej na stronie 5. NE zobowiązany jest przestrzegać postanowień zawartych w Erasmus for Young Entrepreneurs Commitment i niniejszej umowie oraz działać na rzecz produktywnego i udanego pobytu u HE. 6. NE jest obowiązany poinformować niezwłocznie NIO w przypadku zdarzeń, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na jego staż lub relacje z HE. 4 Wysokość wsparcia 1. Wysokość wsparcia finansowego obliczana jest na podstawie stawki miesięcznej i odzwierciedla ogólne koszty utrzymania w państwie pobytu. 2. Miesięczna kwota wsparcia przysługująca NE na pokrycie kosztów pobytu NE w..[państwo].,, zgodnie z Tabelą wsparcia finansowego ustaloną przez Komisję Europejską i zawartą w Przewodniku po programie, wynosi.. EUR. 3. Łączna, maksymalna kwota wsparcia na odbycie stażu wynosi.. EUR. 4. Wsparcie zostanie wypłacone w ratach na warunkach opisanych w 5. Wypłacone wsparcie ze środków Komisji Europejskiej ma na celu dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania, w tym zakwaterowania, które ponosi NE podczas pobytu u HE. 5. Przyznane wsparcie zostanie wypłacone tylko za okres faktycznego pobytu u HE za granicą. W przypadku wystąpienia przeszkód, z powodu których NE nie będzie mógł kontynuować swojego pobytu u HE, wsparcie zostanie wypłacone tylko za czas tego pobytu (kwota zostanie wyliczona proporcjonalnie do ilości spędzonych za granicą dni), zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania wsparcia na odbycie stażu dla Początkującego Przedsiębiorcy w ramach programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców. 6. Wypłacone NE wsparcie stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361), które podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Jednocześnie stosownie do art. 42a ww. ustawy, NIO nie będzie z tego tytułu pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, ma natomiast obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C. 7. NE zobowiązany jest wypełnić oświadczenie przedłożone przez NIO wraz z umową na potrzeby PIT-8C. 5 - Płatności 1. W ciągu 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, NIO dokona na rzecz NE płatności pierwszej raty wsparcia (zaliczki) w wysokości stanowiącej równowartość miesięcznej kwoty wsparcia określonej w 4 ust. 2. 3

4 2. Następne zaliczki wypłacane będą przed każdym kolejnym miesiącem stażu z zastrzeżeniem, że płatność ostatniej raty wsparcia w wysokości stanowiącej równowartość miesięcznej kwoty wsparcia określonej w 4 ust. 2 nastąpi dopiero po końcowym rozliczeniu stażu zgodnie z zasadami opisanymi poniżej. 3. Po zakończeniu pobytu u HE, NE w ciągu 15 dni złoży wniosek o płatność końcową (załącznik nr 2 do umowy) wraz ze sprawozdaniem ze stażu. NIO w ciągu 7 dni roboczych zatwierdzi lub odrzuci sprawozdanie ze stażu NE w czasie pobytu u HE. NIO może również zażądać dodatkowych informacji, w tym dokumentów potwierdzających koszty podróży i koszty zamieszkania za granicą w trakcie stażu. W takim wypadku NE w ciągu 10 dni ma obowiązek przedstawić dodatkowe wyjaśnienia/dokumenty lub dostarczyć nowe sprawozdanie ze stażu. 4. Po zaakceptowaniu sprawozdania ze stażu u HE, NIO w ciągu 14 dni dokonana płatności raty końcowej na rachunek bankowy NE. 5. Wypłata wsparcia zostanie dokonana na poniższy rachunek bankowy NE: Pełna nazwa banku:... Adres oddziału banku w którym założono konto:... Pełny numer rachunku (w tym kody bankowe):... SWIFT (BIC):.... Uwaga: w przypadku nieposiadania konta walutowego w EURO, wypłacona kwota wsparcia przeliczana jest przez Bank na walutę w jakiej prowadzone jest konto bankowe wskazane przez NE, zgodnie z kursem euro przyjętym przez Bank. 6 - Osoba kontaktowa 1. Osobą kontaktową w NIO jest p. Beata Szymańska-Kołodziej, tel Wszelka korespondencja związana z umową powinna być prowadzona w formie elektronicznej do osoby kontaktowej wskazanej powyżej w ust Zasady zaliczenia stażu 1. Warunkiem formalnym zaliczenia stażu jest złożenie po zakończonym pobycie kwestionariusza oceny, o którym mowa w 3 ust. 4. NIO jest uprawnione do żądania uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień dot. tego raportu. 2. NIO dokonuje oceny, czy powiązanie NE-HE było udane. Udane powiązanie definiuje się jako relację pomiędzy NE i HE, która została ustanowiona przy pomocy oficjalnie wyznaczonych instytucji pośredniczących w ramach programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców, pod warunkiem, że relacja ta: została uprzednio zaakceptowana zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do programu oraz, została zrealizowana terminowo i z poszanowaniem zobowiązań zawartych w Erasmus for Young Entrepreneurs Commitment oraz zapisów niniejszej umowy przez NE, HE i zaangażowane instytucje pośredniczące 4

5 3. Nieudane powiązanie definiuje się jako relację między NE i HE, w której NE, HE lub zaangażowane instytucje pośredniczące nie wypełniły zobowiązań zawartych w Erasmus for Young Entrepreneurs Commitment oraz zapisów niniejszej umowy. 4. Jeśli powiązanie NE-HE było nieudane, ponieważ HE nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z Erasmus for Young Entrepreneurs Commitment lub zapisów niniejszej umowy, NE nie będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanych rat płatności, a płatność końcowa może zostać wypłacona zgodnie z postanowieniami 5 umowy po zatwierdzeniu przez NIO sprawozdania ze stażu wraz z wnioskiem o płatność końcową. 5. Jeśli powiązanie NE-HE było nieudane, ponieważ NE nie przestrzegał swoich zobowiązań wynikających z Erasmus for Young Entrepreneurs Commitment lub zapisów niniejszej umowy, płatność końcowa nie zostanie wypłacona, a NE będzie zobowiązany zwrócić otrzymane raty wsparcia. 6. Jeżeli powiązanie NE-HE było nieudane, ale nie jest możliwe przypisanie odpowiedzialności tylko jednej ze stron, decyzję w zakresie ewentualnego zwrotu otrzymanych rat płatności podejmuje NIO po konsultacji z Komisją Europejską. 7. W przypadku wcześniejszego zakończenia stażu przez NE, NIO dokona oceny zasadności powodów podanych przez NE: 1) Jeżeli przyczyny będą możliwe do zaakceptowania przez NIO, NE otrzyma wsparcie tylko za rzeczywisty czas pobytu za granicą u HE. Jeśli wypłacone raty wsparcia były wyższe niż wsparcie przysługujące za rzeczywisty czas pobytu, NE zobowiązuje się zwrócić odpowiednią część wypłaconej kwoty wsparcia na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu, w ciągu 14 dni od otrzymania takiego żądania. 2) Jeżeli przyczyny będą nie do przyjęcia, NE zobowiązuje się dokonać zwrotu wypłaconych rat w ciągu 14 dni od otrzymania takiego żądania, jak przewidziano w ust. 3, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu. 8. W przypadku rozwiązania umowy, NE jest uprawniony do otrzymania wsparcia finansowego za zrealizowaną część pobytu, chyba że zastosowanie ma ust Zwrotu wypłaconych rat należy dokonać na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu. 8 Odpowiedzialność 1. NIO nie może w żadnych okolicznościach lub z jakiegokolwiek powodu ponosić odpowiedzialności za szkody lub obrażenia poniesione przez NE lub HE podczas odbywania stażu za granicą lub w jego wyniku. 2. NE ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich, w tym odpowiedzialność za szkody lub jakiegokolwiek rodzaju obrażenia poniesione przez osoby trzecie podczas trwania stażu za granicą lub w jego wyniku. NE zwalnia NIO z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z roszczeń lub powództw wniesionych w wyniku naruszenia przez NE praw osób trzecich. 9 Konflikt interesów 5

6 1. NE zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne środki w celu uniknięcia ryzyka konfliktu interesów, który mógłby mieć wpływ na bezstronną i obiektywną realizację umowy. Taki konflikt interesów może powstać w szczególności jako wynik: interesów gospodarczych, sympatii politycznych lub narodowych, więzów rodzinnych lub emocjonalnych, czy innego rodzaju wspólnoty interesów. 2. O wszelkich sytuacjach będących konfliktem interesów lub mogących do niego prowadzić w czasie wykonywania umowy należy niezwłocznie informować NIO na piśmie. NE zobowiązuje się bezzwłocznie podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu wyeliminowania takiej sytuacji. 3. NIO zastrzega sobie prawo do sprawdzenia odpowiedniości zastosowanych środków oraz, jeśli to konieczne, do wezwania NE do przedsięwzięcia dodatkowych środków w ustalonym przez siebie terminie. 10 Poufność NIO i NE zobowiązują się zachować poufność wszelkich dokumentów, informacji lub innych materiałów mających bezpośredni związek z przedmiotem umowy, w odniesieniu do których istnieje należycie uzasadniony wymóg poufności i których ujawnienie mogłoby spowodować szkodę drugiej strony. Zobowiązanie to jest wiążące dla obu stron umowy również po upływie daty zakończenia działania. W razie konieczności szczegółowego unormowania zasady poufności pomiędzy NE i HE, podmioty te mogą zawrzeć dodatkową umowę w tym zakresie, włącznie z ustaleniem zasad odpowiedzialności finansowej za naruszenie ww. zasady. 11 Prawo własności przemysłowej i intelektualnej 1. NE przyznaje NIO prawo do swobodnego korzystania, według własnego uznania, z wyników odbytego stażu, pod warunkiem, że nie stanowi to naruszenia obowiązku zachowania poufności lub istniejących praw własności przemysłowej i intelektualnej. NE zobowiązuje się do zawarcia, w ciągu 21 dni od wezwania, odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców w ramach kwoty przyznanego wsparcia. 2. W razie konieczności szczegółowego unormowania zasad nabycia praw własności przemysłowej lub intelektualnej pomiędzy NE i HE, podmioty te mogą zawrzeć dodatkową umowę w tym zakresie, włącznie z ustaleniem zasad odpowiedzialności finansowej za naruszenie ww. zasad. 12 Promocja i upowszechnienie rezultatów 1. O ile NIO nie przedstawi żądania stanowiącego inaczej, we wszelkich komunikatach lub publikacjach dotyczących udziału w programie Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców, w tym podczas konferencji i szkoleń, NE będzie informował, że jego staż u HE został dofinansowany przez Unię Europejską. 2. Wszelkie komunikaty lub publikacje NE, w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku, muszą wskazywać, że wyłączną odpowiedzialność za ich treść ponosi autor i że NIO nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych w takim komunikacie lub takiej publikacji. 6

7 3. NIO może opublikować następujące informacje w dowolnej formie i w dowolnym medium, w tym za pośrednictwem Internetu: - nazwisko (nazwa) i adres NE, - temat i cel wsparcia, - przyznana kwota. 4. Na pisemny i odpowiednio uzasadniony wniosek NE, NIO może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku tego rodzaju publikacji, jeżeli rozpowszechnianie wyżej wymienionych informacji mogłoby zagrozić bezpieczeństwu NE lub naruszyć jego interesy handlowe. 13 Ocena W przypadku, gdy Komisja Europejska lub zaangażowane instytucje pośredniczące przystępują do oceny okresowej lub końcowej wpływu działania w perspektywie celów wyznaczonych dla programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców, NE zobowiązuje się udostępnić NIO lub osobom przez nie upoważnionym wszelkie dokumenty lub informacje, w tym informacje w formie elektronicznej, pozwalające na właściwe przeprowadzenie takiej oceny, oraz przyznać im prawa dostępu przewidziane w 14 poniżej. 14 Kontrole i audyty 1. NE udziela zgody NIO na przeprowadzenie, bądź bezpośrednio przez pracowników NIO, bądź przez inny, upoważniony do tego organ zewnętrzny, w jej imieniu, audytu wykorzystania dofinansowania. Kontrole takie mogą być wykonywane podczas całego okresu realizacji umowy aż do chwili wypłaty salda oraz do pięciu lat po dokonaniu płatności salda. W stosownych przypadkach wyniki audytu mogą prowadzić do zwrotu kosztów przez NE dla NIO. 2. NE zobowiązuje się udzielić personelowi NIO odpowiedniego prawa dostępu do miejsc i lokali, w których program jest realizowany, jak również do wszelkich informacji, w tym do informacji w formie elektronicznej, niezbędnych do właściwej realizacji kontroli. 3. Europejski Trybunał Obrachunkowy i Komisja Europejska mają takie same prawa jak NIO, w szczególności prawo dostępu w zakresie kontroli i audytów Prawo i właściwość miejscowa 1. Wsparcie wypłacane na podstawie umowy, podlega przepisom Wspólnoty Europejskiej, zasadzie pomocniczości (subsydiarności), oraz prawu krajowemu NIO. 2. Spory, wynikające z realizacji umowy, rozstrzygać będzie sąd powszechny, miejscowo właściwy dla siedziby NIO. 16 Zmiany i rozwiązanie umowy 1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obu stron w formie pisemnych aneksów. 7

8 2. Zmiany umowy nie mogą mieć na celu, ani nie mogą skutkować wprowadzaniem postanowień umowy, które mogłyby kwestionować przyznane wsparcie lub doprowadzić do nierównego traktowania NE. 3. Strony mają prawo do rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy przez NIO może nastąpić w przypadku łamania postanowień umowy przez NE. W przypadku rozwiązania umowy zapisy 7 mają odpowiednie zastosowanie. 17 Postanowienia końcowe 1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez ostatnią z dwóch umawiających się stron Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron... Podpis NIO.. Podpis NE Wykaz załączników: Załącznik nr 1: Harmonogram pobytu. Załącznik nr 2: Wzór wniosku o płatność końcową. Załącznik nr 3: Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Załącznik nr 4: Oświadczenie uczestnika programu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 1 Zaleca się by NIO złożyła podpis jako ostatnia. 8

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą

<pełna nazwa Partnera Projektu >, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą Załącznik nr 10 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA UMOWA NR. NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt Nowa praca Twój biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Norman Benett K. Grela i Partnerzy Spółka Jawna

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 zawarta pomiędzy Stronami: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 zawarta pomiędzy Stronami: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą: Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, 00-807 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR...

UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR... UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania pożyczek - wzór umowy U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 4

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 4 Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania pożyczek - wzór umowy U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 4 Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR. Zawarta w dniu. roku w Mielcu pomiędzy : Agencją Rozwoju Regionalnego MARR Spółka Akcyjna z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 7

Parafka. Strona 1 z 7 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR..

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR.. Strona1 zawarta w dniu. roku pomiędzy: UMOWA NR.. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel.41/ 349-72-00, 349-73-34, fax. 41/349-72-11 NIP: 657-02-34-85, Regon:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy:

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Umowa nr _/2014 na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR [ ] ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI NR [ ] ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI NR [ ] W dniu [ ] w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-682, ul. Hoża 86 lok. 209, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo