N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "N a r o d o w y B a n k P o l s k i"

Transkrypt

1 N a r o d o w y B a n k P o l s k i I N S T R U K C J A U Z U P E Ł N I A J Ą C A D O F O R M U L A R Z Y D O T Y C Z Ą C Y C H D U Ż Y C H Z A A N G A Ż O W A Ń ( L E ) Warszawa, październik 2011

2 Spis treści I. PODSTAWY PRAWNE GROMADZENIA DANYCH I DEFINICJE... 3 II. TERMINY SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ - CZĘSTOTLIWOŚĆ RAPORTOWANIA... 4 III. FORMAT DOSTARCZANIA DANYCH (XBRL)... 4 IV. JEDNOSTKI MIARY... 4 V. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU WYPEŁNIANIA TABEL Formularz LE Formularz LE Formularz LE_Dane - DANE O SPORZĄDZAJĄCYM I ZATWIERDZAJĄCYM SPRAWOZDANIE

3 I. PODSTAWY PRAWNE GROMADZENIA DANYCH I DEFINICJE Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego nr. 53/2011 z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego. Uchwała Nr 208/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań (zwana dalej uchwałą w sprawie koncentracji zaangażowań) Uchwała Nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka (z późniejszymi zmianami) (zwana dalej uchwałą w sprawie adekwatności kapitałowej banków) Duże zaangażowanie, zdefiniowane w 1 pkt 10) uchwały w sprawie koncentracji zaangażowań, to zaangażowanie banku wobec jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie równe lub przekraczające 10% funduszy własnych banku. Limit koncentracji zaangażowań, określony w art. 71 ust. 1 i 1a ustawy Prawo bankowe, to limit wynoszący 25% funduszy własnych banku. Grupa podmiotów powiązanych to podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie, zdefiniowane w art. 4 ust. 1 pkt 16) ustawy Prawo bankowe. Przez podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie należy rozumieć co najmniej dwa podmioty, z których przynajmniej jeden bezpośrednio lub pośrednio wywiera znaczący wpływ na pozostałe lub które stanowią dla banku jedno ryzyko ze względu na to, że problemy finansowe jednego z nich (w szczególności trudności z pozyskiwaniem źródeł finansowania lub spłatą zobowiązań) mogą mieć wpływ na pogorszenie zdolności do pozyskiwania źródeł finansowania lub spłatę zobowiązań przez którykolwiek z pozostałych podmiotów. Na podstawie cytowanej wyżej definicji, bank samodzielnie ocenia, czy poszczególne podmioty należy uznać za grupę podmiotów powiązanych. Przykładowo banki spółdzielcze i bank zrzeszający nie stanowią grupy kapitałowej, dlatego odpowiadając na pytanie, czy banki w ramach zrzeszenia stanowią grupę podmiotów powiązanych należy przeanalizować przede wszystkim kwestię, czy podmioty te stanowią dla banku jedno ryzyko ze względu na to, że problemy finansowe jednego z nich mogą mieć wpływ na pogorszenie zdolności do pozyskiwania źródeł finansowania lub spłatę zobowiązań przez którykolwiek z pozostałych podmiotów. Banki stosujące metodę wewnętrznych ratingów na potrzeby wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego, o której mowa w załączniku nr 5 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków, powinny na podstawie sprawozdań skonsolidowanych raportować informacje dotyczące 20 największych zaangażowań (z wyjątkiem zaangażowań objętych wyłączeniem na podstawie 6 uchwały w sprawie koncentracji zaangażowań), nawet w przypadku nie spełnienia przez te zaangażowania definicji dużego zaangażowania

4 II. TERMINY SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ - CZĘSTOTLIWOŚĆ RAPORTOWANIA Do raportowania dużych zaangażowań służą formularze określone wzorami LE01 i LE02 stanowiącymi załącznik nr 12 do uchwały nr 53/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego. Sprawozdań LE nie przesyłają oddziały instytucji kredytowych. Dane na formularzach pakietu LE wykazywane są zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym. Sprawozdania jednostkowe oraz skonsolidowane sporządzane są z częstotliwością kwartalną. Obowiązują następujące terminy przekazania do NBP sprawozdań LE: jednostkowe - 20 dni roboczych po zakończeniu okresu sprawozdawczego skonsolidowane - 65 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego. III. FORMAT DOSTARCZANIA DANYCH (XBRL) Sprawozdania LE stanowią wyodrębniony rodzaj sprawozdawczości obsługiwanej przez System Informacji Sprawozdawczej, dla której opracowany zostały przez NBP pakiet taksonomii XBRL. Sprawozdania w postaci przesyłek zawierających plik instance sporządzony zgodnie z taksonomią XBRL, dostarczane są za pośrednictwem portalu SIS, według zasad obowiązujących dla wszystkich rodzajów sprawozdań obsługiwanych w systemie SIS. Pakiet sprawozdań LE obejmuje główne formularze LE01 i LE02 oraz uzupełniający formularz zawierający informacje dotyczące osób sporządzających i zatwierdzających sprawozdania. Taksonomia XBRL zawiera warstwę formulas, na podstawie której prowadzona jest na portalu walidacja poprawności sprawozdań. IV. JEDNOSTKI MIARY Dane zawarte na formularzach LE01 i LE02 prezentowane są w złotych (PLN) bez miejsc po przecinku oraz w procentach z dwoma miejscami po przecinku (relacja wartości zaangażowania do funduszy własnych banku). V. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU WYPEŁNIANIA TABEL 1. FORMULARZ LE01 W formularzu LE01 należy prezentować, zarówno zaangażowania wobec indywidualnych podmiotów, jak i grup podmiotów powiązanych, jeśli spełniają one definicję dużego zaangażowania tj. osiągają one lub przewyższają poziom 10% funduszy własnych banku. Uwaga: W przypadku gdy definicja dużego zaangażowania jest spełniona zarówno przez indywidualny podmiot jak również grupę podmiotów powiązanych, obejmującą ten podmiot, należy w formularzu LE01 zaraportować jedynie zaangażowanie wobec grupy. Informacja - 4 -

5 dotycząca zaangażowania wobec indywidualnego podmiotu, wchodzącego w skład grupy, powinna zostać zaprezentowana w formularzu LE02. W celu weryfikacji spełnienia 10 % limitu dla dużego zaangażowania wykorzystywać należy prezentowaną w pozycji LE014 procentową relację wartości ekspozycji przed efektem zmian z tytułu zastosowania technik redukcji ryzyka kredytowego (LE012) do wartości funduszy własnych ogółem dla współczynnika wypłacalności (poz. z formularza CA-1 CXX0011, z uwzględnieniem korekt wynikających z 1 pkt 4) uchwały w sprawie koncentracji zaangażowań). Jeżeli zaangażowanie wobec podmiotu występuje tylko w spółce zależnej od Banku, to zaangażowanie tej spółki powinno być prezentowane tylko w sprawozdaniu skonsolidowanym o ile jest równe lub przekracza 10% funduszy własnych holdingu. Podmioty, wobec których bank posiada duże zaangażowanie są identyfikowane poprzez Nazwę (LE004) oraz Kod jednostki (LDTY001) - odpowiednio REGON/PESEL dla podmiotów krajowych oraz EKZ dla podmiotów zagranicznych. Grupy podmiotów powiązanych należy identyfikować poprzez Nazwę (LE0004) oraz Kod grupy (LDTY001) samodzielnie nadany przez Bank. Dla rozróżnienia zaangażowań indywidualnych od zaangażowań grupowych, dla grup podmiotów powiązanych przyjęto następujący wzór 9-znakowego identyfikatora grupy, który należy zastosować i wykazywać w pozycji LDTY001: G0999XXXX, gdzie pierwszy znak litera G określa rodzaj identyfikatora, kolejne cztery cyfry oznaczają wyróżnik banku (banki komercyjne poprzedzają trzyznakowy wyróżnik cyfrą 0 ), wobec którego to zaangażowanie występuje, cztery ostatnie znaki zawierają czterocyfrowe numery grup nadawane w poszczególnych bankach. Zawartość pozycji LDTY001 podlega kontroli formalnej poprawności identyfikatorów: Regon 9-znakowy, kontrolowany na podstawie długości, zawartości cyfrowej oraz poprawności wyliczenia cyfry kontrolnej; Pesel 11-znakowy, kontrolowany na podstawie długości, zawartości cyfrowej oraz poprawności wyliczenia cyfry kontrolnej; EKZ 12-znakowy, kontrolowany na podstawie długości oraz zgodności z ustalonym wzorem budowy; Kod grupy 9-znakowy, kontrolowany na podstawie długości oraz zgodności z ustalonym wzorem budowy. W formularzu LE01 ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec rządów i banków centralnych należy wykazać łącznie wpisując w komórce (LDTY001) Kod grupy. Rubrykę (LE003) Rodzaj instytucji należy pozostawić niewypełnioną, natomiast, w rubryce Nazwa (LE004), należy wpisać nazwę grupy Rządy i banki centralne. Uwaga! Uwzględniając zapisy instrukcji uzupełniającej do pakietu COREP i zawarte w niej wytyczne w zakresie segmentacji ekspozycji na potrzeby stosowania metody standardowej (STA) i zaawansowanej (IRB) wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego, zaangażowanie z tytułu skarbowych dłużnych papierów wartościowych należy - 5 -

6 traktować jako Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec rządów i banków centralnych, natomiast zaangażowania z tytułu dopłat do kredytów preferencyjnych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego do klasy ekspozycji wobec organów administracji i podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej. W pozycji oznaczonej jako Rodzaj instytucji (LE003) należy wpisać odpowiednio: 1. gdy zaangażowanie dotyczy podmiotów innych niż: bank krajowy, bank zagraniczny, instytucja kredytowa, rozumianych zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, 2. gdy zaangażowanie dotyczy banku krajowego, banku zagranicznego, instytucji kredytowej, 3. gdy zaangażowanie dotyczy podmiotu należącego do tej samej co Bank sprawozdający grupy podmiotów powiązanych oraz podmiot ten jest bankiem krajowym, bankiem zagranicznym, instytucją kredytową, 4. gdy zaangażowanie dotyczy podmiotu należącego do tej samej co Bank sprawozdający grupy podmiotów powiązanych oraz podmiot ten nie jest bankiem krajowym, bankiem zagranicznym, instytucją kredytową.. W sytuacji gdy w formularzu LE01 bank wykazuje zaangażowanie wobec grupy podmiotów powiązanych, w pozycji LE003 Rodzaj instytucji nie należy wpisywać żadnego z ww. symboli (pole należy pozostawić niewypełnione). W komórce Wartość ekspozycji ogółem przed korektami wartości i rezerwami (LE006) należy raportować wartość bilansową brutto zaangażowania z uwzględnieniem korekt z tytułu wyceny według zamortyzowanego kosztu pomniejszoną o odsetki zastrzeżone lecz bez pomniejszania o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości, rezerwę IBNR lub utworzone rezerwy celowe. Oznacza to, że w pozycji LE006 należy wykazać również zaangażowania z tytułu należnych odsetek.. Wartość ekspozycji ogółem przed korektami wartości i rezerwami (LE006) stanowi sumę pozycji: Aktywa (LE007), Instrumenty pochodne (LE008), Pozycje pozabilansowe (LE009), Zaangażowania pośrednie (LE010). W formularzu LE01 nie należy wykazywać wartości zerowych (poz. LE006). W szczególności, dotyczy to zaangażowań wobec podmiotów stanowiących grupę podmiotów powiązanych. Jeśli bank posiada zaangażowanie tylko wobec jednego podmiotu należącego do grupy podmiotów powiązanych, to można ten podmiot wykazywać jak zaangażowanie wobec indywidualnego podmiotu, tj. tylko w LE01. W pozycji Aktywa (LE007) należy prezentować wartość aktywów wg ich wartości bilansowej brutto z uwzględnieniem korekt z tytułu wyceny według zamortyzowanego kosztu pomniejszoną o odsetki zastrzeżone lecz bez pomniejszania o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości, rezerwę IBNR lub utworzone rezerwy celowe. W pozycji Instrumenty pochodne (LE008) należy raportować udzielone zobowiązania pozabilansowe wynikające z transakcji pochodnych wymienionych w 31 załącznika nr 2 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków w kwocie równej ich ekwiwalentowi bilansowemu (bez stosowania wag ryzyka kontrahenta) obliczonej zgodnie z jedną z metod, - 6 -

7 o których mowa w załączniku nr 16 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków. W pozycji Pozycje pozabilansowe (LE009) należy wykazać udzielone zobowiązania pozabilansowe warunkowe, określone w 100 załącznika nr 4 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków (bez stosowania wag ryzyka produktu i kontrahenta). Pozycje wynikające z gwarantowania emisji papierów wartościowych uwzględnia się w kwocie równej pozycji pierwotnej w gwarantowanej emisji papierów wartościowych, obliczonej zgodnie z zasadą przyjętą przez bank na podstawie 10 lub 11 załącznika nr 2 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków. W pozycji Zaangażowanie pośrednie (LE010) należy wykazać odpowiednio zaangażowanie wobec gwaranta lub emitenta papierów wartościowych, zgodnie z możliwością przewidzianą w 4 ust. 6-8 uchwały w sprawie koncentracji zaangażowań. W pozycji tej, prezentacji podlega ta część zaangażowania, którego dotyczy efekt migracji z tytułu zastosowania ochrony kredytowej, przy założeniu spełnienia warunków określonych w 4 ust. 6-8 uchwały. Uwaga: W tej pozycji należy ująć również zaangażowania pośrednie wynikające z zaangażowań z tytułu instrumentów dłużnych powiązanych ze zdarzeniami kredytowymi (credit linked notes CLN). W pozycji (-) Korekty wartości i rezerwy (LE011) należy wykazać, ze znakiem ujemnym, utworzone rezerwy celowe/odpisy z tytułu utraty wartości, rezerwę IBNR uwzględniane w wycenie ekspozycji. Korekty wartości i rezerwy wykazane w tej pozycji nie mogą przewyższać wartości ekspozycji, której dotyczą. Wartość ekspozycji przed efektem zmian z tytułu zastosowania technik redukcji ryzyka kredytowego (LE012) stanowi sumę: wartości ekspozycji ogółem przed korektami wartości i rezerwami (LE006) oraz korekt wartości i rezerw (prezentowanych ze znakiem ujemnym) (LE011). W pozycji W tym: portfel bankowy (LE013), należy wykazać część wartości ekspozycji przed efektem zmian z tytułu zastosowania technik redukcji ryzyka kredytowego, wynikającej z operacji zaliczanych do portfela bankowego. W pozycji % funduszy własnych ogółem (LE014) należy wykazać procentową relację wartości ekspozycji przed efektem zmian z tytułu zastosowania technik redukcji ryzyka kredytowego do wartości funduszy własnych ogółem dla współczynnika wypłacalności (poz. z formularza CA-1 CXX0011, z uwzględnieniem korekt wynikających z 1 pkt 4 uchwały w sprawie koncentracji zaangażowań). Pozycja wykorzystywana do weryfikacji spełnienia limitu dla dużego zaangażowania (10%), określonego w 1 pkt 10) uchwały w sprawie koncentracji zaangażowań. W pozycji W tym: portfel bankowy (LE015) należy wykazać procentową relację części wartości ekspozycji przed efektem zmian z tytułu zastosowania technik redukcji ryzyka kredytowego, przypadającej na operacje zaliczane do portfela bankowego, do wartości funduszy własnych ogółem dla współczynnika wypłacalności (poz. z formularza CA-1 CXX0011, z uwzględnieniem korekt wynikających z 1 pkt 4 uchwały w sprawie koncentracji zaangażowań)

8 W pozycji (-) Ochrona kredytowa nierzeczywista (LE017) należy wykazać, ze znakiem ujemnym, wartość zabezpieczenia zdefiniowanego w 5 ust. 1 załącznika nr 17 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków (np. gwarancja lub kredytowy instrument pochodny). W pozycji (-) Ochrona kredytowa rzeczywista (LE018) należy wykazać, ze znakiem ujemnym, wartość zabezpieczenia zdefiniowanego w 4 ust. 1 załącznika nr 17 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków. Uwaga: Rzeczywista oraz nierzeczywista ochrona kredytowa stosowana przez bank powinna spełniać warunki uznawania oraz wymogi minimalne, a także powinna być obliczana zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 17 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków. W pozycji (-) Zabezpieczenia na nieruchomościach (LE019) należy wykazać, ze znakiem ujemnym, zabezpieczenia w formie nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi 64 ust. 2 oraz 68 ust. 3 załącznika nr 4, z uwzględnieniem 34 oraz 81 załącznika nr 17 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków. Uwaga: Wartość ochrony kredytowej wykazanej w poz. LE017-LE019 nie może być wyższa niż Wartość ekspozycji przed efektem zmian z tytułu zastosowania technik redukcji ryzyka kredytowego (LE012). W pozycji Wartość ekspozycji po efekcie zmian z tytułu zastosowania technik redukcji ryzyka kredytowego (LE020) należy wykazać wartość ekspozycji po uwzględnieniu zmian z tytułu zastosowania technik redukcji ryzyka kredytowego, wykazanych w pozycjach od LE017 do LE019. Uwaga: Wartość ekspozycji po efekcie zmian z tytułu zastosowania technik redukcji ryzyka kredytowego (LE020) stanowi sumę trzech pozycji wykazywanych ze znakiem ujemnym: Ochrona kredytowa nierzeczywista (LE017) Ochrona kredytowa rzeczywista (LE018), Zabezpieczenia na nieruchomościach (LE019) oraz pozycji: Wartość ekspozycji przed efektem zmian z tytułu zastosowania technik redukcji ryzyka kredytowego (LE012). W pozycji (-) Wyłączenia (LE022) należy wykazać, ze znakiem ujemnym, zaangażowania, wobec których, na podstawie 6 uchwały w sprawie koncentracji zaangażowań, nie stosuje się limitów koncentracji. Wartość (-) Wyłączeń (LE022) nie może być wyższa niż wartość ekspozycji prezentowana w poz. LE006, LE012, LE020. Uwaga: Zaangażowania wyłączone spod limitu koncentracji, wymienione w 6 uchwały w sprawie koncentracji zaangażowań, nie mogą być traktowane jednocześnie jako ochrona kredytowa. Nie należy wykazywać ich w pozycjach LE017-LE019. W pozycji Wartość ekspozycji po uwzględnieniu wyłączeń (LE023) należy wykazać wartość ekspozycji po uwzględnieniu wyłączeń określonych w 6 uchwały w sprawie koncentracji zaangażowań. Uwaga: Wartość ekspozycji po uwzględnieniu wyłączeń (LE023) stanowi sumę pozycji: Wartość ekspozycji po efekcie zmian z tytułu zastosowania technik redukcji ryzyka kredytowego (LE020) oraz pozycji: (-)Wyłączenia (prezentowanej ze znakiem ujemnym) (LE022)

9 W pozycji W tym portfel bankowy (LE024) należy wykazać część wartości ekspozycji po uwzględnieniu wyłączeń określonych w 6 uchwały w sprawie koncentracji zaangażowań, wynikającą z operacji zaliczonych do portfela bankowego. W pozycji % funduszy własnych ogółem (LE025) należy wykazać procentową relację wartości ekspozycji po uwzględnieniu wyłączeń, określonych w 6 uchwały w sprawie koncentracji zaangażowań, do wartości funduszy własnych ogółem dla współczynnika wypłacalności (poz. z formularza CA-1 CXX0011, z uwzględnieniem korekt wynikających z 1 pkt 4 uchwały w sprawie koncentracji zaangażowań). Pozycja wykorzystywana do weryfikacji spełnienia limitu koncentracji zaangażowań (25%), określonego w art. 71 ust. 1 i 1a ustawy Prawo bankowe. W pozycji W tym portfel bankowy (LE026) należy wykazać procentową relację części wartości ekspozycji po uwzględnieniu wyłączeń, określonych w 6 uchwały w sprawie koncentracji zaangażowań, wynikającej z operacji zaliczanych do portfela bankowego, do wartości funduszy własnych ogółem dla współczynnika wypłacalności (poz. z formularza CA-1 CXX0011, z uwzględnieniem korekt wynikających z 1 pkt 4) uchwały w sprawie koncentracji zaangażowań). 2. FORMULARZ LE02 Formularz LE02 służy do prezentacji składu grup podmiotów powiązanych oraz w konsekwencji poszczególnych zaangażowań składających się na zaangażowanie wobec grupy. W formularzu LE02 wykazaniu podlegają wszystkie podmioty wchodzące w skład grup wykazanych na formularzu LE01, wobec których bank ma zaangażowanie - również te zaangażowania jednostkowe, których wartość jest niższa niż 10% funduszy własnych banku. W poszczególnych wierszach formularza, oznaczonych LDTY002, należy wykazać zarówno kod grupy (identyfikator grupy użyty w pozycji LDTY001 w formularzu LE01, zgodny z wzorcem G0999XXXX) jak i kod jednostki, wskazujący podmiot wchodzący w skład danej grupy (identyfikator Regon/PESEL/EKZ). Wszystkie zaangażowania wobec jednego podmiotu z danej grupy powinny zostać zsumowane i prezentowane w formularzu LE02 łącznie (w jednej linii). W pozycji oznaczonej jako Rodzaj instytucji (LE003) należy wpisać odpowiednio: 1. gdy zaangażowanie dotyczy podmiotów innych niż: bank krajowy, bank zagraniczny, instytucja kredytowa, rozumianych zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, 2. gdy zaangażowanie dotyczy banku krajowego, banku zagranicznego, instytucji kredytowej, 3. gdy zaangażowanie dotyczy podmiotu należącego do tej samej co Bank sprawozdający grupy podmiotów powiązanych oraz podmiot ten jest bankiem krajowym, bankiem zagranicznym, instytucją kredytową, 4. gdy zaangażowanie dotyczy podmiotu należącego do tej samej co Bank sprawozdający grupy podmiotów powiązanych oraz podmiot ten nie jest bankiem krajowym, bankiem zagranicznym, instytucją kredytową

10 W pozycji Nazwa (LE004) należy wykazać nazwę podmiotu wchodzącego w skład grupy podmiotów powiązanych. W formularzu LE02 prezentowane są zaangażowania wobec poszczególnych klientów składających się na Grupę podmiotów powiązanych Jeśli grupę podmiotów powiązanych stanowią Rządy i banki centralne, dla poszczególnego zaangażowania należy wykazać: w pozycji LDTY002 Kod grupy i Kod jednostki, w pozycji (LE004) nazwę konkretnej instytucji, od której Bank ma należność, a w pozycji (LE003) wstawić symbol 1. W pozycji Wartość ekspozycji przed efektem zmian z tytułu zastosowania technik redukcji ryzyka kredytowego (LE012) należy wykazać wartość ekspozycji wobec indywidualnego podmiotu wchodzącego w skład grupy podmiotów powiązanych, po uwzględnieniu korekt wartości i rezerw. W pozycji Wartość ekspozycji po uwzględnieniu wyłączeń (LE023) należy wykazać wartość ekspozycji wobec indywidualnego podmiotu wchodzącego w skład grupy podmiotów powiązanych, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w 6 uchwały w sprawie koncentracji zaangażowań. 3. FORMULARZ LE_DANE - DANE O SPORZĄDZAJĄCYM I ZATWIERDZAJĄCYM SPRAWOZDANIE Formularz podlega obowiązkowi wypełnienia przez wszystkie jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdań LE, niezależnie od występowania zaangażowań podlegających wykazywaniu na formularzach LE01 i LE02. W przypadku jednostek nie posiadających zaangażowań podlegających obowiązkowi wykazywania w sprawozdaniu, wypełnienie formularza stanowi potwierdzenie tego faktu i faktu wypełnienia obowiązków sprawozdawczych. W formularzu należy obowiązkowo wypełnić dane obejmujące Imię, Nazwisko oraz nr telefonu osób sporządzających i zatwierdzających sprawozdanie LE (DAN003, DAN004, DAN006, DAN009, DAN010, DAN012). W pozycji Występowanie dużych zaangażowań (DAN015) należy obowiązkowo podać wartość TAK lub NIE. Wartość TAK potwierdza fakt występowania w banku zaangażowań spełniających kryteria obowiązku wykazywania w sprawozdawczości, w takim przypadku kontrolowany jest fakt wypełnienia wartości na formularzu LE01 lub LE01 i LE02. Wartość NIE potwierdza fakt braku w banku zaangażowań spełniających kryteria obowiązku wykazywania w sprawozdawczości, w takim przypadku sprawozdanie nie może zawierać formularzy LE01 i LE

UCHWAŁA Nr 9/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności

UCHWAŁA Nr 9/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności UCHWAŁA Nr 9/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności Na podstawie art. 137 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959 Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu i szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Głównymi formularzami sprawozdawczymi w systemie sprawozdawczym FINREP są: aktywa, pasywa oraz rachunek zysków i strat.

Głównymi formularzami sprawozdawczymi w systemie sprawozdawczym FINREP są: aktywa, pasywa oraz rachunek zysków i strat. Metodyka I. Dane finansowe - informacje ogólne Dane finansowe prezentowane są na podstawie sprawozdawczości FINREP przekazywanej przez banki i oddziały instytucji kredytowych zgodnie z załącznikiem nr

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013 Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wprowadzenie... 2 Zakres przedmiotowy... 2 Cel... 2 Definicje... 2 Zadania organów banku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r. Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r. SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 r.

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 r. 2013 Raiffeisen Bank Polska S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 r. Raiffeisen Bank Polska S.A. Strona 2 z 57 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 SPIS TABEL... 5 SPIS SCHEMATÓW... 6 SPIS WYKRESÓW... 6 WYKAZ SKRÓTÓW

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji

Ujawnienie informacji BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010

INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 1/20 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH NA POTRZEBY STATYSTYKI MONETARNEJ DLA BANKÓW STOSUJĄCYCH POLSKIE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH NA POTRZEBY STATYSTYKI MONETARNEJ DLA BANKÓW STOSUJĄCYCH POLSKIE ZASADY RACHUNKOWOŚCI INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH NA POTRZEBY STATYSTYKI MONETARNEJ DLA BANKÓW STOSUJĄCYCH POLSKIE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Warszawa, lipiec 2011 Usunięto: luty SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Podstawy

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-173-06 Druk nr 1240 Warszawa, 8 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY KRUSZWICA grudzień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Przepisy ogólne 3 Definicje 3 Zakres przedmiotowy 3 Cel

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

Raport ujawnień informacji związanych z adekwatnością kapitałową Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A. na dzień 31 grudnia 2013 roku Spis treści I. Wstęp... 3 II. Opis podmiotów... 4 III.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku wraz z danymi porównawczymi SPIS TREŚCI RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane

Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane 1 Warszawa, 24 maja 2013 r. Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków Dziennik Ustaw Nr 191 14136 Poz. 1279 1279 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. a ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJE DODATKOWE

ROZDZIAŁ IX INFORMACJE DODATKOWE 1 RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2004 ROKU 616 617 618 619 2 SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Adekwatnośd kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Aviva Investors Poland SA na dzieo 31 grudnia 2011 roku

Adekwatnośd kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Aviva Investors Poland SA na dzieo 31 grudnia 2011 roku Adekwatnośd kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Aviva Investors Poland SA na dzieo 31 grudnia 2011 roku Warszawa, 24 lipca 2012 roku Spis treści WPROWADZENIE 3 PODSTAWOWE INFORMACJE O DOMU MAKLERSKIM 3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r.

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Aviva Investors Poland SA na dzień 31 grudnia 2010 roku

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Aviva Investors Poland SA na dzień 31 grudnia 2010 roku Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Aviva Investors Poland SA na dzień 31 grudnia 2010 roku Warszawa, 27 lipca 2011 roku Spis treści WPROWADZENIE 3 PODSTAWOWE INFORMACJE O DOMU MAKLERSKIM 3

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 Warszawa, marzec 2013 Spis treści Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 3 Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2014 roku

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2014 roku Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2014 roku URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ i SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar)

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar) Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar) na dzień 31 grudnia 2008r. Nowy Dwór Mazowiecki, 24 kwietnia 2009r. SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH AXXX, PXXX, D301 ORAZ IDXX 1 Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO UCHWAŁY NR 53/2011 ZARZĄDU NBP

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH AXXX, PXXX, D301 ORAZ IDXX 1 Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO UCHWAŁY NR 53/2011 ZARZĄDU NBP INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH AXXX, PXXX, D301 ORAZ IDXX 1 Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO UCHWAŁY NR 53/2011 ZARZĄDU NBP Dla banków stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Polskie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2014 rok

Sprawozdanie Finansowe mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2014 rok Sprawozdanie Finansowe mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2014 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Warszawa, dnia 20 marca 2014 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA ROKU 1 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą w Szepietowie przy

Bardziej szczegółowo