Nauka i postmodernizm. Przypadek pewnej prowokacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nauka i postmodernizm. Przypadek pewnej prowokacji"

Transkrypt

1 Po"glSd Filozoficzny - Nowa Seria 1999, R. VIII, Nr 3 (31), ISSN Anna Szcz sna Nauka i postmodernizm. Przypadek pewnej prowokacji Kiedy amerykariskie czasopismo,,social Text" opublikowalo artykul nowojorskiqo fizyk4 Alana Sokala pod intygojqpym tynrlem Transgressing the Boundaries. Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity', nic jeszcze nie zapowiadalo burzy, jaka mial wywolac. l-ecz gdy niedtugo p6zriej tekst okazal sie parodi4 i prowokacj4 ujawnionqprzez samego autora w,,dissent" oraz,,philosophy and Literature" (,,Social Text", ofiara mistyfikacji, odm6wil publikacji wyjasnieri, ze wzglqdu na ich zbyt niskie walory intelektualne), wybuchl skandal, kt6ry natychmiast trafil na pierwsze strony wielkich dziennik6w, jak,,new York Times",,,International Herald Tribune",,,Observer",,Le Monde", atra lamach bardziej specjalistyczrych czasopism, jak,,physics Today", tak'2e r ozgor zaty z-aw zigte dyskusj e. Utkany z p6lprawd, nieuzasadnionych uog6lnieri, skrajnych wniosk6w i pochopnych analogii, ig.ajacy notorycrn4 niejasno$ci4 pewnych termin6w filozoficarych i r6wnoksztalfiro6ciq termin6w naukowych i sl6w jezyk'a potocznego, zaqafrzrlry w 107 wcale nie kr6tkich przypis6w orazkohl cytat6w z Heisenberga, Bohr4 Minkowskiego, Derridy, Lacanao Althusera, Deleuza, Lyotarda, l,atoura i wielu innych, i bibliografie skladaj4cq sie z ponad 200 porycji, naszpikowany terminami i haslowymi informacjami matematycznymi i fizycarpri tekst ten - bo nie jego autor - prezentuje tez-e o,,enurncypacyjnym charakterze" kwantowej grawitacji jako archeqpu nauki posrnodemtstycznej. Emancypacja ta mialaby nie tylko charakt r epistemologicmy, uwalniaj4c czlowieka od t',tanii,,absolutnej prawdy" i,,obiektywnej rzeczywisto3ci". Iej rewersem ma by6 emancypacja polityczra: odrzucenie autorytaryzrnu i elitaryzrnu cechujqcego tradycyjnq nauke kartezjanskq. Moina miec na to nadziejg, gdyz,,tre56 i metodologia nauki posfrnodernistycznej dostarczaj4 silnego intelektualne- I Alan Sokal, Transgressing the Boundaries. Towsrd a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity,,,Social Text', 1996, Przrdruk w: A. Sokal, J.Bicmont,Intellccaal Imposatres. Postmodem Philosopher's Abuse of &imce, Profile Books,london 1998.

2 Anna Szczgsna go poparcia dla postepowego projektu politycznego, rozumianego w najszerszym sensie: przekraczania granic, obalania barier i radykalnej demokratyzacji wszystkich aspekt6w zycia spolecnego,ekonomicznego, polityczrego i kulturalnego"2. Owa metodologia to,,samo6wiadomy nacisk na symbolizm i reprezsntasje", znriana metaforyki, kongenialna dekonstrukcji wielo$6 punkt6w widzenia, holizn (choc nie tak radykalny jak ten, kt6rego chcial New Age), inspirowane przezkrytykg feministycm4lub do niej paralelne zainteresowanie r6wnaniami nieliniowymi (teoria chaosu, og6lna teoria wzgl$no6ci, teoria prznj$f fazowych). Tre66 - to ujawniajqpe sa w juz w zasadzia komplementamosci Heisenberg4 tmrii wzgledno6ci, a jeszczn wyrazniej w modelu wszechswiata Godla teorii kanalik6w czasoprzestrzennych (wormholes) i teorii strun, kontekstualizacja geometrii, dekonstrukcja i przekroczenie wla6ciwych metafizyce kartezjanskiej rorr6inieh midzy podmiotem a przedmiotem, odrzucenie statycznych kategorii i hierarchii ontologicmych, a taki2e problematyzacja i subiektywizacja,,sceny": c?asoprzsstrzeni, kt6ra staje sig prrypadkowa i dpamicma, zakodowana w polu grawitacyjnpr. Tak gtgboko przenbw2ona nauka staje sie 6wiadom4 swej historycarofci,,czg$ci4 semiotyki badania wszech6wiata", przebudowuj4cq podstawy obrazu Swiata, jakie narzucito OSwiecenie, woln4 od skrytej za fasad4 obiektyrvnodci ideologii,dominacji". Piemrszym krokiem ku emanqpacji powinna by6 resrukturyzacja instytucjonalnego miejsca tworzenia nauki - uniwersy0et6w, laboratori,6w rz4dowych i korporacji, drugim - obalenie sztucanych barier miedzy tym, co,,naukowe" i,,publicme", Trzecim, zasadniczym, jest jednak zrniana samej tre$ci nauki. Juz og6lna teoria wzgl$nosci, znruszaj4c do nieintuicyjnych wyobrazen przestrzeni, czasu, przyczynowosci i obsenpatora wywarla olbrz5imi u/plyw na filozofip, krytyke literack4 i nauki humanistyczre. lesz.cze bli2sza. ideatu jest teoria kwantowej grawitacji. Lecz i tu wkrada sig r62nica: krytyka feministyczna zwraca uwagq na seksistowskie i wynikajqce z oporu establishmentu (8. fizyk6w wysokich energii) zbyt male zainteresowanie badaniem przeplyw6w turbulentnych i niechgd do nieliniowo6ci. Prawdziwie wyzwolicielska nauka,,nie mo2e byi zupehra bez glgbokiej rewizji kanon6w matematyki", gdy2,,ani matematyka, ani logika nie uniknie <skairniutym, co spoleczne"3. Moinatylko snu6 spekulacje, co do jej przyszlej tre6ci, choc pewn4 podpowiedz daje nieliniowa logika teorii system6w roznytych, choc i,jej zrodlo naanasznne jest wyra:inym pietnem kry"ysu p6znokapitalistyczrych stosunk6w produkcji. Teoria katastrof, zo swym dialektycznym naciskiem na gtadko66/nieci4glos6 i metamorfozg/rozwiniqcie, odegra wielka rolq w przyszlej matematyce; zanim jednak bedzie mogla sta6 sie trwab/m narz$ziem postqpowej praxis spolecznej, wiele pracy teoretyczrej pozostaje do " Intelectual Impostures, dz. ayt., s.224. t Tamrp, s.227.

3 Nauka i postmodemizrn 23 wykonania'{. Zapewne centrum prryszlej maternatyki stanie sie teoria chaosu, pozwalaj4ca na glqboki wglqd we wszechobe,cne, aoz tajemnicze, zjawisko nieliniowosci. Lecz musz4 powstai nowe dziedziny teoretyczne, kt6rych my, z nas?a dzisiejsz4 ideologiczn4 Slepot4 nie potrafimy jeszcze sobie wyobrazi6. Twierdzi sie wreszcie, 2e uobecniona w teorii kwantowej grawitacji nauka postnoderniswczrla',jako konstrukt i de-konstrukt spolecmy i historyczny, unikngta nie tylko znowy kartezjanskiego fundamentalizmu, ale mo2e nawet grozy ontoteologii. Trudno uwierzyi, 2e tg sryt4 tak grubymr niimi mistyfikacjp mo2na bylo wzi46 serio. A jed"ak artykul Sokala ul,azat sie nie tylko w c"asopismie naukow5rm, lecz nawet w numerze poswieconym odparciu krytyki antypostnodernistycznej. Mial on zreszt4sw6j dalszy ci4g. Razem z Jeanem Bricmontem Alan Sokal opublikowal troche p6zniej -- w dwu wersjach: francuskiej i angielskiej - ksiqeke Intelectual Imposturess. Zawiera ona tekst slawnego a.tyf.ofu Sokala, komentarz i,,klucz" do niego. o ile jednak Transgressing the Boundaries z,asadnicza byla dowcipn4 i celn4 parodi4 przeciqtrej produkcji postmodernistycznej, to Intelectual Impostures wysuwa pod adresem posfrnodernizmu powazniejszn z-arzuty. wybiera z pism posfinodemist6w fr4gmenty 6wiadcz4ce o nieznajomosci b4dl kompletnym niezrozumieniu pojed i teorii naukowych, na kt6re siq powotuj4. ci autorzy to Jacques Lacan, Julia Kristeva, Luce Irigaray, Bruno Latour, Jean Baudrillard Gilles Deleuze, F6lix Guattari i Paul Virilio. Fragmenty s4 rzeczywiscie ucieszne.l,ecz pojawiajq sie tak2e pewne w4tpliwosci. Pierwsze dotyczl reprezentatywnosci cytowanych autor6w. Ze wzgrefiu na jakie cechy sig tu znalelli? Niejasny styl? czgstotliwos6 cytowari w pismach maj4cych opinie postmodernistyczrych? czy moim w jednej u27tecmej kategorii, lrx6ra nie bylaby spojrzeniem z wysokosci, przy jakiej zacienj4sie wszystkie interesuj4ce r62nice, uj46 dyskursologig Foucaulta, poststrukturalizrn wczesnego Derridy, literacki dekonstrukcjonizn, psychoanaliz4lacana, posfrnodernizm kulturowy Lyotarda i nomadologig Deleuze'a?u cry istrieje jednak kategoria typologicn;a,posonodeminrr"? dlaczego wlasnie Deleuze, Lacan czy Serres, skoro nonsensownie na nauke powotywali sie tak2e inni? Sokal i Bricmont przyanjqb 2e listg nonsensownych cytat6w molna by jeszczebardzn rozsz&rzy6, umieszczaj4c na niej np. Hume'4 comte'a, Engelsa oraz inne znakomitosci filozoficare. Ich jednak interesuje modny i wptywolly wspolczesny pr4d my5lowy, kt6remu wlaiciwe s4 nastqpuj4ce naduzycia inteleltualne: (l) Powolywanie siq na teorie naukowe, o kt6rych nie ma sig najmniejszego a Tamze. s s l'. sokal, J. Bricmont, Intelleeual Imposrures. poslmodern philosopher's Abuse of Science, Profile Books, London " Zob. mnogosd odmian postmodemizmu w: Bogdan Baran, posrmodernlzl,i, lnter Esse, Krak6w 1992.

4 24 Anna SzczQsna pojecia, np. przezstosowanie terminologii naukowej, l<t6rej nnczenia sig nre ma' ' "(2) pizenoszenie bez cienia uzasadnieri poje6 nauk prryrodniczych do humanistyki. (3) Popisywanie sig pozom4 erudycj4 przez bezwstydne uzywanie terminologii specjalistycznej tam, gdzie jest to bez sensu' (4) Operowanit t"ytiz."iit- i zdaniami pozbawion;rmi zrrrcz'ern{ ' isi.qrgurn*t""ja, w kt6rej tak trvorzy iiq analogie miedzy dobrze urasadnio"ymi tjtiutni nauk Scistych a niejasnymi teoriami w humanistyce, aby przy pomocy skompt*owanych formut skryd_siabo$ci tych ostatmch8 - Mara Beller * urtyt ot The Sotai Hom: at tilhom Are We laughing' :qy9' zuje jednak nu "urului4ce podobieristwa- miedzy wykpiwanyng przez Sokala t t t-ni postnodernirty"owtm a wypowiedziami filozofuj4cych fizyk6w. z wielu przyklad6w weimiemy jeden: por6wnujqc cytat z postmodernisty M. Serresa z cytztern z Physic in lriy Generition M. Borna. Senes (w pochwalnych slowach) tak opisuje przeniesiinie przez Regisa Debraya twierdzenia Godla do sfery poliryki: '''n.gi'debrayzastosowallubodkrylmo2liwo6codniesieniadogrupspolecznychwaznegodlaqystem6wsformalizowanychtrrierdzeniaoniezupel. no ci, pokazal ne2" 2e spoleczeristwa mog4 organizowai sig jedynie pod wyruinymwarunkiem,2esqopartenaczymsinnymnizonesame'pozaichdefinicjalubgranic4'samewrcbieniewystarczaj4.okreslatgpodstawejako religjna Twierdzeniem Gtidla dzielo Bergson4 ktorego Ies deux sources de la morale et de la religion dzieli spoleczeristwa na zamkniete i otwarte'?adna,twierdzi, wewnetrzna sp6jnos nie jest grarantowan ptzez zewnstrzne: grupa zarrykasig tylko ltedy, je$li jest otwarta' Swigci' geniusze' bohate-,ry,-*iory cn6t, wszelkiego rodzaju mistrzowie nie niszcz4 insg/tucji - oni je umo2liwiajq'"". Born natomiast, do sfery 2ycia spolecmego i poliryki przenosi zasadg komplementarno6ci:,ifeza<<6wiatlo sklada sie z czqsteb> i anvea <fuiatlo sklada sie z fab> toczyty ze sob4 walkg, p6ki nie 4dlr:rrz,yla ich synteza mechaniki kwantowej ['-'l Oii.ngowiqc nie zastosow# tego do tezy: Liberalizm (lub Kapitalizm)' antytezy: <komunizm>r i nie spodziewa6 si syntezy zamiast pewnego i calkowitego zwycigstwant''tezy? Na poz6r s4tu pewne niesp6jnosci. Idea komplemen' rarnorici sigga jednak glebiej. Ta tela i antyteza przedstawiaja dwie naprawdg t A. Sokul, J. Bricmont,.Intelectual Impostures, dz' oyt', s' 4' 8 Tamze, s. 9. t fffit f"ary', September 1998, s. 33. M. Beller odwoluje siq do anylarlu Sokala, ale teksty boma, kt6ie fitu"^,majq te2 swe odpowiedniki w ksiqzoe Sokala i Briomonta, skad ' biore fragment Serresa. to e.'sotit. J. Briomon! -Ir lelectual Impostures, dz' cyt', s' 170'

5 Nauka i postnodemizm 25 naprawdp uzasadnione, lwz w skrajnej postaci urykluczajqe sig motywacje psychologiczne i se ekonomiczne I...1 Musi istnie6 rclacja t5pu A/. Lr = p midzy zalffesami wolnofij {f i regulacji Lr... Lecz czym jest <stala politycznu> p? Muszg zostawi6 to przyszlej kwantowej teorii spraw ludzkichlr. Czy2 rue s4 to podobieristwa,adziwiajqc,e? Ale to nie wszystko. Fakt z dziedziny edytorstwa, kt6ry odkrywa Mara Beller, niew4tpliwie spodoba sie milo6nikom posbnodernianu: ot62 w zmnym zbiorze artykul6w z mechaniki kwantowej pod redakcjq Johna Wheelera i Wojciecha Zurka nrajduje sig czqsto cytowany przez frzyk0w i filozofow nauki tekst Bohra - odpowiedz z 1935 r. na krytyke Einsteina-Podolskiego-Rosena kopenhaskiej interpretacji mechaniki kwantowej. Jego strony sqjednak pomieszane! M. Beller pisze, in nie slyszala jednak, by ktokolwiek,,uskariat sie, 2e z tekstem Bohra w tym tomie cod jest nie tak. Blad wydaje sig rzadko dostrzegany, mimo 2e pojawia sie w wydaniach w twardej i miekkiej oprawie"l2. Beller zanaje retoryczne pytanie, dlaczego niejasnosci Bohra ogol fizyk6w traktuje z szacunkiern, jako wyraz,,glqbi i subtelno$ci", natomiast niejasnosci posfinodernist6w (np. Derridy) pogardliwie, uwa2aj4c je za belkot. Zapewne, przyrodnicy pisz4c o topologii, twierdzeniu G<idla czy tfnrjri chaosu nie popehiaja tak nonsensownych btqd6w jak humani6ci. Ale przeniesienie struktur i rozwi4- zah z llatsk Scistych do humanistyki powinno byi tak samo traktowane, tnezale2- nie od tego, czyim jest dzielem: albo jako glebokie i masz4c;e, albo jako bt4d - ale wtedy slowa kryryki nalez4sip Akhe drugiej sffonie. Lecz Mara Beller nie ma chyba racji, Symetria nie jest tu zupehra. Kiedy fizyk taki jak Born snuje (nieuprawnione) analogie miedzy zasada komplementarno6ci a poliryk4 chce w ten (nieuprawniony) spos6b zaszczepi polityce racjonalnosi naukorn4. Kiedy postnodernista w rodzaju Deleuze'a czy Serresa posluguje sie analogiafiri naukowymi - sprawa jesttrochq bardziej skomplikowana.z ied,- nej strony bowiem powinien (zgodnie ze swoimi zasadami) nie traktowad ich zupehrie serio lub traktowad je jako szczegolnie dobitne prrejaviy odrzuconej racjonalnosci, ontoteologii, metafizyki obecno$ci czy logocentryzrnu Zachodu. Z drugiej jednak strony - jak wskazuj4 cytaty z Deleuz.e'4 Lacana czy Debraya - nie s4 oni jeszcze na tyle,,lu&zmi przysztymi", by autorytet nauki nie przel<raal sig do ich pism. Bricmont i Sokal swoje intencje kierujqpe wyborem tekst6w wyrazili chyba niezbyt szczqsliwie. Cytowanych autor6w l4czy nie tylko naduzywanie pojg6 naukowych, niewiara w uprzywilejowany poznawczo status nauki, czy niejasno66 tekst6w, ale - przeae wszystkim - skryta zlt.;lrl. wszystkim wyrazna wrogosd do nauki jako pewnej formy myilenia totalizujacego, przyjmujqcego punkt It M Borq Plrysic in My Generation,Pergamorl lnrdon 1956, s. 107 (syt. za M Beller, The Sokal Ho6, dz. cyt., s.29). r2m Beller, The Sokal Hoc, dz. cyt., s. 30.

6 26 Anna Szczqsna widzenia systemu, w przedziwny spos6b polqczona ze skierowanym pod jej adresem moralizatorstwem oraz czyms, co mo2na by naaxtai:,,eschatologi4 negatyvmoici". Sokal i Bricmon! wyrainie nawiq,zuj4c do krytyki Flabermas4 definiuj4,postnodernizn" jako wspolczesny,,irracjonalizrn" -,,aktualny prad intelektualny, charakteryzujqpy sig mniej lub bardziej wyraarym odrzuconiem racjona- Iistycznej tradycji O6wiecenia, a tak2e dyskursem teoretycznym odenvanym od jakiegokolwiek testu empirycn ego oruz relatywiunem poulilwczlm i kulturowym, k16ry traktuje naukg jedynie jako <marracjg>, <<nrio lub jedna, wielu konstrukcji spoleczrych"l3. Zasadzie selekcji tekst6w bardziejednak odpowiadalaby zapewre taka charakterystyka posftnodernizrnu, jak4 daje Jacques Bouveresse:,,Tyrq co upowai:nia do okreflenia mianem,,postmodernist6w" autor6w tak r62nych, jak Denida, Deleuze, Lyotard czy Serres, jest ich wsp6lna wro- 9o$6 (chwilami przechodzqga po prostu w obsesjd wobw wszelkiej my$li o jakim,6 na tyle <zamknigtym> porz4dku",e kdzie on dopuszczal i rodzil rvyl4czllire qozytywned modyfikacje mog4ce uczynid go jeszczs bardziej racjoralnym, oraz ich charakterystyczne upodobanie wszelkich czynnik6w <negatywnycb>, takich jak r62niouanie sig, zanikanie, rozpraszanie vy roq4ltjszczanie atakouanych przazprzrdrfiar{ticrleli <sy$emu> jako irracjonalne tylko z tego powodu, 2e nie mo2na ich u2y6 do ulepszenia rz&zy, kt6re poczytujq oni sobie za sw6j obowiqzek uznawad za naukg, racjonalny sposob zycia lub racjonaln4 organizacj()4. Jest to zatsm irracjonalizrn, kt6ry - jak wskazuje Bouveresse - jest u postmodernist6w subtelniejszy i bardziej skuteczry nii u ich poprzednik6w, gdy2 nie jest on niewiar4 w,,rozum", ale negowaniem jakictrkolwiek godnych uwagi 162- nic mi$rytyrn, co,,racjonalne" i qm, co,,irracjonalne". Wiqze sie z tym druga wqpliwofi. Elementom merytorycznqj dyskusji po- Swiqcone s4 w ksi4zce rozafuly Intermezzo i Epilogue. Lrcz przeciwnikami, zkt6- rymi Sokal i Brisnont podejmujatq bardziej ftfimlnt1dyskusje se nie np. Deleuze, Denida cry Lyotard, ale - pewien nurt w filozofii nauki ryrrodzqpy sig od Poppera i kof,cz4cy makrokonstruktywiznem i,,mocn1an progr:lmem socjologii wiedzy". Sprawia to wrazenie dsnlnrsji obolg wznrszenia ramionami uwagi:,,2 nimi dyskutowad sie nie da". Twierdzi sie zreszt4 czqsto, 2e t* jest, poniewa2 postnodernist6w jako skrajnych inacjonalistow cechuje brak,,rygoru logicanego", ciemny styl i mqha retoryka. A wystarczy nyzee do ich tekst6w, by przekonac sig, 2e bywa inaczej. 13 A. Sokal, J. Bricmont,ln telectual Impostures, dz. oyt., s. L Nie wydaje sig jednak, by makrokonstrukuwistg Bruno Latoua morra bylo zaliazyb do tak rozumianego postnnodernizmlr,: jest on relatywist4 leoz wy sprzeciwia sig tradycji Oswiecenia? '' J. Bouveresse,Rrcjonalnolt i qtnian, pzel. M. Kowalska,,,Literatura na Swiecie" 1988, nr E-9, s. 350.

7 Nauka i postrnodemizrn 27 Sami, w pelvnej mierzn, s4 winni temu nieporozumieniu: gdyby calkiem serio bra6 hasla,,swobodnej gry t kstualnej",,,retorycalej nierozstrzygalno6ci" (Derrida) czy,,paralog,ii (sporu zamiast dialogu)" (Lyotard), argumentacja bytaby chyba rzecrywiscie niemo2liwa. Niektorzy zreszt4podnosz4 niejasnosd - jako oznakg glebi - do poziomu zasad, oskarzajqp o,,oswajanie radykalnych idei'rs kazdego, kf,o chce pisa6 np. o dekonstrukcjinnym niz denidianski jpzykiem. Nie jest to jednak wada wyl4czrie postnodernist6w. Mozna wymiend6 takze kilka innych - choc nie tak juz modnych - prqd6w my$lowyctl w kt6rych z:rwsz.e aajd4 sig,,wyzrawcy", np.,,heideggerysci", wiemie trrymaj1cy sig slownika i metaforyki mistrza. Czym innym jest zai zroanrniala niekiedy w4tpliwosd, czy dwa zbiory termin6w mog4 by6 firnkcjonalnie uznane za r6wnowaine, a c4t"rn innym uznanie tego za zasadq. Ale pisma Derridy, a w ka2dym razie zrakomit4 ich wigkszof6 (choc krytycy zarzrtciltby, ie to stronniczy przyrad), niezaleinie od tez o,,swobodnej grze tekstualnej", cechuje pewien rygor logiczny, sp6jnos6 i zronntiala (o ile zadac sobie trud jej zrozumienia) argumentacja. Mimo 2e sam Derrida odzegnuje siq od metody, dekonstrukcja jest wszak metod4 je$li mo:tra by6 dekonstrukcjonist4 inaczej niz powtarzajqc slowa mistrza lub kilka haset i og6lnik6w. Metoda nie musi byi przeciet zbiorem wyrainie wypowiedzianych regul, rodzajem instrukcji obslugi. Ponadto, jak podkre$laj4 komentatorry uprawiajqpy antymetafiryczr4 metafilozofig, Derrida nie mo2e - jak sam dobrze wie - odrzucid metafizyki organizuj4cych jq poje6, gdy - po pienvsze - nie ma do dyspozycji zadnego innego jqzyka; po drugie - jego pisma tkwi4 bardzo gleboko w tradycji filozofii euro-pejskiej, nale24c do tego jej odlamu, kt6ry mozna M^rac,,odtamem destrukcji"r6. Derrida podchodzi zreszt4z wielk4 pgwage do swej pracy filozoficznej - co wytyka mu sig tez jako niekonsekwencje'7. Mozna powiedziec i tak: to niekonsekwencje sprawiaj4 2e jest tu miejsce na argumenty. Obie zreszt4 strony sporu skonstruowaly sobie,,hipotetyczn4" posta6 przeciwnika, wierz4c na slowo jego przechwalkom. Derridzie zarnrca siq, 2e jego praca.dowodzi,,warunk6w niemoiliwo$ci" przeciwnika, jaki naprawdq nigdy nie isurialts: dyscypliny dla wygody narywanej,,fiio2ofi4", kt6r4 cechuje wiara w i- dee jasne, wyrazre i jednoznaczne i kt6ra wydaje z siebie krystaliczrie przefzyste teksty. A jego teza o braku odrqbnych gatunk6w: filozofii, sztuki i literatury, nie ma tak wstrzqpaj4co rewolucyjnego charakteru, jak sig niekiedy s4rtzi - gdy2 jest to rzeczylvisto3d pismiennictrva europejskiego przynajmniej od czas6w platona. Takze nauka, o jakiej m6wi na przyklad Lyotard, jest konstruktem r6wnie - It Pu gyugi ch. Norris a w l /hat's l(rong with postmodernism. critical rheory md the Ends of Philosophy,,flarvester Wheatsheap"1990. ' " J. Bouverese, Racjonalnoit..., dz. cyl. " Tamhe. Zob. tez Bogdan Banasiak Filozofialar,rcafilozofi, Spacja, Wanzawa t8 J. Bourrerese, Racj-onalnoit..., dz. cyt.

8 Anna Szczqsna,,hipotetycanym," kt6rej podstaw4 s4 skrajnie zinterpretowane konstrukty filozofii naukire. Wolno takin zapytab: czy moina za pomoc4 argumentow drykutowac z Nierzschem (z teksami- iti"t"r"[.go), kt6ry Jest przecie2 ojcem-dyclrowlm frt.tf,tgo potmoaernimtu, "w tyfto prz$46^jego pt":tlt"".lub jo odtzucii? Ze -o-^u _ swiadcz4 teksty, nri. srtrtrtu. chyba 2eby ktos z g6w chcial t*i"l: d'r6, Zrprawdziwy Niet"sctteio ten, kt6ry odrzuca,,rezonerstwo", albo skrzywic,ie r r,i"r*ut i"tn, m6wiqp, 2e podobny argument prz5pomina dowodzenie ruchu,hodr.oit*, idzie natomiast o dow6d jego mo2liwo3ci' Zasadnrczn pytanie, kt6re nalezy ^a*t l"xjednak nieco inne: czy watto? Odpo*edz, jat< saaz*, brznie6 b$zie: to zaleiry. Je6li problemem (niekoniecznie wiecznym), kt6ry nas obchodzi jest kryzys (prawdziwy l-ub dosmemany) zachodniej cywifiacji - to mo2emy dyskuiowac (a mo2e wbrew koncepcji paralogii nu*ipto**lie dialog) z Lyotardem. Jedli obchodzi nas metafilozofia zachodniej kultury - *oo* 'Ayskutowac z Denid4. Jesli obchodzi nas czlowiek oub jego adl"riecie) - to mofumy dyskutowac z Foucaultem. Przejmuj4c sig czym6 ijrr"r"innym - riro2emy podjq,t dygkusje.z Baumanem. Nie warto chyba jednak Ovr-f.oio*ue z filozofiq" $t";;"b kt61e.jej nie obchodza- - mowi4c sloil!" Wu*i notty'ego -,,Otupie tanl tam gdzierue swqdzi"'u. Jesli zechcemy romrraix rf;dem (z tetcstami Freuda) o metodzie naukowej, relatywiznie poznawcrym cry racjonalnosci - otrrymamy odpowiedzi dos! molotonne' Naprawdq prlju*r* tolhzujacego my$lenia jest Zet'a2dzfilozofia musi powiedzied 'vt*a, wszystko, miec w,*i" zistawie-szufladke zkuiaym mo2liwyn tematem lub pi$f.tnrtn (choc niekonieczrie wiecarym), ktor4na z4danie moina wyciqgnqp i poiownae z podobnq z innego zestawu. Aprzecieinie naprawia siq komputera wal4c weri zardzewiatym nrlotkiem i trudno mied pretensje do tr4bki, 2e nie da sie na ni4 nawlec nitki. ft62 wydaje sig, i:e Sokal i Bricmont slusznie dyskutujq z filozofi4 ktorej prr.a*iot"tn t"if.f":ilrrt nauk4 ame zfilozofi4 dla kt6rej nauka stanowi prz36. miot jednak drugoizedny. Posfinodernisci (Lyotard) wskazuj4 wprawdzie ctasami na analogie *r*nv"rt rcmi4zai z Em, do czego doszla filozofia nauki na drodze Popper-Latoui: relatywizm, niewsp6hniernos6 itd., sq. to jednak do!6 dar.ri. *"r"gie2r. I nie to ich,,,sw9dzi". Postnodernian swqdzi natomiast filozofow nauki,l to chyba dlatego, Zi w niekt6rych jego rozwiq,zaniach widzq cief swej -Sokala karykatury. i Bricmonta najbardziej swqdz4 natomiast ideologiczrre konsekwencje postnoderniznu. Ju2 Habermas zarnscal postnodernistom konserwatymr' Zatt Zob. Pawel Zeidler, Sp6r o wartoilci pozttctr cze doby postmodernimu, w: Oblicza postmoderrry,pod red. enny Zeiater-Janiszewskiej, Warszawa 1992' s' 63'7l' ' 20 W tymprzypudkujednak-kogos,nie siebie' 2t Zob. P. Zeidler, Sp6r o wartoici..'' dz. cyt'

9 Nauka i postnodemizrn 29 rzut ten powtarza m.in. Ch. Norris (sam zwolennik posftnodendznu), althusserysta Terry Eagleton22 oraz L Bouveresse. Dla tego ostatniego,przelom" postmodernistyczry jest dzialaniem, jakiego wzotzr,c daj4 mniejszo6ci, k6rym obce s4 jakiekolwiek wahania i wqtpliwosci, *"glqd na prawdopodobieristwo i zasadno6c.,,postepowanie awangardzist6w, ktorzy systematyczrie powoluj4 sig na naukp, racjonalnos6 lub filozofig przyszlosci", ich odwolywanie sig do tego, co,,przyszle i niewyrazalne" -,,[...] leczy w sobie na ogc* nszczycielska aktywnosi i pospieszne przynaglanie kleski tego, co tak cry imczej chyli sig do upadku z niestychan4 wprost bierno6ciq kt6rej wyrazem jest przedwczesnaprobata nie daj4cych sie opisad ani wyobrazif rzeczy, przychodz4cych jakoby wla$nie na Swiat"23. (Jak kwantowa grawitacja, nowa matematyka czy,pieliniowa logika teorii system6w roznytych", kt6r4 wymy$la Sokal). Jest to irracjonalizm, kt6ry przypisuje uhistorycznionemu rozumowi nieskoriczon4 gigtkosd: dzisiejsza,,irracjonalnosd" jest niewyobrazaln4 racjonalno6ci4 dnia jutrzejszego. Od owego niedbalego, chaotycarego, a zara?&m przynaglaj4cego stosunku do przyszlo$ci nie jest wolny nawet Rotty, dla kt6rego postnodernimt wiqze sig z pluralizrnem epistemologicmym i jest otwarciem na antytotalitarne, liberalne warto ci cywilizacji zachodniej:,fiapiptdziesi4t lat nikt nie bedzie chcial stuchad Glosu Bytu ani rozklada6 tekst6w na czynniki pienrsze, ale te2 nikt nie bqdzie bral na serio rozr62nienia na naukg filozofig i vtukg, krytykonanego przez Heideggera i Denide t...1 <<Rozum>> zawsze bywal definiowany na nowo w taki spos6b, aby udzielii satysfakcjirracj onalistom poprzedniej generacji" 24. Moie zatem Sokal i Bricmont wta6ciwie jednak ujeli to, co ich trapi, m6wiqc o,,odrzuceniu tradycji O6wiecenia". Niekoniecznie jednak,,racjonalistycznej", lecz raczej tej, jakiej miano nadaje Kant w Co to jest Ofwiecenie. Je3li tak, to nie chodzi tu jednak o naukq, a oni nie przemawiajqjako fizycy. Science and postmodernism; the case of a certain provocation The essay questions the claim made by Alan Sokal and Jean Bricmont that ludicrous references to science made by some postnodemists reflect on tlrc cog ncy ofthe e,ntire mental formation knoum as posunodemism. Their intimation is dubious, in the author's view, because (l) the fallacious use of scientific concepts 11 t rt y Eagleton, I lu zj e po s tm o d e rni zmr, Spaoj a, Warszawa I 998. " J. Bouvere se, Racj onalno 3 i..., dz. cyt., s o R. Rorly, Signpost Along the Way that Reason Went,,J.orrdonReview of Boks", gnrdnia 1984, s. 5 (cyt.n J. Bouveresse,Racjonalnoit...,dz. oyt., s ).

10 30 Anna SzczEsna and theories in the humanities has been undertaken by various thinkers, not only postnodernists, and (2) science as such is not important to postnodemists. Consequently the author identifies the criticism by Sokal and Bricmont as an ideological attack.

Struktura działa komunikacyjnych w koncepcji pragmatyki formalnej J. Habermasa

Struktura działa komunikacyjnych w koncepcji pragmatyki formalnej J. Habermasa Struktura działa komunikacyjnych w koncepcji pragmatyki formalnej J. Habermasa Sławomir Sikora Pozna Investigationes Linguisticae, vol. IX,, April 2003 Institute of Linguistics, Adam Mickiewicz University

Bardziej szczegółowo

NATURALIZM METODOLOGICZNY KONIECZNY WARUNEK NAUKOWO CI? *

NATURALIZM METODOLOGICZNY KONIECZNY WARUNEK NAUKOWO CI? * ROCZNIKI FILOZOFICZNE Tom LXI, numer 1 2013 DARIUSZ SAGAN * NATURALIZM METODOLOGICZNY KONIECZNY WARUNEK NAUKOWO CI? * WPROWADZENIE Jeszcze do oko o po owy XIX wieku naukowcy w mniejszym lub wi kszym stopniu

Bardziej szczegółowo

TOK FM oraz portal internetowy Racjonalista.pl. RECENZJE 233

TOK FM oraz portal internetowy Racjonalista.pl. RECENZJE 233 232 RECENZJE dobór metod silnie ci y w stron do osobliwego podzbioru metod socjologicznych. Wzi wszy pod uwag fakt, e Pickering tak kluczow rol przypisuje kategorii Lebenswelt, omawianej w rozdziale pierwszym,

Bardziej szczegółowo

WSZECHŚWIAT: NIESKOŃCZONOŚĆ I CZAS

WSZECHŚWIAT: NIESKOŃCZONOŚĆ I CZAS FILOZOFIA I NAUKA Studia filozoficzne i interdyscyplinarne Tom 2, 2014 Marek Łagosz 1 Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego WSZECHŚWIAT: NIESKOŃCZONOŚĆ I CZAS STRESZCZENIE Rozważania podjęte w

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii Marcin Sieńko Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego praca doktorska napisana pod kierunkiem Jana Kurowickiego Zielona

Bardziej szczegółowo

Jacek Wojtysiak ZASADA

Jacek Wojtysiak ZASADA Jacek Wojtysiak ZASADA I. Termin. Termin zasada jest odpowiednikiem łacińskiego słowa principium (por. np. fr. principe, ang. principle, niem. das Prinzip), które z kolei (przynajmniej częściowo) odpowiada

Bardziej szczegółowo

CZAS I WIECZNOŚĆ W FILOZOFII PRZYRODY

CZAS I WIECZNOŚĆ W FILOZOFII PRZYRODY Czas i wieczność w filozofii przyrody 183 CZAS I WIECZNOŚĆ W FILOZOFII PRZYRODY Poszukiwanie czegoś trwałego jest jednym z najgłębszych instynktów przywodzących ludzi do filozofii. [ ] filozofowie z wielką

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Teoretyczny projekt demokracji liberalnej Ernesta Laclau

Wprowadzenie. Teoretyczny projekt demokracji liberalnej Ernesta Laclau Analiza i Egzystencja 23 (2013) ISSN 1734-9923 ARTYKUŁY Teresa Żółkowska * Inny (Wykluczony): dyskurs, puste znaczące, emancypacja Słowa kluczowe: dyskurs, puste znaczące, emancypacja, Inny (Wykluczony)

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWA KONSTRUKTYWISTYCZNA JAKO FILOZOFICZNA PODSTAWA ROZWAZAN NAD

PERSPEKTYWA KONSTRUKTYWISTYCZNA JAKO FILOZOFICZNA PODSTAWA ROZWAZAN NAD Kultura i Edukacja 2011, nr 4(83) ISSN 1230-266X Mjchał Wendland Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PERSPEKTYWA KONSTRUKTYWISTYCZNA... JAKO FILOZOFICZNA PODSTAWA ROZWAZAN NAD KOMUNIKACJĄ 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

LOGOS WYŁANIAJĄCY SIĘ Z ROZMOWY. INNY A PRAWDA W DIALOGU W FILOZOFII HANSA-GEORGA GADAMERA

LOGOS WYŁANIAJĄCY SIĘ Z ROZMOWY. INNY A PRAWDA W DIALOGU W FILOZOFII HANSA-GEORGA GADAMERA Estetyka i Krytyka 25 (2/2012) A R T Y K U ŁY PAWEŁ SZNAJDER LOGOS WYŁANIAJĄCY SIĘ Z ROZMOWY. INNY A PRAWDA W DIALOGU W FILOZOFII HANSA-GEORGA GADAMERA Artykuł podejmuje problem relacji między filozofią

Bardziej szczegółowo

KTO SKONSTRUUJE MYŚLĄCĄ ISTOTĘ, BĘDZIE MIAŁ WSZYSTKIE PRAWA I OBOWIĄZKI BOGA

KTO SKONSTRUUJE MYŚLĄCĄ ISTOTĘ, BĘDZIE MIAŁ WSZYSTKIE PRAWA I OBOWIĄZKI BOGA Y ROGER PENROSE PIOTR SZYMCZAK KTO SKONSTRUUJE MYŚLĄCĄ ISTOTĘ, BĘDZIE MIAŁ WSZYSTKIE PRAWA I OBOWIĄZKI BOGA Kto skonstruuje myślącą istotę, będzie miał wszystkie prawa i obowiązki Boga - twierdzi sir Roger

Bardziej szczegółowo

Być i działać w społeczeństwie

Być i działać w społeczeństwie Być i działać w społeczeństwie Katarzyna Iwińska Być i działać w społeczeństwie Dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa NOMOS 2015 Copyright by Katarzyna Iwińska & Zakład Wydawniczy»NOMOS«Wszelkie

Bardziej szczegółowo

ZESPOt REDAKCJA. BOHDAN CYWINSKI (redaktor naczelny), HALINA BORTNOWSKA (sekretarz redakcji), STANISLAW GRYGIEL, FRANCISZEK BLAJDA PRENU MERATA

ZESPOt REDAKCJA. BOHDAN CYWINSKI (redaktor naczelny), HALINA BORTNOWSKA (sekretarz redakcji), STANISLAW GRYGIEL, FRANCISZEK BLAJDA PRENU MERATA ZESPOt HANNA MALEWSKA, MARIA MORSTIN-GORSKA, STEFAN SWIEZAWSKI, STA NISLAW STOMMA, JERZY TUROWICZ, STEFAN WILKANOWICZ, JACEK WAi NIAKOWSKI, HALINA BORTNOWSKA, STANISLAW GRYGIEL, MAREK SKWAR NICKI, BOHDAN

Bardziej szczegółowo

Wolność jako wartość a dobro wspólne

Wolność jako wartość a dobro wspólne Człowiek w kulturze 14 Henryk Kiereś Wolność jako wartość a dobro wspólne i Wolność dziś Wolność jest idolem dnia dzisiejszego. Spotykamy ją w naukach szczegółowych przyrodniczych w postulacie wolności

Bardziej szczegółowo

Anna Głąb. Moralność jako uwaga. logos_i_ethos_2013_2_(35), s. 81 108. Słownik etyczny Iris Murdoch 1

Anna Głąb. Moralność jako uwaga. logos_i_ethos_2013_2_(35), s. 81 108. Słownik etyczny Iris Murdoch 1 logos_i_ethos_2013_2_(35), s. 81 108 Anna Głąb Moralność jako uwaga Słownik etyczny Iris Murdoch 1 Iris Murdoch (1919 1999), słuchaczka wykładów Ludwiga Wittgensteina, wykładowczyni filozofii w Oxfordzie,

Bardziej szczegółowo

okresie, w którym przyszło działać Kazimierzowi Twardowskiemu, przekonanie

okresie, w którym przyszło działać Kazimierzowi Twardowskiemu, przekonanie ETYKA 1993, NR 26 Ryszard Jadczak KAZIMIERZ TWARDOWSKI O OBIEKTYWNOŚCI I BEZWZGLĘDNOŚCI DOBRA* W Przeciw sceptycyzmowi etycznemu okresie, w którym przyszło działać Kazimierzowi Twardowskiemu, przekonanie

Bardziej szczegółowo

Czas i przestrzeń w teorii względności

Czas i przestrzeń w teorii względności Czas i przestrzeń w teorii względności Żeby zrozumieć czas trzeba zrozumieć fizykę. Jak się dalej okaże nie ma innej drogi do fizyki, jak królewskiej drogi matematyki. Zastanowimy się w tym referacie czy

Bardziej szczegółowo

CZAS I PRZESTRZEŃ A ŚWIAT FIZYCZNY

CZAS I PRZESTRZEŃ A ŚWIAT FIZYCZNY ARTYKUŁY ZAGADNIENIA FILOZOFICZNE W NAUCE XVII / 1995, s. 49 61 Jerzy GOŁOSZ CZAS I PRZESTRZEŃ A ŚWIAT FIZYCZNY WSTĘP Celem niniejszej pracy jest próba analizy związku, jaki łączy między sobą czas i przestrzeń

Bardziej szczegółowo

Multimedia jako jeden z wariantów kulturowej gry w historię. Metodologiczne problemy przedstawiania przeszłości w epoce ekranów.

Multimedia jako jeden z wariantów kulturowej gry w historię. Metodologiczne problemy przedstawiania przeszłości w epoce ekranów. Piotr Witek Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Multimedia jako jeden z wariantów kulturowej gry w historię. Metodologiczne problemy przedstawiania przeszłości w epoce ekranów. Multimedia

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY PRAWA i ADMINISTRACJI 1-2/2012 PÓŁROCZNIK. pod redakcją Andrzeja Kojdera

PROBLEMY PRAWA i ADMINISTRACJI 1-2/2012 PÓŁROCZNIK. pod redakcją Andrzeja Kojdera PROBLEMY PRAWA i ADMINISTRACJI PÓŁROCZNIK 1-2/2012 pod redakcją Andrzeja Kojdera Recenzent prof. dr hab. Edward Warzocha Zespół redakcyjny prof. dr hab. Andrzej Kojder (redaktor naczelny), dr Mirosław

Bardziej szczegółowo

Działanie komunikacyjne a przekazywanie informacji

Działanie komunikacyjne a przekazywanie informacji Michał Wendland Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Działanie komunikacyjne a przekazywanie informacji 1. Wstęp Celem niniejszego artykułu jest zarysowanie możliwych relacji, w jakich mogą znajdować

Bardziej szczegółowo

Liczba i kwant Ukryte ślady racjonalności przyrody 1

Liczba i kwant Ukryte ślady racjonalności przyrody 1 Liczba i kwant Ukryte ślady racjonalności przyrody 1 Krzysztof Maślanka Instytut Historii Nauki PAN Zespół Historii Matematyki Warszawa-Kraków Streszczenie Teoria liczb i mechanika kwantowa są jak przysłowiowe

Bardziej szczegółowo

Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena

Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena WYŻSZA SZKOŁA FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNA IGNATIANUM W KRAKOWIE Wydział Filozoficzny Instytut Filozofii Krzysztof Michalski SJ Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena Praca

Bardziej szczegółowo

Jak pisac prace dyplomowa?

Jak pisac prace dyplomowa? Adrian Szumski Jak pisac prace dyplomowa? Prezentowany tekst ma na celu praktyczna pomoc przy pisaniu pracy dyplomowej. Przedstawia on skrótowo najgrozniejsze pulapki, jakie autor zidentyfikowal podczas

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Łęcki. Inny zapis. Sekretny dziennik pisarza jako przedmiot badań socjologicznych Na przykładzie Dzienników Stefana Kisielewskiego

Krzysztof Łęcki. Inny zapis. Sekretny dziennik pisarza jako przedmiot badań socjologicznych Na przykładzie Dzienników Stefana Kisielewskiego Inny zapis NR 2907 Krzysztof Łęcki Inny zapis Sekretny dziennik pisarza jako przedmiot badań socjologicznych Na przykładzie Dzienników Stefana Kisielewskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice

Bardziej szczegółowo

ASYMETRIA CZASU 1. Jerzy Gołosz ABSTRACT

ASYMETRIA CZASU 1. Jerzy Gołosz ABSTRACT Jerzy Gołosz ASYMETRIA CZASU 1 ABSTRACT W artykule analizowane jest rozróżnienie pomiędzy asymetrią w czasie procesów fizycznych i asymetrią samego czasu. Opierając się na założeniu, że każde rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Problem dostępności algorytmicznej struktur społecznych na przykładzie sporu o moc obliczeniową wolnego rynku

Problem dostępności algorytmicznej struktur społecznych na przykładzie sporu o moc obliczeniową wolnego rynku Problem dostępności algorytmicznej struktur społecznych na przykładzie sporu o moc obliczeniową wolnego rynku 1.1. Według wierzeń komputacjonistów, człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo komputera.

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego

Podstawa programowa kształcenia ogólnego Podstawa programowa kształcenia ogólnego INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Ewa Bartnik Krzysztof Konarzewski Alina Kowalczykowa Zbigniew Marciniak Tomasz Merta Podstawa programowa kształcenia ogólnego Projekt

Bardziej szczegółowo

CZAS W SPOŁECZEŃSTWIE

CZAS W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII Prace Habilitacyjne Elżbieta Tarkowska CZAS W SPOŁECZEŃSTWIE PROBLEMY, TRADYCJE, KIERUNKI BADAŃ WROCŁAW WARSZAWA KRAKÓW GDAŃSK ŁÓDŹ ZAKŁAD NARODOWY

Bardziej szczegółowo