Nauka i postmodernizm. Przypadek pewnej prowokacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nauka i postmodernizm. Przypadek pewnej prowokacji"

Transkrypt

1 Po"glSd Filozoficzny - Nowa Seria 1999, R. VIII, Nr 3 (31), ISSN Anna Szcz sna Nauka i postmodernizm. Przypadek pewnej prowokacji Kiedy amerykariskie czasopismo,,social Text" opublikowalo artykul nowojorskiqo fizyk4 Alana Sokala pod intygojqpym tynrlem Transgressing the Boundaries. Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity', nic jeszcze nie zapowiadalo burzy, jaka mial wywolac. l-ecz gdy niedtugo p6zriej tekst okazal sie parodi4 i prowokacj4 ujawnionqprzez samego autora w,,dissent" oraz,,philosophy and Literature" (,,Social Text", ofiara mistyfikacji, odm6wil publikacji wyjasnieri, ze wzglqdu na ich zbyt niskie walory intelektualne), wybuchl skandal, kt6ry natychmiast trafil na pierwsze strony wielkich dziennik6w, jak,,new York Times",,,International Herald Tribune",,,Observer",,Le Monde", atra lamach bardziej specjalistyczrych czasopism, jak,,physics Today", tak'2e r ozgor zaty z-aw zigte dyskusj e. Utkany z p6lprawd, nieuzasadnionych uog6lnieri, skrajnych wniosk6w i pochopnych analogii, ig.ajacy notorycrn4 niejasno$ci4 pewnych termin6w filozoficarych i r6wnoksztalfiro6ciq termin6w naukowych i sl6w jezyk'a potocznego, zaqafrzrlry w 107 wcale nie kr6tkich przypis6w orazkohl cytat6w z Heisenberga, Bohr4 Minkowskiego, Derridy, Lacanao Althusera, Deleuza, Lyotarda, l,atoura i wielu innych, i bibliografie skladaj4cq sie z ponad 200 porycji, naszpikowany terminami i haslowymi informacjami matematycznymi i fizycarpri tekst ten - bo nie jego autor - prezentuje tez-e o,,enurncypacyjnym charakterze" kwantowej grawitacji jako archeqpu nauki posrnodemtstycznej. Emancypacja ta mialaby nie tylko charakt r epistemologicmy, uwalniaj4c czlowieka od t',tanii,,absolutnej prawdy" i,,obiektywnej rzeczywisto3ci". Iej rewersem ma by6 emancypacja polityczra: odrzucenie autorytaryzrnu i elitaryzrnu cechujqcego tradycyjnq nauke kartezjanskq. Moina miec na to nadziejg, gdyz,,tre56 i metodologia nauki posfrnodernistycznej dostarczaj4 silnego intelektualne- I Alan Sokal, Transgressing the Boundaries. Towsrd a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity,,,Social Text', 1996, Przrdruk w: A. Sokal, J.Bicmont,Intellccaal Imposatres. Postmodem Philosopher's Abuse of &imce, Profile Books,london 1998.

2 Anna Szczgsna go poparcia dla postepowego projektu politycznego, rozumianego w najszerszym sensie: przekraczania granic, obalania barier i radykalnej demokratyzacji wszystkich aspekt6w zycia spolecnego,ekonomicznego, polityczrego i kulturalnego"2. Owa metodologia to,,samo6wiadomy nacisk na symbolizm i reprezsntasje", znriana metaforyki, kongenialna dekonstrukcji wielo$6 punkt6w widzenia, holizn (choc nie tak radykalny jak ten, kt6rego chcial New Age), inspirowane przezkrytykg feministycm4lub do niej paralelne zainteresowanie r6wnaniami nieliniowymi (teoria chaosu, og6lna teoria wzgl$no6ci, teoria prznj$f fazowych). Tre66 - to ujawniajqpe sa w juz w zasadzia komplementamosci Heisenberg4 tmrii wzgledno6ci, a jeszczn wyrazniej w modelu wszechswiata Godla teorii kanalik6w czasoprzestrzennych (wormholes) i teorii strun, kontekstualizacja geometrii, dekonstrukcja i przekroczenie wla6ciwych metafizyce kartezjanskiej rorr6inieh midzy podmiotem a przedmiotem, odrzucenie statycznych kategorii i hierarchii ontologicmych, a taki2e problematyzacja i subiektywizacja,,sceny": c?asoprzsstrzeni, kt6ra staje sig prrypadkowa i dpamicma, zakodowana w polu grawitacyjnpr. Tak gtgboko przenbw2ona nauka staje sie 6wiadom4 swej historycarofci,,czg$ci4 semiotyki badania wszech6wiata", przebudowuj4cq podstawy obrazu Swiata, jakie narzucito OSwiecenie, woln4 od skrytej za fasad4 obiektyrvnodci ideologii,dominacji". Piemrszym krokiem ku emanqpacji powinna by6 resrukturyzacja instytucjonalnego miejsca tworzenia nauki - uniwersy0et6w, laboratori,6w rz4dowych i korporacji, drugim - obalenie sztucanych barier miedzy tym, co,,naukowe" i,,publicme", Trzecim, zasadniczym, jest jednak zrniana samej tre$ci nauki. Juz og6lna teoria wzgl$nosci, znruszaj4c do nieintuicyjnych wyobrazen przestrzeni, czasu, przyczynowosci i obsenpatora wywarla olbrz5imi u/plyw na filozofip, krytyke literack4 i nauki humanistyczre. lesz.cze bli2sza. ideatu jest teoria kwantowej grawitacji. Lecz i tu wkrada sig r62nica: krytyka feministyczna zwraca uwagq na seksistowskie i wynikajqce z oporu establishmentu (8. fizyk6w wysokich energii) zbyt male zainteresowanie badaniem przeplyw6w turbulentnych i niechgd do nieliniowo6ci. Prawdziwie wyzwolicielska nauka,,nie mo2e byi zupehra bez glgbokiej rewizji kanon6w matematyki", gdy2,,ani matematyka, ani logika nie uniknie <skairniutym, co spoleczne"3. Moinatylko snu6 spekulacje, co do jej przyszlej tre6ci, choc pewn4 podpowiedz daje nieliniowa logika teorii system6w roznytych, choc i,jej zrodlo naanasznne jest wyra:inym pietnem kry"ysu p6znokapitalistyczrych stosunk6w produkcji. Teoria katastrof, zo swym dialektycznym naciskiem na gtadko66/nieci4glos6 i metamorfozg/rozwiniqcie, odegra wielka rolq w przyszlej matematyce; zanim jednak bedzie mogla sta6 sie trwab/m narz$ziem postqpowej praxis spolecznej, wiele pracy teoretyczrej pozostaje do " Intelectual Impostures, dz. ayt., s.224. t Tamrp, s.227.

3 Nauka i postmodemizrn 23 wykonania'{. Zapewne centrum prryszlej maternatyki stanie sie teoria chaosu, pozwalaj4ca na glqboki wglqd we wszechobe,cne, aoz tajemnicze, zjawisko nieliniowosci. Lecz musz4 powstai nowe dziedziny teoretyczne, kt6rych my, z nas?a dzisiejsz4 ideologiczn4 Slepot4 nie potrafimy jeszcze sobie wyobrazi6. Twierdzi sie wreszcie, 2e uobecniona w teorii kwantowej grawitacji nauka postnoderniswczrla',jako konstrukt i de-konstrukt spolecmy i historyczny, unikngta nie tylko znowy kartezjanskiego fundamentalizmu, ale mo2e nawet grozy ontoteologii. Trudno uwierzyi, 2e tg sryt4 tak grubymr niimi mistyfikacjp mo2na bylo wzi46 serio. A jed"ak artykul Sokala ul,azat sie nie tylko w c"asopismie naukow5rm, lecz nawet w numerze poswieconym odparciu krytyki antypostnodernistycznej. Mial on zreszt4sw6j dalszy ci4g. Razem z Jeanem Bricmontem Alan Sokal opublikowal troche p6zniej -- w dwu wersjach: francuskiej i angielskiej - ksiqeke Intelectual Imposturess. Zawiera ona tekst slawnego a.tyf.ofu Sokala, komentarz i,,klucz" do niego. o ile jednak Transgressing the Boundaries z,asadnicza byla dowcipn4 i celn4 parodi4 przeciqtrej produkcji postmodernistycznej, to Intelectual Impostures wysuwa pod adresem posfrnodernizmu powazniejszn z-arzuty. wybiera z pism posfinodemist6w fr4gmenty 6wiadcz4ce o nieznajomosci b4dl kompletnym niezrozumieniu pojed i teorii naukowych, na kt6re siq powotuj4. ci autorzy to Jacques Lacan, Julia Kristeva, Luce Irigaray, Bruno Latour, Jean Baudrillard Gilles Deleuze, F6lix Guattari i Paul Virilio. Fragmenty s4 rzeczywiscie ucieszne.l,ecz pojawiajq sie tak2e pewne w4tpliwosci. Pierwsze dotyczl reprezentatywnosci cytowanych autor6w. Ze wzgrefiu na jakie cechy sig tu znalelli? Niejasny styl? czgstotliwos6 cytowari w pismach maj4cych opinie postmodernistyczrych? czy moim w jednej u27tecmej kategorii, lrx6ra nie bylaby spojrzeniem z wysokosci, przy jakiej zacienj4sie wszystkie interesuj4ce r62nice, uj46 dyskursologig Foucaulta, poststrukturalizrn wczesnego Derridy, literacki dekonstrukcjonizn, psychoanaliz4lacana, posfrnodernizm kulturowy Lyotarda i nomadologig Deleuze'a?u cry istrieje jednak kategoria typologicn;a,posonodeminrr"? dlaczego wlasnie Deleuze, Lacan czy Serres, skoro nonsensownie na nauke powotywali sie tak2e inni? Sokal i Bricmont przyanjqb 2e listg nonsensownych cytat6w molna by jeszczebardzn rozsz&rzy6, umieszczaj4c na niej np. Hume'4 comte'a, Engelsa oraz inne znakomitosci filozoficare. Ich jednak interesuje modny i wptywolly wspolczesny pr4d my5lowy, kt6remu wlaiciwe s4 nastqpuj4ce naduzycia inteleltualne: (l) Powolywanie siq na teorie naukowe, o kt6rych nie ma sig najmniejszego a Tamze. s s l'. sokal, J. Bricmont, Intelleeual Imposrures. poslmodern philosopher's Abuse of Science, Profile Books, London " Zob. mnogosd odmian postmodemizmu w: Bogdan Baran, posrmodernlzl,i, lnter Esse, Krak6w 1992.

4 24 Anna SzczQsna pojecia, np. przezstosowanie terminologii naukowej, l<t6rej nnczenia sig nre ma' ' "(2) pizenoszenie bez cienia uzasadnieri poje6 nauk prryrodniczych do humanistyki. (3) Popisywanie sig pozom4 erudycj4 przez bezwstydne uzywanie terminologii specjalistycznej tam, gdzie jest to bez sensu' (4) Operowanit t"ytiz."iit- i zdaniami pozbawion;rmi zrrrcz'ern{ ' isi.qrgurn*t""ja, w kt6rej tak trvorzy iiq analogie miedzy dobrze urasadnio"ymi tjtiutni nauk Scistych a niejasnymi teoriami w humanistyce, aby przy pomocy skompt*owanych formut skryd_siabo$ci tych ostatmch8 - Mara Beller * urtyt ot The Sotai Hom: at tilhom Are We laughing' :qy9' zuje jednak nu "urului4ce podobieristwa- miedzy wykpiwanyng przez Sokala t t t-ni postnodernirty"owtm a wypowiedziami filozofuj4cych fizyk6w. z wielu przyklad6w weimiemy jeden: por6wnujqc cytat z postmodernisty M. Serresa z cytztern z Physic in lriy Generition M. Borna. Senes (w pochwalnych slowach) tak opisuje przeniesiinie przez Regisa Debraya twierdzenia Godla do sfery poliryki: '''n.gi'debrayzastosowallubodkrylmo2liwo6codniesieniadogrupspolecznychwaznegodlaqystem6wsformalizowanychtrrierdzeniaoniezupel. no ci, pokazal ne2" 2e spoleczeristwa mog4 organizowai sig jedynie pod wyruinymwarunkiem,2esqopartenaczymsinnymnizonesame'pozaichdefinicjalubgranic4'samewrcbieniewystarczaj4.okreslatgpodstawejako religjna Twierdzeniem Gtidla dzielo Bergson4 ktorego Ies deux sources de la morale et de la religion dzieli spoleczeristwa na zamkniete i otwarte'?adna,twierdzi, wewnetrzna sp6jnos nie jest grarantowan ptzez zewnstrzne: grupa zarrykasig tylko ltedy, je$li jest otwarta' Swigci' geniusze' bohate-,ry,-*iory cn6t, wszelkiego rodzaju mistrzowie nie niszcz4 insg/tucji - oni je umo2liwiajq'"". Born natomiast, do sfery 2ycia spolecmego i poliryki przenosi zasadg komplementarno6ci:,ifeza<<6wiatlo sklada sie z czqsteb> i anvea <fuiatlo sklada sie z fab> toczyty ze sob4 walkg, p6ki nie 4dlr:rrz,yla ich synteza mechaniki kwantowej ['-'l Oii.ngowiqc nie zastosow# tego do tezy: Liberalizm (lub Kapitalizm)' antytezy: <komunizm>r i nie spodziewa6 si syntezy zamiast pewnego i calkowitego zwycigstwant''tezy? Na poz6r s4tu pewne niesp6jnosci. Idea komplemen' rarnorici sigga jednak glebiej. Ta tela i antyteza przedstawiaja dwie naprawdg t A. Sokul, J. Bricmont,.Intelectual Impostures, dz' oyt', s' 4' 8 Tamze, s. 9. t fffit f"ary', September 1998, s. 33. M. Beller odwoluje siq do anylarlu Sokala, ale teksty boma, kt6ie fitu"^,majq te2 swe odpowiedniki w ksiqzoe Sokala i Briomonta, skad ' biore fragment Serresa. to e.'sotit. J. Briomon! -Ir lelectual Impostures, dz' cyt', s' 170'

5 Nauka i postnodemizm 25 naprawdp uzasadnione, lwz w skrajnej postaci urykluczajqe sig motywacje psychologiczne i se ekonomiczne I...1 Musi istnie6 rclacja t5pu A/. Lr = p midzy zalffesami wolnofij {f i regulacji Lr... Lecz czym jest <stala politycznu> p? Muszg zostawi6 to przyszlej kwantowej teorii spraw ludzkichlr. Czy2 rue s4 to podobieristwa,adziwiajqc,e? Ale to nie wszystko. Fakt z dziedziny edytorstwa, kt6ry odkrywa Mara Beller, niew4tpliwie spodoba sie milo6nikom posbnodernianu: ot62 w zmnym zbiorze artykul6w z mechaniki kwantowej pod redakcjq Johna Wheelera i Wojciecha Zurka nrajduje sig czqsto cytowany przez frzyk0w i filozofow nauki tekst Bohra - odpowiedz z 1935 r. na krytyke Einsteina-Podolskiego-Rosena kopenhaskiej interpretacji mechaniki kwantowej. Jego strony sqjednak pomieszane! M. Beller pisze, in nie slyszala jednak, by ktokolwiek,,uskariat sie, 2e z tekstem Bohra w tym tomie cod jest nie tak. Blad wydaje sig rzadko dostrzegany, mimo 2e pojawia sie w wydaniach w twardej i miekkiej oprawie"l2. Beller zanaje retoryczne pytanie, dlaczego niejasnosci Bohra ogol fizyk6w traktuje z szacunkiern, jako wyraz,,glqbi i subtelno$ci", natomiast niejasnosci posfinodernist6w (np. Derridy) pogardliwie, uwa2aj4c je za belkot. Zapewne, przyrodnicy pisz4c o topologii, twierdzeniu G<idla czy tfnrjri chaosu nie popehiaja tak nonsensownych btqd6w jak humani6ci. Ale przeniesienie struktur i rozwi4- zah z llatsk Scistych do humanistyki powinno byi tak samo traktowane, tnezale2- nie od tego, czyim jest dzielem: albo jako glebokie i masz4c;e, albo jako bt4d - ale wtedy slowa kryryki nalez4sip Akhe drugiej sffonie. Lecz Mara Beller nie ma chyba racji, Symetria nie jest tu zupehra. Kiedy fizyk taki jak Born snuje (nieuprawnione) analogie miedzy zasada komplementarno6ci a poliryk4 chce w ten (nieuprawniony) spos6b zaszczepi polityce racjonalnosi naukorn4. Kiedy postnodernista w rodzaju Deleuze'a czy Serresa posluguje sie analogiafiri naukowymi - sprawa jesttrochq bardziej skomplikowana.z ied,- nej strony bowiem powinien (zgodnie ze swoimi zasadami) nie traktowad ich zupehrie serio lub traktowad je jako szczegolnie dobitne prrejaviy odrzuconej racjonalnosci, ontoteologii, metafizyki obecno$ci czy logocentryzrnu Zachodu. Z drugiej jednak strony - jak wskazuj4 cytaty z Deleuz.e'4 Lacana czy Debraya - nie s4 oni jeszcze na tyle,,lu&zmi przysztymi", by autorytet nauki nie przel<raal sig do ich pism. Bricmont i Sokal swoje intencje kierujqpe wyborem tekst6w wyrazili chyba niezbyt szczqsliwie. Cytowanych autor6w l4czy nie tylko naduzywanie pojg6 naukowych, niewiara w uprzywilejowany poznawczo status nauki, czy niejasno66 tekst6w, ale - przeae wszystkim - skryta zlt.;lrl. wszystkim wyrazna wrogosd do nauki jako pewnej formy myilenia totalizujacego, przyjmujqcego punkt It M Borq Plrysic in My Generation,Pergamorl lnrdon 1956, s. 107 (syt. za M Beller, The Sokal Ho6, dz. cyt., s.29). r2m Beller, The Sokal Hoc, dz. cyt., s. 30.

6 26 Anna Szczqsna widzenia systemu, w przedziwny spos6b polqczona ze skierowanym pod jej adresem moralizatorstwem oraz czyms, co mo2na by naaxtai:,,eschatologi4 negatyvmoici". Sokal i Bricmon! wyrainie nawiq,zuj4c do krytyki Flabermas4 definiuj4,postnodernizn" jako wspolczesny,,irracjonalizrn" -,,aktualny prad intelektualny, charakteryzujqpy sig mniej lub bardziej wyraarym odrzuconiem racjona- Iistycznej tradycji O6wiecenia, a tak2e dyskursem teoretycznym odenvanym od jakiegokolwiek testu empirycn ego oruz relatywiunem poulilwczlm i kulturowym, k16ry traktuje naukg jedynie jako <marracjg>, <<nrio lub jedna, wielu konstrukcji spoleczrych"l3. Zasadzie selekcji tekst6w bardziejednak odpowiadalaby zapewre taka charakterystyka posftnodernizrnu, jak4 daje Jacques Bouveresse:,,Tyrq co upowai:nia do okreflenia mianem,,postmodernist6w" autor6w tak r62nych, jak Denida, Deleuze, Lyotard czy Serres, jest ich wsp6lna wro- 9o$6 (chwilami przechodzqga po prostu w obsesjd wobw wszelkiej my$li o jakim,6 na tyle <zamknigtym> porz4dku",e kdzie on dopuszczal i rodzil rvyl4czllire qozytywned modyfikacje mog4ce uczynid go jeszczs bardziej racjoralnym, oraz ich charakterystyczne upodobanie wszelkich czynnik6w <negatywnycb>, takich jak r62niouanie sig, zanikanie, rozpraszanie vy roq4ltjszczanie atakouanych przazprzrdrfiar{ticrleli <sy$emu> jako irracjonalne tylko z tego powodu, 2e nie mo2na ich u2y6 do ulepszenia rz&zy, kt6re poczytujq oni sobie za sw6j obowiqzek uznawad za naukg, racjonalny sposob zycia lub racjonaln4 organizacj()4. Jest to zatsm irracjonalizrn, kt6ry - jak wskazuje Bouveresse - jest u postmodernist6w subtelniejszy i bardziej skuteczry nii u ich poprzednik6w, gdy2 nie jest on niewiar4 w,,rozum", ale negowaniem jakictrkolwiek godnych uwagi 162- nic mi$rytyrn, co,,racjonalne" i qm, co,,irracjonalne". Wiqze sie z tym druga wqpliwofi. Elementom merytorycznqj dyskusji po- Swiqcone s4 w ksi4zce rozafuly Intermezzo i Epilogue. Lrcz przeciwnikami, zkt6- rymi Sokal i Brisnont podejmujatq bardziej ftfimlnt1dyskusje se nie np. Deleuze, Denida cry Lyotard, ale - pewien nurt w filozofii nauki ryrrodzqpy sig od Poppera i kof,cz4cy makrokonstruktywiznem i,,mocn1an progr:lmem socjologii wiedzy". Sprawia to wrazenie dsnlnrsji obolg wznrszenia ramionami uwagi:,,2 nimi dyskutowad sie nie da". Twierdzi sie zreszt4 czqsto, 2e t* jest, poniewa2 postnodernist6w jako skrajnych inacjonalistow cechuje brak,,rygoru logicanego", ciemny styl i mqha retoryka. A wystarczy nyzee do ich tekst6w, by przekonac sig, 2e bywa inaczej. 13 A. Sokal, J. Bricmont,ln telectual Impostures, dz. oyt., s. L Nie wydaje sig jednak, by makrokonstrukuwistg Bruno Latoua morra bylo zaliazyb do tak rozumianego postnnodernizmlr,: jest on relatywist4 leoz wy sprzeciwia sig tradycji Oswiecenia? '' J. Bouveresse,Rrcjonalnolt i qtnian, pzel. M. Kowalska,,,Literatura na Swiecie" 1988, nr E-9, s. 350.

7 Nauka i postrnodemizrn 27 Sami, w pelvnej mierzn, s4 winni temu nieporozumieniu: gdyby calkiem serio bra6 hasla,,swobodnej gry t kstualnej",,,retorycalej nierozstrzygalno6ci" (Derrida) czy,,paralog,ii (sporu zamiast dialogu)" (Lyotard), argumentacja bytaby chyba rzecrywiscie niemo2liwa. Niektorzy zreszt4podnosz4 niejasnosd - jako oznakg glebi - do poziomu zasad, oskarzajqp o,,oswajanie radykalnych idei'rs kazdego, kf,o chce pisa6 np. o dekonstrukcjinnym niz denidianski jpzykiem. Nie jest to jednak wada wyl4czrie postnodernist6w. Mozna wymiend6 takze kilka innych - choc nie tak juz modnych - prqd6w my$lowyctl w kt6rych z:rwsz.e aajd4 sig,,wyzrawcy", np.,,heideggerysci", wiemie trrymaj1cy sig slownika i metaforyki mistrza. Czym innym jest zai zroanrniala niekiedy w4tpliwosd, czy dwa zbiory termin6w mog4 by6 firnkcjonalnie uznane za r6wnowaine, a c4t"rn innym uznanie tego za zasadq. Ale pisma Derridy, a w ka2dym razie zrakomit4 ich wigkszof6 (choc krytycy zarzrtciltby, ie to stronniczy przyrad), niezaleinie od tez o,,swobodnej grze tekstualnej", cechuje pewien rygor logiczny, sp6jnos6 i zronntiala (o ile zadac sobie trud jej zrozumienia) argumentacja. Mimo 2e sam Derrida odzegnuje siq od metody, dekonstrukcja jest wszak metod4 je$li mo:tra by6 dekonstrukcjonist4 inaczej niz powtarzajqc slowa mistrza lub kilka haset i og6lnik6w. Metoda nie musi byi przeciet zbiorem wyrainie wypowiedzianych regul, rodzajem instrukcji obslugi. Ponadto, jak podkre$laj4 komentatorry uprawiajqpy antymetafiryczr4 metafilozofig, Derrida nie mo2e - jak sam dobrze wie - odrzucid metafizyki organizuj4cych jq poje6, gdy - po pienvsze - nie ma do dyspozycji zadnego innego jqzyka; po drugie - jego pisma tkwi4 bardzo gleboko w tradycji filozofii euro-pejskiej, nale24c do tego jej odlamu, kt6ry mozna M^rac,,odtamem destrukcji"r6. Derrida podchodzi zreszt4z wielk4 pgwage do swej pracy filozoficznej - co wytyka mu sig tez jako niekonsekwencje'7. Mozna powiedziec i tak: to niekonsekwencje sprawiaj4 2e jest tu miejsce na argumenty. Obie zreszt4 strony sporu skonstruowaly sobie,,hipotetyczn4" posta6 przeciwnika, wierz4c na slowo jego przechwalkom. Derridzie zarnrca siq, 2e jego praca.dowodzi,,warunk6w niemoiliwo$ci" przeciwnika, jaki naprawdq nigdy nie isurialts: dyscypliny dla wygody narywanej,,fiio2ofi4", kt6r4 cechuje wiara w i- dee jasne, wyrazre i jednoznaczne i kt6ra wydaje z siebie krystaliczrie przefzyste teksty. A jego teza o braku odrqbnych gatunk6w: filozofii, sztuki i literatury, nie ma tak wstrzqpaj4co rewolucyjnego charakteru, jak sig niekiedy s4rtzi - gdy2 jest to rzeczylvisto3d pismiennictrva europejskiego przynajmniej od czas6w platona. Takze nauka, o jakiej m6wi na przyklad Lyotard, jest konstruktem r6wnie - It Pu gyugi ch. Norris a w l /hat's l(rong with postmodernism. critical rheory md the Ends of Philosophy,,flarvester Wheatsheap"1990. ' " J. Bouverese, Racjonalnoit..., dz. cyl. " Tamhe. Zob. tez Bogdan Banasiak Filozofialar,rcafilozofi, Spacja, Wanzawa t8 J. Bourrerese, Racj-onalnoit..., dz. cyt.

8 Anna Szczqsna,,hipotetycanym," kt6rej podstaw4 s4 skrajnie zinterpretowane konstrukty filozofii naukire. Wolno takin zapytab: czy moina za pomoc4 argumentow drykutowac z Nierzschem (z teksami- iti"t"r"[.go), kt6ry Jest przecie2 ojcem-dyclrowlm frt.tf,tgo potmoaernimtu, "w tyfto prz$46^jego pt":tlt"".lub jo odtzucii? Ze -o-^u _ swiadcz4 teksty, nri. srtrtrtu. chyba 2eby ktos z g6w chcial t*i"l: d'r6, Zrprawdziwy Niet"sctteio ten, kt6ry odrzuca,,rezonerstwo", albo skrzywic,ie r r,i"r*ut i"tn, m6wiqp, 2e podobny argument prz5pomina dowodzenie ruchu,hodr.oit*, idzie natomiast o dow6d jego mo2liwo3ci' Zasadnrczn pytanie, kt6re nalezy ^a*t l"xjednak nieco inne: czy watto? Odpo*edz, jat< saaz*, brznie6 b$zie: to zaleiry. Je6li problemem (niekoniecznie wiecznym), kt6ry nas obchodzi jest kryzys (prawdziwy l-ub dosmemany) zachodniej cywifiacji - to mo2emy dyskuiowac (a mo2e wbrew koncepcji paralogii nu*ipto**lie dialog) z Lyotardem. Jedli obchodzi nas metafilozofia zachodniej kultury - *oo* 'Ayskutowac z Denid4. Jesli obchodzi nas czlowiek oub jego adl"riecie) - to mofumy dyskutowac z Foucaultem. Przejmuj4c sig czym6 ijrr"r"innym - riro2emy podjq,t dygkusje.z Baumanem. Nie warto chyba jednak Ovr-f.oio*ue z filozofiq" $t";;"b kt61e.jej nie obchodza- - mowi4c sloil!" Wu*i notty'ego -,,Otupie tanl tam gdzierue swqdzi"'u. Jesli zechcemy romrraix rf;dem (z tetcstami Freuda) o metodzie naukowej, relatywiznie poznawcrym cry racjonalnosci - otrrymamy odpowiedzi dos! molotonne' Naprawdq prlju*r* tolhzujacego my$lenia jest Zet'a2dzfilozofia musi powiedzied 'vt*a, wszystko, miec w,*i" zistawie-szufladke zkuiaym mo2liwyn tematem lub pi$f.tnrtn (choc niekonieczrie wiecarym), ktor4na z4danie moina wyciqgnqp i poiownae z podobnq z innego zestawu. Aprzecieinie naprawia siq komputera wal4c weri zardzewiatym nrlotkiem i trudno mied pretensje do tr4bki, 2e nie da sie na ni4 nawlec nitki. ft62 wydaje sig, i:e Sokal i Bricmont slusznie dyskutujq z filozofi4 ktorej prr.a*iot"tn t"if.f":ilrrt nauk4 ame zfilozofi4 dla kt6rej nauka stanowi prz36. miot jednak drugoizedny. Posfinodernisci (Lyotard) wskazuj4 wprawdzie ctasami na analogie *r*nv"rt rcmi4zai z Em, do czego doszla filozofia nauki na drodze Popper-Latoui: relatywizm, niewsp6hniernos6 itd., sq. to jednak do!6 dar.ri. *"r"gie2r. I nie to ich,,,sw9dzi". Postnodernian swqdzi natomiast filozofow nauki,l to chyba dlatego, Zi w niekt6rych jego rozwiq,zaniach widzq cief swej -Sokala karykatury. i Bricmonta najbardziej swqdz4 natomiast ideologiczrre konsekwencje postnoderniznu. Ju2 Habermas zarnscal postnodernistom konserwatymr' Zatt Zob. Pawel Zeidler, Sp6r o wartoilci pozttctr cze doby postmodernimu, w: Oblicza postmoderrry,pod red. enny Zeiater-Janiszewskiej, Warszawa 1992' s' 63'7l' ' 20 W tymprzypudkujednak-kogos,nie siebie' 2t Zob. P. Zeidler, Sp6r o wartoici..'' dz. cyt'

9 Nauka i postnodemizrn 29 rzut ten powtarza m.in. Ch. Norris (sam zwolennik posftnodendznu), althusserysta Terry Eagleton22 oraz L Bouveresse. Dla tego ostatniego,przelom" postmodernistyczry jest dzialaniem, jakiego wzotzr,c daj4 mniejszo6ci, k6rym obce s4 jakiekolwiek wahania i wqtpliwosci, *"glqd na prawdopodobieristwo i zasadno6c.,,postepowanie awangardzist6w, ktorzy systematyczrie powoluj4 sig na naukp, racjonalnos6 lub filozofig przyszlosci", ich odwolywanie sig do tego, co,,przyszle i niewyrazalne" -,,[...] leczy w sobie na ogc* nszczycielska aktywnosi i pospieszne przynaglanie kleski tego, co tak cry imczej chyli sig do upadku z niestychan4 wprost bierno6ciq kt6rej wyrazem jest przedwczesnaprobata nie daj4cych sie opisad ani wyobrazif rzeczy, przychodz4cych jakoby wla$nie na Swiat"23. (Jak kwantowa grawitacja, nowa matematyka czy,pieliniowa logika teorii system6w roznytych", kt6r4 wymy$la Sokal). Jest to irracjonalizm, kt6ry przypisuje uhistorycznionemu rozumowi nieskoriczon4 gigtkosd: dzisiejsza,,irracjonalnosd" jest niewyobrazaln4 racjonalno6ci4 dnia jutrzejszego. Od owego niedbalego, chaotycarego, a zara?&m przynaglaj4cego stosunku do przyszlo$ci nie jest wolny nawet Rotty, dla kt6rego postnodernimt wiqze sig z pluralizrnem epistemologicmym i jest otwarciem na antytotalitarne, liberalne warto ci cywilizacji zachodniej:,fiapiptdziesi4t lat nikt nie bedzie chcial stuchad Glosu Bytu ani rozklada6 tekst6w na czynniki pienrsze, ale te2 nikt nie bqdzie bral na serio rozr62nienia na naukg filozofig i vtukg, krytykonanego przez Heideggera i Denide t...1 <<Rozum>> zawsze bywal definiowany na nowo w taki spos6b, aby udzielii satysfakcjirracj onalistom poprzedniej generacji" 24. Moie zatem Sokal i Bricmont wta6ciwie jednak ujeli to, co ich trapi, m6wiqc o,,odrzuceniu tradycji O6wiecenia". Niekoniecznie jednak,,racjonalistycznej", lecz raczej tej, jakiej miano nadaje Kant w Co to jest Ofwiecenie. Je3li tak, to nie chodzi tu jednak o naukq, a oni nie przemawiajqjako fizycy. Science and postmodernism; the case of a certain provocation The essay questions the claim made by Alan Sokal and Jean Bricmont that ludicrous references to science made by some postnodemists reflect on tlrc cog ncy ofthe e,ntire mental formation knoum as posunodemism. Their intimation is dubious, in the author's view, because (l) the fallacious use of scientific concepts 11 t rt y Eagleton, I lu zj e po s tm o d e rni zmr, Spaoj a, Warszawa I 998. " J. Bouvere se, Racj onalno 3 i..., dz. cyt., s o R. Rorly, Signpost Along the Way that Reason Went,,J.orrdonReview of Boks", gnrdnia 1984, s. 5 (cyt.n J. Bouveresse,Racjonalnoit...,dz. oyt., s ).

10 30 Anna SzczEsna and theories in the humanities has been undertaken by various thinkers, not only postnodernists, and (2) science as such is not important to postnodemists. Consequently the author identifies the criticism by Sokal and Bricmont as an ideological attack.

Ł Ę Ę Ł I42 MAŁGORZATA LISECKA Ejchenbaum okrela mianem,,pozol1l" czy te,,iluzji narracji mowionej", quasi-gawdziarskiej i quasi-improwizowanej. Opowiecjednej nocy zostaa ponadto, jak ju wspomniano, wyrezyserowana

Bardziej szczegółowo

Michał Kruszelnicki. Drogi francuskiej heterologii

Michał Kruszelnicki. Drogi francuskiej heterologii Michał Kruszelnicki Drogi francuskiej heterologii Spis treści Wstęp 11 Część I Tło historyczne i filozoficzne podłoże heterologii Rozdział 1 Tło historyczne i społeczno -polityczne 21 Wprowadzenie........................................

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA. Studia stacjonarne

FILOZOFIA. Studia stacjonarne FILOZOFIA Studia stacjonarne I stopnia Studia filozoficzne I stopnia na kierunku filozofia prowadzone są w ramach dwóch specjalności: Filozofia teoretyczna Kognitywistyka Studia na każdej specjalności

Bardziej szczegółowo

TEORIE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

TEORIE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH i mim III i u III mii mu mu mu mu im im A/521476 Jacek Czaputowicz TEORIE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH Krytyka i systematyzacja WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 2008 lis treści irowadzenie 11 Teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Filozofia, ISE, Wykład X - Filozofia średniowieczna.

Filozofia, ISE, Wykład X - Filozofia średniowieczna. Filozofia, ISE, Wykład X - Filozofia średniowieczna. 2011-10-01 Plan wykładu 1 Filozofia średniowieczna a starożytna 2 3 Ogólna charakterystyka filozofii średniowiecznej Ogólna charakterystyka filozofii

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok

Bardziej szczegółowo

^/t (ou [^^ncrfr"r. Stowarzyszerie. llntervrrencji Erannnej. Minister pracy i polityki spolecznei

^/t (ou [^^ncrfrr. Stowarzyszerie. llntervrrencji Erannnej. Minister pracy i polityki spolecznei Stowarzyszerie llntervrrencji Erannnej ol/os/20l4/pm Ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51 0L-204 Warszawa tel./fax. $ a8) 22 621 51 6s www.interwencjaprawna. pl Warszawa, 2O ma)a2014 r. Szanowny Pan Wfadyslaw

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego - Pedagogika. T. 2. Spis treści TEORIE WYCHOWANIA

Księgarnia PWN: Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego - Pedagogika. T. 2. Spis treści TEORIE WYCHOWANIA Księgarnia PWN: Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego - Pedagogika. T. 2 Spis treści Część I TEORIE WYCHOWANIA Wstęp (Bogusław Śliwerski) 12 Rozdział 1. Istota i przedmiot badań teorii wychowania

Bardziej szczegółowo

REGUŁY ANALIZY TEKSTU NAUKOWEGO

REGUŁY ANALIZY TEKSTU NAUKOWEGO REGUŁY ANALIZY TEKSTU NAUKOWEGO (według Mieczysława Gogacza) Plan i cel prezentacji PLAN 1. Odróżnianie pytań badawczych od odpowiedzi 2. Analiza pytań badawczych 3. Analiza odpowiedzi 4. Precyzowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Modele i teorie w kosmologii współczesnej przykładem efektywnego wyjaśniania w nauce

Modele i teorie w kosmologii współczesnej przykładem efektywnego wyjaśniania w nauce Modele i teorie w kosmologii współczesnej przykładem efektywnego wyjaśniania w nauce ks. Paweł Tambor Wydział Filozofii, Katedra Fizyki Teoretycznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Przyrodoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Wojciech Słomski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

l.wiek nauczyciela. 2.Imie, nazrvisko... 3.Czy mitrl iaktl$ rodzine?? 4.Opinia inn,vch nauczycieli o denacie

l.wiek nauczyciela. 2.Imie, nazrvisko... 3.Czy mitrl iaktl$ rodzine?? 4.Opinia inn,vch nauczycieli o denacie Morderstwo naucryciela W toalecie szkolnej znaleziono zwrqzane zwloki nauczyciela.przyczyn4zgonu bylo najprawdopodobniej wykrwawienie. Na ciele ofiary jest masa ran cigtych,znajdulqsie na nim licine siniaki,

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu ANTROPOSFERA I IKONOSFERA KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Kod EA_K_1.4_002 Kierunek studiów Profil (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr EDUKACJA ARTYSTYCZNA ogólnoakademcki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Kultura nowoczesna i ponowoczesna. Humanistyczny. Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa. Kulturoznawstwo.

OPIS PRZEDMIOTU. Kultura nowoczesna i ponowoczesna. Humanistyczny. Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa. Kulturoznawstwo. Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓ ERYFIKACJI EFEKTÓ KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ L. ZACHARIASZ TEORIA POZNANIA JAKO RELATYSTYCZNA KONCEPCJA PRAWDY TEORETYCZNEJ

ANDRZEJ L. ZACHARIASZ TEORIA POZNANIA JAKO RELATYSTYCZNA KONCEPCJA PRAWDY TEORETYCZNEJ ANDRZEJ L. ZACHARIASZ TEORIA POZNANIA JAKO RELATYSTYCZNA KONCEPCJA PRAWDY TEORETYCZNEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO RZESZÓW 2011 Recenzował prof. dr hab. TADEUSZ BUKSIŃSKI Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

GWSP GIGI. Filozofia z aksjologią. dr Mieczysław Juda

GWSP GIGI. Filozofia z aksjologią. dr Mieczysław Juda GWSP Filozofia z aksjologią dr Mieczysław Juda GIGI Filozofia z aksjologią [5] Systemy nowożytne: empiryzm Locke a i sceptycyzm Hume a Filozofia z aksjologią [5] Systemy nowożytne: empiryzm Locke a i sceptycyzm

Bardziej szczegółowo

Ksiądz Profesor Mieczysław Lubański : bibliografia (1994-2004). Studia Philosophiae Christianae 40/2, 9-12

Ksiądz Profesor Mieczysław Lubański : bibliografia (1994-2004). Studia Philosophiae Christianae 40/2, 9-12 Ksiądz Profesor Mieczysław Lubański : bibliografia (1994-2004). Studia Philosophiae Christianae 40/2, 9-12 2004 Studia P h ilosophiae C h ristianae U K SW 40(2004)2 KSIĄDZ PROFESOR MIECZYSŁAW LUBAŃSKI

Bardziej szczegółowo

Trochę historii filozofii

Trochę historii filozofii Natura, a jej rozumienie we współczesnej nauce Janusz Mączka Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych Wydział Filozoficzny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ś ń ś ń ś ż ć ś Ó ż Ó ś Ś ś ż Ś ś Ś ś Ś Ś ń ś Ś ś ś ść ś ź ść śó ć ż Ś ś ś ść ż Ó ś Ó ć ć ż ż ś Ś ś ś Ó ć ż ź ś ć ż Ą ć Ł ś ś ś ś ź ż Ź ż ś ś ś ś ż ż ś ń ź ć ś Ó ń ż ń ń ć ć ń ć Ł ś ń ś ś ż ż ś ź ź ś Ó

Bardziej szczegółowo

Po co nam dobro wspólne, po co nam rzeczpospolita?

Po co nam dobro wspólne, po co nam rzeczpospolita? Wojciech Arndt* 42 Po co nam dobro wspólne, po co nam rzeczpospolita? Pojêcie dobra wspólnego jest obecne wœród nas. Okazuje siê jednak, e stanowi pewien k³opot czym w³aœciwie wyra enie to jest, jeœli

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE - FILOZOFIA JAKO TYP POZNANIA. 1. Człowiek poznający Poznanie naukowe... 16

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE - FILOZOFIA JAKO TYP POZNANIA. 1. Człowiek poznający Poznanie naukowe... 16 SPIS TREŚCI P r z e d m o w a... 5 P r z e d m o w a do d r u g i e g o w y d a n i a... 7 P r z e d m o w a do t r z e c i e g o w y d a n i a... 9 P r z e d m o w a do c z w a r t e g o w y d a n i a...

Bardziej szczegółowo

Marta Grodner. Społeczny kontekst nauki. Socjologia wiedzy

Marta Grodner. Społeczny kontekst nauki. Socjologia wiedzy Marta Grodner Społeczny kontekst nauki Socjologia wiedzy SOCJOLOGIA WIEDZY Zajmuje się związkami wiedzy z bazą społeczną. Wiązana często z marksizmem : społeczne źródła wiedzy uważa się za powiązane ze

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 FILOZOFIA

EGZAMIN MATURALNY 2011 FILOZOFIA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 FILOZOFIA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z filozofii poziom podstawowy Zadanie 1. (0 3) Obszar standardów A. Zenon z Kition

Bardziej szczegółowo

t. Zasady wyboru instytucji szkoleniowych maj4 na celu wyb6r instytucji szkoleniowej w

t. Zasady wyboru instytucji szkoleniowych maj4 na celu wyb6r instytucji szkoleniowej w ZASADY WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZANIA SZKOLEN DLABEZROBOTNYCH I INNYCH 0568 UPRAWNIONYCH $1 Niniejsze zasady stosowane sqprzy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych, kt6rym zostanie

Bardziej szczegółowo

Aktualne informacje pomocne w pełnieniu funkcji opiekuna stażu

Aktualne informacje pomocne w pełnieniu funkcji opiekuna stażu Awans zawodowy nauczycieli VERLAG DASHÖFER Jaros³aw Kordziñski PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA OPIEKUNA STAŻU Aktualne informacje pomocne w pełnieniu funkcji opiekuna stażu Copyright 2006 ISBN 83-88-285-22-X

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych?

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? 1 Podstawowe pojęcia: 2 3 4 5 Dana (ang.data) najmniejsza, elementarna jednostka informacji o obiekcie będąca przedmiotem przetwarzania

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA MATEMATYKA STOSOANA PLAN STUDIÓ STACJONARNYCH PIERSZEGO STOPNIA semestr: 1. w grupach 14.4- -060 prowadzenie do psychologii 15 15 30 2 S-PP/OH 11.1- -810 stęp do logiki i teorii mnogości 30 30 60 1 8 P1

Bardziej szczegółowo

Czym są badania jakościowe? David Silverman : Interpretacja danych jakościowych

Czym są badania jakościowe? David Silverman : Interpretacja danych jakościowych Czym są badania jakościowe? David Silverman : Interpretacja danych jakościowych Główne zagadnienia Kiedy porównujemy badania ilościowe i jakościowe, znajdujemy głownie róŝne rozłoŝenie akcentów między

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Nauki o rodzinie

Efekty kształcenia dla kierunku Nauki o rodzinie Załącznik nr 21 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Podstawy matematyki a mechanika kwantowa

Podstawy matematyki a mechanika kwantowa Podstawy matematyki a mechanika kwantowa Paweł Klimasara Uniwersytet Śląski 9 maja 2015 Paweł Klimasara (Uniwersytet Śląski) Podstawy matematyki a mechanika kwantowa 9 maja 2015 1 / 12 PLAN PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

============================================================================

============================================================================ Problem ze starymi drkarkami Posnet Autor: hexen30-2013/01/02 22:49 Je li kto siê nie zetkn±³, to zapewne spotka siê niebawem z problemem b³êdu "roku 2013" w starych drukarkach fiskalnych Posnetu, oczywi

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie rm. Zasada 2: samoorganizuj ce si zespoªy. Piotr Fulma«ski. March 17, 2015

Zarz dzanie rm. Zasada 2: samoorganizuj ce si zespoªy. Piotr Fulma«ski. March 17, 2015 Zarz dzanie rm Zasada 2: samoorganizuj ce si zespoªy Piotr Fulma«ski Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki, Pa«stwowa Wy»sza Szkoªa Zawodowa w Pªocku, Polska March 17, 2015 Table of contents Ludzie

Bardziej szczegółowo

Ida Kurcz. Psychologia języka i komunikacji

Ida Kurcz. Psychologia języka i komunikacji Ida Kurcz Psychologia języka i komunikacji Spis treœci PRZEDMOWA DO WYDANIA DRUGIEGO............................... 9 ROZDZIA I. PSYCHOLOGIA JÊZYKA A PSYCHOLINGWISTYKA I SOCJOLINGWISTYKA. UWAGI WSTÊPNE..................

Bardziej szczegółowo

TWIERDZENIEGÖDLAIFILOZOFIA

TWIERDZENIEGÖDLAIFILOZOFIA RECENZJE Zagadnienia Filozoficzne w Nauce XXXIV / 2004, s. 137 140 Krzysztof WÓJTOWICZ TWIERDZENIEGÖDLAIFILOZOFIA Stanisław Krajewski, Twierdzenie Gödla i jego filozoficzne interpretacje. Od mechanicyzmu

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Kod przedmiotu:

Sylabus. Kod przedmiotu: Sylabus Nazwa Przedmiotu: TEORIA POZNANIA Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: zaawansowany rok studiów, semestr: rok I i II, semestr i (rok akad. 009/010, 010/011) Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Poziom Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstu pisanego Wypowiedź pisemna Wypowiedź ustna A1 Rozumiem proste słowa i potoczne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia historiozoficzne we współczesnej filozofii.

Zagadnienia historiozoficzne we współczesnej filozofii. Zagadnienia historiozoficzne we współczesnej filozofii. historiozofia DZIEJÓW FILOZOFIA nauka filozoficzna o ostatecznych czynnikach sprawczych, istocie i sensie ludzkich dziejów jako całości, zw. także

Bardziej szczegółowo

i.cr,*;, L?i-=fi *";Tinriir* E

i.cr,*;, L?i-=fi *;Tinriir* E \9lr?/WL i.cr,*;, L?i-=fi *";Tinriir* E Warszawa, 15 paidzier\ika 0 lr. Wg rozdzielnika Druk ogloszei w prasie lokalnei, og6lnopolskiei oraz emisia artykul6w sponsorowanych w prasie braniowei Szanowni

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Szkoła austriacka w ekonomii

Szkoła austriacka w ekonomii Szkoła austriacka w ekonomii Ekonomia głównego nurtu a ekonomia heterodoksyjna (instytucjonalizm, szkoła historyczna itp.) Istnieje od końca XIX wieku do dziś Założyciel Carl Menger (1840-1921) Ważni przedstawiciele:

Bardziej szczegółowo

MODNE BZDURY WCIĄŻ MODNE

MODNE BZDURY WCIĄŻ MODNE Tomasz Witkowski MODNE BZDURY WCIĄŻ MODNE W 1996 roku Alan Sokal, fizyk z Nowego Jorku opublikował w ważnym dla nauk społecznych czasopiśmie Social Text artykuł pt. Transgresja granic: ku transformatywnej

Bardziej szczegółowo

Badanie motywacji uczniów klas III

Badanie motywacji uczniów klas III Badanie motywacji uczniów klas III Dlaczego badaliśmy motywację uczniów klas III do nauki motywacja wpływa na zamiar uczenia się, a więc stanowi czynnik rozwoju umiejętności ucznia pierwsze lata nauki

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

BRM-0063-5/30/0s. Porz4dek posiedzenia: 1. Sprawozdanie z pracy Komisji 2a2004 rok. 2. Analiza materialów na sesjg 3. Sprawy rózne.

BRM-0063-5/30/0s. Porz4dek posiedzenia: 1. Sprawozdanie z pracy Komisji 2a2004 rok. 2. Analiza materialów na sesjg 3. Sprawy rózne. BRM-0063-5/30/0s PROTqKOT. NR 30/0s Z P O S I ED ZEN IA KOMI S T G O S P O DA KK] KOM( INA I,N I';] I PORZADK(.I PUBITCZNEGO ODBYTEGO DNIA 22 L(ITEGO 2OO5 ROKU Komisja w skladzie wg listy obecnoéci zalqczonej

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

MEANDRY HISTORII EKONOMII Adam Glapiński

MEANDRY HISTORII EKONOMII Adam Glapiński MEANDRY HISTORII EKONOMII Adam Glapiński Wstęp Joan Robinson już prawie pół wieku temu stwierdziła, że rozróżnienie naukowej i nienaukowej metody w ekonomii, choć ważne, jest bardzo trudne, a być może

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WIADOMOŚCI O EPOCE wiadomości Określa ramy czasowe i genezę nazwy epoki. Wymienia głównych reprezentantów omawianych kierunków literackich. Wymienia

Bardziej szczegółowo

Ochrona Środowiska I stopień

Ochrona Środowiska I stopień Załącznik nr 4 do Uchwały nr 49/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. Ochrona Środowiska I stopień Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku Ochrona Środowiska

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZAAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZAANIA OTWARTE Zadanie 1. Przetwarzanie tekstu (0,5 pkt) 1.1. туристов 1.2.

Bardziej szczegółowo

Lublin,28.04.20l4r. Prof. dr hab. Mafta Makara-Studzifska Zaklad Psychologii Stosowanej Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Lublin,28.04.20l4r. Prof. dr hab. Mafta Makara-Studzifska Zaklad Psychologii Stosowanej Uniwersytet Medyczny w Lublinie Prof. dr hab. Mafta Makara-Studzifska Zaklad Psychologii Stosowanej Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin,28.04.20l4r. Recenzja rozprawy doktorskiej lek rned. Mariusza Witczaka pt.,, STAN FUNKCJONALNY

Bardziej szczegółowo

Informacje o$olne. \N rozdziale dotyczqcym anafizy dotychczasowego stanu zagadnienia przedstawiono na

Informacje o$olne. \N rozdziale dotyczqcym anafizy dotychczasowego stanu zagadnienia przedstawiono na Dr hab. inz Wlddzimierz Kqska POLITECH NI KA POZNANSKA Recenzja rozprawy doktorskiej mgr in2. Marcina Zabielskiego: "Model symutacji propagacji naprq2en w glebie generowanych przez opony maszyn rolniczych"

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA II. EFEKTY KSZTAŁCENIA Objaśnienie oznaczeń w symbolach: K kierunkowe efekty kształcenia A - obszar kształcenia w zakresie sztuki 1 studia I stopnia 2 studia II stopnia Użyte symbole: W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku

Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownik6w samorz4dowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Zdrowie Publiczne. Poziom studiów: drugi. Profil: ogólny

Wydział Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Zdrowie Publiczne. Poziom studiów: drugi. Profil: ogólny LISTA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZNANE NA PODSTAWIE OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH NA DRODZE EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek: Zdrowie

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOTZAM6WENIA:

2. PRZEDMIOTZAM6WENIA: or-0810- s -26 lrclzoto/fundusz pracy ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 /2015 (postqpowonie prowodzone jest w oporciu o oft. 4 pk I ustaw z dnio 29 stycznio 20U r. Prowo zom^wieh publicznych (Dz.lJ.t. j. z 2075

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA Moduł/Przedmiot: Metodologia pracy badawczej i naukowej Kod modułu:

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK.

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. 1. Jakie były Twoje oczekiwania przed rozpoczęciem realizacji Projektu

Bardziej szczegółowo

Logika dla prawników

Logika dla prawników Logika dla prawników Wykład I: Pytania o logikę Dr Maciej Pichlak Uniwersytet Wrocławski Katedra Teorii i Filozofii Prawa mpichlak@prawo.uni.wroc.pl Tak na logikę Kodeks karny: Art. 226 1. Kto znieważa

Bardziej szczegółowo

REFUNDACJA SKTADEK NA UBEZPIECZENIA SPOTECZNE N IEPETNOSPRAWNYCH ROLNIKoW. Od 1 stycznia 2008 r.

REFUNDACJA SKTADEK NA UBEZPIECZENIA SPOTECZNE N IEPETNOSPRAWNYCH ROLNIKoW. Od 1 stycznia 2008 r. REFUNDACJA SKTADEK NA UBEZPIECZENIA SPOTECZNE N IEPETNOSPRAWNYCH ROLNIKoW Od 1 stycznia 2008 r. pafistwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b NiepelnosPfawnych refunduje sftioxi na ubezpieczenia spoleczne niepelnosprawnym

Bardziej szczegółowo

KAPITAT LUDZKI CZIOWIEK - NAJLEPSZA INryEsryCJA!

KAPITAT LUDZKI CZIOWIEK - NAJLEPSZA INryEsryCJA! KAPITAT LUDZKI CZIOWIEK - NAJLEPSZA INryEsryCJA! UIiIIAEUROPE SKA FUNDUSZ SPOIECZNY (dla zam6wiefi o warto6ci szacunkowej nie przekraczajqcej r6wnowarto5ci kwoty 30.000 euro) r. ZAMAW AJ{CY: znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Lista tutorów w Instytucie Filozofii UW

Lista tutorów w Instytucie Filozofii UW Lista tutorów w Instytucie Filozofii UW Imię i Nazwisko: Krystyna Bielecka Zakład: Epistemologii Godziny i miejsce dyżurowania: poniedziałek 10.30-11.30, Zakład Epistemologii (s.102) Adres e-mail: kikab@gazeta.pl

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNE ZDANIA KATEGORYCZNE. ogólne - orzekaj co± o wszystkich desygnatach podmiotu szczegóªowe - orzekaj co± o niektórych desygnatach podmiotu

KLASYCZNE ZDANIA KATEGORYCZNE. ogólne - orzekaj co± o wszystkich desygnatach podmiotu szczegóªowe - orzekaj co± o niektórych desygnatach podmiotu ➏ Filozoa z elementami logiki Na podstawie wykªadów dra Mariusza Urba«skiego Sylogistyka Przypomnij sobie: stosunki mi dzy zakresami nazw KLASYCZNE ZDANIA KATEGORYCZNE Trzy znaczenia sªowa jest trzy rodzaje

Bardziej szczegółowo

5. OKREŚLANIE WARTOŚCI LOGICZNEJ ZDAŃ ZŁOŻONYCH

5. OKREŚLANIE WARTOŚCI LOGICZNEJ ZDAŃ ZŁOŻONYCH 5. OKREŚLANIE WARTOŚCI LOGICZNEJ ZDAŃ ZŁOŻONYCH Temat, którym mamy się tu zająć, jest nudny i żmudny będziemy się uczyć techniki obliczania wartości logicznej zdań dowolnie złożonych. Po co? możecie zapytać.

Bardziej szczegółowo

Termin s t e r e o t y p pochodzi z języka greckiego, gdzie stereós oznacza stężały, twardy, Stereotyp

Termin s t e r e o t y p pochodzi z języka greckiego, gdzie stereós oznacza stężały, twardy, Stereotyp 1.4.2 Stereotypy Stereotypy Termin s t e r e o t y p pochodzi z języka greckiego, gdzie stereós oznacza stężały, twardy, a typos wzorzec, odcisk. Początkowo pojęciem tym określano kopię pierwotnej formy

Bardziej szczegółowo

Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej język polski

Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej język polski Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej język polski 1. Informacje ogólne Badanie osiągnięć uczniów I klas odbyło się 16 września 2009 r. Wyniki badań nadesłało 12 szkół. Analizie poddano wyniki 990 uczniów z

Bardziej szczegółowo

POLACY O SOBIE, DZIECIACH I MLODZIEZY

POLACY O SOBIE, DZIECIACH I MLODZIEZY POLACY O SOBIE, DZIECIACH I MLODZIEZY Warszawa, maj 1998 Osrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o. Polacy o sobie, dzieciach i mlodziezy 9 12 maja 98 Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. med. Grzegorz Jakiel Kierownik I Kliniki Polo2nictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Ksztalcenia Podyplomowego w Warszawie

Prof. dr hab. med. Grzegorz Jakiel Kierownik I Kliniki Polo2nictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Ksztalcenia Podyplomowego w Warszawie Prof. dr hab. med. Grzegorz Jakiel Kierownik I Kliniki Polo2nictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Ksztalcenia Podyplomowego w Warszawie Ocena pracy doktorskiej lek. Roberta tyszcza pt.,,polimorfizm receptora

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

do cel6w slu2bowych oraz korzystania z uslug zewnqtrznych firm transportowych

do cel6w slu2bowych oraz korzystania z uslug zewnqtrznych firm transportowych ZARZ.4DZENIE NR 1 LUBUSKIEGO WOJEWODZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA z dnia 08 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z samochod6w sluzbowych, samochod6w prywatnych do cel6w

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Filozofia, Historia, Wykład IX - Filozofia Kartezjusza

Filozofia, Historia, Wykład IX - Filozofia Kartezjusza Filozofia, Historia, Wykład IX - Filozofia Kartezjusza 2010-10-01 Plan wykładu 1 Krytyka nauk w Rozprawie o metodzie 2 Zasady metody Kryteria prawdziwości 3 Rola argumentów sceptycznych Argumenty sceptyczne

Bardziej szczegółowo

Płeć K M M M M M. Wiek 18 17 18 18 17 17. Pomoc zwierzętom, Udzielanie wsparcia rówieśnikom. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia

Płeć K M M M M M. Wiek 18 17 18 18 17 17. Pomoc zwierzętom, Udzielanie wsparcia rówieśnikom. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia Płeć K M M M M M Wiek 18 17 18 18 17 17 Czy byłaś/eś wolontariuszem? Nie Nie Tak Tak Nie Nie Jeśli tak, to na jakich polach działeś? Jeśli nie, to czy chciałabyś/chciałabyś być wolontariuszem? W której

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek artes liberales studia II stopnia Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015

Kierunek artes liberales studia II stopnia Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 Kierunek artes liberales studia II stopnia Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 Zapisy przez system IRK od 2014-06-09 do 2014-07-22 23:59:59 Na skróty: Zasady kwalifikacji O przyjęcie na pierwszy rok

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. 1. Skala ocen : GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 6 Uczeń bardzo swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi

Bardziej szczegółowo

Baruch Spinoza ( )

Baruch Spinoza ( ) Baruch Spinoza (1632-1677) Dla jednych: najszlachetniejszy i najbardziej godny miłości z wielkich filozofów (B. Russell). Dla innych: Największy heretyk XVII wieku. Obrońca diabła. Duchowy sabotaŝysta.

Bardziej szczegółowo

Twierdzenie Wainera. Marek Czarnecki. Warszawa, 3 lipca Wydziaª Filozoi i Socjologii Uniwersytet Warszawski

Twierdzenie Wainera. Marek Czarnecki. Warszawa, 3 lipca Wydziaª Filozoi i Socjologii Uniwersytet Warszawski Twierdzenie Wainera Marek Czarnecki Wydziaª Filozoi i Socjologii Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski Warszawa, 3 lipca 2009 Motywacje Dla dowolnej

Bardziej szczegółowo

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ Z. Freud: STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ Źródłem energii człowieka jest jego instynktowny pęd do przyjemności. Ta podstawowa żądza natychmiastowego zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

- autonomiczny system CCTV z piqcioma kamerami lp, serwerem oraz stacjq klienckq, z

- autonomiczny system CCTV z piqcioma kamerami lp, serwerem oraz stacjq klienckq, z Muzeum Pafacu Kr6la Jana lll w Wilanowie ul. Stanistawa Kostki Potockiego LO/16 02-958 Warszawa Warszawa, dnia 9 czerwca 20L5 r. Zapvtanie ofertowe dla zam6wienia publicznego o wartosci nie przekraczaiaceiwvraioneiw

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego. Goluchow: Przedmiotem zamowienia jest wykonanie: budowy dwoch wiat wystawienniczych dla wielkogabarytowych eksponatow muzealnych wraz z instalacjq elektrycznq i odgromowq. Wtascicielem dziatki na ktorej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego,

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego, INTERFACE 3 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Free-time activities Teens under pressure 1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: PNJA Konwersacje ( I ROK)

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: PNJA Konwersacje ( I ROK) PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: PNJA Konwersacje ( I ROK) CEL PRZEDMIOTU C1 Poszerzenie wiedzy oraz słownictwa poprzez analizę i komentarz różnorodnych dokumentów autentycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol z dnia 30 grudnia 2014r. W sprawie Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Urzgdu Gminy Krasnopol oraz powolania Komisji Socjalnej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo