W lipcu Grupa nabyła 97,5% udziałów w Kesklinna Hotelli OÜ z zamiarem uruchomienia nowej linii biznesowej budowy hoteli-kasyn i kompleksów kasyn.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W lipcu Grupa nabyła 97,5% udziałów w Kesklinna Hotelli OÜ z zamiarem uruchomienia nowej linii biznesowej budowy hoteli-kasyn i kompleksów kasyn."

Transkrypt

1 Olympic Entertainment Group AS OPERACYJNEJ 21 lutego 2008 roku NIEAUDYTOWANE WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI Olympic Entertainment Group AS ( Grupa ) jest wiodącym dostawcą usług na rynku gier losowych w państwach bałtyckich - Estonii, na Łotwie i Litwie, oraz dynamicznie rozwijającym się operatorem kasyn na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Rumunii. Opis kluczowych wydarzeń w działalności Grupy w roku 2007: W kwietniu spółka zaleŝna Grupy, Olympic Casino Bucharest S.r.l, podpisała umowę, na mocy której przejęła kontrolę nad rumuńskim operatorem kasyn, firmą Empire International Game World, w tym trzema kasynami działającymi w stolicy Rumunii, Bukareszcie. W kwietniu Grupa sfinalizowała transakcję nabycia Kristiine Kasiino AS i Casinova OÜ. W drugim kwartale Kristiine Kasiino AS została połączona z Olympic Casino Eesti AS. Transakcja ta pozwoliła na zwiększenie szacunkowego udziału Grupy w estońskim rynku gier losowych do 45%. W kwietniu na Słowacji powstała kolejna spółka zaleŝna Grupy, Olympic Entertainment Slovakia S.r.o. Licencja operacyjna wymagana do prowadzenia kasyn i wejścia na słowacki rynek gier losowych została uzyskana przez firmę na początku lutego 2008 roku. Pod koniec kwietnia Grupa podpisała ostateczną umowę objęcia 80% udziałów w Casino Polonia-Wrocław Sp. z o.o. ( CP ). Z końcem maja CP uruchomiła nowe efektowne kasyno w Hotelu Hilton w Warszawie. Nakłady inwestycyjne na nowy obiekt wyniosły ogółem 110 milionów koron estońskich (7 milionów euro). Nowe Olympic Casino Sunrise, o powierzchni 1500 m. kw., dysponujące 100 automatami i 20 stołami do gry, jest największym kasynem w Polsce. W maju dobiegła końca fuzja prawna Olympic Casino Latvia SIA i Baltic Gaming AS. W lipcu spółka zaleŝna Grupy, Olympic Casino Ukraine TOV, podpisała przedwstępną umowę nabycia wiodącego ukraińskiego operatora kasyn, firmy Eldorado. Umowa przyrzeczona, na mocy której Grupa weszła w posiadanie trzech podmiotów prowadzących pięć salonów gier w atrakcyjnych lokalizacjach w centrum Kijowa i jego okolicach (w tym trzech wyposaŝonych w stoły do gry), została podpisana we wrześniu. W lipcu Grupa nabyła 97,5% udziałów w Kesklinna Hotelli OÜ z zamiarem uruchomienia nowej linii biznesowej budowy hoteli-kasyn i kompleksów kasyn. W sierpniu Grupa weszła w nowy segment salonów gier kategorii B na Litwie. Od 26-go września akcje OEG znajdują się w obrocie na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Członkostwo w czwartej co do wielkości giełdzie w Europie odzwierciedla aspiracje OEG i pozwala na rozszerzenie międzynarodowego zasięgu Grupy.

2 Nieaudytowane skonsolidowane wyniki z działalności operacyjnej Olympic Entertainment Group AS za rok 2007 Wybrane dane finansowe za 12 miesięcy 2007 roku: Przychody: 2517,5 mln koron estońskich (+50,9%) Zysk operacyjny: 432,5 mln koron estońskich (-2,7%) MarŜa operacyjna*: 17,2% (2006: 26,6%) Zysk przed opodatkowaniem: 425,5 mln koron estońskich (-4,3%) Zysk netto: 381,7 mln koron estońskich (-5,6%) MarŜa netto**: 14,6% (2006: 23,3%) Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej: 664,6 mln koron estońskich (2006: 627,9 mln koron estońskich) Przepływy gotówkowe z działalności inwestycyjnej: -1243,6 mln koron estońskich (2006: -426,4 mln koron estońskich) Przepływy gotówkowe z działalności finansowej: -151,1 mln koron estońskich 2006: 849,0 mln koron estońskich) * MarŜa operacyjna = zysk operacyjny / przychody ** MarŜa netto = zysk netto / przychody 1 euro = 15,6466 koron estońskich Wyniki przedsiębiorstw nabytych w 2007 roku zostały uwzględnione w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych w następujący sposób: - Kristiine Kasiino i Casinova OÜ w okresie kwiecień - grudzień 2007; - Casino Polonia Wrocław Sp. z o.o. w okresie maj - grudzień 2007; - Olympic Casino Bucharest S.r.l w okresie czerwiec - grudzień 2007; - spółki Eldorado w okresie październik - grudzień Skonsolidowane przychody za czwarty kwartał 2007 roku wzrosły do poziomu 826,0 mln koron estońskich (52,8 mln euro), wykazując poprawę o 62,6% w ujęciu rok do roku. Skonsolidowany zysk operacyjny i zysk netto za czwarty kwartał wyniosły odpowiednio: 134,8 mln koron estońskich (8,6 mln euro) i 98,4 mln koron estońskich (6,3 mln euro). MarŜa operacyjna generowana w czwartym kwartale roku osiągnęła poziom 16,3%, a marŝa netto 11,9%. Na koniec roku obrachunkowego Olympic Entertainment Group AS wykazała przychody ze sprzedaŝy na poziomie 2487,3 mln koron estońskich (159,0 mln euro). Całkowite skonsolidowane przychody Grupy wzrosły do 2517,5 mln koron estońskich (160,9 mln euro), czyli o 50,9% w stosunku do 1668,8 mln koron estońskich (106,7 mln euro) wygenerowanych w roku Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy spadł do poziomu 432,5 mln koron estońskich (27,6 mln euro), o 2,7% w stosunku do roku 2006, podczas gdy skonsolidowany zysk netto Grupy skurczył się z 404,3 mln koron estońskich (25,8 mln euro) wygenerowanych w roku 2006 do 381,7 mln koron estońskich (24,4 mln euro), tj. o 5,6%. Skorygowane prognozowane roczne przychody Grupy wyniosły 2,3 mld koron estońskich (147,0 mln euro), a skorygowany prognozowany roczny zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 450,0 mln koron estońskich (28,8 mln euro). Nieaudytowane roczne przychody, w tym przychody jednorazowe,

3 przekroczyły prognozę o 217,5 mln koron estońskich (13,9 mln euro), czyli o 9,5%. Nieaudytowany roczny zysk operacyjny Grupy był niŝszy od prognozowanego o 3,9% i wyniósł 432,6 mln koron estońskich (27,6 mln euro). Na poziom zysku operacyjnego wpływ miały koszty poniesione w związku z uruchamianiem nowych kasyn oraz pozycje jednorazowe. Według szacunków zarządu Grupy spółki przejęte w roku 2007 nie osiągnęły jeszcze pełni swego potencjału. MarŜe uzyskiwane przez niedawno nabyte spółki powinny zacząć wykazywać poprawę w drugiej połowie 2008 roku. Skonsolidowane przychody Grupy wzrosły dzięki wkładowi spółek nabytych w roku 2007, organicznemu przyrostowi przychodów i uruchamianiu kolejnych kasyn. Przedsiębiorstwa nabyte w drodze łączenia spółek wygenerowały 402,3 mln koron estońskich (25,7 mln euro), czyli 47,4% wzrostu przychodów ogółem. Pozycje jednorazowe osiągnęły wartość 33,2 mln koron estońskich (2,1 mln euro). Działalność związana z grami losowymi stanowiła 92% skonsolidowanych przychodów, podczas gdy pozostała działalność wygenerowała 8% przychodów Grupy ogółem. Przychody Grupy w podziale na poszczególne rynki (w tysiącach koron estońskich): IV kw IV kw Zmiana Zmiana Estonia ,5% ,0% Łotwa ,1% ,5% Litwa ,4% ,8% Ukraina ,0% ,8% Białoruś ,5% ,7% Polska Rumunia OGÓŁEM ,6% ,9% 1 euro = 15,6466 koron estońskich Skonsolidowane koszty operacyjne za rok 2007 wyniosły w sumie 2085,0 mln koron estońskich (133,3 mln euro), oznaczając wzrost o 70,3% w stosunku do roku Największą pozycję kosztową stanowiły koszty osobowe wynoszące 651,9 mln koron estońskich (41,7 mln euro). Drugą co do wielkości pozycją była amortyzacja w wysokości 257,1 mln koron estońskich (16,4 mln euro) i koszty związane z podatkiem od gier losowych w wysokości 330,0 mln koron estońskich (21,1 mln euro), a następnie koszty marketingu w wysokości 193,4 mln koron estońskich (12,4 mln euro) oraz koszty wynajmu budynków w wysokości 171,0 mln koron estońskich (10,9 mln euro). Struktura wydatków operacyjnych nie uległa zmianie. Głównym czynnikiem wzrostu kosztów pozostaje szybka ekspansja. W wartościach bezwzględnych największy przyrost nastąpił w kosztach osobowych, które zwiększyły się o 269,9 mln koron estońskich (17,2 mln euro) lub 70,7% w ujęciu rok do roku. Wydatki związane z podatkiem od gier losowych zwiększyły się o 127,2% lub 184,8 mln koron estońskich (11,8 mln euro), a wydatki związane z wynajmem budynków wzrosły o 92,4% lub 82,1 mln koron estońskich (5,2 mln euro). Wydatki za rok 2007 obejmują koszty w wysokości 52,0 mln koron estońskich (3,3 mln euro) poniesione w związku z otwarciem nowych kasyn oraz pozycje jednorazowe w wysokości 27,0 mln koron estońskich (1,7 mln euro), w tym koszty badania nowych rynków (4,1 mln koron estońskich (0,3 mln euro)),

4 koszty wejścia na polski rynek (6,0 mln koron estońskich (0,4 mln euro)), oraz koszty poniesione w związku z umowami opcji na akcje zawartymi z członkami zarządu i rady nadzorczej, jak równieŝ dyrektorami wykonawczymi (16,9 mln koron estońskich (1,1 mln euro)). Na wysokość skonsolidowanego zysku netto za rok 2007 wpływ miały niezrealizowane straty kursowe w wysokości 31,2 mln koron estońskich (2,0 mln euro) poniesione na skutek wahań kursu wymiany euro do dolara amerykańskiego. RóŜnice kursowe zostały uwzględnione w rachunku wyników w Pozycjach finansowych netto. Bilans Na dzień 31 grudnia 2007 roku skonsolidowany bilans Olympic Entertainment Group AS miał wartość 2706,9 mln koron estońskich (173,0 mln euro) wykazując wzrost o 17,2% względem stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku. Aktywa obrotowe w wysokości 596,5 mln koron estońskich (38,1 mln euro) stanowiły 22,0% aktywów ogółem, a środki trwałe o wartości 2110,4 mln koron estońskich (134,9 mln euro) stanowiły 78% aktywów ogółem. Wartości niematerialne i prawne kształtowały się na poziomie 699,7 mln koron estońskich (44,7 mln euro) i stanowiły 33,2% środków trwałych. Na dzień 31 grudnia wartość skonsolidowanych pasywów kształtowała się na poziomie 368,5 mln koron estońskich (23,6 mln euro), natomiast wartość skonsolidowanych aktywów wyniosła 2338,4 mln koron estońskich (149,5 mln euro). Największą pozycję pasywów stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 125,7 mln koron estońskich (8,0 mln euro), zobowiązania z tytułu podatków na poziomie 84,5 mln koron estońskich (5,3 mln euro), zobowiązania na rzecz pracowników w wysokości 66,5 mln koron estońskich (4,3 mln euro) oraz inne rozliczenia międzyokresowe bierne w wysokości 24,3 mln koron estońskich (1,6 mln euro). Na pozostałe pasywa składały się zobowiązania z tytułu leasingu finansowego na poziomie 22,9 mln koron estońskich (1,5 mln euro), odroczone zobowiązania z tytułu podatków w wysokości 18,3 mln koron estońskich (1,2 mln euro) i zobowiązania wobec klientów oraz rezerwy na wypłatę wygranych w wysokości 26,3 mln koron estońskich (1,7 mln euro). Pracownicy Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku Grupa zatrudniała 4004 osoby (stan na dzień 31 grudnia 2006 roku: 2342), w tym 779 w Estonii, 1077 na Łotwie, 764 na Litwie, 646 na Ukrainie, 88 na Białorusi, 489 w Polsce, 159 w Rumunii i 2 na Słowacji. Koszty wynagrodzeń pracowniczych, w tym świadczeń społecznych, wyniosły 651,9 mln koron estońskich (41,7 mln euro) w porównaniu z 382,0 mln koron estońskich (24,4 mln euro) w roku W roku 2007 z członkami zarządu Olympic Entertainment Group AS i dyrektorami wykonawczymi Grupy zawierane były umowy opcji na akcje. Na ich mocy członek zarządu miał moŝliwość złoŝenia zapisów na akcje Olympic Entertainment Group AS ogółem, a dyrektor wykonawczy - na akcji OEG ogółem w latach Dokładna liczba akcji, na którą zapisy moŝe złoŝyć członek zarządu bądź dyrektor wykonawczy, będzie uzaleŝniona od realizacji celów finansowych Grupy i wyników uzyskanych przez dział zatrudniający danego członka zarządu czy dyrektora wykonawczego. Z opcji korzystać będzie moŝna kaŝdego roku w latach

5 Wyniki operatorów kasyn Na koniec 2007 roku Grupa była operatorem 122 kasyn o całkowitej powierzchni m. kw. Na koniec 2006 roku liczba prowadzonych przez nią kasyn wynosiła 79, a ich powierzchnia ogółem liczyła m. kw. Liczba kasyn w podziale na poszczególne rynki: Wg stanu na dzień Estonia Łotwa Litwa Ukraina 19 8 Białoruś 4 1 Polska 8 - Rumunia 3 - OGÓŁEM OLYMPIC CASINO EESTI AS Na koniec 2007 roku w Estonii działało 35 kasyn Olympic z 1335 automatami i 24 stołami do gry. W ciągu roku wyremontowane zostały 3 kasyna Olympic, a 6 byłych kasyn Kristiine Kasiino zostało poddanych procesowi rebrandingu. Olympic Casino Eesti AS (OCE) zamknęło rok 2007 przychodami ze sprzedaŝy na poziomie 794,8 mln koron estońskich (50,8 mln euro), wzrost o 23,7% w stosunku do 2006 roku. Zysk operacyjny pozostał stabilny na poziomie 288 mln koron estońskich (18,4 mln euro). Negatywny wpływ na zysk operacyjny OCE miał ogólny wzrost cen w Estonii, sytuacja na rynku pracy wymuszająca wzrost kosztów osobowych, remont kasyn Olympic i rebranding obiektów Kristiine Kasiino oraz zakup nowego wyposaŝenia, co przyczyniło się do wzrostu kosztów amortyzacji. Wydatki poniesione w związku z remontem i rebrandingiem kasyn Kristiine Kasiino zamknęły się kwotą 11,8 mln koron estońskich (0,8 mln euro). OLYMPIC CASINO LATVIA SIA W minionym roku obrachunkowym nastąpiło zakończenie fuzji prawnej Olympic Casino Latvia SIA (OCL) i Baltic Gaming AS (BG). W ciągu roku 10 kasyn BG zostało wyremontowanych, a 2 kasyna Olympic zostały odnowione. Na koniec roku OCL prowadziła 38 kasyn z 1235 automatami i 40 stołami do gry. Przychody ze sprzedaŝy OCL i BG za rok 2007 wyniosły ogółem 661,1 mln koron estońskich (42,3 mln euro), wykazując poprawę o 38,6% wobec łącznej sprzedaŝy notowanej w roku Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 106,0 mln koron estońskich (6,8 mln euro) i odzwierciedlał 7,1% spadek w porównaniu z rokiem W roku 2007 dalszy wzrost zysków hamowały rosnące koszty osobowe, wyŝsze zobowiązania z tytułu podatku od gier losowych (spowodowane podniesieniem stawki podatku), rosnące obroty skutkujące wzrostem wydatków na wygrane jackpot i punkty bonusowe, koszty połączenia BG i OCL oraz napędzany inwestycjami wzrost kosztów amortyzacji.

6 OLYMPIC CASINO GROUP BALTIJA UAB W roku 2007 Olympic Casino Group Baltija UAB (OCGB) uruchomiła 5 nowych kasyn kategorii B. Flagowe kasyno OCGB w Kownie pozostaje zamknięte z uwagi na prace remontowe prowadzone w hotelu, w którym się ono znajduje. Na koniec 2007 roku OCGB prowadziła 10 kasyn pod marką Olympic Casino (w tym jedno czasowo zamknięte na potrzeby remontu) i 5 pod marką Bumerangas. Kasyna te dysponowały w sumie 546 automatami i 64 stołami do gry. OCGB zakończyła rok 2007 przychodami ze sprzedaŝy na poziomie 429,8 mln koron estońskich (27,5 mln euro), co stanowiło ok. 15% poprawę w stosunku do wyników osiągniętych w roku Zysk operacyjny wzrósł o 41,7% do 115,6 mln koron estońskich (7,4 mln euro), głównie dzięki zwiększonym obrotom. W czwartym kwartale OCGB otrzymała odszkodowanie w wysokości 8,6 mln koron estońskich (0,5 mln euro) za opóźnienia w oddaniu do uŝytkowania hotelu i przeciągającego się zamknięcia kasyna. OLYMPIC CASINO UKRAINE TOV Na koniec 2007 roku Olympic Casino Ukraine TOV (OCU) prowadziła 14 kasyn Olympic Casinos. We wrześniu podpisana została umowa przyrzeczona nabycia 5 kasyn, w tym 2 kasyn ze stołami do gry działających pod marką Eldorado. Wyniki kasyn Eldorado były konsolidowane począwszy od czwartego kwartału 2007 roku. Według stanu na dzień 31 grudnia OCU dysponowała 683 automatami do gry pod marką Olympic Casino, a kasyna Eldorado dysponowały 274 automatami i 17 stołami do gry. OCU zamknęła rok 2007 przychodami ze sprzedaŝy na poziomie 154,2 mln koron estońskich (9,9 mln euro) o 62,7% wyŝszymi niŝ w roku Wzrost ten moŝna przypisać zarówno organicznemu przyrostowi przychodów, jak i uruchomieniu nowych kasyn. Zysk operacyjny OCU za rok 2007 wyniósł 13,3 mln koron estońskich (0,9 mln euro), oznaczając spadek rzędu 2,2 mln koron estońskich (0,1 mln euro) w stosunku do roku Kasyna Eldorado zamknęły czwarty kwartał roku sprzedaŝą na poziomie 33,4 mln koron estońskich (2,1 mln euro) i zyskiem operacyjnym w wysokości 5,3 mln koron estońskich (0,3 mln euro). Na poziom zysku operacyjnego Grupy generowanego na działalności prowadzonej na Ukrainie wpływ miały ekspansja, a zwłaszcza związany z nią wzrost kosztów wynajmu, oraz pobudzany inwestycjami wzrost kosztów amortyzacji. OLYMPIC CASINO BEL IP Na koniec grudnia Olympic Casino Bel IP (OCB) była operatorem 4 kasyn w Mińsku. W ciągu roku otwarte zostały kolejne 3 nowe kasyna. Obroty OCB za rok 2007 wyniosły 12,1 mln koron estońskich (0,8 mln euro). Z powodu opóźnień w uruchamianiu nowych kasyn i rozruchu nowo otwartych obiektów, okres ten zamknął się stratą operacyjną w wysokości 23,3 mln koron estońskich (1,5 mln euro). CASINO POLONIA - WROCŁAW SP. Z O.O Casino Polonia Wrocław Sp. z o.o. (CP) zamknęła okres od maja do grudnia 2007 roku przychodami ze sprzedaŝy na poziomie 270,1 mln koron estońskich (17,3 mln euro). W czwartym kwartale roku przychody ze sprzedaŝy CP

7 odnotowały wzrost o 53,9% w stosunku do trzeciego kwartału. Na koniec roku CP dysponowała 310 automatami i 44 stołami do gry. Z uwagi na restrukturyzację organizacyjną zysk operacyjny za okres od maja do grudnia wyniósł 2,5 mln koron estońskich (0,2 mln euro). OLYMPIC CASINO BUCHAREST S.R.L. W trzecim kwartale 2007 roku 2 kasyna z automatami do gry naleŝące wcześniej do Empire International Game World zostały wyremontowane. Dodatkowo otwarte zostało jedno nowe kasyno z automatami do gry. Olympic Casino Bucharest S.r.l. zamknęła rok 2007 przychodami ze sprzedaŝy na poziomie 17,2 mln koron estońskich (1,1 mln euro). Z uwagi na wydatki poniesione w związku z otwarciem nowych salonów gier i zmianami organizacyjnymi okres ten zamknął się stratą operacyjną na poziomie 26,2 mln koron estońskich (1,7 mln euro). Podstawowe dane finansowe Grupy Zmiana Przychody (w mln koron estońskich) 2517, ,80 50,9% Zysk przed uwzględnieniem odsetek, podatków i amortyzacji (w mln koron estońskich) 689,6 630,4 9,4% Zysk operacyjny (w mln koron estońskich) 432,5 444,4-2,7% Zysk netto (w mln koron estońskich) 381,7 404,3-5,6% MarŜa zysku przed uwzględnieniem odsetek, podatków i amortyzacji 27,4% 37,8% -27,5% MarŜa operacyjna 17,2% 26,6% -35,3% MarŜa netto 15,2% 24,2% -37,2% Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi 86,4% 89,8% -3,8% Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) 14,7% 23,9% -38,5% Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) 16,7% 29,1% -42,6% Objaśnienie wskaźników o EBITDA = zysk przed uwzględnieniem odsetek, podatków, amortyzacji i odpisów z tytułu utraty wartości o Zysk operacyjny = zysk przed uwzględnieniem odsetek i podatków o Zysk netto = zysk netto za okres przed uwzględnieniem kapitału mniejszości o MarŜa zysku przed uwzględnieniem odsetek, podatków i amortyzacji (EBITDA) = Zysk przed uwzględnieniem odsetek, podatków i amortyzacji (EBITDA) / przychody o MarŜa operacyjna = zysk operacyjny / przychody o MarŜa netto = zysk netto / przychody o Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi = Kapitały własne / aktywa ogółem o Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) = zysk netto / przeciętne aktywa ogółem o Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) = zysk netto / przeciętne kapitały własne ogółem 1 euro = 15,6466 koron estońskich

8 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji naleŝy skontaktować się z: Andri Avila Członek Zarządu Olympic Entertainment Group Telefon: Poczta elektroniczna: Witryna internetowa:

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 Zawierający: - wybrane dane finansowe - skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 31 marca 2014 oraz za 31 marca

Bardziej szczegółowo

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005 2 Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne 31 grudnia 2005 Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa Indeks do skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU Spis treści Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r.

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r. Raport za II kw. r. 12 sierpnia r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za drugi kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za III kwartał 2012 r.

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za III kwartał 2012 r. Skonsolidowany raport kwartalny QSr III / 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 do jednostkowego sprawozdania finansowego

AGORA S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 do jednostkowego sprawozdania finansowego AGORA S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 do jednostkowego sprawozdania finansowego 13 kwietnia 2012 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI Agora S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2009 R.

ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2009 R. ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA R. Limassol, 24 lutego 2010 1 SPIS TREŚCI Strona CZĘŚĆ I INFORMACJA DODATKOWA 4 CZĘŚĆ II SPRAWOZDANIE FINANSOWE 24

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 WSTĘP... 5 OTOCZENIE GOSPODARCZE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009 GRAJEWO skorygowany QSr 1/2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU

INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU 1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH, UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2006 rok

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2006 rok Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2006 rok 27 kwietnia 2007 r. . SPIS TREŚCI 1. SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 1.1 SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 1.2 OPIS PODMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrowy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Warszawa, 26 sierpnia 2014 Warszawa, 26 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014 obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 26-02-2014 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE AB

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2015 ROKU Wrocław, 10 sierpnia 2015 roku Grupa Kapitałowa Getin Holding

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2009 r. 19 kwietnia 2010 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2007

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2007 GRAJEWO skorygowany QSr 4/2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

Ronson Europe N.V. Skonsolidowany raport kwartalny

Ronson Europe N.V. Skonsolidowany raport kwartalny Ronson Europe N.V. Skonsolidowany raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2009 r. Niniejszy dokument jest tłumaczeniem skonsolidowanego raportu kwartalnego, sporządzonego w języku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged w 2013 roku Warszawa, 21 marca 2014 r. Spis treści I. Charakterystyka działalności, ważniejsze zdarzenia, w tym również inwestycje, mające istotny

Bardziej szczegółowo

SWISSMED. Dane finansowe

SWISSMED. Dane finansowe SWISSMED Działalność Swissmed prowadzi działalność na rynku usług medycznych. Przyjęty przez Spółkę model prowadzenia działalności jest zbieŝny z modelem działalności firm zachodnich i powstał we współpracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. grupy kapitałowej kofola s.a. za I kwartał 2012 roku

RAPORT KWARTALNY. grupy kapitałowej kofola s.a. za I kwartał 2012 roku RAPORT KWARTALNY grupy kapitałowej kofola s.a. za I kwartał 2012 roku SPIS TREŚCI 2 1. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KOFOLA S.A.... 5 1.1 Charakterystyka Grupy KOFOLA S.A.... 5 1.2 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1 Ocena zarządzania zasobami finansowymi Decora 1.1 Wprowadzenie Oceny zarządzania zasobami finansowymi dokonano na podstawie sprawozdania finansowego Decora

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS

GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU WARSZAWA, 12 LISTOPADA 2013 R. I. WSTĘP... 4 II.

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2014 roku

Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2014 roku Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2014 roku 25 sierpnia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA. w LUBZINIE ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA. w LUBZINIE ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA w LUBZINIE ZA 2011 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie... 3 1.1. Fabryka Farb i Lakierów

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo