W lipcu Grupa nabyła 97,5% udziałów w Kesklinna Hotelli OÜ z zamiarem uruchomienia nowej linii biznesowej budowy hoteli-kasyn i kompleksów kasyn.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W lipcu Grupa nabyła 97,5% udziałów w Kesklinna Hotelli OÜ z zamiarem uruchomienia nowej linii biznesowej budowy hoteli-kasyn i kompleksów kasyn."

Transkrypt

1 Olympic Entertainment Group AS OPERACYJNEJ 21 lutego 2008 roku NIEAUDYTOWANE WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI Olympic Entertainment Group AS ( Grupa ) jest wiodącym dostawcą usług na rynku gier losowych w państwach bałtyckich - Estonii, na Łotwie i Litwie, oraz dynamicznie rozwijającym się operatorem kasyn na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Rumunii. Opis kluczowych wydarzeń w działalności Grupy w roku 2007: W kwietniu spółka zaleŝna Grupy, Olympic Casino Bucharest S.r.l, podpisała umowę, na mocy której przejęła kontrolę nad rumuńskim operatorem kasyn, firmą Empire International Game World, w tym trzema kasynami działającymi w stolicy Rumunii, Bukareszcie. W kwietniu Grupa sfinalizowała transakcję nabycia Kristiine Kasiino AS i Casinova OÜ. W drugim kwartale Kristiine Kasiino AS została połączona z Olympic Casino Eesti AS. Transakcja ta pozwoliła na zwiększenie szacunkowego udziału Grupy w estońskim rynku gier losowych do 45%. W kwietniu na Słowacji powstała kolejna spółka zaleŝna Grupy, Olympic Entertainment Slovakia S.r.o. Licencja operacyjna wymagana do prowadzenia kasyn i wejścia na słowacki rynek gier losowych została uzyskana przez firmę na początku lutego 2008 roku. Pod koniec kwietnia Grupa podpisała ostateczną umowę objęcia 80% udziałów w Casino Polonia-Wrocław Sp. z o.o. ( CP ). Z końcem maja CP uruchomiła nowe efektowne kasyno w Hotelu Hilton w Warszawie. Nakłady inwestycyjne na nowy obiekt wyniosły ogółem 110 milionów koron estońskich (7 milionów euro). Nowe Olympic Casino Sunrise, o powierzchni 1500 m. kw., dysponujące 100 automatami i 20 stołami do gry, jest największym kasynem w Polsce. W maju dobiegła końca fuzja prawna Olympic Casino Latvia SIA i Baltic Gaming AS. W lipcu spółka zaleŝna Grupy, Olympic Casino Ukraine TOV, podpisała przedwstępną umowę nabycia wiodącego ukraińskiego operatora kasyn, firmy Eldorado. Umowa przyrzeczona, na mocy której Grupa weszła w posiadanie trzech podmiotów prowadzących pięć salonów gier w atrakcyjnych lokalizacjach w centrum Kijowa i jego okolicach (w tym trzech wyposaŝonych w stoły do gry), została podpisana we wrześniu. W lipcu Grupa nabyła 97,5% udziałów w Kesklinna Hotelli OÜ z zamiarem uruchomienia nowej linii biznesowej budowy hoteli-kasyn i kompleksów kasyn. W sierpniu Grupa weszła w nowy segment salonów gier kategorii B na Litwie. Od 26-go września akcje OEG znajdują się w obrocie na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Członkostwo w czwartej co do wielkości giełdzie w Europie odzwierciedla aspiracje OEG i pozwala na rozszerzenie międzynarodowego zasięgu Grupy.

2 Nieaudytowane skonsolidowane wyniki z działalności operacyjnej Olympic Entertainment Group AS za rok 2007 Wybrane dane finansowe za 12 miesięcy 2007 roku: Przychody: 2517,5 mln koron estońskich (+50,9%) Zysk operacyjny: 432,5 mln koron estońskich (-2,7%) MarŜa operacyjna*: 17,2% (2006: 26,6%) Zysk przed opodatkowaniem: 425,5 mln koron estońskich (-4,3%) Zysk netto: 381,7 mln koron estońskich (-5,6%) MarŜa netto**: 14,6% (2006: 23,3%) Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej: 664,6 mln koron estońskich (2006: 627,9 mln koron estońskich) Przepływy gotówkowe z działalności inwestycyjnej: -1243,6 mln koron estońskich (2006: -426,4 mln koron estońskich) Przepływy gotówkowe z działalności finansowej: -151,1 mln koron estońskich 2006: 849,0 mln koron estońskich) * MarŜa operacyjna = zysk operacyjny / przychody ** MarŜa netto = zysk netto / przychody 1 euro = 15,6466 koron estońskich Wyniki przedsiębiorstw nabytych w 2007 roku zostały uwzględnione w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych w następujący sposób: - Kristiine Kasiino i Casinova OÜ w okresie kwiecień - grudzień 2007; - Casino Polonia Wrocław Sp. z o.o. w okresie maj - grudzień 2007; - Olympic Casino Bucharest S.r.l w okresie czerwiec - grudzień 2007; - spółki Eldorado w okresie październik - grudzień Skonsolidowane przychody za czwarty kwartał 2007 roku wzrosły do poziomu 826,0 mln koron estońskich (52,8 mln euro), wykazując poprawę o 62,6% w ujęciu rok do roku. Skonsolidowany zysk operacyjny i zysk netto za czwarty kwartał wyniosły odpowiednio: 134,8 mln koron estońskich (8,6 mln euro) i 98,4 mln koron estońskich (6,3 mln euro). MarŜa operacyjna generowana w czwartym kwartale roku osiągnęła poziom 16,3%, a marŝa netto 11,9%. Na koniec roku obrachunkowego Olympic Entertainment Group AS wykazała przychody ze sprzedaŝy na poziomie 2487,3 mln koron estońskich (159,0 mln euro). Całkowite skonsolidowane przychody Grupy wzrosły do 2517,5 mln koron estońskich (160,9 mln euro), czyli o 50,9% w stosunku do 1668,8 mln koron estońskich (106,7 mln euro) wygenerowanych w roku Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy spadł do poziomu 432,5 mln koron estońskich (27,6 mln euro), o 2,7% w stosunku do roku 2006, podczas gdy skonsolidowany zysk netto Grupy skurczył się z 404,3 mln koron estońskich (25,8 mln euro) wygenerowanych w roku 2006 do 381,7 mln koron estońskich (24,4 mln euro), tj. o 5,6%. Skorygowane prognozowane roczne przychody Grupy wyniosły 2,3 mld koron estońskich (147,0 mln euro), a skorygowany prognozowany roczny zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 450,0 mln koron estońskich (28,8 mln euro). Nieaudytowane roczne przychody, w tym przychody jednorazowe,

3 przekroczyły prognozę o 217,5 mln koron estońskich (13,9 mln euro), czyli o 9,5%. Nieaudytowany roczny zysk operacyjny Grupy był niŝszy od prognozowanego o 3,9% i wyniósł 432,6 mln koron estońskich (27,6 mln euro). Na poziom zysku operacyjnego wpływ miały koszty poniesione w związku z uruchamianiem nowych kasyn oraz pozycje jednorazowe. Według szacunków zarządu Grupy spółki przejęte w roku 2007 nie osiągnęły jeszcze pełni swego potencjału. MarŜe uzyskiwane przez niedawno nabyte spółki powinny zacząć wykazywać poprawę w drugiej połowie 2008 roku. Skonsolidowane przychody Grupy wzrosły dzięki wkładowi spółek nabytych w roku 2007, organicznemu przyrostowi przychodów i uruchamianiu kolejnych kasyn. Przedsiębiorstwa nabyte w drodze łączenia spółek wygenerowały 402,3 mln koron estońskich (25,7 mln euro), czyli 47,4% wzrostu przychodów ogółem. Pozycje jednorazowe osiągnęły wartość 33,2 mln koron estońskich (2,1 mln euro). Działalność związana z grami losowymi stanowiła 92% skonsolidowanych przychodów, podczas gdy pozostała działalność wygenerowała 8% przychodów Grupy ogółem. Przychody Grupy w podziale na poszczególne rynki (w tysiącach koron estońskich): IV kw IV kw Zmiana Zmiana Estonia ,5% ,0% Łotwa ,1% ,5% Litwa ,4% ,8% Ukraina ,0% ,8% Białoruś ,5% ,7% Polska Rumunia OGÓŁEM ,6% ,9% 1 euro = 15,6466 koron estońskich Skonsolidowane koszty operacyjne za rok 2007 wyniosły w sumie 2085,0 mln koron estońskich (133,3 mln euro), oznaczając wzrost o 70,3% w stosunku do roku Największą pozycję kosztową stanowiły koszty osobowe wynoszące 651,9 mln koron estońskich (41,7 mln euro). Drugą co do wielkości pozycją była amortyzacja w wysokości 257,1 mln koron estońskich (16,4 mln euro) i koszty związane z podatkiem od gier losowych w wysokości 330,0 mln koron estońskich (21,1 mln euro), a następnie koszty marketingu w wysokości 193,4 mln koron estońskich (12,4 mln euro) oraz koszty wynajmu budynków w wysokości 171,0 mln koron estońskich (10,9 mln euro). Struktura wydatków operacyjnych nie uległa zmianie. Głównym czynnikiem wzrostu kosztów pozostaje szybka ekspansja. W wartościach bezwzględnych największy przyrost nastąpił w kosztach osobowych, które zwiększyły się o 269,9 mln koron estońskich (17,2 mln euro) lub 70,7% w ujęciu rok do roku. Wydatki związane z podatkiem od gier losowych zwiększyły się o 127,2% lub 184,8 mln koron estońskich (11,8 mln euro), a wydatki związane z wynajmem budynków wzrosły o 92,4% lub 82,1 mln koron estońskich (5,2 mln euro). Wydatki za rok 2007 obejmują koszty w wysokości 52,0 mln koron estońskich (3,3 mln euro) poniesione w związku z otwarciem nowych kasyn oraz pozycje jednorazowe w wysokości 27,0 mln koron estońskich (1,7 mln euro), w tym koszty badania nowych rynków (4,1 mln koron estońskich (0,3 mln euro)),

4 koszty wejścia na polski rynek (6,0 mln koron estońskich (0,4 mln euro)), oraz koszty poniesione w związku z umowami opcji na akcje zawartymi z członkami zarządu i rady nadzorczej, jak równieŝ dyrektorami wykonawczymi (16,9 mln koron estońskich (1,1 mln euro)). Na wysokość skonsolidowanego zysku netto za rok 2007 wpływ miały niezrealizowane straty kursowe w wysokości 31,2 mln koron estońskich (2,0 mln euro) poniesione na skutek wahań kursu wymiany euro do dolara amerykańskiego. RóŜnice kursowe zostały uwzględnione w rachunku wyników w Pozycjach finansowych netto. Bilans Na dzień 31 grudnia 2007 roku skonsolidowany bilans Olympic Entertainment Group AS miał wartość 2706,9 mln koron estońskich (173,0 mln euro) wykazując wzrost o 17,2% względem stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku. Aktywa obrotowe w wysokości 596,5 mln koron estońskich (38,1 mln euro) stanowiły 22,0% aktywów ogółem, a środki trwałe o wartości 2110,4 mln koron estońskich (134,9 mln euro) stanowiły 78% aktywów ogółem. Wartości niematerialne i prawne kształtowały się na poziomie 699,7 mln koron estońskich (44,7 mln euro) i stanowiły 33,2% środków trwałych. Na dzień 31 grudnia wartość skonsolidowanych pasywów kształtowała się na poziomie 368,5 mln koron estońskich (23,6 mln euro), natomiast wartość skonsolidowanych aktywów wyniosła 2338,4 mln koron estońskich (149,5 mln euro). Największą pozycję pasywów stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 125,7 mln koron estońskich (8,0 mln euro), zobowiązania z tytułu podatków na poziomie 84,5 mln koron estońskich (5,3 mln euro), zobowiązania na rzecz pracowników w wysokości 66,5 mln koron estońskich (4,3 mln euro) oraz inne rozliczenia międzyokresowe bierne w wysokości 24,3 mln koron estońskich (1,6 mln euro). Na pozostałe pasywa składały się zobowiązania z tytułu leasingu finansowego na poziomie 22,9 mln koron estońskich (1,5 mln euro), odroczone zobowiązania z tytułu podatków w wysokości 18,3 mln koron estońskich (1,2 mln euro) i zobowiązania wobec klientów oraz rezerwy na wypłatę wygranych w wysokości 26,3 mln koron estońskich (1,7 mln euro). Pracownicy Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku Grupa zatrudniała 4004 osoby (stan na dzień 31 grudnia 2006 roku: 2342), w tym 779 w Estonii, 1077 na Łotwie, 764 na Litwie, 646 na Ukrainie, 88 na Białorusi, 489 w Polsce, 159 w Rumunii i 2 na Słowacji. Koszty wynagrodzeń pracowniczych, w tym świadczeń społecznych, wyniosły 651,9 mln koron estońskich (41,7 mln euro) w porównaniu z 382,0 mln koron estońskich (24,4 mln euro) w roku W roku 2007 z członkami zarządu Olympic Entertainment Group AS i dyrektorami wykonawczymi Grupy zawierane były umowy opcji na akcje. Na ich mocy członek zarządu miał moŝliwość złoŝenia zapisów na akcje Olympic Entertainment Group AS ogółem, a dyrektor wykonawczy - na akcji OEG ogółem w latach Dokładna liczba akcji, na którą zapisy moŝe złoŝyć członek zarządu bądź dyrektor wykonawczy, będzie uzaleŝniona od realizacji celów finansowych Grupy i wyników uzyskanych przez dział zatrudniający danego członka zarządu czy dyrektora wykonawczego. Z opcji korzystać będzie moŝna kaŝdego roku w latach

5 Wyniki operatorów kasyn Na koniec 2007 roku Grupa była operatorem 122 kasyn o całkowitej powierzchni m. kw. Na koniec 2006 roku liczba prowadzonych przez nią kasyn wynosiła 79, a ich powierzchnia ogółem liczyła m. kw. Liczba kasyn w podziale na poszczególne rynki: Wg stanu na dzień Estonia Łotwa Litwa Ukraina 19 8 Białoruś 4 1 Polska 8 - Rumunia 3 - OGÓŁEM OLYMPIC CASINO EESTI AS Na koniec 2007 roku w Estonii działało 35 kasyn Olympic z 1335 automatami i 24 stołami do gry. W ciągu roku wyremontowane zostały 3 kasyna Olympic, a 6 byłych kasyn Kristiine Kasiino zostało poddanych procesowi rebrandingu. Olympic Casino Eesti AS (OCE) zamknęło rok 2007 przychodami ze sprzedaŝy na poziomie 794,8 mln koron estońskich (50,8 mln euro), wzrost o 23,7% w stosunku do 2006 roku. Zysk operacyjny pozostał stabilny na poziomie 288 mln koron estońskich (18,4 mln euro). Negatywny wpływ na zysk operacyjny OCE miał ogólny wzrost cen w Estonii, sytuacja na rynku pracy wymuszająca wzrost kosztów osobowych, remont kasyn Olympic i rebranding obiektów Kristiine Kasiino oraz zakup nowego wyposaŝenia, co przyczyniło się do wzrostu kosztów amortyzacji. Wydatki poniesione w związku z remontem i rebrandingiem kasyn Kristiine Kasiino zamknęły się kwotą 11,8 mln koron estońskich (0,8 mln euro). OLYMPIC CASINO LATVIA SIA W minionym roku obrachunkowym nastąpiło zakończenie fuzji prawnej Olympic Casino Latvia SIA (OCL) i Baltic Gaming AS (BG). W ciągu roku 10 kasyn BG zostało wyremontowanych, a 2 kasyna Olympic zostały odnowione. Na koniec roku OCL prowadziła 38 kasyn z 1235 automatami i 40 stołami do gry. Przychody ze sprzedaŝy OCL i BG za rok 2007 wyniosły ogółem 661,1 mln koron estońskich (42,3 mln euro), wykazując poprawę o 38,6% wobec łącznej sprzedaŝy notowanej w roku Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 106,0 mln koron estońskich (6,8 mln euro) i odzwierciedlał 7,1% spadek w porównaniu z rokiem W roku 2007 dalszy wzrost zysków hamowały rosnące koszty osobowe, wyŝsze zobowiązania z tytułu podatku od gier losowych (spowodowane podniesieniem stawki podatku), rosnące obroty skutkujące wzrostem wydatków na wygrane jackpot i punkty bonusowe, koszty połączenia BG i OCL oraz napędzany inwestycjami wzrost kosztów amortyzacji.

6 OLYMPIC CASINO GROUP BALTIJA UAB W roku 2007 Olympic Casino Group Baltija UAB (OCGB) uruchomiła 5 nowych kasyn kategorii B. Flagowe kasyno OCGB w Kownie pozostaje zamknięte z uwagi na prace remontowe prowadzone w hotelu, w którym się ono znajduje. Na koniec 2007 roku OCGB prowadziła 10 kasyn pod marką Olympic Casino (w tym jedno czasowo zamknięte na potrzeby remontu) i 5 pod marką Bumerangas. Kasyna te dysponowały w sumie 546 automatami i 64 stołami do gry. OCGB zakończyła rok 2007 przychodami ze sprzedaŝy na poziomie 429,8 mln koron estońskich (27,5 mln euro), co stanowiło ok. 15% poprawę w stosunku do wyników osiągniętych w roku Zysk operacyjny wzrósł o 41,7% do 115,6 mln koron estońskich (7,4 mln euro), głównie dzięki zwiększonym obrotom. W czwartym kwartale OCGB otrzymała odszkodowanie w wysokości 8,6 mln koron estońskich (0,5 mln euro) za opóźnienia w oddaniu do uŝytkowania hotelu i przeciągającego się zamknięcia kasyna. OLYMPIC CASINO UKRAINE TOV Na koniec 2007 roku Olympic Casino Ukraine TOV (OCU) prowadziła 14 kasyn Olympic Casinos. We wrześniu podpisana została umowa przyrzeczona nabycia 5 kasyn, w tym 2 kasyn ze stołami do gry działających pod marką Eldorado. Wyniki kasyn Eldorado były konsolidowane począwszy od czwartego kwartału 2007 roku. Według stanu na dzień 31 grudnia OCU dysponowała 683 automatami do gry pod marką Olympic Casino, a kasyna Eldorado dysponowały 274 automatami i 17 stołami do gry. OCU zamknęła rok 2007 przychodami ze sprzedaŝy na poziomie 154,2 mln koron estońskich (9,9 mln euro) o 62,7% wyŝszymi niŝ w roku Wzrost ten moŝna przypisać zarówno organicznemu przyrostowi przychodów, jak i uruchomieniu nowych kasyn. Zysk operacyjny OCU za rok 2007 wyniósł 13,3 mln koron estońskich (0,9 mln euro), oznaczając spadek rzędu 2,2 mln koron estońskich (0,1 mln euro) w stosunku do roku Kasyna Eldorado zamknęły czwarty kwartał roku sprzedaŝą na poziomie 33,4 mln koron estońskich (2,1 mln euro) i zyskiem operacyjnym w wysokości 5,3 mln koron estońskich (0,3 mln euro). Na poziom zysku operacyjnego Grupy generowanego na działalności prowadzonej na Ukrainie wpływ miały ekspansja, a zwłaszcza związany z nią wzrost kosztów wynajmu, oraz pobudzany inwestycjami wzrost kosztów amortyzacji. OLYMPIC CASINO BEL IP Na koniec grudnia Olympic Casino Bel IP (OCB) była operatorem 4 kasyn w Mińsku. W ciągu roku otwarte zostały kolejne 3 nowe kasyna. Obroty OCB za rok 2007 wyniosły 12,1 mln koron estońskich (0,8 mln euro). Z powodu opóźnień w uruchamianiu nowych kasyn i rozruchu nowo otwartych obiektów, okres ten zamknął się stratą operacyjną w wysokości 23,3 mln koron estońskich (1,5 mln euro). CASINO POLONIA - WROCŁAW SP. Z O.O Casino Polonia Wrocław Sp. z o.o. (CP) zamknęła okres od maja do grudnia 2007 roku przychodami ze sprzedaŝy na poziomie 270,1 mln koron estońskich (17,3 mln euro). W czwartym kwartale roku przychody ze sprzedaŝy CP

7 odnotowały wzrost o 53,9% w stosunku do trzeciego kwartału. Na koniec roku CP dysponowała 310 automatami i 44 stołami do gry. Z uwagi na restrukturyzację organizacyjną zysk operacyjny za okres od maja do grudnia wyniósł 2,5 mln koron estońskich (0,2 mln euro). OLYMPIC CASINO BUCHAREST S.R.L. W trzecim kwartale 2007 roku 2 kasyna z automatami do gry naleŝące wcześniej do Empire International Game World zostały wyremontowane. Dodatkowo otwarte zostało jedno nowe kasyno z automatami do gry. Olympic Casino Bucharest S.r.l. zamknęła rok 2007 przychodami ze sprzedaŝy na poziomie 17,2 mln koron estońskich (1,1 mln euro). Z uwagi na wydatki poniesione w związku z otwarciem nowych salonów gier i zmianami organizacyjnymi okres ten zamknął się stratą operacyjną na poziomie 26,2 mln koron estońskich (1,7 mln euro). Podstawowe dane finansowe Grupy Zmiana Przychody (w mln koron estońskich) 2517, ,80 50,9% Zysk przed uwzględnieniem odsetek, podatków i amortyzacji (w mln koron estońskich) 689,6 630,4 9,4% Zysk operacyjny (w mln koron estońskich) 432,5 444,4-2,7% Zysk netto (w mln koron estońskich) 381,7 404,3-5,6% MarŜa zysku przed uwzględnieniem odsetek, podatków i amortyzacji 27,4% 37,8% -27,5% MarŜa operacyjna 17,2% 26,6% -35,3% MarŜa netto 15,2% 24,2% -37,2% Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi 86,4% 89,8% -3,8% Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) 14,7% 23,9% -38,5% Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) 16,7% 29,1% -42,6% Objaśnienie wskaźników o EBITDA = zysk przed uwzględnieniem odsetek, podatków, amortyzacji i odpisów z tytułu utraty wartości o Zysk operacyjny = zysk przed uwzględnieniem odsetek i podatków o Zysk netto = zysk netto za okres przed uwzględnieniem kapitału mniejszości o MarŜa zysku przed uwzględnieniem odsetek, podatków i amortyzacji (EBITDA) = Zysk przed uwzględnieniem odsetek, podatków i amortyzacji (EBITDA) / przychody o MarŜa operacyjna = zysk operacyjny / przychody o MarŜa netto = zysk netto / przychody o Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi = Kapitały własne / aktywa ogółem o Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) = zysk netto / przeciętne aktywa ogółem o Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) = zysk netto / przeciętne kapitały własne ogółem 1 euro = 15,6466 koron estońskich

8 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji naleŝy skontaktować się z: Andri Avila Członek Zarządu Olympic Entertainment Group Telefon: Poczta elektroniczna: Witryna internetowa:

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

CDRL S.A. www.coccodrillo.pl

CDRL S.A. www.coccodrillo.pl CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej projekt 01193 Str. 1 ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Krótka historia W 1950 roku powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r.

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r. Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r. KLUCZOWE INFORMACJE Kolejny okres dynamicznego wzrostu EBITDA -> 10,9 mln zł w I półroczu 2015r. Otwarcie 6 restauracji, podpisane 13

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

W I KWARTALE 2012 WYGRANE BRUTTO WZROSŁY O 15,9% ROK DO ROKU, RENTOWNOŚĆ ZOSTAŁA UTRZYMANA

W I KWARTALE 2012 WYGRANE BRUTTO WZROSŁY O 15,9% ROK DO ROKU, RENTOWNOŚĆ ZOSTAŁA UTRZYMANA RAPORT OBOWIĄZKOWY 10 maja 2012 Okresowe sprawozdanie zarządu Fortuna Entertainment Group N.V. za okres od 1 stycznia do 10 maja 2012 W I KWARTALE 2012 WYGRANE BRUTTO WZROSŁY O 15,9% ROK DO ROKU, RENTOWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Kraków, 30.09.2014 1 Spis treści 1. Oświadczenie Zarządu IIF S.A. w przedmiocie poprawności i rzetelności informacji ujętych w raporcie półrocznym....

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze,

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze, KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE Szanowni Akcjonariusze, Uprzejmie informujemy, że pełna wersja Skróconego Sprawozdania Finansowego w języku polskim za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2011 zostanie

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 2 3 4 KOMENTARZ DO RAPORTU DO KPW ZA I KWARTAŁ 2005 r. I. Raport kwartalny za I kwartał 2005 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku i Ustawy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Warszawa, 2008.06.20 Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Na wyniki przedsiębiorstw maklerskich, podobnie jak innych instytucji rynku kapitałowego, korzystny wpływ

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników za III kwartał 2009 r. Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. T.C. Dębica S.A. T.C. DĘBICA S.A. (1) Agenda Executive summary Sytuacja na rynku Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazał sumy bilansowe 13 900 564 tys. zł,

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazał sumy bilansowe 13 900 564 tys. zł, Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2008

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku Informacja dodatkowa I. W czwartym kwartale 2007r przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości przechodząc na międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. 3 3 Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za III kwartał 2010 r. oraz dane

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2012-31.03.2012

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2012-31.03.2012 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2012-31.03.2012 SPIS TREŚCI: 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat 3. Komentarz

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

/przyjęte przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 8 maja 2009 r./

/przyjęte przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 8 maja 2009 r./ Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2008 oraz wyników oceny Skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I półrocze 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I półrocze 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I półrocze 2015 18 sierpnia 2015 I półrocze 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 86,7 tys. ton w I półroczu 2015 i 163 tys. ton w LTM EBITDA 47,4 mln PLN w I półroczu 2015 i

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 IMS więcej niż media IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 Od stycznia 2012 roku IMS jest spółką publiczną, początkowo notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego spółki MW TENIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 1 1. Wartości niematerialne i prawne i środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Spółka wykazuje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 r. Stowarzyszenie Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy zostało zarejestrowane pod numerem KRS 0000259887 w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za I kwartał 2015 r. 15 maja 2015

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za I kwartał 2015 r. 15 maja 2015 RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY za I kwartał 2015 r. 3 15 maja 2015 SPIS TREŚCI: I. Jednostkowe dane finansowe spółki zawierające pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych i zmian w

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników za I półrocze 2009 r. Warszawa, dnia 31 sierpnia 2009 r. TC Dębica S.A. (1) Wyniki finansowe za I półrocze 2009 r. Rysunki wykorzystane w prezentacji:

Bardziej szczegółowo