SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SEB SFIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SEB SFIO"

Transkrypt

1 Prospekt Informacyjny SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SEB SFIO z wydzielonymi Subfunduszami: 1) SEB Wschodnioeuropejski, 2) SEB Małych Spółek Wschodnioeuropejskich, 3) SEB Europejski, 4) SEB Globalny, 5) SEB Japoński, 6) SEB Nordycki, SEB SFIO ( Fundusz ) jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu Ustawy. Organem SEB SFIO jest SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Szturmowa 2A, Warszawa. adres internetowy: Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. Prospekt informacyjny sporządzony został w Warszawie, w dniu 5 listopada 2007 r. Aktualizacja tekstu jednolitego: 30 maja 2008 r.

2 ROZDZIAŁ I Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 1.1. Firma, siedziba i adres Towarzystwa SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Szturmowa 2A, Warszawa Imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie Osobami odpowiedzialnymi za informacje zawarte w Prospekcie Ewa Małyszko - Prezes Zarządu Towarzystwa, Wojciech Rostworowski - Członek Zarządu Towarzystwa. Antoni Leonik - Członek Zarządu Towarzystwa 1.3. Oświadczenie osób, o których mowa w pkt Oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy i Rozporządzenia, a także, że wedle najlepszej naszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu. Ewa Małyszko Wojciech Rostworowski Antoni Leonik (Prezes Zarządu) (Członek Zarządu) (Członek Zarządu) 2. Podmioty świadczące na rzecz Towarzystwa usługi w zakresie sporządzenia Prospektu 2.1. Firma, siedziba i adres wraz z numerami telekomunikacyjnymi Kancelaria Prawna Vogel Dubiński i Wspólnicy Kancelaria Prawna spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37, Warszawa, telefon (22) , telefaks (22) Imiona i nazwiska osób działających w imieniu podmiotu sporządzającego Prospekt Osobą działającą w imieniu podmiotu sporządzającego Prospekt jest: Robert Tarnacki Radca Prawny 2.3. Oświadczenie osób, o których mowa w pkt 2.2. Oświadczam, że Prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy i Rozporządzenia. Robert Tarnacki (Radca Prawny) 2 SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SEB SFIO

3 ROZDZIAŁ II Dane o Towarzystwie 1. Firma, kraj siedziby, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej. Firma: SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna kraj siedziby: Polska siedziba: Warszawa adres: ul. Szturmowa 2A, Warszawa numery telekomunikacyjne: tel. (0 22) , fax (0 22) adres głównej strony internetowej: adres poczty elektronicznej: 2. Data decyzji KPWiG o udzieleniu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo. Towarzystwo, działając pod firmą ABB Fundusz Towarzystwo Funduszy Powierniczych S.A. uzyskało prawo do prowadzenia działalności jako towarzystwo funduszy powierniczych w zakresie lokowania powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na rachunek uczestników funduszy powierniczych Fundusz Dłużnych Papierów Wartościowych, Fundusz Zrównoważonego Wzrostu oraz Fundusz Akcji i na zarządzanie tymi funduszami, na podstawie zezwolenia KPWiG wydanego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 30 stycznia 1998 r. 3. Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Towarzystwo jest zarejestrowane. ABB Fundusz Towarzystwo Funduszy Powierniczych S.A. dnia 19 lutego 1998 r., jako towarzystwo funduszy powierniczych, zostało wpisane do rejestru handlowego pod numerem RHB przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Za zezwoleniem KPWiG została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy, zmiana firmy Towarzystwa na SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wpisał SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do rejestru przedsiębiorców pod numerem Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy. Na dzień r. wysokość i składniku kapitału własnego Towarzystwa były następujące: Wysokość kapitału własnego Towarzystwa ,51 PLN Kapitał podstawowy Towarzystwa ,00 PLN Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Towarzystwa ,90 PLN Kapitał z aktualizacji wyceny ,00 PLN Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych Towarzystwa ,61 PLN 5. Informacja o opłaceniu kapitału zakładowego Towarzystwa. Kapitał zakładowy w wysokości zł został pokryty w całości wkładem pieniężnym. 6. Firma i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji oraz firma i siedziba akcjonariusza Towarzystwa, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, jeżeli akcjonariusz posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest Skandinaviska Enskilda Banken AB z siedzibą w Sztokholmie, Kungstradgardsgatan 8, posiadająca 100 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa. Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SEB SFIO 3

4 Skandinaviska Enskilda Banken AB z siedzibą w Sztokholmie, Kungstradgardsgatan 8, posiadająca 100% głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa. 7. Imiona i nazwiska członków zarządu Towarzystwa Ewa Małyszko Prezes Zarządu Towarzystwa, pełniąca funkcję Dyrektora ds. Finansowych i Operacyjnych Antoni Leonik - Członek Zarządu, odpowiedzialny za sprzedaż i marketing Wojciech Rostworowski Członek Zarządu Towarzystwa, pełniący funkcję Dyrektora ds. Inwestycji 7.2. członków rady nadzorczej Towarzystwa Petteri Karttunen Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa Hans Ek Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa Rein Rätsep Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa 7.3. osób fizycznych zarządzających funduszem Piotr Zagała 8. Informacje o pełnionych przez osoby wymienione w pkt 7 funkcjach poza towarzystwem, mogących mieć znaczenie dla sytuacji uczestników funduszu Zarząd Pani Ewa Małyszko piastuje funkcję członka Rady Nadzorczej w łotewskiej firmie inwestycyjnej Optimus Fondi. Pani Ewa Małyszko nie pełni funkcji konkurencyjnych w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu. Pan Antoni Leonik jest Dyrektorem Skandinaviska Enskilda Banken S.A. (Spółka Akcyjna) w Luksemburgu Oddział w Polsce. W ramach struktur SEB w Polsce pan Antoni Leonik pełni również funkcję Dyrektora Zarządzającego SEB Wealth Mnagement Poland. Pan Antoni Leonik nie pełni funkcji konkurencyjnych w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu. Pan Wojciech Rostworowski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Spółce Qumak-Sekom SA. Od 2002 r. Pan Wojciech Rostworowski nie pełni funkcji konkurencyjnych w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu osoby fizyczne zarządzające funduszem Pan Piotr Zagała pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Dominet Bank S.A. Pan Piotr Zagała nie pełni funkcji konkurencyjnych wobec Towarzystwa i Funduszu. 9. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nie objętych Prospektem. Na dzień sporządzenia Prospektu Towarzystwo zarządza dwoma innymi niż Fundusz funduszami inwestycyjnymi otwartymi: 9.1 SEB 6 Euro Lokata Fundusz Inwestycyjny Otwarty 9.2 SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty 4 SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SEB SFIO

5 ROZDZIAŁ III Dane o Funduszu SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 1. Data decyzji Komisji o udzieleniu zezwolenia na utworzenie Funduszu. Decyzją z dnia 9 lipca 2007 r. sygn. DFL/4033/5/22/07/VI/U/10-3-1/SP Komisja Nadzoru Finansowego ( Komisja ) udzieliła Towarzystwu zezwolenia na utworzenie Funduszu. 2. Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. Fundusz został zarejestrowany w rejestrze funduszy inwestycyjnych w dniu 27 września 2007 r. pod numerem RFi Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa. Jednostka Uczestnictwa stanowi prawo majątkowe Uczestnika Funduszu określone w Statucie i Ustawie. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu na każde żądanie osoby uprawnionej do uczestnictwa w Funduszu lub Uczestnika Funduszu i dokonuje ich odkupienia na każde żądanie Uczestnika Funduszu. Jednostki Uczestnictwa są umarzane z mocy prawa z chwilą ich odkupienia przez Fundusz. Jednostki Uczestnictwa nie są oprocentowane. SEB SFIO może dokonać podziału Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na równe części. Całkowita wartość Jednostek Uczestnictwa po podziale odpowiada wartości Jednostki Uczestnictwa przed podziałem. O zamiarze podziału Jednostek Uczestnictwa SEB SFIO poinformuje na dwa tygodnie przed podziałem przez ogłoszenie na stronie internetowej Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane na rzecz osób trzecich. Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu. Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu. Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu następuje wyłącznie w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym. Zaspokojenie zastawnika nie wymaga przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, jeżeli zaspokojenie to następuje na podstawie umowy zastawu ustanowionego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz.U. nr 91, poz. 871 ze zm.). W takim przypadku Fundusz dokonuje wypłaty na rachunek zastawnika kwoty należnej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Ustanowienie zastawu staje się skuteczne z chwilą dokonania na wniosek zastawcy lub zastawnika odpowiedniego wpisu do Rejestru, po przedstawieniu Towarzystwu umowy zastawu. Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W razie śmierci Uczestnika, z zastrzeżeniem Jednostek Uczestnictwa zapisanych na wspólnym Rejestrze małżeńskim, Fundusz jest obowiązany na żądanie: 1) osoby, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem Uczestnika odkupić Jednostki Uczestnictwa zapisane w Rejestrze, do wartości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia; 2) osoby, którą Uczestnik wskazał Funduszowi - odkupić Jednostki Uczestnictwa Uczestnika zapisane w Rejestrze do wartości nie wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią Uczestnika dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz nie przekraczającej łącznej wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia. Kwoty oraz Jednostki Uczestnictwa nie wykupione przez Fundusz, odpowiednio do wartości, o których mowa powyżej nie wchodzą do spadku po Uczestniku. SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SEB SFIO 5

6 4. Zwięzłe określenie praw Uczestników Subfunduszy: Uczestnik ma prawo do: 1) nabycia kolejnych Jednostek Uczestnictwa, 2) żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, 3) otrzymania środków pieniężnych ze zbycia Aktywów Subfunduszu, w związku z jego likwidacją, 4) rozporządzenia posiadanymi Jednostkami Uczestnictwa na wypadek śmierci, 5) ustanowienia zastawu na Jednostkach Uczestnictwa, 6) dostępu przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa do Prospektu i skrótu Prospektu Funduszu oraz rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu, 7) dostępu do Prospektu i skrótu Prospektu Funduszu oraz półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu oraz półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy na stronie Towarzystwa w sieci Internet pod adresem 8) żądania doręczenia Prospektu Funduszu oraz rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy. 5. Zasady przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy Do utworzenia Funduszu i Subfunduszu niezbędne jest zebranie wpłat do Funduszu w wysokości nie niższej, niż (słownie: cztery miliony) zł oraz do Subfunduszu w wysokości nie niższej niż (słownie: sto tysięcy) zł. Wpłaty do Funduszu oraz Subfunduszu zbierane będą w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa zbywane przez Subfundusz. Osobami uprawnionymi do zapisywania się na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa. Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa rozpocznie się nie później niż 7 dni od dnia uzyskania przez Towarzystwo zezwolenia na utworzenie Funduszu i zakończy po upływie 60 dni od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów, chyba, że Towarzystwo postanowi o wcześniejszym zakończeniu przyjmowania zapisów, jeżeli zostaną dokonane wpłaty w wysokości określonej powyżej. O rozpoczęciu i zakończeniu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu oraz miejscach przyjmowania zapisów, Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie internetowej Minimalna kwota pierwszej wpłaty oraz każdej kolejnej wpłaty do Subfunduszu wynosi 1000 (słownie: jeden tysiąc) zł, z tym, że określony powyżej limit może być zmniejszany w przypadku wpłat do Subfunduszu dokonywanych w ramach pracowniczych programów emerytalnych lub planów systematycznego oszczędzania. W przypadku wpłat w EUR minimalna kwota pierwszej wpłaty i każdej kolejnej wpłaty do Subfunduszu wynosi 1000 (słownie: jeden tysiąc) EUR, z tym, że określony powyżej limit może być zmniejszany w przypadku wpłat dokonywanych w ramach pracowniczych programów emerytalnych lub planów systematycznego oszczędzania. Fundusz może określić niższe minimalne wpłaty, nie niższe jednak niż 1 zł dla wpłat w złotych lub 1 EUR dla wpłat w EUR, w umowach zawieranych w ramach realizacji pracowniczych programów emerytalnych lub planów systematycznego oszczędzania. Cena Jednostki Uczestnictwa każdego Subfunduszu objętego zapisem wynosi 100 (słownie: 100) zł. Osoba zapisująca się na Jednostki Uczestnictwa winna złożyć wypełniony w trzech egzemplarzach formularz zapisu na Jednostki Uczestnictwa. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki Uczestnictwa ponosi osoba dokonująca zapisów. Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny. Wpłaty do Funduszu są dokonywane na wydzielony rachunek 6 SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SEB SFIO

7 Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza dla Subfunduszu. W terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, Towarzystwo przydziela Jednostki Uczestnictwa na podstawie ważnie złożonych zapisów. Przydział Jednostek Uczestnictwa następuje poprzez wpisanie do Subrejestru liczby Jednostek Uczestnictwa przypadających za dokonaną przez wpłacającego wpłatę do Subfunduszu, powiększoną o wartość odsetek naliczonych przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału. Nieprzydzielenie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu może być spowodowane: 1) nieważnością zapisu na Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu, w przypadku: a) niedokonania wpłaty w pełnej wysokości w terminie składania zapisów; b) niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu przez osobę, która dokonuje wpłaty na Jednostki Uczestnictwa, 2) nie zebraniem przez Subfundusz wpłat, w wysokości określonej powyżej. W przypadku nie przydzielenia Jednostek Uczestnictwa z powodu nieważności zapisu na Jednostki Uczestnictwa lub nie dokonania pełnej wpłaty na Jednostki Uczestnictwa objęte zapisem, Towarzystwo zwraca wpłaty wraz z wartością odsetek naliczonych za okres od dnia dokonanej wpłaty do dnia stwierdzenia nieważności zapisu lub stwierdzenia niedokonania pełnej wpłaty osobom, które dokonały wpłat do Subfunduszu. Zwrot następuje w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zapisów/stwierdzenia nieważności zapisu lub stwierdzenia niedokonania pełnej wpłaty. W terminie 14 dni od dnia: 1) w którym postanowienie sądu rejestrowego o odmowie wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych stało się prawomocne, lub 2) w którym decyzja Komisji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Funduszu stała się ostateczna, lub 3) upływu terminu na dokonanie zapisów Jednostki Uczestnictwa, jeżeli w tym terminie nie zostały dokonane wpłaty do Funduszu w minimalnej wysokości określonej powyżej lub na złożenie wniosku o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych Towarzystwo zwraca wpłaty do Funduszu wraz z odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza dla Subfunduszu, do dnia wystąpienia zdarzenia określonego w pkt.1-3 powyżej. W przypadku, w którym nie dokonano wpłat: 1) do Funduszu w minimalnej wysokości określonej powyżej, Fundusz nie zostaje utworzony a wpłaty dokonane do Subfunduszu zostaną przez Towarzystwo zwrócone wraz z odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza, 2) do Subfunduszu w minimalnej wysokości określonej powyżej a dokonana została wpłata do Funduszu w minimalnej wysokości określonej powyżej poprzez wpłaty konieczne do utworzenia pozostałych Subfunduszy, Subfundusz nie zostaje utworzony. Wpłaty do Subfunduszu zostaną przez Towarzystwo zwrócone wraz z odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza zgodnie z powyższymi postanowieniami dotyczącymi zwrotu wpłat do Funduszu. O niedojściu do skutku utworzenia Subfunduszu Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie internetowej 6. Sposób i szczegółowe warunki zbywania, odkupywania i zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy 6.1. Zbywania Jednostek Uczestnictwa: Podstawowe zasady nabycia Jednostek Uczestnictwa 1. Nabycie Jednostek Uczestnictwa wymaga wpłaty środków pieniężnych i złożenia stosownego oświadczenia woli (zlecenie nabycia) Dystrybutorowi lub bezpośrednio SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SEB SFIO 7

8 Funduszowi, z zastrzeżeniem pkt ppkt 1. a), pkt ppkt 2. oraz pkt ppkt 3. poniżej. Pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa może być dokonane poprzez złożenie zlecenia nabycia bezpośrednio Funduszowi w trybie określonym w pkt ppkt Wpłata środków pieniężnych, złożenie stosownego oświadczenia woli przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która nie posiada Jednostek Uczestnictwa w Funduszu oraz wpisanie tej osoby do Rejestru jest równoznaczne z zawarciem umowy z Funduszem i przystąpieniem tej osoby do Funduszu. Umowa z Funduszem rozwiązuje się z dniem zamknięcia Rejestru. 3. Minimalna kwota pierwszej wpłaty oraz każdej kolejnej wpłaty do Subfunduszu wynosi 1000 (słownie: jeden tysiąc) zł, z tym, że określony powyżej limit może być zmniejszany w przypadku wpłat do Subfunduszu dokonywanych w ramach pracowniczych programów emerytalnych lub planów systematycznego oszczędzania. W przypadku wpłat w EUR minimalna kwota pierwszej wpłaty i każdej kolejnej wpłaty do Subfunduszu wynosi 1000 (słownie:jeden tysiąc) EUR, z tym, że określony powyżej limit może być zmniejszany w przypadku wpłat dokonywanych w ramach pracowniczych programów emerytalnych lub planów systematycznego oszczędzania. Fundusz może określić niższe minimalne wpłaty, nie niższe jednak niż 1 zł dla wpłat w złotych lub 1 EUR dla wpłat w EUR, w umowach zawieranych w ramach realizacji pracowniczych programów emerytalnych lub planów systematycznego oszczędzania Dzień nabycia Jednostek Uczestnictwa 1. Nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez osobę wpłacającą środki pieniężne następuje w Dniu Wyceny, w którym Fundusz wpisze do Subrejestru liczbę Jednostek nabytych za dokonaną wpłatę, jednak nie później niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia wpłaty środków Dystrybutorowi oraz otrzymania przez Dystrybutora zlecenia nabycia. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w przypadku wpłat bezpośrednich nie może nastąpić później niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia wpłaty środków na rachunek prowadzony dla Subfunduszu w ramach rachunku Funduszu u Depozytariusza lub u innego podmiotu prowadzącego rachunek nabyć Subfunduszu. Wpisanie do Subrejestru odbywa się na podstawie uzyskanych przez Fundusz informacji o złożeniu zlecenia nabycia oraz o dokonaniu wpłaty na rachunek prowadzony dla Subfunduszu w ramach rachunku Funduszu u Depozytariusza lub u innego podmiotu prowadzącego rachunek nabyć Subfunduszu, a w przypadku wpłat bezpośrednich na podstawie uzyskanych przez Fundusz informacji o dokonaniu wpłaty na rachunek prowadzony dla Subfunduszu w ramach rachunku Funduszu u Depozytariusza lub u innego podmiotu prowadzącego rachunek nabyć Subfunduszu. 2. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym zlecenie nabycia oraz informacja o dokonaniu wpłaty dotarły do Funduszu, po cenie z tego następującego Dnia Wyceny, z zastrzeżeniem ppkt 3 poniżej. 3. Jeżeli zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa lub informacja o dokonaniu wpłaty dotarły do Funduszu po godzinie w danym Dniu Wyceny, to nabycie Jednostki Uczestnictwa następuje według ceny Jednostki Uczestnictwa w drugim kolejnym Dniu Wyceny następującym po danym Dniu Wyceny. 8 SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SEB SFIO

9 Szczegółowe zasady nabywania Jednostek Uczestnictwa 1. Osoba przystępująca do Subfunduszu może nabywać Jednostki Uczestnictwa: a) poprzez dokonanie wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy prowadzony dla Subfunduszu w ramach rachunku bankowego Funduszu jeżeli osoba ta jest uczestnikiem innego funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego zarządzanego przez Towarzystwo, b) poprzez przesłanie ważnego, prawidłowo wypełnionego, pisemnego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa do Funduszu, korzystając wyłącznie z formularzy udostępnionych przez Fundusz i dokonanie wpłaty środków pieniężnych z rachunku bankowego tej osoby na rachunek bankowy prowadzony dla Subfunduszu w ramach rachunku bankowego Funduszu w innych wypadkach. Warunkiem uznania wpłaty jest podanie na dokumencie wpłacenia środków przynajmniej następujących danych dotyczących osoby wpłacającej: imię i nazwisko albo nazwa (firma), adres zamieszkania albo adres siedziby, numer PESEL lub REGON, nazwa Subfunduszu oraz numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz. Zlecenie wypełnione w sposób nieczytelny lub nieprawidłowy, albo w inny sposób wywołujący wątpliwości, co do treści lub autentyczności nie będzie uznane za ważne zlecenie nabycia. 2. Uczestnik może nabywać dodatkowe Jednostki Uczestnictwa dokonując wpłat środków pieniężnych na wskazany przez Fundusz rachunek bankowy prowadzony dla Subfunduszu w ramach rachunku bankowego Funduszu u Depozytariusza. Wpłaty mogą być dokonywane gotówką w banku, przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub w inny sposób. Warunkiem uznania wpłaty jest podanie na dokumencie wpłacenia środków następujących danych: nazwa Subfunduszu, numer wskazanego przez Fundusz rachunku bankowego prowadzonego dla Subfunduszu w ramach rachunku bankowego Funduszu, imię i nazwisko/nazwa wpłacającego, adres wpłacającego i wpisanie w tytule wpłaty numeru Subrejestru, imienia i nazwiska/nazwy Uczestnika. Dokument wpłaty zawierający powyższe dane stanowi odpowiednik formularza zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. 3. Uczestnik może nabywać dodatkowe Jednostki Uczestnictwa, po zawarciu z Funduszem stosownej umowy, również poprzez przesyłanie środków pieniężnych bezpośrednio na wskazany przez Fundusz rachunek bankowy prowadzony dla Subfunduszu w ramach rachunku bankowego Funduszu u Depozytariusza za pośrednictwem bankomatu. Umowa określać będzie w szczególności techniczne warunki korzystania z bankomatów w związku z nabywaniem Jednostek Uczestnictwa, a także sposób identyfikacji Uczestników oraz zasady przesyłania środków pieniężnych na wskazany przez Fundusz rachunek bankowy prowadzony dla Subfunduszu w ramach rachunku bankowego Funduszu. Umowa nie będzie ograniczała odpowiedzialności Funduszu, ani praw Uczestników, a także nie będzie nakładała na Uczestników dodatkowych obowiązków. 4. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w sposób określony w ppkt 1. a), ppkt 2. i ppkt 3. data otrzymania informacji o wpływie środków na rachunek bankowy prowadzony dla Subfunduszu w ramach rachunku bankowego Funduszu odpowiada dacie otrzymania przez Fundusz informacji, o których mowa w pkt ppkt 1., zaś nabycie Jednostek następuje nie później niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia wpłaty środków. W przypadku otrzymania przez Fundusz informacji o wpłacie, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w następnym Dniu SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SEB SFIO 9

10 Wyceny, po dniu, w którym Fundusz otrzymał informację o dokonaniu wpłaty. 5. Koszty związane z wpłatą środków pieniężnych gotówką w banku, przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub za pośrednictwem bankomatu ponosi osoba wpłacająca środki pieniężne. 6 Fundusz może uzależnić przyjęcie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa od przedstawienia Funduszowi, w sposób przez Fundusz wskazany, dodatkowych informacji pozwalających na identyfikację Uczestnika lub osoby działającej w imieniu Uczestnika, wymaganych przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1505). Powyższe zastrzeżenie dotyczy także innych zleceń przyjmowanych przez Fundusz Cena i liczba nabywanych Jednostek Uczestnictwa Cena Jednostki Uczestnictwa, określana jest w Dniu Wyceny. Cenę nabycia oblicza się według następującego wzoru: WAN/J P.= X/100% gdzie: P. - Cena Jednostki Uczestnictwa, WAN/J - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, X - stawka opłaty manipulacyjnej Osoby dokonujące wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa otrzymują taką liczbę Jednostek, jaką mogą nabyć za wpłaconą przez nich kwotę, podzieloną przez cenę tej Jednostki Składanie zleceń, w tym składanie zleceń za pomocą telefonu, telefaksu lub Internetu 1. Składanie zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz składanie innych dyspozycji przewidzianych w Statucie dokonuje się w formie pisemnej na formularzu przedstawionym przez Dystrybutora lub Fundusz, chyba że Statut stanowi inaczej. Treść formularzy jest ustalana przez Fundusz. 2. Towarzystwo nie odpowiada za szkody wynikłe wskutek błędnego wypełnienia formularza przez osobę składającą zlecenie nabycia lub żądającą odkupienia Jednostek Uczestnictwa, a w szczególności za opóźnienie w zbyciu lub odkupieniu Jednostek Uczestnictwa. 3. Uczestnik może zawrzeć z Funduszem umowę o składanie zleceń telefonicznych, telefaksowych lub internetowych. Na podstawie tej umowy Uczestnik może składać zlecenia: nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz, konwersji, zamiany, ustanowienia lub odwołania blokady oraz odwołania pełnomocnictwa. W umowie określony jest sposób identyfikacji Uczestnika składającego zlecenie oraz warunki techniczne składania i realizacji zleceń. Umowa zawiera udzielane przez Uczestnika pełnomocnictwo do wystawiania zleceń pisemnych na podstawie jego dyspozycji telefonicznych. Umowa nie może ograniczać uprawnień Uczestników i odpowiedzialności Funduszu wynikających z Statutu i przepisów prawa. 4. Przyjmowanie zleceń telefonicznych, telefaksowych lub internetowych odbywa się za pośrednictwem Funduszu lub wskazanych przez Fundusz Dystrybutorów. W przypadku składania zleceń telefonicznych, Uczestnik jest uprzedzany, iż składanie 10 SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SEB SFIO

11 zlecenia będzie nagrywane przez Fundusz. Składanie zlecenia przebiega poprzez odpowiadanie na pytania pracownika Funduszu lub Dystrybutora. Na podstawie przyjętego zlecenia telefonicznego osoba upoważniona wystawia zlecenie na piśmie. 5. Realizacji podlegają tylko takie zlecenia składane za pośrednictwem telefaksu, które zostały: a) przesłane na ustalonych przez Fundusz formularzach, b) wypełnione i przesłane w sposób prawidłowy, czytelny i niewywołujący jakichkolwiek wątpliwości co do ich treści i autentyczności, c) podpisane przez Uczestnika lub jego pełnomocnika, zgodnie ze wzorem podpisu określonym w umowie. 6. Dyspozycje składane za pośrednictwem internetu są wypełniane wyłącznie na formularzach udostępnionych przez Fundusz na witrynach internetowych lub w inny sposób i są ważne, o ile zostaną wypełnione w sposób prawidłowy i niewywołujący jakichkolwiek wątpliwości co do ich treści lub autentyczności. 7. Fundusz ma prawo odmówić przyjęcia dyspozycji telefonicznej, telefaksowej lub składanej za pośrednictwem internetu w przypadku nieprawidłowego działania odpowiedniego urządzenia za pomocą, którego przekazywane są dane Nabywanie Jednostek Uczestnictwa przez osoby fizyczne Osoba niepełnoletnia, która nie ukończyła w dniu przystąpienia do funduszu 13 lat, lub inna osoba niemająca zdolności do czynności prawnych może nabywać Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i żądać ich odkupienia tylko przez przedstawiciela ustawowego tej osoby. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat, lub inna osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych może nabywać Jednostki Uczestnictwa zbywane przez Fundusz i żądać ich odkupienia za zgodą przedstawiciela ustawowego. Uczestnik niemający zdolności do czynności prawnych lub mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie może udzielić pełnomocnictwa Nabywanie Jednostek Uczestnictwa w ramach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego 1. Jednostki Uczestnictwa mogą być nabywane na wspólny rejestr małżonków, zwany dalej: Wspólnym Rejestrem Małżeńskim. 2. Małżonkowie są współuprawnieni do Jednostek Uczestnictwa pozostających na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim. 3. Otwarcie Wspólnego Rejestru Małżeńskiego następuje po: a) złożeniu przez małżonków oświadczenia, że: - wyrażają zgodę na żądanie przez każdego z nich odkupienia, bez ograniczeń, Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim, łącznie z żądaniem odkupienia wszystkich posiadanych Jednostek Uczestnictwa, a także na podejmowanie wszelkich należnych małżonkom środków pieniężnych, - przyjmują do wiadomości, że Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożonych przez małżonków i ewentualnych pełnomocników żądań odkupienia, będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nich, a w przypadku zbiegu żądań odkupienia, których wykonanie jednego wyklucza wykonanie drugiego, Agent Transferowy może wstrzymać się z ich realizacją do czasu uzgodnienia stanowisk pomiędzy małżonkami, - pozostają we wspólności majątkowej; b) zobowiązaniu się przez małżonków do natychmiastowego zawiadomienia - listem poleconym - Agenta Transferowego o ustaniu wspólności majątkowej; SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SEB SFIO 11

12 c) zrzeczeniu się przez małżonków podnoszenia wobec Funduszu oraz Towarzystwa jakichkolwiek zarzutów i roszczeń w związku z: - dokonaniem przez Fundusz, według zasady równości udziałów, podziału Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim w momencie ustania wspólności majątkowej, - odkupieniem Jednostek Uczestnictwa o łącznej wartości przekraczającej udział każdego z małżonków, dokonanym przez Fundusz na podstawie żądania złożonego przez jednego z nich po ustaniu wspólności majątkowej, jeżeli w momencie wykonania takiego zlecenia Fundusz nie posiadał informacji o ustaniu wspólności majątkowej. 4. Udzielanie pełnomocnictwa do dysponowania Jednostkami Uczestnictwa na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim następuje na podstawie zgody obojga małżonków. Pełnomocnictwo może być odwołane przez każdego z małżonków. 5. Uczestnictwo w Funduszu na warunkach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego ustaje w przypadku: a) ustania wspólności majątkowej w wyniku: i) ustania małżeństwa wskutek śmierci, ii) rozwiązania małżeństwa przez rozwód, iii) unieważnienie małżeństwa, iv) separacji, v) umownego przyjęcia przez małżonków ustroju rozdzielności majątkowej; b) orzeczenia sądowego o: i) zniesieniu wspólności majątkowej, ii) ubezwłasnowolnieniu jednego z małżonków, c) odkupienia przez Fundusz wszystkich Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim. 6. Ustanie uczestnictwa w Funduszu na warunkach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego następuje po otrzymaniu przez Agenta Transferowego dokumentów zaświadczających o fakcie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ppkt 5., lecz nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych od daty złożenia tych dokumentów Dystrybutorowi lub Funduszowi. 7. W przypadku ustania uczestnictwa w Funduszu na warunkach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego z powodu śmierci jednego z małżonków - połowę salda Jednostek Uczestnictwa pozostających na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim stawia się do dyspozycji pozostałego przy życiu małżonka, a pozostałą częścią dysponuje się w myśl umownego lub sądowego działu spadku. 8. W przypadku ustania uczestnictwa w Funduszu na warunkach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego z powodów, o których mowa w ppkt 5. a) ii), iii), iv) i v) oraz ppkt 5. b) saldo Jednostek Uczestnictwa dzieli się, stosownie do treści umowy lub orzeczenia sądu, po uprzednim otwarciu dwóch odrębnych Rejestrów na rzecz każdego z uprawnionych Nabywanie Jednostek Uczestnictwa w ramach reinwestycji 1. Z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w ppkt 2. i 3 poniżej, nabycie nowych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez osobę, od której Fundusz odkupił Jednostki Uczestnictwa, jeżeli od dnia wyceny tego zlecenia odkupienia do dnia złożenia zlecenia nabycia Jednostek nie upłynęło 90 dni, jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty manipulacyjnej do wysokości kwoty, jaką ta osoba otrzymała w zamian za odkupienie poprzednio posiadanych Jednostek Uczestnictwa tego 12 SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SEB SFIO

13 Subfunduszu. Uprawnienie to dotyczy sumy wartości odkupionych Jednostek Uczestnictwa - niezależnie od tego, czy odkupienia dokonano na podstawie jednego czy większej liczby żądań Uczestnika, z zastrzeżeniem, że okres 90 dni liczony jest od daty wyceny pierwszego odkupienia uwzględnionego w sumowaniu. 2. Zwolnienie, o którym mowa powyżej przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym. 3. Przepisy ppkt 1. stosuje się odpowiednio do tych osób, od których Fundusz odkupił wszystkie Jednostki Uczestnictwa bądź jedynie ich część. 4. Warunkiem skorzystania z uprawnień, o których mowa w ppkt 1. jest złożenie Dystrybutorowi lub Funduszowi odpowiedniego oświadczenia woli przy składaniu zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Zasady odkupywania Jednostek Uczestnictwa 1. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa wymaga złożenia stosownego oświadczenia woli (żądanie odkupienia) Dystrybutorowi lub bezpośrednio Funduszowi. 2. Uczestnik może zażądać odkupienia części lub wszystkich posiadanych Jednostek Uczestnictwa, przy czym żądanie odkupienia może dotyczyć bądź określonej ilości Jednostek Uczestnictwa, bądź odkupienia Jednostek za określoną kwotę pieniężną. W przypadku, gdy Uczestnik żąda odkupienia Jednostek za kwotę pieniężną równą lub przewyższającą wartość posiadanych przez niego Jednostek, Fundusz odkupuje wszystkie jego Jednostki. 3. Uczestnik może zażądać wielokrotnego, w tym systematycznego, odkupywania od niego Jednostek Uczestnictwa. W żądaniu wielokrotnego odkupywania Jednostek, Uczestnik wskazuje dzień, w którym takie żądanie staje się skuteczne. 4. Uczestnik może zażądać systematycznego odkupywania Jednostek Uczestnictwa poprzez wskazanie, że każdorazowa wartość odkupionych Jednostek Uczestnictwa ma odpowiadać dochodowi uzyskanemu przez Uczestnika z tytułu jego uczestnictwa w Funduszu. 5. Odwołanie zlecenia, o którym mowa w ppkt 3 i 4 wywołuje skutki po otrzymaniu przez Agenta Transferowego oświadczenia w tym przedmiocie, jednak nie później niż w terminie dziesięciu dni roboczych od odebrania takiego oświadczenia przez Fundusz lub Dystrybutora. 6. Odkupienie Jednostek nie może być dokonane przez Fundusz później niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia złożenia stosownego żądania przez Uczestnika lub od dnia, w którym zgodnie z żądaniem Uczestnika jego zlecenie odkupienia stało się skuteczne. 7. Fundusz dokonując odkupienia identyfikuje Jednostki Uczestnictwa podlegające odkupieniu i odkupuje Jednostki Uczestnictwa począwszy od Jednostek Uczestnictwa nabytych po najwyższej cenie (metoda HIFO). Wyłączona jest możliwość wskazania przez Uczestnika kolejności odkupywania Jednostek Uczestnictwa. 8. Jeżeli w wyniku realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa ich wartość zapisana w Subrejestrze spadłaby odpowiednio poniżej 500 (słownie: pięćset) zł lub 500 (słownie: pięćset) EUR, odkupienie obejmować będzie wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane w Subrejestrze. 9. Minimalna wartość zlecenia odkupienia winna wynosić 500 (słownie: pięćset) zł albo zlecenie odkupienia winno obejmować taką ilość Jednostek Uczestnictwa w wyniku odkupienia, których otrzymana kwota z tytułu ich odkupienia będzie wynosić 500 (słownie: pięćset) zł. W przypadku, jeżeli zlecenie odkupienia będzie określało ilość SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SEB SFIO 13

14 Jednostek Uczestnictwa w wyniku odkupienia, których otrzymana kwota z tytułu ich odkupienia będzie niższa niż 500 (słownie: pięćset) zł Fundusz dokona odkupienia Jednostek Uczestnictwa na kwotę co najmniej 500 (słownie: pięćset) zł. W przypadku odkupienia w EUR minimalna wartość zlecenia odkupienia winna wynosić 500 (słownie: pięćset ) EUR. W przypadku, jeżeli zlecenie odkupienia będzie określało ilość Jednostek Uczestnictwa w wyniku odkupienia, których otrzymana kwota z tytułu ich odkupienia będzie niższa niż 500 (słownie: pięćset) EUR Fundusz dokona odkupienia Jednostek Uczestnictwa na kwotę co najmniej 500 (słownie: pięćset) EUR. 10. Towarzystwo działając jako organ Funduszu może zwiększyć lub zmniejszyć minimalną wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrze, o której mowa w ppkt 8 lub minimalną wartość odkupywanych Jednostek Uczestnictwa, o której mowa w ppkt 9 w odniesieniu do Subrejestrów prowadzonych w ramach planów systematycznego oszczędzania lub pracowniczych programów emerytalnych. W takich przypadkach umowa o przystąpienie do planu systematycznego oszczędzania lub umowa o wnoszenie składek do Funduszu w ramach pracowniczego programu emerytalnego określi minimalne wartości, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Dzień odkupienia Jednostek Uczestnictwa 1. Jednostki Uczestnictwa odkupywane są przez Fundusz w dniu, w którym Fundusz wpisał do Subrejestru liczbę odkupionych Jednostek i kwotę należną Uczestnikowi z tytułu ich odkupienia, po cenie obliczonej zgodnie z punktami poniższymi. 2. W przypadku otrzymania przez Fundusz informacji o żądaniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, w Dniu Wyceny do godziny 16.00, cenę odkupienia ustala się w następującym Dniu Wyceny. 3. W przypadku otrzymania przez Fundusz informacji o żądaniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, w Dniu Wyceny po godzinie 16.00, cenę odkupienia ustala się drugim kolejnym Dniu Wyceny po tym Dniu Wyceny. 4. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa w przypadku określonym w pkt ppkt 3. i ppkt 4. powyżej, następuje w dniach określonych przez Uczestnika w takim zleceniu po cenie z tego dnia. Jeżeli dzień określony przez Uczestnika nie jest Dniem Wyceny, ceną odkupienia jest cena Jednostki z ostatniego Dnia Wyceny Cena odkupionych Jednostek Uczestnictwa Cena Jednostki Uczestnictwa, określana jest w Dniu Wyceny. Cenę odkupienia oblicza się według następującego wzoru: P.= WAN/J *(1 X/100%) gdzie: P.- Cena Jednostki Uczestnictwa, WAN/J - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, X- stawka opłaty manipulacyjnej 6.3. Wypłaty kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 1. Jednostki Uczestnictwa odkupywane są przez Fundusz w dniu, w którym Fundusz wpisał do Subrejestru liczbę odkupionych Jednostek i kwotę należną Uczestnikowi z tytułu ich odkupienia. Wypłata środków pieniężnych następuje niezwłocznie po dokonaniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 14 SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SEB SFIO

15 2. Żądając odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Uczestnik wydaje dyspozycje, co do sposobu wypłaty środków pieniężnych Konwersja Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych 1. W ramach konwersji Uczestnik ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu z jednoczesnym nabyciem, za całość kwoty uzyskanej w wyniku tego odkupienia, jednostek uczestnictwa innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo lub subfunduszu wydzielonego w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo, przy czym odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu i nabycie jednostek uczestnictwa innego funduszu (subfunduszu) następuje w tym samym Dniu Wyceny. 2. Osoba składająca zlecenie konwersji jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo lub subfunduszu wydzielonego w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo obciążana jest opłatą za konwersję, której wysokość nie może przekroczyć 6% podstawy naliczania opłaty Zamiana Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na jednostki związane z innym subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych 1. W ramach zamiany pomiędzy subfunduszami wchodzącymi w skład Funduszu Uczestnik ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać odkupienia jednostek uczestnictwa w jednym subfunduszu z jednoczesnym nabyciem, za całość kwoty uzyskanej w wyniku tego odkupienia, jednostek uczestnictwa innego subfunduszu, wchodzącego w skład Funduszu, przy czym odkupienie jednostek uczestnictwa w jednym subfunduszu i nabycie jednostek uczestnictwa innego subfunduszu następuje w tym samym Dniu Wyceny. 2. Osoba składająca zlecenie zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu wchodzącego w skład Funduszu obciążana jest opłatą za zamianę, której wysokość nie może przekroczyć 5% podstawy naliczania opłaty Wypłaty kwot należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników oraz błędnej wyceny Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu W przypadku nieterminowej realizacji zlecenia Uczestnika tj. w przypadku: 1) zleceń nabycia - realizacji zlecenia później niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia wpłaty środków Dystrybutorowi oraz otrzymania przez Dystrybutora zlecenia nabycia, 2) zleceń odkupienia - później niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia złożenia stosownego żądania przez Uczestnika lub od dnia, w którym zgodnie z żądaniem Uczestnika jego zlecenie odkupienia stało się skuteczne, Towarzystwo ponosi odpowiedzialność wobec Uczestnika zgodnie z treścią art. 64 ust. 1 Ustawy. Nabycie lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa w przypadku zleceń realizowanych nieterminowo następuje według ceny Jednostki Uczestnictwa z dnia jej nabycia lub odkupienia, tj. według ceny bieżącej. Zastosowanie ceny bieżącej może skutkować powstaniem szkody po stronie Uczestnika, który, w przypadku: 1) zlecenia nabycia - może nabyć mniej Jednostek Uczestnictwa, niż gdyby zlecenie nabycia zostało zrealizowane najpóźniej w 7 dniu od jego złożenia i wpłaty środków, 2) zlecenia odkupienia - może otrzymać mniejszą kwotę środków pieniężnych z tytułu odkupienia, niż gdyby zlecenie odkupienia zostało zrealizowane najpóźniej w 7 dniu od jego złożenia. SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SEB SFIO 15

16 W takim przypadku powstaje po stronie Uczestnika roszczenie wobec Towarzystwa o naprawienie szkody obejmującej, w przypadku: 1) nabycia Jednostek Uczestnictwa - różnicę w liczbie przyznanych Jednostek Uczestnictwa, 2) odkupienia Jednostek Uczestnictwa - różnicę w wartości wypłaconych środków z tytułu realizacji zlecenia odkupienia. W przypadku stwierdzenia nieterminowej realizacji zlecenia Towarzystwo niezwłocznie naprawi Uczestnikowi poniesioną przez niego szkodę chyba, że Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizację zleceń Uczestników. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizację zleceń Uczestników, w przypadku, w którym niemożliwość terminowej realizacji zlecenia wynika z okoliczności, za które odpowiada: 1) Uczestnik lub 2) bank krajowy lub instytucja kredytowa. Zgodnie z art. 33 ust. 4 Ustawy za szkody poniesione przez osoby nabywające lub odkupujące jednostki uczestnictwa za pośrednictwem banku krajowego lub instytucji kredytowej odpowiada wyłącznie ten bank krajowy lub instytucja kredytowa, chyba, że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które bank krajowy lub instytucja kredytowa nie ponosi odpowiedzialności. Tym samym, jeżeli nieterminowa realizacja zlecenia nastąpiła z winy banku krajowego lub instytucji kredytowej roszczenia Uczestnika Funduszu, o których mowa powyżej, winny być kierowane bezpośrednio do banku krajowego lub instytucji kredytowej. W przypadku błędnej wyceny Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, Towarzystwo niezwłocznie skoryguje liczby nabytych i odkupionych Jednostek Uczestnictwa mając na uwadze prawidłowo ustaloną wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa oraz, w przypadku Uczestników, którzy otrzymali niższą kwotę środków pieniężnych, niż powinni byli otrzymać z tytułu odkupienia mając na uwadze prawidłowo ustaloną Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, dopłaci Uczestnikowi brakującą kwotę. 7. Wskazanie okoliczności, w których Fundusz może zawiesić zbywanie lub odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa Fundusz nie przewiduje możliwości zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Zawieszenie odkupywania Jednostek Uczestnictwa Jeżeli w okresie dwóch tygodni suma wartości odkupionych przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa oraz Jednostek Uczestnictwa, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa na dwa tygodnie. W sytuacji, o której mowa powyżej, za zgodą i na warunkach określonych przez KNF: 1) odkupywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres nieprzekraczający dwóch miesięcy, 2) w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Fundusz może odkupywać Jednostki Uczestnictwa w ratach. 8. Określenie rynków, na których są zbywane Jednostki Uczestnictwa. 16 SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SEB SFIO

17 8.1. Ze względu na terytorialny zasięg oferty SEB SFIO Jednostki Uczestnictwa są zbywane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Ze względu na osoby, którym SEB SFIO zbywa Jednostki Uczestnictwa Osobami uprawnionymi do nabywania i żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 9. Informacje na temat obowiązków podatkowych Funduszu oraz jego Uczestników, ze wskazaniem obowiązujących przepisów, w tym informacja, czy z posiadaniem Jednostek Uczestnictwa wiąże się konieczność uiszczania podatku dochodowego. 9.1 Obowiązki podatkowe SEB SFIO Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 roku, nr 54, poz. 654 ze zm.) dochody funduszy inwestycyjnych utworzonych na podstawie przepisów Ustawy uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych Zasady opodatkowania Uczestników SEB SFIO będących osobami fizycznymi Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 roku, nr 14, poz. 176 ze zm.), dochody osób fizycznych uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu udziału w funduszach kapitałowych są opodatkowane w formie ryczałtu podatkiem w wysokości 19% kwoty dochodu. Dochodów z udziałów w funduszach inwestycyjnych nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł. Przedmiotem opodatkowania jest dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Przychodem jest różnica pomiędzy wpłacaną kwotą na nabycie Jednostek Uczestnictwa, a kwotą należną (w związku z odkupieniem Jednostek Uczestnictwa). Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich. Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 17 ust. 1c. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami nie ustala się przychodu z tytułu zamiany jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu. Zasady opodatkowania dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych uzyskiwane przez osoby fizyczne, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, mogą być modyfikowane postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zryczałtowany podatek dochodowy obowiązane są pobierać podmioty, które dokonują wypłat lub stawiają do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne z tytułów udziałów w funduszach kapitałowych. Wypłaty: - transferowe środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego do innego pracowniczego programu emerytalnego lub na indywidualne konto emerytalne w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, - środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika, SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SEB SFIO 17

18 zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są wolne od podatku dochodowego. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w związku z: - gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego, - wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci oszczędzającego, - wypłatą transferową, są wolne od podatku dochodowego, z tym że zwolnienie to nie ma zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający gromadził oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że przepisy te przewidują taką możliwość Zasady opodatkowania Uczestników będących osobami prawnymi i niektórymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej Dochody osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek: cywilnych, jawnych, partnerskich komandytowych i komandytowoakcyjnych, uzyskane w związku z uczestnictwem w funduszach kapitałowych, podlegają obowiązkowi podatkowemu i są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 roku, nr 54, poz. 654 ze zm.). Przedmiotem opodatkowania jest uzyskany dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych oraz certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Wydatki te są kosztem uzyskania przychodu dopiero przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych, a także z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w przypadku likwidacji funduszu inwestycyjnego. Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 20) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami do przychodów nie zalicza się przychodów uzyskanych z tytułu zamiany jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu. Dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych opodatkowane są od dnia 1 stycznia 2004 roku według stawki 19%. Osoby prawne uzyskujące przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych zobowiązane są do wykazywania uzyskanego w efekcie tych transakcji przychodu i kosztu jego uzyskania, w składanych deklaracjach podatkowych informujących o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Jeżeli uczestnik funduszu kapitałowego jest osobą zagraniczną, zasady jego opodatkowania mogą być inne, w przypadku zawarcia przez Rzeczpospolitą Polską z państwem osoby zagranicznej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Zastrzeżenie: Ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego. 18 SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SEB SFIO

19 10. Wskazanie dnia, godziny w tym dniu i miejsca, w którym najpóźniej publikowana jest Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, a także miejsca publikowania ceny zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa Aktywa Subfunduszy wycenia się w Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Wycena Aktywów Subfunduszy oraz ustalenie Wartości Aktywów Netto Subfunduszy oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszy przypadających na Jednostkę Uczestnictwa dokonywane jest w Dniach Wyceny. Wartość Aktywów Netto Subfunduszy na Jednostkę Uczestnictwa oraz cenę zbywania Jednostek Uczestnictwa ogłaszana jest na stronie najpóźniej drugiego dnia roboczego przypadającego po Dniu Wyceny o godzinie 12: Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu Wartość Aktywów Aktywa Funduszy i Subfunduszy wycenia się w Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdań finansowych, z zachowaniem zasad określonych poniżej. Wycena Aktywów Funduszu i Subfunduszy oraz ustalenie Wartości Aktywów Netto Funduszu i Subfunduszy oraz Wartości Aktywów Netto poszczególnych Subfunduszy przypadających na Jednostkę Uczestnictwa dokonywane jest w Dniach Wyceny. Aktywa Funduszu i Subfunduszy wycenia się, a zobowiązania Funduszu i zobowiązania Subfunduszy ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem pkt ppkt 1. 1) i 1.2) oraz pkt Wartość Aktywów Funduszu i Subfunduszy oraz wartość zobowiązań Funduszu oraz Subfunduszy w danym Dniu Wyceny jest ustalana według stanów aktywów w tym Dniu Wyceny oraz wartości aktywów i zobowiązań w tym Dniu Wyceny. Wartość Aktywów Netto Funduszu ustala się pomniejszając wartość Aktywów wszystkich Subfunduszy w danym Dniu Wyceny o ich zobowiązania oraz zobowiązania Funduszu w tym Dniu Wyceny. Wartość Aktywów Netto danego Subfunduszu jest równa wartości Aktywów tego Subfunduszu w Dniu Wyceny pomniejszonej o zobowiązania związane z funkcjonowaniem tego Subfunduszu oraz odpowiednią część zobowiązań Funduszu dotyczących całego Funduszu. Wartość Aktywów Netto danego Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa jest równa Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu w Dniu Wyceny podzielonej przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa, które w tym dniu są w posiadaniu Uczestników. Wartość Aktywów Netto poszczególnych Subfunduszy na Jednostkę Uczestnictwa oraz cena zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa ogłaszana jest na stronie niezwłocznie po ich ustaleniu Lokaty notowane na Aktywnym Rynku 1. Składniki lokat notowanych na Aktywnym Rynku wyceniane są w sposób następujący: 1) wartość godziwą składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się w oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs danego składnika lokat z Aktywnego Rynku, 2) jeżeli w momencie dokonywania wyceny Aktywny Rynek, na postawie, którego wyceniany jest dany składnik lokat, nie prowadzi obrotu, wówczas wyceny danego składnika lokat dokonuje się w oparciu o ostatni kurs zamknięcia albo inną ustaloną przez Aktywny Rynek wartość stanowiącą jego odpowiednik, który to kurs lub wartość koryguje się z wykorzystaniem wartości oszacowanej w pierwszej kolejności przez serwis Bloomberg, a w przypadku braku możliwości wykorzystania serwisu Bloomberg, przy wykorzystaniu serwisu Reuters, a następnie, w przypadku dłużnych papierów wartościowych metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, 3) jeżeli ostatni dostępny kurs został wyznaczony w oparciu o znacząco niski wolumen SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SEB SFIO 19

20 obrotów na danym składniku Aktywów lub kurs ten pochodzi z dnia wcześniejszego niż ostatni dzień obrotu danym składnikiem na danym Aktywnym Rynku, wówczas kurs koryguje się z wykorzystaniem wartości oszacowanej w pierwszej kolejności przez serwis Bloomberg, a w przypadku braku możliwości wykorzystania serwisu Bloomberg, przy wykorzystaniu serwisu Reuters, a następnie, w przypadku dłużnych papierów wartościowych metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 2. W przypadku, gdy składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym Aktywnym Rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. 3. Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego, o którym mowa w ppkt 2, jest możliwość dokonania transakcji na danym rynku. W przypadku niemożliwości zastosowania kryterium, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym rynek główny ustalany będzie w oparciu o ilość danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku. 4. Wyboru rynku głównego, o którym mowa w ppkt 3, dokonuje się na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. 5. Ostatnie dostępne kursy, o których mowa w ppkt 1, w dniu dokonywania wyceny określa się o godzinie 12:00. O godzinie 12:00 następuje kumulacja obrotów na Aktywnym Rynku w Polsce oraz dostępne są bieżące kursy walutowe wyliczane przez Narodowy Bank Polski. 6. Zgodnie z postanowieniami podpunktów powyższych będą wyceniane następujące lokaty: 1) obligacje, bony skarbowe, bony pieniężne i inne dłużne papiery wartościowe, 2) instrumenty pochodne, 3) tytuły uczestnictwa SEB Eastern Europe ex Russia Fund Lokaty nienotowane na Aktywnym Rynku 1. Wartość składników lokat nienotowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się w następujący sposób: 1) obligacje, bony skarbowe, bony pieniężne i inne dłużne papiery wartościowe oraz inne instrumenty rynku pieniężnego w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu Efektywnej Stopy Procentowej, 2) depozyty bankowe w wartości godziwej z zastosowaniem powszechnie uznanych metod estymacji, 3) dłużne papiery wartościowe zawierające wbudowane instrumenty pochodne z zastosowaniem Efektywnej Stopy Procentowej, a wbudowany instrument w oparciu o model właściwy zgodnie z ppkt 4) poniżej dla wyceny danego instrumentu pochodnego, 4) instrumenty pochodne w oparciu o modele wyceny powszechnie stosowane dla danego typu składnika lokat: a) w przypadku kontraktów terminowych: model zdyskontowanych przepływów pieniężnych, przy czym w przypadku kontraktów terminowych dotyczących walut stosuje się model wyceny oparty na kursach interpolowanych (wyznaczany z porównania kursu bieżącego i kursu terminowego z uwzględnieniem terminu wykonania transakcji terminowej); b) w przypadku instrumentów typu opcyjnego: model Blacka- Scholesa; c) z wykorzystaniem modeli szacunkowych, które w inny sposób wyznaczą wartość godziwą instrumentu pochodnego. 5) tytuły uczestnictwa - w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość aktywów netto na tytuł uczestnictwa, z uwzględnieniem zdarzeń, które miały miejsce po dniu ogłoszenia 20 SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SEB SFIO

SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SEB FIO)

SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SEB FIO) Prospekt Informacyjny SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SEB FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu, SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY NOVO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy Novo SFIO ) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, w Warszawie, przy Rondzie ONZ 1 z

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY NOVO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy Novo FIO ) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, w Warszawie, przy Rondzie ONZ 1 z wydzielonymi Subfunduszami:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA z dnia 3 kwietnia 2014 r. PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

AKTUALIZACJA z dnia 3 kwietnia 2014 r. PROSPEKTU INFORMACYJNEGO AKTUALIZACJA z dnia 3 kwietnia 2014 r. PROSPEKTU INFORMACYJNEGO QUERCUS PARASOLOWY SFIO tekst jednolity z dnia 31 października 2013 r. 1. Na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego informacja dotycząca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogłasza zmiany w statucie ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu 1 części I statutu ING Perspektywa

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 29 maja 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A.

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 Zasady i warunki przystąpienia do PSO... 2 3. Umowa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY NOVO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (poprzednia nazwa: SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty) (Fundusz może używać skróconej nazwy Novo FIO ) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. AGIO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu: AGIO SFIO

PROSPEKT INFORMACYJNY. AGIO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu: AGIO SFIO AGIO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami: Agio Multistrategia, Agio Kapitał, Agio Agresywny 1, Agio Aktywnej Alokacji (subfundusz powstały z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2013 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION Postanowienia ogólne 1 1. Wyrażenia użyte w treści Regulaminu oznaczają: 1) Fundusz NN Parasol Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY SFIO) SUPERFUND TREND BIS POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Rozdział I. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1/186 UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Oznaczenia Subfunduszy*: 1) UniEURIBOR 2) UniTotal Trend 3) UniWIBID (subfundusz powstały z przekształcenia UniWIBID Specjalistycznego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 1/344 UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Oznaczenia Subfunduszy*: 1) UniEURIBOR 2) UniWIBID Plus (dawniej: UniWIBID; subfundusz powstały z przekształcenia UniWIBID Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 12.05.2011 r./ Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych ( IKE ) przez fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Globalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Allianz Globalny SFIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz BRIC, - Allianz Akcji Azji i Pacyfiku. Allianz Globalny

Bardziej szczegółowo

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 1/179 UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Oznaczenia Subfunduszy*: 1) UniEURIBOR 2) UniWIBID Plus (dawniej: UniWIBID; subfundusz powstały z przekształcenia UniWIBID Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 1/265 UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Oznaczenia Subfunduszy*: 1) UniEURIBOR 2) UniWIBID Plus (dawniej: UniWIBID; subfundusz powstały z przekształcenia UniWIBID Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A.

R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A. R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A. Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w DWS Polska

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 czerwca 2009 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO. ( Regulamin )

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO. ( Regulamin ) REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER 1 Definicje Użytym w niniejszym regulaminie wyrażeniom nadano następującą treść: 1) Agent Transferowy - podmiot pełniący funkcję agenta transferowego dla

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel Regulamin Programu Inwestycyjnego Wybierz Swój Portfel (oferowany w ramach BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego) obowiązujący od dnia 24.11.2016 r. Art. 1. Postanowienia Ogólne. 1. Z Programu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY (SUPERFUND SFIO PORTFELOWY)

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY (SUPERFUND SFIO PORTFELOWY) PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY (SUPERFUND SFIO PORTFELOWY) FUNDUSZ JEST SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM OTWARTYM Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:

Bardziej szczegółowo

PZU Portfele Kapitałowe

PZU Portfele Kapitałowe PZU Portfele Kapitałowe Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym PZU Portfele Kapitałowe (Regulamin) 1. Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1 [Definicje] 1) Program wyspecjalizowany Program

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO) FUNDUSZ JEST SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM OTWARTYM Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI: SUPERFUND A, SUPERFUND

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r.

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: - Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty - BPS FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - BPS Akcji, - BPS Stabilnego Wzrostu, - BPS Obligacji, - BPS Pieniężny. Organem BPS FIO jest BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO AUTOLOKACJA

ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO AUTOLOKACJA ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO AUTOLOKACJA DEFINICJE 1. 1. Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym Autolokacja oferowanym przez fundusze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./ ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./ Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych ( IKE ) przez fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. MS Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. z wydzielonymi subfunduszami:

PROSPEKT INFORMACYJNY. MS Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. z wydzielonymi subfunduszami: MS Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami: MS Płynnościowy MS Obligacji MS Stabilnego Wzrostu MS Aktywnego Inwestowania MS Akcji Fundusz może używać skróconej nazwy w

Bardziej szczegółowo

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 1/240 UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Oznaczenia Subfunduszy*: 1) UniEURIBOR 2) UniWIBID Plus (dawniej: UniWIBID; subfundusz powstały z przekształcenia UniWIBID Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 1/417 UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Oznaczenia Subfunduszy*: 1) UniEURIBOR 2) UniWIBID Plus (dawniej: UniWIBID; subfundusz powstały z przekształcenia UniWIBID Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM DLA DZIECI ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM DLA DZIECI ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM DLA DZIECI ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1 1. Ilekroć w Zasadach Uczestnictwa jest mowa o: Inwestorze

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA

BROSZURA INFORMACYJNA BROSZURA INFORMACYJNA Szczegółowe informacje dotyczące usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych ING Usługi Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO) FUNDUSZ JEST SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM OTWARTYM Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI: SUPERFUND RED

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 252 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo

Statut BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Statut BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Statut BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rozdział I ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Postanowienia ogólne. -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

7) oświadczenie Oszczędzającego o zapoznaniu się z treścią. Regulaminu IKE,

7) oświadczenie Oszczędzającego o zapoznaniu się z treścią. Regulaminu IKE, REGULAMIN prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne TFI PZU SA Rozdział I Postanowienia ogólne Zakres regulacji 1. 1. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych

Bardziej szczegółowo

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 1/1 UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Oznaczenia Subfunduszy*: 1) UniEURIBOR 2) UniWIBID Plus (dawniej: UniWIBID; subfundusz powstały z przekształcenia UniWIBID Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A.

Regulamin. Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A. Regulamin Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 3. ISO... 2 Zasady

Bardziej szczegółowo

STATUT UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

STATUT UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty STATUT UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Część I. Fundusz Rozdział I. Postanowienia ogólne. Art. 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniFundusze Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Millennium TFI

Tabela Opłat Millennium TFI Tabela Opłat Millennium TFI Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DB FUNDS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

PROSPEKT INFORMACYJNY DB FUNDS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PROSPEKT INFORMACYJNY DB FUNDS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy DB Funds FIO ) z wydzielonymi subfunduszami: DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH DB FUND DYNAMICZNYM DB FUND

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - BPS SFIO z wydzielonymi subfunduszami - BPS Spółdzielczy Depozytowy - BPS Płynnościowy - BPS Obligacji Korporacyjnych - BPS Panorama

Bardziej szczegółowo

STATUT UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

STATUT UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty STATUT UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Część I. Fundusz Rozdział I. Postanowienia ogólne. Art. 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniFundusze Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE Promocja została zorganizowana z okazji 20-lecia działalności Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA z siedzibą w Warszawie i dedykowana

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny BGŻ SFIO 2014-10-10

Prospekt informacyjny BGŻ SFIO 2014-10-10 Prospekt informacyjny BGŻ SFIO 2014-10-10 2 PROSPEKT INFORMACYJNY BGŻ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Oznaczenia Subfunduszy: Subfundusz Konserwatywny Subfundusz Stabilny Subfundusz Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SEB 5 Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty. (SEB 5 Obligacji Skarbowych FIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SEB 5 Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty. (SEB 5 Obligacji Skarbowych FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SEB 5 Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SEB 5 Obligacji Skarbowych FIO) Poprzednie nazwy Funduszu: - SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego,

Bardziej szczegółowo

r. Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy

r. Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy 23.03.2016 r. Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy Z dniem 23 marca 2016 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego PZU Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - BPS SFIO z wydzielonymi subfunduszami: - BPS Depozytowy - BPS Płynnościowy - BPS Obligacji Korporacyjnych - BPS Akcji Polskich Organem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności 1 1. Słownik wyrażeń użytych w poniższym regulaminie: Bank z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20. Program Program Systematycznego

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty 1 1. Ilekroć w Zasadach Uczestnictwa jest mowa o: Banku

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu:

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: OGŁOSZENIE Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: 1. Tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Statut CitiObligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PTE BANKOWY S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999r., nr 2 z dnia 15.03.2000r.,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY NOVO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (poprzednia nazwa: SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty) (Fundusz może używać skróconej nazwy Novo FIO ) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION Załącznik nr 1 do Aneksu nr 9 Załącznik nr 8 do Umowy dystrybucyjnej Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION 1 1. WyraŜenia uŝyte

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) U S T A W A z dnia

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy wyciąg z aktu notarialnego ze wskazaniem szczegółowych zmian w Statutach poszczególnych Funduszy.

Poniżej przedstawiamy wyciąg z aktu notarialnego ze wskazaniem szczegółowych zmian w Statutach poszczególnych Funduszy. Uprzejmie informujemy, iż na mocy aktu notarialnego z dnia 27 stycznia 2009 r. nastąpiła zmiana Statutów następujących Funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.: DWS Polska FIO Zrównoważony, DWS

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego, uwzględniający aktualizację z dnia 22 listopada 2013 r. i aktualizację z dnia 11 grudnia 2013 r., sporządzony w wersji elektronicznej, w celu opublikowania na

Bardziej szczegółowo

Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty. CZĘŚĆ I. Fundusz. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty. CZĘŚĆ I. Fundusz. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty CZĘŚĆ I. Fundusz Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

STATUT OPTIMUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO CZĘŚĆ I FUNDUSZ. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT OPTIMUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO CZĘŚĆ I FUNDUSZ. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT OPTIMUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Fundusz

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego, uwzględniający aktualizację z dnia 1 stycznia 2013 r., sporządzony w wersji elektronicznej, w celu opublikowania na stronie internetowej. PROSPEKT INFORMACYJNY

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12 (budynek Senator), 00-085 Warszawa www.leggmason.pl Podstawowe zasady prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO) FUNDUSZ JEST SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM OTWARTYM Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI: SUPERFUND RED

Bardziej szczegółowo

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 1/41 UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz może używać skróconej nazwy: UniFundusze SFIO. Siedzibą i krajem siedziby Funduszu jest siedziba i kraj siedziby Towarzystwa Firma

Bardziej szczegółowo