ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK 1 1. Komórki organizacyjne są obowiązane do wzajemnego uzgadniania swojej działalności oraz współpracy przy wykonywaniu zadań dla nich wyznaczonych. 2. Komórki organizacyjne, które są wiodące w sprawach ustalonych w ich zakresach działania mogą wyrażać w ramach posiadanych pełnomocnictw stanowisko uzgodnione z komórkami współdziałającymi oraz żądać od komórek współdziałających informacji, wyjaśnień, opinii, opracowań niezbędnych do realizacji zadań. 3. Do zadań realizowanych przez wszystkie Komórki organizacyjne należy: 1) przestrzeganie polityki Systemu Zarządzania Jakością oraz procedur określonych w Księdze Jakości, 2) opracowywanie projektów do programów rozwoju miasta w części dotyczącej danej komórki organizacyjnej, 3) przygotowanie projektów uchwał, materiałów informacyjnych i analiz będących przedmiotem obrad Rady oraz dla potrzeb Burmistrza, 4) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady oraz zarządzeń i decyzji Burmistrza, 5) opracowywanie propozycji do projektu budżetu gminy w zakresie problematyki należącej do kompetencji danej komórki, realizacja budżetu oraz przedstawianie wniosków o ewentualne zmiany zatwierdzonego budżetu, 6) opracowywanie sprawozdawczości i wykonywanie innych prac statystycznych w ramach programu badań Głównego Urzędu Statystycznego, 7) podejmowanie działań zapewniających skuteczną ochronę mienia Urzędu, 8) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w granicach upoważnienia udzielonego przez Burmistrza, 9) udzielanie wyjaśnień dotyczących wniosków i postulatów wyborców, uchwał i wniosków oraz skarg, wniosków i petycji obywateli, 10) współpraca z komisjami Rady w zakresie kompetencji referatów i dyspozycji Burmistrza, 11) prowadzenie i przechowywanie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym, rzeczowym wykazem akt, 12) przygotowywanie niezbędnych materiałów w zakresie kompetencji komórek organizacyjnych dla potrzeb Rady i Burmistrza, a dotyczących sprawowania funkcji nadzorczych nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi, 12) rozstrzyganie spornych problemów w sprawach wynikających z zawartych umów, 13) znajomość przepisów w zakresie prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego i stosowanych przepisów prawa materialnego, 14) merytoryczny nadzór i aktualizacja strony WWW oraz BIP w zakresie działań komórki organizacyjnej, 15) wykonywanie na polecenie Burmistrza innych zadań w sprawach nieobjętych zakresem działania danej komórki organizacyjnej. 1

2 2 Do zakresu działania Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy: 1) W zakresie spraw kadrowych: a) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, b) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników Urzędu, c) prowadzenie spraw związanych z okresowymi ocenami kwalifikacyjnymi pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczych, d) organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów, e) opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczących pracowników Urzędu, f) przestrzeganie przepisów związanych z naborem na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze, g) prowadzenie ewidencji czasu pracy dla pracowników Urzędu oraz ewidencji wyjazdów służbowych dla pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, a także urlopów, h) przygotowywanie i prowadzenie centralnego rejestru umów zleceń, umów o dzieło oraz porozumień w celu realizacji zadań z zakresu komórki organizacyjnej i innych jednostek organizacyjnych, i) przygotowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami a także prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych na używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych dla pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych oraz naliczanie ryczałtów wynikających z tych umów, j) wykonywanie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie obowiązku składania przez pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, k) prowadzenie spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2) W zakresie spraw administracyjnych: a) opracowywanie projektów regulaminów i statutu, b) prowadzenie rejestru uchwał Rady oraz zarządzeń Burmistrza, c) przedkładanie uchwał Rady oraz zarządzeń Burmistrza wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej - odpowiednio do właściwości organów nadzoru, d) przygotowywanie sprawozdań z działalności Burmistrza na sesje Rady Gminy, e) prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem informacji publicznej. 3) W zakresie spraw kancelaryjnych: a) zapewnienie obsługi kancelaryjnej Urzędu, sekretarskiej Burmistrza i Zastępcy Burmistrza, b) organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków klientów, c) przyjmowanie, rozdział i wysyłka korespondencji, d) prenumerowanie dzienników, czasopism oraz zakup specjalistycznych wydawnictw, e) zamawianie formularzy, druków i pieczęci urzędowych, f) prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz książki uwag mieszkańców, g) zamawianie i ewidencja pieczęci Urzędowych. 4) W zakresie ewidencji ludności: a) prowadzenie ewidencji ludności i rejestru wyborców w systemie kartotekowym i komputerowym, b) wydawanie decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania, 2

3 c) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość, d) sporządzanie spisów i zestawień ludności dla celów wyborczych i innych, e) przyjmowanie pism sądowych w przypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w jego miejscu zamieszkania, 5) W zakresie obsługi Rady: a) obsługa kancelaryjno biurowa Rady i jej organów, b) przygotowanie organizacyjne sesji i posiedzeń Rady, c) sporządzanie protokołów z obrad sesji, posiedzeń komisji a także prowadzenie rejestrów uchwał, wniosków, opinii i interpelacji radnych i przekazywanie ich Burmistrzowi, d) przedkładanie projektów uchwał Rady Burmistrzowi, e) udział w opracowywaniu planu działania rady na okres kadencji, rocznych planów pracy Rady i jej organów, f) prowadzenie ewidencji radnych i czuwanie nad zabezpieczeniem ich praw, g) opracowywanie na wniosek przewodniczącego Rady informacji oraz ocen dla potrzeb Rady i ich organów, h) organizacja spotkań radnych z wyborcami oraz dyżurów radnych dla przyjmowania wniosków, uwag i skarg wyborców, i) prowadzenie rejestrów skarg i wniosków zgłoszonych w czasie dyżurów przewodniczącego Rady, radnych oraz tych, które wpłynęły na adres Rady lub jej organów i podejmowanie działań do ich rozpatrzenia przez kompetentne organy, j) organizowanie i obsługa narad oraz spotkań zwoływanych przez przewodniczącego Rady, k) prowadzenie spraw związanych z wygaśnięciem mandatów radnych i zmianami w składzie osobowym Rady lub jej organów. 6) zapewnienie kompleksowej informacji dla klientów Urzędu, 7) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, 8) administrowanie siecią komputerową i obsługa urządzeń biurowych, 9) realizacja zadań w zakresie bhp, 10) wykonywanie prac zleconych związanych z wyborami i referendum, 11) obsługa gospodarcza Urzędu, 12) obsługa łączności telefonicznej, 13) zaopatrywanie pracowników w materiały biurowe i środki czystości, 14) zlecanie bieżących remontów i prowadzenie konserwacji budynku, 15) utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych, 16) dekorowanie siedziby Urzędu z okazji świąt, 17) dokonywanie zakup wyposażenia Urzędu w meble i sprzęt biurowy, 18) wykonywanie zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, 19) prowadzenie spraw związanych z bezrobociem, organizacją prac społecznie użytecznych, 20) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów ławników do sądów powszechnych i wyborów samorządów mieszkańców wsi, 21) realizacja zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz współpraca z SPZOZ w Barcinie w tym zakresie, 22) prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim, 23) wykonywanie czynności organizacyjno technicznych związanych z systemem zarządzania jakością, 24) wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne Urzędu i Rady 25) prowadzenie i nadzorowanie wypożyczalni sprzętu przy Stanicy Żeglarskiej Neptun oraz organizowanie pracy na terenie wypożyczalni, 3

4 26) koordynowanie usług w zakresie udostępniania sprzętu wodnego w celach sportowych i rekreacyjnych. 3 Do zakresu działania Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska należy: 1) W zakresie produkcji zwierzęcej: a) prowadzenie rejestru psów agresywnych, b) wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt właścicielowi, c) wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku, d) podawanie do publicznej wiadomości zarządzeń Państwowego Lekarza Weterynarii w zakresie tymczasowych środków zmierzających do umiejscowienia choroby i nadzór nad ich wykonaniem, e) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu choroby zakaźnej zwierząt, f) współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu obszarów Gminy, załatwianie spraw wynikających z ustawy prawo łowiecki będące w zakresie działań Burmistrza. 1) W zakresie produkcji rolnej: a) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi, b) sporządzenie statystyki rolniczej i udział w pracach dotyczących spisów rolnych, 2) Z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawa budowlanego: a) współdziałanie w przygotowaniu materiałów niezbędnych do opracowania uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, b) sporządzanie prognozy skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze oraz skutków budowy dużych obiektów handlowych w przypadku ustalenia w planie terenów przeznaczonych pod te obiekty, c) współdziałanie w przygotowaniu materiałów niezbędnych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, d) wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego, e) prowadzenie rejestru planów miejscowych, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami oraz właściwe ich przechowywanie, f) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz stwierdzanie ich wygaśnięcia, g) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, h) oznaczenie nieruchomości i prowadzenie nazewnictwa ulic, placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości, i) wydanie decyzji o naliczaniu opłat planistycznych, j) ustalenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, k) opiniowanie zmiany charakteru użytkowania gruntu, z rolnego na leśny. 3) W zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym: a) tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz zapewnienie lokali socjalnych i lokali zamiennych, b) pełnienie nadzoru nad działalnością zarządców nieruchomości gminnych w zakresie eksploatacji budynków gminnych, nieruchomości gminnych, 4

5 utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, nad realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie, c) współpraca z zarządcami w zakresie administrowania lokalami mieszkalnymi, d) załatwianie spraw związanych ze zmianą wielkości udziałów właścicieli poszczególnych lokali we współwłasności domu oraz we współużytkowaniu gruntu po dokonaniu przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynków gminnych, e) określanie zasad przeznaczenia do sprzedaży lokali w domach wielomieszkaniowych w budynkach gminnych, 4) W zakresie gospodarki nieruchomościami: a) opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego oraz przepisami szczególnymi, b) tworzenie zasobów gruntów na potrzeby Gminy poprzez wykup i komunalizację, c) przygotowywanie sprzedaży gruntów osobom fizycznym i prawnym, d) wypłacanie odszkodowań za przejmowane grunty wydzielane pod drogi publiczne e) zlecanie prac geodezyjnych związanych z realizacją inwestycji gminnych, f) załatwianie z urzędu spraw związanych z nabywaniem działek przez osoby uprawnione, g) korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości oraz składanie oświadczeń o wykonaniu prawa pierwokupu, h) zawieranie umów na dzierżawę terenów i nieruchomości oraz określanie stosownych opłat, i) dokonywanie okresowych kontroli wydzierżawionych nieruchomości, j) załatwianie spraw związanych z przekazywaniem gruntów jednostkom organizacyjnym w zarząd oraz zawieraniem umów o przekazanie nieruchomości, k) ustanawianie zakresu i warunków użytkowania, wygasania prawa użytkowania oraz prawa zarządu, l) ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, m) wydawanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej, n) zlecanie wyceny nieruchomości w celu uzyskania wartości nieruchomości do naliczenia opłat, o) ustalenie opłaty adiacenkiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości na wniosek właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego, 5) W zakresie ustawy prawo geologiczne i górnicze: a) opiniowanie wydawanych koncesji na podstawie przepisów ustawy prawo geologiczne i górnicze w aspekcie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, b) opiniowanie planu ruchu zakładu górniczego, 6) W zakresie czystości i porządku: a) zapewnienie czystości i porządku na terenie Gminy oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania, b) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania, c) prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, d) prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy będących w kompetencji Burmistrza, w tym nadzór i kontrola oraz prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarki komunalnej, 5

6 7) zatwierdzanie ugody w sprawie zmian stanu wody na gruntach na wniosek ich właścicieli, 8) współdziałanie z komórką ds. zarządzania kryzysowego w przygotowaniu planów ochrony przed powodzią oraz suszą, 9) przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji w sprawie planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 10) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Burmistrza, 11) planowanie wydatków na zadania związane z ochroną środowiska wynikających z obowiązków powierzonych komórce, 12) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu Burmistrza, 13) wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, 14) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości na podstawie ustawy o ochronie przyrody, 15) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów, 16) tworzenie nowych i utrzymanie w należytym stanie istniejących gminnych terenów zieleni i zadrzewień, 17) wydawanie decyzji o rozwiązaniu umowy o użytkowanie wieczyste i zarządzanie odebrania gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, 18) załatwianie spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi wynikającymi z przepisów ustaw szczególnych, 19) tworzenie warunków prawnych, przestrzennych i ekonomicznych dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych, 4 Do zakresu działania Referatu Inwestycji, Remontów i Dróg 1) planowanie, przygotowanie, realizacja oraz rozliczenie zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie: a) zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i cieplną, b) kanalizacji sanitarnej i deszczowej, c) oczyszczania ścieków komunalnych, d) urządzeń sanitarnych, e) wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, f) gminnych dróg i mostów, g) urządzeń sportowo-rekreacyjnych, h) budownictwa komunalnego w tym budynków oświatowych i kulturalnych. 2) udział w opracowaniu i aktualizacji Strategii Gminy i innych dokumentów strategicznych itp., lub wykreślić całość 3) udział w ustalaniu potrzeb inwestycyjnych i remontowych Gminy, 4) określanie rozmiaru inwestycji i uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót, 5) ustalanie kosztu inwestycji oraz udział w przygotowaniu projektu budżetu na dany rok, 6) realizowanie umów na wykonywanie robót lub usług, 7) przygotowywanie umów lub pełnomocnictw z zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla inspektora nadzoru inwestorskiego, 8) konsultacje w pracach nad wnioskami o przyznanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację inwestycji i remontów; 9) wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w stosunku do inwestycji i 6

7 remontów podejmowanych na podstawie uchwały Rady i finansowanych z budżetu Gminy; 10) koordynowanie działań związanych z przebiegiem robót, o których mowa w pkt. 9; 11) przekazywanie do użytku inwestycji i rozliczenie jej kosztów poprzez: a) sprawdzenie kalkulacji przedkładanych przez wykonawcę, b) sporządzenie wspólnie z inspektorem nadzoru końcowych zestawień kosztów realizacji inwestycji i remontów, c) wyegzekwowanie od projektanta lub wykonawcy należnych odszkodowań lub kar umownych, d) sporządzanie projektów zarządzeń w sprawie powołania komisji odbiorowych zadań inwestycyjnych i remontowych celem przekazania do użytkowania; e) organizowanie lub udział w przeglądach gwarancyjnych; 12) nadawanie statusu drogom gminnym; 13) wykonywanie zadań zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych, takich jak: a) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, b) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych, c) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, d) utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz utrzymanie innych urządzeń związanych z drogą, realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, e) koordynacja robót drogowych, f) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz zjazdów z dróg a także pobieranie opłat i kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego, g) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, h) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych, i) wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczeniowych w pasie dróg; j) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, k) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, l) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego m) utrzymanie oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym, 14) współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie Gminy w ich prawidłowym utrzymaniu oraz w ustaleniu zasad organizacji ruchu, 15) orzekanie o przywróceniu do stanu pierwotnego pasa drogowego drogi gminnej lub zarezerwowanego terenu w razie jego naruszenia, 16) wydawanie zezwoleń na ustawienie reklam w pasie dróg gminnych, 17) wydanie zezwoleń i wypisów na prowadzenie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze Gminy, 18) opiniowanie projektów decyzji ustalającej warunki zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu w zakresie dróg, 19) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem komunikacji pasażerskiej, 20) wydanie decyzji w sprawie wprowadzenia urządzenia niezwiązanego z gospodarką drogową, 21) planowanie budowy instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 22) opracowanie planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, 23) wykonywanie bieżących napraw i remontów miejsc pamięci narodowej, 7

8 24) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, sporządzanie założeń i planów w tym zakresie, współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi. 5 Do zakresu działania Referatu Rozwoju i Promocji należy: 1) W zakresie rozwoju Gminy: a) pozyskiwanie terenów pod inwestycje oraz przygotowywanie oferty inwestycyjnej Gminy, b) pozyskiwanie partnerów gospodarczych oraz przygotowywanie i prowadzenie wstępnych rozmów i negocjacji, c) podejmowanie działań wspierających rozwój gminnego sektora małych i średnich przedsiębiorstw i innych działań stymulujących rozwój oraz aktywność inwestycyjno-gospodarczą, kulturalną i turystyczną Gminy, d) zbieranie i aktualizowanie informacji o możliwościach gospodarczych Gminy oraz przygotowanie w tym zakresie opracowań, e) podejmowanie działań mających na celu aktywizację gospodarczą mieszkańców Gminy i podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy, f) działania mające na celu tworzenie warunków sprzyjających inwestowaniu na terenie Gminy Barcin, g) inicjowanie przedsięwzięć i przygotowywanie programów mających za cel rozwój Gminy, h) podejmowanie działań w zakresie partnerstwa publiczno- prywatnego, i) kompleksowe działania mające na celu rozwój Gminy, j) współpraca z podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie Gminy Barcin, k) kompleksowa informacja dla inwestorów i przedsiębiorców w zakresie możliwości rozwojowych Gminy, 2) Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, a w szczególności: a) Monitoring konkursów, ogłaszanych przez instytucje, dotyczących możliwości pozyskania środków zewnętrznych na zadania realizowane przez Gminę Barcin, b) prowadzenie aktywnych działań w celu pozyskiwania i uruchamiania środków pozabudżetowych dostępnych w ramach środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych źródeł, c) organizowanie procesu formułowania, sporządzania i realizacji wniosków w ramach programów i projektów finansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł, d) współpraca z właściwymi komórkami przy przygotowywaniu wniosków i realizacji oraz przy rozliczaniu środków pomocowych z Unii Europejskiej lub funduszy zewnętrznych, e) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, f) współpraca z samorządami gmin i innymi podmiotami w zakresie przygotowania wspólnych przedsięwzięć realizowanych ze środków zewnętrznych, g) organizowanie lub koordynowanie szkoleń, spotkań informacyjnych z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych dla podmiotów działających na terenie Gminy Barcin, 3) W zakresie promocji i kontaktów zagranicznych: a) koordynowanie działań informacyjno-promocyjnych w urzędzie oraz 8

9 kształtowanie pozytywnego wizerunku Gminy, b) opracowanie materiałów promocyjnych, c) kompletowanie dokumentacji fotograficznej i prowadzenie kroniki Gminy, d) umocnienie tożsamości lokalnej poprzez propagowanie wiedzy o Gminie Barcin w oparciu o dziedzictwo historyczno kulturowe, e) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla kierownictwa urzędu w tym projektów okolicznościowych wystąpień publicznych, f) realizacja polityki informacyjnej urzędu poprzez informowanie mieszkańców o działaniach i zamierzeniach władz Gminy, sporządzanie informacji dla redakcji prasowych, w szczególności redagowanie informacji do wkładki samorządowej Pogłosu Barcina, g) prowadzenie strony internetowej urzędu, h) prowadzenie spraw związanych z udziałem Gminy w Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, i) inicjowanie i kreowanie działań na rzecz rozwoju turystyki oraz koordynowanie uczestnictwa w targach turystycznych i imprezach promocyjnych, j) współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, szczególnie będących członkami Unii Europejskiej, k) organizacja kontaktów zagranicznych, obsługa organizacyjna i protokolarna oficjalnych wizyt, opracowanie i uzgadnianie dokumentów z tym związanych, l) zapewnianie tłumaczeń korespondencji i organizowanie spotkań oficjalnych, m) wydawanie referencji podmiotom, które realizowały zadania na rzecz Referatu Rozwoju i Promocji. 4) W zakresie planowania i strategii: a) prowadzenie i koordynacja spraw związanych z realizacją strategii rozwoju Gminy oraz wieloletnich planów inwestycyjnych, b) opracowywanie informacji z realizacji zadań ujętych w strategii w oparciu o informacje zebrane z odpowiednich komórek organizacyjnych urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, c) monitorowanie strategii przy stałej współpracy ze stałymi komisjami rady oraz przedkładanie raportów z przebiegu realizacji projektów i zadań w wieloletnim planie inwestycyjnym, d) organizowanie debat strategicznych w przypadku zmiany istotnych uwarunkowań zewnętrznych lub wewnętrznych mających znaczenie dla oceny aktualności strategii i wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy. 5) W zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym: a) współpraca ze stowarzyszeniami, klubami sportowymi. 6) W zakresie finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami pozarządowymi: a) organizacja otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, b) konsultowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Barcinie w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowych, c) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym, d) wzmacnianie instytucjonalne i merytoryczne organizacji pozarządowych, e) promocja działalności i osiągnięć organizacji pozarządowych, f) prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych, g) monitorowanie i doskonalenie współpracy. 9

10 6 Do zakresu działania Referatu Finansowego należy: 1) opracowywanie projektu budżetu Gminy wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody i wydatki, przychody oraz rozchody, 2) opracowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, 3) planowanie środków budżetowych na dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz bieżąca kontrola ich wydatkowania, 4) opracowanie projektów uchwał rady wprowadzających stawki podatków lokalnych i opłat, 5) opracowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 6) wprowadzanie danych liczbowych i opisowych z poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk Urzędu do systemu BESTIA celem sporządzenia budżetu na rok następny, sprawozdań finansowych oraz zmian do budżetu Gminy celem przekazania sprawozdań do Regionalnej Izby Obrachunkowej, 7) wprowadzenie do Edytora Aktów Prawnych tekstów uchwał i zarządzeń uchwalających lub zmieniających budżet Gminy, 8) przestrzeganie dyscypliny budżetowej, 9) zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu, 10) dokonywanie okresowych analiz sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminy i sporządzanie materiałów w tym zakresie oraz referowanie o powyższym na posiedzeniach organów samorządu, 11) finansowanie powiązanych z budżetem Gminy jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie bieżącego nadzoru nad gospodarką finansową, 12) organizowanie oraz nadzór nad rachunkowością budżetową prowadzoną przez jednostki organizacyjne objęte budżetem Gminy, 13) prowadzenie rachunkowości: 1. dochodów, przychodów, wydatków budżetu Gminy, 2. podatkowej, 14) wymiar i pobór podatków i opłat: a) rolnego, b) leśnego, c) od nieruchomości, d) od środków transportowych, e) opłaty targowej i opłaty od posiadania psów, f) innych wynikających z przepisów prawa, 15) ewidencja należności i wpływów podatków, opłat i innych dochodów, 16) przygotowywanie projektów umów i oświadczeń w zakresie udzielania ulg w sprawie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, 17) egzekwowanie należności z tytułu zobowiązań podatkowych, opłat i innych dochodów, 18) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców w formie ulg i zwolnień podatkowych oraz umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należnych od przedsiębiorców świadczeń pieniężnych stanowiących środki publiczne, 19) wykonywanie zadania zleconego przez Urząd Wojewódzki związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 20) wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych, 10

11 21) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy, referatami i samodzielnymi stanowiskami urzędu w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wykonania budżetu, 22) współpraca z regionalną izbą obrachunkową, izbą i urzędami skarbowymi, KRUS, urzędami kontroli skarbowej, 23) prowadzenie rachunkowości wydatków budżetowych i dochodów z tytułu nie podatkowych należności budżetowych, z wyjątkiem dochodów z mienia komunalnego, 24) rejestr i wydawanie druków ścisłego zarachowania (druki inwentaryzacji), 25) prowadzenie obsługi księgowej urzędu, szkół i przedszkoli, 26) prowadzenie obsługi kasowej urzędu, szkół i przedszkoli, 27) prowadzenie ewidencji majątku Gminy, ksiąg inwentarzowych urzędu uzgodnienia spisów inwentaryzacyjnych i spisów inwentaryzacji, 28) naliczanie i wypłata wynagrodzeń pracowników urzędu, szkół i przedszkoli oraz pracowników wykonujących roboty publiczne i prace interwencyjne, 29) naliczanie wynagrodzeń pracowniczych z tytułów innych niż umowa o pracę, 30) wykonywanie obowiązków należących do płatnika ZUS i płatnika podatku dochodowego, 31) sporządzenie wniosków o refundację wydatków poniesionych na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi z tytułu zatrudniania w ramach robót publicznych i interwencyjnych w szkołach i przedszkolach oraz Urzędzie Miejskim, 32) prowadzenie ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych urzędu, szkół i przedszkoli, 33) prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży czynności opodatkowanych podatkiem VAT, rozliczenie podatku, sporządzanie deklaracji, 34) sporządzenie informacji o zdarzeniach mających wpływ na ustalenie zobowiązań podatkowych innych osób, 35) sporządzanie list wypłat diet radnym, ryczałtów dla sołtysów oraz inkasentom z tytułu pobranych podatków, 36) rozliczanie środków unijnych, 37) prowadzenie rozliczeń miesięcznych za media dotyczących mieszkań najemców zamieszkałych w budynkach oświatowych, 38) rozliczanie kwitariuszy dotyczących wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, 39) sporządzanie not obciążeniowych dotyczących wyżywienia oraz wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych, 40) prowadzenie ewidencji analitycznych środków trwałych dotyczących placówek oświatowych, 41) sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu wynagrodzeń, 42) prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych pracowników Urzędu, 43) sporządzenie rocznych informacji o wypłaconych kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich, 44) zakładanie kont bankowych, ewidencji faktur oraz prowadzenie centralnego rejestru umów, 45) ewidencja przypisów, odpisów, księgowanie analityczne dochodów, miesięczne uzgadnianie wpłat z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską, 46) egzekucja i współpraca z organami egzekucyjnymi w zakresie egzekucji mandatów karnych, 47) prowadzenie rejestru sprzedaży VAT, wystawianie faktur VAT oraz sporządzanie deklaracji i odprowadzanie podatku VAT do Urzędu Skarbowego, 48) prowadzenie ewidencji syntetycznej dochodów, przychodów, otrzymanych pożyczek i innych środków pozabudżetowych organu i jednostki, 11

12 49) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej wydatków i rozchodów organu; 50) rejestrowanie i dekretowanie dowodów księgowych zawartych w raportach kasowych i wyciągach bankowych dotyczących dochodów budżetowych, 51) prowadzenie rachunków dochodów budżetu państwa i odprowadzanie ich w terminach określonych w innych przepisach, 52) prowadzenie księgowości Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, 53) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia komunalnego Gminy. 7 Do zakresu działania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 1) prowadzenie spraw związanych z zawarciem małżeństwa, rejestracją urodzeń, zgonów i innych wynikających z przepisów o aktach stanu cywilnego, 2) sporządzanie aktów małżeństwa w księgach stanu cywilnego w oparciu o oświadczenia składane w sposób określony przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 3) prowadzenie ksiąg aktów małżeństwa i akt zbiorowych oraz dokonywanie w nich wzmianek dodatkowych, przypisków, wystawianie wypisów, zaświadczeń oraz sporządzenie kartoteki, 4) sporządzenie aktu stanu cywilnego jeżeli fakt urodzenia, małżeństwa lub zgonu nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego, 5) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa zagranicą, 6) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w sprawach urodzeń i zgonów w oparciu o zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe i inne dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego, 7) kompletowanie dokumentów o aktach zbiorczych do ksiąg urodzeń i zgonów; sporządzanie i uwierzytelnianie odpisów ksiąg urodzeń i zgonów oraz wydawanie wpisów i zaświadczeń, 8) zapewnianie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego, 9) przyjmowanie oświadczeń o: a) wstąpieniu w związek małżeński, b) wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa, c) powrocie rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, d) uznaniu dziecka, e) uznaniu dziecka w przypadku grożącego niebezpieczeństwa, f) nadaniu dziecku nazwiska męża matki, g) wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego; 10) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorczych, dokonywanie w nich wzmianek i przypisków dodatkowych oraz powiadomienie o tych czynnościach organów przechowujących odpisy i przypisy ksiąg, 11) przekazywanie 100-letnich ksiąg wraz z aktami zbiorowymi i skorowidzami do archiwum państwowego, 12) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń państwowych z zakresu USC, 13) organizowanie uroczystości jubileuszowych: 14) wydawanie dowodów osobistych. 12

13 8 Do zakresu działania Radcy Prawnego należy: 1) obsługa prawna urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych, a w szczególności opiniowanie w zakresie zgodności z przepisami prawa: a) projektów uchwał Rady, b) projektów zarządzeń Burmistrza, c) projektów umów i innych oświadczeń woli, d) projektów aktów Burmistrza dotyczących rozwiązania stosunku pracy, e) upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Burmistrza, f) decyzji i postanowień oraz innych spraw przekazanych do zaopiniowania, 2) współpraca przy opracowywaniu statutów, regulaminów i innych przepisów wewnętrznych dotyczących bieżącego funkcjonowania Urzędu, 3) udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Gminy, 4) wskazywanie na uchybienia w działalności organów Gminy i Urzędu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień, 5) udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, w tym również na piśmie, 6) informowanie Burmistrza o stwierdzonych przypadkach naruszeń prawa w działalności Urzędu, 7) reprezentowanie Gminy i jej organów w sądach i organach administracji na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 8) uczestniczenie w negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, 9) uczestniczenie w sesji Rady. 9 Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego należy: 1) w zakresie spraw obronnych: a) wdrażanie nowych rozwiązań i przepisów w zakresie planowania przygotowań przedsięwzięć obronnych w miarę ukazywania się aktów normatywnych, opracowywanie zarządzeń i szczegółowych wytycznych Burmistrza regulujących przygotowania obronne na obszarze Gminy, b) opracowywanie, aktualizacja dokumentacji w zakresie spraw ogólnoobronnych, planowania operacyjnego, kierowania, zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych, świadczeń na rzecz obrony, zadań jednostek służby zdrowia, szkolenia. 2) w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego: a) wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego w miarę ukazywania się aktów normatywnych, b) udział w procedurach zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w ramach prowadzonych szkoleń, posiedzeń, gier decyzyjnych i ćwiczeń, c) stała współpraca z organami pozarządowymi w celu wykorzystania ich potencjału w akcjach ratunkowych, d) stała współpraca z ratowniczymi i charytatywnymi organizacjami pozarządowymi w zakresie ich udziału w akcjach ratowniczych, e) opracowywanie, aktualizacja dokumentacji z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony ludności, popularyzacji obrony cywilnej, upowszechnianie wiedzy z zakresu powszechnej samoobrony i obrony cywilnej, doskonalenie systemu 13

14 wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, infrastruktury technicznej, finansowania zadań, zaopatrzenia i standaryzacji. 10 Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. działalności gospodarczej należy: 1) Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej (wpis do ewidencji, zmiany we wpisie do ewidencji, likwidacja działalności), 2) Opracowywanie aktów prawa miejscowego w sprawie określania zasad sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Barcin, 3) Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i naliczanie opłat z tego tytułu oraz prowadzenie rejestru punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 4) Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 5) Prowadzenie archiwum zakładowego. 11 Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. oświaty i kultury: 1) W zakresie oświaty a) prowadzenie spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli, b) prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy dyrektorów podległych szkól, przedszkoli, c) gospodarowanie środkami przeznaczonymi na:, dofinansowanie doskonalenia zawodowego, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, d) obsługa socjalno bytowa emerytów i rencistów, e) organizacja dowozu dzieci do szkół, f) obsługa funduszu socjalnego dla pracowników szkół i przedszkoli w zakresie pożyczek mieszkaniowych, g) współpraca z kuratorium oświaty, związkami zawodowymi, uczelniami wyższymi, organizacjami, stowarzyszeniami i placówkami wychowania pozaszkolnego, 2) Realizacja zadań wynikających z obowiązku prowadzenia samorządowych instytucji kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji amatorskiego ruchu artystycznego, 3) Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Nagród Burmistrza Barcina za całokształt pracy artystyczno - kulturalnej, 4) Realizacja zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, 5) Prowadzenie spraw związanych z imprezami masowymi, 6) Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, 7) Realizacja grantów oświatowych. 12 Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych należy: 1) opracowanie harmonogramu udzielania zamówień publicznych w oparciu o propozycje referatów i jednostek organizacyjnych, 2) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w tym: 14

15 a) opiniowanie wniosku o rozpoczęcie postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, b) opracowanie ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) przygotowanie wezwań do uzupełnień i wyjaśnień, umowy o zamówienie publiczne, protokołu oraz ogłoszeń o udzieleniu zamówienia. 3) monitorowanie przebiegu zamówień i sporządzanie sprawozdań z ich realizacji, 4) prowadzenie rejestru zamówień publicznych, 5) udział w komisjach przetargowych, 6) współdziałanie z innymi jednostki organizacyjnymi urzędu w opracowaniu wniosków dotyczących środków z funduszy Unii Europejskiej, dotacji, pożyczek, kredytów i innych źródeł, 7) wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników. 13 Do zakresu działania Straży Miejskiej należy: 1) kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań dla zapewnienia czystości i estetycznego wyglądu budynków mieszkalnych, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz otoczenia instytucji, zakładów pracy i posesji prywatnych, 2) podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem efektywności funkcjonowania służb miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości, prawidłowego zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych, 3) informowanie właściwych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni ulic i wszelkich ciągów komunikacyjnych, stanu ich oznakowania i oświetlenia oraz prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym, 4) kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowości numeracji porządkowej posesji, czytelności i estetyki tablic z nazwami ulic, estetyki miejsc plakatowania i ogłoszeń, 5) egzekwowanie od właścicieli nieruchomości, zarządców, administracji i gospodarzy budynków właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości w tych budynkach i w ich otoczeniu oraz utrzymania zimowego, 6) egzekwowanie utrzymania właściwego porządku i estetyki miejsc o szczególnym znaczeniu dla kultury i historii na terenie miasta i Gminy Barcin, 7) podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska i ograniczeniem zjawisk degradacji środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni miejskiej, obiektów przyrodniczych, kompleksów leśno-parkowych oraz zanieczyszczania wód, 8) egzekwowanie przestrzegania zasad obowiązujących w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowego parkowania, 9) ujawnianie i doprowadzenie do usuwania pojazdów, których stan wskazuje, że nie są eksploatowane lub pojazdów bez tablic rejestracyjnych, 10) realizacja zadań wynikających z obsługi fotoradaru na terenie miasta i Gminy Barcin, 11) egzekwowanie od właściwych służb utrzymania należytego stanu czystości na targowiskach oraz w miejscach przewidzianych na handel obwoźny na terenie miasta i Gminy Barcin, 12) egzekwowanie przepisów porządkowych, wydanych z upoważnienia ustawy przez organy samorządowe Gminy Barcin. 15

16 14 Do zakresu działania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy: 1) organizowanie ochrony, klasyfikowanie, udostępnianie informacji niejawnych, 2) prowadzenie postępowań sprawdzających w celu ustalenia, czy osoba nim objęta daje rękojmię zachowania tajemnicy, 3) ewidencjonowanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych uzyskiwanych w związku z prowadzonymi postępowaniami o ustalenie rękojmi zachowania tajemnicy, w zakresie określonym w ankiecie bezpieczeństwa osobowego oraz w kwestionariuszu bezpieczeństwa przemysłowego, 4) organizowanie, prowadzenie, ewidencjonowanie szkoleń z zakresu informacji niejawnych, 5) organizacja kontroli przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych, także w systemach i sieciach teleinformatycznych, 6) stosowanie środków ochrony informacji niejawnych. 15 Do zakresu działania Koordynatora ds. jakości należy: 1) zapewnianie upowszechniania wśród pracowników świadomości dotyczącej wymagań klientów, 2) zapewnienie określenia, wdrożenia i utrzymywania procesów SZJ, 3) przedstawianie sprawozdań dotyczących funkcjonowania SZJ oraz propozycji działań dotyczących utrzymania i doskonalenia SZJ, 4) nadzór nad adekwatnością, aktualizacją i realizacją Polityki Jakości i celów dotyczących jakości Urzędu, 5) sprawowanie nadzoru nad sporządzaniem potrzebnej dokumentacji systemu zarządzania jakością w zakresie kompletności i zgodności z wymaganiami normy, 6) planowanie, koordynowanie i nadzorowanie auditów wewnętrznych, 7) koordynowanie wdrażania działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych, 8) przeprowadzanie auditów wewnętrznych, 9) tworzenie i koordynowanie systemu kontroli zarządczej Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) należy: 1) Stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenie danych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, 2) Zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, poprzez koordynowanie zadań określonych w art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz ze zm.), a szczególności: a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych, b) opracowanie i aktualizacja dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 16

17 ustawy o ochronie danych osobowych, oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad w niej określonych, c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych; 3) Prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy, 4) Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w jednostce, 5) Analiza oraz ocena stanu ochrony obszarów przetwarzania danych w zakresie adekwatności stosowanych zabezpieczeń i możliwości wystąpienia w nich zagrożeń, 6) Nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe oraz kontrola przebywających w nich osób, 7) Przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do przetwarzania danych osobowych, w tym również: a) nadzór nad systemem komunikacji w sieci komputerowej, b) monitorowanie oraz nadzór nad wdrażaniem zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych, w tym: wykonywaniem kopii awaryjnych, czynnościami związanymi ze sprawdzaniem systemu pod kątem obecności wirusów komputerowych, awaryjnym zasilaniem komputerów oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych c) nadzór nad zarządzaniem użytkownikami (nadawaniem uprawnień) w systemie teleinformatycznym i przestrzeganiem procedur określonych w instrukcji zarządzania systemem informatycznym, d) nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych oraz nośników elektronicznych, na których zapisywane są dane osobowe, 8) Nadzór nad stosowaniem przez użytkowników zasad przetwarzania danych osobowych, a w szczególności ich zbierania, utrwalania, opracowywania, zmieniania, udostępniania i ich usuwania, 9) Podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń lub podejrzenia naruszenia zabezpieczeń, 10) Kontrola nad danymi osobowymi wprowadzonymi do zbiorów (przez kogo zostały wprowadzone, komu są przekazywane), 11) Nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe, 12) Nadzór nad prawidłowością archiwizacji oraz usuwania danych osobowych. 13) Wspomaganie pracowników w czynnościach związanych z rejestracją zbiorów danych osobowych i zgłaszaniem zmian w zarejestrowanych już zbiorach danych, 14) Dokumentowanie przypadków naruszenia zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, 15) Współpraca ze stanowiskiem ds. zasobów ludzkich, w zakresie szkoleń oraz nadawania upoważnień i uprawnień dla osób podejmujących w jednostce pracę, staż lub praktykę oraz zakresie upoważnień dla członków powoływanych komisji rekrutacyjnych, 16) Ścisła współpraca z Administratorem Systemu Informatycznego (ASI). 2. ABI działając w imieniu Administratora Danych, wykonując swoje czynności, realizuje zadania, posiadając uprawnienia i upoważnienia do: a) wskazywania zastosowania odpowiednich zabezpieczeń technicznych i wykonywania czynności organizacyjnych mających na celu zapewnienie 17

18 skutecznej ochrony danych, b) decydowania o pozbawieniu lub ograniczeniu zakresu przetwarzania danych osobowych i uprawnień nadanych w systemie informatycznym dla użytkowników, którzy powodują zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, c) nadzoru nad realizacją umów dotyczących udostępniania lub powierzania przetwarzania danych osobom lub podmiotom zewnętrznym, w zakresie stosowania zapisów bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, d) udzielania wytycznych dotyczących usuwania nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli i dostosowania ochrony danych do stanu zgodnego z przepisami prawa, e) zbierania od użytkowników i ich przełożonych pisemnych wyjaśnień dotyczących spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa danych, f) rozstrzygania sporów dotyczących stosowania i interpretacji wymagań zawartych w przepisach, w zakresie bezpieczeństwa informacji, g) organizowania szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. 18

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 41/2014 WÓJTA GMINY TARNÓWKA z dnia 24 października 2014r. zmieniające zarządzenie Nr 40/07 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK 1 1. Komórki organizacyjne są obowiązane do wzajemnego uzgadniania swojej działalności

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi REJESTRY I EWIDENCJE dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Udostępnianie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KOŚCIANIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KOŚCIANIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 18/69/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KOŚCIANIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klembów Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy.

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy. I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, wewnętrzną strukturę oraz zakres działania Ośrodka Edukacji w Bieruniu. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 288/13 Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OR.120.18.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 4 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr OR.120.18.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 4 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr OR.120.18.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r.

Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r. Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 1041/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 października 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Barcinie

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Barcinie Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 11/11 z 31 marca 2011 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Barcinie ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA URZĘDU Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r.

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Budynków Komunalnych w Białej oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Biuro Dochodów 2015-01-12

Biuro Dochodów 2015-01-12 2015-01-12 Biuro Dochodów Do zadań i kompetencji Biura Dochodów należy m.in.: 1. prowadzenie wyodrębnionej, w ramach budżetu Miasta, rachunkowości zadań finansowanych przy współudziale środków zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych (WIIFS)

Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych (WIIFS) Środa, 08 kwietnia 2015 Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych (WIIFS) Naczelnik Wydziału: Przemysław Woźniak tel. 48 613 25 72 wew.24 p.wozniak@bialobrzegi.pl Zakres zadań: Administracja

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 167/05 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 30.12.2005r. R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r. Zarządzenie Nr 53/ Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 20r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda. Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr III/2011 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 12 stycznia 2011 r.

Zarządzenie Nr III/2011 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 12 stycznia 2011 r. Zarządzenie Nr III/2011 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zielona Góra Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa Rejestry, ewidencje, archiwa Wykaz rejestrów i ewidencji oraz archiwa prowadzone w poszczególnych referatach w Urzędzie Miejskim we Władysławowie Udostępnianie danych zawartych w rejestrach odbywa się

Bardziej szczegółowo

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa a) opracowywanie projektów zarządzeń Starosty w zakresie funkcjonowania Starostwa, b) wykonywanie dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy Stanowisko ds. windykacji OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

Referatu Księgowości Budżetu Powiatu

Referatu Księgowości Budżetu Powiatu Wydział Budżetu i Finansów prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową, organizuje i nadzoruje prawidłowość

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii

RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii U44 295 ŁYSKI GMINY LYSKI ^^ z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łyskach Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych

Wykaz kart informacyjnych Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawieranie małżeństwa. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą. 3 Decyzja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 221/12 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 27 czerwca 2012 r.

Zarządzenie Nr 221/12 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 27 czerwca 2012 r. Zarządzenie Nr 221/12 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r.

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r. U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 200 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 5 września 200 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie

STATUT Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie STATUT Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Załącznik do uchwały Nr XLVII/403/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 13 lipca 2010 roku Rozdział I Przepisy ogólne 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Tarnowskiego Organizatora Komunalnego

Regulamin organizacyjny Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Załącznik do Zarządzenia Nr 8/204 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 2 kwietnia 204 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawarcie małżeństwa 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą 3 Zezwolenie na

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 579/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

UCHWAŁA NR 579/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. UCHWAŁA NR 579/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Nr 57/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 sierpnia 2013 r.

Nr 57/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 57/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 sierpnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

Zadania Departamentu Skarbnika Miasta I. Zadania Referatu Budżetu : 1) przygotowanie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem; 2) przekazywanie

Zadania Departamentu Skarbnika Miasta I. Zadania Referatu Budżetu : 1) przygotowanie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem; 2) przekazywanie Zadania Departamentu Skarbnika Miasta I. Zadania Referatu Budżetu : 1) przygotowanie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem; 2) przekazywanie podległym jednostkom organizacyjnym informacji do opracowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2006r.

UCHWAŁA NR XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2006r. UCHWAŁA NR XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2006r. w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW. Administrator Danych Krzysztof Filip

REJESTR ZBIORÓW. Administrator Danych Krzysztof Filip REJESTR ZBIORÓW Administrator Danych Krzysztof Filip Dnia 1.07.2015 w podmiocie o nazwie Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lęborku Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2714 UCHWAŁA NR 119/XV/16 RADY GMINY ŚWIERKLANY z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Placówek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 473/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 473/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 29 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 473/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE w sprawie powołania i określenia zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Systemów Informatycznych oraz Lokalnych Administratorów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu Projekt z dnia 18 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/113/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/113/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/113/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.13.2015 WSOC.I.431.4.2015.EM Bydgoszcz, 16 kwietnia 2015 r. Pan Stanisław Gliszczyński Burmistrz Koronowa Urząd Miejski w Koronowie Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Uchwała Nr XLIII/1019/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzam regulamin organizacyjny Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Wprowadzam regulamin organizacyjny Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr 2/II/2015 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2016 r. Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Babice Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo