ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK 1 1. Komórki organizacyjne są obowiązane do wzajemnego uzgadniania swojej działalności oraz współpracy przy wykonywaniu zadań dla nich wyznaczonych. 2. Komórki organizacyjne, które są wiodące w sprawach ustalonych w ich zakresach działania mogą wyrażać w ramach posiadanych pełnomocnictw stanowisko uzgodnione z komórkami współdziałającymi oraz żądać od komórek współdziałających informacji, wyjaśnień, opinii, opracowań niezbędnych do realizacji zadań. 3. Do zadań realizowanych przez wszystkie Komórki organizacyjne należy: 1) przestrzeganie polityki Systemu Zarządzania Jakością oraz procedur określonych w Księdze Jakości, 2) opracowywanie projektów do programów rozwoju miasta w części dotyczącej danej komórki organizacyjnej, 3) przygotowanie projektów uchwał, materiałów informacyjnych i analiz będących przedmiotem obrad Rady oraz dla potrzeb Burmistrza, 4) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady oraz zarządzeń i decyzji Burmistrza, 5) opracowywanie propozycji do projektu budżetu gminy w zakresie problematyki należącej do kompetencji danej komórki, realizacja budżetu oraz przedstawianie wniosków o ewentualne zmiany zatwierdzonego budżetu, 6) opracowywanie sprawozdawczości i wykonywanie innych prac statystycznych w ramach programu badań Głównego Urzędu Statystycznego, 7) podejmowanie działań zapewniających skuteczną ochronę mienia Urzędu, 8) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w granicach upoważnienia udzielonego przez Burmistrza, 9) udzielanie wyjaśnień dotyczących wniosków i postulatów wyborców, uchwał i wniosków oraz skarg, wniosków i petycji obywateli, 10) współpraca z komisjami Rady w zakresie kompetencji referatów i dyspozycji Burmistrza, 11) prowadzenie i przechowywanie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym, rzeczowym wykazem akt, 12) przygotowywanie niezbędnych materiałów w zakresie kompetencji komórek organizacyjnych dla potrzeb Rady i Burmistrza, a dotyczących sprawowania funkcji nadzorczych nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi, 12) rozstrzyganie spornych problemów w sprawach wynikających z zawartych umów, 13) znajomość przepisów w zakresie prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego i stosowanych przepisów prawa materialnego, 14) merytoryczny nadzór i aktualizacja strony WWW oraz BIP w zakresie działań komórki organizacyjnej, 15) wykonywanie na polecenie Burmistrza innych zadań w sprawach nieobjętych zakresem działania danej komórki organizacyjnej. 1

2 2 Do zakresu działania Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy: 1) W zakresie spraw kadrowych: a) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, b) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników Urzędu, c) prowadzenie spraw związanych z okresowymi ocenami kwalifikacyjnymi pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczych, d) organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów, e) opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczących pracowników Urzędu, f) przestrzeganie przepisów związanych z naborem na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze, g) prowadzenie ewidencji czasu pracy dla pracowników Urzędu oraz ewidencji wyjazdów służbowych dla pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, a także urlopów, h) przygotowywanie i prowadzenie centralnego rejestru umów zleceń, umów o dzieło oraz porozumień w celu realizacji zadań z zakresu komórki organizacyjnej i innych jednostek organizacyjnych, i) przygotowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami a także prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych na używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych dla pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych oraz naliczanie ryczałtów wynikających z tych umów, j) wykonywanie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie obowiązku składania przez pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, k) prowadzenie spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2) W zakresie spraw administracyjnych: a) opracowywanie projektów regulaminów i statutu, b) prowadzenie rejestru uchwał Rady oraz zarządzeń Burmistrza, c) przedkładanie uchwał Rady oraz zarządzeń Burmistrza wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej - odpowiednio do właściwości organów nadzoru, d) przygotowywanie sprawozdań z działalności Burmistrza na sesje Rady Gminy, e) prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem informacji publicznej. 3) W zakresie spraw kancelaryjnych: a) zapewnienie obsługi kancelaryjnej Urzędu, sekretarskiej Burmistrza i Zastępcy Burmistrza, b) organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków klientów, c) przyjmowanie, rozdział i wysyłka korespondencji, d) prenumerowanie dzienników, czasopism oraz zakup specjalistycznych wydawnictw, e) zamawianie formularzy, druków i pieczęci urzędowych, f) prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz książki uwag mieszkańców, g) zamawianie i ewidencja pieczęci Urzędowych. 4) W zakresie ewidencji ludności: a) prowadzenie ewidencji ludności i rejestru wyborców w systemie kartotekowym i komputerowym, b) wydawanie decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania, 2

3 c) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość, d) sporządzanie spisów i zestawień ludności dla celów wyborczych i innych, e) przyjmowanie pism sądowych w przypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w jego miejscu zamieszkania, 5) W zakresie obsługi Rady: a) obsługa kancelaryjno biurowa Rady i jej organów, b) przygotowanie organizacyjne sesji i posiedzeń Rady, c) sporządzanie protokołów z obrad sesji, posiedzeń komisji a także prowadzenie rejestrów uchwał, wniosków, opinii i interpelacji radnych i przekazywanie ich Burmistrzowi, d) przedkładanie projektów uchwał Rady Burmistrzowi, e) udział w opracowywaniu planu działania rady na okres kadencji, rocznych planów pracy Rady i jej organów, f) prowadzenie ewidencji radnych i czuwanie nad zabezpieczeniem ich praw, g) opracowywanie na wniosek przewodniczącego Rady informacji oraz ocen dla potrzeb Rady i ich organów, h) organizacja spotkań radnych z wyborcami oraz dyżurów radnych dla przyjmowania wniosków, uwag i skarg wyborców, i) prowadzenie rejestrów skarg i wniosków zgłoszonych w czasie dyżurów przewodniczącego Rady, radnych oraz tych, które wpłynęły na adres Rady lub jej organów i podejmowanie działań do ich rozpatrzenia przez kompetentne organy, j) organizowanie i obsługa narad oraz spotkań zwoływanych przez przewodniczącego Rady, k) prowadzenie spraw związanych z wygaśnięciem mandatów radnych i zmianami w składzie osobowym Rady lub jej organów. 6) zapewnienie kompleksowej informacji dla klientów Urzędu, 7) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, 8) administrowanie siecią komputerową i obsługa urządzeń biurowych, 9) realizacja zadań w zakresie bhp, 10) wykonywanie prac zleconych związanych z wyborami i referendum, 11) obsługa gospodarcza Urzędu, 12) obsługa łączności telefonicznej, 13) zaopatrywanie pracowników w materiały biurowe i środki czystości, 14) zlecanie bieżących remontów i prowadzenie konserwacji budynku, 15) utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych, 16) dekorowanie siedziby Urzędu z okazji świąt, 17) dokonywanie zakup wyposażenia Urzędu w meble i sprzęt biurowy, 18) wykonywanie zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, 19) prowadzenie spraw związanych z bezrobociem, organizacją prac społecznie użytecznych, 20) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów ławników do sądów powszechnych i wyborów samorządów mieszkańców wsi, 21) realizacja zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz współpraca z SPZOZ w Barcinie w tym zakresie, 22) prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim, 23) wykonywanie czynności organizacyjno technicznych związanych z systemem zarządzania jakością, 24) wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne Urzędu i Rady 25) prowadzenie i nadzorowanie wypożyczalni sprzętu przy Stanicy Żeglarskiej Neptun oraz organizowanie pracy na terenie wypożyczalni, 3

4 26) koordynowanie usług w zakresie udostępniania sprzętu wodnego w celach sportowych i rekreacyjnych. 3 Do zakresu działania Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska należy: 1) W zakresie produkcji zwierzęcej: a) prowadzenie rejestru psów agresywnych, b) wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt właścicielowi, c) wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku, d) podawanie do publicznej wiadomości zarządzeń Państwowego Lekarza Weterynarii w zakresie tymczasowych środków zmierzających do umiejscowienia choroby i nadzór nad ich wykonaniem, e) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu choroby zakaźnej zwierząt, f) współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu obszarów Gminy, załatwianie spraw wynikających z ustawy prawo łowiecki będące w zakresie działań Burmistrza. 1) W zakresie produkcji rolnej: a) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi, b) sporządzenie statystyki rolniczej i udział w pracach dotyczących spisów rolnych, 2) Z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawa budowlanego: a) współdziałanie w przygotowaniu materiałów niezbędnych do opracowania uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, b) sporządzanie prognozy skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze oraz skutków budowy dużych obiektów handlowych w przypadku ustalenia w planie terenów przeznaczonych pod te obiekty, c) współdziałanie w przygotowaniu materiałów niezbędnych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, d) wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego, e) prowadzenie rejestru planów miejscowych, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami oraz właściwe ich przechowywanie, f) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz stwierdzanie ich wygaśnięcia, g) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, h) oznaczenie nieruchomości i prowadzenie nazewnictwa ulic, placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości, i) wydanie decyzji o naliczaniu opłat planistycznych, j) ustalenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, k) opiniowanie zmiany charakteru użytkowania gruntu, z rolnego na leśny. 3) W zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym: a) tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz zapewnienie lokali socjalnych i lokali zamiennych, b) pełnienie nadzoru nad działalnością zarządców nieruchomości gminnych w zakresie eksploatacji budynków gminnych, nieruchomości gminnych, 4

5 utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, nad realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie, c) współpraca z zarządcami w zakresie administrowania lokalami mieszkalnymi, d) załatwianie spraw związanych ze zmianą wielkości udziałów właścicieli poszczególnych lokali we współwłasności domu oraz we współużytkowaniu gruntu po dokonaniu przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynków gminnych, e) określanie zasad przeznaczenia do sprzedaży lokali w domach wielomieszkaniowych w budynkach gminnych, 4) W zakresie gospodarki nieruchomościami: a) opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego oraz przepisami szczególnymi, b) tworzenie zasobów gruntów na potrzeby Gminy poprzez wykup i komunalizację, c) przygotowywanie sprzedaży gruntów osobom fizycznym i prawnym, d) wypłacanie odszkodowań za przejmowane grunty wydzielane pod drogi publiczne e) zlecanie prac geodezyjnych związanych z realizacją inwestycji gminnych, f) załatwianie z urzędu spraw związanych z nabywaniem działek przez osoby uprawnione, g) korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości oraz składanie oświadczeń o wykonaniu prawa pierwokupu, h) zawieranie umów na dzierżawę terenów i nieruchomości oraz określanie stosownych opłat, i) dokonywanie okresowych kontroli wydzierżawionych nieruchomości, j) załatwianie spraw związanych z przekazywaniem gruntów jednostkom organizacyjnym w zarząd oraz zawieraniem umów o przekazanie nieruchomości, k) ustanawianie zakresu i warunków użytkowania, wygasania prawa użytkowania oraz prawa zarządu, l) ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, m) wydawanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej, n) zlecanie wyceny nieruchomości w celu uzyskania wartości nieruchomości do naliczenia opłat, o) ustalenie opłaty adiacenkiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości na wniosek właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego, 5) W zakresie ustawy prawo geologiczne i górnicze: a) opiniowanie wydawanych koncesji na podstawie przepisów ustawy prawo geologiczne i górnicze w aspekcie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, b) opiniowanie planu ruchu zakładu górniczego, 6) W zakresie czystości i porządku: a) zapewnienie czystości i porządku na terenie Gminy oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania, b) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania, c) prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, d) prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy będących w kompetencji Burmistrza, w tym nadzór i kontrola oraz prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarki komunalnej, 5

6 7) zatwierdzanie ugody w sprawie zmian stanu wody na gruntach na wniosek ich właścicieli, 8) współdziałanie z komórką ds. zarządzania kryzysowego w przygotowaniu planów ochrony przed powodzią oraz suszą, 9) przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji w sprawie planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 10) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Burmistrza, 11) planowanie wydatków na zadania związane z ochroną środowiska wynikających z obowiązków powierzonych komórce, 12) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu Burmistrza, 13) wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, 14) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości na podstawie ustawy o ochronie przyrody, 15) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów, 16) tworzenie nowych i utrzymanie w należytym stanie istniejących gminnych terenów zieleni i zadrzewień, 17) wydawanie decyzji o rozwiązaniu umowy o użytkowanie wieczyste i zarządzanie odebrania gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, 18) załatwianie spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi wynikającymi z przepisów ustaw szczególnych, 19) tworzenie warunków prawnych, przestrzennych i ekonomicznych dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych, 4 Do zakresu działania Referatu Inwestycji, Remontów i Dróg 1) planowanie, przygotowanie, realizacja oraz rozliczenie zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie: a) zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i cieplną, b) kanalizacji sanitarnej i deszczowej, c) oczyszczania ścieków komunalnych, d) urządzeń sanitarnych, e) wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, f) gminnych dróg i mostów, g) urządzeń sportowo-rekreacyjnych, h) budownictwa komunalnego w tym budynków oświatowych i kulturalnych. 2) udział w opracowaniu i aktualizacji Strategii Gminy i innych dokumentów strategicznych itp., lub wykreślić całość 3) udział w ustalaniu potrzeb inwestycyjnych i remontowych Gminy, 4) określanie rozmiaru inwestycji i uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót, 5) ustalanie kosztu inwestycji oraz udział w przygotowaniu projektu budżetu na dany rok, 6) realizowanie umów na wykonywanie robót lub usług, 7) przygotowywanie umów lub pełnomocnictw z zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla inspektora nadzoru inwestorskiego, 8) konsultacje w pracach nad wnioskami o przyznanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację inwestycji i remontów; 9) wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w stosunku do inwestycji i 6

7 remontów podejmowanych na podstawie uchwały Rady i finansowanych z budżetu Gminy; 10) koordynowanie działań związanych z przebiegiem robót, o których mowa w pkt. 9; 11) przekazywanie do użytku inwestycji i rozliczenie jej kosztów poprzez: a) sprawdzenie kalkulacji przedkładanych przez wykonawcę, b) sporządzenie wspólnie z inspektorem nadzoru końcowych zestawień kosztów realizacji inwestycji i remontów, c) wyegzekwowanie od projektanta lub wykonawcy należnych odszkodowań lub kar umownych, d) sporządzanie projektów zarządzeń w sprawie powołania komisji odbiorowych zadań inwestycyjnych i remontowych celem przekazania do użytkowania; e) organizowanie lub udział w przeglądach gwarancyjnych; 12) nadawanie statusu drogom gminnym; 13) wykonywanie zadań zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych, takich jak: a) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, b) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych, c) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, d) utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz utrzymanie innych urządzeń związanych z drogą, realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, e) koordynacja robót drogowych, f) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz zjazdów z dróg a także pobieranie opłat i kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego, g) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, h) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych, i) wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczeniowych w pasie dróg; j) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, k) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, l) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego m) utrzymanie oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym, 14) współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie Gminy w ich prawidłowym utrzymaniu oraz w ustaleniu zasad organizacji ruchu, 15) orzekanie o przywróceniu do stanu pierwotnego pasa drogowego drogi gminnej lub zarezerwowanego terenu w razie jego naruszenia, 16) wydawanie zezwoleń na ustawienie reklam w pasie dróg gminnych, 17) wydanie zezwoleń i wypisów na prowadzenie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze Gminy, 18) opiniowanie projektów decyzji ustalającej warunki zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu w zakresie dróg, 19) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem komunikacji pasażerskiej, 20) wydanie decyzji w sprawie wprowadzenia urządzenia niezwiązanego z gospodarką drogową, 21) planowanie budowy instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 22) opracowanie planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, 23) wykonywanie bieżących napraw i remontów miejsc pamięci narodowej, 7

8 24) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, sporządzanie założeń i planów w tym zakresie, współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi. 5 Do zakresu działania Referatu Rozwoju i Promocji należy: 1) W zakresie rozwoju Gminy: a) pozyskiwanie terenów pod inwestycje oraz przygotowywanie oferty inwestycyjnej Gminy, b) pozyskiwanie partnerów gospodarczych oraz przygotowywanie i prowadzenie wstępnych rozmów i negocjacji, c) podejmowanie działań wspierających rozwój gminnego sektora małych i średnich przedsiębiorstw i innych działań stymulujących rozwój oraz aktywność inwestycyjno-gospodarczą, kulturalną i turystyczną Gminy, d) zbieranie i aktualizowanie informacji o możliwościach gospodarczych Gminy oraz przygotowanie w tym zakresie opracowań, e) podejmowanie działań mających na celu aktywizację gospodarczą mieszkańców Gminy i podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy, f) działania mające na celu tworzenie warunków sprzyjających inwestowaniu na terenie Gminy Barcin, g) inicjowanie przedsięwzięć i przygotowywanie programów mających za cel rozwój Gminy, h) podejmowanie działań w zakresie partnerstwa publiczno- prywatnego, i) kompleksowe działania mające na celu rozwój Gminy, j) współpraca z podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie Gminy Barcin, k) kompleksowa informacja dla inwestorów i przedsiębiorców w zakresie możliwości rozwojowych Gminy, 2) Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, a w szczególności: a) Monitoring konkursów, ogłaszanych przez instytucje, dotyczących możliwości pozyskania środków zewnętrznych na zadania realizowane przez Gminę Barcin, b) prowadzenie aktywnych działań w celu pozyskiwania i uruchamiania środków pozabudżetowych dostępnych w ramach środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych źródeł, c) organizowanie procesu formułowania, sporządzania i realizacji wniosków w ramach programów i projektów finansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł, d) współpraca z właściwymi komórkami przy przygotowywaniu wniosków i realizacji oraz przy rozliczaniu środków pomocowych z Unii Europejskiej lub funduszy zewnętrznych, e) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, f) współpraca z samorządami gmin i innymi podmiotami w zakresie przygotowania wspólnych przedsięwzięć realizowanych ze środków zewnętrznych, g) organizowanie lub koordynowanie szkoleń, spotkań informacyjnych z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych dla podmiotów działających na terenie Gminy Barcin, 3) W zakresie promocji i kontaktów zagranicznych: a) koordynowanie działań informacyjno-promocyjnych w urzędzie oraz 8

9 kształtowanie pozytywnego wizerunku Gminy, b) opracowanie materiałów promocyjnych, c) kompletowanie dokumentacji fotograficznej i prowadzenie kroniki Gminy, d) umocnienie tożsamości lokalnej poprzez propagowanie wiedzy o Gminie Barcin w oparciu o dziedzictwo historyczno kulturowe, e) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla kierownictwa urzędu w tym projektów okolicznościowych wystąpień publicznych, f) realizacja polityki informacyjnej urzędu poprzez informowanie mieszkańców o działaniach i zamierzeniach władz Gminy, sporządzanie informacji dla redakcji prasowych, w szczególności redagowanie informacji do wkładki samorządowej Pogłosu Barcina, g) prowadzenie strony internetowej urzędu, h) prowadzenie spraw związanych z udziałem Gminy w Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, i) inicjowanie i kreowanie działań na rzecz rozwoju turystyki oraz koordynowanie uczestnictwa w targach turystycznych i imprezach promocyjnych, j) współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, szczególnie będących członkami Unii Europejskiej, k) organizacja kontaktów zagranicznych, obsługa organizacyjna i protokolarna oficjalnych wizyt, opracowanie i uzgadnianie dokumentów z tym związanych, l) zapewnianie tłumaczeń korespondencji i organizowanie spotkań oficjalnych, m) wydawanie referencji podmiotom, które realizowały zadania na rzecz Referatu Rozwoju i Promocji. 4) W zakresie planowania i strategii: a) prowadzenie i koordynacja spraw związanych z realizacją strategii rozwoju Gminy oraz wieloletnich planów inwestycyjnych, b) opracowywanie informacji z realizacji zadań ujętych w strategii w oparciu o informacje zebrane z odpowiednich komórek organizacyjnych urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, c) monitorowanie strategii przy stałej współpracy ze stałymi komisjami rady oraz przedkładanie raportów z przebiegu realizacji projektów i zadań w wieloletnim planie inwestycyjnym, d) organizowanie debat strategicznych w przypadku zmiany istotnych uwarunkowań zewnętrznych lub wewnętrznych mających znaczenie dla oceny aktualności strategii i wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy. 5) W zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym: a) współpraca ze stowarzyszeniami, klubami sportowymi. 6) W zakresie finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami pozarządowymi: a) organizacja otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, b) konsultowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Barcinie w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowych, c) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym, d) wzmacnianie instytucjonalne i merytoryczne organizacji pozarządowych, e) promocja działalności i osiągnięć organizacji pozarządowych, f) prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych, g) monitorowanie i doskonalenie współpracy. 9

10 6 Do zakresu działania Referatu Finansowego należy: 1) opracowywanie projektu budżetu Gminy wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody i wydatki, przychody oraz rozchody, 2) opracowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, 3) planowanie środków budżetowych na dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz bieżąca kontrola ich wydatkowania, 4) opracowanie projektów uchwał rady wprowadzających stawki podatków lokalnych i opłat, 5) opracowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 6) wprowadzanie danych liczbowych i opisowych z poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk Urzędu do systemu BESTIA celem sporządzenia budżetu na rok następny, sprawozdań finansowych oraz zmian do budżetu Gminy celem przekazania sprawozdań do Regionalnej Izby Obrachunkowej, 7) wprowadzenie do Edytora Aktów Prawnych tekstów uchwał i zarządzeń uchwalających lub zmieniających budżet Gminy, 8) przestrzeganie dyscypliny budżetowej, 9) zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu, 10) dokonywanie okresowych analiz sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminy i sporządzanie materiałów w tym zakresie oraz referowanie o powyższym na posiedzeniach organów samorządu, 11) finansowanie powiązanych z budżetem Gminy jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie bieżącego nadzoru nad gospodarką finansową, 12) organizowanie oraz nadzór nad rachunkowością budżetową prowadzoną przez jednostki organizacyjne objęte budżetem Gminy, 13) prowadzenie rachunkowości: 1. dochodów, przychodów, wydatków budżetu Gminy, 2. podatkowej, 14) wymiar i pobór podatków i opłat: a) rolnego, b) leśnego, c) od nieruchomości, d) od środków transportowych, e) opłaty targowej i opłaty od posiadania psów, f) innych wynikających z przepisów prawa, 15) ewidencja należności i wpływów podatków, opłat i innych dochodów, 16) przygotowywanie projektów umów i oświadczeń w zakresie udzielania ulg w sprawie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, 17) egzekwowanie należności z tytułu zobowiązań podatkowych, opłat i innych dochodów, 18) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców w formie ulg i zwolnień podatkowych oraz umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należnych od przedsiębiorców świadczeń pieniężnych stanowiących środki publiczne, 19) wykonywanie zadania zleconego przez Urząd Wojewódzki związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 20) wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych, 10

11 21) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy, referatami i samodzielnymi stanowiskami urzędu w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wykonania budżetu, 22) współpraca z regionalną izbą obrachunkową, izbą i urzędami skarbowymi, KRUS, urzędami kontroli skarbowej, 23) prowadzenie rachunkowości wydatków budżetowych i dochodów z tytułu nie podatkowych należności budżetowych, z wyjątkiem dochodów z mienia komunalnego, 24) rejestr i wydawanie druków ścisłego zarachowania (druki inwentaryzacji), 25) prowadzenie obsługi księgowej urzędu, szkół i przedszkoli, 26) prowadzenie obsługi kasowej urzędu, szkół i przedszkoli, 27) prowadzenie ewidencji majątku Gminy, ksiąg inwentarzowych urzędu uzgodnienia spisów inwentaryzacyjnych i spisów inwentaryzacji, 28) naliczanie i wypłata wynagrodzeń pracowników urzędu, szkół i przedszkoli oraz pracowników wykonujących roboty publiczne i prace interwencyjne, 29) naliczanie wynagrodzeń pracowniczych z tytułów innych niż umowa o pracę, 30) wykonywanie obowiązków należących do płatnika ZUS i płatnika podatku dochodowego, 31) sporządzenie wniosków o refundację wydatków poniesionych na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi z tytułu zatrudniania w ramach robót publicznych i interwencyjnych w szkołach i przedszkolach oraz Urzędzie Miejskim, 32) prowadzenie ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych urzędu, szkół i przedszkoli, 33) prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży czynności opodatkowanych podatkiem VAT, rozliczenie podatku, sporządzanie deklaracji, 34) sporządzenie informacji o zdarzeniach mających wpływ na ustalenie zobowiązań podatkowych innych osób, 35) sporządzanie list wypłat diet radnym, ryczałtów dla sołtysów oraz inkasentom z tytułu pobranych podatków, 36) rozliczanie środków unijnych, 37) prowadzenie rozliczeń miesięcznych za media dotyczących mieszkań najemców zamieszkałych w budynkach oświatowych, 38) rozliczanie kwitariuszy dotyczących wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, 39) sporządzanie not obciążeniowych dotyczących wyżywienia oraz wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych, 40) prowadzenie ewidencji analitycznych środków trwałych dotyczących placówek oświatowych, 41) sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu wynagrodzeń, 42) prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych pracowników Urzędu, 43) sporządzenie rocznych informacji o wypłaconych kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich, 44) zakładanie kont bankowych, ewidencji faktur oraz prowadzenie centralnego rejestru umów, 45) ewidencja przypisów, odpisów, księgowanie analityczne dochodów, miesięczne uzgadnianie wpłat z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską, 46) egzekucja i współpraca z organami egzekucyjnymi w zakresie egzekucji mandatów karnych, 47) prowadzenie rejestru sprzedaży VAT, wystawianie faktur VAT oraz sporządzanie deklaracji i odprowadzanie podatku VAT do Urzędu Skarbowego, 48) prowadzenie ewidencji syntetycznej dochodów, przychodów, otrzymanych pożyczek i innych środków pozabudżetowych organu i jednostki, 11

12 49) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej wydatków i rozchodów organu; 50) rejestrowanie i dekretowanie dowodów księgowych zawartych w raportach kasowych i wyciągach bankowych dotyczących dochodów budżetowych, 51) prowadzenie rachunków dochodów budżetu państwa i odprowadzanie ich w terminach określonych w innych przepisach, 52) prowadzenie księgowości Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, 53) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia komunalnego Gminy. 7 Do zakresu działania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 1) prowadzenie spraw związanych z zawarciem małżeństwa, rejestracją urodzeń, zgonów i innych wynikających z przepisów o aktach stanu cywilnego, 2) sporządzanie aktów małżeństwa w księgach stanu cywilnego w oparciu o oświadczenia składane w sposób określony przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 3) prowadzenie ksiąg aktów małżeństwa i akt zbiorowych oraz dokonywanie w nich wzmianek dodatkowych, przypisków, wystawianie wypisów, zaświadczeń oraz sporządzenie kartoteki, 4) sporządzenie aktu stanu cywilnego jeżeli fakt urodzenia, małżeństwa lub zgonu nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego, 5) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa zagranicą, 6) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w sprawach urodzeń i zgonów w oparciu o zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe i inne dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego, 7) kompletowanie dokumentów o aktach zbiorczych do ksiąg urodzeń i zgonów; sporządzanie i uwierzytelnianie odpisów ksiąg urodzeń i zgonów oraz wydawanie wpisów i zaświadczeń, 8) zapewnianie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego, 9) przyjmowanie oświadczeń o: a) wstąpieniu w związek małżeński, b) wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa, c) powrocie rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, d) uznaniu dziecka, e) uznaniu dziecka w przypadku grożącego niebezpieczeństwa, f) nadaniu dziecku nazwiska męża matki, g) wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego; 10) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorczych, dokonywanie w nich wzmianek i przypisków dodatkowych oraz powiadomienie o tych czynnościach organów przechowujących odpisy i przypisy ksiąg, 11) przekazywanie 100-letnich ksiąg wraz z aktami zbiorowymi i skorowidzami do archiwum państwowego, 12) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń państwowych z zakresu USC, 13) organizowanie uroczystości jubileuszowych: 14) wydawanie dowodów osobistych. 12

13 8 Do zakresu działania Radcy Prawnego należy: 1) obsługa prawna urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych, a w szczególności opiniowanie w zakresie zgodności z przepisami prawa: a) projektów uchwał Rady, b) projektów zarządzeń Burmistrza, c) projektów umów i innych oświadczeń woli, d) projektów aktów Burmistrza dotyczących rozwiązania stosunku pracy, e) upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Burmistrza, f) decyzji i postanowień oraz innych spraw przekazanych do zaopiniowania, 2) współpraca przy opracowywaniu statutów, regulaminów i innych przepisów wewnętrznych dotyczących bieżącego funkcjonowania Urzędu, 3) udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Gminy, 4) wskazywanie na uchybienia w działalności organów Gminy i Urzędu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień, 5) udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, w tym również na piśmie, 6) informowanie Burmistrza o stwierdzonych przypadkach naruszeń prawa w działalności Urzędu, 7) reprezentowanie Gminy i jej organów w sądach i organach administracji na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 8) uczestniczenie w negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, 9) uczestniczenie w sesji Rady. 9 Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego należy: 1) w zakresie spraw obronnych: a) wdrażanie nowych rozwiązań i przepisów w zakresie planowania przygotowań przedsięwzięć obronnych w miarę ukazywania się aktów normatywnych, opracowywanie zarządzeń i szczegółowych wytycznych Burmistrza regulujących przygotowania obronne na obszarze Gminy, b) opracowywanie, aktualizacja dokumentacji w zakresie spraw ogólnoobronnych, planowania operacyjnego, kierowania, zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych, świadczeń na rzecz obrony, zadań jednostek służby zdrowia, szkolenia. 2) w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego: a) wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego w miarę ukazywania się aktów normatywnych, b) udział w procedurach zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w ramach prowadzonych szkoleń, posiedzeń, gier decyzyjnych i ćwiczeń, c) stała współpraca z organami pozarządowymi w celu wykorzystania ich potencjału w akcjach ratunkowych, d) stała współpraca z ratowniczymi i charytatywnymi organizacjami pozarządowymi w zakresie ich udziału w akcjach ratowniczych, e) opracowywanie, aktualizacja dokumentacji z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony ludności, popularyzacji obrony cywilnej, upowszechnianie wiedzy z zakresu powszechnej samoobrony i obrony cywilnej, doskonalenie systemu 13

14 wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, infrastruktury technicznej, finansowania zadań, zaopatrzenia i standaryzacji. 10 Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. działalności gospodarczej należy: 1) Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej (wpis do ewidencji, zmiany we wpisie do ewidencji, likwidacja działalności), 2) Opracowywanie aktów prawa miejscowego w sprawie określania zasad sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Barcin, 3) Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i naliczanie opłat z tego tytułu oraz prowadzenie rejestru punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 4) Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 5) Prowadzenie archiwum zakładowego. 11 Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. oświaty i kultury: 1) W zakresie oświaty a) prowadzenie spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli, b) prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy dyrektorów podległych szkól, przedszkoli, c) gospodarowanie środkami przeznaczonymi na:, dofinansowanie doskonalenia zawodowego, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, d) obsługa socjalno bytowa emerytów i rencistów, e) organizacja dowozu dzieci do szkół, f) obsługa funduszu socjalnego dla pracowników szkół i przedszkoli w zakresie pożyczek mieszkaniowych, g) współpraca z kuratorium oświaty, związkami zawodowymi, uczelniami wyższymi, organizacjami, stowarzyszeniami i placówkami wychowania pozaszkolnego, 2) Realizacja zadań wynikających z obowiązku prowadzenia samorządowych instytucji kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji amatorskiego ruchu artystycznego, 3) Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Nagród Burmistrza Barcina za całokształt pracy artystyczno - kulturalnej, 4) Realizacja zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, 5) Prowadzenie spraw związanych z imprezami masowymi, 6) Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, 7) Realizacja grantów oświatowych. 12 Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych należy: 1) opracowanie harmonogramu udzielania zamówień publicznych w oparciu o propozycje referatów i jednostek organizacyjnych, 2) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w tym: 14

15 a) opiniowanie wniosku o rozpoczęcie postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, b) opracowanie ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) przygotowanie wezwań do uzupełnień i wyjaśnień, umowy o zamówienie publiczne, protokołu oraz ogłoszeń o udzieleniu zamówienia. 3) monitorowanie przebiegu zamówień i sporządzanie sprawozdań z ich realizacji, 4) prowadzenie rejestru zamówień publicznych, 5) udział w komisjach przetargowych, 6) współdziałanie z innymi jednostki organizacyjnymi urzędu w opracowaniu wniosków dotyczących środków z funduszy Unii Europejskiej, dotacji, pożyczek, kredytów i innych źródeł, 7) wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników. 13 Do zakresu działania Straży Miejskiej należy: 1) kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań dla zapewnienia czystości i estetycznego wyglądu budynków mieszkalnych, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz otoczenia instytucji, zakładów pracy i posesji prywatnych, 2) podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem efektywności funkcjonowania służb miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości, prawidłowego zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych, 3) informowanie właściwych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni ulic i wszelkich ciągów komunikacyjnych, stanu ich oznakowania i oświetlenia oraz prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym, 4) kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowości numeracji porządkowej posesji, czytelności i estetyki tablic z nazwami ulic, estetyki miejsc plakatowania i ogłoszeń, 5) egzekwowanie od właścicieli nieruchomości, zarządców, administracji i gospodarzy budynków właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości w tych budynkach i w ich otoczeniu oraz utrzymania zimowego, 6) egzekwowanie utrzymania właściwego porządku i estetyki miejsc o szczególnym znaczeniu dla kultury i historii na terenie miasta i Gminy Barcin, 7) podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska i ograniczeniem zjawisk degradacji środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni miejskiej, obiektów przyrodniczych, kompleksów leśno-parkowych oraz zanieczyszczania wód, 8) egzekwowanie przestrzegania zasad obowiązujących w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowego parkowania, 9) ujawnianie i doprowadzenie do usuwania pojazdów, których stan wskazuje, że nie są eksploatowane lub pojazdów bez tablic rejestracyjnych, 10) realizacja zadań wynikających z obsługi fotoradaru na terenie miasta i Gminy Barcin, 11) egzekwowanie od właściwych służb utrzymania należytego stanu czystości na targowiskach oraz w miejscach przewidzianych na handel obwoźny na terenie miasta i Gminy Barcin, 12) egzekwowanie przepisów porządkowych, wydanych z upoważnienia ustawy przez organy samorządowe Gminy Barcin. 15

16 14 Do zakresu działania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy: 1) organizowanie ochrony, klasyfikowanie, udostępnianie informacji niejawnych, 2) prowadzenie postępowań sprawdzających w celu ustalenia, czy osoba nim objęta daje rękojmię zachowania tajemnicy, 3) ewidencjonowanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych uzyskiwanych w związku z prowadzonymi postępowaniami o ustalenie rękojmi zachowania tajemnicy, w zakresie określonym w ankiecie bezpieczeństwa osobowego oraz w kwestionariuszu bezpieczeństwa przemysłowego, 4) organizowanie, prowadzenie, ewidencjonowanie szkoleń z zakresu informacji niejawnych, 5) organizacja kontroli przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych, także w systemach i sieciach teleinformatycznych, 6) stosowanie środków ochrony informacji niejawnych. 15 Do zakresu działania Koordynatora ds. jakości należy: 1) zapewnianie upowszechniania wśród pracowników świadomości dotyczącej wymagań klientów, 2) zapewnienie określenia, wdrożenia i utrzymywania procesów SZJ, 3) przedstawianie sprawozdań dotyczących funkcjonowania SZJ oraz propozycji działań dotyczących utrzymania i doskonalenia SZJ, 4) nadzór nad adekwatnością, aktualizacją i realizacją Polityki Jakości i celów dotyczących jakości Urzędu, 5) sprawowanie nadzoru nad sporządzaniem potrzebnej dokumentacji systemu zarządzania jakością w zakresie kompletności i zgodności z wymaganiami normy, 6) planowanie, koordynowanie i nadzorowanie auditów wewnętrznych, 7) koordynowanie wdrażania działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych, 8) przeprowadzanie auditów wewnętrznych, 9) tworzenie i koordynowanie systemu kontroli zarządczej Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) należy: 1) Stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenie danych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, 2) Zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, poprzez koordynowanie zadań określonych w art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz ze zm.), a szczególności: a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych, b) opracowanie i aktualizacja dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 16

17 ustawy o ochronie danych osobowych, oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad w niej określonych, c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych; 3) Prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy, 4) Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w jednostce, 5) Analiza oraz ocena stanu ochrony obszarów przetwarzania danych w zakresie adekwatności stosowanych zabezpieczeń i możliwości wystąpienia w nich zagrożeń, 6) Nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe oraz kontrola przebywających w nich osób, 7) Przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do przetwarzania danych osobowych, w tym również: a) nadzór nad systemem komunikacji w sieci komputerowej, b) monitorowanie oraz nadzór nad wdrażaniem zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych, w tym: wykonywaniem kopii awaryjnych, czynnościami związanymi ze sprawdzaniem systemu pod kątem obecności wirusów komputerowych, awaryjnym zasilaniem komputerów oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych c) nadzór nad zarządzaniem użytkownikami (nadawaniem uprawnień) w systemie teleinformatycznym i przestrzeganiem procedur określonych w instrukcji zarządzania systemem informatycznym, d) nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych oraz nośników elektronicznych, na których zapisywane są dane osobowe, 8) Nadzór nad stosowaniem przez użytkowników zasad przetwarzania danych osobowych, a w szczególności ich zbierania, utrwalania, opracowywania, zmieniania, udostępniania i ich usuwania, 9) Podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń lub podejrzenia naruszenia zabezpieczeń, 10) Kontrola nad danymi osobowymi wprowadzonymi do zbiorów (przez kogo zostały wprowadzone, komu są przekazywane), 11) Nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe, 12) Nadzór nad prawidłowością archiwizacji oraz usuwania danych osobowych. 13) Wspomaganie pracowników w czynnościach związanych z rejestracją zbiorów danych osobowych i zgłaszaniem zmian w zarejestrowanych już zbiorach danych, 14) Dokumentowanie przypadków naruszenia zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, 15) Współpraca ze stanowiskiem ds. zasobów ludzkich, w zakresie szkoleń oraz nadawania upoważnień i uprawnień dla osób podejmujących w jednostce pracę, staż lub praktykę oraz zakresie upoważnień dla członków powoływanych komisji rekrutacyjnych, 16) Ścisła współpraca z Administratorem Systemu Informatycznego (ASI). 2. ABI działając w imieniu Administratora Danych, wykonując swoje czynności, realizuje zadania, posiadając uprawnienia i upoważnienia do: a) wskazywania zastosowania odpowiednich zabezpieczeń technicznych i wykonywania czynności organizacyjnych mających na celu zapewnienie 17

18 skutecznej ochrony danych, b) decydowania o pozbawieniu lub ograniczeniu zakresu przetwarzania danych osobowych i uprawnień nadanych w systemie informatycznym dla użytkowników, którzy powodują zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, c) nadzoru nad realizacją umów dotyczących udostępniania lub powierzania przetwarzania danych osobom lub podmiotom zewnętrznym, w zakresie stosowania zapisów bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, d) udzielania wytycznych dotyczących usuwania nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli i dostosowania ochrony danych do stanu zgodnego z przepisami prawa, e) zbierania od użytkowników i ich przełożonych pisemnych wyjaśnień dotyczących spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa danych, f) rozstrzygania sporów dotyczących stosowania i interpretacji wymagań zawartych w przepisach, w zakresie bezpieczeństwa informacji, g) organizowania szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. 18

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem", określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do zarządzenia nr 216 /04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2004 r. URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Regulamin organizacyjny Zielona Góra 2004 Spis treści Rozdział I. Wstęp Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst ujednolicony-kwiecień 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Miasta Kielce Id: A46A04A8-E233-46E2-A511-B5184DF111E4. Przyjety Strona 2 ROZDZIAŁ I ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r. Zarządzenie Nr 15/12 Starosty Wieruszowskiego ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zakresów zadań wydziałów Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT JRW dla gmin JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki INSTYTUT NLIZ REGIONLNYCH Opracował Kamil Stępień na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA I URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA I URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT ORGNÓW SMORZĄDU WOJEWÓDZTW I URZĘDÓW MRSZŁKOWSKICH projekt z dnia 12.11. 2010 Załącznik nr 4 SPIS KLS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 0 ZRZĄDZNIE WOJEWÓDZTWEM I JEGO REPREZENTCJ

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. SPIS TREŚCI Dział Tytuł Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 10/55/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

- 25 - DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych

- 25 - DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych - 25 - DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych Rozdział 1 Jednostki administracyjne i samodzielne stanowiska pracy podporządkowane rektorowi 24 Dział Organizacji i Zarządzania Do zakresu

Bardziej szczegółowo