SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 oraz z 2008 r. Dz. U Nr 171 poz ) na Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin Zamawiający:

2 Gmina Secemin ul. Struga Secemin Zatwierdzono: Secemin dnia: r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej euro I. Zamawiający: Gmina Secemin ul. Struga Secemin tel. (34) II. Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości poniżej euro. Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 171 poz. 1058). III. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.

3 Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin. Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Oś Priorytetowa Nr 4: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej CPV Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Opis robót, które będą podlegać nadzorowi. Budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego o dł. 16,96 km, kanału tłocznego o dł. 8,0 km, 12 przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym, 608 przyłączy kanalizacyjnych i doposażenie bioreaktora na oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej przesyłowej o dł. 3,62 km i rozprowadzającej o dł. 2,08 km, 102 szt. przyłączy wodociągowych, 2 szt. pompowni wody, częściowa rozbudowa istniejącego ujęcia wody w Seceminie. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, opracowanej przez. Przedsiębiorstwem Projektowania i Obsługi Inwestycji EKOKLIMA ul. Pułaskiego 95/46, Suwałki i Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EKOSAN s. c z siedzibą w Częstochowa Al. Armii Krajowej 60/62 zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, z którą należy się obowiązkowo zapoznać przed złożeniem oferty. Przedmiotowa dokumentacja dostępna jest w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, Secemin, pokój nr 5a.

4 Do obowiązków nadzoru inwestorskiego będzie należeć w szczególności: 1. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich. 2. Przygotowanie i przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy w/w inwestycji w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności: - sprawdzenie prawidłowości przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, - przygotowanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, - udzielenie odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące SIWZ, - organizacja otwarcia ofert z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, - dokonanie oceny złożonych ofert i przedstawienie protokołu Zamawiającemu, - udzielenie odpowiedzi na protesty złożone przez Wykonawców, udział w ewentualnych odwołaniach przez nich wniesionych. 3. Doprowadzenie do zawarcia z Wykonawcą inwestycji umowy, a w szczególności: - przygotowanie do podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, przedstawienie jej przed podpisaniem do akceptacji Zamawiającemu, - wykonanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji: zbiorczego zestawienia kosztów oraz harmonogramu rzeczowo- finansowego robót budowlanych po wyłonieniu Wykonawcy tych robót w terminie 10 dni od podpisania umowy z Wykonawcą, 4. Przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go przy udziale Zamawiającego. 5. Prowadzenie nadzoru nad realizacją robót i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem. 6. Prowadzenie kontroli dotyczącej sprawdzanie jakości i poprawności wykonywanych robót i zastosowanych materiałów ( zgodnie z atestami, normami), pomiarów ilościowych robót. 7. Stałe uczestnictwo w naradach technicznych problemowych i innych

5 organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego. 8. Dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych i kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez Wykonawcę robót. 9. Bieżące monitorowanie inwestycji pod względem finansowym i rzeczowym, zgodnie z harmonogramem i kategoriami wydatków zawartych we wniosku aplikacyjnym. 10. Niezwłoczne informowanie o sytuacjach stanowiących podstawę do dochodzenia oraz egzekwowanie od Wykonawców należnych odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych. 11. Sprawdzanie faktur Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót zgodnie z wymogami instytucji pośredniczącej. 12.Czynny udział w kontrolach i audytach przeprowadzanych przez instytucje do tego upoważnione na podstawie umów dotacyjnych. 13. Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji Wykonawcy robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek. 14. Raportowanie i sporządzanie wymaganej sprawozdawczości do instytucji pośredniczącej, zarządzającej i płatniczej. 15. Obsługa księgowa: a) sporządzanie wniosku o płatności b) sporządzanie sprawozdań: okresowych, rocznego oraz końcowego rozliczenia realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi terminami wynikającymi z przepisów prawnych 16. Sprawdzanie na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego kwalifikowalności kosztów. 17. Dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części określonej w umowie z Wykonawcą i odbioru ostatecznego. W ramach tych czynności zarządzający zobowiązuje się do: c) stwierdzenia gotowości do odbioru, d) dokonania odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego od Wykonawcy oraz przekazanie przedmiotu odbioru Inwestorowi,

6 e) przekazanie Inwestorowi protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej. IV. Termin wykonania zamówienia: a) rozpoczęcie w dniu podpisania umowy, b) zakończenie po końcowym odbiorze wykonanego zadania i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz po całkowitym rozliczeniu zadania z Wykonawcą robót i wszelkimi instytucjami finansującymi zadanie. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych rok Przewidywany termin zakończenia zadania i jego rozliczenia rok V. Informacja o możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. VI. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6. VII. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. VIII. Informacja o możliwości zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. IX. Warunki udziału w postępowaniu. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej podane warunki:

7 a) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; b) Spełniają następujące warunki: Wykażą się prowadzeniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie nadzorów inwestorskich w formie Inwestora Zastępczego, Inżyniera Kontraktu, Menadżera Kontraktu itp. nad zadaniami obejmującymi gospodarkę wodno - ściekową (tj. budowę wodociągów i/lub kanalizacji i/lub oczyszczalni ścieków) realizowanymi z udziałem środków pomocowych ( SAPARD, ZPORR, WFOŚiGW, NFOŚiGW) o łącznej wartości inwestycji co najmniej ,00 zł, w tym nadzór nad co najmniej dwoma inwestycjami obejmującymi gospodarkę wodno- ściekową ( tj. budowę wodociągów i/lub kanalizacji i/lub oczyszczalni ścieków) realizowanymi z udziałem środków pomocowych ( SAPARD, ZPORR, WFOŚiGW, NFOŚiGW) o wartości co najmniej ,00 zł każda. c) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: - dysponują osobą, która będzie pełnić funkcję specjalisty ds. monitorowania i rozliczeń finansowych z min. 2-letnim doświadczeniem w pełnieniu podobnych funkcji na obiektach realizowanych z udziałem środków pomocowych (SAPARD, ZPORR, WFOŚiGW, NFOŚiGW), - dysponują osobami, które będą pełnić funkcję inspektorów nadzoru inwestorskiego posiadającymi uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w następujących specjalnościach: instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego. lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających wyżej określone uprawnienia. d) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą

8 niż ,00 zł. e) Zamawiający wymaga potwierdzenia z wizji w terenie i z zapoznania się z dokumentacją projektową. f) Wykonawca musi udowodnić że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj: - wykazać się średnim obrotem z trzech ostatnich lat obrotowych (tj ) w wysokości minimum zł - wykazać, że posiada na rachunku bankowym środki w wysokości minimum ,00 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł. g) Wykonawca wpłaci wadium w wysokości ,00 zł. Ww. warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie VIII niniejszej specyfikacji. X. Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy dla potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków złożą następujące dokumenty i wypełnione formularze: a) Wypełniony druk Oferta, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

9 wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d) Sporządzony przez Wykonawcę wykaz zadań, który musi zawierać wykaz prowadzonych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres działalności jest krótszyw tym okresie nadzorów inwestorskich w formie Inwestora Zastępczego, Inżyniera Kontraktu, Menadżera Kontraktu itp., nad zadaniami obejmującymi gospodarkę wodno- ściekową ( tj. budowę wodociągów i/lub kanalizacji i/lub oczyszczalni ścieków) realizowanymi z udziałem środków pomocowych ( SAPARD, ZPORR, WFOŚiGW, NFOŚiGW) o łącznej wartości inwestycji co najmniej ,00 zł, w tym: nadzór nad co najmniej dwoma inwestycjami obejmującymi gospodarkę wodno- ściekową ( tj. budowę wodociągów i/lub kanalizacji i/lub oczyszczalni ścieków) realizowanymi z udziałem środków pomocowych ( SAPARD, ZPORR, WFOŚiGW, NFOŚiGW) o wartości co najmniej ,00 zł każda. wg załącznika nr 2 do niniejszej specyfikacji. e) Dokumenty potwierdzające, że funkcje Inspektora Nadzoru( Inwestora Zastępczego, Inżyniera Kontraktu,Menadżera Kontraktu itp.) na zadaniach ujętych w załączniku nr 2 pełniono należycie - referencje. f) Sporządzony przez Wykonawcę wg załącznika nr 3a ( w przypadku wykazania osób którymi dysponuje) lub 3b ( w przypadku wykazania osób którymi będzie dysponował) do niniejszej specyfikacji wykaz, zawierający imiona i nazwiska osób, które będą pełnić funkcję: - specjalisty ds. monitorowania i rozliczeń finansowych z min. 2-letnim doświadczeniem w pełnieniu podobnych funkcji na obiektach realizowanych z udziałem środków pomocowych (SAPARD, ZPORR, WFOŚiGW, NFOŚiGW), - inspektorów nadzoru inwestorskiego wraz z ich uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robót w następujących specjalnościach: instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń określonymi przepisami Prawa budowlanego.

10 W przypadku wykazania osób którymi Wykonawca będzie dysponował należy załączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. g) Zaświadczenia z właściwej Izby Samorządu Zawodowego dla osób, które będą pełnić funkcję inspektorów nadzoru, potwierdzające ich przynależność do Izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, aktualnego na dzień składania ofert. h) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; i) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. j) Kserokopia dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium. k) Kopia polisy OC lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzająca, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum ,00 zł l) Sprawozdanie finansowe składające się z: bilansu, rachunku zysków i start, informacji dodatkowej (obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia), a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu. W przypadku gdy, Wykonawcy nie są zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego zobowiązani są do przedstawienia innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. ł) Zaświadczenie z banku o posiadanych środkach na rachunku bankowym lub potwierdzenie zdolności kredytowej na wymaganą kwotę.

11 m) Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji w terenie, na którym będzie prowadzona inwestycja i zapoznaniu się z zakresem robót wynikającym z dokumentacji projektowej. n) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 4 Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. UWAGA! 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach X b i X c niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach X b i X c niniejszej specyfikacji, zastępuje się je

12 dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie X litera b, c, h, i, n. Dokumenty wymienione w punkcie X litera k, l, ł, nie są wymagane do złożenia przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie jeśli warunki, na potwierdzenie których są składane, zostaną spełnione przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie. Pozostałe dokumenty będą traktowane łącznie. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. X. Osoby wyznaczone do porozumiewania się z Wykonawcami. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są: 1. Danuta Stępniak kierownik referatu Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Mienia Komunalnego tel. (034) wew. 41, pokój nr 5 a 2. Małgorzata Dudek podinspektor tel. (034) wew. 41, pokój nr 5a. Sposób porozumiewania się wymaga formy pisemnej. W przypadku konieczności osobistego kontaktu Wykonawcy z określonym pracownikiem wymaga uprzedniego telefonicznego uzgodnienia terminu spotkania.

13 XI. Wymagania dotyczące wadium. 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ,00 zł. Wadium należy wnieść w terminie do dnia r. do godz. 15: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu - poręczeniach bankowych - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 66 poz. 596 i Nr 216 poz. 1824). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Secemin na rachunek: w Banku Spółdzielczym Koniecpol Oddział Secemin z dopiskiem: Wadium na nadzór inwestorski- budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia r. do godz. 15:00. Kserokopię dowodu wpłaty (polecenia przelewu) należy dołączyć do oferty. 4. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, Secemin, pokój nr 2 (Kasa). 5. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą i terminem obowiązywania wadium lub gdy wadium nie zostanie wniesione w wymaganym terminie, zostanie odrzucona z przyczyn formalnych. XII. Termin związania ofertą.

14 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą do dnia podpisania umowy jednak nie dłużej niż przez okres 30 dni. 2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 5. Oferta powinna być napisana trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 6. Wykonawca może wydzielić w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 7. Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane i spięte w sposób trwały w jedną całość.

15 8. Kopertę zawierającą ofertę należy zaadresować: Urząd Gminy Secemin ul. Struga Secemin Oferta przetargowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin Nie otwierać przed dniem r. godz. 10:15 Koperta opisana jw. powinna jeszcze zawierać nazwę i adres Wykonawcy. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z w/w opisem ponosi Wykonawca. 9. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta ( w kopercie) odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA. Koperta oznakowana dopiskiem ZMIANA zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostanie dołączona do oferty. 10. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 11. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia ( wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie WYCOFANIE. Koperty oznakowane w ten sposób otwierane będą w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy.

16 XIV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę przygotowaną ściśle wg wymagań określonych w niniejszej specyfikacji należy złożyć w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy Secemin ul. Struga 2, Secemin, pokój nr 15 do dnia r. do godz. 10:00 2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu r. o godz. 10:15 w sali nr 1. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. XV. Opis sposobu obliczania ceny. 1. Przez cenę ofertową należy rozumieć całkowite wynagrodzenie brutto ( łącznie z podatkiem VAT) należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. XVI. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej. 1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena 100%. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według zasady: Cn/ Cb x 100 x 100% = ilość punktów gdzie: Cn najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych Cb cena oferty rozpatrywanej 100 wskaźnik stały 100% - procentowe znaczenie kryterium ceny.

17 XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Z Wykonawcą który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. 2. Przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia ( w przypadku wyboru oferty wspólnej) Zamawiający będzie żądał przedłożenia umowy konsorcjum, zawierającej co najmniej: - zobowiązania do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia - określenie zakresu działania poszczególnych stron - czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia. 3. Umowa powinna zostać podpisana nie wcześniej niż po upływie 7 dni licząc od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 4. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców protestu. O nowym terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnoodwoławczego. XVIII. Wymaganie dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18 XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w rozdziale 1 i 2 działu VI Prawa zamówień publicznych Środki ochrony prawnej określające zasady wnoszenia protestów. XX. Postanowienia końcowe. 1. Uczestnicy postępowania mają prawo do wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania. 2. Udostępnianie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: - Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego Wniosku, - Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, - Zamawiający wyznaczy członka komisji w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty. W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją ma zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych.

19 Załączniki do specyfikacji: Załącznik nr 1 wzór oferty Załącznik nr 2 wykaz zadań Załącznik nr 3a wykaz osób którymi Wykonawca dysponuje Załącznik nr 3b wykaz osób którymi Wykonawca będzie dysponował Załącznik nr 4 oświadczenie Załącznik nr 5 wzór umowy

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ Zaktad Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Watczu Plac Polski 1 78-600 Watcz Polska tel. +48 67 258 24 78 fax +48 67 258 24 78 www.zwikwalcz.pl nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajqcego: 4/JRP/2009

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Instrukcję dla Wykonawców (dalej zwaną IDW)

Instrukcję dla Wykonawców (dalej zwaną IDW) CZĘŚĆ I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo