OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi UWAGA: Zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku, nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami). I. OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. Adres siedziby ul. św. Rocha 8 Miejscowość Pabianice Telefon (42) Poczta elektroniczna ( ) Nazwisko osoby upowaŝnionej do kontaktów Krzysztof Mondzielewski Kod pocztowy Województwo Łódzkie Faks (42) Adres internetowy II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - PRZETARG OGRANICZONY III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, POD KTÓRYM MOśNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PABIANICE.PL IV. ADRES, NA KTÓRY NALEśY PRZESYŁAĆ OFERTY - PABIANICE, UL. ŚW. ROCHA 8 POKÓJ 206 V. NAZWA ZAMÓWIENIA - PEŁ OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI PRAC ZWIĄZANYCH Z REMONTEM KAPITALNYM KOMINA śelbetowego H=120 M ZLOKALIZOWANEGO NA TERE CIEPŁOWNI MIEJSKIEJ W PABIANICACH PRZY ULICY KONSTANTYNOWSKIEJ 62 VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie w imieniu Zamawiającego obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z remontem kapitalnym komina Ŝelbetowego o wysokości h=120 m, zlokalizowanego na terenie Ciepłowni Miejskiej w Pabianicach przy ulicy Konstantynowska Zakres prac remontowych komina obejmuje: a) Roboty przygotowawczo organizacyjne oraz porządkowe: Organizacja placu budowy wraz z jego późniejszym demontaŝem (w tym transport platformy roboczej wnętrze komina, oraz podestu roboczego zewnętrzna strona komina), Wydzielenie strefy ochronnej wraz z przywróceniem, po zakończonych pracach, zajmowanego terenu do stanu pierwotnego dotyczy to zarówno pierwszego roku realizacji jak po zakończeniu wszystkich prac objętych zamówieniem, Wywóz uzyskanych odpadów wraz z ich utylizacją, b) Roboty wnętrza komina etap I (od + 60,00 m do + 120,00 m): MontaŜ i demontaŝ platformy roboczej wraz z odbiorem UDT, 1/5

2 Roboty remontowe ceramiki oraz izolacji (demontaŝ istniejących elementów oraz montaŝ nowych), Remont wsporników, Roboty remontowe elementów stalowych głowicy, Roboty remontowe wewnętrznej strony zewnętrznego płaszcza Ŝelbetowego, c) Roboty wnętrza komina etap II (od + 0,00 m do + 60,00 m): MontaŜ i demontaŝ platformy roboczej wraz z odbiorem UDT, Roboty remontowe ceramiki oraz izolacji (demontaŝ istniejących elementów oraz montaŝ nowych), Remont wsporników, Roboty remontowe elementów stalowych głowicy, Roboty remontowe wewnętrznej strony zewnętrznego płaszcza Ŝelbetowego, d) Roboty remontowe zewnętrznej strony zewnętrznego płaszcza Ŝelbetowego od + 0,00 m do + 120,00 m): MontaŜ i demontaŝ podestu roboczego wraz z odbiorem UDT, Remont powłoki Ŝelbetowej, Naniesienie oznakowania dziennego, Remont elementów dodatkowych stanowiących wyposaŝenie komina (galerie, konstrukcja stalowa drabiny, instalacja odgromowa wymiana, wsporniki świateł ostrzegawczych oświetlenie nocne przeszkodowe nie jest objęte przedmiotem zamówienia, itp.), 3. Realizację prac remontowych komina szczegółowo opisują: 4. Harmonogram realizacji prac remontowych komina: a) 2012 rok: a) przekazanie placu budowy przez Zamawiającego i organizacja placu budowy przez Wykonawcę: roku roku b) realizacja prac remontowych wnętrza komina etap I (od + 60,00 m do + 120,00 m): roku roku c) przywrócenie terenu wokół komina do uŝytkowania po etapie I: roku roku b) 2013 rok: d) organizacja placu budowy: roku roku e) realizacja prac remontowych wnętrza komina etap II (od + 0,00 m do + 60,00 m): roku roku f) realizacja prac remontowych zewnętrznej strony powłoki Ŝelbetowej z naniesieniem oznakowania dziennego wraz remontem elementów dodatkowych stanowiących wyposaŝenie komina: roku roku g) przywrócenie terenu wokół komina do uŝytkowania po etapie II zakończenie prac: roku roku Uwaga: Podane terminy poszczególnych rodzajów prac (szczególnie rozpoczęcia i/lub zakończenia), są terminami umownymi uzaleŝnionymi od: zakończenia i/lub rozpoczęcia okresu ogrzewania budynków odbiorców przez Zamawiającego, warunków pogodowych. 5. Informacje pomocnicze: a) Wartość umowy na realizację robót, których dotyczy nadzór inwestorski wynosi ,50 zł netto. b) Zakres wykonywanych przez wykonawcę prac remontowych komina szczegółowo określają: Projekt budowlany autor: Przedsiębiorstwo Projektowo Handlowe Spółka z o. o. z Krakowa, projektanci: Leszek Klimczak, Grzegorz Klimczak, Eugeniusz Trzciński Kraków, grudzień 2010 roku stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Projekt wykonawczy autor: Przedsiębiorstwo Projektowo Handlowe Spółka z o.o. z Krakowa, projektanci: Leszek Klimczak, Grzegorz Klimczak, Eugeniusz Trzciński Kraków, grudzień 2010 roku stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót - autor: Przedsiębiorstwo Projektowo Handlowe Spółka z o.o. z Krakowa, opracowujący: Danuta Dołhon, Paweł Łowczowski stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Prace będą prowadzone w oparciu o prawomocną decyzję pozwolenia na budowę nr 81/2011 z dnia roku. 6. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Pabianice, ul. Konstantynowska 62, 7. W ramach pełnienia funkcji inspektora nadzoru w skład podstawowych obowiązków wchodzą w szczególności: prowadzenie nadzoru nad wykonaniem robót i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym robót; uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu; 2/5

3 wydawanie zgody na wykonanie robót dodatkowych po uprzednim uzgodnieniu tej kwestii z Zamawiającym; podejmowanie wszelkich działań umoŝliwiających prawidłową realizację robót; prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót zgodnie z Prawem Budowlanym; pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie; stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego; prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją robót, opracowywanie dokumentów rozliczeniowych, sprawozdań i innych dokumentów wymaganych przy realizacji robót, współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawczą w zakresie realizowanych robót budowlanych; podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu ochrony interesów Zamawiającego; sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z art. 25, 26 i 27 Prawa Budowlanego oraz zasadami działania Inspektora nadzoru, to jest w szczególności: - kontrola jakości wykonanych prac budowlanych, zgodności robót z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno budowlanymi oraz przepisami BHP, SANEPID i p.poŝ; - sprawdzanie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót budowlanych; - kontrola prawidłowości prowadzenia robót budowlanych; - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; - uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych przekazywanie ich do uŝytkowania; - rozstrzyganie wątpliwości o charakterze technicznym powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciągania opinii autora projektu lub rzeczoznawców; - bieŝące prowadzenie rozliczeń finansowych z wykonawcą, ewentualnymi podwykonawcami oraz sprawdzanie kalkulacji wycen i faktur; - opracowanie końcowego rozliczenia robót budowlanych; - bieŝące informowanie Zamawiającego o postępie robót budowlanych i o ewentualnych trudnościach w ich realizacji; - zorganizowanie i dokonywanie przy udziale Zamawiającego odbiorów częściowych i końcowego robót budowlanych oraz protokolarne przekazanie Zamawiającemu zrealizowanego zakresu remontu; - sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych przez wykonawcę za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy; Termin wykonania (realizacji) zamówienia: na czas prowadzenia prac remontowych, tj. w okresie roku roku, z zastrzeŝeniem, iŝ w okresie trwania przerwy w prowadzeniu prac remontowych ( roku roku) prowadzenie nadzoru inwestorskiego ulega równieŝ zawieszeniu. Termin i sposób płatności: płatne w terminie 21 dni od daty otrzymania kaŝdorazowo oryginału faktury w ciągu 14 miesięcy od momentu podpisania umowy (7 miesięcy 2012 roku + 7 miesięcy 2013 roku), z zastrzeŝeniem iŝ całkowita wartość wynagrodzenia zostanie podzielona na równe 14 rat, a wartość wypłacanego co miesiąc wynagrodzenia będzie równe 1/14 wartości całkowitego wynagrodzenia z tytułu realizacji przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego. VII. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA - PABIANICE, UL. KONSTANTYNOWSKA 62 VIII. INFORMACJE DOTYCZACE OFERT 1. CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOśE OFERTY CZĘŚCIOWEJ 2. CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOśE OFERTY WARIANTOWEJ 3. CZY DOPUSZCZA SIĘ MOśLIWOŚĆ ZŁOśENIA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W 47 UST. 1 PKT 6 I 7 REGULAMINU 3/5

4 IX. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA: na czas prowadzenia prac remontowych, tj. w okresie roku roku, z zastrzeŝeniem, iŝ w okresie trwania przerwy w prowadzeniu prac remontowych ( roku roku) prowadzenie nadzoru inwestorskiego ulega równieŝ zawieszeniu. X. KRYTERIA OCENY OFERT: Cena 100% XI. WYMAGANE WADIUM a) W przedmiotowym postępowaniu oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych). Termin wniesienia wadium upływa równocześnie z terminem złoŝenia oferty, tj. do dnia roku. Za skuteczne wniesienie wadium w przypadku wnoszenia go w pieniądzu, Zamawiający uzna wpływ dokonanej wpłaty do dnia roku do godziny 11 oo. b) Wadium moŝe być wniesione w: pieniądzu - na konto Zamawiającego w Bank PKO BP S.A. O/Pabianice nr poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 roku, nr 109, poz z późniejszymi zmianami). c) Wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowane na rachunku bankowym na koncie obrotowym. d) NiezaleŜnie od formy, w jakiej zostało wniesione wadium, Zamawiający uzna za waŝne tylko oferty zabezpieczone wadium będącym w dyspozycji Zamawiającego. W przypadku wpłaty pienięŝnej na konto Zamawiającego kwota wadium musi realnie wpłynąć na konto Zamawiającego - czego potwierdzenie będą stanowić wyciągi bankowe z konta. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niŝ pienięŝna oryginały dokumentów winny być złoŝone w siedzibie Zamawiającego (pokój 211), a ich kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem, dołączone do oferty. e) Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeŝeli; upłynął termin związania ofertą; zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego ; Zamawiający uniewaŝnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. f) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; którego oferta została odrzucona, przy czym złoŝenie wniosku jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu; który został wykluczony z postępowania przy czym złoŝenie wniosku jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu. g) JeŜeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, to Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego konta obrotowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. h) Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy. XII.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA TYCH WARUNKÓW W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie 90 i 92 Regulaminu Udzielania Zamówień Niebędących Zamówieniami Publicznymi: A. nie podlegać wykluczeniu na podstawie 90 Regulaminu Udzielania Zamówień Niebędących Zamówieniami Publicznymi, a w szczególności: 1). posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2). posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3). znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4). nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 92 w/w regulaminu. 4/5

5 Ocena warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie załączone do formularza oferty. B. dysponować osobą posiadającą wymagane przepisami prawa uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie (rozumiane jako uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcje budowlane lub równowaŝne bez ograniczeń) wraz z aktualnym wpisem do Izby InŜynierów Budownictwa, z zastrzeŝeniem iŝ osoby legitymujące się w/w uprawnieniami posiadają minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe (przy równoległym posiadaniu zdobytych uprawnień) Ocena warunku nastąpi w oparciu o dokumenty załączone do oferty C. dysponować osobą posiadającą aktualne zaświadczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na wysokości ta sama osoba, dla której przedstawiono dokument uprawnień budowlanych Ocena warunku nastąpi w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty. D. dysponować doświadczeniem polegającym na realizacji minimum 1 zamówienia w okresie ostatnich 5 lat, a jeŝeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia (pełnienie samodzielnej funkcji w budownictwie w ramach obowiązków kierownika budowy lub robót lub pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy remoncie kominów Ŝelbetowych o wysokości minimum h=100 m) z podaniem daty wykonania i odbiorców wzór w SIWZ. Ocena warunku nastąpi w oparciu o dokumenty załączone do oferty XIII.WARUNKI UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ UDZIELENIA DODATKOWYCH WYJAŚŃ Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ, ogłoszenie o zamówieniu oraz Regulamin Udzielania Zamówień Niebędących Zamówieniami Publicznymi udostępnione będą na stronie internetowej ZEC Spółka z o.o. w Pabianicach pod adresem: oraz w siedzibie Zamawiającego. XIV. TERMIN SKŁADANIA OFERT Data 03/04/2012 Godzina 11:00 Miejsce: UL. ŚW. ROCHA 8 POKÓJ 206 XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - 30 DNI OD TERMINU SKŁADANIA OFERT XVI. DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT Data 03/04/2012 Godzina 11:15 Miejsce: UL. ŚW. ROCHA 8 SALA KONFERENCYJNA DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA 26/03/ Podpis Zarządu 5/5

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Z A T W I E R D Z A M : Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie Antoni Góral SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO

Bardziej szczegółowo

Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Inwestora Zastępczego Tytuł Projektu: Utworzenie Domu Muzyka Seniora w Kątach w gminie Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim pod Warszawą Działanie 7.3 Infrastruktura słuŝąca

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyraŝoną w złotych równowartość

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Gmina Strzelce Opolskie pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie Telefon: 77/404-93-00 do 06, faks. 77/461-22-88. Strona internetowa: http://www.strzelceopolskie.pl Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzelceopolskie.pl.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P-./2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERśONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w Gilowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31-120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. (0 12) 662-44-33, fax (0 12) 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Starachowice: Przebudowa i nadbudowa budynku. Numer ogłoszenia: 78993-2015; data zamieszczenia: 29.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Starachowice: Przebudowa i nadbudowa budynku. Numer ogłoszenia: 78993-2015; data zamieszczenia: 29.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_starachowice/zamowienia_publiczne Starachowice: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.szczekociny.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.szczekociny.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.szczekociny.pl Szczekociny: WdroŜenie e-@dministracji oraz elektronicznych usług publicznych

Bardziej szczegółowo