Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity obowiązuje od r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity obowiązuje od 01.02.2015 r."

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity obowiązuje od r. ) Parczew, listopad 2014r.

2 SPIS TREŚCI: Rozdział I: Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych str. 3 Rozdział II: Rachunki depozytowe Część IA: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy ROR część ogólna str. 5 Część IB: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy ROR Standard str. 5 Część IC: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy ROR VIP str. 6 Część ID: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy ROR Junior i Student str. 6 Część IE: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy ROR Senior str. 6 Część II: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy pakiety str. 7 Część III A: Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową str. 9 Część III B: Rachunek płatny na każde żądanie dla rad rodziców i innych jednostek organizacyjnych str. 10 Część IV: Usługi internetowe oraz udostępniane drogą telekomunikacyjną str. 10 Część V: Rachunek z wkładami oszczędnościowymi terminowymi potwierdzonymi książeczką oszczędnościową str. 11 Część VI: Rachunki promocyjnych lokat oszczędnościowych oraz indywidualne konto emerytalne IKE str. 11 Część VII: Konto oszczędnościowe str. 11 Część VIII: Rachunek płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych str. 11 Część IX: Rachunek lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych str. 12 Część X: Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków depozytowych str. 12 Rozdział III: Karty bankomatowe i płatnicze Część I: Karta bankomatowa Banku Spółdzielczego w Parczewie str. 13 Część II: Karta płatnicza VISA Classic Debetowa, karta Mastercard, karta niespersonalizowana str. 13 Część III: Karta kredytowa BPS VISA Credit str. 14 Rozdział IV: Kredyty Część I: Kredyty gotówkowe str. 14 Część II: Kredyty mieszkaniowe i hipoteczne str. 15 Część III: Kredyty z dotacją na zakup kolektorów słonecznych str. 16 Część IV: Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych str. 16 Rozdział V: Inne usługi Część I: Usługi różne str. 17 Część II: Czynności kasowe w złotych str. 17 Część III: Inne opłaty kasowo skarbcowe str. 18 Część IV: Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno rentowe str. 18 Część V: realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym str. 19 Część VI: Czeki w obrocie dewizowym str. 20 Rozdział VI: Ubezpieczenia Część I: Ubezpieczenia na życie kredytobiorców do kredytów w rachunku kredytowym str. 20 Część II: Ubezpieczenie na życie kredytobiorców do kredytów odnawialnych oraz dopuszczalnego debetu w ROR str. 20 Część III: Ubezpieczenie nieruchomości, nieruchomości w budowie, ruchomości domowych oraz odpowiedzialności cywilnej str. 21 2

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w,,taryfie prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Parczewie zwanej dalej,,taryfą, dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Rozdział I Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty bankowe od Posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Parczewie pobierane są z tych rachunków lub innych rachunków wskazanych przez Posiadacza, w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane gotówką w kasie. 2. Prowizje i opłaty za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie Posiadacza rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Parczewie mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Za pozostałe usługi prowizje i opłaty pobierane są w gotówce w kasach Banku, w dniu dokonania operacji bankowej. 3. Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego w przypadku jego zwrotu w ciągu 10 dni od pobrania środków finansowych z Banku. 4. W przypadku gdy taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach,,od,,,do oraz,,od... do... kierownik jednostki organizacyjnej Banku (Oddziału, Filii) ustala indywidualnie wysokość pobieranych prowizji i opłat w podanych granicach. 5. Kierownicy Banku mogą ustalić odmienne stawki w granicach nadanych im uprawnień przez Zarząd Banku. 6. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 8. Kwoty pobranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 9. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, 2) wpłat na poczet spłat kredytów i odsetek oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Parczewie oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, 3) wpłat na cele społeczno użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz wniesienie których upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, 4) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 10. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie podmiotów, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 11. Od operacji dewizowych dotyczących poleceń wypłaty i przelewów regulowanych oraz czeków w obrocie dewizowym na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR, pobiera się opłatę stałą wynoszącą 5,00 PLN od każdej operacji. 12. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo prowizje i opłaty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 3

4 13. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. Jeżeli podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/ prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczenia stosuje się średni kurs NBP z dnia pobrania należności. 14. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwani do zapłaty obciążają stronę krajową. 15. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Członek Zarządu lub kierownik jednostki organizacyjnej Banku Spółdzielczego może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku Spółdzielczego. 4

5 Lp. Rodzaj usługi stawka Rozdział II. RACHUNKI DEPOZYTOWE I A. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY ROR CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Wpłata gotówki na rachunek 2. Wypłata gotówki z rachunku w Banku: 2.1. na podstawie dyspozycji ustnej potwierdzonej wydrukiem komputerowym 2.2. na podstawie czeku gotówkowego Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20. tys. zł. należy awizować co najmni8ej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty 3. Realizacja czeku gotówkowego w Banku, w jednostkach organizacyjnych Banku BPS S.A., bankach spółdzielczych Zrzeszenia BPS S.A. 4. Potwierdzenie czeku od każdego czeku 5,00 zł 5. Inkaso czeku 6,00 zł 6. Przyjęcie lub odwołanie przez klienta zastrzeżeń blankietów czeków lub dowodu tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń w Zrzeszeniu BPS S.A. i w innych bankach krajowych 25,00 zł 7. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 1,00 zł 8. Wyciąg z konta bankowego 8.1. odbierany przez posiadacza konta lub osobę upoważnioną w jednostce banku prowadzącej rachunek 8.2. wysyłany przez Bank pocztą (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu b) częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 5,00 zł 8.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę a) listem zwykłym 10,00 zł b) listem poleconym 20,00 zł 9. Wysłanie wezwania (monitu) do zapłaty oraz upomnienia z tytułu niedopuszczalnego debetu, braku spłaty odnawialnego limitu kredytowego lub debetu dopuszczalnego w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po 30,00 zł upływie terminu spłaty kredytu, debetu dopuszczalnego lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). 10. Przekształcenie rachunku indywidualnego w rachunek wspólny oraz wspólnego w 15,00 zł indywidualny 11. Informacja SMS o saldzie, obrotach i wolnych środkach na rachunku opłata miesięczna 12. Udzielanie informacji telefonicznie na hasło, miesięcznie 10,00 zł 13. Likwidacja rachunku I B. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY STANDARD 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie uwaga! jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc nie pobiera się miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku 3. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: 5,00 zł 3.1. w Banku 3.2. w innych bankach w systemie ELIXIR 3,50 zł 3.3. w innych bankach w systemie SORBNET 30,00 zł 4. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony; 4.1. w Banku 4.2. w innym banku krajowym uwaga! nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 2,00 zł 5

6 I C. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY VIP 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie uwaga! jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc nie pobiera się miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku 3. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: 16,00 zł 3.1. w Banku 3.2. w innych bankach a) dyspozycje złożone przez Internet b) dyspozycje złożone w placówce Banku c) dyspozycje złożone w placówce Banku przez system SORBNET 30,00 zł 4. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony; 4.1. w Banku 4.2. w innym banku krajowym uwaga! nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew I D. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY JUNIOR I STUDENT 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie uwaga! jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc nie pobiera się miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku 3. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: 3.1. w Banku 3.2. w innych bankach a) dyspozycje złożone przez Internet b) dyspozycje złożone w placówce Banku 2,00 zł c) dyspozycje złożone w placówce Banku przez system SORBNET 30,00 zł 4. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony; 4.1. w Banku 4.2. w innym banku krajowym uwaga! nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew I E. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY SENIOR 2,00 zł 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie uwaga! jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc nie pobiera się miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku 3. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: 2,00 zł 3.1. w Banku 3.2. w innych bankach a) dyspozycje złożone przez Internet b) dyspozycje złożone w placówce Banku 2,00 zł c) dyspozycje złożone w placówce Banku przez system SORBNET 30,00 zł 4. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony; 4.1. w Banku 6

7 4.2. w innym banku krajowym uwaga! nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 2,00 zł II RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY PAKIETY Lp. Rodzaj usługi Tryb pobierania Pakiet Młodzieżowy Pakiet Standardowy Pakiet Aktywny Pakiet Prestiżowy 1. otwarcie rachunku jednorazowo 2. prowadzenie rachunku miesięcznie 7,00 zł 9,00 zł 18,00 zł 3. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: 3.1. w Banku 3.2. w innych bankach: a)przez internet za przelew b)w placówce banku w 2,00 zł 3,50 zł 3,50 zł systemie ELIXIR c) w placówce banku w 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł systemie SORBNET 4. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony* za zlecenie 4.1. w Banku 4.2. w innym banku 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 5. Elektroniczne kanały dostępu 5.1. Dostęp do rachunku za pośrednictwem systemu miesięcznie Internet Banking 5.2. Wydanie karty kodów za każdą kartę 5.3. Przesłanie karty kodów za każdą kartę pocztą 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5.4. Informacja SMS o saldzie, obrotach i wolnych środkach na rachunku opłata miesięczna miesięcznie 5.5. Dostęp do rachunku za pośrednictwem jednorazowo BANKOFONU 5.6. Zablokowanie/ odblokowanie jednorazowo identyfikatora 5.7. Zmiana hasła jednorazowo 5.8. Potwierdzenie przelewu w placówce Banku jednorazowo 6. Wpłaty i wypłaty 6.1. Wpłata gotówkowa za wpłatę 6.2. Wypłata gotówkowa za wypłatę 7. Polecenie zapłaty 7.1. Polecenie zapłaty za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł rejestracja 7.2. Modyfikacja/ odwołanie za zlecenie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 8. Karty debetowe: Visa Classic Debetowa, karta niespersonalizowana, karta MasterCard 8.1. Wydanie/ wznowienie karty debetowej jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 7

8 8.2. Użytkowanie i ubezpieczenie karty 8.3. Transakcje bezgotówkowe 8.4. Transakcje gotówkowe We wskazanych bankomatach Grupy BPS i SGB W innych bankomatach w kraju W bankomata ch za granicą kartami VISA Kartami MasterCard W punktach akceptujących kartę w kraju W punktach akceptujący ch kartę za granicą kartami VISA Kartami MasterCard miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5zł 5zł 0zł 0 zł 6% min. 20 zł 6% min. 20 zł 6% min. 20 zł 0 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 0 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 6% min. 20 zł 6% min. 20 zł 6% min. 20 zł 0 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 0 zł W placówkach Poczty 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Polskiej Awaryjna wypłata gotówki za granicą po jednorazowo zł zł zł zł utracie karty Opłata za,,cash back (wypłata gotówki w kasie placówki 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł handlowo usługowej w Polsce Sprawdzenie salda w od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł bankomacie 8.7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Klienta 8.8. Telefoniczne odblokowanie nr PIN na od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wniosek Użytkownika 8.9. Zmiana danych od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Użytkownika karty Czasowe zablokowanie/ jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł odblokowanie karty 9. Usługa biometrii 0,00zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 10. Doładowanie telefonów: w kasie banku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł w systemie Internet Banking 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł z rachunku bieżącego 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł III. A. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 8

9 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach organizacyjnych Banku, Banku BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych, w innych bankach, z którymi Bank BPS S.A. w imieniu zrzeszonych banków spółdzielczych zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych oraz w placówkach Poczty Polskiej. 4. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w: 4.1. Jednostkach organizacyjnych Banku, w Banku BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych 4.2. Innych bankach z którymi Bank BPS S.A. zawarł w imieniu zrzeszonych banków spółdzielczych porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych: a) bez sprawdzania salda b) ze sprawdzeniem salda 5,00 zł 4.3. placówkach Poczty Polskiej 5. Realizacja przelewu na rachunki: a) prowadzone w Banku b) prowadzone w innych bankach w systemie ELIXIR 3,50 zł c)dyspozycje złożone w placówce Banku przez system SORBNET 30,00 zł 6. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony: a) w Banku b) w innym banku krajowym 3,50 zł 7. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej w jednostkach organizacyjnych Banku, jednostkach Banku BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej 8. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w jednostkach organizacyjnych Banku, jednostkach Banku BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej. 0,3% od kwoty wkładu, nie mniej niż 10 zł i nie więcej niż 50 zł. 25,00 zł 9. Ustalenie numeru utraconej książeczki 5,00 zł 10. Umorzenie utraconej książeczki 10,00 zł 11. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu wg rzeczywistych kosztów skarbcowego) 12. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) 50,00 zł 13. Za dokonanie blokady środków na rzecz innego banku 20,00 zł 14. Opłata za dokonanie wpisu w książeczce oszczędnościowej przelanej kwoty 0,3% z wyjątkiem przelewów z tyt. rent, emerytur i zasiłków z opieki społecznej, nie mniej niż 2,00 zł. III. B. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie uwaga! Jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc nie pobiera się miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku. min. 5,00 zł 9

10 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostce Banku prowadzącej rachunek 0,3% wpłacanej kwoty nie mniej niż 2 zł 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce prowadzącej rachunek uwaga! wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy 0,3% wpłacanej kwoty nie mniej niż 2 zł awizować co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty 5. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: a) w Banku b) w innych bankach w systemie ELIXIR 3,50 zł c)dyspozycje złożone w placówce Banku przez system SORBNET 30,00 zł 6. Wydanie blankietów czekowych za jeden blankiet 1,00 zł 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków uwaga! opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków wg poniesionych kosztów nie mniej niż 20,00 zł 8. Wysłanie wyciągu bankowego 5,00 zł 9. Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów 10,00 zł 10. Likwidacja rachunku Bez opłat IV. USŁUGI INTERNETOWE ORAZ UDOSTEPNIANE DROGĄ TELEKOMUNIKACYJNĄ 1. Dostęp do rachunku miesięcznie 0,00 zł 2. Realizacja przelewu na rachunki : a) prowadzone w Banku b) prowadzone w innych bankach w systemie ELIXIR 0,50 zł c) prowadzone w innych bankach w systemie SORBNET 30,00 zł 3. Realizacja zlecenia stałego na rachunek: a) prowadzony w Banku b) prowadzony w innym banku krajowym 1,00 zł 4. Wydanie karty kodów (pierwsze i kolejne) 5. Zablokowanie/ odblokowanie identyfikatora 6. Zmiana hasła 7. Dodanie kolejnego rachunku do obsługi przez Internet 8. Przesłanie karty kodów pocztą 5,00 zł 9. Zmiana identyfikatora 10. Papierowy wyciąg z konta wygenerowany w placówce Banku 30,00 zł 11. Potwierdzenie przelewu w placówce Banku 12. Inne czynności nietypowe od 0,00 zł do 100,00 zł 13. Dostęp do rachunku za pośrednictwem BANKOFONU (opłata za połączenie wg stawki operatora) 14. Informacja SMS o saldzie rachunku, obrotach i dostępnych środkach 0,00 zł miesięcznie 15. Doładowanie telefonu 0,00 zł V. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI POTWIERDZONYMI KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Prowadzenie rachunku 2. Wydanie książeczki 3. Wpłata gotówki na rachunek 4. Wypłata gotówki w jednostce Banku prowadzącej rachunek 5. Realizacja przelewu z książeczki na rachunek prowadzony a) w Banku b) w innych bankach w systemie ELIXIR 3,50 zł c) prowadzone w innych bankach w systemie SORBNET 30,00 zł 10

11 6. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wg kosztów rzeczywistych wkładów na książeczce 7. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej w jednostkach 0,3% od kwoty wkładu, nie mniej niż 10,00 zł i nie więcej niż 50,00 zł. organizacyjnych Banku 8. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w 25,00 zł związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym. 9. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) 50,00 zł 10. Umorzenie utraconej książeczki 10,00 zł VI. RACHUNKI PROMOCYJNYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO,,IKE W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku lokaty/ike 3. Wpłaty na rachunek lokaty/ike 4. Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony: a) w Banku b) w innych bankach w systemie ELIXIR 3,50 zł 5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek uwaga! wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty 6. Opłata za wypłatę, wypłatę transferową lub zwrot środków przed upływem roku od daty zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) VII. KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE równowartość kwoty odsetek naliczonych za pierwsze pół roku 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata na rachunek 4. Wypłaty środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego a) pierwsza wypłata b) kolejne wypłaty 0,25%, nie mniej niż 5,00 zł VIII. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata gotówkowa 4. Wypłata gotówkowa w walucie lub w złotych 5. Przelewy na rachunek 5.1. prowadzony w Banku walutowy lub złotowy 5.2. złotowy w innym banku krajowym 3,50 zł 5.3. Walutowy w innym banku krajowym wg stawek za sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym 6. Likwidacja rachunku IX. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wypłata gotówkowa w walucie lub w złotych 4. Przelewy na rachunek: 11

12 4.1. prowadzony w Banku walutowy lub złotowy 4.2. złotowy w innym banku krajowym 3,50 zł 4.3. walutowy w innym banku krajowym wg stawek za sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym X. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 1. Sporządzenie wyciągu z rachunku na wniosek posiadacza rachunku 5,00 zł 2. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) 5,00 zł od każdego dokumentu 3. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń 50,00 zł bankowych 4. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia o numerze 30,00 zł rachunku 5. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza rachunku lub podmiotów określonych w art. 105 w związku z art. 110 Prawa 20,00 zł bankowego uwaga! historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego 6. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do sfałszowania zapisów w oryginalnych 25,00 zł dokumentach bankowych obejmujące zasięgiem jednostki organizacyjne Banku, jednostki Banku BPS S.A., zrzeszone banki spółdzielcze, inne banki krajowe oraz placówki Poczty Polskiej. 7. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem 8. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku 9. Przyjęcie lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek śmierci 20,00 zł 9.a Zmiana dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek śmierci 5,00 zł uwaga! zmiana dyspozycji to dopisanie nowego rachunku lub nowej książeczki oszczędnościowej 10. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji 10,00 zł uwaga! opłata pobierana jest z rachunku dłużnika od każdego zrealizowanego przelewu 11. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem b) z innymi bankami 50,00 zł 12.. Potwierdzenie wykonania blokady środków 5,00 zł 13. Za wypłatę premii gwarancyjnej z książeczki mieszkaniowej 25,00 zł 14. Udzielanie telefonicznie na hasło informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna uwaga! opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków 10,00 zł 12

13 ROZDZIAŁ III: KARTY BANKOMATOWE I PŁATNICZE I. KARTA BANKOMATOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PARCZEWIE 1. Wydanie karty 2. Za wznowienie karty 3. Wydanie duplikatu karty 4. Za posiadanie karty miesięcznie 5. wypłata gotówki w bankomatach BS w Parczewie 6. Sprawdzenie limitu dostępnych środków w bankomacie 7. Zastrzeżenie karty 10,00 zł 8. Czasowa blokada karty 10,00 zł 9. Rozpatrzenie reklamacji 20,00 zł II. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA, KARTA MASTERCARD, KARTA NIESPERSONALIZOWANA 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Wydanie duplikatu karty 25,00 zł 4. Opłata miesięczna za użytkowanie i ubezpieczenie karty od każdej 2,00 zł karty wydanej do rachunku 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 6,00 zł 6. Odblokowanie numeru PIN drogą telefoniczną 10,00 zł 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 8. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 9. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50% min. 3,00 zł 10. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grup BPS i SGB (Uwaga: lista bankomatów jest dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku) 11. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 5,00 zł 12. Wypłata gotówki w bankomatach kartami VISA 6,00% min. 20,00zł za granicą, od kwoty wypłaty kartami MasterCard 2,00% min. 10,00 zł 13. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 5,00 zł 15. Wypłata gotówki w kasie innego kartami VISA 6,00% min. 20,00zł banku za granicą od kwoty wypłaty kartami MasterCard 2,00% min. 10,00 zł 16. Opłata za,,cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo usługowej w Polsce. 17. Sprawdzenie w bankomacie wysokości dostępnych środków 2,00 zł 18. Rozpatrzenie reklamacji 19. Zastrzeżenie karty 25,00 zł 20. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku 10,00 zł za okres przez niego wskazany 21. Zmiana danych Użytkownika karty 10,00 zł 22. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 10,00 zł III. KARTA KREDYTOWA BPS VISA CREDIT 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 13

14 3. Opłata za obsługę karty Pobierana od 2 roku użytkowania, rocznie, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi: a) mniej niż zł 54,00 zł b) co najmniej zł 4. Wydanie duplikatu karty 5. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 6. Transakcje bezgotówkowe (płatności w kraju i za granicą przy użyciu karty) 7. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków: 7.1. w kraju 3% nie mniej niż 5,-zł 7.2. za granicą 2% nie mniej niż 20,-zł 8. Przelew z karty kredytowej 3% nie mniej niż 5,-zł 9. Sprawdzenie salda dostępnych środków w bankomacie 10. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (w bankomatach świadczących taką usługę) 11. Zmiana danych użytkownika karty 12. Obsługa nieterminowej spłaty 20,- zł Za każde wysłane upomnienie/ wezwanie do zapłaty zgodnie z Umową) 13. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 3% nie mniej niż 40,- zł (pobierana miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego ROZDZIAŁ IV: KREDYTY I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt lub pożyczkę uwaga! opłata pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu, w przypadku udzielenia kredytu, opłata przygotowawcza nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu, 1.1. do ,00 zł 20,00 zł 1.2. od ,00 zł do ,00 zł 50,00 zł 1.3. od ,00 zł 100,00 zł 2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu od 0% do 4% 2.1 Prowizja od kwoty przyznanego kredytu bezodsetkowego od 5 do 10% 3. Przyznanie uprawnień do korzystania z dopuszczalnego debetu rocznie (płatne z góry) 2% od kwoty debetu nie mniej niż 10,00 zł. 4. Wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z zapisami umowy (np. informacji o wynagrodzeniu, polis, 10,00 zł itp.) 5. Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy nowego harmonogramu spłaty w związku ze skróceniem umownego okresu spłaty 20,00 zł 14

15 6. Podpisanie na wniosek klienta aneksu do umowy kredytowej, dotyczącego: a) prolongaty spłaty lub zmiany terminarza spłaty kredytu, b) zmiany zabezpieczenia spłaty kredytu albo innych warunków umowy uwaga! za każdą z wymienionych czynności prowizję nalicza się od pozostałej do spłaty kwoty kredytu od 1% do 3%, nie mniej niż 50,00 zł 7. Prowizja rekompensacyjna od wcześniejszej spłaty kredytu lub pożyczki naliczana od kwoty spłaconej przed terminem 0% II. KREDYTY MIESZKANIOWE I HIPOTECZNE 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt Uwaga: opłata pobierana jest,,z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu, w przypadku udzielenia kredytu, opłata nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu 1.1. do ,00 zł 100,00 zł 1.2. od ,00 zł do ,00 zł 250,00 zł 1.3. od ,00 zł 350,00 zł 2. Prowizja za udzielenie kredytu mieszkaniowego Mój Dom / od 0% do 4% Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego a) dla klientów Banku posiadających czynny rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy lub inny bieżący od co od 1,00 do 2,50% najmniej 3 miesięcy b) dla pozostałych klientów od 1,50% do 3,00% 3. Wystawienie promesy udzielenie kredytu uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji klienta z kredytu; w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji 0,10% kwoty na jaką wystawiono promesę, nie mniej niż 200 zł za udzielenie kredytu 4. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie prolongaty terminu spłaty kapitału kredytu lub jego części lub odsetek od kwoty objętej prolongatą uwaga: opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest z góry i nie podlega 20,00 zł zwrotowi w przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku lub rezygnacji przez niego z wnioskowanej usługi, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku opłata ta nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie prolongaty 5. Podpisanie na wniosek Klienta aneksu do umowy kredytowej dotyczącego: a) prolongaty spłaty lub zmiany terminarza spłaty kredytu, b) zmiany zabezpieczenia spłaty kredytu albo innych warunków umowy uwaga: Za każdą z wymienionych czynności prowizję nalicza się od pozostałej do spłaty kwoty kredytu 6. Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy nowego harmonogramu spłaty w związku ze skróceniem umownego okresu spłaty od 1,00 do 3,00% nie mniej niż 50,00 zł 20,00 zł 7. Spłata części lub całości kredytu przed terminem 0,00 zł 8. Wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów 10,00 zł zgodnie z zapisami umowy 15

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim z dnia 31 marca 2015 roku Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maja 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Tekst jednolity po zmianach: - Uchwała

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Radzyń Podlaski, 2013 r.

Radzyń Podlaski, 2013 r. Radzyń Podlaski, 2013 r. Spis treści: Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych... 2 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Pakiety... 4 TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe... 7 OSZCZĘDNOŚCI... 10 TAB. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maj 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych MAJ 2013 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 76/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28 czerwca 2011 roku I zm. Uchwała nr 130/2011 z dnia 28.09.2011r II zm. Uchwała nr 145/2011 z dnia 26.10.2011r III

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36 /2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 8 marca 2012 roku I zm. Uchwała Nr 67/2012 z dn.19.04.2012r. II zm. Uchwała Nr 108/2012 z dn. 26.07.2012r. III zm.

Bardziej szczegółowo

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Limanowa 2011. obowiązuje od 04 maja 2011 r. - 1 -

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Limanowa 2011. obowiązuje od 04 maja 2011 r. - 1 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/04/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 26 kwietnia 2011 roku TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04 maja 2011 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo