OPIS STANOWISK Z WYKAZEM SYMBOLI LITEROWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS STANOWISK Z WYKAZEM SYMBOLI LITEROWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Janikowie OPIS STANOWISK Z WYKAZEM SYMBOLI LITEROWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH 1 Kierownictwo Urzędu: 1. Burmistrz Gminy i Miasta B 2. Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta ZB 3. Sekretarz Gminy i Miasta - SG 4. Skarbnik Gminy i Miasta - SK 2 W ramach struktury organizacyjnej Urzędu wyodrębnia się: I - REFERATY: 1. Referat Organizacyjny - OR Kierownik Sekretarz - SG Sekretariat OR.S Biuro Rady Miejskiej OR.BR Stanowisko pracy do spraw obsługi informatycznej OR.OI Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy OR.BHP 2. Referat Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego Kierownik USC Burmistrz - B Zastępca Kierownika USC Ewidencja Ludności EL.I, EL.II 3. Referat Finansowy - FN Kierownik Skarbnik - SK Zastępca Głównego Księgowego Budżetu FN.ZK Księgowość Inwestycji FN.KI Wymiar podatków, Archiwum FN.WPA Wymiar podatków FN.WP

2 Księgowość podatkowa FN.KP Obieg faktur, przelewy FN.OF Księgowość UM wydatki FN.KW Księgowość UM dochody FN.KD Kasa FN.K Płace UM - FN.P Windykacja FN.W 4. Referat Inwestycyjno Techniczny - IT Kierownik IT.K Zastępca Kierownika IT.ZK Mienie komunalne GG Drogi, oświetlenie IT.D Ochrona środowiska i zieleń miejska IT.OŚ Zagospodarowanie przestrzenne i decyzje środowiskowe IT.GP Zamówienia publiczne- IT.ZP II - Samodzielne stanowiska pracy Samodzielne stanowisko do spraw Obrony Cywilnej (OC), Straż Pożarna (OSP), Urzędnik Wyborczy (UW) OC, OSP, UW Samodzielne stanowisko do spraw pozyskiwania środków unijnych i obsługi rolnictwa - UR Samodzielne stanowisko do spraw obsługi mieszkaniowej OM Samodzielne stanowisko do spraw obsługi Internetu OI

3 Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Janikowie PODZIAŁ ZADAŃ MIĘDZY STANOWISKAMI KIEROWNICZYMI URZĘDU MIEJSKIEGO W JANIKOWIE 1 Obowiązki Zastępcy Burmistrza: 1. Podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikające z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza. 2. Kompleksowy nadzór nad gospodarką mieszkaniową na terenie gminy i miasta Janikowo, w tym między innymi: Nadzór nad przygotowaniem umów najmu z nowymi najemcami. Nadzór nad kwalifikowaniem wykonywania prac remontowych w budynkach zasobu mieszkaniowego gminy Bieżąca analiza występujących zaległości czynszowych na podstawie informacji z PGKiM i opracowanie możliwości egzekucji należności lub propozycji zmierzających do uniknięcia wzrostu zadłużenia 3. Uprawniony jest do podejmowania wszystkich decyzji za wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Burmistrza. 4. Potwierdzenie zgodności kopii dokumentów z oryginałem. 5. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami. 6. Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawniania pracy Urzędu. 7. Przyjmowanie interesantów. 8. Współpraca z Radą Miejską. 9. Współpraca z sołectwami. 10. Współpraca z organizacjami pożytku publicznego. 11. Zastępca Burmistrza wykonuję inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

4 2 Obowiązki Sekretarza: 1. Sprawowanie nadzoru nad strukturą organizacyjną Urzędu. 2. Dbałość o zapewnienie techniczno-organizacyjnych środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu. 3. Kierowanie bezpośrednio pracą Referatu Organizacyjnego. 4. Nadzór i kontrola nad przygotowaniem materiałów na posiedzenie Rady. 5. Przyjmowanie i terminowe rozpatrywanie skarg i wniosków składanych do organów Gminy i Miasta Janikowo. 6. Nadzorowanie kompletowania i przechowywania dokumentacji Rady Miejskiej. 7. Prowadzenie razem ze Skarbnikiem kontroli wewnętrznej w Urzędzie. 8. Nadzór nad prowadzeniem Archiwum Zakładowego. 9. Organizowanie biblioteki Urzędu, w szczególności uaktualnianie zbiorów aktów prawnych. 10. Prowadzenie rejestrów: zarządzeń Burmistrza, upoważnień. 11. Podpisywanie następujących dokumentów: przelewy bankowe faktury poświadczenia zgodności z oryginałem 12. Całokształt zadań związanych z zawieraniem umów o pracę oraz rozwiązywaniem stosunku pracy. 13. Prowadzenie akt osobowych pracowników. 14. Współpraca przy dokonywaniu okresowych ocen pracowników. 15. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do realizacji uprawnień pracowniczych, dodatków za wysługę lat, nagród jubileuszowych. 3 Obowiązki Skarbnika: 1. Skarbnik wykonuje obowiązki w zakresie gospodarki finansowej: Prowadzi rachunkowość jednostki samorządu terytorialnego Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi

5 Dokonuje kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Dokonuje kontroli kompletności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych oraz finansowych Prowadzi nadzór nad sporządzaną sprawozdawczością budżetową Kieruje pracą podległych pracowników 2. Wykonywanie wszystkich czynności zapisanych w uchwale Rady Miejskiej o procedurze uchwalanie budżetu. 3. Przygotowywanie projektów uchwał zmieniających budżet gminy. 4. Przygotowywanie i opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian budżetowych na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych. 5. Opracowywanie informacji o wykonaniu budżetu, analiza przebiegu realizacji budżetu w zakresie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w ciągu roku. 6. Analiza sprawozdań jednostkowych i zbiorczych oraz prezentacja danych zawartych w bilansach jednostkowych, zbiorczych i skonsolidowanych. 7. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań zapisanych w budżecie gminy i uchwalonych przez Radę Miejską. 8. Usprawnianie organizacji, metod i form pracy w referacie Finansowym 9. Maksymalizacja dochodów budżetowych i racjonalna gospodarka środkami budżetowymi. 10. Instruktaż i bieżący nadzór nad pracownikami Referatu Finansowego, w zakresie obsługi gospodarki finansowej poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy. 11. Przestrzeganie zasad prawidłowej gospodarki środkami publicznymi. 12. Nadzorowanie prawidłowości zawieranych umów pod względem Finansowym, stawianie kontrasygnaty. 13. Informowanie Rady Miejskiej w Janikowie i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o odmowie złożenia kontrasygnaty. 14. Analiza wykonania planu w dochodach budżetowych w celu ustalenia ponadplanowych dochodów.

6 15. Bieżąca kontrola pracowników Referatu. 16. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w Bydgoszczy, z bankami i instytucjami finansowymi. 17. Wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza.

7 Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Janikowie PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY REFERATAMI I SAMODZIELNYMI STANOWISKAMI 1 REFERAT ORGANIZACYJNY Sekretariat: 1. Pracownik sekretariatu przyjmuje korespondencję, rejestruje ją w dzienniku korespondencyjnym i przekazuje odpowiednio kierownikowi urzędu bądź zastępcy kierownika urzędu. 2. Korespondencję przejrzaną i zwróconą przez kierownika urzędu bądź zastępcę, pracownik sekretariatu dzieli zgodnie z dyspozycjami. 3. Pracownik sekretariatu prowadzi rejestry kancelaryjne oraz rejestr przyjmowanych interesantów. 4. Ponadto Pracownik Sekretariatu odpowiada za: 4.1. Gospodarkę środkami rzeczowymi, drukami i formularzami, zabezpieczenie mienia społecznego oraz konserwacji inwentarza biurowego Wykonywanie czynności usługowych związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Burmistrza i zastępcy Burmistrza Zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne, zakup inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych Prowadzenie kancelarii ogólnej, łącznicy telefonicznej i faksu Gospodarka odzieżą ochronną i roboczą Sprawy pieczęci i tablic urzędowych Protokółowanie narad pracowniczych Zgłaszanie wniosków do komisji likwidacyjnej zużytych przedmiotów Zabezpieczenie prenumeraty czasopism dla potrzeb UGiM. 2 Biuro Rady Miejskiej. Pozwolenia na handel alkoholami: I. W zakresie działalności Rady Miejskiej:

8 1. Opracowywanie w oparciu o zebrane propozycje projektu roboczego planu pracy Rady. 2. Przygotowywanie dla potrzeb przewodniczącego Rady niezbędnych materiałów związanych z przebiegiem sesji. 3. Przesyłanie radnym i zaproszonym osobom materiałów na sesję. 4. Współdziałanie z Sekretarzem Gminy oraz komisjami w zakresie redagowania projektów uchwał w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa. 5. Sporządzanie z przebiegu obrad sesji protokołów i przedkładanie ich do podpisu przewodniczącemu Rady. 6. Prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej. 7. Przekazywanie uchwał do realizacji adresatom. 8. Przesyłanie odpisów uchwał do Biura Prawnego Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej. 9. Prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie pełnej dokumentacji z działalności Rady Miejskiej w Biuletynie Informacji Publicznej. II. W zakresie obsługi Komisji Rady Miejskiej: 1. Przygotowywanie projektu posiedzeń komisji, wysyłanie zaproszeń, zapewnianie ze strony właściwych organów przygotowania materiałów i informacji niezbędnych do wykonywania zadań ustalonych przez Komisje. 2. Opracowywanie z udziałem przewodniczących komisji projektów roboczych planów pracy oraz informacji i sprawozdań z działalności komisji. III. W zakresie obsługi radnych: 1. Prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji oraz skarg zgłoszonych przez radnych i nadawanie biegu ich załatwiania. 2. Prowadzenie i aktualizowanie stanu osobowego radnych oraz zapewnianie prenumeraty dla radnych zgodnie z ustalonymi potrzebami. 3. Zbieranie, ewidencjonowanie i archiwizacja oświadczeń majątkowych i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa. IV. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej. V. Prowadzenie całokształtu zadań związanych z wydawaniem decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych.

9 VI. Przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie samochodowego transportu osób. 3 Stanowisko do spraw obsługi informatycznej: I. W zakresie informatyki: 1. Projektowanie, koordynowanie i funkcjonowanie systemów, programów i sprzętu komputerowego, dbałość o zachowanie bezpieczeństwa danych informatycznych. 2. Ewidencja stosowanych systemów i programów z uwzględnieniem ich legalności prowadzenie bieżącej kontroli w tym zakresie. 3. Wdrażanie, eksploatacja systemów i programów informatycznych. 4. Szkolenie pracowników Urzędu Miejskiego w zakresie obsługi programów komputerowych. II. Tworzenie i eksploatacja baz danych: 1. Ustalanie uprawnień dostępu do danych. 2. Prowadzenie baz danych z uwzględnieniem możliwości identyfikowania osoby wprowadzającej zmiany w bazie danych. 3. Zakup, wdrażanie i aktualizacja baz danych projekty i instrukcje ich prowadzenia. III. Elektroniczne archiwizowanie danych na nośnikach informatycznych. IV. Nadzór i kontrola funkcjonowania sieci internetowej w oparciu o łącza TV JANSAT oraz monitoringu wizyjnego. V. Sporządzanie harmonogramów pracy dla pracowników monitoringu. 4 Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: 1. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP. 2 Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących BHP. 3. Udział w dochodzeniach powypadkowych. 4. Rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy. 5. Organizowanie przeglądów warunków pracy w Urzędzie.

10 5 REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I MIESZKANIOWYCH, URZĄD STANU CYWILNEGO Zastępca Kierownika USC: 1. Całokształt spraw związanych z realizacją zadań Urzędu Stanu Cywilnego zgodnie z ustawą o aktach stanu cywilnego. 6 Stanowiska do spraw Ewidencji Ludności: 1. Przyjmowanie i opracowywanie dokumentów stanowiących podstawę wydania dowodów osobistych. 2. Całokształt spraw związanych z wydaniem i likwidacją dokumentów tożsamości. 3. Prowadzenie ewidencji dokumentów stwierdzających tożsamość osób zmarłych. 4. Rejestracja danych o miejscu pobytu stałego oraz czasowego osób. 5. Rejestracja danych o urodzeniach, zgonach, zmianach danych zgodnie z ustawą o ewidencji ludności. 6. Prowadzenie stałego rejestru wyborców dla gminy Janikowo. 7. Przygotowywanie decyzji dotyczących ewidencji ludności. 8. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na przeprowadzanie imprez masowych. 7 REFERAT FINANSOWY Zastępca Głównego Księgowego Budżetu: 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki. 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 3. Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym. 4. Przygotowywanie danych sprawozdawczych w zakresie wykonania budżetu w dochodach i wydatkach, wielkości deficytu lub nadwyżki, zadłużenia gminy oraz stanu środków obrotowych na dzień sesji Rady Miejskiej. 5. Przyjmowanie wyciągów bankowych ze wszystkich rachunków i bieżące rejestrowanie sald. 6. Prowadzenie dokumentacji i rejestrowanie lokat pieniężnych środków budżetowych. 7. Bieżąca analiza przepływu gotówki na rachunkach bankowych zagospodarowanie

11 wolnych środków finansowych. 8. Zatwierdzanie faktur VAT, rachunków, list płac i innych dokumentów do wypłaty. 9. Przeprowadzanie kontroli wydatków dokonywanych w jednostkach organizacyjnych gminy. 10. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej jednostki. 11. Prowadzenie instruktażu i nadzoru nad pracą pracowników Referatu Finansowego. 8 Księgowość Inwestycji: 1. Kontrola wewnętrzna we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy. 2. Księgowość i rozliczanie zadań inwestycyjnych prowadzonych przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy. 3. Prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych. 4. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych, rozliczanie inwentaryzacji. 5. Sporządzanie sprawozdań i informacji opisowych z gospodarowania środkami gminnego funduszu ochrony środowiska. 6. Przygotowywanie sprawozdań z działalności inwestycyjnej. 7. Rozliczanie materiałów własnych i powierzonych wykonawcy. 8. Kompletowanie dowodów księgowych. 9. Dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych. 10. Księgowanie kosztów inwestycji, zapasów materiałów. 11. Terminowe załatwianie spraw związanych z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi. 12. Prowadzenie ewidencji związanej z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. 9 Windykacja: 1. Monitorowanie wierzytelności pieniężnych regulowanych przez dłużników. 2. Przygotowywanie i przeprowadzenie procesu windykacji. 3. Wysyłanie upomnień i wezwań. 4. Wystawianie tytułów wykonawczych. 5. Prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych. 6. Bieżące księgowanie należności dłużników. 7. Współpraca z właściwym organem egzekucyjnym.

12 8. Księgowanie zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. 10 Wymiar podatków i Archiwum zakładowe: 1. Dokonywanie naliczenia zobowiązania pieniężnego dla podatników w zakresie podatków lokalnych. 2. Wymiar podatku od środków transportu. 3. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i zaległościach podatkowych dotyczących podatników. 4. Wprowadzanie zmian geodezyjnych do danych o przedmiocie opodatkowania. 5. Przyjmowanie wniosków od producentów rolnych w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od paliwa i przygotowywanie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego. 6. Przygotowanie list do wypłat lub zestawień w celu przelania środków na konto bankowe. 7. Dokonywanie stosownych sprawozdań. 8. Sporządzanie wniosków o dotacje. 9. Kontrola deklaracji podatkowych złożonych przez osoby prawne w zakresie podatków lokalnych. 10. Kontrola prawidłowości i zgodności danych ze stanem rzeczywistym w zeznaniach podatkowych. 11. Sporządzanie decyzji na zwolnienia w podatku rolnym. 12. Księgowanie wpłat z tytułu podatku od środków transportowych oraz sporządzanie zestawień bilansowych. 13. Bieżący rejestr przypisów i odpisów dla poszczególnych rodzajów podatków. 14. Sporządzanie wykazu podatników, którym umorzono zaległości podatkowe, z uwzględnieniem dopuszczalności pomocy publicznej de minimis. 15. Prowadzenie Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego, przyjmowanie dokumentacji. 14. Współpraca z Archiwum Państwowym.

13 11 Księgowość podatkowa: 1. Księgowanie na kontach podatników naliczonych zobowiązań pieniężnych księgowanie przypisów w podatkach i opłatach dla osób prawnych i fizycznych: - podatek rolny - podatek leśny - podatek od nieruchomości - opłata za wieczyste użytkowanie - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - podatek od środków transportowych 2. Pobór podatków i opłat oraz ewidencja wpłat na kontach podatników za: - podatek rolny - podatek leśny - podatek od nieruchomości - opłata za wieczyste użytkowanie - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - podatek od środków transportowych 3. Rozliczanie kont podatników, ustalanie zaległości i nadpłat oraz naliczanie odsetek za zwłokę w regulowaniu zobowiązań przez podatnika. 4. Opracowywanie wyciągów bankowych z zakresu księgowości podatkowej. 5. Sprawdzanie delegacji służbowych pod względem formalno-rachunkowym. 6. Rozliczanie sołtysów z inkasa zobowiązania pieniężnego oraz pozostałych podatków i opłat. 7. Naliczanie raz na kwartał wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków i opłat. 8. Wpisywanie do kart kontowych decyzji o odroczeniu i rozłożeniu na raty zobowiązań podatników wobec gminy. 9. Uzgadnianie i księgowanie dodatkowych przypisów i odpisów w ciągu roku budżetowego. 10. Sporządzanie zestawień bilansowych i sprawozdań. Obieg faktur, przelewy: Sprawdzanie wszystkich rachunków i faktur pod względem formalnym

14 i rachunkowym. 2. Sprawdzanie list płac sporządzonych odręcznie nie dotyczących wypłat wynagrodzeń pod względem formalnym i rachunkowym. 3. Sprawdzanie umów zleceń i umów o dzieło pod względem formalno-rachunkowym. 4. Prowadzenie rejestru faktur i rachunków oraz przekazywanie ich na poszczególne stanowiska. 5. Regulowanie zobowiązań finansowych gminy. 6. Wypisywanie dowodów wpłat podatków i opłat innych należności. 7. Wystawianie wezwań do zapłaty. 8. Księgowanie przypisu rocznego oraz dodatkowych w ciągu roku przypisów i odpisów z tytułu dzierżawy gruntów. 9. Księgowanie wpłat uiszczanych z tytułu czynszu dzierżawnego od gruntów oraz opłat z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości. 10.Prowadzenie kart analitycznych dla pracowników Urzędu, którym udzielono pożyczek na cele mieszkaniowe. 13 Księgowość UM - wydatki: 1. Opracowywanie wyciągów bankowych z rachunku podstawowego w zakresie wydatków budżetowych dekretacja zbiorczego wyciągu bankowego. 2. Opracowywanie raportów kasowych. 3. Dekretacja dowodów księgowych zgodnie z podziałką klasyfikacji budżetowej. 4. Uzgadnianie miesięcznych obrotów, sporządzanie zestawień obrotów i sald dla jednostek. 5. Analiza kont syntetycznych. 6. Prowadzenie kont syntetycznych od środków trwałych, uzgadnianie zapisów w księgach inwentarzowych środków trwałych, środków trwałych w używaniu, sporządzanie not księgowych z naliczonego na koniec roku umorzenia. 7. Korygowanie planu wydatków budżetowych w oparciu o uchwały Rady Miejskiej oraz zarządzenie Burmistrza. 8. Rozliczanie inwentaryzacji. 9. Naliczanie odsetek od zobowiązań na koniec każdego kwartału ich rozliczanie i aktualizacja. 10. Prowadzenie kart analitycznych, ewidencja przychodów i rozchodów materiałów.

15 14 Księgowość UM dochody: 1. Prowadzenie księgowości podatkowej. 2. Sporządzanie sprawozdań oraz zestawień obrotów i sald na koniec każdego miesiąca. 3. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych w używaniu oraz rozliczanie inwentaryzacji. 4. Prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych w używaniu. 5. Potwierdzanie sald na koniec roku budżetowego. 6. Kontrola planu realizowanych dochodów, przygotowywanie zmian budżetowych. 7. Przygotowanie zestawień zaległych należności w celu sporządzania wezwań do zapłaty. 8. Analiza kart kontrahentów w zakresie windykacji zaległości w należnościach nie podatkowych. 9. Sporządzanie bilansu rocznego. 15 Kasa: 1. Obsługa kasowa wszystkich jednostek organizacyjnych. 2. Przyjmowanie gotówki do kasy oraz dokonywanie wypłat z kasy w oparciu o dowody zatwierdzone przez kierownictwo Urzędu. 3. Sporządzanie raportów kasowych obrotu gotówkowego i opłat skarbowych. 4. Wystawianie czeków i prowadzenie rejestru czeków gotówkowych. 5. Prowadzenie rejestru pogotowia kasowego. 6. Prowadzenie rejestru wypłaconych zaliczek oraz kontrola terminowości ich rozliczania. 7. Ewidencja druków ścisłego zarachowania oraz kontrola rozliczenia pobranych druków. 8. Prowadzenie rejestru złożonych do kasy depozytów. 9. Odbiór gotówki z banku. 10. Dokonywanie wewnętrznego rozliczenia podatku VAT. 16

16 Płace UM: 1. Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do sporządzania list płac, obliczanie wynagrodzenia na czas niezdolności do pracy, zasiłków chorobowych i innych zasiłków płatnych ze środków ZUS. 2. Sporządzanie zbiorczego zestawienia lista płac. 3. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, przygotowywanie dokumentacji związanej z przekazaniem naliczonych wynagrodzeń składek do ZUS. 4. Kompletowanie dokumentacji płacowej dla celów emerytalno-rentowych. 5. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia z Powiatowym Urzędem Pracy. 6. Prowadzenie dokumentacji bieżącej i rozliczeniowej z PEFRON w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. 7. Wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia dla pracowników. 8. Kompletowanie oraz opracowywanie wniosków o świadczenia z funduszu socjalnego. 9. Rozliczanie kart drogowych samochodu służbowego. 18 REFERAT INWESTYCYJNO - TECHNICZNY Kierownik: 1. Całokształt spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych. 2. Sporządzanie dokumentów niezbędnych do kompletowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień, w tym kosztorysów inwestorskich dokumentacji technicznej. 3. Nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych i technicznych. 4. Kontrola wydatkowania środków budżetowych w zakresie zgodności z ustawą o Zamówieniach publicznych i zawartymi umowami w zakresie robót budowlanych. 5. Sporządzanie planów zaangażowania środków finansowych w zakresie robót, usług i dostaw zlecanych dotyczących robót budowlanych. 6. Kosztorysowanie robót remontowych budynków komunalnych, zatwierdzanie wartości zlecenia z PGKiM. 7. Prowadzenie książki obiektu wszystkich budynków pozostających w zarządzie gminy. 8. Obsługa petenta w zakresie procesu inwestycyjnego, budowy, remontu.

17 9. Umowy zlecenia w zakresie usług kominiarskich i przeglądu bhp i p.poż. oraz instalacji elektrycznej i piorunochronnej wszystkich budynków będących w zarządzie gminy. 19 Zastępca Kierownika: 1. Planowanie oraz nadzór nad realizacją zadań inwestycyjno-remontowych w gminie. 2. Nadzór nad remontami obiektów budowlanych administrowanych przez urząd. 3. Ustalanie lokalizacji inwestycji oraz ich realizacja i określanie zobowiązań partycypacyjnych na rzecz gminy. 4. Ścisły nadzór nad inwestycjami gminnymi. 5. Zaopatrzenie materiałowe i wyposażeniowe. 6. Wykonawstwo remontów kapitalnych umowy zlecenia. 7. Wykonawstwo remontów bieżących i nadzór inwestorski. 8. Rozliczenie wykonawstwa remontów protokoły odbioru. 9. Obsługa robót remontowych budynków komunalnych w mieście i na wsi, ocena stanu technicznego, pomiar. 10. Uzgadnianie podziału działek, sprawy uzgadniania wyjazdów na drogi gminne. 20 Mienie komunalne: 1. Gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości. 2. Tworzenie zasobów gruntów na cele budowlane, ustalanie cen działek i ich zbywanie. 3. Zarządzanie zasobami gruntów komunalnych. 4. Dokonywanie sprzedaży zasobów mieszkaniowych. 5. Wydawanie zezwoleń na wcześniejsze zbycie nieruchomości przejętych w wieczyste użytkowanie. 6. Zarządzanie mieniem komunalnym, sprawozdawczość z zakresu nieruchomości komunalnych. 7. Wydawanie decyzji o przekazywaniu gruntów komunalnych jednostkom organizacyjnym w zarząd, użytkowanie wieczyste. 8. Komunalizacja nieruchomości Skarbu Państwa. 9. Orzekanie o wygaśnięciu prawa użytkowanie lub zarządu. 10. Wydawanie zgody na zrzeczenie się własności nieruchomości.

18 11. Ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości. 12. Sprzedaż działek budowlanych, nieruchomości. 13. Wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości. 14. Zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości i ustalanie odszkodowań. 15. Scalanie i wymiany gruntów na cele niezwiązane z rolnictwem. 16. Sprawy ekwiwalentu za mienie pozostawione zagranicą. 17. Prowadzenie ewidencji gruntów mienia komunalnego, rejestru gruntów, wydzierżawianie i umowy dzierżawne, umowy użyczenia nieruchomości. 18. Prowadzenie spraw dotyczących rent planistycznych i opłat adiacenckich. 19. Sprawy podziału nieruchomości. 21 Drogi i oświetlenie: 1. Utrzymanie dróg gminnych, ulic i chodników w mieście i gminie. 2. Organizacja i bezpieczeństwo ruchu na drogach. 3. Nadzór nad budową i konserwacją dróg gminnych, ulic, mostów, placów, chodników oraz nadzór nad ich eksploatacją. 4. Prowadzenie oceny stanu oznakowania dróg. 5. Przygotowywanie decyzji w sprawach zezwoleń na lokalizację reklam w obrębie pasa drogowego dróg gminnych. 6. Nadzór nad oświetleniem dróg gminnych. 7. Wydawanie informacji o przeznaczeniu działki. 8. Realizacja zadań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną obiektów gminnych. 9. Rejestracja faktur wspólnot mieszkaniowych. 10. Przygotowanie pozwoleń na lokalizację imprez na działkach komunalnych. 22 Ochrona środowiska i zieleń miejska: 1. Planowanie, monitoring i bieżące wykonanie działań związanych z realizacją zadań gminy w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, kontroli i nadzoru nad podmiotami wykonującymi zadania w tym zakresie. 2. Realizacja zadań w zakresie kształtowania i konserwacji terenów zielonych na ternie gminy i miasta.

19 3. Całokształt prac związanych z wydawaniem pozwoleń i decyzji w zakresie objętym ustawą Prawo Ochrony Środowiska. 4. Obsługa robót remontowych budynków komunalnych w mieście i na wsi, wystawianie zleceń do PGKiM. 5. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazewnictwa ulic oraz numerów porządkowych nieruchomości. 23 Zagospodarowanie przestrzenne i decyzje środowiskowe: 1. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska decyzje środowiskowe. 2. Współdziałanie z podmiotami realizującymi zadania w zakresie gospodarki przestrzennej. 3. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego. 4. Kontrola wydatków w zakresie dostaw i usług. 5. Rozliczanie energii elektrycznej. 6. Zadania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 24 Zamówienia publiczne: 1. Całokształt spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych a szczególności dostaw i usług. 2. Sporządzanie dokumentacji przetargowej w zakresie dostawi usług. 3. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych. 25 SAMODZIELNE STANOWISKA Samodzielne stanowisko do spraw Obrony Cywilnej: 1. Całokształt zadań związanych z Obroną Cywilną. 2. Zarządzanie Kryzysowe i Ochrona Ludności. 3. Realizacja zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych. 4. Całokształt zadań związanych z zakresem ochrony przeciwpożarowej. 5. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i udostępnianiem informacji dotyczących kwalifikacji wojskowej. 6. Realizacja zadań związanych z ochroną danych osobowych.

20 7. Zadania związane z pełnieniem funkcji Urzędnika Wyborczego w Urzędzie Miejskim w Janikowie. 26 Samodzielne stanowisko do spraw pozyskiwania środków unijnych i obsługi rolnictwa: 1. Prowadzenie spraw dotyczących pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej. 2. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych. 3. Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, melioracjami i spisem rolnym. 4. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 27 Samodzielne stanowisko do spraw obsługi mieszkaniowej: 1. Całokształt zadań związanych z prowadzeniem gospodarki mieszkaniowej. 2. Prowadzenie spraw osób bezrobotnych, kompletowanie dokumentacji niezbędnej do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz staży. 3. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy. 4. Przeprowadzanie zeznań świadków w sprawach emerytalno-rentowych. 5. Przygotowywanie wniosków o refundację kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. 28 Samodzielne stanowisko do spraw obsługi Internetu: 1. Całokształt zadań związanych z obsługą umów abonenckich o świadczenie usług dostępu do Internetu. 2. Przyjmowanie zgłoszeń awarii przyłączy internetowych. 3. Sporządzanie faktur. 29 Ponadto wszyscy pracownicy Urzędu zobowiązani są do wykonywania innych zadań nieobjętych zakresem czynności, na polecenie Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza.

21 Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Janikowie W ZASADY PODPISYWANIA PISM URZĘDZIE MIEJSKIM W JANIKOWIE 1 Burmistrz podpisuje: 1. Pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz. 2. Zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne. 3. Decyzje administracyjne, do których wydawania w jego imieniu nie upoważnił pracowników urzędu. 4. Pełnomocnictwa i upoważnienia do występowania w jego imieniu. 5. Pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji. 6. Odpowiedzi na wnioski i skargi dotyczące kierowników referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach. 7. Inne pisma, których podpisywanie zastrzegł wyłącznie dla siebie. Zastępca Burmistrza, Sekretarz oraz Skarbnik podpisują pisma dotyczące działania własnych referatów, z wyłączeniem pism zastrzeżonych do podpisu Burmistrza. 2 Kierownicy referatów podpisują pisma przekazane im przez pracownika, wyłącznie w ramach udzielonego im upoważnienia. 3

22 Załącznik nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Janikowie WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY JANIKOWO 1 1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Janikowie. 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janikowie. 3. Szkoły Podstawowe: Szkoła Podstawowa w Janikowie Szkoła Podstawowa w Broniewicach Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie Szkoła Podstawowa w Ludzisku 4. Gimnazjum w Janikowie. 5. Przedszkole Miejskie w Janikowie z filią w Kołodziejewie. 6. Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst ujednolicony-kwiecień 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do zarządzenia nr 216 /04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2004 r. URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Regulamin organizacyjny Zielona Góra 2004 Spis treści Rozdział I. Wstęp Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Miasta Kielce Id: A46A04A8-E233-46E2-A511-B5184DF111E4. Przyjety Strona 2 ROZDZIAŁ I ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem", określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r. Zarządzenie Nr 15/12 Starosty Wieruszowskiego ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zakresów zadań wydziałów Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM 4575/2013 z dnia 07.06.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Administracja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej Uniwersytetem dzieli się na:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 4. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 4. z dnia 7 stycznia 2015 r. Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 4 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 1 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych

Bardziej szczegółowo