OPIS STANOWISK Z WYKAZEM SYMBOLI LITEROWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS STANOWISK Z WYKAZEM SYMBOLI LITEROWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Janikowie OPIS STANOWISK Z WYKAZEM SYMBOLI LITEROWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH 1 Kierownictwo Urzędu: 1. Burmistrz Gminy i Miasta B 2. Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta ZB 3. Sekretarz Gminy i Miasta - SG 4. Skarbnik Gminy i Miasta - SK 2 W ramach struktury organizacyjnej Urzędu wyodrębnia się: I - REFERATY: 1. Referat Organizacyjny - OR Kierownik Sekretarz - SG Sekretariat OR.S Biuro Rady Miejskiej OR.BR Stanowisko pracy do spraw obsługi informatycznej OR.OI Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy OR.BHP 2. Referat Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego Kierownik USC Burmistrz - B Zastępca Kierownika USC Ewidencja Ludności EL.I, EL.II 3. Referat Finansowy - FN Kierownik Skarbnik - SK Zastępca Głównego Księgowego Budżetu FN.ZK Księgowość Inwestycji FN.KI Wymiar podatków, Archiwum FN.WPA Wymiar podatków FN.WP

2 Księgowość podatkowa FN.KP Obieg faktur, przelewy FN.OF Księgowość UM wydatki FN.KW Księgowość UM dochody FN.KD Kasa FN.K Płace UM - FN.P Windykacja FN.W 4. Referat Inwestycyjno Techniczny - IT Kierownik IT.K Zastępca Kierownika IT.ZK Mienie komunalne GG Drogi, oświetlenie IT.D Ochrona środowiska i zieleń miejska IT.OŚ Zagospodarowanie przestrzenne i decyzje środowiskowe IT.GP Zamówienia publiczne- IT.ZP II - Samodzielne stanowiska pracy Samodzielne stanowisko do spraw Obrony Cywilnej (OC), Straż Pożarna (OSP), Urzędnik Wyborczy (UW) OC, OSP, UW Samodzielne stanowisko do spraw pozyskiwania środków unijnych i obsługi rolnictwa - UR Samodzielne stanowisko do spraw obsługi mieszkaniowej OM Samodzielne stanowisko do spraw obsługi Internetu OI

3 Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Janikowie PODZIAŁ ZADAŃ MIĘDZY STANOWISKAMI KIEROWNICZYMI URZĘDU MIEJSKIEGO W JANIKOWIE 1 Obowiązki Zastępcy Burmistrza: 1. Podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikające z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza. 2. Kompleksowy nadzór nad gospodarką mieszkaniową na terenie gminy i miasta Janikowo, w tym między innymi: Nadzór nad przygotowaniem umów najmu z nowymi najemcami. Nadzór nad kwalifikowaniem wykonywania prac remontowych w budynkach zasobu mieszkaniowego gminy Bieżąca analiza występujących zaległości czynszowych na podstawie informacji z PGKiM i opracowanie możliwości egzekucji należności lub propozycji zmierzających do uniknięcia wzrostu zadłużenia 3. Uprawniony jest do podejmowania wszystkich decyzji za wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Burmistrza. 4. Potwierdzenie zgodności kopii dokumentów z oryginałem. 5. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami. 6. Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawniania pracy Urzędu. 7. Przyjmowanie interesantów. 8. Współpraca z Radą Miejską. 9. Współpraca z sołectwami. 10. Współpraca z organizacjami pożytku publicznego. 11. Zastępca Burmistrza wykonuję inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

4 2 Obowiązki Sekretarza: 1. Sprawowanie nadzoru nad strukturą organizacyjną Urzędu. 2. Dbałość o zapewnienie techniczno-organizacyjnych środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu. 3. Kierowanie bezpośrednio pracą Referatu Organizacyjnego. 4. Nadzór i kontrola nad przygotowaniem materiałów na posiedzenie Rady. 5. Przyjmowanie i terminowe rozpatrywanie skarg i wniosków składanych do organów Gminy i Miasta Janikowo. 6. Nadzorowanie kompletowania i przechowywania dokumentacji Rady Miejskiej. 7. Prowadzenie razem ze Skarbnikiem kontroli wewnętrznej w Urzędzie. 8. Nadzór nad prowadzeniem Archiwum Zakładowego. 9. Organizowanie biblioteki Urzędu, w szczególności uaktualnianie zbiorów aktów prawnych. 10. Prowadzenie rejestrów: zarządzeń Burmistrza, upoważnień. 11. Podpisywanie następujących dokumentów: przelewy bankowe faktury poświadczenia zgodności z oryginałem 12. Całokształt zadań związanych z zawieraniem umów o pracę oraz rozwiązywaniem stosunku pracy. 13. Prowadzenie akt osobowych pracowników. 14. Współpraca przy dokonywaniu okresowych ocen pracowników. 15. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do realizacji uprawnień pracowniczych, dodatków za wysługę lat, nagród jubileuszowych. 3 Obowiązki Skarbnika: 1. Skarbnik wykonuje obowiązki w zakresie gospodarki finansowej: Prowadzi rachunkowość jednostki samorządu terytorialnego Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi

5 Dokonuje kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Dokonuje kontroli kompletności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych oraz finansowych Prowadzi nadzór nad sporządzaną sprawozdawczością budżetową Kieruje pracą podległych pracowników 2. Wykonywanie wszystkich czynności zapisanych w uchwale Rady Miejskiej o procedurze uchwalanie budżetu. 3. Przygotowywanie projektów uchwał zmieniających budżet gminy. 4. Przygotowywanie i opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian budżetowych na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych. 5. Opracowywanie informacji o wykonaniu budżetu, analiza przebiegu realizacji budżetu w zakresie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w ciągu roku. 6. Analiza sprawozdań jednostkowych i zbiorczych oraz prezentacja danych zawartych w bilansach jednostkowych, zbiorczych i skonsolidowanych. 7. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań zapisanych w budżecie gminy i uchwalonych przez Radę Miejską. 8. Usprawnianie organizacji, metod i form pracy w referacie Finansowym 9. Maksymalizacja dochodów budżetowych i racjonalna gospodarka środkami budżetowymi. 10. Instruktaż i bieżący nadzór nad pracownikami Referatu Finansowego, w zakresie obsługi gospodarki finansowej poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy. 11. Przestrzeganie zasad prawidłowej gospodarki środkami publicznymi. 12. Nadzorowanie prawidłowości zawieranych umów pod względem Finansowym, stawianie kontrasygnaty. 13. Informowanie Rady Miejskiej w Janikowie i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o odmowie złożenia kontrasygnaty. 14. Analiza wykonania planu w dochodach budżetowych w celu ustalenia ponadplanowych dochodów.

6 15. Bieżąca kontrola pracowników Referatu. 16. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w Bydgoszczy, z bankami i instytucjami finansowymi. 17. Wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza.

7 Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Janikowie PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY REFERATAMI I SAMODZIELNYMI STANOWISKAMI 1 REFERAT ORGANIZACYJNY Sekretariat: 1. Pracownik sekretariatu przyjmuje korespondencję, rejestruje ją w dzienniku korespondencyjnym i przekazuje odpowiednio kierownikowi urzędu bądź zastępcy kierownika urzędu. 2. Korespondencję przejrzaną i zwróconą przez kierownika urzędu bądź zastępcę, pracownik sekretariatu dzieli zgodnie z dyspozycjami. 3. Pracownik sekretariatu prowadzi rejestry kancelaryjne oraz rejestr przyjmowanych interesantów. 4. Ponadto Pracownik Sekretariatu odpowiada za: 4.1. Gospodarkę środkami rzeczowymi, drukami i formularzami, zabezpieczenie mienia społecznego oraz konserwacji inwentarza biurowego Wykonywanie czynności usługowych związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Burmistrza i zastępcy Burmistrza Zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne, zakup inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych Prowadzenie kancelarii ogólnej, łącznicy telefonicznej i faksu Gospodarka odzieżą ochronną i roboczą Sprawy pieczęci i tablic urzędowych Protokółowanie narad pracowniczych Zgłaszanie wniosków do komisji likwidacyjnej zużytych przedmiotów Zabezpieczenie prenumeraty czasopism dla potrzeb UGiM. 2 Biuro Rady Miejskiej. Pozwolenia na handel alkoholami: I. W zakresie działalności Rady Miejskiej:

8 1. Opracowywanie w oparciu o zebrane propozycje projektu roboczego planu pracy Rady. 2. Przygotowywanie dla potrzeb przewodniczącego Rady niezbędnych materiałów związanych z przebiegiem sesji. 3. Przesyłanie radnym i zaproszonym osobom materiałów na sesję. 4. Współdziałanie z Sekretarzem Gminy oraz komisjami w zakresie redagowania projektów uchwał w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa. 5. Sporządzanie z przebiegu obrad sesji protokołów i przedkładanie ich do podpisu przewodniczącemu Rady. 6. Prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej. 7. Przekazywanie uchwał do realizacji adresatom. 8. Przesyłanie odpisów uchwał do Biura Prawnego Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej. 9. Prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie pełnej dokumentacji z działalności Rady Miejskiej w Biuletynie Informacji Publicznej. II. W zakresie obsługi Komisji Rady Miejskiej: 1. Przygotowywanie projektu posiedzeń komisji, wysyłanie zaproszeń, zapewnianie ze strony właściwych organów przygotowania materiałów i informacji niezbędnych do wykonywania zadań ustalonych przez Komisje. 2. Opracowywanie z udziałem przewodniczących komisji projektów roboczych planów pracy oraz informacji i sprawozdań z działalności komisji. III. W zakresie obsługi radnych: 1. Prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji oraz skarg zgłoszonych przez radnych i nadawanie biegu ich załatwiania. 2. Prowadzenie i aktualizowanie stanu osobowego radnych oraz zapewnianie prenumeraty dla radnych zgodnie z ustalonymi potrzebami. 3. Zbieranie, ewidencjonowanie i archiwizacja oświadczeń majątkowych i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa. IV. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej. V. Prowadzenie całokształtu zadań związanych z wydawaniem decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych.

9 VI. Przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie samochodowego transportu osób. 3 Stanowisko do spraw obsługi informatycznej: I. W zakresie informatyki: 1. Projektowanie, koordynowanie i funkcjonowanie systemów, programów i sprzętu komputerowego, dbałość o zachowanie bezpieczeństwa danych informatycznych. 2. Ewidencja stosowanych systemów i programów z uwzględnieniem ich legalności prowadzenie bieżącej kontroli w tym zakresie. 3. Wdrażanie, eksploatacja systemów i programów informatycznych. 4. Szkolenie pracowników Urzędu Miejskiego w zakresie obsługi programów komputerowych. II. Tworzenie i eksploatacja baz danych: 1. Ustalanie uprawnień dostępu do danych. 2. Prowadzenie baz danych z uwzględnieniem możliwości identyfikowania osoby wprowadzającej zmiany w bazie danych. 3. Zakup, wdrażanie i aktualizacja baz danych projekty i instrukcje ich prowadzenia. III. Elektroniczne archiwizowanie danych na nośnikach informatycznych. IV. Nadzór i kontrola funkcjonowania sieci internetowej w oparciu o łącza TV JANSAT oraz monitoringu wizyjnego. V. Sporządzanie harmonogramów pracy dla pracowników monitoringu. 4 Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: 1. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP. 2 Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących BHP. 3. Udział w dochodzeniach powypadkowych. 4. Rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy. 5. Organizowanie przeglądów warunków pracy w Urzędzie.

10 5 REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I MIESZKANIOWYCH, URZĄD STANU CYWILNEGO Zastępca Kierownika USC: 1. Całokształt spraw związanych z realizacją zadań Urzędu Stanu Cywilnego zgodnie z ustawą o aktach stanu cywilnego. 6 Stanowiska do spraw Ewidencji Ludności: 1. Przyjmowanie i opracowywanie dokumentów stanowiących podstawę wydania dowodów osobistych. 2. Całokształt spraw związanych z wydaniem i likwidacją dokumentów tożsamości. 3. Prowadzenie ewidencji dokumentów stwierdzających tożsamość osób zmarłych. 4. Rejestracja danych o miejscu pobytu stałego oraz czasowego osób. 5. Rejestracja danych o urodzeniach, zgonach, zmianach danych zgodnie z ustawą o ewidencji ludności. 6. Prowadzenie stałego rejestru wyborców dla gminy Janikowo. 7. Przygotowywanie decyzji dotyczących ewidencji ludności. 8. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na przeprowadzanie imprez masowych. 7 REFERAT FINANSOWY Zastępca Głównego Księgowego Budżetu: 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki. 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 3. Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym. 4. Przygotowywanie danych sprawozdawczych w zakresie wykonania budżetu w dochodach i wydatkach, wielkości deficytu lub nadwyżki, zadłużenia gminy oraz stanu środków obrotowych na dzień sesji Rady Miejskiej. 5. Przyjmowanie wyciągów bankowych ze wszystkich rachunków i bieżące rejestrowanie sald. 6. Prowadzenie dokumentacji i rejestrowanie lokat pieniężnych środków budżetowych. 7. Bieżąca analiza przepływu gotówki na rachunkach bankowych zagospodarowanie

11 wolnych środków finansowych. 8. Zatwierdzanie faktur VAT, rachunków, list płac i innych dokumentów do wypłaty. 9. Przeprowadzanie kontroli wydatków dokonywanych w jednostkach organizacyjnych gminy. 10. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej jednostki. 11. Prowadzenie instruktażu i nadzoru nad pracą pracowników Referatu Finansowego. 8 Księgowość Inwestycji: 1. Kontrola wewnętrzna we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy. 2. Księgowość i rozliczanie zadań inwestycyjnych prowadzonych przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy. 3. Prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych. 4. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych, rozliczanie inwentaryzacji. 5. Sporządzanie sprawozdań i informacji opisowych z gospodarowania środkami gminnego funduszu ochrony środowiska. 6. Przygotowywanie sprawozdań z działalności inwestycyjnej. 7. Rozliczanie materiałów własnych i powierzonych wykonawcy. 8. Kompletowanie dowodów księgowych. 9. Dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych. 10. Księgowanie kosztów inwestycji, zapasów materiałów. 11. Terminowe załatwianie spraw związanych z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi. 12. Prowadzenie ewidencji związanej z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. 9 Windykacja: 1. Monitorowanie wierzytelności pieniężnych regulowanych przez dłużników. 2. Przygotowywanie i przeprowadzenie procesu windykacji. 3. Wysyłanie upomnień i wezwań. 4. Wystawianie tytułów wykonawczych. 5. Prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych. 6. Bieżące księgowanie należności dłużników. 7. Współpraca z właściwym organem egzekucyjnym.

12 8. Księgowanie zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. 10 Wymiar podatków i Archiwum zakładowe: 1. Dokonywanie naliczenia zobowiązania pieniężnego dla podatników w zakresie podatków lokalnych. 2. Wymiar podatku od środków transportu. 3. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i zaległościach podatkowych dotyczących podatników. 4. Wprowadzanie zmian geodezyjnych do danych o przedmiocie opodatkowania. 5. Przyjmowanie wniosków od producentów rolnych w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od paliwa i przygotowywanie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego. 6. Przygotowanie list do wypłat lub zestawień w celu przelania środków na konto bankowe. 7. Dokonywanie stosownych sprawozdań. 8. Sporządzanie wniosków o dotacje. 9. Kontrola deklaracji podatkowych złożonych przez osoby prawne w zakresie podatków lokalnych. 10. Kontrola prawidłowości i zgodności danych ze stanem rzeczywistym w zeznaniach podatkowych. 11. Sporządzanie decyzji na zwolnienia w podatku rolnym. 12. Księgowanie wpłat z tytułu podatku od środków transportowych oraz sporządzanie zestawień bilansowych. 13. Bieżący rejestr przypisów i odpisów dla poszczególnych rodzajów podatków. 14. Sporządzanie wykazu podatników, którym umorzono zaległości podatkowe, z uwzględnieniem dopuszczalności pomocy publicznej de minimis. 15. Prowadzenie Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego, przyjmowanie dokumentacji. 14. Współpraca z Archiwum Państwowym.

13 11 Księgowość podatkowa: 1. Księgowanie na kontach podatników naliczonych zobowiązań pieniężnych księgowanie przypisów w podatkach i opłatach dla osób prawnych i fizycznych: - podatek rolny - podatek leśny - podatek od nieruchomości - opłata za wieczyste użytkowanie - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - podatek od środków transportowych 2. Pobór podatków i opłat oraz ewidencja wpłat na kontach podatników za: - podatek rolny - podatek leśny - podatek od nieruchomości - opłata za wieczyste użytkowanie - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - podatek od środków transportowych 3. Rozliczanie kont podatników, ustalanie zaległości i nadpłat oraz naliczanie odsetek za zwłokę w regulowaniu zobowiązań przez podatnika. 4. Opracowywanie wyciągów bankowych z zakresu księgowości podatkowej. 5. Sprawdzanie delegacji służbowych pod względem formalno-rachunkowym. 6. Rozliczanie sołtysów z inkasa zobowiązania pieniężnego oraz pozostałych podatków i opłat. 7. Naliczanie raz na kwartał wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków i opłat. 8. Wpisywanie do kart kontowych decyzji o odroczeniu i rozłożeniu na raty zobowiązań podatników wobec gminy. 9. Uzgadnianie i księgowanie dodatkowych przypisów i odpisów w ciągu roku budżetowego. 10. Sporządzanie zestawień bilansowych i sprawozdań. Obieg faktur, przelewy: Sprawdzanie wszystkich rachunków i faktur pod względem formalnym

14 i rachunkowym. 2. Sprawdzanie list płac sporządzonych odręcznie nie dotyczących wypłat wynagrodzeń pod względem formalnym i rachunkowym. 3. Sprawdzanie umów zleceń i umów o dzieło pod względem formalno-rachunkowym. 4. Prowadzenie rejestru faktur i rachunków oraz przekazywanie ich na poszczególne stanowiska. 5. Regulowanie zobowiązań finansowych gminy. 6. Wypisywanie dowodów wpłat podatków i opłat innych należności. 7. Wystawianie wezwań do zapłaty. 8. Księgowanie przypisu rocznego oraz dodatkowych w ciągu roku przypisów i odpisów z tytułu dzierżawy gruntów. 9. Księgowanie wpłat uiszczanych z tytułu czynszu dzierżawnego od gruntów oraz opłat z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości. 10.Prowadzenie kart analitycznych dla pracowników Urzędu, którym udzielono pożyczek na cele mieszkaniowe. 13 Księgowość UM - wydatki: 1. Opracowywanie wyciągów bankowych z rachunku podstawowego w zakresie wydatków budżetowych dekretacja zbiorczego wyciągu bankowego. 2. Opracowywanie raportów kasowych. 3. Dekretacja dowodów księgowych zgodnie z podziałką klasyfikacji budżetowej. 4. Uzgadnianie miesięcznych obrotów, sporządzanie zestawień obrotów i sald dla jednostek. 5. Analiza kont syntetycznych. 6. Prowadzenie kont syntetycznych od środków trwałych, uzgadnianie zapisów w księgach inwentarzowych środków trwałych, środków trwałych w używaniu, sporządzanie not księgowych z naliczonego na koniec roku umorzenia. 7. Korygowanie planu wydatków budżetowych w oparciu o uchwały Rady Miejskiej oraz zarządzenie Burmistrza. 8. Rozliczanie inwentaryzacji. 9. Naliczanie odsetek od zobowiązań na koniec każdego kwartału ich rozliczanie i aktualizacja. 10. Prowadzenie kart analitycznych, ewidencja przychodów i rozchodów materiałów.

15 14 Księgowość UM dochody: 1. Prowadzenie księgowości podatkowej. 2. Sporządzanie sprawozdań oraz zestawień obrotów i sald na koniec każdego miesiąca. 3. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych w używaniu oraz rozliczanie inwentaryzacji. 4. Prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych w używaniu. 5. Potwierdzanie sald na koniec roku budżetowego. 6. Kontrola planu realizowanych dochodów, przygotowywanie zmian budżetowych. 7. Przygotowanie zestawień zaległych należności w celu sporządzania wezwań do zapłaty. 8. Analiza kart kontrahentów w zakresie windykacji zaległości w należnościach nie podatkowych. 9. Sporządzanie bilansu rocznego. 15 Kasa: 1. Obsługa kasowa wszystkich jednostek organizacyjnych. 2. Przyjmowanie gotówki do kasy oraz dokonywanie wypłat z kasy w oparciu o dowody zatwierdzone przez kierownictwo Urzędu. 3. Sporządzanie raportów kasowych obrotu gotówkowego i opłat skarbowych. 4. Wystawianie czeków i prowadzenie rejestru czeków gotówkowych. 5. Prowadzenie rejestru pogotowia kasowego. 6. Prowadzenie rejestru wypłaconych zaliczek oraz kontrola terminowości ich rozliczania. 7. Ewidencja druków ścisłego zarachowania oraz kontrola rozliczenia pobranych druków. 8. Prowadzenie rejestru złożonych do kasy depozytów. 9. Odbiór gotówki z banku. 10. Dokonywanie wewnętrznego rozliczenia podatku VAT. 16

16 Płace UM: 1. Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do sporządzania list płac, obliczanie wynagrodzenia na czas niezdolności do pracy, zasiłków chorobowych i innych zasiłków płatnych ze środków ZUS. 2. Sporządzanie zbiorczego zestawienia lista płac. 3. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, przygotowywanie dokumentacji związanej z przekazaniem naliczonych wynagrodzeń składek do ZUS. 4. Kompletowanie dokumentacji płacowej dla celów emerytalno-rentowych. 5. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia z Powiatowym Urzędem Pracy. 6. Prowadzenie dokumentacji bieżącej i rozliczeniowej z PEFRON w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. 7. Wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia dla pracowników. 8. Kompletowanie oraz opracowywanie wniosków o świadczenia z funduszu socjalnego. 9. Rozliczanie kart drogowych samochodu służbowego. 18 REFERAT INWESTYCYJNO - TECHNICZNY Kierownik: 1. Całokształt spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych. 2. Sporządzanie dokumentów niezbędnych do kompletowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień, w tym kosztorysów inwestorskich dokumentacji technicznej. 3. Nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych i technicznych. 4. Kontrola wydatkowania środków budżetowych w zakresie zgodności z ustawą o Zamówieniach publicznych i zawartymi umowami w zakresie robót budowlanych. 5. Sporządzanie planów zaangażowania środków finansowych w zakresie robót, usług i dostaw zlecanych dotyczących robót budowlanych. 6. Kosztorysowanie robót remontowych budynków komunalnych, zatwierdzanie wartości zlecenia z PGKiM. 7. Prowadzenie książki obiektu wszystkich budynków pozostających w zarządzie gminy. 8. Obsługa petenta w zakresie procesu inwestycyjnego, budowy, remontu.

17 9. Umowy zlecenia w zakresie usług kominiarskich i przeglądu bhp i p.poż. oraz instalacji elektrycznej i piorunochronnej wszystkich budynków będących w zarządzie gminy. 19 Zastępca Kierownika: 1. Planowanie oraz nadzór nad realizacją zadań inwestycyjno-remontowych w gminie. 2. Nadzór nad remontami obiektów budowlanych administrowanych przez urząd. 3. Ustalanie lokalizacji inwestycji oraz ich realizacja i określanie zobowiązań partycypacyjnych na rzecz gminy. 4. Ścisły nadzór nad inwestycjami gminnymi. 5. Zaopatrzenie materiałowe i wyposażeniowe. 6. Wykonawstwo remontów kapitalnych umowy zlecenia. 7. Wykonawstwo remontów bieżących i nadzór inwestorski. 8. Rozliczenie wykonawstwa remontów protokoły odbioru. 9. Obsługa robót remontowych budynków komunalnych w mieście i na wsi, ocena stanu technicznego, pomiar. 10. Uzgadnianie podziału działek, sprawy uzgadniania wyjazdów na drogi gminne. 20 Mienie komunalne: 1. Gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości. 2. Tworzenie zasobów gruntów na cele budowlane, ustalanie cen działek i ich zbywanie. 3. Zarządzanie zasobami gruntów komunalnych. 4. Dokonywanie sprzedaży zasobów mieszkaniowych. 5. Wydawanie zezwoleń na wcześniejsze zbycie nieruchomości przejętych w wieczyste użytkowanie. 6. Zarządzanie mieniem komunalnym, sprawozdawczość z zakresu nieruchomości komunalnych. 7. Wydawanie decyzji o przekazywaniu gruntów komunalnych jednostkom organizacyjnym w zarząd, użytkowanie wieczyste. 8. Komunalizacja nieruchomości Skarbu Państwa. 9. Orzekanie o wygaśnięciu prawa użytkowanie lub zarządu. 10. Wydawanie zgody na zrzeczenie się własności nieruchomości.

18 11. Ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości. 12. Sprzedaż działek budowlanych, nieruchomości. 13. Wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości. 14. Zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości i ustalanie odszkodowań. 15. Scalanie i wymiany gruntów na cele niezwiązane z rolnictwem. 16. Sprawy ekwiwalentu za mienie pozostawione zagranicą. 17. Prowadzenie ewidencji gruntów mienia komunalnego, rejestru gruntów, wydzierżawianie i umowy dzierżawne, umowy użyczenia nieruchomości. 18. Prowadzenie spraw dotyczących rent planistycznych i opłat adiacenckich. 19. Sprawy podziału nieruchomości. 21 Drogi i oświetlenie: 1. Utrzymanie dróg gminnych, ulic i chodników w mieście i gminie. 2. Organizacja i bezpieczeństwo ruchu na drogach. 3. Nadzór nad budową i konserwacją dróg gminnych, ulic, mostów, placów, chodników oraz nadzór nad ich eksploatacją. 4. Prowadzenie oceny stanu oznakowania dróg. 5. Przygotowywanie decyzji w sprawach zezwoleń na lokalizację reklam w obrębie pasa drogowego dróg gminnych. 6. Nadzór nad oświetleniem dróg gminnych. 7. Wydawanie informacji o przeznaczeniu działki. 8. Realizacja zadań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną obiektów gminnych. 9. Rejestracja faktur wspólnot mieszkaniowych. 10. Przygotowanie pozwoleń na lokalizację imprez na działkach komunalnych. 22 Ochrona środowiska i zieleń miejska: 1. Planowanie, monitoring i bieżące wykonanie działań związanych z realizacją zadań gminy w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, kontroli i nadzoru nad podmiotami wykonującymi zadania w tym zakresie. 2. Realizacja zadań w zakresie kształtowania i konserwacji terenów zielonych na ternie gminy i miasta.

19 3. Całokształt prac związanych z wydawaniem pozwoleń i decyzji w zakresie objętym ustawą Prawo Ochrony Środowiska. 4. Obsługa robót remontowych budynków komunalnych w mieście i na wsi, wystawianie zleceń do PGKiM. 5. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazewnictwa ulic oraz numerów porządkowych nieruchomości. 23 Zagospodarowanie przestrzenne i decyzje środowiskowe: 1. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska decyzje środowiskowe. 2. Współdziałanie z podmiotami realizującymi zadania w zakresie gospodarki przestrzennej. 3. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego. 4. Kontrola wydatków w zakresie dostaw i usług. 5. Rozliczanie energii elektrycznej. 6. Zadania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 24 Zamówienia publiczne: 1. Całokształt spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych a szczególności dostaw i usług. 2. Sporządzanie dokumentacji przetargowej w zakresie dostawi usług. 3. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych. 25 SAMODZIELNE STANOWISKA Samodzielne stanowisko do spraw Obrony Cywilnej: 1. Całokształt zadań związanych z Obroną Cywilną. 2. Zarządzanie Kryzysowe i Ochrona Ludności. 3. Realizacja zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych. 4. Całokształt zadań związanych z zakresem ochrony przeciwpożarowej. 5. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i udostępnianiem informacji dotyczących kwalifikacji wojskowej. 6. Realizacja zadań związanych z ochroną danych osobowych.

20 7. Zadania związane z pełnieniem funkcji Urzędnika Wyborczego w Urzędzie Miejskim w Janikowie. 26 Samodzielne stanowisko do spraw pozyskiwania środków unijnych i obsługi rolnictwa: 1. Prowadzenie spraw dotyczących pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej. 2. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych. 3. Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, melioracjami i spisem rolnym. 4. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 27 Samodzielne stanowisko do spraw obsługi mieszkaniowej: 1. Całokształt zadań związanych z prowadzeniem gospodarki mieszkaniowej. 2. Prowadzenie spraw osób bezrobotnych, kompletowanie dokumentacji niezbędnej do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz staży. 3. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy. 4. Przeprowadzanie zeznań świadków w sprawach emerytalno-rentowych. 5. Przygotowywanie wniosków o refundację kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. 28 Samodzielne stanowisko do spraw obsługi Internetu: 1. Całokształt zadań związanych z obsługą umów abonenckich o świadczenie usług dostępu do Internetu. 2. Przyjmowanie zgłoszeń awarii przyłączy internetowych. 3. Sporządzanie faktur. 29 Ponadto wszyscy pracownicy Urzędu zobowiązani są do wykonywania innych zadań nieobjętych zakresem czynności, na polecenie Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza.

21 Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Janikowie W ZASADY PODPISYWANIA PISM URZĘDZIE MIEJSKIM W JANIKOWIE 1 Burmistrz podpisuje: 1. Pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz. 2. Zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne. 3. Decyzje administracyjne, do których wydawania w jego imieniu nie upoważnił pracowników urzędu. 4. Pełnomocnictwa i upoważnienia do występowania w jego imieniu. 5. Pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji. 6. Odpowiedzi na wnioski i skargi dotyczące kierowników referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach. 7. Inne pisma, których podpisywanie zastrzegł wyłącznie dla siebie. Zastępca Burmistrza, Sekretarz oraz Skarbnik podpisują pisma dotyczące działania własnych referatów, z wyłączeniem pism zastrzeżonych do podpisu Burmistrza. 2 Kierownicy referatów podpisują pisma przekazane im przez pracownika, wyłącznie w ramach udzielonego im upoważnienia. 3

22 Załącznik nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Janikowie WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY JANIKOWO 1 1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Janikowie. 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janikowie. 3. Szkoły Podstawowe: Szkoła Podstawowa w Janikowie Szkoła Podstawowa w Broniewicach Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie Szkoła Podstawowa w Ludzisku 4. Gimnazjum w Janikowie. 5. Przedszkole Miejskie w Janikowie z filią w Kołodziejewie. 6. Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy.

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy. I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, wewnętrzną strukturę oraz zakres działania Ośrodka Edukacji w Bieruniu. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klembów Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OR.120.18.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 4 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr OR.120.18.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 4 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr OR.120.18.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Nr 57/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 sierpnia 2013 r.

Nr 57/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 57/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 sierpnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy Stanowisko ds. windykacji OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol

Bardziej szczegółowo

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Rozdział I. Przedmiot i zakres stosowania 1. Niniejsza instrukcja określa zasady

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

1. Do zadań Działu Finansowego należy w szczególności:

1. Do zadań Działu Finansowego należy w szczególności: Wydział Księgowości Finansowo-Podatkowej składa się z trzech działów: Działu Finansowego, Działu Egzekucji Finansowych, Działu Podatków i Opłat Lokalnych. Do zakresu działania Wydziału Księgowości Finansowo

Bardziej szczegółowo

Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy biorących udział w obiegu, kontroli i archiwowaniu dokumentów księgowych

Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy biorących udział w obiegu, kontroli i archiwowaniu dokumentów księgowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/F/2000 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 10 stycznia 2000r. Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy biorących udział w obiegu, kontroli i archiwowaniu dokumentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do Zarządzenia nr 3 / 2010 dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Referat finasowy. Referat Finansowy "RF" e-mail: rf@ugkuczbork.bip.org.pl (mailto:rf@ugkuczbork.bip.org.pl) Do zadań Referatu Finansowego należy:

Referat finasowy. Referat Finansowy RF e-mail: rf@ugkuczbork.bip.org.pl (mailto:rf@ugkuczbork.bip.org.pl) Do zadań Referatu Finansowego należy: Referat finasowy Referat Finansowy "RF" e-mail: rf@ugkuczbork.bip.org.pl (mailto:rf@ugkuczbork.bip.org.pl) 1. Skarbnik Gminy - Aneta Sałach 2. księgowość budżetowa - Justyna Dobiesz, Ewa Stolarska 3. księgowość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15 SPIS TREŚCI Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zakładowy plan kont, zbiór instrukcji, zarządzeń i innych dokumentów regulujących gospodarkę finansową WSTĘP... 3 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Biuro Dochodów 2015-01-12

Biuro Dochodów 2015-01-12 2015-01-12 Biuro Dochodów Do zadań i kompetencji Biura Dochodów należy m.in.: 1. prowadzenie wyodrębnionej, w ramach budżetu Miasta, rachunkowości zadań finansowanych przy współudziale środków zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1 ... (nazwa jednostki pieczęć)

Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1 ... (nazwa jednostki pieczęć) 1 Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1... (nazwa jednostki pieczęć) arz obiegu dokumentów księgowych oraz wykaz komórek organizacyjnych i samodzielnych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Referatu Księgowości Budżetu Powiatu

Referatu Księgowości Budżetu Powiatu Wydział Budżetu i Finansów prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową, organizuje i nadzoruje prawidłowość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa Rejestry, ewidencje, archiwa Wykaz rejestrów i ewidencji oraz archiwa prowadzone w poszczególnych referatach w Urzędzie Miejskim we Władysławowie Udostępnianie danych zawartych w rejestrach odbywa się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KOŚCIANIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KOŚCIANIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 18/69/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KOŚCIANIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 31

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

VII. Wydział Księgowości Finansowo Podatkowej

VII. Wydział Księgowości Finansowo Podatkowej VII. Wydział Księgowości Finansowo Podatkowej Wydział Księgowości Finansowo - Podatkowej składa się z trzech działów: Działu Podatków i Opłat Lokalnych, Działu Egzekucji Finansowych oraz Działu Finansowego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynności wykonywane przez pracowników Wydziału Księgowości Finansowo - Podatkowej

Podstawowe czynności wykonywane przez pracowników Wydziału Księgowości Finansowo - Podatkowej Podstawowe czynności wykonywane przez pracowników Wydziału Księgowości Finansowo - Podatkowej SEGMENT B - I piętro budynku byłej szkoły nr 2 Pokój nr 105 tel. 18 35 51 231 Janina Łopata - Kierownik Wydziału

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POBORU, EWIDENCJI I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY - ORDYNACJA PODATKOWA W URZĘDZIE MIASTA ZDUŃSKA WOLA

PROCEDURA POBORU, EWIDENCJI I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY - ORDYNACJA PODATKOWA W URZĘDZIE MIASTA ZDUŃSKA WOLA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 156/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 5 kwietnia 2011 r. PROCEDURA POBORU, EWIDENCJI I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY - ORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Siedlce zwany dalej Regulaminem, określa: 1) zakres działania i zadania Urzędu Gminy Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Wydział finansowy. Imię i Nazwisko Bożena Iskierka. Stanowisko Inspektor. Telefon 082 569 22 68

Wydział finansowy. Imię i Nazwisko Bożena Iskierka. Stanowisko Inspektor. Telefon 082 569 22 68 Wydział finansowy Imię i Nazwisko Bożena Iskierka iskierka@siedliszcze.pl 1. Naliczanie podatków i opłat lokalnych 2. Przygotowywanie decyzji i danych dotyczacych podatków i opłat lokalnych. 3. Dokonywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r. Zarządzenie Nr 53/ Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 20r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda. Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce

Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 167/05 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 30.12.2005r. R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.14.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 20 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.14.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 20 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.14.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie ewidencji z tytułu opłat z tytułu czynszu oraz zasad prowadzenia windykacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 7/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03.01.2011r Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 1 Spis treści Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi REJESTRY I EWIDENCJE dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Udostępnianie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11.2015 STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansów

ZARZĄDZENIE NR 11.2015 STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansów ZARZĄDZENIE NR 11.2015 STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansów Na podstawie 14 ust. 1 uchwały Nr XVI/127/08 Rady Powiatu w Międzyrzeczu z dnia

Bardziej szczegółowo

Zadania Departamentu Skarbnika Miasta I. Zadania Referatu Budżetu : 1) przygotowanie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem; 2) przekazywanie

Zadania Departamentu Skarbnika Miasta I. Zadania Referatu Budżetu : 1) przygotowanie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem; 2) przekazywanie Zadania Departamentu Skarbnika Miasta I. Zadania Referatu Budżetu : 1) przygotowanie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem; 2) przekazywanie podległym jednostkom organizacyjnym informacji do opracowania

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK )

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK ) Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego PODN DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA FINANSÓW ( KF ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.740.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 10.10.2014r. Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.740.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 10.10.2014r. Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała ZARZĄDZENIE NR OR.0050.740.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 10.10.2014r. Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2008 Burmistrza Brzeszcz z dnia 31 lipca 2008 r. Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września z dn. 12 listopada 2007 r. Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi II stopnia podziału III stopnia podziału IV stopnia podziału V stopnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w Głogowie Małopolskim z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ

3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ 3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ II stopnia podziału Symbole klasyfikacyjne III stopnia podziału IV stopnia podziału V stopnia podziału Hasła klasyfikacyjne 30 PLANOWANIE I WYKONANIE BUDŻETU 300 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 280/08. Prezydenta Miasta Wałbrzycha. z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie Nr 280/08. Prezydenta Miasta Wałbrzycha. z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie Nr 280/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu nadanym zarządzeniem nr 476/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA AMINISTRACYJNO- EKONOMICZNEGO OŚWIATY W ZDZIESZOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA AMINISTRACYJNO- EKONOMICZNEGO OŚWIATY W ZDZIESZOWICACH Załącznik do zarządzenia nr 13/2011 dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach z dnia 28. 12. 2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA AMINISTRACYJNO- EKONOMICZNEGO OŚWIATY W ZDZIESZOWICACH Na podstawie uchwały nr XLII/258/05

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH

1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH REGULAMIN I Znowelizowane wytyczne dotyczące kontroli przeprowadzonych przez komisję rewizyjną Federacji Ogólnopolskich Związków Zawodowych Kierowców i Motorniczych WPROWADZENIE Krajowa Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji dotyczącej sporządzania, obiegu i kontroli księgowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy.

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. 1. Strukturę organizacyjną tworzą: 1 Kierownik Główny księgowy Specjalista ds. marketingu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO. ds. księgowości podatkowej i pozostałych dochodów gminy. b. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne,

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO. ds. księgowości podatkowej i pozostałych dochodów gminy. b. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne, Urząd Gminy Janowo 13-113 Janowo ul. Przasnyska 14 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ds. księgowości podatkowej i pozostałych dochodów gminy. Wymagania w stosunku do kandydatów 1. Wymagania niezbędne:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2714 UCHWAŁA NR 119/XV/16 RADY GMINY ŚWIERKLANY z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Placówek

Bardziej szczegółowo

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa a) opracowywanie projektów zarządzeń Starosty w zakresie funkcjonowania Starostwa, b) wykonywanie dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzam regulamin organizacyjny Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Wprowadzam regulamin organizacyjny Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr 2/II/2015 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Załącznik do zarządzenia Nr 9/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu Z

Bardziej szczegółowo

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy:

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: POMOC W ORGANIZACJI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ: prowadzenie pierwszego zebrania ogółu właścicieli lokali, przygotowanie odpowiednich zawiadomień,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2016 r. Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Babice Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Załącznik do Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Nr 0161/3/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

BIURA KADR I SZKOLEŃ

BIURA KADR I SZKOLEŃ URZĄD M. ST. WARSZAWY TEKST JEDNOLITY TYMCZASOWEGO WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI BIURA KADR I SZKOLEŃ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie 11 ust. 9 tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/K/14 Dyrektora Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2014 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 311/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2003 roku

Zarządzenie Nr 311/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2003 roku Zarządzenie Nr 311/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia wewnętrznego regulaminu Wydziału Budżetu i Rachunkowości Na podstawie 33 ust. 1 pkt. 2 i 27 Regulaminu

Bardziej szczegółowo