Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Jednostka Wojskowa 4430 Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 2 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Śrem Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Janusz ROGACKI Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) I.2) Rodzaj zamawiającego: Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający 1 / 14

2 Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu: Usługi telefonii komórkowej i usług bezprzewodowego dostępu do Internetu w ramach sieci telefonii komórkowej II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowego, dostępu do Internetu w ramach sieci telefonii komórkowej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Główny przedmiot Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) 2 / 14

3 Sekcja IV: Procedura IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Dialog konkurencyjny Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej IV.2)Informacje administracyjne IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) 10/SZ/2015 IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: Pierwotne ogłoszenie przesłane przez enotices TED esender Login: ENOTICES_Spec1 Dane referencyjne ogłoszenia: rok i numer dokumentu IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S z dnia: 07/07/2015 (dd/mm/rrrr) IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 02/07/2015 (dd/mm/rrrr) 3 / 14

4 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Ogłoszenie dotyczy: Procedury niepełnej Sprostowania Informacji dodatkowych VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne Zamówienia nie udzielono Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania : VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą Oba przypadki VI.3.2) W ogłoszeniu pierwotnym W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce, w którym znajduje się Zamiast: zmieniany tekst: Sekcja III.1.1 Przystępując do przetargu wykonawca obowiązany jest pod rygorem nieważności oferty, wnieść wadium w wysokości - dla części A ,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery/00 ) - dla części B 3.687,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem /00) i dołączyć do oferty oryginał lub poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej Powinno być: Przystępując do przetargu wykonawca obowiązany jest pod rygorem nieważności oferty, wnieść wadium w wysokości - dla części A ,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery/00 ) - dla części B 3.687,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem /00) i dołączyć do oferty oryginał lub poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 4 / 14

5 c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Nr z dopiskiem Wadium usługa telefonii komórkowej i mobilnego Internetu. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin wpływu wadium na rachunek Zamawiającego. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za przypadki określone w art. 46 ust 4a oraz 5 ustawy Pzp. W przypadku wadium w formie innej niż pieniężna, gwarancję lub inny dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty w taki sposób by nie tworzył z nią całości, tj. by nie był związany na stałe z ofertą, a jego kopię opatrzoną klauzulą za zgodność z oryginałem i poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 46 ustawy Pzp. Termin wpłacenia wadium na konto Zamawiającego upływa dnia r o godz Zamawiający dopuszcza złożenia wadium na jednym dokumencie, a suma może być zsumowana. c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Nr z dopiskiem Wadium usługa telefonii komórkowej i mobilnego Internetu. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin wpływu wadium na rachunek Zamawiającego. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za przypadki określone w art. 46 ust 4a oraz 5 ustawy Pzp. W przypadku wadium w formie innej niż pieniężna, gwarancję lub inny dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty w taki sposób by nie tworzył z nią całości, tj. by nie był związany na stałe z ofertą, a jego kopię opatrzoną klauzulą za zgodność z oryginałem i poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 46 ustawy Pzp. Termin wpłacenia wadium na konto Zamawiającego upływa dnia r o godz Zamawiający dopuszcza złożenia wadium na jednym dokumencie, a suma może być zsumowana. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Załącznik B Zamiast: 1. Utrzymanie numeracji. Powinno być: 1. Utrzymanie numeracji. 5 / 14

6 Zamawiający informuje, że obecnie Zamawiający informuje, że obecnie korzysta z usług telefonii komórkowejkorzysta z usług telefonii komórkowej dla 1872 numerów w ramach dla sieci Plus. Wykonawca zobowiązany 1872 numerów w ramach sieci Plus. jest do zachowania istniejącej Wykonawca zobowiązany jest do numeracji Zamawiającego dla kart zachowania istniejącej numeracji głosowych. Pozostałe 1228 Zamawiającego dla kart głosowych. numerów, nie mających pokrycia w Pozostałe 1228 numerów, nie dotychczas używanych numerach, mających pokrycia w dotychczas Wykonawca używanych numerach, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć z zobowiązany jest dostarczyć z dowolnego zakresu numeracji dowolnego zakresu numeracji zachowując ciągłość tego zakresu. zachowując ciągłość tego zakresu. 2. Wykonawca przeprowadzi 2. Wykonawca przeprowadzi wszelkie formalności i pokryje wszelkie formalności i pokryje wszelkie koszty związane z wszelkie koszty związane z przeniesieniem przeniesieniem używanych używanych numerów od obecnego numerów od obecnego operatora. operatora. Zamawiający udzieli Zamawiający udzieli Wykonawcy Wykonawcy pełnomocnictwa do pełnomocnictwa do reprezentowania reprezentowania Zamawiającego w Zamawiającego w procesie procesie przeniesienia numerów. przeniesienia numerów. 3. Wykonawca po podpisaniu 3. Wykonawca po podpisaniu umowy (z uwzględnieniem terminu umowy (z uwzględnieniem terminu rozpoczęcia świadczenia usług), rozpoczęcia świadczenia usług), zobowiązany zobowiązany jest do uaktywnienia jest do uaktywnienia migrujących migrujących numerów w ciągu numerów w ciągu maksymalnie 24 maksymalnie 24 godzin od momentu godzin od momentu uwolnienia tych uwolnienia tych numerów przez numerów przez obecnego obecnego Operatora. Wykonawca Operatora. Wykonawca dołoży dołoży wszelkich starań, aby wszelkich starań, aby uwolnienie uwolnienie numerów przez obecnego numerów przez operatora nastąpiło bezzwłocznie. obecnego operatora nastąpiło O wystąpieniu problemów bezzwłocznie. O wystąpieniu związanych z uwolnieniem numeracji problemów związanych z Wykonawca na bieżąco będzie uwolnieniem numeracji informował Zamawiającego. Wykonawca na bieżąco będzie 4. Wykonawca wymieni używaną informował Zamawiającego. przez Zamawiającego żądaną 4. Wykonawca wymieni używaną ilość kart SIM na karty micro-sim/ przez Zamawiającego żądaną ilość nano-sim w zależności od potrzeb kart SIM na karty micro-sim/nano- Zamawiającego bez naliczania SIM w dodatkowych opłat. zależności od potrzeb 5. Wykonawca wyda nieodpłatnie Zamawiającego bez naliczania 200 szt. duplikatów kart SIM (micrododatkowych opłat. SIM/nano-SIM - w zależności 5. Wykonawca wyda nieodpłatnie od potrzeb Zamawiającego) 200 szt. duplikatów kart SIM (micro- do kart głosowych i 100 szt. SIM/nano-SIM - w zależności od duplikatów kart SIM (micro-sim/ potrzeb Zamawiającego) do kart nano-sim - w zależności od potrzeb głosowych i 100 szt. duplikatów Zamawiającego) do autonomicznego kart SIM (micro-sim/nano-sim - w Internetu. Przy aktywacji duplikatów zależności nie będą naliczane dodatkowe opłaty. 6. Wykonawca aktywuje w swojej sieci wszystkie aktywne karty z których Zamawiający korzysta 6 / 14

7 od potrzeb Zamawiającego) do autonomicznego Internetu. Przy aktywacji duplikatów nie będą naliczane dodatkowe opłaty. 6. Wykonawca aktywuje w swojej sieci wszystkie aktywne karty z których Zamawiający korzysta obecnie w sieci dotychczasowego operatora bez naliczania dodatkowych opłat. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do aktywowania określonej ilości nowo przydzielonych numerów (kart SIM), które nie wchodziły w zakres dotychczasowej funkcjonującej numeracji. Aktywacja określonej ilości nowych numerów (kart SIM) realizowana będzie wyłącznie na wniosek Administratora Globalnego Zamawiającego. Za karty niezgłoszone do aktywacji nie będą pobierane jakiekolwiek opłaty do czasu zgłoszenia ich uruchomienia.8. Wykonawca utworzy sieć firmową (korporacyjną) Zamawiającego na wszystkich 3100 numerach, na których świadczył będzie usługi telefonii komórkowej. Sieć firmowa (korporacyjna) Zamawiającego musi działać na całej numeracji abonenckiej. 9. Wykonawca uruchomi na wszystkich aktywowanych numerach usługę nieprzerwanego, bezprzewodowego dostępu do Internetu z limitem ilościowym 2 GB pobranych danych z maksymalną możliwą szybkością transferu danych oraz możliwego najwyższego standardu przesyłania danych dostępnego w danej lokalizacji. 10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany szybkości transferu danych po przekroczeniu miesięcznego limitu pobranych danych, ale nie dopuszcza możliwości pobierania dodatkowych opłat po wykorzystaniu limitu. obecnie w sieci dotychczasowego operatora bez naliczania dodatkowych opłat. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do aktywowania określonej ilości nowo przydzielonych numerów (kart SIM), które nie wchodziły w zakres dotychczasowej funkcjonującej numeracji. Aktywacja określonej ilości nowych numerów (kart SIM) realizowana będzie wyłącznie na wniosek Administratora Globalnego Zamawiającego. Za karty niezgłoszone do aktywacji nie będą pobierane jakiekolwiek opłaty do czasu zgłoszenia ich uruchomienia. 8. Wykonawca utworzy sieć firmową (korporacyjną) Zamawiającego na wszystkich 3100 numerach, na których świadczył będzie usługi telefonii komórkowej. Sieć firmowa (korporacyjna) Zamawiającego musi działać na całej numeracji abonenckiej. 9. Wykonawca uruchomi na wszystkich aktywowanych numerach usługę nieprzerwanego, bezprzewodowego dostępu do Internetu z limitem ilościowym 2 GB pobranych danych z maksymalną możliwą szybkością transferu danych oraz możliwego najwyższego standardu przesyłania danych dostępnego w danej lokalizacji. 10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany szybkości transferu danych po przekroczeniu miesięcznego limitu pobranych danych, ale nie dopuszcza możliwości pobierania dodatkowych opłat po wykorzystaniu limitu. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaprzestania świadczenia przez Wykonawcę usługi dostępu do Internetu po przekroczeniu miesięcznego limitu pobranych danych. 12. Wykonawca zapewni realizację wykonywania połączeń do wojskowego systemu telekomunikacyjnego resortu obrony narodowej na numery Zamawiającego z Wyróżnikiem Sieci Telefonicznej AB=26. 7 / 14

8 11. Zamawiający nie dopuszcza 13. Wykonawca uruchomi możliwości zaprzestania świadczeniana wszystkich numerach przez Wykonawcę usługi dostępu do Zamawiającego usługę Internetu po przekroczeniu nieograniczonych, nietaryfikowanych miesięcznego limitu pobranych połączeń w sieci własnej oraz danych. do wszystkich krajowych sieci 12. Wykonawca zapewni komórkowych i stacjonarnych realizację wykonywania połączeń oraz wysyłania nielimitowanych do wojskowego systemu i nietaryfikowanych wiadomości telekomunikacyjnego SMS/MMS w sieci własnej oraz resortu obrony narodowej na numery Zamawiającego z Wyróżnikiem Sieci Telefonicznej AB= Wykonawca uruchomi na wszystkich numerach Zamawiającego usługę nieograniczonych, nietaryfikowanych połączeń w sieci własnej oraz do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych oraz wysyłania nielimitowanych i nietaryfikowanych wiadomości SMS/MMS w sieci własnej oraz do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych. 14. Wykonawca dopuszcza możliwość przekazywania (przekierowania) połączeń z numeru sieci Wykonawcy na inny numer Wykonawcy lub innych sieci komórkowych i stacjonarnych bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat. 15. Wykonawca zablokuje dla wszystkich numerów na których świadczy usługi możliwości wysyłania SMS/ MMS o podwyższonej opłacie oraz wykonywania połączeń głosowych o podwyższonej opłacie (np. połączenia audiotele, SMS/MMS Premium). 16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uruchomienia usług dodatkowych lub innych usług przez Wykonawcę, zawartych w jego cenniku, bez wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym. Koszty do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych. 14. Wykonawca dopuszcza możliwość przekazywania (przekierowania) połączeń z numeru sieci Wykonawcy na inny numer Wykonawcy lub innych sieci komórkowych i stacjonarnych bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat. 15. Wykonawca zablokuje dla wszystkich numerów na których świadczy usługi możliwości wysyłania SMS/MMS o podwyższonej opłacie oraz wykonywania połączeń głosowych o podwyższonej opłacie (np. połączenia audiotele, SMS/MMS Premium). 16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uruchomienia usług dodatkowych lub innych usług przez Wykonawcę, zawartych w jego cenniku, bez wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym. Koszty powstałe w wyniku uruchomienia tych usług nie będą opłacane. Zamawiający nie będzie płacił za usługi, których nie zamawiał i które są świadczone bez zgody i pisemnego wniosku Zamawiającego (za pośrednictwem Administratorów Zamawiającego) 17. Usługi takie jak rozmowy międzynarodowe, roamingu do UE i poza UE, SMS/MMS międzynarodowe i w roamingu, przesyłanie danych w roamingu, infolinie będą rozliczane wg cennika dołączonego do oferty. Ceny zaoferowane w cenniku nie mogą być wyższe niż w cennikach dla podmiotów biznesowych. 18. Zamawiający dopuszcza, w przypadku nieprawidłowo działającej usługi blokowania SMS/MMS o podwyższonej opłacie oraz 8 / 14

9 powstałe w wyniku uruchomienia tych usług nie będą opłacane. 17. Usługi takie jak rozmowy międzynarodowe, roamingu do UE i poza UE, SMS/MMS międzynarodowe i w roamingu, przesyłanie danych w roamingu, infolinie będą rozliczane wg cennika dołączonego do oferty. Ceny zaoferowane w cenniku nie mogą być wyższe niż w cennikach dla podmiotów biznesowych. 18. Zamawiający dopuszcza, w przypadku nieprawidłowo działającej usługi blokowania SMS/MMS o podwyższonej opłacie oraz połączeń głosowych o podwyższonej opłacie, wystawienie przez Wykonawcę korekt za naliczone Zamawiającemu opłaty z tego tytułu. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów z powodu nieprawidłowo działającej usługi blokowania. Ww. czynność nie będzie traktowana przez Zamawiającego, jako nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę. 19. Wykonawca stworzy dedykowany zespół osób do obsługi Administratorów Zamawiającego ze wskazaniem osoby nadzorującej oraz umożliwi bezpośredni kontakt z Działem Rozliczeń w kwestiach spornych dotyczących rozliczania faktur. 20. Wykonawca zdefiniuje w umowie wykaz bezpośrednich (dedykowanych) numerów telefonów do poszczególnych osób stworzonego zespołu do obsługi Administratorów Zamawiającego (innych niż numery używane w Biurze Obsługi Klienta Biznesowego). 21. Zamawiający wyznaczy jednego Administratora Globalnego oraz pięciu Administratorów Lokalnych. Wykaz numerów obsługiwanych przez Administratorów Lokalnych zdefiniowany będzie przez Zamawiającego w połączeń głosowych o podwyższonej opłacie, wystawienie przez Wykonawcę korekt za naliczone Zamawiającemu opłaty z tego tytułu. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów z powodu nieprawidłowo działającej usługi blokowania. Ww. czynność nie będzie traktowana przez Zamawiającego, jako nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę. 19. Wykonawca stworzy dedykowany zespół osób do obsługi Administratorów Zamawiającego ze wskazaniem osoby nadzorującej oraz umożliwi bezpośredni kontakt z Działem Rozliczeń w kwestiach spornych dotyczących rozliczania faktur. 20. Wykonawca zdefiniuje w umowie wykaz bezpośrednich (dedykowanych) numerów telefonów do poszczególnych osób stworzonego zespołu do obsługi Administratorów Zamawiającego (innych niż numery używane w Biurze Obsługi Klienta Biznesowego). 21. Zamawiający wyznaczy jednego Administratora Globalnego oraz pięciu Administratorów Lokalnych. Wykaz numerów obsługiwanych przez Administratorów Lokalnych zdefiniowany będzie przez Zamawiającego w Umowie. 22. Wykonawca zapewni bezpłatne połączenia telefoniczne z zadeklarowanych 6 numerów Administratorów Zamawiającego do zespołu osób do obsługi Administratorów Zamawiającego. Wykaz numeru uprawnionego zdefiniowany będzie przez Zamawiającego w Umowie. 23. Wykonawca umożliwi poprzez interfejs WWW możliwość kontroli i zarządzania nad użytkowaniem numerów z poziomu Administratorów Zamawiającego z funkcjonalnością: a) nieodpłatnej blokady połączeń (rozmów); b) nieodpłatnego sprawdzenia aktualnego bilingu połączeń wychodzących, w trakcie okresu rozliczeniowego z prezentacją 9 / 14

10 Umowie. 22. Wykonawca zapewni bezpłatne połączenia telefoniczne z zadeklarowanych 6 numerów Administratorów Zamawiającego do zespołu osób do obsługi Administratorów Zamawiającego. Wykaz numeru uprawnionego zdefiniowany będzie przez Zamawiającego w Umowie. 23. Wykonawca umożliwi poprzez interfejs WWW możliwość kontroli i zarządzania nad użytkowaniem numerów z poziomu Administratorów Zamawiającego z funkcjonalnością: a) nieodpłatnej blokady połączeń (rozmów); b) nieodpłatnego sprawdzenia aktualnego bilingu połączeń wychodzących, w trakcie okresu rozliczeniowego z prezentacją naliczonych kosztów w danym okresie rozliczeniowym; c) nieodpłatnego sprawdzenia aktualnego stanu wykorzystania pakietu ryczałtowej transmisji danych ; d) możliwości nieodpłatnego rozsyłania tej samej informacji SMS do dowolnej ilości użytkowników z poziomu Administratora Zamawiającego; e) nieodpłatnej blokady kradzieżowej; f) nieodpłatnego blokowania i odblokowywania kart SIM; g) nieodpłatnego wyłączania i włączania numerów; h) dostępu do faktury i bilingu w formie elektronicznej; i) nieodpłatnej aktywacji duplikatów kart SIM oraz kart do usługi autonomicznego Internetu. 24. Wykonawca obciążał będzie Zamawiającego stałą opłatą miesięczną w ramach której świadczył będzie następujące usługi: a) nieograniczonych, nietaryfikowanych połączeń w naliczonych kosztów w danym okresie rozliczeniowym; c) nieodpłatnego sprawdzenia aktualnego stanu wykorzystania pakietu ryczałtowej transmisji danych ; d) możliwości nieodpłatnego rozsyłania tej samej informacji SMS do dowolnej ilości użytkowników z poziomu Administratora Zamawiającego; e) nieodpłatnej blokady kradzieżowej; f) nieodpłatnego blokowania i odblokowywania kart SIM; g) nieodpłatnego wyłączania i włączania numerów; h) dostępu do faktury i bilingu w formie elektronicznej; i) nieodpłatnej aktywacji duplikatów kart SIM oraz kart do usługi autonomicznego Internetu. 24. Wykonawca obciążał będzie Zamawiającego stałą opłatą miesięczną w ramach której świadczył będzie następujące usługi: a) nieograniczonych, nietaryfikowanych połączeń w ramach sieci firmowej (korporacyjnej) Zamawiającego, sieci Wykonawcy oraz wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych; b) wysyłanie nielimitowanych i nietaryfikowanych wiadomości SMS/ MMS w ramach sieci firmowej (korporacyjnej) Zamawiającego, sieci Wykonawcy oraz wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych; c) naliczanie dla wszystkich połączeń niewymienionych w pkt. 24, ppkt. a (np. roaming, połączenia międzynarodowe, infolinia) bez pobierania opłaty inicjacyjnej; d) odsłuchiwanie poczty głosowej na terenie kraju; e) sprawdzanie aktualnego stanu wykorzystania pakietu transmisji danych ; f) prezentacje numeru CLIP/CLIR; g) aktywowanie i deaktywowanie usługi roamingu; 10 / 14

11 ramach sieci firmowej (korporacyjnej) h) blokowanie wychodzących SMS/ Zamawiającego, sieci MMS o podwyższonej opłacie; Wykonawcy oraz wszystkich sieci i) sprawdzanie przez użytkownika komórkowych i stacjonarnych; bieżących kosztów połączeń oraz b) wysyłanie nielimitowanych i wykorzystanego limitu pakietu nietaryfikowanych wiadomości SMS/ transmisji danych, przez SMS lub MMS połączenie z dedykowanym do tej w ramach sieci firmowej usługi numerem; (korporacyjnej) Zamawiającego, j) wyłączanie kodu PIN w kartach sieci Wykonawcy oraz wszystkich SIM; krajowych sieci k) włączanie i wyłączanie usługi komórkowych i stacjonarnych; nieograniczonych, nietaryfikowanych c) naliczanie dla wszystkich połączeń połączeń do wszystkich krajowych niewymienionych w pkt. 24, ppkt. a (np. roaming, połączenia międzynarodowe, infolinia) bez pobierania opłaty inicjacyjnej; d) odsłuchiwanie poczty głosowej na terenie kraju; e) sprawdzanie aktualnego stanu wykorzystania pakietu transmisji danych ; f) prezentacje numeru CLIP/CLIR; g) aktywowanie i deaktywowanie usługi roamingu; h) blokowanie wychodzących SMS/ MMS o podwyższonej opłacie; i) sprawdzanie przez użytkownika bieżących kosztów połączeń oraz wykorzystanego limitu pakietu transmisji danych, przez SMS lub połączenie z dedykowanym do tej usługi numerem; j) wyłączanie kodu PIN w kartach SIM; k) włączanie i wyłączanie usługi nieograniczonych, nietaryfikowanych połączeń do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych oraz wysyłania nielimitowanych i nietaryfikowanych wiadomości SMS i MMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych; l) włączanie i wyłączanie usługi nieprzerwanego, bezprzewodowego dostępu do Internetu. 25. Wykonawca będzie rozliczał usługi nie wymienione w ofercie zgodnie z pełnym cennikiem usług sieci komórkowych i stacjonarnych oraz wysyłania nielimitowanych i nietaryfikowanych wiadomości SMS i MMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych; l) włączanie i wyłączanie usługi nieprzerwanego, bezprzewodowego dostępu do Internetu. 25. Wykonawca będzie rozliczał usługi nie wymienione w ofercie zgodnie z pełnym cennikiem usług świadczonych na rynku biznesowym przez Wykonawcę, stanowiącym załącznik do oferty i umowy. 26. Wykonawca umożliwi dostęp Administratorom Zamawiającego do bilingów w formie elektronicznej (zgodnie z pkt. 23, ppkt. h) w terminie do 10-go każdego miesiąca za poprzedni miesiąc z podziałem na grupy wynikające z nw. lokalizacji: 27. Po zakończeniu umowy (rozwiązaniu) Wykonawca przeniesie numerację do operatora wskazanego przez Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. 28. Wykonawca dokona cesji części lub całości umowy na innego płatnika wskazanego przez Zamawiającego w przypadku zmian organizacyjnych w resorcie obrony narodowej. 1. Wykonawca zobowiązuje się do ciągłego świadczenia usług o jakości zgodnej z europejskimi standardami norm technologicznych ETSI GSM. 2. Wykonawca zabezpieczy właściwy poziom sygnału umożliwiający nieprzerwane korzystanie z usług GSM w tym szczególnie w lokalizacjach przedstawionych w Załączniku nr Wykonawca, w przypadku braku dostępu do usług świadczonych 11 / 14

12 świadczonych na rynku biznesowym przez Wykonawcę, stanowiącym załącznik do oferty i umowy. 26. Wykonawca umożliwi dostęp Administratorom Zamawiającego do bilingów w formie elektronicznej (zgodnie z pkt. 23, ppkt. h) w terminie do 10-go każdego miesiąca za poprzedni miesiąc z podziałem na grupy wynikające z nw. lokalizacji: 27. Po zakończeniu umowy (rozwiązaniu) Wykonawca przeniesie numerację do operatora wskazanego przez Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. 28. Wykonawca dokona cesji części lub całości umowy na innego płatnika wskazanego przez Zamawiającego w przypadku zmian organizacyjnych w resorcie obrony narodowej. 1. Wykonawca zobowiązuje się do ciągłego świadczenia usług o jakości zgodnej z europejskimi standardami norm technologicznych ETSI GSM. 2. Wykonawca zabezpieczy właściwy poziom sygnału umożliwiający nieprzerwane korzystanie z usług GSM w tym szczególnie w lokalizacjach przedstawionych w Załączniku nr Wykonawca, w przypadku braku dostępu do usług świadczonych w lokalizacjach wymienionych w Załączniku nr 1, w terminie do 7 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Administratorów Zamawiającego zobowiązuje się do: a. przedstawienia rozwiązania umożliwiającego korzystanie z sieci Wykonawcy w sytuacjach pogorszenia się zasięgu w trakcie wykonywania umowy, szczególnie w sytuacji braku zasięgu jakiegokolwiek Operatora GSM, w lokalizacjach wymienionych w Załączniku nr 1; b. uruchomienia dodatkowych urządzeń (np. repeater GSM) w lokalizacjach wymienionych w Załączniku nr 1, w terminie do 7 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Administratorów Zamawiającego zobowiązuje się do: a. podjęcia działań umożliwiających właściwe korzystanie z usługi przez Zamawiającego w lokalizacjach wyszczególnionych w Załączniku nr 1; b. pokrycia kosztów związanych z powyższymi działaniami. 4. W przypadkach spornych Wykonawca może przeprowadzić wspólnie z przedstawicielami Zamawiającego dodatkowe sprawdzenie poziomu sygnału, z wykorzystaniem telefonów komórkowych użytkownika, polegające na dwukrotnym wykonaniu 5 minutowego, nieprzerywanego połączenia głosowego w lokalizacjach przedstawionych w Załączniku nr 1. Brak możliwości nawiązania połączenia lub przerwanie połączenia, niezrozumiałość treści rozmowy, będzie traktowane jako brak możliwości korzystania z usług Wykonawcy. Sprawdzenie zostanie zakończone protokółem podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Sprawdzeniu nie podlegają połączenia z pomieszczeń i obiektów posiadających system ekranowania elektromagnetycznego, z pomieszczeń obiektów zagłębionych. 12 / 14

13 lub rozwiązań technicznych zapewniających dostęp do sieci Wykonawcy w lokalizacjach zgodnie z Załącznikiem nr 1. (koszty związane z instalacją, dostarczeniem oraz uruchomieniem ww. urządzeń ponosi Wykonawca) lub dostarczenia kart SIM innego operatora posiadającego zasięg sieci GSM w danej lokalizacji; c. zapewnienia użytkownikom kart SIM innego operatora takich samych warunków świadczenia usługi (wymienionych w punkcie III część A pkt. 24) wraz z możliwością bezpłatnej usługi przekierowania rozmów. Opłaty z tego tytułu w całości pokryje Wykonawca; d. pokrycia kosztów związanych z dostarczeniem, uruchomieniem oraz obsługą kart innego operatora. 4. W przypadkach spornych Wykonawca może przeprowadzić wspólnie z przedstawicielami Zamawiającego dodatkowe sprawdzenie poziomu sygnału, z wykorzystaniem telefonów komórkowych użytkownika, polegające na dwukrotnym wykonaniu 5 minutowego, nieprzerywanego połączenia głosowego w lokalizacjach przedstawionych w Załączniku nr 1. Brak możliwości nawiązania połączenia lub przerwanie połączenia, niezrozumiałość treści rozmowy, będzie traktowane jako brak możliwości korzystania z usług Wykonawcy. Sprawdzenie zostanie zakończone protokółem podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Sprawdzeniu nie podlegają połączenia z pomieszczeń i obiektów posiadających system ekranowania elektromagnetycznego, z pomieszczeń obiektów zagłębionych. 13 / 14

14 VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce, w którym znajdują się Zamiast: zmieniane daty: 18/08/2015 Godzina: 09:45 IV.3.4. (dd/mm/rrrr) Powinno być: 20/08/2015 Godzina: 09:45 (dd/mm/rrrr) Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: IV.3.8. Zamiast: 18/08/2015 Godzina: 10:00 (dd/mm/rrrr) Powinno być: 20/08/2015 Godzina: 10:00 (dd/mm/rrrr) VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania: VI.4) Inne dodatkowe informacje: VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 28/07/2015 (dd/mm/rrrr) - ID: / 14

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA/PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA/PODMIOT ZAMAWIAJĄCY Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo