Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy"

Transkrypt

1 Obowiązuje od roku Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA I. Obsługa rachunków bankowych, lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych - rolnicy I. Obsługa rachunków bankowych, lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych - rolnicy 1. Otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych w pakiecie standard a) otwarcie rachunku: - jednego rachunku bieżącego i pomocniczego 1. - każdego następnego rachunku 5,00 zł. b) prowadzenie rachunku bankowego - za każdy rachunek bieżący i pomocniczy dla rolnika posiadającego gospodarstwo rolne o pow. - do 2 ha 3,00 zł miesięcznie - powyżej 2-5 ha 7,00 zł miesięcznie - powyżej 5-10 ha 13,00 zł miesięcznie - powyżej ha 18,00 zł miesięcznie - powyżej ha 23,00 zł miesięcznie - powyżej 50 ha 25,00 zł miesięcznie - dla rolnika zajmującego się drobiarstwem korzystającego z kredytów odnawialnych w rachunku bieżącym (bez względu na powierzchnię gospodarstwa) 2 miesięcznie - dla działów specjalnych produkcji rolnej 2 miesięcznie 2. Wpłaty gotówkowe naliczana od wpłacanej kwoty a) na rachunki bankowe prowadzone przez jednostki organizacyjne banku b) na rachunki lokat terminowych 3. Wypłaty gotówkowe naliczana od wypłacanej kwoty a) zlecenia do wypłaty 0,5% (nie mniej niż 2,50 zł nie więcej niż 5) b) z rachunków bankowych prowadzonych przez BS i Oddziały c ) z rachunków lokat terminowych 4. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki bankowe za każdy przelew a) prowadzone w BS b) prowadzone w innych bankach z wyjątkiem ZUS, US 3,50 zł - 4,00 zł * c( ZUS, US 4,00 zł d) w systemie SORBNET: za każdy przelew - za zlecenie < 1 mln. zł 2 - za zlecenie >= 1 mln. zł 15,00 zł 5. Polecenie zapłaty za każdą dyspozycję a) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 2,00 zł b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody 5,00 zł. na korzystanie z polecenia zapłaty** c) za powiadomienie o odmowie wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku płatnika 3,50 zł. 6. Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego 1 za sztukę 7. Wydanie książeczki czekowej 1 za sztukę 8. Przyjecie i odwołanie zastrzeżenia zgodnie z Instrukcją 1 za każde przyjęcie albo odwołanie 9. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta: a) z bieżącego roku kalendarzowego 2 za każdy dokument b) z lat poprzednich 2. + po 1. za każdy poprzedni rok: 10. Za wydanie klientom - na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku prawidłowość 3 za każde zaświadczenie obsługi oraz wysokość obrotów i salda z wyjątkiem, zaświadczenia wydanego w celu przedłożenia w ARiMR 15,00 zł za każde zaświadczenie a) za wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku w związku z ubieganiem się o zaliczkę z PROW Sporządzenie kopii: a) wyciągu bankowego (bez załączników) 1 za każdy dokument b) każdego załącznika do wyciągu 6,00 zł za każdy dokument 12. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu 0,5% (nie mniej niż 25,00 zł) 13. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez klienta na rachunki w innych bankach (zlecenia stałe) 2,00 zł od każdej dyspozycji 14. Otwarcie akredytywy krajowej naliczana od kwoty 0,50% - 2% 15. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku 1 miesięcznie 16. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku ( w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku) a) w przypadku podjęcia gotówki b) w przypadku nie podjęcia gotówki naliczana od kwoty dyspozycji 0,1% max Sporządzanie w formie papierowej: a) wyciągu bankowego po zakończeniu m-ca lub po każdej zmianie salda w terminach uzgodnionych w umowie 18. Za zmianę karty wzorów podpisów 1 za każdą dyspozycję 19. Realizacja zlecenie polecenia wypłaty za granicę 1 za każdą dyspozycję 20. Za likwidację rachunku lokaty terminowej 21. Za ustanowienie blokady środków na rachunku bankowym na rzecz innego banku 15,00 zł za każdą dyspozycję 22. Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda 15,00 zł za każdy monit 23. Opłata za usługę "Serwis SMS" 3,50 zł miesięcznie * stosuje się stawkę maksymalną z wyłączeniem klientów negocjujących indywidualne stawki taryfy ** opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez bank II. II. Obsługa Obsługa rachunków rachunków bankowych, bankowych, lokat lokat terminowych terminowych oraz oraz przeprowadzanie przeprowadzanie rozliczeń rozliczeń pieniężnych pieniężnych - - podmioty podmioty gospodarcze gospodarcze II. II. Obsługa Obsługa rachunków rachunków i i inne inne jednostki jednostki organizacyjne oszczędnościowych oszczędnościowych organizacyjne i i wkładów wkładów terminowych terminowych - - osoby osoby fizyczne fizyczne

2 1. Otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych w pakiecie standard a) otwarcie rachunku: - jednego rachunku bieżącego i pomocniczego 2. - każdego następnego rachunku 2. b) pobieranie prowizjij (pobierana raz dziennie)i: 1) od obrotów strony Wn od wszystkich rachunków bankowych 0,2% minimum 1,50 zł. od obrotów strony Ma od wszystkich rachunków bankowych 0,2% minimum 0,10 zł z wyjątkiem: - podmiotów budżetu - indywidualnych uzgodnień pomiędzy bankiem, a posiadaczami rachunków - przelewów na rzecz ZUS, US od przelewów na rzecz ZUS, US 4,00 zł za każdy przelew 2) od rachunków bankowych budżetów o d obrotów strony Wn+Ma (pobierana raz dziennie): 0,11 % minimum 0.10 zł z wyjątkiem: - przekazanej subwencji ogólnej od strony Ma - indywidualnych uzgodnień banku z budżetem - przelewów wewnętrznych w ramach tego samego klienta - przelewów na rzecz ZUS,US od przelewów na rzecz ZUS, US 2,00 zł za każdy przelew c) prowadzenie rachunku bankowego: - na podstawie indywidualnych uzgodnień 15,00 25,00 zł ** miesięcznie 2. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki bankowe - prowadzone w BS a) prowadzone w innych bankach w przypadku indywidualnych uzgodnień 3,50 zł - 4,00 zł.* za każdy przelew b) w systemie SORBNET - za zlecenie < od 1 mln zł 2 za każdy przelew - za zlecenie >= 1 mln. zł 15,00 zł za każdy przelew 3. Polecenie zapłaty za każdą dyspozycję: a) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 2,00 zł b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody 5,00 zł. na korzystanie z polecenia zapłaty*** c) za powiadomienie o odmowie wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 3,50 zł. 4. Wypłaty gotówkowe - z rachunków lokat terminowych 5. Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego 6. Wydanie książeczki czekowej 7. Przyjęcie i odwołanie zastrzeżenia zgodnie z Instrukcją 8. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta a) z bieżącego roku kalendarzowego 2 za każdy dokument b) z lat poprzednich 2. + po 1. za każdy poprzedni rok: 9. Za wydanie klientom - na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku, 3 za każde zaświadczenie prawidłowość obsługi oraz wysokość obrotów i salda a) za wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku w związku z ubieganiem się o zaliczkę z PROW Wypłaty gotówkowe na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do BS na rzecz dostawców usług dla BS 11. Sporządzenie kopii: za każdy dokument: a) wyciągu bankowego (bez załączników) 1 b) każdego załącznika do wyciągu 6,00 zł 12. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu 0,5% nie mniej niż 25,00 zł. 13. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez klienta na rachunki w innych bankach (zlecenia stałe) 2,00 zł za każdą dyspozycję 14. Otwarcie akredytywy krajowej naliczana od kwoty 0,50% - 2,00% 15. Realizacja zlecenie polecenia wypłaty za granicę 1 za każdą dyspozycję 16. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku 1 miesięcznie 17. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku) a) w przypadku podjęcia gotówki b) w przypadku nie podjęcia gotówki- naliczana od kwoty dyspozycji 0,1% max.60 zł. 18. Udzielenie informacji podmiotom w trybie art..105 Ustawy Prawo Bankowe 1. ( od jednego oddziału) UWAGA! W przypadku konieczności sporządzania odpisów dokumentów prawnych pobiera się dodatkowo opłaty zgodnie z niniejszą Taryfą 19. Sporządzanie: - wyciągu bankowego po zakończeniu m-ca lub po każdej zmianie salda w terminach uzgodnionych w umowie 20. Za zmianę karty wzorów podpisów 1 za każdą dyspozycję 21. Za ustanowienie blokady środków na rachunku bankowym na rzecz innego banku 15,00 zł za każdą dyspozycję 22. Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda 15,00 zł za każdy monit 23. Za usługę "Serwis SMS" 5,00 zł miesięcznie 24. Home Banking wg uzgodnień indywidualnych**** 0,00 do 30. miesięcznie 25. Usługa płatności masowych: a) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych - jednorazowo b) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny - za każdą wpłatę, pobierana zbiorczo raz dziennie * stosuje się stawkę maksymalną z wyłączeniem klientów negocjujących indywidualne stawki taryfy ** przy indywidualnych uzgodnieniach *** opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez bank **** z chwilą wprowadzenia do oferty banku 1 za sztukę 1 za sztukę 1 za każde przyjęcie albo odwołanie 5. indywidualnie ustalana z klientem III. Obsługa rachunków oszczędnościowych, wkładów terminowych i przeprowadzanie rozliczeń - osoby fizyczne III. Obsługa rachunków oszczędnościowych, wkładów terminowych i przeprowadzanie rozliczeń - osoby fizyczne 1. Otwieranie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych a vista i wkładów terminowych a) prowadzenie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w pakiecie standard 5,90 zł. miesięcznie b) prowadzenie rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego Młodzieżowy i VIP 1,00 zł. miesięcznie c) prowadzenie rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego osoby małoletniej "JUNIOR" d) prowadzenie rachunku oszczędnościowo.- rozliczeniowego z programem ubezpieczeniowym 3,00 zł miesięcznie 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe z (dokonywane w jednostce organizacyjnej banku): a) rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i oszczędnościowych a' vista b) wkładów terminowych osób fizycznych

3 c) zleceń do wypłaty z wyjątkiem wypłat z tytułu wynagrodzeń naliczana od wypłacanej kwoty 0,5% nie mniej niż 2,50 zł maksymalnie 5 3. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki bankowe (złożone w formie papierowej): za każdy przelew: - na rachunki prowadzone w BS - na rachunki prowadzone w innych bankach z wyjątkiem ZUS,US 3,50 zł - 4,00 zł.* - ZUS, US 4,00 zł d) w systemie SORBNET za każdą dyspozycję - za zlecenie < od 1 mln. zł 2 - za zlecenie >= 1 mln. zł 15,00 zł 4. Polecenie zapłaty za każdą dyspozycję: a) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 2,00 zł. b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 2,00 zł. c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody 5,00 zł. na korzystanie z polecenia zapłaty** d) za powiadomienie o odmowie wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku płatnika 3,50 zł. 5. Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego 5,00 zł za sztukę 6. Sporządzanie: - wyciągu bankowego po zakończeniu m-ca, lub po każdej zmianie salda w terminach uzgodnionych w umowie 7. Przelewy wykonywane automatyczne w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe): a) na rachunki prowadzone w jednostce organizacyjnej banku b) na rachunki prowadzone w innych bankach 2,00 zł od każdej dyspozycji 8.Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku 1 miesięcznie 9. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 2 za każdą dyspozycję przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 10. Realizacja dyspozycji spadkobierców 15,00 zł od każdego spadkobiercy 11. Przyjęcie i odwołanie zastrzeżenia zgodnie z Instrukcją 12. Za przepisanie książeczki w związku z przekazaniem praw 1 za każdą dyspozycję 15,00 zł za każdą dyspozycję 13. Za wydanie książeczki oszczędnościowej: - a vista 5,50 zł. za książeczkę 14.Za likwidację wkładu oszczędnościowego 15. Dokonanie blokady na rachunku - z tytułu zabezpieczenia umów między Posiadaczem a BS -pozostałe Realizacja cesji z rachunku 17. Realizacja zlecenia polecenia wypłaty za granicą 18. Za zamknięcie rachunku ROR na życzenie klienta 5,00 zł za każdą dyspozycję 1 za każdą dyspozycję 19. Za usługę "Serwis SMS" 2,50 zł miesięcznie 20. Za zmianę rachunku indywidualnego na wspólny 10,00 za sztukę * stosuje się stawkę maksymalną, z wyłączeniem klientów negocjujących indywidualne stawki taryfy ** opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez bank IV. Udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych IV. Udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych 2% 1. Opłata wstępna - za przyjęcie wniosku do rozpatrzenia,płatna jednorazowo w terminie najpóźniej udzielenia kredytu, od kwoty wnioskowanego kredytu/ pożyczki: a) kredyty promocyjne - na okres promocji produktu stawka ustalana przez Zarząd indywidualnie dla promowanego produktu b) pozostałe kredyty - w zależności od wnioskowanej kwoty kredytu, z wyjątkiem kredytów z dopłatą ze środków ARiMR: a. w kwocie do kwoty zł 2 b. w kwocie od kwoty zł do zł 35,00 zł c. w kwocie powyżej zł: 0,15% - na działalność rolniczą, konsumenckie, pozostałe nie więcej niż 9 - dla podmiotów gospodarczych nie więcej niż 15 Opłata wstępna nie podlega zwrotowi w przypadku odmowy udzielenia kredytu lub odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki. 2. Prowizja przygotowawcza - od kwoty udzielonego/odnowionego na kolejny okres roczny kredytu lub kwoty zwiększającej przyznany kredyt, płatna jednorazowo przed uruchomieniem/ odnowieniem kredytu: a) kredyty obrotowe na rzeczowe środki do produkcji rolnej - bez dopłat ARiMR 2,20% b) kredyty obrotowe z dopłatami do odsetek ze środków ARiMR c) kredyty preferencyjne: a. kredyty z dopłatą do oprocentowania ze środków ARiMR b. kredyty z częściową spłatą kapitału ze środków ARiMR (CSK) d) kredyty obrotowe rolnicze i dla podmiotów gospodarczych (w zależności od okresu kredytowania): a. do 8 m-cy 0,40% - 1,50% b. powyżej 8 miesięcy 0,40% - 2,50% e) kredyty odnawialne w rachunku bieżącym i rewolwingowe 0,40% - 2,50% a. kredyty w kwocie od zł 0,40% - 2,50% f) kredyty inwestycyjne rolnicze i dla podmiotów gospodarczych 0,40% - 2,80% a. kredyty na Rozwój rolnictwa 0,40% - 2,00% g) kredyty z EFRWP 0,40% - 2,00% h) kredyty Unijne SGB 0,40% - 2,00% a. kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego negocjowane indywidualnie i) kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego negocjowane indywidualnie j) kredyty konsumenckie: a. gotówkowe Na długi okres 2,90% b. gotówkowe "NON-STOP"(w zależności od okresu kredytowania): - do 24 miesięcy 2,95% - do 36 miesięcy 3,95% c. na zakup kolektorów słonecznych z dopłatą NFOŚiGW 2,90% d. odnawialny w ROR 1,50% - 3,50% e. mieszkaniowe 0,50% - 1,50% f..pożyczki hipoteczne, kredyty konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie. 0,50% - 2,50% g. gotówkowe zabezpieczone blokadą środków na rachunku bankowym lub kaucja pieniężną 0,90% - 1,90% k) Kredyty promocyjne - na okres promocji produktu stawka ustalana przez Zarząd indywidualnie dla promowanego produktu 0,00% - 5,00% 3. Prowizja z tytułu gotowości (od niewykorzystanej kwoty kredytu odnawialnego na działalność 0,00% - 4,00% gospodarczą naliczana w stosunku rocznym od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji, a kredytem wykorzystanym, za każdy dzień niewykorzystania) a) kredyty oprocentowane od górnej stawki do 1/4 przedziału określonego w uchwale Zarządu 0% w sprawie oprocentowania kredytu odnawialnego na dzień zawarcia/odnowienia umowy b) pozostałe oraz kredyty o których mowa w pkt. a) indywidualnie negocjowane 0,00% - 4,00% 4. Prowizja rekompensacyjna 0% (liczona od kwoty spłaconej przedterminowo) 5. Prowizja za administrowanie kredytami długoterminowymi na działalność gospodarczą,

4 mieszkaniowymi oraz kredytami i pożyczkami zabezpieczonymi hipotecznie udzielonymi na okres powyżej 3 lat należna za każdy rozpoczęty miesiąc wg podanej stawki, pobierana kwartalnie (w terminie do ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy), począwszy od pierwszego miesiąca po wypłacie ostatniej transzy kredytu, przy czym w przypadku kredytów konsumenckich prowizja naliczana jest za każdy pełen miesiąc korzystania z kredytu po wypłacie ostatniej transzy kredytu i płatna jest w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, w przypadku kredytów, o których mowa w pkt. c) za każdy miesiąc trwania kredytu: a) konsumenckiego udzielone do dnia r. 2,50 zł. b) kredyty z dopłatą ze środków ARiMR udzielone od dnia roku 0,01% - 0,02% od kwoty kredytu z umowy nie mniej niż 3,20 zł. c) kredyty z dopłatą ze środków ARiMR udzielane w konsorcjum bankowym z wyłączeniem konsorcjum zawieranego na mocy pełnomocnictw 0,01% - 0,03% d) pozostałe 3,20 zł. 6. Opłata za przechowywanie weksla w depozycie (za każdy weksel). 5,00 zł 7. Za świadczenie usług faktoringowych do 5,0% 8. Za obsługę weksli - przedstawienie weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. (za każdą czynność) Za zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia (za każdy weksel) Za wydanie klientom - na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia 3 z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik (od szt.) 11. Za wydanie zaświadczenia do wpisu do księgi wieczystej (za każde zaświadczenie.) Za wydanie odpisu umowy o kredyt (za każdy odpis umowy) 15,00 zł. 13. Sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki lub zastawu rejestrowego, przewłaszczenia 3 i innych związanych ze zwolnieniem zabezpieczenia(za każdy wniosek) 14. Za czynności związane z decyzją w sprawie przesunięcia terminu spłaty kredytu (prolongata), 0,05% - 1,50% restrukturyzacji zadłużenia (za każdą prolongatę), z wyłączeniem rat kredytów, których źródłem spłaty jest dotacja unijna: a) za przesunięcie terminu spłaty kredytów dla budżetów terenowych, prowizja negocjowalna b) za prolongatę techniczną Za wydanie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej (zdolności kredytowej) podmiotu na jego 5. wniosek 16. Za sporządzenie i wysłanie do dłużnika (kredytobiorcy, poręczyciela, i osób trzecich związanych z umowa kredytową) - za każde wezwanie/monit:, z wyłączeniem klientów indywidualnych, o których mowa w ust. 17 a) upomnienia/ monitu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru - w przypadku 15,00 zł wystąpienia zaległości w spłacie kredytu lub należnych odsetek b) wezwania do zapłaty - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru - w przypadku, gdy 2 zaległość w spłacie wynosi co najmniej dwie pełne raty kredytu,w kredycie odnawialnym w przypadku braku spłaty w terminie określonym w Umowie naliczonych i należnych odsetek od wykorzystanego kredytu za dwa miesięczne okresy rozliczeniowe c) wezwania o dostarczenie dokumentów lub informacji, które kredytobiorca jest zobowiązany 6,00 zł dostarczyć w związku z Umową kredytową 17. Za wysłanie do klientów indywidualnych: a) upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) w przypadkach określonych w umowie kredytu/ pożyczki 6,60 zł za każde upomnienie b) wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki 6,60 zł za każde wezwanie 18. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki (za każdy wniosek) Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie zrestrukturyzowanego długu i kredytu przez innego dłużnika 0,10% nie więcej niż 300,- zł przystąpienie do długu (za każdy wniosek) 20. Wpłaty gotówkowe na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w BS oraz wypłaty gotówkowe kredytów, realizowane z rachunków kredytowych 21. Inne czynności wykonywane na życzenie kredytobiorcy/pożyczkobiorcy lub za kredytobiorcę min. 2. /pożyczkobiorcę (za każdą czynność) 22. Za zmianę warunków umowy kredytowej (aneks) na wniosek kredytobiorcy (za każdą zmianę/aneks) 23. Za wydanie promesy kredytowej (za każdą promesę) 15,00 zł 0,01% (nie mniej niż 100,00 nie więcej niż Prowizja za udzielenie informacji bankowi na podst. art. 105 ust. 1 pkt. 1 Prawa Bankowego z wyjątkiem: Banku Zrzeszającego i banków zrzeszonych w SGB.(za każde udzielenie informacji) 25. Sporządzenie wyceny nieruchomości (operat szacunkowy) przez uprawnionego rzeczoznawcę, cena według faktury zleconej przez Bank przyjetej lub proponowanej na zabezpieczenie spłaty kredytu lub pozyczki (koszty ponosi kredytobiorca lub pożyczkobiorca) 26. Interwencyjna wizyta bezpośrednia u klienta (za każdą wizytę) Za sporządzenie umowy cesji z polis ubezpieczeniowych (za każdą umowę) 15,00 zł V. Gwarancje, regwarancje. V. Gwarancje, regwarancje. 1. Przyjęcie zlecenia (prowizja wstępna) - naliczana od kwoty wnioskowanej - płatna jednorazowo (w razie odmowy wystawienia gwarancji/regwarancji lub rezygnacji zleceniodawcy, prowizja nie podlega zwrotowi) 2. Wystawienie - prowizja naliczana i płatna z góry w pierwszym dniu okresu prowizyjnego (ustala się miesięczne lub kwartalne okresy prowizyjne) 3.Zmiana warunków gwarancji/regwarancji naliczana od kwoty gwarancj/regwarancjii 4. Awizowanie gwarancji beneficjentowi, bankowi beneficjenta od każdego awiza 5. Za objęcie kredytu gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej pobierana za każdy rok obowiązywania gwarancji w terminie upływu (odnowienia) kredytu 0,25% (min. 50 zł max zł) 0,96%- 3,60% rocznie 0,50% - 3,00% 50zł. 0,05% kwoty gwarancji nie mniej niż 50 zł. VI. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnienie skrytek sejfowych VI. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnienie skrytek sejfowych 1. Przechowywanie depozytu wartościowego w postaci bonu oszczędnościowego, akcji, obligacji, itp. 5,00 zł. (miesięcznie) (od każdego depozytu) 2. Przechowywanie duplikatów kluczy jednostek posiadaczy rachunków bankowych od każdego 4,00 zł. ( miesięcznie) posiadacza. Opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc. Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych z urzędu, np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, UWAGA! urzędy celne, zabezpieczenie kredytu, itp. VII. Obsługa kart płatniczych VII. Obsługa kart płatniczych A. Karty wydane do rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego (debetowe) Maestro/Visa Electron/

5 Visa Electron młodzieżowa /MasterCard Debit PayPass/MasterCard Debit PayPass młodzieżowa / Visa Electron paywave/visa Elektron paywave młodzieżowa 1. Wydanie karty dla za każdą kartę: a) posiadacza rachunku b) współposiadacza rachunku c) osoby wskazanej Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za każdą kartę Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej (rocznie) za każdą kartę: a) dla karty "młodzieżowa" 1 b) dla kart pozostałych 23,00 zł 4. Zastrzeżenie karty 5. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 zł. 6. Opłata za wypłatę gotówki za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji: a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w kasach banków SGB* 1,50 zł. c) w bankomatach innych niż wskazane w pkt a) naliczana od wypłacanej kwoty d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b) naliczana od wypłacanej kwoty e) w bankomatach za granicą 7. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1,30 zł. 2% min. 5,00 zł. 3% minimum 4,50 zł 2% min. 4,50 zł. 3% min. 4,50 zł. 3% min. 1. 0,60 zł. 3,50 zł 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy PIN 9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer 6,00 zł. 10. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę: a) banków SGB 4,50 zł. 3,50 zł. b) innych, niż wskazane w pkt. a) 7,00 zł. 11. Sprawdzanie salda rachunku w bankomatach za każde sprawdzenie a) banków SGB b) innych, niż wskazane w pkt. a) 1,00 zł. 12. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta opłata pobierana miesięcznie 2,58 zł. 13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 14. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 15. Transakcje bezgotówkowe 16. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro- naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji: a) Visa Electron b) Visa Electron paywave/visa Electron paywave młodzieżowa c) Maestro/Visa Electron młodzieżowa /MasterCard Debit PayPass/MasterCard Debit PayPass młodzieżowa 2,58 zł. 45,00 zł. KARTY CHARGE MasterCard Gold 1. Wydanie karty głównej lub dołączonej za każdą kartę Wydanie za każdą kartę: a) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 2. b) nowej karty w miejsce utraconej Wznowienie karty głównej lub dołączonej za każdą kartę Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty 6.Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 zł. 7.Opłata za wypłatę gotówki za każdą wypłatę, naliczana od wpłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji: a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A i zrzeszonych banków spółdzielczych 2,00% b) w kasach banków SGB* 2% min. 4,50 zł. c) w bankomatach innych niż wskazane w pkt a) 3% min. 3,50 zł. d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b) 3% min. 4,50 zł. e) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł. 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy PIN 3,50 zł. 9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer 6,00 zł. 10.Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę: a) banków SGB 4,50 zł. b) innych, niż wskazane w pkt. a) 7,00 zł. 11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 2,58 zł. 13. Transakcje bezgotówkowe 14. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji wykonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym: a) w kraju b) za granicą 15.Nieodebranie karty w terminie określonym w regulaminie funkcjonowania kart płatniczych typu charge - po upływie terminu Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę za każde upomnienie 6,60 zł. 17. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę równowartość 150 USD**) plus koszty operacyjne MasterCard 18. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę Równowartość 95 USD**) plus koszty operacyjne MasterCard * pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS **określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności B. Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego dla za każdą kartę: a) rolnika indywidualnego: - pierwszej 15,00 zł. 15,00 zł. - kolejnej 15,00 zł. 15,00 zł. b) innego, niż wskazany w pkt a) 25,00 zł. 15,00 zł. 2. Wydanie za każdą kartę: a) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia b) nowej karty w miejsce utraconej Wznowienie karty do rachunku prowadzonego dla - za każdą kartę (rocznie): a) rolnika indywidualnego 33,00 zł. 33,00 zł. b) innego, niż wskazany w pkt a) 33,00 zł. 33,00 zł. 4. Zastrzeżenie karty 5. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta od każdej zmiany Opłata za wypłatę gotówki za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji: a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w kasach banków SGB* 4,50 zł. 1,50 zł. c) w bankomatach innych niż wskazane w pkt a) 3% min. 3,50 zł. 2% min. 5,00 zł.

6 d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b) 3% min. 4,50 zł. 3% min. 1. e) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł. 3% min Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,60 zł.. 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy PIN 3,50 zł. 3,50 zł. 9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer 6,00 zł 6,00 zł. 10. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę: a) banków SGB 4,50 zł. 6,00 zł. b) innych, niż wskazane w pkt. a) 7,00 zł. 7,00 zł. 11. Sprawdzanie salda rachunku w bankomatach za każde sprawdzenie a) banków SGB b) innych, niż wskazane w pkt. a) 1,00 zł 1,00 zł. 12. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3,00 zł. 3,00 zł. 13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł. 14. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 45,00 zł. 45,00 zł. 15. Transakcje bezgotówkowe 16. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro- naliczana od kwoty transakcji, KARTY CHARGE MasterCard Business MasterCard Business Gold 1. Wydanie karty dla posiadacza rachunku bieżącego za każdą kartę: - pierwszej kolejnej Wydanie za każdą kartę: a) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia b) nowej karty w miejsce uszkodzonej Wznowienie karty dla posiadacza rachunku za każdą kartę Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty 6.Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 zł. 5,00 zł. 7.Opłata za wypłatę gotówki za każdą wypłatę, naliczana od wpłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji: a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A i zrzeszonych banków spółdzielczych 2,00% 2,00% b) w kasach banków SGB* 2% min. 4,50 zł. 2% min. 4,50 zł. c) w bankomatach innych niż wskazane w pkt a) 3% min. 3,50 zł. 3% min. 3,50 zł. d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b) 3% min. 4,50 zł. 3% min. 4,50 zł. e) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł. 3% min. 4,50 zł. 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy PIN 3,50 zł. 3,50 zł. 9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer 6,00 zł. 6,00 zł. 10.Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę: a) banków SGB 4,50 zł. 4,50 zł. b) innych, niż wskazane w pkt. a) 7,00 zł. 7,00 zł. 11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3,00 zł. 3,00 zł. 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł. 5,00 zł. 13. Transakcje bezgotówkowe 14. Przekroczenie limitu transakcyjnego naliczana od kwoty przekroczenia 5,00% 5,00% 15. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji wykonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym: a) w kraju b) za granicą 16. Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia naliczana w dniu rozliczenia, pobierana po wpływie środków na rachunek Nieodebranie karty w terminie określonym w regulaminie funkcjonowania kart płatniczych typu charge - po upływie terminu 80,00zł Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę za każdy monit/wezwanie Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę równowartość 150 USD**) plus równowartość 150 USD**) plus koszty operacyjne MasterCard koszty operacyjne MasterCard 18. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę Równowartość 95 USD**) plus Równowartość 95 USD**) plus koszty operacyjne MasterCard koszty operacyjne MasterCard * pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS **określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności KARTY PRZEDPŁACONE MasterCard 1. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę: 25,00 zł 2. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę: 4,50 zł. 1) banków SGB 7,00 zł. 2) innych, niż wskazane w pkt 1 3. Opłata za wypłatę gotówki za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)* 1,50 zł. 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 1,30 zł. 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)* - naliczana od wypłacanej kwoty 3% min. 4,50 zł. 5) w bankomatach za granicą naliczana od wypłacanej kwoty 3% min. 4,50 zł. * pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS C. KARTY KREDYTOWE I. Klient indywidualny MasterCard/Visa 1. Wydanie karty - za każdą kartę: 1) głównej 2) dołączonej 2. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) rocznie, z góry za każdy rok ważności karty (pierwszej i wznowionych): 1) głównej 42,00 zł. 2) dołączonej Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 25,00 zł. 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 25,00 zł. 5. Wznowienie karty za każda kartę 6. Zastrzeżenie karty za każdą kartę 7. Opłata za wypłatę gotówki za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. I zrzeszonych banków spółdzielczych 3% min. 6,00 zł. 2) w kasach banków SGB*) 3% min. 6,00 zł. 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1 3% min. 6,00 zł. 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2*) 3% min. 6,00 zł. 5) w bankomatach za granicą 3% min. 7,00 zł. 8. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł. 9. Wydanie pierwszego numeru PIN 10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł. 11. Zmiana limitu kredytowego 12. Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 5% min Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę za każde upomnienie/wezwanie 6,60 zł.

7 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 2,58 zł. 15. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% (dot. kart VISA) *) pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS II. Klient instytucjonalny MasterCard 1. Wydanie karty (głównej lub dołączonej) za każdą kartę 75,00 zł. 2. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) rocznie, z góry za każdy rok ważności karty (pierwszej i wznowionych) 75,00 zł. 3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 75,00 zł. 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 35,00 zł. 5. Wznowienie karty - za każdą kartę 6. Zastrzeżenie karty 7. Opłata za wypłatę gotówki naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) w kasach banków SGB*) 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2*) 4% min. 1. 4% min. 1. 4% min. 1. 4% min. 1. 5) w bankomatach za granicą 4% min Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł. 9. Wydanie pierwszego numeru PIN 10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł. 11. Przekroczenie limitu kredytowego za każde przekroczenie Zmiana limitu kredytowego 13. Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 5% min Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę za każdy monit/wezwanie Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł. *) pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS VIII. Czynności związane z obsługą e-bank VIII. Czynności związane z obsługą e-bank A.Czynności związane z obsługą Kont Prywatnych ROR 1. Uruchomienie usługi e-bank (jednorazowo) 2. Abonament za korzystanie z e-bank (miesięcznie) 5,00 zł 3. Abonament za korzystanie z e-bank (miesięcznie) dla Posiadaczy Konta Młodzieżowy 4. Opłata za użytkowanie tokena od każdej dyspozycji: a) wydanie pierwszego tokena b) wydanie kolejnego tokena. c) zastrzeżenie tokena 1 5. Wykonanie na wniosek Klienta od każdej dyspozycji: a) zablokowanie kanału dostępu 5,00 zł b) odblokowanie kanału dostępu 5,00 zł c) odblokowanie indywidualnego hasła 1 d) ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy użytkownika) 5,00 zł 6. Dokonanie automatycznych przelewów z Konta w terminie wskazanym przez Klienta (zlecenie stałe) - od każdej operacji a) w usłudze e-bank realizacja zlecenia stałego modyfikacja zlecenia stałego odwołanie zlecenia stałego b) W Oddziale Banku realizacja zlecenia stałego 2,00 zł modyfikacja zlecenia stałego odwołanie zlecenia stałego 7. Założenie/zerwanie lokaty terminowej a) w usłudze e-bank b) w Oddziale Banku 8. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) od każdego przelewu : a) w usłudze e-bank na rachunki prowadzone w Banku b) w usłudze e-bank na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł c) w usłudze e-bank na rachunki ZUS, US 1,00 zł d) złożone w formie papierowej w Oddziale Banku (bez względu na rodzaj) 4,00 zł 9. Zmiana uprawnień (za każdą zmianę) 1 B. Czynności związane z obsługą Kont Firmowych i Korporacyjnych (usługa e-bank dla posiadaczy rachunków bieżących) 1. Uruchomienie usługi e-bank (jednorazowo) 2. Abonament za korzystanie z e-bank (miesięcznie) a) dla rolników (Konto firmowe): konto podstawowe 1. konto pomocnicze 3,00 zł. b) dla posiadaczy rachunków bieżących (Konto korporacyjne): konto podstawowe 15,00 do 2.00.** konto pomocnicze 1. c) dla posiadaczy rachunków bieżących (Konto firmowe): konto podstawowe 15,00 do 2.00.** konto pomocnicze Opłata za użytkowanie tokena (Konto firmowe) a) wydanie pierwszego tokena b) wydanie tokena dla osoby wskazanej pełnomocnika stałego do rachunków bieżących rolników i firm 75,00 zł jednorazowo c) wydanie kolejnego tokena* - dla rolników (Konto firmowe) - dla pozostałych posiadaczy rachunków bieżących za każdy token stawka 15,00 zł rocznie* lub 75,00 zł jednorazowo d)zastrzeżenie tokena za każdą dyspozycję 1 4. Opłata za użytkowanie karty chipowej (Konto korporacyjne) a) wydanie dwóch pierwszych kart chipowych

8 b) wydanie kolejnej karty chipowej - za każdą kartę 20 c) wznowienie karty chipowej za każde wznowienie d) wydanie nowej karty chipowej za każdą kartę 1 10 e) zastrzeżenie karty chipowej za każdą dyspozycję f) wygenerowanie i przesłanie nowego PIN-u do karty chipowej za każdą przesyłkę 1 5,00 zł 5. Opłata za czytnik do kart chipowych (Konto korporacyjne) a)wydanie pierwszego czytnika b) wydanie kolejnego czytnika za każdy czytnik Wprowadzenie użytkownika bez prawa do podpisu (Konto korporacyjne) za każdą dyspozycję 5 7. Wykonanie na wniosek Klienta (Konto firmowe i korporacyjne) a) zablokowanie kanału dostępu za każdą dyspozycję 5,00 zł b) odblokowanie kanału dostępu za każdą dyspozycję 5,00 zł c) odblokowanie indywidualnego hasła za każdą dyspozycję 1 d) ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy użytkownika) za każdą przesyłkę 5,00 zł 8. Dokonanie automatycznych przelewów z Konta w terminie wskazanym przez Klienta (zlecenie stałe/z datą przyszłą) - od każdej operacji a) w usłudze e-bank realizacja zlecenia stałego modyfikacja zlecenia stałego odwołanie zlecenia stałego b) w Oddziale Banku realizacja zlecenia stałego 2,00 zł modyfikacja zlecenia stałego odwołanie zlecenia stałego 9. Założenie/zerwanie lokaty terminowej a) w usłudze e-bank b) w Oddziale Banku 10. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) za każdy przelew: 1) z rachunków bieżących (Konto korporacyjne): a. W usłudze e-bank - na rachunki prowadzone w Banku b. W usłudze e-bank - na rachunki prowadzone w innych bankach 0,40 do 1,00 zł*** c. W usłudze e-bank - na rachunki ZUS, US d. złożone w formie papierowej w BS (bez względu na rodzaj) 0,40 do 1,00 zł*** 0,40 do 4,00 zł*** 2) z rachunków bieżących (Konto firmowe): a. W usłudze e-bank - na rachunki prowadzone w Banku. b. W usłudze e-bank - na rachunki prowadzone w innych bankach 0,40 do 1,00 zł*** c. W usłudze e-bank - na rachunki ZUS, US d. złożone w formie papierowej w BS (bez względu na rodzaj) 0,40 do 1,00 zł*** 0,40 do 4,00 zł*** 3) z rachunków bieżących rolników (Konto firmowe): a. W usłudze e-bank - na rachunki prowadzone w Banku. b. W usłudze e-bank - na rachunki prowadzone w innych bankach 0,40 do 0,90 zł*** c. W usłudze e-bank - na rachunki ZUS, US d. złożone w formie papierowej w BS (bez względu na rodzaj) 0,40 do 0,90 zł*** 0,40 do 4,00 zł*** 11. Zmiana uprawnień (za każdą zmianę) Dyspozycje gotówkowe (z wyłączeniem kont rolników) - pobierana raz dziennie: 0,00 % - 0,15% min. do 5,00 a) wpłaty gotówkowe na konto naliczana od wpłacanej kwoty zł ***. 0,00% - 0,15% min. do 5,00 b) wypłaty gotówkowe z konta naliczana od wypłacanej kwoty zł***. * opłata pobierana będzie z dniem wydania kolejnego tokena ** stosuje się stawkę minimalną z wyłączeniem klientów negocjujących indywidualne stawki taryfy *** stosuje się stawkę maksymalną z wyłączeniem klientów negocjujących indywidualne stawki taryfy. IX. Pozostałe wpłaty gotówkowe i inne czynności i usługi bankowe IX. Pozostałe wpłaty gotówkowe i inne czynności i usługi bankowe 1. Wpłaty gotówkowe: a) na rachunki bankowe w innych bankach naliczana od wpłacanej kwoty 0,10% - 0,50%*** (nie mniej niż 2,50 zł.) - PZU 2,00 zł. za sztukę - Powiat Ostrowski Wydział Komunikacji wg umowy - Zakład Usług Komunalnych Odolanów wg umowy - ZSM Krotoszyn wg umowy - opłaty na rzecz TP S.A. 0,75 zł za sztukę - opłaty na rzecz Orange Polska S.A. 0,75 zł. za sztukę - RTV 1,00 zł za sztukę b) na rachunki bankowe BS, z wyłączeniem wpłat z tytułu opłat za wywóz nieczystości z pojemników c) wpłaty na działalność pożytku publicznego d) wpłaty na podstawie faktur za energię elektryczną 0,75 zł za sztukę e) wpłaty za wywóz nieczystości z pojemników f) wpłaty na podstawie faktury za gaz 0,90 zł za sztukę 2,00 zł za sztukę g) wpłaty składek KRUS h) wpłaty na rachunki techniczne kibica KKS Lech 2,50 zł za sztukę 2. Inne czynności i usługi bankowe: 1) Korzystanie z wrzutni nocnej przez posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych 0, miesięcznie, wg indywidualnych negocjacji ***) stosuje się stawkę maksymalną, z wyjątkiem klientów negocjujących indywidualne stawki Taryfy

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA I. Obsługa rachunków bankowych, lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Załącznik do Uchwały Zarządu BS w Dobrzycy Nr 117/2012 z dnia 20.09.2012 roku Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA I.

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 maja 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Usługi dla klientów indywidualnych Karty płatnicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA VISA Business Electron VISA Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę 1) Posiadacza i współposiadacza 30,00 zł 30,000

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR ROR Dla młodych

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 01 lipca 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY Załącznik do uchwały nr 47/2015 Zarządu BSZŁ w Łęczycy z dnia 14.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY ( w walucie krajowej)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. Spis Treści: Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 29/2016 z dnia 18.03.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1 I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od 10.12.2012r. Białystok, grudzień 2012r. S p

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 152/2016 z dnia 10.11.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 6. Kredyty i pożyczki 1. Prowizja przygotowawcza: 1) udzielenie kredytu gotówkowego 1,5% - 4,0% 2) udzielenie kredytu w ROR a) udzielenie 2,5% b) odnowienie naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz, marzec 2016 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści: Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r.

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY Załącznik do uchwały nr 7/2013 Zarządu BSZŁ w Łęczycy z dnia 21.02.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY ( w walucie krajowej) Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 35/2015 z dnia 12.03.2015 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 7 maja 2015 r. Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 120/PB/14 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu z dnia 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/PB/12 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od r. ( z późniejszymi zmianami )

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od r. ( z późniejszymi zmianami ) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH obowiązuje od 01.02.2016r. ( z późniejszymi zmianami ) Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

na dzień r. VI. KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE Tryb pobierania prowizji/opłaty OBOWIĄZUJĄCA STAWKA

na dzień r. VI. KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE Tryb pobierania prowizji/opłaty OBOWIĄZUJĄCA STAWKA WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo