Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA Warszawa, Al. Niepodległości 190

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190"

Transkrypt

1 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi ochrony osób i mienia oraz monitoringu antywłamaniowego i przeciwpoŝarowego w Centrali KRUS Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej SIWZ) Spis treści: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Formularz oferty Instrukcja dla Wykonawców Wzór umowy Rozdział IV Załączniki do SIWZ (od 1 do 4) Warszawa, sierpień 2009r. (znak spr. Zp-2310/24 20/09) 1

2 (pieczęć Wykonawcy) Tel./fax. .. Rozdział I - Formularz oferty, dnia... (miejscowość) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala Al. Niepodległości Warszawa OFERTA W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanego w... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia t.j. usługę ochrony osób i mienia oraz monitoringu antywłamaniowego i przeciwpoŝarowego w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na następujących warunkach: Lp Wyszczególnienie usług Okres oferowanych usług (w miesiącach) VAT (w %) Wynagrodzenie miesięczne brutto (w zł.) Łączna wartość brutto (w zł.) świadczenie usług ochrony osób i mienia w formie ochrony fizycznej 12 (stacjonarnej) 2 całodobowe monitorowanie lokalnego systemu alarmowego antywłamaniowego, usuwanie jego awarii, gotowość do podjęcia interwencji, dokonywanie okresowych czynności konserwacyjnych 12 oraz sprawdzanie raz w miesiącu poprawności funkcjonowania tego systemu 3 całodobowe monitorowanie lokalnego systemu przeciwpoŝarowego, usuwanie jego awarii, gotowość do podjęcia interwencji, dokonywanie okresowych czynności konserwacyjnych oraz sprawdzanie raz w miesiącu poprawności funkcjonowania tego systemu Całkowita wartość oferty: Całkowita wartość oferty wynosi:.zł. netto + VAT...% = zł. brutto /słownie:... zł. brutto/. 12 2

3 4. Oświadczamy, Ŝe podane wyŝej ceny są ostateczne i zawierają wszystkie koszty Wykonawcy. 5. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w okresie 1 roku od daty podpisania umowy. 6. Akceptujemy warunki płatności określone w 4 pkt 6 i 7 wzoru umowy. II. 1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze SIWZ i zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania określonych w niej warunków. 2. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Wadium w wysokości....,- zł zostało wniesione w dniu..... w formie. 4. Oświadczamy, Ŝe zawarty w SIWZ wzór umowy został przez naszą firmę zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, Ŝe gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione wadium ulegnie przepadkowi. 5. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 5,0% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku z następujących form: w pieniądzu, poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275/. 6. Dla zabezpieczenia roszczeń z tytułu świadczenia usług objętych umową deklarujemy złoŝenie /przed podpisaniem umowy/ odrębnej polisy OC w zakresie usług ochrony mienia z sumą gwarancyjną..zł. (nie mniejszą niŝ cena całkowita oferty). 7. Oświadczamy, Ŝe część zamówienia.. powierzona zostanie/nie zostanie* podwykonawcy/podwykonawcom * (określić część zamówienia) 8. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty i oświadczenia wymienione w SIWZ - Rozdział II, pkt V. 9. Oferta została złoŝona na... stronach. * niepotrzebne skreślić Pieczęć i podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy 3

4 ROZDZIAŁ II - Instrukcja dla Wykonawców I. Nazwa i adres Zamawiającego oraz tryb udzielenia zamówienia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO CENTRALA z siedzibą w Warszawie Al. Niepodległości 190, zwana dalej Zamawiającym, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz z późn. zm.), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia został określony wg kodów zawartych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): usługi ochroniarskie. 1/ Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę (na podstawie posiadanej Koncesji) usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz monitoringu antywłamaniowego i przeciwpoŝarowego w budynku Centrali KRUS w Warszawie przy Al. Niepodległości / Przedmiot zamówienia obejmuje następujące czynności: a/ świadczenie usług ochrony osób i mienia w formie ochrony fizycznej (stacjonarnej): 2 osobową w godzinach pracy Centrali KRUS, 3 osobową po godzinach pracy Centrali /dozór rozpoczynany z chwilą zakończenia pracy Centrali KRUS i kończony w dniu następnym z chwilą rozpoczęcia pracy Centrali KRUS/, 2 osobową w godzinach w dni wolne od pracy Centrali KRUS, 3 osobową poza w/w godzinami w dni wolne od pracy Centrali KRUS, b/ całodobowy monitoring antywłamaniowy i przeciwpoŝarowy realizowany w oparciu o zainstalowane, istniejące urządzenia techniczne wraz z konserwacją urządzeń i instalacji utrzymujących systemy w stałej sprawności eksploatacyjnej. Wykazy czynności wykonywanych podczas prac konserwacyjnych instalacji elektrycznej, osprzętu i urządzeń sygnalizacji poŝaru oraz instalacji elektrycznej osprzętu i urządzeń sygnalizacji włamania i napadu zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ/(załączniki Nr 3 i 4 do wzoru umowy). Monitorowanie prawidłowości działania systemów antywłamaniowych i przeciwpoŝarowych zainstalowanych w Centrali KRUS, c/ zintegrowanie systemu alarmowego antywłamaniowego z systemem przeciwpoŝarowym oraz podłączenie do Centrum Monitorowania znajdującego się u Wykonawcy, w oparciu o funkcjonujące urządzenia u Zamawiającego oraz poprzez zainstalowanie przez Wykonawcę urządzeń do transmisji sygnału systemów alarmowych (np. nadajnik radiowy), d/ sporządzanie i uzgadnianie z Zamawiającym planów ochrony. Plany powinny zawierać w szczególności opis sposobu prowadzenia usługi oraz przewidywane procedury, e/ prowadzenie dokumentacji w związku z realizowaną ochroną fizyczną /stacjonarną /, f/ prowadzenie dokumentacji w związku z realizowanym monitoringiem antywłamaniowym i przeciwpoŝarowym oraz przekazywanie Dyrektorowi Biura Administracji i Inwestycji C/KRUS comiesięcznych raportów funkcjonowania obu systemów /dane dotyczące awarii, sabotaŝu, wyłączenia i załączenia systemów przez osoby uprawnione poza godzinami pracy/, g/ prowadzenie dokumentacji dotyczącej konserwacji urządzeń i instalacji systemów alarmowych antywłamaniowego i przeciwpoŝarowego zapewniających utrzymanie systemów w stałej sprawności fizycznej. Wykazy czynności wykonywanych podczas prac konserwacyjnych systemów stanowi załącznik nr 2 do SIWZ/(załączniki Nr 3 i 4 do wzoru umowy) h/.wykonawca zapewnia całodobową gotowość interwencji serwisowej i usuwania awarii systemów alarmowych. W przypadku awarii systemów alarmowych lub ich podzespołów, będących własnością Zamawiającego, ich naprawa będzie realizowana przez Wykonawcę niezwłocznie, na podstawie zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, nie później niŝ w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii przez pracownika Zamawiającego pisemnie lub pod 4

5 numerem telefonu Wykonawcy (wskazanym w 1 pkt 2h umowy) lub stwierdzenia awarii przez pracownika Wykonawcy realizującego ochronę fizyczną. 3/ Do obowiązków Wykonawcy w szczególności naleŝy zorganizowanie, prowadzenie i nadzorowanie wykonania przedmiotu zamówienia. 4/ Zapewnienie raz w miesiącu bezpiecznej ochrony i transportu dla pracownika C/KRUS na trasie: 1. Centrala KRUS O/Warszawa Unizeto Technologies SA, ul. Krzywickiego 34, 2. O/Warszawa Unizeto Technologies SA Dep. CEP MSWiA, ul. Pawińskiego 17/21, 3. Dep. CEP MSWiA - O/Warszawa Unizeto Technologies SA 4. O/Warszawa Unizeto Technologies SA Centrala KRUS. Powierzchnia budynku Centrali KRUS w Warszawie, przy Al.Niepodległości 190 wynosi 3226 m². Istniejące zabezpieczenia w budynku: centrala antywłamaniowa MAGNUM ALERT NAPCO czujników szt. 13; centrala alarmowa przeciwpoŝarowa ZETTLER - czujników szt Ponadto Zamawiający wymaga, aby: - osoby realizujące usługę były umundurowane i wyposaŝone w środki przymusu bezpośredniego wynikające z przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia /t.j. Dz. U. z 2005r., Nr 145, poz z późn. zmianami/, wyposaŝeni w środki łączności bezprzewodowej oraz posiadać identyfikatory, - usługi stanowiące przedmiot zamówienia były świadczone przez Wykonawcę posiadającego certyfikat jakości ISO 9001:2000 lub AQAP lub inny równowaŝny. III. Termin wykonania zamówienia Zamawiający udzieli zamówienia na okres 1 roku, przy czym Wykonawca zapewnia gotowość realizacji zamówienia od dnia r. IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 4 ustawy Pzp tj.: 1. posiadają uprawnienie do wykonania określonej działalności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp (warunek ten potwierdzą dokumentami wymienionymi w niniejszym rozdziale pkt V ppkt 1, 2, 3, 4, 5, 8 lub 6, 7) 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: a) wykonali i/lub wykonują co najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niŝ ,00zł brutto odpowiadającą swym rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (warunek ten potwierdzą dokumentami wymienionymi w niniejszym rozdziale pkt V ppkt 9), b) dysponują osobami przewidzianymi do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie ochrony fizycznej posiadającymi licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia oraz osobami posiadającymi licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia, (warunek ten potwierdzą dokumentami wymienionymi w niniejszym rozdziale pkt V ppkt 10), c) dysponują stacjami monitorowania alarmów monitoring obejmujący swoim zasięgiem obszar miasta stołecznego Warszawy (warunek ten potwierdzą dokumentami wymienionymi w niniejszym rozdziale pkt V ppkt 11), 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności t.j. 5

6 ochrony osób i mienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niŝ ,00 zł (warunek ten potwierdzą dokumentami wymienionymi w niniejszym rozdziale pkt V ppkt 12). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłoŝonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia / nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iŝ ww. warunki Wykonawca spełnia. V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1. oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1do SIWZ), 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŝne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ( dotyczy podmiotów zbiorowych) 6. jeŝeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3 i 5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości tak w celu likwidacji jego majątku, jak równieŝ w celu zawarcia układu z wierzycielami wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niŝ 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, d) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych; dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, 7. jeŝeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 6

7 miejsce zamieszkania; wymagania dotyczące okresu waŝności tego dokumentu określone w pkt 6 stosuje się odpowiednio, 8. koncesję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia r. o ochronie osób i mienia /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz.1221 z późn. zm./, 9. wykaz zrealizowanych i/lub realizowanych przez Wykonawcę kontraktów w zakresie usług ochrony osób i mienia w tym w obiektach uŝyteczności publicznej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ), wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŝycie, 10. wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie ochrony fizycznej wraz z podaniem posiadanego numeru licencji pracownika ochrony fizycznej oraz zaznaczeniem osób posiadających licencję drugiego stopnia, którzy będą nadzorowali pracowników ochrony fizycznej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ 11. wykaz stacji monitorowania, 12. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności t.j. ochrony osób i mienia, Ponadto na ofertę powinny się składać następujące oświadczenia i dokumenty: 13. wypełniony formularz oferty (wg wzoru zawartego w Rozdziale I SIWZ), 14. dowód wniesienia wadium, 15. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, którą część zamówienia powierzy wykonaniu przez podwykonawców, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp (Rozdział I SIWZ, pkt II ppkt 7) - składane tylko w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje udział podwykonawców, 16. kopia certyfikatu ISO 9001:2000 lub AQAP albo innego równowaŝnego, 17. deklarację Wykonawcy, Ŝe dla zabezpieczenia roszczeń z tytułu świadczenia usług objętych umową /przed podpisaniem umowy/ przedstawi odrębną polisę OC kontraktową w zakresie usług ochrony mienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niŝ cena całkowita oferty (Rozdział I SIWZ, pkt II ppkt 6), 18. oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza pełnomocnictwa /upowaŝnienia/ do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy. W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 1, 2, 8 oraz 3, 4, 5 / 6, 7 muszą być złoŝone przez kaŝdego Wykonawcę a pozostałe mogą być złoŝone łącznie. VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. 3. Oświadczenia, wnioski oraz pozostałe informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu a następnie zostaną niezwłocznie przekazane do Zamawiającego w formie pisemnej (przesłane pocztą lub dostarczone do siedziby Zamawiającego). 4. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, oraz pozostałe informacje faxem lub drogą elektroniczną kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 5. W przypadku niepotwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji, Zamawiający uzna, Ŝe wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego raportu faxu lub komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji. 7

8 6. Osobą upowaŝnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Pani Beata Borucka tel. (22) , fax(22) , Wyjaśnienia i modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia 7. Wykonawca moŝe zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści postanowień niniejszej SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. 8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ. 9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeŝeli SIWZ jest dostępna na stronie internetowej, zamieszcza ją takŝe na tej stronie. VII. Wymagania dotyczące wadium 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset zł), w terminie do dnia r. do godz. 9:30 w jednej z następujących form: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). Wadium w pieniądzu naleŝy wpłacić na konto Zamawiającego: z adnotacją wadium na ochronę osób i mienia w Centrali KRUS. 2. W przypadku wadium wnoszonego w innych formach niŝ pieniądz, naleŝy; oryginał dokumentu umieścić w odrębnej kopercie opatrzonej dopiskiem WADIUM i złoŝyć wraz z ofertą, natomiast kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty. 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, gwarancja winna być podpisana przez upowaŝnionego przedstawiciela Gwaranta. 4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium oraz wadium w formie innej niŝ pieniądz nie będzie zawierać zapisów wymienionych w ppkt 9 i 10 zostanie przez Zamawiającego wykluczony, a jego oferta będzie uznana za odrzuconą. 5. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeŝeli: - upłynie termin związania ofertą, - zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego i wniesione zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy, - Zamawiający uniewaŝnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 6. Z wyjątkiem przypadku określonego w ppkt 9 na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy: - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, - który został wykluczony z postępowania, - którego oferta została odrzucona. 7. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeŝeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu uniewaŝniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Wadium wniesione w formie pienięŝnej będzie zwracane wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty 8

9 prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoŝył dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. VIII. Termin związania ofertą Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i wynosi 30 dni. IX. Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, 2. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej, 3. KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę; jeŝeli Wykonawca złoŝy więcej niŝ jedną ofertę, wszystkie jego oferty zostaną odrzucone, 4. Oferta winna być napisana w języku polskim i złoŝona w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego, 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 6. Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymagane w pkt V niniejszej SIWZ. 7. Dokumenty składające się na ofertę powinny być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy: a/ poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem), b/ w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów przez osobę (y), której (ych) upowaŝnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestracyjnego Wykonawcy, naleŝy do oferty dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa lub jego kserokopię, poświadczoną przez notariusza, c/ pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winno być złoŝone w formie oryginału lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 8. Formularz oferty zostanie podpisany, a wszystkie zadrukowane strony oferty, w tym wszystkie załączniki, powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę/osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, by wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte lub zszyte w jedną całość, gwarantującą jej nienaruszalność. 9. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem i pieczątką przez osobę/osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy. 10. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z treścią SIWZ; oferta której treść nie odpowiada treści SIWZ zostanie odrzucona z uwzględnieniem przypadków określonych w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy - Pzp. 9

10 11. Stwierdzenie przez Zamawiającego podania przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje, Ŝe w toku wyboru Wykonawca będzie wykluczony z postępowania, a jego oferta będzie uznana za odrzuconą. 12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę naleŝy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej wyłącznie w następujący sposób: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Al. Niepodległości 190, Warszawa, nazwa i dokładny adres Wykonawcy, Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę osób i mienia w Centrali KRUS, Otwiera Komisja przetargowa. 2. Oferty naleŝy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 101 kancelaria lub drogą pocztową w terminie do dnia r. do godz. 9: Wykonawca moŝe zmodyfikować lub wycofać ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma stosowne pisemne powiadomienie przed wyznaczonym terminem składania ofert. 4. Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu oferty musi być złoŝone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej dopiskiem Modyfikacja lub Wycofanie. 5. Koperty oznaczone napisem Wycofanie będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane. 6. Koperty oznaczone dopiskiem Modyfikacja zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 7. Oferta złoŝona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złoŝenie protestu, natomiast zgłoszenia i pisma przesłane faxem nie będą traktowane jako oferty. 8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej A parter. 9. Oferty otwiera Komisja przetargowa. 10. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 11. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 12. Informacje, o których mowa w ppkt. 10 i 11 Zamawiający przekaŝe niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XI. Opis sposobu obliczenia ceny Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) i uwzględniać wszystkie koszty Wykonawcy. Cena powinna zawierać cenę za poszczególne usługi miesięcznie, łączną wartość za poszczególne usługi w okresie realizacji zamówienia oraz całkowitą cenę oferty. Wszystkie ceny powinny być podane w ujęciu brutto wraz z naleŝnym podatkiem VAT, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Wyliczone przez Wykonawcę ceny za usługi stanowiące przedmiot zamówienia będą ostateczne i nie ulegną zmianie w czasie całego okresu trwania umowy. XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja przetargowa. 2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, komisja dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria wyboru: 10

11 Lp Kryterium Znaczenie w % a) cena (K c ) 90 Opis cena za całość usług określonych w przedmiocie zamówienia (podana przez wykonawcę w zł. brutto) Łączna liczba kontraktów zrealizowanych przez wykonawcę i/lub będących w trakcie realizacji zamkniętych okresem rozliczeniowym b) ilość kontraktów (K k ) 10 w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od terminu składania ofert o wartości nie mniejszej niŝ ,00zł. kaŝdy, potwierdzonych np. referencjami Przy czym, kryteria te będą wyliczone następująco: a) kryterium ceny (K c ) K c min K c = x 90 K c of gdzie: K c min - najniŝsza cena z ocenianych ofert K c of - cena ocenianej oferty, Maksymalna liczba punktów jaką w tym kryterium uzyska Wykonawca od jednego członka komisji wynosi 90. b) kryterium ilości kontraktów (K k ) K k of K k = x 10 K k max gdzie: K k of - ilość kontraktów wykazanych w ocenianej ofercie K k max - największa ilość kontraktów wykazanych w ocenianych ofertach, Maksymalna liczba punktów jaką w tym kryterium uzyska Wykonawca od jednego członka komisji wynosi Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyska najwyŝszy wskaźnik wynikowy (W), wg. wzoru: W = (K c + K k ) x ilość członków komisji przetargowej 4. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. W toku dokonywania oceny złoŝonych ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. XIII. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o określone w SIWZ kryterium oceny ofert. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty o: a) Wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy) siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 11

12 złoŝonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 2 pkt a), równieŝ na stronie internetowej oraz miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 4. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŝ przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeŝeniem art. 94 ust.1a ustawy - Pzp. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 5. Warunkiem podpisania umowy będzie przekazanie Zamawiającemu przed jej podpisaniem zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy oraz polisy ubezpieczeniowej OC kontraktowej opiewającej na kwotę określoną w pkt V. ppkt 17. XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy 1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 5,0% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 2. Zabezpieczenie moŝe być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 3. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm). 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej: a). z jej treści winno wynikać, iŝ Gwarant gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę wszelkich naleŝności w wypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy, w tym zapłatę naleŝności z tytułu kar umownych na kaŝde pisemne Ŝądanie zgłoszone przez Zamawiającego (Beneficjenta), b). winna być podpisana przez upowaŝnionego przedstawiciela Gwaranta. 6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŝe wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 7. JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane. XV. Wzór umowy Umowa zostanie zawarta według wzoru zawartego w Rozdziale III niniejszej SIWZ. 12

13 Zmiana pracowników skierowanych do wykonania usługi nie wymaga sporządzania aneksu do umowy oraz nie stanowi naruszenia postanowień umowy. XVI. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przysługują środki odwoławcze zgodnie z Działem VI Środki ochrony prawnej. 2. Od rozstrzygnięcia protestu Wykonawcy przysługuje odwołanie w zakresie określonym w art. 184 ust. 1a ustawy - Pzp. 13

14 Rozdział III - WZÓR UMOWY UMOWA NR W dniu pomiędzy Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mającą siedzibę w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, NIP reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w imieniu którego występuje: 1. - zwaną dalej Zamawiającym a firmą... z siedzibą w... ul.... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd.., pod numerem KRS..., NIP..., REGON, o kapitale zakładowym: zł., i kapitale wpłaconym: zł. lub (opcjonalnie) wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez... pod numerem., NIP......, REGON...., reprezentowaną przez : zwaną dalej Wykonawcą. została zawarta umowa będąca wynikiem postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r.,nr 223, poz.1655 z późn. zm.) o następującej treści: 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1/ Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę (na podstawie posiadanej Koncesji.. stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy) usług w zakresie ochrony osób i mienia, oraz monitoringu antywłamaniowego i przeciwpoŝarowego w budynku Centrali KRUS w Warszawie przy Al. Niepodległości / Przedmiot umowy obejmuje następujące czynności: a/ świadczenie usług ochrony osób i mienia w formie ochrony fizycznej (stacjonarnej): 2 osobową w godzinach pracy Centrali KRUS, 3 osobową po godzinach pracy Centrali /dozór rozpoczynany z chwilą zakończenia pracy Centrali KRUS i kończony w dniu następnym z chwilą rozpoczęcia pracy Centrali KRUS /, 2 osobową w godzinach w dni wolne od pracy Centrali KRUS, 3 osobową poza w/w godzinami w dni wolne od pracy Centrali KRUS, b/ całodobowy monitoring antywłamaniowy i przeciwpoŝarowy realizowany w oparciu o zainstalowane, istniejące urządzenia techniczne wraz z konserwacją urządzeń i instalacji utrzymujących systemy w stałej sprawności eksploatacyjnej. Wykazy czynności wykonywanych podczas prac konserwacyjnych instalacji elektrycznej, osprzętu i urządzeń sygnalizacji poŝaru oraz instalacji elektrycznej osprzętu i urządzeń sygnalizacji włamania i napadu zawarte są w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszej umowy. 14

15 Monitorowanie systemów antywłamaniowych i przeciwpoŝarowych zainstalowanych w Centrali KRUS dokonywane jest przez pracowników ochrony fizycznej /stacjonarnej/, c/ zintegrowanie systemu alarmowego przeciwpoŝarowego z systemem antywłamaniowym oraz podłączenie do Centrum Monitorowania znajdującego się u Wykonawcy, w oparciu o funkcjonujące urządzenia u Zamawiającego oraz poprzez zainstalowanie przez Wykonawcę urządzeń do transmisji sygnału systemów alarmowych (np. nadajnik radiowy), d/ sporządzanie i uzgadnianie z Zamawiającym planów ochrony. Plany powinny zawierać w szczególności opis sposobu prowadzenia usługi oraz przewidywane procedury, e/ prowadzenie dokumentacji w związku z realizowaną ochroną fizyczną /stacjonarną / f/ prowadzenie dokumentacji w związku z realizowanym monitoringiem antywłamaniowym i przeciwpoŝarowym oraz przekazywanie Dyrektorowi Biura Administracji i Inwestycji C/KRUS comiesięcznych raportów funkcjonowania obu systemów /dane dotyczące awarii, sabotaŝu, wyłączenia i załączenia systemów przez osoby uprawnione poza godzinami pracy/, g/ prowadzenie dokumentacji dotyczącej konserwacji urządzeń i instalacji systemów alarmowych antywłamaniowego i przeciwpoŝarowego zapewniających utrzymanie systemów w stałej sprawności fizycznej. Wykazy czynności wykonywanych podczas prac konserwacyjnych systemów stanowią załączniki nr 3 i 4 do niniejszej umowy. h/ Wykonawca zapewnia całodobową gotowość interwencji serwisowej i usuwania awarii systemów alarmowych. W przypadku awarii systemów alarmowych lub ich podzespołów, będących własnością Zamawiającego, ich naprawa będzie realizowana przez Wykonawcę niezwłocznie, na podstawie zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, nie później niŝ w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii przez pracownika Zamawiającego pisemnie lub pod numerem telefonu Wykonawcy.. lub stwierdzenia awarii przez pracownika Wykonawcy realizującego ochronę fizyczną. 3/ Do obowiązków Wykonawcy w szczególności naleŝy zorganizowanie, prowadzenie i nadzorowanie wykonania przedmiotu umowy. 4/ Wykonawca zapewnia raz w miesiącu bezpieczną ochronę i transport dla pracownika C/KRUS na trasie: 1. Centrala KRUS O/Warszawa Unizeto Technologies SA, ul. Krzywickiego 34, 2. O/Warszawa Unizeto Technologies SA Dep. CEP MSWiA, ul. Pawińskiego 17/21, 3. Dep. CEP MSWiA - O/Warszawa Unizeto Technologies SA 4. O/Warszawa Unizeto Technologies SA Centrala KRUS. 5/ Pracownicy ochrony fizycznej i grup interwencyjnych zatrudnionych przez Wykonawcę posiadają: a/ umundurowanie i wyposaŝenie w środki przymusu bezpośredniego wynikające z przepisów Ustawy o ochronie osób i mienia /Dz. U. z 1997 r., Nr 114, poz. 740 z późn. zmianami/ oraz posiadają identyfikatory, b/ wyposaŝenie w środki łączności bezprzewodowej. 2 TERMIN REALIZACJI 1/ Wykonawca obejmuje z dniem. na okres 1 roku, tj. do dnia... usługą ochrony obiekt Centrali KRUS na podstawie protokołu stanowiącego załącznik nr 6, podpisanego przez upowaŝnionych przedstawicieli stron. 2/ Termin montaŝu urządzeń do transmisji sygnału systemów alarmowych antywłamaniowego i przeciwpoŝarowego nastąpi nie później niŝ 7 dni przed terminem objęcia obiektu Centrali KRUS usługą ochrony. 3/ Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy dostęp do wszystkich urządzeń i pomieszczeń obiektu Centrali KRUS, w zakresie niezbędnym do realizacji usług, o których mowa w 1, ust. 2 niniejszej umowy. 15

16 3 GWARANCJA 1/ Wykonawca udziela gwarancji nie krótszej niŝ określone w gwarancji producenta urządzeń lub systemów, nie krótszej niŝ: 12-miesięcznej gwarancji na montowane przez Wykonawcę urządzenia i systemy alarmowe, a takŝe 12-miesięcznej gwarancji na wykonane usługi naprawy. 2/ Wykonawca zapewnia, Ŝe gwarancja na urządzenia i systemy obejmuje równieŝ usługę bezpłatnej instalacji lub demontaŝu przez Wykonawcę urządzeń i systemów, które podlegają wymianie lub naprawie w okresie gwarancji. W przypadku konieczności demontaŝu i naprawy urządzeń lub systemów poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca zapewni zastępcze urządzenia lub systemy równowaŝne, wraz z ich bezpłatnym zainstalowaniem i demontaŝem. 3/ Wykonawca przekaŝe dokument potwierdzający udzielenie gwarancji niezwłocznie po wykonaniu usługi naprawy lub zainstalowaniu urządzeń lub systemów. 4/ Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu wykonania usługi/naprawy według wzoru określonego w załączniku nr 5 do niniejszej umowy przez upowaŝnionych przedstawicieli stron, uzupełniony o ewentualny wykaz systemów, urządzeń lub części, na które udzielono gwarancji. 4 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 1/ Wynagrodzenie miesięczne z tytułu świadczenia usług ochrony osób i mienia w formie ochrony fizycznej (stacjonarnej) obiektu Centrali KRUS wynosi:..... zł brutto w tym VAT..% /słownie:... zł. brutto/, z tym Ŝe łączna wartość wynagrodzenia z tego tytułu w okresie trwania umowy wynosi:..... zł brutto w tym VAT..% /słownie:... zł. brutto/. 2/ Abonament miesięczny z tytułu całodobowego monitorowania lokalnego systemu alarmowego antywłamaniowego, gotowości do podjęcia interwencji i dokonywania okresowych czynności konserwacyjnych systemu alarmowego antywłamaniowego, sprawdzania raz w miesiącu poprawności funkcjonowania systemu w Centrali KRUS oraz usuwania awarii wynosi:..... zł brutto w tym VAT..% /słownie:... zł. brutto/, z tym Ŝe łączna wartość wynagrodzenia z tego tytułu w okresie trwania umowy wynosi:..... zł brutto w tym VAT..% /słownie:... zł. brutto /. 3/ Abonament miesięczny z tytułu całodobowego monitorowania lokalnego systemu przeciwpoŝarowego, gotowości do podjęcia interwencji i dokonywania okresowych czynności konserwacyjnych systemu przeciwpoŝarowego, sprawdzania raz w miesiącu poprawności funkcjonowania systemu w Centrali KRUS oraz usuwania awarii wynosi:..... zł brutto w tym VAT..% /słownie:... zł. brutto/, z tym Ŝe łączna wartość wynagrodzenia z tego tytułu w okresie trwania umowy wynosi:..... zł brutto w tym VAT..% /słownie:... zł. brutto /. 4/ CAŁKOWITA WARTOŚĆ UMOWY WYNOSI: netto.. zł. + VAT.. % tj. brutto..... zł. /słownie:.... zł. brutto/ 16

17 5/ Wykonawca oświadcza, Ŝe kwoty wynagrodzenia (określone w pkt. 1, 2, 3 i 4) za usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy nie ulegną zmianie w czasie całego okresu jej trwania oraz, Ŝe podane wyŝej ceny są ostateczne i zawierają wszystkie koszty. 6/ Wynagrodzenie miesięczne za usługi wymienione w pkt 1, 2, 3 będzie płatne przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT za miesiąc poprzedni wraz z dołączonym do niej Protokółem Wykonania Usługi (zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej umowy), na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 7/ Za dzień zapłaty uwaŝany będzie dzień obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8/ Całkowita wartość umowy określona w 4 ust. 4 nie obejmuje wartości części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych uŝytych do usuwania awarii systemów alarmowych, za które Zamawiający zapłaci na podstawie odrębnej faktury wystawionej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6 i 7. Przed przystąpieniem do usuwania awarii Zamawiający zaakceptuje przedstawiony przez Wykonawcę kosztorys części, niezbędnych do prawidłowego usunięcia awarii systemów alarmowych Termin realizacji usunięcia awarii określony w 1 pkt 2h rozpoczyna swój bieg od momentu pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego kosztorysu. 5 UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 1/ Dla zabezpieczenia roszczeń z tytułu świadczenia usług objętych umową Wykonawca przedłoŝył aktualną kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczeniowej OC kontraktowej do wyczerpania sumy ubezpieczenia, z dnia wystawionej przez.. do wysokości.. waŝnej do dnia., która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. /pkt 2 i 3 zostanie wypełniony opcjonalnie - dot. przypadku gdy polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje pełnego okresu realizacji umowy/ 2/ Wykonawca zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia wymienionego w ust. 1 na pozostały okres trwania umowy i przedstawienia Zamawiającemu kopii polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej polisy t.j. do dnia.(jak w pkt 1). 3/ W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 2, Zamawiający moŝe rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym na zasadach określonych w 11 ust. 2 umowy. 6 ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 1/ Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej wartości umowy brutto, na kwotę. zł /słownie:../ w formie.... 2/ Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy słuŝy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy. 3/ Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia zakończenia umowy i uznania przez Zamawiającego za naleŝycie wykonaną. 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 1/ Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoich pracowników, jak równieŝ za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy. 2/ Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 3/ W przypadku zmiany pracowników skierowanych do wykonania usługi, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu nowego wykazu najpóźniej 17

18 w dniu zaistnienia zmiany. Zmiana pracowników skierowanych do wykonania usługi nie wymaga sporządzania aneksu do umowy oraz nie stanowi naruszenia postanowień umowy. 4/ Zamawiający ma prawo zaŝądania zmiany pracownika skierowanego do wykonania usługi bez podania przyczyny. Wykonawca w zaistniałych wyŝej okolicznościach zobowiązany jest niezwłocznie wskazać innego pracownika, nie wskazanie nowego pracownika stanowi podstawę do rozwiązania umowy zgodnie z 10 ust. 2 umowy. 8 KARY UMOWNE 1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w objęciu obiektu Centrali KRUS ochroną fizyczną, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 0,1% całkowitej wartości umowy brutto, o której mowa w 4 ust. 4, za kaŝdy dzień opóźnienia. 2/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% całkowitej wartości umowy brutto, o której mowa w 4 ust. 4. 3/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie usługi monitorowania lokalnego systemu alarmowego antywłamaniowego w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia brutto za monitorowanie systemu, o którym mowa w 4 ust. 2. 4/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie usługi monitorowania lokalnego systemu alarmowego przeciwpoŝarowego w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia brutto za monitorowanie, o którym mowa w 4 ust. 3. 5/ W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z 1 ust. 2h Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% całkowitej wartości umowy brutto, o której mowa w 4 pkt 4 umowy, za kaŝdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii. 6/ Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyŝszającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. 9 PODWYKONAWCY (zostanie wypełnione opcjonalnie) (dotyczy przypadku, gdy Wykonawca korzysta z Podwykonawców) Wykonawca ma prawo korzystania z usług Podwykonawców w trakcie realizacji niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawca będzie korzystał z następujących Podwykonawców: a).. w zakresie., b).. w zakresie. (dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z Podwykonawców) Zgodnie z oświadczeniem złoŝonym w Formularzu ofertowym pkt II ppkt 7 Wykonawca nie będzie korzystał z Podwykonawców. 10 ROZWIĄZANIE UMOWY 1. KaŜda ze stron moŝe rozwiązać umowę w kaŝdym czasie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Zamawiający moŝe umowę rozwiązać bez wypowiedzenia w wypadku stwierdzenia nienaleŝytego wykonania umowy przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty wezwania do usunięcia naruszeń. 18

19 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wykonawca zobowiązany jest zachować poufność informacji dotyczących Zamawiającego oraz zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia /Dz. U. z 1997r. Nr 114, poz. 740 ze zmianami/, oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych /Dz.U. z 2005 r. Nr 196 poz. 631/. 2. Oprócz przypadków przewidzianych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Zamawiający moŝe odstąpić od umowy, w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie moŝe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach. 3. W przypadku określonym w ust. 2 Wykonawca moŝe Ŝądać od Zamawiającego jedynie zapłaty z tytułu zrealizowanych usług do dnia odstąpienia. 4. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie moŝe posługiwać się innymi podmiotami przy realizacji niniejszej umowy. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 6. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy pod rygorem niewaŝności wprowadzonych zmian. 7. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich. 8. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz z późn. zm.). 9. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 10. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 11. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŝdej ze stron. Wykaz załączników: nr 1 - Kopia koncesji wydanej dla Wykonawcy (będzie dołączona przy podpisywaniu umowy) nr 2 - Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy (będzie dołączona przy podpisywaniu umowy) nr 3 - Wykaz czynności wykonywanych podczas prac konserwacyjnych instalacji elektrycznej, osprzętu i urządzeń sygnalizacji poŝaru nr 4 - Wykaz czynności wykonywanych podczas prac konserwacyjnych instalacji elektrycznej, osprzętu i urządzeń sygnalizacji włamania i napadu nr 5 usługi/naprawy - Protokół wykonania nr 6 - Protokół objęcia obiektu ochroną WYKONAWCA. ZAMAWIAJĄCY 19

20 załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia... Wykaz czynności wykonywanych podczas prac konserwacyjnych instalacji elektrycznej, osprzętu i urządzeń sygnalizacji poŝaru Konserwacja miesięczna (raz w miesiącu) 1. Sprawdzenie i regulacja parametrów central i przystawek liniowych i sygnalizacja poŝaru 2. Sprawdzenie i regulacja parametrów zasilaczy 3. Sprawdzenie awaryjnego źródła zasilania 4. Sprawdzenie zadziałania kaŝdej linii dozorowanej poprzez losowo wybrany sygnalizator poŝaru za pomocą imitatora dymu, temperatury lub płomienia. Konserwacja roczna (raz w roku) 1. Konserwacja czujek izotopowych, optycznych płomienia i temperatury zainstalowanych do 4 m wysokości: - sprawdzenie poprzez zadymienie czujek, - sprawdzenie modułu adresowego, - sprawdzenie poprawności adresacji na centrali. 2. Sprawdzenie wskaźników zadziałania. 3. Sprawdzenie i konserwacja ręcznych ostrzegaczy poŝaru. 20

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-20, 592-65-67 e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207, Telefon: (0-prefix-32) Fax.: (0-prefix-32) 3513-363, 3513-364 3513-309, 3513-310 Adres e-mail: Witryna WWW: sekretariat@srk.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę usług katalogowych

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa układu do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym Znak sprawy: 450000/370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nabycie licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Z A T W I E R D Z A M : Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie Antoni Góral SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: TZ/370/15/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę kwartalnych testów penetracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/100/11 DATA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wsparcia analitycznego

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo