SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę konserwacji, naprawy lub ewentualnej wymiany uszkodzonych lub zużytych urządzeń automatyki budynku, BMS graficznej stacji komputerowej, oraz w systemie sygnalizacji pożaru w budynku PGE Dystrybucja S.A. przy ul. Garbarskiej 21a, w Lublinie. NUMER POSTĘPOWANIA: LZA /15 Przewodniczący Komisji Przetargowej: Piotr Leziak imię i nazwisko Zatwierdzam podpis Lublin, marzec 2015 r.

2 SPIS TREŚCI 1. Definicje 2. Dane dotyczące Zamawiającego 3. Tryb postępowania 4. Przedmiot zamówienia 5. Uwagi dla Wykonawców 6. Warunki i termin realizacji usług 7. Miejsce realizacji usług 8. Warunki płatności 9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 10. Odbiór Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 12. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 13. Wymagania dotyczące wadium 14. Termin związania ofertą 15. Opis sposobu przygotowania oferty 16. Sposób obliczenia ceny oferty 17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 18. Kryteria oceny ofert 19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 21. Informacje o treści zawieranej umowy 22. Środki ochrony prawnej

3 1. Definicje Następujące pojęcia użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają poniższe znaczenie: 1/ Postępowanie - proces mający na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia, 2/ SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w której zawarte są wymagania i warunki na jakich zostanie zawarta umowa. 3/ Regulamin - Regulaminu zakupów PGE Dystrybucja SA wprowadzony, do stosowania z dniem r., Zarządzeniem nr 50/14 Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A. z dnia r. 4/ Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w brzmieniu aktualnie obowiązującym. 5/ Zamawiający - PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Lublin, adres: Lublin, ul. Garbarska 21 6/ Wykonawca podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia, złożył ofertę lub zawarł umowę w sprawie zamówienia. 7/ Zamówienie - umowa odpłatna zawierana między Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem jest sukcesywna dostawa w 2015 r. przedmiotu zamówienia. 8/ Ogłoszenie ogłoszenie o zamówieniu 9/ Instrukcja Instrukcja dokonywania zakupów o wartości do ,00 złotych wprowadzona, do stosowania z dniem r., Zarządzeniem nr 50/14 Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A. z dnia r 2. Dane dotyczące Zamawiającego PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Lublin z siedzibą w Lublinie, adres: Lublin, ul. Garbarska 21, KRS: , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy: zł. Telefon: , Fax.: , Witryna www: Godziny urzędowania: od 6:45 do 14:45 (od poniedziałku do piątku). 3. Tryb postępowania 3.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu zakupów PGE Dystrybucja SA oraz na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może dokonać wyboru oferty za pomocą aukcji elektronicznej. Zamawiający po dokonaniu oceny złożonych przez Wykonawców ofert może przeprowadzić aukcję elektroniczną (jeśli złożono co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu) lub/i dalsze negocjacje handlowe. Aukcja będzie prowadzona dla wartości całego zamówienia dla poszczególnych zadań. W toku aukcji licytowana będzie łączna cena oferty dla poszczególnych zadań. Po aukcji w ofertach końcowych poszczególne ceny jednostkowe nie mogą być wyższe niż w ofercie sprzed aukcji i mają dać sumę wartości zaoferowanej w aukcji elektronicznej dla poszczególnych zadań Zamawiający po przeprowadzeniu oceny ofert dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych zgodnie z Regulaminem zakupów PGE Dystrybucja S.A. 4. Przedmiot zamówienia 4.1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa konserwacji, naprawy lub ewentualnej wymiany uszkodzonych lub zużytych urządzeń automatyki budynku, BMS graficznej stacji komputerowej, oraz w systemie sygnalizacji pożaru w budynku PGE Dystrybucja S.A. przy ul. Garbarskiej 21a, w Lublinie Wymagania techniczne i jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 1 do SIWZ.

4 5. Uwagi dla Wykonawców 5.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zadanie częściowe (jeśli postępowanie prowadzone jest w częściach) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. 6. Warunki i termin realizacji 6.1. Wymagany termin realizacji usługi: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. 7. Miejsce realizacji usługi Budynek PGE Dystrybucja S.A. przy ul. Garbarskiej 21a, Lublin. 8. Warunki płatności 8.1. Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego zamówionych artykułów wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN. 9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 9.1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami będzie się odbywało drogą pisemną, drogą elektroniczną lub faksem wyłącznie w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje przekazane drogą elektroniczną lub za pomocą faksu uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdzi niezwłocznie fakt ich otrzymania Adres do korespondencji: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, ul. Garbarska 21, Lublin, faks Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Maciej Bartnik tel.: , fax , Odbiór Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) SIWZ udostępnia się na stronie internetowej Zamawiającego SIWZ można pobrać: osobiście w siedzibie Zamawiającego: Wydział Zamówień ul. Garbarska 21, pokój nr 208 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel.: lub pobrać ze strony internetowej: w dziale Przetargi. Na wniosek Wykonawcy SIWZ może zostać również przesłany listownie lub za pomocą poczty elektronicznej. 11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w pkt Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z pkt Regulaminu dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem niniejszego postępowania, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Oceny spełniania warunków Zamawiający dokona na podstawie dokumentów określonych w pkt 12. SIWZ Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wg formuły: spełnia / nie spełnia Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności

5 przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt Regulaminu oraz nie wykażą braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w pkt Regulaminu, mogą zostać wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia. 12. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełniania przez nich warunków, o których mowa w pkt Regulaminu a. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki na podstawie pkt Regulaminu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ; 12.2 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w pkt Regulaminu: a) Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie pkt Regulaminu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ; b) Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, ewidencja działalności gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwagi: I. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z SIWZ, z uwzględnieniem Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. (Dz. U. nr 226 poz z 2009r.). II. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione: - w pkt: 12.1.a), 12.2.a-b) - składa każdy z Wykonawców, 13. Wymagania dotyczące wadium Wykonawcy przystępujący do niniejszego przetargu obowiązani są wnieść wadium przetargowe w wysokości jak w pkt. 9 Ogłoszenia Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się jedynie przelewem na rachunek bankowy Organizatora: Wraz z ofertą należy złożyć dowód wniesienia wadium: - kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanej wpłaty, jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, - w pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu zabezpieczającego realizację roszczeń Zamawiającego z tytułu wadium wystawionego na rzecz Zamawiającego łącznie z

6 kopią poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem [kopia trwale dołączona do oferty, oryginał oddzielnie]. Uwaga: Bankowe polecenie przelewu jest dowodem potwierdzającym wpłatę tylko wówczas, gdy wpłata zostanie uznana na koncie Zamawiającego przed otwarciem ofert Zwrot wadium nastąpi na zasadach i w sposób określony w Regulaminie. 14. Termin związania ofertą Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą 90 dni od terminu składania ofert. 15. Opis sposobu przygotowania oferty Ofertę należy przygotować w języku polskim, czytelnie Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami umieszczonymi w SIWZ, dołączyć wszystkie wymagane dokumenty oraz wypełniony formularz ofertowy. Formularzy ofertowy stanowi załączniki nr 2 do SIWZ Oferta i wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy ujawnione we właściwym rejestrze lub posiadające stosowne pełnomocnictwo szczególne lub rodzajowe, które należy załączyć do oferty Ofertę należy złożyć w formie papierowej Ofertę należy składać w trwale zamkniętych kopertach. Należy stosować koperty zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana następująco: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin ul. Garbarska 21, Lublin, Sekretarz: Maciej Bartnik pokój nr 208 oraz zatytułowana: Oferta przetargowa na.. Postępowanie LZA /15. Nie otwierać przed dniem.. r. godz.. (uzupełnić na podstawie danych z ogłoszenia) Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana tak, jak koperta zewnętrzna, a ponadto opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy Wycofanie oferty lub jej zmiany. a) Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. b) Zmiany, poprawki i uzupełnienia dotyczące informacji wypełnianych przez Wykonawców w formularzu oferty winny zawierać: wskazanie miejsca dokonania zmian, poprawek i uzupełnień, treść pierwotną w przypadku zmian lub poprawek, treść poprawioną (w przypadku zmian lub poprawek) lub treść uzupełnienia. c) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem ZMIANA. d) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie to powinno być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem WYCOFANIE. e) Zmiany, poprawki i uzupełnienia muszą być podpisane przez osoby uprawnione (wskazane we właściwym rejestrze, zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy) lub osoby posiadające właściwe pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe. f) Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być podpisane przez osoby uprawnione (wskazane we właściwym rejestrze, zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy) lub osoby posiadające właściwe pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7 16. Sposób obliczenia ceny oferty Ceną podlegającą ocenie jest wartość brutto oferty. Aby obliczyć cenę oferty należy do obliczonej wartości netto dodać wartość podatku VAT (kwoty i wartość podatku VAT należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku, tj. do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza); Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę będą obowiązywać przez cały okres ważności umowy i nie będą podlegać zmianom Cena jednostkowa netto obejmuje wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz powinna uwzględniać ewentualne rabaty i upusty Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN) W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Zgodnie z pkt 10 i 11 Ogłoszenia. 18. Kryteria oceny ofert Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie poniższego kryterium. L p. Kryterium Znaczenie Metoda oceny 1. cena oferty 100% (1% = 1 pkt) najniższa zaoferowana cena (wartość brutto) x 100 % cena oferty rozpatrywanej (wartość brutto) Kolejność ofert, a co za tym idzie Wykonawców, z którymi zostaną zawarte umowy zostanie określona na podstawie punktacji z pkt Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, dalsza kolejność będzie ustalana odpowiednio do liczby punktów oferty Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu na podstawie pkt Regulaminu Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe i inne zgodnie z pkt Regulaminu W celu zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich wykonawców Zamawiający oceniając oferty weźmie pod uwagę całkowitą kwotę, którą będzie obowiązany rozliczyć z tytułu nabycia przedmiotu zamówienia, w tym podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. W szczególności sytuacja ta dotyczyć będzie ofert wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie zarejestrowanych w Polsce, jako podatnik VAT, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT na terytorium kraju i w związku z tym oferta tych wykonawców zawiera cenę ze stawką podatku 0% (lub bez podatku), wtedy Zamawiający cenę ofertową wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.) powiększy o kwotę podatku należnego, którą Zamawiający będzie zobowiązany rozliczyć. 19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Nie wymagane. 20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Zamawiający określi termin zawarcia umowy po zakończeniu postępowania w informacji wysłanej do Wykonawcy, którego ofertę wybrano W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,

8 o których mowa pkt Regulaminu Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 21. Informacje o umowie ramowej Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej Zamawiający zawrze umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ Zamawiający, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty, w sytuacji, gdy nastąpi zmiana przepisów obowiązującego prawa, w szczególności zmiana obowiązujących stawek podatku VAT. 22. Środki ochrony prawnej Nie dotyczy. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załączniki nr 2 - Formularz ofertowy Załącznik nr 3 - Wzór Umowy Załącznik nr 4 - Oświadczenie w trybie pkt Regulaminu Załącznik nr 5 - Oświadczenie w trybie pkt Regulaminu

9 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia A. Usługa konserwacji z częstotliwością dwa razy w roku w budynku PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A w Lublinie w zakresie opisanym niżej. 1. Konserwacja systemu automatyki budynku: a) sprawdzanie urządzeń obiektowych (czujniki, siłowniki) pod względem zanieczyszczenia, śladów korozji, uszkodzeń mechanicznych i objawów zużycia, b) kalibrowanie czujników a w razie konieczności korekta wskazań, c) sprawdzanie poprawności działania napędów elektrycznych i falowników, d) sprawdzanie szaf automatyki, w tym sprawdzanie urządzeń pod względem zanieczyszczenia, uszkodzeń mechanicznych i objawów zużycia, e) sprawdzanie połączeń elektrycznych i mechanicznych urządzeń, sprawdzanie nastaw zabezpieczeń termicznych działania styczników oraz wyłączników remontowych, f) sprawdzanie poprawności działania po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu sterowników oraz sprawdzenie poprawności zgłaszania informacji przez sterownik, g) sprawdzanie buforów obszarów pamięci z danymi o alarmach, h) sprawdzenie systemu sterowania węzła cieplnego, falowników pomp oraz serwomechanizmów zaworów trójdrożnych i pomiarów temperatur kolektorów, i) sprawdzenie działania licznika energii elektrycznej, wodomierza głównego i wodomierza centralnego ogrzewania, j) sprawdzenie działania zdalnego sterowania rolet i urządzenia do odtwarzania i nagłośnienia w sali szkoleniowej nr 8. k) Sprawdzenie nawilżacza powietrza oraz odkamienianie nawilżacza raz w roku. 2. Konserwacja systemu BMS graficznej stacji komputerowej: a) sprawdzanie poprawności odczytu sygnałów pomiarowych z czujników (kontrola całych torów pomiarowych od czujnika poprzez sterownik do maski graficznej) b) sprawdzanie poprawności sterowania (sygnały wyjściowe) do siłowników (kontrola całych torów sterujących od stacji operatorskiej poprzez sterownik do urządzenia wykonawczego), c) wykonanie raportów kontrolnych kanałów pomiarowych i sterujących, d) archiwizacja oprogramowania stacji operatorskiej, e) sprawdzanie poprawności działania systemu poprzez analizę archiwizowanych danych. 3. Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru: a) sprawdzanie poprawności działania centrali pożarowej oraz kontrola pracy centrali przy zasilaniu podstawowym oraz awaryjnym, tworzenie kopii zapasowych oprogramowania centrali, b) kontrola napięć zasilających, kontrola pracy kart pętlowych, c) kontrola wszystkich elementów systemu pod kątem stanu zabezpieczeń, uszkodzeń mechanicznych i objawów zużycia, d) czyszczenia wszystkich elementów systemu zapewniające sprawne ich działanie. B. Poza usługami konserwacyjnymi określonymi w pkt 1,2 i 3 Wykonawca dla utrzymania sprawności całego systemu i poszczególnych jego elementów wykona niezbędne naprawy urządzeń na koszt własny. Jeżeli do przywrócenia stanu sprzed wystąpienia błędu konieczna jest wymiana elementu instalacji lub urządzenia koszt zakupu tego elementu lub urządzenia pokryje ZAMAWIAJĄCY. W takim przypadku WYKONAWCA przedstawi kosztorys zakupu i wymiany do akceptacji

10 ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę braku urządzeń przeznaczonych do wymiany na rynku krajowym, do czasu ich otrzymania WYKONAWCA zapewni rozwiązanie zastępcze po uzgodnieniu z ZAMAWIAJĄCYM sposobu realizacji i czasu jego trwania. C. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia awarii całodobowo. Czas usunięcia awarii przywrócenia pracy systemu: a) priorytet wysoki 10 h w przypadku awarii: oświetlenia, ogrzewania, systemu p.poż. b) priorytet średni 3 dni w przypadku awarii: wentylacji, klimatyzacji, łączności z czytnikami WAREMA, stacji graficznej BMS, c) priorytet niski 7 dni w przypadku pozostałych awarii. D. Szczegółowe zasady świadczenia usługi zawiera wzór załączonej umowy.

11 Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr do Umowy nr.. Data sporządzenia oferty... (Pieczęć firmowa Wykonawcy) 1. Dane dotyczące Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Nazwa... Siedziba... NIP... REGON Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Usługa konserwacji, naprawy lub ewentualnej wymiany uszkodzonych lub zużytych urządzeń automatyki budynku, BMS graficznej stacji komputerowej, oraz w systemie sygnalizacji pożaru w budynku PGE Dystrybucja S.A. przy ul. Garbarskiej 21a, w Lublinie. " (nr postępowania: LZA /15) 3. Cena oferty Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę (obejmującą całkowity koszt wykonania zadania): Wartość netto... zł (słownie...) Podatek VAT...zł według stawki % (słownie...) Cena (wartość brutto)... zł (słownie...) 4. Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. 5. Termin związania złożoną ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 6. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. za zrealizowaną usługę. 7. Oświadczamy, że: 1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 2) nie wnosimy zastrzeżeń do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia oraz wzoru umowy, 3) w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wzorze umowy, 4) w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, 5) zrealizujemy przedmiot zamówienia zgodne z normami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 6) będziemy realizować przedmiot zamówienia w terminach określonym w SIWZ, 7) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

12 8) cena ofertowa uwzględnia wszelkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia oraz VAT, 8. Informacje dodatkowe Wykonawcy: a. oferta nie zawiera*/zawiera* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje poufne są zawarte na następujących stronach oferty i zostały opatrzone napisem POUFNE. b. Zamówienie wykonamy samodzielnie*/zamierzamy powierzyć podwykonawcom* wymienione poniżej części zamówienia (należy określić zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcom) c. nazwisko i imię osoby upoważnionej do kontaktów:....., d. numer telefonu.., e. numer faksu., f. poczta elektroniczna ( ), g. adres internetowy (URL).., h. NIP: Wadium w kwocie...zł. zostało wniesione w dniu... formie... (potwierdzenie w załączeniu). 10. Prosimy o zwrot wadium przetargowego wniesionego w formie pieniężnej na konto: Załącznikami do niniejszej oferty są: (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

13 Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu..roku w Lublinie pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A z siedzibą ul. Garbarska 21 A, Lublin,, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS , NIP: , Regon: , o kapitale zakładowym ,00 zł, wpłaconym w całości, w imieniu, którego działa: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Lublin z siedzibą w Lublinie, adres: Lublin, ul. Garbarska 21, reprezentowana przez: Andrzej Ścibior Dyrektor Generalny zwana w treści umowy Zamawiającym a : reprezentowana/y przez :. zwanymi w dalszej treści umowy Wykonawcą. 1 Przedmiotem umowy jest wykonywanie konserwacji, naprawy lub ewentualnej wymiany uszkodzonych lub zużytych urządzeń na nowe w systemach: automatyki budynku, BMS graficznej stacji komputerowej oraz w systemie sygnalizacji pożaru w budynku PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie, ul Garbarska 21 A 2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację usługi konserwacji z częstotliwością dwa razy w roku w budynku PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A w Lublinie w zakresie opisanym niżej. 1. Konserwacja systemu automatyki budynku: l) sprawdzanie urządzeń obiektowych (czujniki, siłowniki) pod względem zanieczyszczenia, śladów korozji, uszkodzeń mechanicznych i objawów zużycia, m) kalibrowanie czujników a w razie konieczności korekta wskazań, n) sprawdzanie poprawności działania napędów elektrycznych i falowników, o) sprawdzanie szaf automatyki, w tym sprawdzanie urządzeń pod względem zanieczyszczenia, uszkodzeń mechanicznych i objawów zużycia, p) sprawdzanie połączeń elektrycznych i mechanicznych urządzeń, sprawdzanie nastaw zabezpieczeń termicznych działania styczników oraz wyłączników remontowych, q) sprawdzanie poprawności działania po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu sterowników oraz sprawdzenie poprawności zgłaszania informacji przez sterownik, r) sprawdzanie buforów obszarów pamięci z danymi o alarmach, s) sprawdzenie systemu sterowania węzła cieplnego, falowników pomp oraz serwomechanizmów zaworów trójdrożnych i pomiarów temperatur kolektorów, t) sprawdzenie działania licznika energii elektrycznej, wodomierza głównego i wodomierza centralnego ogrzewania, u) sprawdzenie działania zdalnego sterowania rolet i urządzenia do odtwarzania i nagłośnienia w sali szkoleniowej nr 8. v) Sprawdzenie nawilżacza powietrza oraz odkamienianie nawilżacza raz w roku.

14 2. Konserwacja systemu BMS graficznej stacji komputerowej: f) sprawdzanie poprawności odczytu sygnałów pomiarowych z czujników (kontrola całych torów pomiarowych od czujnika poprzez sterownik do maski graficznej) g) sprawdzanie poprawności sterowania (sygnały wyjściowe) do siłowników (kontrola całych torów sterujących od stacji operatorskiej poprzez sterownik do urządzenia wykonawczego), h) wykonanie raportów kontrolnych kanałów pomiarowych i sterujących, i) archiwizacja oprogramowania stacji operatorskiej, j) sprawdzanie poprawności działania systemu poprzez analizę archiwizowanych danych. 3. Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru: e) sprawdzanie poprawności działania centrali pożarowej oraz kontrola pracy centrali przy zasilaniu podstawowym oraz awaryjnym, tworzenie kopii zapasowych oprogramowania centrali, f) kontrola napięć zasilających, kontrola pracy kart pętlowych, g) kontrola wszystkich elementów systemu pod kątem stanu zabezpieczeń, uszkodzeń mechanicznych i objawów zużycia, h) czyszczenia wszystkich elementów systemu zapewniające sprawne ich działanie. 3 1.Poza usługami konserwacyjnymi określonymi w 2. pkt 1,2 i 3 Wykonawca dla utrzymania sprawności całego systemu i poszczególnych jego elementów wykona niezbędne naprawy urządzeń na koszt własny. Jeżeli do przywrócenia stanu sprzed wystąpienia błędu konieczna jest wymiana elementu instalacji lub urządzenia koszt zakupu tego elementu lub urządzenia pokryje ZAMAWIAJĄCY. W takim przypadku WYKONAWCA przedstawi kosztorys zakupu i wymiany do akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO. 2. W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę braku urządzeń przeznaczonych do wymiany na rynku krajowym, do czasu ich otrzymania WYKONAWCA zapewni rozwiązanie zastępcze po uzgodnieniu z ZAMAWIAJĄCYM sposobu realizacji i czasu jego trwania. 3. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia awarii całodobowo. 4. Czas usunięcia awarii przywrócenia pracy systemu: d) priorytet wysoki 10 h w przypadku awarii: oświetlenia, ogrzewania, systemu p.poż. e) priorytet średni 3 dni w przypadku awarii: wentylacji, klimatyzacji, łączności z czytnikami WAREMA, stacji graficznej BMS, f) priorytet niski 7 dni w przypadku pozostałych awarii Usługa dla każdego urządzenia powinna zostać wykonana w miejscu jego użytkowania, w zakresie obejmującym co najmniej czynności wyszczególnione w Wykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji usługi będącej przedmiotem umowy do prowadzenia dokumentacji z jej wykonania. 3. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca przygotuje raport na temat stanu technicznego systemu oraz warunków pracy urządzeń. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 4.1.zwiększenia lub zmniejszenia ilości urządzeń objętych zakresem umowy, zlokalizowanych w budynku objętym umową. O zmianie ilości Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem. 4.2.zmiany rodzaju lub typu pracy urządzenia w obiekcie bez zmiany wynagrodzenia

15 Wykonawcy. 5. Prace związane z realizacją usługi należy wykonywać w godzinach od 6 45 do w dni robocze po uprzednim uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za realizację usługi dokładnego terminu na 3 dni robocze przed jej planowanym wykonaniem. 6. Wykonawca ustali dokładny termin i sposobu wykonania usługi na trzy dni robocze przed jej planowanym wykonaniem, z osobą sprawującą bieżący nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego, wskazaną w 9 pkt. 3 niniejszej umowy. 7. Zamawiający zapewni Wykonawcy prawo wstępu na miejsce wykonania usługi na czas niezbędny do realizacji czynności stanowiących przedmiot umowy. 8. W okresie wykonywania umowy Zamawiający udzieli osobie wykonującej usługę niezbędnych informacji i konsultacji w zakresie dotyczącym wykonywania umowy. 9. Usługi wykonywane będą zgodnie z wymaganiami producentów urządzeń, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz z należytą starannością i winny zapewniać utrzymanie sprawności użytkowej urządzeń objętych niniejszą umową. 10. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za: a) Właściwe wykonanie usługi, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz zastosowane metody organizacyjno-techniczne. b) Szkody w istniejących obiektach i urządzeniach, jak również za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z wykonywaną usługą. c) Odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich powstałe w związku z wykonywaną usługą, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych w obiektach stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin. d) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że realizacja przedmiotu umowy będzie prowadzona na czynnym obiekcie. 11. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad i wymogów porządkowych i organizacyjnych obowiązujących w obiektach stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin. 12. Wykonanie usługi przez Wykonawcę nie może powodować przerw w sprawności użytkowej urządzeń dłuższych niż czas niezbędny na wykonanie usługi. 13. Wykonawca zapewni potrzebne wsparcie techniczne. Termin obowiązywania umowy: od dnia..2015r. do dnia 2018 r Strony ustalają, że Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających przy realizacji usługi w rozumieniu przepisów Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. 2007, nr 39, poz.251) i zobowiązany jest do należytego zagospodarowania wytworzonych odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się zgodnie z przyjętą w drodze postępowania przetargowego ceną na kwotę ogółem netto :...zł.,słownie:... % podatek VAT... zł, cena brutto:..zł, słownie: W ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany między innymi do:

16 a) zapewnienia we własnym zakresie narzędzi, urządzeń i sprzętu ( np. podnośnik montażowy o zasięgu zapewniającym realizację usługi), materiałów i środków konserwacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia konserwacji, b) przemieszczenia mebli i stałego wyposażenia pomieszczeń (w porozumieniu z użytkownikami), które poprzez swoją lokalizację uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie usługi, 3. Wykonanie przeglądu zostanie potwierdzone protokołem. Podpisany przez Zamawiającego protokół stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury. 4. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy:. w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wraz z podpisanymi przez Zamawiającego protokołami z wykonania usługi 5. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT na: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, ul. Garbarska 21, Lublin, NIP: Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy lub jego przedstawiciela. 7. W przypadku zmiany stawek urzędowych podatku VAT w czasie obowiązywania niniejszej umowy strony ustalą nowe wynagrodzenie z uwzględnieniem tych zmian w drodze aneksu do umowy. 8. Koszty usuwania awarii oraz wymianę zużytych części ponosił będzie Zamawiający. Koszty te będą rozliczane odrębnymi fakturami na podstawie kosztorysu przedłożonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Wykonawca udzieli 12-to miesięcznej gwarancji na materiały, części wymienne i wykonane prace naprawcze podczas usuwania awarii. 8. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne: 1. Zamawiający ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 2. Wykonawca ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 3. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji umowy, 4. Jeżeli szkody przekroczą kary umowne, strony mogą dochodzić na zasadach określonych Kodeksem Cywilnym odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne, do wysokości poniesionej szkody. 5. Zamawiający upoważniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności do udostępnienia posiadanych danych technicznych, dokumentacji prawnej i technicznej. 2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy będzie: Pan/Pani., tel Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest p., tel. 10. Wykonawca nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na inną osobę czy jednostkę organizacyjną, w całości lub w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.

17 11. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podmiot dominujący w stosunku do PGE Dystrybucja S.A. statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na przekazanie tej umowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz.1439) oraz podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w zakresie wskazanym w 9 w związku z 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, uzyskanych w związku z realizacją Umowy oraz innych informacji, o których powziął wiadomość, bez względu na źródło ich pochodzenia w związku z zawarciem bądź wykonaniem Umowy oraz wykorzystania otrzymanych od Zamawiającego informacji tylko w celu wykonania Umowy. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu Wykonawca jest zobowiązany do nie publikowania, przekazywania, ujawniania ani udzielania żadnych informacji, które uzyska w związku z realizacją niniejszej Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania i zabezpieczenia, informacji o których mowa w ust. 1 przed ujawnieniem lub udostępnieniem ich osobom trzecim zarówno w okresie realizacji niniejszej Umowy, jak i bez ograniczeń czasowych po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 3. Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie zobowiązań określonych w niniejszej klauzuli w szczególności przez swoich pracowników oraz podwykonawców oraz inne osoby zatrudnione przez niego do wykonywania przedmiotu Umowy. Wszystkie osoby, które w imieniu Wykonawcy lub pod jego kierownictwem będą uczestniczyły w realizacji Umowy zostaną przez niego zobowiązane do zachowania w tajemnicy tych informacji przynajmniej w takim samym zakresie w jakim zobowiązany jest Wykonawca. 4. Obowiązek dochowania tajemnicy, nie będzie obowiązywał, gdy: a) informacja, jest powszechnie znana, b) informacja została ujawniona za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, c) informacja została ujawniona zgodnie z wymogami obwiązującego prawa lub orzeczenia sądowego. 5. W przypadku naruszania przez Wykonawcę, jego podwykonawców lub pracowników któregokolwiek z nich postanowień niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości zł za każdy przypadek naruszenia. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda wynikająca z naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu jest wyższa od kwoty przysługującej mu kary umownej Wszelkie zmiany Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci aneksów podpisanych przez obie Strony. 2. Strony podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania na drodze polubownej wszelkich sporów pomiędzy nimi, które wyniknąć mogą ze stosowania Umowy lub jej interpretacji. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U ). 3. Sprawy sporne, które nie zostaną uzgodnione w drodze negocjacji stron w terminie 30 dni podlegają rozstrzygnięciu właściwego Sądu Powszechnego w Lublinie. 14. W przypadku przejęcia Zamawiającego przez inny podmiot lub w przypadku połączenia z innym

18 podmiotem, nowy właściciel lub nowopowstały podmiot wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 15. Integralną część umowy stanowi załącznik: 16. Załącznik nr 1-0ferta przetargowa Wykonawcy ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

19 Załącznik nr 4 do SIWZ (miejscowość data) ( Pieczęć Firmowa Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Do pkt Regulaminu zakupów PGE Dystrybucja S.A. Złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem zakupów PGE Dystrybucja S.A.. Przedmiot zamówienia: Usługa konserwacji, naprawy lub ewentualnej wymiany uszkodzonych lub zużytych urządzeń automatyki budynku, BMS graficznej stacji komputerowej, oraz w systemie sygnalizacji pożaru w budynku PGE Dystrybucja S.A. przy ul. Garbarskiej 21a, w Lublinie. (nr postępowania: LZA /15). Nazwa i adres Wykonawcy: Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.: 1) posiada/ nie posiada 1 uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiada/ nie posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajduje/nie znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, ( pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 1 Niepotrzebne skreślić

20 Załącznik nr 5 do SIWZ (miejscowość data) ( Pieczęć Firmowa Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Do pkt Regulaminu zakupów PGE Dystrybucja SA Złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem zakupów PGE Dystrybucja S.A.. Przedmiot zamówienia: Usługa konserwacji, naprawy lub ewentualnej wymiany uszkodzonych lub zużytych urządzeń automatyki budynku, BMS graficznej stacji komputerowej, oraz w systemie sygnalizacji pożaru w budynku PGE Dystrybucja S.A. przy ul. Garbarskiej 21a, w Lublinie. (nr postępowania: LZA /15). Nazwa i adres Wykonawcy: Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.: 1) w stosunku do Wykonawcy otwarto/nie otwarto 2 likwidacji, ogłoszono/nie ogłoszono upadłości, wszczęto/nie wszczęto postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, 2) przeciwko osobom wymienionym w art. 24 ust.1 pkt.4-9 Prawa zamówień publicznych (w zakresie dotyczącym Wykonawcy ze względu na formę prawną prowadzonej działalności) jest /nie jest prowadzone postępowanie o popełnienie przestępstwa w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwa przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub innego przestępstwa popełnionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwa skarbowego lub przestępstwa udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 3) w stosunku do Wykonawcy sąd orzekł/nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 2 Niepotrzebne skreślić

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź -Teren UMOWA

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź -Teren UMOWA UMOWA 0005/LT/UP/2014 Załącznik nr 5 W dniu...2014r. w Łodzi pomiędzy: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Telefon:... Faks:

O F E R T A. Telefon:... Faks: ............................................................. / p i e c z ą t k a W yk o n a w c y / O F E R T A Załącznik nr 1 do siwz dotycząca postępowania przetargowego pn. Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: projekt umowy U M O W A zawarta w dniu. w Elblągu, pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy)

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy) Załącznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr (projekt umowy) zawarta w dniu.. roku w Nowym Dworze pomiędzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., NIP 555 20 72 738 REGON 220719005 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR.

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. zawarta dnia r. w Gliwicach pomiędzy : Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 6 2013-05-29 12:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Dostawa, instalacja, wdrożenie i serwis zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik: nr:1 (imię i nazwisko / firma wykonawcy) (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Niniejszym oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było:

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było: Olsztyn, 30.03.2009 r. Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn.

Bardziej szczegółowo

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Warszawa, ul. Hoża 63/67 Zakład Północny Sopot, ul. Jana z Kolna 29

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Warszawa, ul. Hoża 63/67 Zakład Północny Sopot, ul. Jana z Kolna 29 PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67 Zakład Północny 81-859 Sopot, ul. Jana z Kolna 29 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy K.R.S. Nr KRS:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./ /2017 WZÓR

UMOWA NR./ /2017 WZÓR UMOWA NR./ /2017 WZÓR zawarta w dniu... 2017 r. w Katowicach, pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna, 40 026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GMINA OLEŚNICA 56-400 Oleśnica, ul. 11-go Listopada 24 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla zaopatrzenia w wodę w m. Ostrowina Oleśnica, dnia 26.06.2006

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 6 2012-11-30 13:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Wykonanie okablowania sieci strukturalnej wraz

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź -Miasto

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź -Miasto Załącznik nr 2 000/GH/DK/203 UMOWA - projekt W dniu...203 r. w Łodzi pomiędzy: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 2A, wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%20...

Strona 1 z 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%20... Strona 1 z 5 Warszawa: Usługi konserwacji i naprawy elektrycznych systemów ppoż. i systemów oddymiania w budynkach WAT: Akademik Wojskowy Nr 1 przy ul. gen. S. Kaliskiego 17, Dom Studencki Nr 1 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM Kowalewo Pomorskie dnia 24.08.2016 r. GKiM.271.31.2016 Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Odrodzenia do dz. nr 5/1 o obręb

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: WNP (N7I /2014)

Postępowanie nr: WNP (N7I /2014) FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa/ firma Wykonawcy... Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik Nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:......... Siedziba:.... Adres poczty elektronicznej:.... Strona internetowa:..... Numer telefonu:...... Numer faksu:... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo