SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę konserwacji, naprawy lub ewentualnej wymiany uszkodzonych lub zużytych urządzeń automatyki budynku, BMS graficznej stacji komputerowej, oraz w systemie sygnalizacji pożaru w budynku PGE Dystrybucja S.A. przy ul. Garbarskiej 21a, w Lublinie. NUMER POSTĘPOWANIA: LZA /15 Przewodniczący Komisji Przetargowej: Piotr Leziak imię i nazwisko Zatwierdzam podpis Lublin, marzec 2015 r.

2 SPIS TREŚCI 1. Definicje 2. Dane dotyczące Zamawiającego 3. Tryb postępowania 4. Przedmiot zamówienia 5. Uwagi dla Wykonawców 6. Warunki i termin realizacji usług 7. Miejsce realizacji usług 8. Warunki płatności 9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 10. Odbiór Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 12. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 13. Wymagania dotyczące wadium 14. Termin związania ofertą 15. Opis sposobu przygotowania oferty 16. Sposób obliczenia ceny oferty 17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 18. Kryteria oceny ofert 19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 21. Informacje o treści zawieranej umowy 22. Środki ochrony prawnej

3 1. Definicje Następujące pojęcia użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają poniższe znaczenie: 1/ Postępowanie - proces mający na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia, 2/ SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w której zawarte są wymagania i warunki na jakich zostanie zawarta umowa. 3/ Regulamin - Regulaminu zakupów PGE Dystrybucja SA wprowadzony, do stosowania z dniem r., Zarządzeniem nr 50/14 Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A. z dnia r. 4/ Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w brzmieniu aktualnie obowiązującym. 5/ Zamawiający - PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Lublin, adres: Lublin, ul. Garbarska 21 6/ Wykonawca podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia, złożył ofertę lub zawarł umowę w sprawie zamówienia. 7/ Zamówienie - umowa odpłatna zawierana między Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem jest sukcesywna dostawa w 2015 r. przedmiotu zamówienia. 8/ Ogłoszenie ogłoszenie o zamówieniu 9/ Instrukcja Instrukcja dokonywania zakupów o wartości do ,00 złotych wprowadzona, do stosowania z dniem r., Zarządzeniem nr 50/14 Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A. z dnia r 2. Dane dotyczące Zamawiającego PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Lublin z siedzibą w Lublinie, adres: Lublin, ul. Garbarska 21, KRS: , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy: zł. Telefon: , Fax.: , Witryna www: Godziny urzędowania: od 6:45 do 14:45 (od poniedziałku do piątku). 3. Tryb postępowania 3.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu zakupów PGE Dystrybucja SA oraz na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może dokonać wyboru oferty za pomocą aukcji elektronicznej. Zamawiający po dokonaniu oceny złożonych przez Wykonawców ofert może przeprowadzić aukcję elektroniczną (jeśli złożono co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu) lub/i dalsze negocjacje handlowe. Aukcja będzie prowadzona dla wartości całego zamówienia dla poszczególnych zadań. W toku aukcji licytowana będzie łączna cena oferty dla poszczególnych zadań. Po aukcji w ofertach końcowych poszczególne ceny jednostkowe nie mogą być wyższe niż w ofercie sprzed aukcji i mają dać sumę wartości zaoferowanej w aukcji elektronicznej dla poszczególnych zadań Zamawiający po przeprowadzeniu oceny ofert dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych zgodnie z Regulaminem zakupów PGE Dystrybucja S.A. 4. Przedmiot zamówienia 4.1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa konserwacji, naprawy lub ewentualnej wymiany uszkodzonych lub zużytych urządzeń automatyki budynku, BMS graficznej stacji komputerowej, oraz w systemie sygnalizacji pożaru w budynku PGE Dystrybucja S.A. przy ul. Garbarskiej 21a, w Lublinie Wymagania techniczne i jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 1 do SIWZ.

4 5. Uwagi dla Wykonawców 5.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zadanie częściowe (jeśli postępowanie prowadzone jest w częściach) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. 6. Warunki i termin realizacji 6.1. Wymagany termin realizacji usługi: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. 7. Miejsce realizacji usługi Budynek PGE Dystrybucja S.A. przy ul. Garbarskiej 21a, Lublin. 8. Warunki płatności 8.1. Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego zamówionych artykułów wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN. 9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 9.1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami będzie się odbywało drogą pisemną, drogą elektroniczną lub faksem wyłącznie w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje przekazane drogą elektroniczną lub za pomocą faksu uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdzi niezwłocznie fakt ich otrzymania Adres do korespondencji: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, ul. Garbarska 21, Lublin, faks Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Maciej Bartnik tel.: , fax , Odbiór Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) SIWZ udostępnia się na stronie internetowej Zamawiającego SIWZ można pobrać: osobiście w siedzibie Zamawiającego: Wydział Zamówień ul. Garbarska 21, pokój nr 208 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel.: lub pobrać ze strony internetowej: w dziale Przetargi. Na wniosek Wykonawcy SIWZ może zostać również przesłany listownie lub za pomocą poczty elektronicznej. 11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w pkt Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z pkt Regulaminu dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem niniejszego postępowania, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Oceny spełniania warunków Zamawiający dokona na podstawie dokumentów określonych w pkt 12. SIWZ Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wg formuły: spełnia / nie spełnia Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności

5 przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt Regulaminu oraz nie wykażą braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w pkt Regulaminu, mogą zostać wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia. 12. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełniania przez nich warunków, o których mowa w pkt Regulaminu a. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki na podstawie pkt Regulaminu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ; 12.2 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w pkt Regulaminu: a) Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie pkt Regulaminu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ; b) Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, ewidencja działalności gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwagi: I. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z SIWZ, z uwzględnieniem Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. (Dz. U. nr 226 poz z 2009r.). II. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione: - w pkt: 12.1.a), 12.2.a-b) - składa każdy z Wykonawców, 13. Wymagania dotyczące wadium Wykonawcy przystępujący do niniejszego przetargu obowiązani są wnieść wadium przetargowe w wysokości jak w pkt. 9 Ogłoszenia Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się jedynie przelewem na rachunek bankowy Organizatora: Wraz z ofertą należy złożyć dowód wniesienia wadium: - kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanej wpłaty, jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, - w pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu zabezpieczającego realizację roszczeń Zamawiającego z tytułu wadium wystawionego na rzecz Zamawiającego łącznie z

6 kopią poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem [kopia trwale dołączona do oferty, oryginał oddzielnie]. Uwaga: Bankowe polecenie przelewu jest dowodem potwierdzającym wpłatę tylko wówczas, gdy wpłata zostanie uznana na koncie Zamawiającego przed otwarciem ofert Zwrot wadium nastąpi na zasadach i w sposób określony w Regulaminie. 14. Termin związania ofertą Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą 90 dni od terminu składania ofert. 15. Opis sposobu przygotowania oferty Ofertę należy przygotować w języku polskim, czytelnie Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami umieszczonymi w SIWZ, dołączyć wszystkie wymagane dokumenty oraz wypełniony formularz ofertowy. Formularzy ofertowy stanowi załączniki nr 2 do SIWZ Oferta i wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy ujawnione we właściwym rejestrze lub posiadające stosowne pełnomocnictwo szczególne lub rodzajowe, które należy załączyć do oferty Ofertę należy złożyć w formie papierowej Ofertę należy składać w trwale zamkniętych kopertach. Należy stosować koperty zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana następująco: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin ul. Garbarska 21, Lublin, Sekretarz: Maciej Bartnik pokój nr 208 oraz zatytułowana: Oferta przetargowa na.. Postępowanie LZA /15. Nie otwierać przed dniem.. r. godz.. (uzupełnić na podstawie danych z ogłoszenia) Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana tak, jak koperta zewnętrzna, a ponadto opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy Wycofanie oferty lub jej zmiany. a) Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. b) Zmiany, poprawki i uzupełnienia dotyczące informacji wypełnianych przez Wykonawców w formularzu oferty winny zawierać: wskazanie miejsca dokonania zmian, poprawek i uzupełnień, treść pierwotną w przypadku zmian lub poprawek, treść poprawioną (w przypadku zmian lub poprawek) lub treść uzupełnienia. c) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem ZMIANA. d) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie to powinno być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem WYCOFANIE. e) Zmiany, poprawki i uzupełnienia muszą być podpisane przez osoby uprawnione (wskazane we właściwym rejestrze, zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy) lub osoby posiadające właściwe pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe. f) Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być podpisane przez osoby uprawnione (wskazane we właściwym rejestrze, zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy) lub osoby posiadające właściwe pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7 16. Sposób obliczenia ceny oferty Ceną podlegającą ocenie jest wartość brutto oferty. Aby obliczyć cenę oferty należy do obliczonej wartości netto dodać wartość podatku VAT (kwoty i wartość podatku VAT należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku, tj. do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza); Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę będą obowiązywać przez cały okres ważności umowy i nie będą podlegać zmianom Cena jednostkowa netto obejmuje wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz powinna uwzględniać ewentualne rabaty i upusty Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN) W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Zgodnie z pkt 10 i 11 Ogłoszenia. 18. Kryteria oceny ofert Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie poniższego kryterium. L p. Kryterium Znaczenie Metoda oceny 1. cena oferty 100% (1% = 1 pkt) najniższa zaoferowana cena (wartość brutto) x 100 % cena oferty rozpatrywanej (wartość brutto) Kolejność ofert, a co za tym idzie Wykonawców, z którymi zostaną zawarte umowy zostanie określona na podstawie punktacji z pkt Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, dalsza kolejność będzie ustalana odpowiednio do liczby punktów oferty Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu na podstawie pkt Regulaminu Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe i inne zgodnie z pkt Regulaminu W celu zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich wykonawców Zamawiający oceniając oferty weźmie pod uwagę całkowitą kwotę, którą będzie obowiązany rozliczyć z tytułu nabycia przedmiotu zamówienia, w tym podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. W szczególności sytuacja ta dotyczyć będzie ofert wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie zarejestrowanych w Polsce, jako podatnik VAT, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT na terytorium kraju i w związku z tym oferta tych wykonawców zawiera cenę ze stawką podatku 0% (lub bez podatku), wtedy Zamawiający cenę ofertową wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.) powiększy o kwotę podatku należnego, którą Zamawiający będzie zobowiązany rozliczyć. 19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Nie wymagane. 20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Zamawiający określi termin zawarcia umowy po zakończeniu postępowania w informacji wysłanej do Wykonawcy, którego ofertę wybrano W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,

8 o których mowa pkt Regulaminu Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 21. Informacje o umowie ramowej Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej Zamawiający zawrze umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ Zamawiający, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty, w sytuacji, gdy nastąpi zmiana przepisów obowiązującego prawa, w szczególności zmiana obowiązujących stawek podatku VAT. 22. Środki ochrony prawnej Nie dotyczy. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załączniki nr 2 - Formularz ofertowy Załącznik nr 3 - Wzór Umowy Załącznik nr 4 - Oświadczenie w trybie pkt Regulaminu Załącznik nr 5 - Oświadczenie w trybie pkt Regulaminu

9 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia A. Usługa konserwacji z częstotliwością dwa razy w roku w budynku PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A w Lublinie w zakresie opisanym niżej. 1. Konserwacja systemu automatyki budynku: a) sprawdzanie urządzeń obiektowych (czujniki, siłowniki) pod względem zanieczyszczenia, śladów korozji, uszkodzeń mechanicznych i objawów zużycia, b) kalibrowanie czujników a w razie konieczności korekta wskazań, c) sprawdzanie poprawności działania napędów elektrycznych i falowników, d) sprawdzanie szaf automatyki, w tym sprawdzanie urządzeń pod względem zanieczyszczenia, uszkodzeń mechanicznych i objawów zużycia, e) sprawdzanie połączeń elektrycznych i mechanicznych urządzeń, sprawdzanie nastaw zabezpieczeń termicznych działania styczników oraz wyłączników remontowych, f) sprawdzanie poprawności działania po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu sterowników oraz sprawdzenie poprawności zgłaszania informacji przez sterownik, g) sprawdzanie buforów obszarów pamięci z danymi o alarmach, h) sprawdzenie systemu sterowania węzła cieplnego, falowników pomp oraz serwomechanizmów zaworów trójdrożnych i pomiarów temperatur kolektorów, i) sprawdzenie działania licznika energii elektrycznej, wodomierza głównego i wodomierza centralnego ogrzewania, j) sprawdzenie działania zdalnego sterowania rolet i urządzenia do odtwarzania i nagłośnienia w sali szkoleniowej nr 8. k) Sprawdzenie nawilżacza powietrza oraz odkamienianie nawilżacza raz w roku. 2. Konserwacja systemu BMS graficznej stacji komputerowej: a) sprawdzanie poprawności odczytu sygnałów pomiarowych z czujników (kontrola całych torów pomiarowych od czujnika poprzez sterownik do maski graficznej) b) sprawdzanie poprawności sterowania (sygnały wyjściowe) do siłowników (kontrola całych torów sterujących od stacji operatorskiej poprzez sterownik do urządzenia wykonawczego), c) wykonanie raportów kontrolnych kanałów pomiarowych i sterujących, d) archiwizacja oprogramowania stacji operatorskiej, e) sprawdzanie poprawności działania systemu poprzez analizę archiwizowanych danych. 3. Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru: a) sprawdzanie poprawności działania centrali pożarowej oraz kontrola pracy centrali przy zasilaniu podstawowym oraz awaryjnym, tworzenie kopii zapasowych oprogramowania centrali, b) kontrola napięć zasilających, kontrola pracy kart pętlowych, c) kontrola wszystkich elementów systemu pod kątem stanu zabezpieczeń, uszkodzeń mechanicznych i objawów zużycia, d) czyszczenia wszystkich elementów systemu zapewniające sprawne ich działanie. B. Poza usługami konserwacyjnymi określonymi w pkt 1,2 i 3 Wykonawca dla utrzymania sprawności całego systemu i poszczególnych jego elementów wykona niezbędne naprawy urządzeń na koszt własny. Jeżeli do przywrócenia stanu sprzed wystąpienia błędu konieczna jest wymiana elementu instalacji lub urządzenia koszt zakupu tego elementu lub urządzenia pokryje ZAMAWIAJĄCY. W takim przypadku WYKONAWCA przedstawi kosztorys zakupu i wymiany do akceptacji

10 ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę braku urządzeń przeznaczonych do wymiany na rynku krajowym, do czasu ich otrzymania WYKONAWCA zapewni rozwiązanie zastępcze po uzgodnieniu z ZAMAWIAJĄCYM sposobu realizacji i czasu jego trwania. C. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia awarii całodobowo. Czas usunięcia awarii przywrócenia pracy systemu: a) priorytet wysoki 10 h w przypadku awarii: oświetlenia, ogrzewania, systemu p.poż. b) priorytet średni 3 dni w przypadku awarii: wentylacji, klimatyzacji, łączności z czytnikami WAREMA, stacji graficznej BMS, c) priorytet niski 7 dni w przypadku pozostałych awarii. D. Szczegółowe zasady świadczenia usługi zawiera wzór załączonej umowy.

11 Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr do Umowy nr.. Data sporządzenia oferty... (Pieczęć firmowa Wykonawcy) 1. Dane dotyczące Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Nazwa... Siedziba... NIP... REGON Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Usługa konserwacji, naprawy lub ewentualnej wymiany uszkodzonych lub zużytych urządzeń automatyki budynku, BMS graficznej stacji komputerowej, oraz w systemie sygnalizacji pożaru w budynku PGE Dystrybucja S.A. przy ul. Garbarskiej 21a, w Lublinie. " (nr postępowania: LZA /15) 3. Cena oferty Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę (obejmującą całkowity koszt wykonania zadania): Wartość netto... zł (słownie...) Podatek VAT...zł według stawki % (słownie...) Cena (wartość brutto)... zł (słownie...) 4. Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. 5. Termin związania złożoną ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 6. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. za zrealizowaną usługę. 7. Oświadczamy, że: 1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 2) nie wnosimy zastrzeżeń do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia oraz wzoru umowy, 3) w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wzorze umowy, 4) w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, 5) zrealizujemy przedmiot zamówienia zgodne z normami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 6) będziemy realizować przedmiot zamówienia w terminach określonym w SIWZ, 7) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

12 8) cena ofertowa uwzględnia wszelkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia oraz VAT, 8. Informacje dodatkowe Wykonawcy: a. oferta nie zawiera*/zawiera* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje poufne są zawarte na następujących stronach oferty i zostały opatrzone napisem POUFNE. b. Zamówienie wykonamy samodzielnie*/zamierzamy powierzyć podwykonawcom* wymienione poniżej części zamówienia (należy określić zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcom) c. nazwisko i imię osoby upoważnionej do kontaktów:....., d. numer telefonu.., e. numer faksu., f. poczta elektroniczna ( ), g. adres internetowy (URL).., h. NIP: Wadium w kwocie...zł. zostało wniesione w dniu... formie... (potwierdzenie w załączeniu). 10. Prosimy o zwrot wadium przetargowego wniesionego w formie pieniężnej na konto: Załącznikami do niniejszej oferty są: (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

13 Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu..roku w Lublinie pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A z siedzibą ul. Garbarska 21 A, Lublin,, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS , NIP: , Regon: , o kapitale zakładowym ,00 zł, wpłaconym w całości, w imieniu, którego działa: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Lublin z siedzibą w Lublinie, adres: Lublin, ul. Garbarska 21, reprezentowana przez: Andrzej Ścibior Dyrektor Generalny zwana w treści umowy Zamawiającym a : reprezentowana/y przez :. zwanymi w dalszej treści umowy Wykonawcą. 1 Przedmiotem umowy jest wykonywanie konserwacji, naprawy lub ewentualnej wymiany uszkodzonych lub zużytych urządzeń na nowe w systemach: automatyki budynku, BMS graficznej stacji komputerowej oraz w systemie sygnalizacji pożaru w budynku PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie, ul Garbarska 21 A 2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację usługi konserwacji z częstotliwością dwa razy w roku w budynku PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A w Lublinie w zakresie opisanym niżej. 1. Konserwacja systemu automatyki budynku: l) sprawdzanie urządzeń obiektowych (czujniki, siłowniki) pod względem zanieczyszczenia, śladów korozji, uszkodzeń mechanicznych i objawów zużycia, m) kalibrowanie czujników a w razie konieczności korekta wskazań, n) sprawdzanie poprawności działania napędów elektrycznych i falowników, o) sprawdzanie szaf automatyki, w tym sprawdzanie urządzeń pod względem zanieczyszczenia, uszkodzeń mechanicznych i objawów zużycia, p) sprawdzanie połączeń elektrycznych i mechanicznych urządzeń, sprawdzanie nastaw zabezpieczeń termicznych działania styczników oraz wyłączników remontowych, q) sprawdzanie poprawności działania po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu sterowników oraz sprawdzenie poprawności zgłaszania informacji przez sterownik, r) sprawdzanie buforów obszarów pamięci z danymi o alarmach, s) sprawdzenie systemu sterowania węzła cieplnego, falowników pomp oraz serwomechanizmów zaworów trójdrożnych i pomiarów temperatur kolektorów, t) sprawdzenie działania licznika energii elektrycznej, wodomierza głównego i wodomierza centralnego ogrzewania, u) sprawdzenie działania zdalnego sterowania rolet i urządzenia do odtwarzania i nagłośnienia w sali szkoleniowej nr 8. v) Sprawdzenie nawilżacza powietrza oraz odkamienianie nawilżacza raz w roku.

14 2. Konserwacja systemu BMS graficznej stacji komputerowej: f) sprawdzanie poprawności odczytu sygnałów pomiarowych z czujników (kontrola całych torów pomiarowych od czujnika poprzez sterownik do maski graficznej) g) sprawdzanie poprawności sterowania (sygnały wyjściowe) do siłowników (kontrola całych torów sterujących od stacji operatorskiej poprzez sterownik do urządzenia wykonawczego), h) wykonanie raportów kontrolnych kanałów pomiarowych i sterujących, i) archiwizacja oprogramowania stacji operatorskiej, j) sprawdzanie poprawności działania systemu poprzez analizę archiwizowanych danych. 3. Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru: e) sprawdzanie poprawności działania centrali pożarowej oraz kontrola pracy centrali przy zasilaniu podstawowym oraz awaryjnym, tworzenie kopii zapasowych oprogramowania centrali, f) kontrola napięć zasilających, kontrola pracy kart pętlowych, g) kontrola wszystkich elementów systemu pod kątem stanu zabezpieczeń, uszkodzeń mechanicznych i objawów zużycia, h) czyszczenia wszystkich elementów systemu zapewniające sprawne ich działanie. 3 1.Poza usługami konserwacyjnymi określonymi w 2. pkt 1,2 i 3 Wykonawca dla utrzymania sprawności całego systemu i poszczególnych jego elementów wykona niezbędne naprawy urządzeń na koszt własny. Jeżeli do przywrócenia stanu sprzed wystąpienia błędu konieczna jest wymiana elementu instalacji lub urządzenia koszt zakupu tego elementu lub urządzenia pokryje ZAMAWIAJĄCY. W takim przypadku WYKONAWCA przedstawi kosztorys zakupu i wymiany do akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO. 2. W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę braku urządzeń przeznaczonych do wymiany na rynku krajowym, do czasu ich otrzymania WYKONAWCA zapewni rozwiązanie zastępcze po uzgodnieniu z ZAMAWIAJĄCYM sposobu realizacji i czasu jego trwania. 3. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia awarii całodobowo. 4. Czas usunięcia awarii przywrócenia pracy systemu: d) priorytet wysoki 10 h w przypadku awarii: oświetlenia, ogrzewania, systemu p.poż. e) priorytet średni 3 dni w przypadku awarii: wentylacji, klimatyzacji, łączności z czytnikami WAREMA, stacji graficznej BMS, f) priorytet niski 7 dni w przypadku pozostałych awarii Usługa dla każdego urządzenia powinna zostać wykonana w miejscu jego użytkowania, w zakresie obejmującym co najmniej czynności wyszczególnione w Wykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji usługi będącej przedmiotem umowy do prowadzenia dokumentacji z jej wykonania. 3. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca przygotuje raport na temat stanu technicznego systemu oraz warunków pracy urządzeń. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 4.1.zwiększenia lub zmniejszenia ilości urządzeń objętych zakresem umowy, zlokalizowanych w budynku objętym umową. O zmianie ilości Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem. 4.2.zmiany rodzaju lub typu pracy urządzenia w obiekcie bez zmiany wynagrodzenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx ZNAK POSTĘPOWANIA: 200/GL/LZA/MZ/2015 Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach.

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa całodobowej ochrony

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-20, 592-65-67 e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-73/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na obsługę informatyczną Biura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo