TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZWOLENIU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZWOLENIU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 76/2015 Zarządu Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZWOLENIU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Użyte w Taryfie określenia oznaczają: 1. Bank Bank Spółdzielczy w Zwoleniu, 2. Taryfa Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności wykonywane przez Bank Spółdzielczy w Zwoleniu dla klientów indywidualnych CZĘŚĆ I - RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE TRYB LP RODZAJ CZYNNOŚCI STAWKA W PLN POBIERANIA Za otwarcie rachunku oszczędnościoworozliczeniowego, rachunku lokat terminowych i książeczek oszczędnościowych a vista nie dotyczy bez opłat 2. Za prowadzenie rachunku ROR 3,00 zł 3. Za prowadzenie rachunku ROR dla Seniorów* 1,00 zł 4. Za wpłaty i wypłaty na rachunki oszczędnościowe typu a vista, oszczędnościowo-rozliczeniowe i rachunki lokat terminowych 5. Za ustanowienie albo zmianę pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 6. Za ustanowienie albo zmianę pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem lokaty 7. Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu z rachunków oszczędnościowych typu a vista, oszczędnościoworozliczeniowych i rachunków lokat terminowych 8. Za likwidację na wniosek Klienta rachunku wkładu oszczędnościowego prowadzonego do książeczki mieszkaniowej z wypłatą premii gwarancyjnej 9. Za likwidację rachunku ROR, oszczędnościowego typu a vista w ciągu 30 dni od daty otwarcia 10. Za likwidację na wniosek klienta rachunku ROR lub rachunku oszczędnościowego typu a vista 11. Za likwidację lokaty terminowej przed upływem okresu zadeklarowania 12. Za poszukiwanie rachunków wkładów oszczędnościowych na nazwisko jednej osoby i / lub udzielenie informacji o saldzie 13. Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu wkładu oszczędnościowego, jego wysokości oraz o wysokości dopisanych odsetek do wkładu itp. nie dotyczy za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję - od każdej dyspozycji 14. Za wyciąg z konta bankowego: 1) odbierany przez Właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce prowadzącej rachunek bez opłat 4,00 zł 4,00 zł 0,5% od kwoty zajętej, nie mniej niż 3 70,00 zł 15,00zł 10,00 zł 100,00 zł bez opłat 2) dodatkowo drukowany na wniosek klienta za wyciąg 3) wysyłany przez Bank droga pocztową na terenie kraju a) listem zwykłym raz w miesiącu za wyciąg bez opłat 1

2 b) listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu na wniosek Klienta za wyciąg 6,00 zł c) listem poleconym raz w miesiącu za wyciąg bez opłat d) listem poleconym częściej niż raz w miesiącu na za wyciąg wniosek Klienta 15. Za przyjęcie i wykonanie przelewu: 1) na rachunki prowadzone przez BS Zwoleń (przelew wewnętrzny) w formie papierowej 2) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki w formie papierowej za przelew za przelew 8,00 zł 2,00 zł 3) samodzielnie przez klienta za pomocą Internetu na rachunki prowadzone w innych Bankach za przelew 1,50 zł 4) samodzielnie przez klienta za pomocą Internetu na rachunki prowadzone przez BS Zwoleń za przelew 0,50 zł 5) z rachunku lokaty na rachunek prowadzony przez inny Bank 6) Z tytułu przekazania odsetek od lokaty na rachunki prowadzone w innych Bankach 16. Za wypełnienie przelewu przez dysponenta na zlecenie klienta 17. Za dokonywanie stałych zleceń z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych za przelew za przelew za każdą dyspozycję za zlecenia 10,00 zł 10,00 zł 1 6,00 zł 18. Za modyfikację zlecenia stałego za zlecenie 4,00 zł 19. Za odwołanie zlecenia stałego za każdą dyspozycję 3,00 zł 20. Za dokonywanie adnotacji o zmianie adresu zamieszkania posiadacza rachunku oszczędnościowego typu a vista, oszczędnościowo-rozliczeniowego i rachunku lokat lub zmianę danych osobowych 21. Za wydanie książeczki oszczędnościowej terminowej: 1) jednowkładowej za 1 sztukę 2) wielowkładowej za 1 sztukę 22. Za przyjęcie i zmianę dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie zapisu na wypadek śmierci od każdej dyspozycji 23. Za realizację dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 24. Za zmianę rachunku z wspólnego na indywidualny i odwrotnie 25. Za przekształcenie rachunku np. rolniczego na ROR lub odwrotnie z zachowaniem dotychczasowego nr NRB za każdą dyspozycję za każdą zmianę bez opłat 3,00 zł Za dokonanie blokady wkładów na książeczce oszczędnościowej, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, wkładów terminowych lub rachunku lokaty: 1) na transakcje terminowe wymiany walut: a) do kwoty ,00 zł 100,00 zł b) do kwoty ,00 zł 200,00 zł c) powyżej ,00 zł 300,00 zł d) do kwoty ,00 EUR 100,00 zł 2

3 e) do kwoty ,00 EUR 200,00 zł f) powyżej ,00 EUR 300,00 zł g) do kwoty ,00 USD 100,00 zł h) do kwoty ,00 USD 200,00 zł i) powyżej ,00 USD 300,00 zł 2) na zabezpieczenia spłaty / pożyczki udzielonego/ej przez inny podmiot ustanowienia blokady 3) na inne cele każdej blokady 4) Realizacja poleceń wypłaty: 200,00 zł 200,00 zł a) z zagranicy ( skup) Od każdego polecenia 20,00 zł b) za granicę ( sprzedaż) lub do innych banków krajowych 27. Za wystawienie nowej książeczki zamiast utraconej lub zniszczonej 28. Za umorzenie utraconej książeczki obiegowej i / lub terminowej Od każdego polecenia 0,15 % kwoty minimum maximum Za cesję książeczki oszczędnościowej 100,00 zł 30. Za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej obiegowej i / lub terminowej 31. Za ustalenie numeru utraconej książeczki oszczędnościowej 32. Za wydaną książeczkę obiegową z wyjątkiem: 20,00 zł 1) osób powyżej 65 roku życia 20,00 zł 2) książeczek dla Szkolnych Kas Oszczędności 10,00 zł 33. Za potwierdzenie wykonania przelewu i wysłanie potwierdzenia faxem em 34. Za realizację polecenia zapłaty z rachunku płatnika za każdą dyspozycję 20,00 zł 3,00 zł 35. Za odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty albo za każdą dyspozycję aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty * ) Uwaga: oplata za aktualizacje nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika za zmiany numeru rachunku przez Bank 36. Za odmowę wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku płatnika 37. Za korzystanie z informacji o stanie rachunku w systemie SMS za każdą dyspozycję za każdy wysłany sms 3,50 zł 0,40 zł 38. Za dokonanie zmian w usłudze SMS na wniosek Klienta za każdą zmianę 39. Za czynności bankowe w systemie ebanknet: 1) za blokadę i zastrzeżenie systemu ebanknet 2) za zniesienie blokady i zastrzeżenia systemu ebanknet 3) za przyjęcie zgłoszenia o odblokowaniu systemu ebanknet zablokowanego z winy Klienta ( 3-krotne błędne logowanie do systemu) 4) za przywrócenie hasła pierwotnego do systemu ebanknet 10,00 zł 8,00 zł 4,00 zł 3

4 Uwaga: w przypadku przyjęcia zgłoszenia o odblokowanie systemu i przywrócenie hasła pierwotnego w systemie ebanknet pobiera się opłatę łączną w wysokości 10,00 zł 5) za dopisanie do systemu ebanknet kolejnego od każdego kolejnego rachunku dopisanego rachunku 6) za zmianę limitów w systemie ebanknet za każdą zmianę 7) za zmianę uprawnień w systemie ebanknet za każdą zmianę 8) za wydrukowanie drugiej i każdej kolejnej listy haseł jednorazowych i wysłanie do klienta 40. Za uruchomienie umownego salda debetowego 20,00 zł 41. Za niedopuszczalne saldo debetowe 1) do kwoty 100,00 zł każdorazowo 10,00 zł 2) W kwocie powyżej 100,00 zł każdorazowo 20,00 zł 42 Za kserokopię umowy 20,00 zł 43 Za wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu braku spłaty w ROR, niedopuszczalnego debetu w ROR, zaległych prowizji do dłużnika lub poręczycieli, po upływie terminu spłaty lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit) * obowiązuje po okresie promocji każdego wezwania bez względu na liczbę odbiorców CZĘŚĆ II - WYDAWANIE I OBSŁUGA KART DEBETOWYCH LP. RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA PAKIET PODSTAWOWY Za wydanie Karty: 1) Posiadaczowi / Współposiadaczowi rachunku za każdą kartę 1 2) Użytkownikowi Karty za każdą kartę 20,00 zł 3) do konta Senior za każdą kartę 10,00 zł 2. Za używanie Karty 4,00 zł 3. Za ekspresowe przesłanie Karty, duplikatu karty, nowego PIN-u 4. Za wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej za każdą przesyłkę za każdą kartę 1 5. Za zastrzeżenie Karty bez opłat 6. Za nie zwrócenie Karty przez Użytkownika Karty na żądanie w ciągu 30 dni po upływie terminu 20,00 zł 7. Za wydanie duplikatu Karty za każdą kartę 20,00 zł 8. Za wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 9. Za wydanie pierwszego numery PIN do konta Senior za każdy numer PIN 3,00 zł 10. Za wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 11. Za zmianę PIN w bankomatach: 1) banków SGB za każdą zmianę 3,50 zł 2) innych niż wskazane w pkt. 1 za każdą zmianę 7,00 zł 4

5 12. Za sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 1) banków SGB za każde sprawdzenie bez opłat 2) innych, niż wskazane w pkt. 1 za każde sprawdzenie 1,00 zł 13. Za zmianę limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta za każdą zmianę 14. Za wznowienie Karty: 1) posiadaczowi/współposiadaczowi rachunku za każdą kartę 10,00 zł 1 2) użytkownikowi karty za każdą kartę 20,00 zł 15. Za transakcje bezgotówkowe bez opłat 16. Opłaty za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat 2) w kasach banków SGB pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 5) w bankomatach za granicą 17. Marża banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji dokonanych w walutach obcych za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji naliczana od wypłaconej kwoty naliczana od wypłaconej kwoty naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 18. Pakiet ubezpieczeniowy dla transakcji dokonywanych Kartą wydaną do roku 19. Maksymalna wartość transakcji typu cash back Informacje dodatkowe: 1,50 zł 2,00% min. 2,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 10,00 zł 1,00 % bez opłat 300,00 zł 20. Za zestawienie transakcji przesłane do Klienta 21. Za przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie CZĘŚĆ III - WYDAWANIE I OBSŁUGA KART DEBETOWYCH DLA MŁODZIEŻY LP. RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA PAKIET PODSTAWOWY Za wydanie Karty Użytkownikowi Karty za każdą kartę 10,00 zł 2. Za używanie Karty 1,50 zł 3. Za ekspresowe przesłanie karty, duplikatu kart, nowego PIN-u 4. Za wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej za każdą przesyłkę za każdą kartę 1 5. Za zastrzeżenie Karty bez opłat 6. Za nie zwrócenie Karty przez Użytkownika Karty na żądanie w ciągu 30 dni po upływie terminu 1 nie ma 7. Za wydanie duplikatu Karty za każdą kartę 1 5

6 8. Za wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 9. Za wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 10. Za zmianę PIN u w bankomatach: 1) banków SGB za każdą zmianę 3,50 zł 2) innych, niż wskazane w pkt 1 za każdą zmianę 7,00 zł 11. Za sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 1) banków SGB za każde sprawdzenie bez opłat 2) innych, niż wskazane w pkt. 1 za każde sprawdzenie 1,00 zł 12. Za zmianę limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta za każdą zmianę 13. Za wznowienie Karty za każdą kartę 10,00 zł 14. Za transakcje bezgotówkowe bez opłat 15. Opłaty za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji bez opłat 2) w kasach banków SGB pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji naliczana od wypłaconej kwoty 1,50 zł 2,00 % min. 2,00 % min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą naliczana od wypłaconej kwoty 3,00 % min. 10,00 zł 16. Za transakcje wypłaty gotówki typu Cash back bez opłat 17. Pakiet ubezpieczeniowy dla transakcji dokonywanych Kartą wydaną do roku 18. Marża pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji dokonanych w walutach obcych naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji Informacje dodatkowe: bez opłat 1,00 % 19. Maksymalna wartość transakcji typu cash back 20. Za zestawienie transakcji przesłane do Klienta 21. Za ponowne przesłanie zestawienia transakcji na wniosek Klienta za każde przesłanie 300,00 zł CZĘŚĆ IV - WYDAWANIE I OBSŁUGA KART KREDYTOWYCH *) *) tabela będzie aktywna po uruchomieniu funkcji wydawania kart kredytowych. CZĘŚĆ A Opłaty naliczane i pobierane przez First Data Polska S.A. oraz SGB- Bank S.A. *) LP. RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA STAWKA W PLN Za użytkowanie karty (po pierwszym roku użytkowania) 6

7 1) głównej rocznie, z góry za każdy rok ważności karty ( pierwszej i wznowionej) 2) dołączonej rocznie, z góry za każdy rok ważności karty ( pierwszej i wznowionej) 2. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S. A. i zrzeszonych banków spółdzielczych za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 2) w kasach banków SGB** ) za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 5 5 3,00% min. 6,00 zł 3,00% min. 6,00 zł 3,00% min. 6,00 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2** ) naliczana od wypłaconej kwoty 3,00% min. 6,00 zł 5) w bankomatach za granicą naliczana od wypłaconej kwoty 3,00% min. 7,00 zł 3. Za zmianę PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 4. Za przekroczenie limitu kredytowego za każde przekroczenie 5. Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 6. Za przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 40,00 zł 5,00% min. 7. Za zastrzeżenie karty --- bez opłat 8. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej 1% naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1,00% (opłata zawarta w kwocie transakcji naliczana przy przewalutowaniu transakcji z waluty lokalnej innego państwa na EURO) ** ) pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS CZĘŚĆ B Opłaty za pośrednictwo w wydawaniu i obsłudze kart kredytowych naliczane i pobierane przez Bank *) *) tabela będzie aktywna po uruchomieniu funkcji wydawania kart kredytowych LP. RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA STAWKA W PLN Za wydanie karty: 1) głównej za każą kartę 5 2) dołączonej za każą kartę 5 2. Za wydanie nowej karty w miejsce: 1) utraconej za każdą kartę 3 2) uszkodzonej za każdą kartę 5 3. Za wznowienie karty za każą kartę 5 4. Za wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN 5. Za wydanie, wymiana lub wznowienie karty w trybie ekspresowym za każdą kartę za każdą kartę 3 70,00 zł 6. Za zastrzeżenie karty --- bez opłat 7. Za wydanie pierwszego numeru PIN --- bez opłat 7

8 8. Za wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 10,00 zł 9. Za ekspresowe wydanie nowego PIN za każdy numer PIN Za zapytanie o saldo w bankomacie obcym za każde zapytanie 1,00 zł 11. Zmiana limitu kredytowego za każdą zmianę 12. Opłata za wysłanie wezwania/monitu/upomnienia do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę 13. Opłata za odblokowanie karty w usłudze 3D-Secure za każdy monit/wezwanie/upomnienie za każde odblokowanie CZĘŚĆ V - PRZECHOWYWANIE W DEPOZYCIE BANKOWYM LP. RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA STAWKA W PLN Za przechowywanie w depozycie bankowym: 1) książeczek i bonów oszczędnościowych od każdego deponowanego dokumentu 10,00 zł + VAT 2) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) od każdego deponowanego dokumentu Uwaga: opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych jako zabezpieczenie oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości 3) duplikatów kluczy jednostek posiadaczy rachunków bankowych, od każdego depozytu Uwaga: opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy przy złożeniu depozytu 1,00%wartości + VAT 1 + VAT CZĘŚĆ VI - INNE CZYNNOŚCI LP. RODZAJ CZYNNOŚCI STAWKA W PLN Za dzierżawę każdego portfela i kluczy do wrzutni skarbca nocnego 1 + VAT 2. Za zmianę krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały dla podmiotów nie posiadających rachunków bieżących w 0,50 % nie mniej niż 20,00 zł 3. Za zamianę waluty na złote polskie 0,50 % nie mniej niż 20,00 zł 4. Za zamianę złotych polskich na walutę 0,50 % nie mniej niż 20,00 zł 3. Opłata za wynajem skrytek lub kaset bankowych: 1) na 1 dzień 2,00 zł 2) na 1 miesiąc 3) na 12 miesięcy 1 Uwaga: od pracowników, emerytów i rencistów banku pobierane są opłaty w wysokości 50% stawek 8

9 4. Za sporządzenie kserokopii od strony A-4 1,00 zł 5. Za potwierdzenie autentyczności podpisów posiadacza rachunku i ustanowionych pełnomocników, pozostających w aktach 6. Za wyjaśnienie spraw wymagających sięgnięcia do materiałów zarchiwizowanych: 1) do 3 miesięcy - za jeden dokument 10,00 zł 2) powyżej 3 miesięcy - za jeden dokument 1 7. Za inkaso czeku w PLN: 1) dla klientów posiadających rachunek w Spółdzielczym w Zwoleniu 0,25% wartości czeku, nie mniej niż 70,00 zł 2) dla pozostałych klientów (innych niż określone w pkt. 1) 0,25% wartości czeku nie mniej niż 100,00 zł 8. Za czynności bankowe w systemie Western Union: 1) anulowanie transakcji 2) zmiana danych odbiorcy lub nadawcy 9. Za reklamowanie płatności wymagających sięgania do materiałów zarchiwizowanych a) do 6 miesięcy b) od 6 do 12 miesięcy 40,00 zł c) powyżej 12 miesięcy 80,00 zł Reklamacje a) na zlecenie Klienta w sprawie przelewu zagranicznego + koszt banków pośredniczących b) Za anulowanie polecenia wypłaty(przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju 10. Opłata za wykonanie innych czynności bankowych na wniosek klienta i nie wymienionych w Tabeli 11. Za dokonanie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentów w systemie Dokumenty Zastrzeżone (czeki / blankiety czekowe, dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy, książeczki oszczędnościowe): + koszt banków pośredniczących 100,00 zł za każdą czynność 1) na wniosek klienta za każdy dokument 2) na wniosek osoby nie będącej klientem 80,00 zł + VAT 12. Za dokonanie wypłaty z konta zwroty elixir / dokonanie przeksięgowań z konta zwroty elixir na rachunek Klienta Uwaga! Prowizja pobierana od Klienta 13. Za dokonanie wypłaty przelewu dokonanego na konto 2910 dla klienta nie posiadającego rachunku w lub przeksięgowanie na inny rachunek Klienta za każdy dokument 0,5 % nie mniej niż 6,00 zł od kwoty 0,5 % nie mniej niż 6,00 zł od kwoty CZĘŚĆ VII - KREDYTY I POŻYCZKI LP RODZAJ KREDYTU, POŻYCZKI LUB STA WKA PLN TRYB WYKONYWANEJ CZYNNOŚCI POBIERANIA ) Prowizja od kredytów w ROR: a) za udzielenie pobierana uruchomienia 2,00 % 9

10 b) za odnowienie (automatyczne i w formie aneksu na kolejne 12 m-cy) pobierana odnowienia c) za zwiększenie limitu od kwoty zwiększenia pobierana podpisania aneksu 2) Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku, ocenę ryzyka i zdolności kredytowej, podjęcie decyzji kredytowej. 1,00 % 2,00 % 0,50 % i nie mniej niż 30 zł kwoty odnowionego kwoty zwiększenia uruchomienia lub podpisania aneksu Uwaga! opłaty nie pobiera się za odnowienie na kolejne 12 m-cy i przy umowie o uruchomienie debetu umownego 2. 1) Prowizja od kredytów konsumenckich gotówkowych: b) dla pozostałych klientów 3,00 % 2,50 % kwoty przyznanego, pobierana najpóźniej w dniu wypłaty 2) Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku, ocenę ryzyka i zdolności kredytowej, podjęcie decyzji kredytowej: 0,50 % i nie mniej niż 30 zł b) dla pozostałych klientów 0,75 % i nie mniej niż 50 zł 3. Prowizje od kredytów mieszkaniowych: 1) prowizja od kredytów w wysokości do zł: 2,25 % b) dla pozostałych klientów 2,75 % 2) prowizja od kredytów w wysokości powyżej zł: 2,00 % b) dla pozostałych klientów 2,50 % kwoty przyznanego, pobierana najpóźniej w dniu wypłaty wypłaty lub pierwszej transzy wypłaty lub pierwszej transzy 3) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku, ocenę ryzyka i zdolności kredytowej, podjęcie decyzji kredytowej 0,50 % i nie mniej niż 30 zł wypłaty lub b) dla pozostałych klientów 0,75 % i nie pierwszej transzy mniej niż 50 zł 4. 1) Prowizja od kredytów na zakup pojazdów osobowych: 2,50 % b) dla pozostałych klientów 3,00 % wypłaty 2) Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku, ocenę ryzyka i zdolności kredytowej, podjęcie decyzji kredytowej: 10

11 0,50 % i nie mniej niż 30 zł b) dla pozostałych klientów 0,75 % i nie mniej niż 50 zł 5. Prowizja od okolicznościowego Cztery Pory Roku : b) dla pozostałych klientów 6,50 % 6. Prowizja od konsumenckiego Super Kredyt : wypłaty 5,50 % wypłaty 3,50 % b) dla pozostałych klientów 4,00 % wypłaty 7. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku, ocenę ryzyka i zdolności kredytowej, podjęcie decyzji kredytowej od konsumenckiego Rok szkolny na 5 : a) w kwocie od 500,00 zł do 999,99 zł b) w kwocie od 1.000,00 zł do 1499,99 zł 60,00 zł c) w kwocie od 1,500,00 zł do 1.999,99 zł 100,00 zł d) w kwocie od 2.000,00 zł do 2.499,99 zł 1 e) w kwocie od 2.500,00 zł do 3.000,00 zł. 199,00 zł 8. 1) Prowizja od z ubezpieczeniem Bezpieczny Kredyt : b) dla pozostałych klientów 0,50 % wypłaty 0,00 % wypłaty 2) Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku, ocenę ryzyka i zdolności kredytowej, podjęcie decyzji kredytowe od konsumenckiego z ubezpieczeniem Bezpieczny Kredyt : 4,00 % b) dla pozostałych klientów 4,50 % wypłaty 9. 1) Prowizja od z ubezpieczeniem Kredyt na PIT : b) dla pozostałych klientów 0,50 % 0,00 % wypłaty 2) Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku, ocenę ryzyka i zdolności kredytowej, podjęcie decyzji kredytowe od konsumenckiego z ubezpieczeniem Kredyt na PIT : 3,99 % b) dla pozostałych klientów 4,49 % 10. 1) Prowizja od z ubezpieczeniem Wakacje dla Ciebie : b) dla pozostałych klientów 0,50 % wypłaty 0,00 % wypłaty 2) Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku, ocenę ryzyka i zdolności kredytowej, podjęcie decyzji kredytowej od konsumenckiego z ubezpieczeniem Wakacje dla Ciebie : 11

12 5,00 % wypłaty b) dla pozostałych klientów 5,50 % 11. 1) Prowizja od na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych bez dotacji z NFOŚiGW: b) dla pozostałych klientów 3,50 % 2,50 % wypłaty 2) Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku, ocenę ryzyka i zdolności kredytowej, podjęcie decyzji kredytowej: 0,50 % i nie mniej niż 30 zł b) dla pozostałych klientów 0,75 % i nie mniej niż 50 zł 12. 1) Prowizja od pożyczki hipotecznej: a) od pożyczki w wysokości do zł: - dla klientów posiadających czynny rachunek bieżący w - dla pozostałych klientów 3,00 % b) od pożyczki w wysokości powyżej zł: - dla klientów posiadających czynny rachunek bieżący w - dla pozostałych klientów 2,50 % wypłaty 2,50 % kwoty przyznanej pożyczki, pobierana wypłaty pożyczki lub pierwszej transzy pożyczki 2,00 % kwoty przyznanej pożyczki, pobierana wypłaty pożyczki lub pierwszej transzy pożyczki 2) Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku, ocenę ryzyka i zdolności kredytowej, podjęcia decyzji o przyznaniu pożyczki: 0,50 % i nie mniej niż 30 zł b) dla pozostałych klientów 0,75 % i nie mniej niż 50 zł kwoty przyznanej pożyczki, pobierana wypłaty pożyczki lub pierwszej transzy pożyczki CZĘŚĆ VIII - POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KREDYTOWĄ BANKU LP RODZAJ CZYNNOŚCI STAWKA PLN TRYB POBIERANIA Prowizja rekompensacyjna za przedterminową spłatę lub w pożyczki za przedterminową spłatę lub pożyczki uważa momencie dokonania 1,00 % spłacanej się spłatę kapitału w wysokości powyżej raty wynikającej z przedterminowej kwoty ustalonego harmonogramu spłaty spłaty lub pożyczki Uwaga! prowizja nie jest pobierana w przypadku spłat kredytów konsumenckich, w rachunkach bieżących i rachunkach oszczędnościowo - rozliczeniowych 2. Prowizja rekompensacyjna od salda niewykorzystanego lub pożyczki po upływie 30 dni od daty postawienia / pożyczki do dyspozycji Wnioskodawcy lub terminu wypłaty określonej transzy 0,75 % Uwaga! prowizja nie jest pobierana od kredytów w rachunkach bieżących i ROR po upływie 30 dni od terminów określonych w kolumnie 2 12

13 3. Opłata za zmianę na wniosek klienta warunków spłaty lub pożyczki w rachunku kredytowym 4. Opłata za zmianę na wniosek klienta ustanowionego zabezpieczenia spłaty lub pożyczki 1,50 %- 2,50 % nie mniej niż 100 zł 1,50%- 3,50 % nie mniej niż 200 zł za zmianę w formie aneksu do umowy i / lub zmianę harmonogramu spłaty za zmianę w formie aneksu do umowy 5. Opłata za udzielenie na wniosek klienta promesy 400,00 zł w promesy 6. Opłata za wydanie na wniosek klienta odpisu umowy o kredyt lub pożyczkę 7. Opłata za wypłatę każdej transzy lub pożyczki 8. Opłata za administrowanie rachunkami kredytowymi lub pożyczkowymi 9. Opłata za sporządzenie i podpisanie umowy ugody z Kredytobiorcą lub Pożyczkobiorcą 10. Opłata za sporządzenie i podpisanie umowy a) na przejęcie zadłużenia, b) na przystąpienie do długu, c) na konwersję zadłużenia 11. Opłata za monitorowanie terminowości spłaty zadłużenia, za sporządzenie i wysłanie wezwania listem poleconym do spłaty przeterminowanego lub pożyczki, przeterminowanej raty lub pożyczki, niespłaconych odsetek i kosztów 12. Opłata za sporządzenie i wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu lub braku zadłużenia z tytułu kredytów lub pożyczek w 13. Opłata za sporządzenie i wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o spłacie lub pożyczki 14. Opłata za sporządzenie na wniosek klienta historii spłaty lub pożyczki 15. Oplata za sporządzenie i wysłanie listem poleconym wypowiedzenia umowy o kredyt lub pożyczkę przez Bank 16. Oplata za sporządzenie i złożenie w Sądzie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności na Bankowy Tytuł Egzekucyjny 17. Oplata za sporządzenie i złożenie u Komornika wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej 18. Oplata za sporządzenie i wydanie na wniosek klienta bankowej informacji o obrotach i saldach na rachunkach klienta, w tym na rachunkach kredytowych wraz z opinią o wywiązywaniu się Klienta z zobowiązań wobec 19. Oplata za sporządzenie i wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej lub zastawu z Sądowego Rejestru Zastawów albo zwolnienie przewłaszczenia 20. Oplata za sporządzenie i wysłanie listem poleconym monitu o kontynuowanie obligatoryjnego ubezpieczenia związanego z kredytem lub pożyczką 1,00 zł 2,00 % od kwoty ugody nie mniej niż 1 2,00 % od kwoty zadłużenia nie mniej niż 150 zł ,00 zł w odpisu, płatna w dniu uruchomienie każdej transzy lub pożyczki dla posiadających rachunki bieżące w, dla klientów pozostałych w terminie płatności rat i/lub odsetek, podpisania umowy ugody, w dniu podpisania umowy przejęcia, przystąpienia do długu lub konwersji każdego monitu bez względu na liczbę odbiorców w zaświadczenia w zaświadczenia w historii klientowi za wypowiedzenie za każdy wniosek za każdy wniosek w informacji w zezwolenia każdego monitu wysłanego do Kredytobiorcy lub Pożyczkobiorcy 13

14 21. Opłata za przeprowadzenie inspekcji i zwrot kosztów dojazdu: a) wstępnej przed udzieleniem lub pożyczki, w tym ocenę zabezpieczenia, b) kontrolę celowości wykorzystania lub pożyczki, c) kontrolę transzy lub pożyczki, d) ocenę zabezpieczenia i pożyczki w trakcie trwania umowy, e) w przypadku nieterminowego spłacania, pożyczki, rat, odsetek i kosztów. 22. Opłata za wydanie na wniosek klienta zezwolenia na bezobciążeniowe odłączenie z księgi wieczystej działki, lokalu lub innej nieruchomości 23. Opłata za badanie stanu prawnego i wydruk Księgi Wieczystej prowadzonej w formie elektronicznej 24. Opłata za dokonanie weryfikacji i oceny polisy ubezpieczeniowej innej, niż tej gdzie Bank pełnił rolę pośrednika ubezpieczeniowego 25. Opłaty lub prowizje za wykonanie innych czynności na wniosek klienta i nie wymienione w Tabeli, za wyjątkiem pracochłonnych, złożonych lub skomplikowanych 26. Opłata lub prowizja za wykonanie na wniosek klienta czynności pracochłonnych, złożonych lub skomplikowanych ustalana jest przez Prezesa Zarządu w drodze negocjacji z klientem lub na podstawie kalkulacji kosztów 27. Opłata za restrukturyzację w ROR (przekwalifikowanie na kredyt w rachunku kredytowym i sporządzenie aneksu do umowy) do 50 km 50 zł za każdą inspekcję i dojazd powyżej 50 km plus 1,00 zł za 1 km dojazdu i inspekcję powyżej 50 km 200,00 zł 1 od każdej KW 20,00 zł za wykonanie inspekcji i dojazdu w zezwolenia za przeprowadzone badanie i wydruk KW za dokonaną weryfikację i ocenę polisy 100,00 zł za każdą czynność minimum 200 zł za każdą czynność za sporządzony aneks do umowy Informacje dodatkowe: 1. Określone w Taryfie kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obwiązujących do dwóch miejsc po przecinku. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych polskich od operacji dokonywanych w obrocie walutowym. 2. Określone w Taryfie opłaty i prowizje mogą ulec zmianie polegającej na obniżeniu lub podwyższeniu wysokości opłaty lub prowizji w okresie obowiązywania umowy zawartej z Bankiem, na zasadach określonych w ust Zmiana stawek opłat lub prowizji, o której mowa w ust. 2 może nastąpić w przypadku: a) zmiany cen energii elektrycznej i taryf telekomunikacyjnych oraz opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług których korzysta Bank przy wykonywaniu danej czynności, b) zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, c) zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności bankowej. 4. Zarząd może podjąć decyzję o podwyższeniu lub obniżeniu prowizji i opłat za wykonywane czynności w przypadku zaistnienia co najmniej jednej przesłanki, o której mowa w ust Jeżeli wprowadzane zmiany opłat lub prowizji obejmują czynności, które są lub mogą być wykonywane w związku z umową zawartą z Bankiem, Bank informuje klienta o zakresie wprowadzanych zmian. Sposób przekazywania informacji o zmianach określa umowa zawarta z Bankiem. 6. W przypadku, gdy: a) Kredytobiorca/Pożyczkobiorca nie akceptuje zmian Taryfy, ma prawo wypowiedzenia umowy /pożyczki na zasadach określonych w umowie /pożyczki, informując o tym Bank w formie pisemnej. W takim przypadku Kredytobiorca/Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty wszelkich swoich zobowiązań wobec, wynikających z zawartej umowy /pożyczki najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia. b) Posiadacz rachunku bankowego nie akceptuje zmian Taryfy, ma prawo przed datą wejścia w życie zmian: - wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat, - zgłosić sprzeciw wobec proponowanych zmian bez dokonania wypowiedzenia umowy; w takim przypadku umowa rachunku wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian Taryfy bez ponoszenia opłat. 14

15 7. Prowizję za prowadzenie i obsługę rachunków bankowych pobiera się z rachunku w okresach miesięcznych lub zgodnie z zawartą umową. Tryb pobierania prowizji i opłat został określony w tabelach Taryfy. 8. Opłaty i prowizje za czynności o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w, mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej niż raz na miesiąc. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach w dniu dokonania czynności. 9. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności, za wyjątkiem odstąpienia na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim. 10. Wszelkie opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca czynności, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej. 11. W przypadku kredytów i pożyczek udzielonych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami (np. Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredyty konsorcjalne, programy i projekty pomocowe, itp.), obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku, opłaty i prowizje określone w Taryfie. 12. Do rozliczeń z tytułu prowizji i opłat od czynności w obrocie walutowym stosuje się kursy walutowe według Tabeli kursów walutowych Spółdzielczego w Zwoleniu. 13. Bank może pobrać prowizje i opłaty w walucie wymienialnej przyjmując za podstawę naliczenia prowizji i opłat stawki w złotych, jeżeli: a) rezydent, na rzecz którego nastąpiła wpłata, posiada w tylko rachunek walutowy, b) wpłata nastąpiła na rzecz rezydenta posiadającego rachunek walutowy w innym, c) rezydent, na rzecz którego nastąpiła wpłata, nie posiada wystarczających środków na rachunku prowadzonym w złotych, d) rezydent złożył dyspozycję pobrania przez Bank prowizji i opłat z rachunku walutowego. 14. Od nierezydentów Bank pobiera prowizje i opłaty w walucie wymienialnej i przelicza na złote polskie. 15. Dla ustalenia prowizji i opłat w: a) walucie wymienialnej, dla których stawki określone są w złotych, stosuje się kurs kupna z Tabeli kursów walutowych Spółdzielczego w Zwoleniu, b) złotych, za czynności dla których stawki określone są w walucie wymienialnej, stosuje się kurs sprzedaży z Tabeli kursów walutowych Spółdzielczego w Zwoleniu. 16. Od każdej transakcji pobierane są w przypadku ich wystąpienia, rzeczywiste koszty banków zagranicznych i/lub banków pośredniczących oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 17. Opłaty i prowizje niezapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu 3 miesięcy od daty wystawienia wezwania do zapłaty, obciążają stronę krajową. 18. Opłaty i prowizje zawarte w Taryfie nie dotyczą rachunków otwartych i prowadzonych na podstawie przetargów i ofert indywidualnych oraz kredytów udzielonych na podstawie przetargów i ofert indywidualnych. 19. Za czynności nietypowe i nie przewidziane w Taryfie, Prezes Zarządu może ustalić opłatę według rzeczywistych lub skalkulowanych kosztów z uwzględnieniem opłat i prowizji minimalnych. 20. Zarząd może wprowadzić promocję, wyrazić zgodę na obniżenie lub odstąpienie od pobierania prowizji lub opłaty. 15

16 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 76/2015 Zarządu Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZWOLENIU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Użyte w Taryfie określenia oznaczają: 1. Bank Bank Spółdzielczy w Zwoleniu, 2. Taryfa Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności wykonywane przez Bank Spółdzielczy w Zwoleniu dla klientów instytucjonalnych. CZĘŚĆ I - RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE LP. RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA STAWKA W PLN Prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych: 1) od wypłat z rachunków bankowych prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Zwoleniu, chyba że umowa stanowi inaczej 2) od wypłat z rachunków bankowych walutowych prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Zwoleniu chyba, że umowa stanowi inaczej 3) od wpłat na rachunki bankowe prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Zwoleniu, chyba że umowa stanowi inaczej 4) od wpłat na rachunki bankowe walutowe prowadzone przez BS Zwoleń, chyba że umowa stanowi inaczej 5) od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS Zwoleń 6) od wpłat za rachunki telefoniczne i opłat za energię elektryczną 7) od wpłat abonamentowych sieci telewizji kablowej 8) od wpłat składek ubezpieczenia KRUS wpłaconych przez rolników 9) od wpłat indywidualnych na konta jednostek samorządów terytorialnych Uwaga: Prowizji nie pobiera się od wpłat dokonywanych przez kasjerów jednostek samorządów terytorialnych, sołtysów i inkasentów jst naliczana od wypłaconej kwoty naliczana od wypłaconej kwoty 0,30% nie mniej niż 4,00 zł 0,30 % nie mniej niż 10,00 zł naliczana od wpłaconej kwoty 0,30% nie mniej niż 3,00 zł naliczana od wpłaconej kwoty 0,30% nie mniej niż 10,00 zł naliczana od wpłaconej kwoty 0,50% nie mniej niż 3,00 zł od każdej wpłaty od każdej wpłaty 3,00 zł 3,00 zł naliczana od wpłaconej kwoty 0,50% nie mniej niż 3,00 zł od każdej wpłaty 3,00 zł 10) od wpłat indywidualnych na konta Zakładu od każdej wpłaty 3,00 zł Usług Komunalnych sp. z o. o. w Zwoleniu Uwaga: prowizję pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy Uwaga: określone powyżej stawki nie obowiązują klientów / Oddziału w okresie promocji 2. Za otwarcie rachunku bankowego: 1) bieżącego i pomocniczego za każdy rachunek 20,00 zł 2) dodatkowego dla wyodrębnienia środków za każdy rachunek 1 pieniężnych na określony cel 3) lokaty terminowej bez opłat 4) bieżącego dla rolników za każdy rachunek 10,00 zł 5) walutowego za każdy rachunek 3. Za prowadzenie rachunku bankowego, chyba że umowa stanowi inaczej: 16

17 1) bieżącego i pomocniczego od każdego 18,00 zł rachunku 2) dodatkowego dla wyodrębnionych środków na 12,00 zł określony cel 3) za prowadzenie rachunku bankowego dla 8,00 zł rolników 4) walutowego 20,00 zł Uwaga: : określone powyżej stawki nie obowiązują klientów / Oddziału w okresie promocji 4. Za wyciąg z konta bankowego: 1) odbierany przez Właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce prowadzącej rachunek bez opłat 2) dodatkowo drukowany na wniosek Klienta za wyciąg 8,00 zł 3) wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju: a) listem zwykłym raz w miesiącu za wyciąg bez opłat b) listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu na wniosek Klienta za wyciąg 6,00 zł c) listem poleconym raz w miesiącu za wyciąg bez opłat d) listem poleconym częściej niż raz w miesiącu na wniosek Klienta za wyciąg 8,00 zł 5. Za sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta: 1) z bieżącego roku kalendarzowego za każde zestawienie 2 2) z lat poprzednich za każde zestawienie 25 zł + po 15 zł za każdy poprzedni rok 6. Za sporządzenie kopii: 1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku: a) z bieżącego roku kalendarzowego za każdy dokument 1 b) z lat poprzednich za każdy dokument 1 + po 10,00 zł za każdy poprzedni rok 2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez Klienta, gdy: a) klient określi datę realizacji dyspozycji za każdy dokument 1 b) klient nie określi daty dokonania operacji za każdy dokument 7. Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku bieżącego z określeniem wielkości obrotów i zadłużenia za każde zaświadczenie 8. Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku bieżącego za każde zaświadczenie 9. Za wydanie opinii bankowej 120,00 zł + VAT 10. Za wydanie blankietów czeków gotówkowych posiadaczom rachunków bankowych za każdy blankiet czekowy 11. Za przyjęcie i wykonanie przelewu: 1,00 zł 1) na rachunki prowadzone przez BS Zwoleń (przelew wewnętrzny) w formie papierowej za każdy przelew 2,00 zł 2) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki w formie papierowej za każdy przelew 3) w systemie Home- Banking za każdy przelew 1,50 zł 4) przelewy internetowe za każdy przelew 1,50 zł 5) przelewy internetowe na rachunki bankowe prowadzone przez BS Zwoleń za każdy przelew 0,50 zł 6) przelew z rachunku lokaty na rachunek za każdy przelew 20,00 zł 17

18 prowadzony przez inny Bank 7) Przelew z tytułu przekazania odsetek od lokaty na rachunki prowadzone w innych bankach 12. Za wypełnienie przelewu przez dysponenta na zlecenie klienta 13. Za zlecenia stałe z rachunków działalności gospodarczej za każdy przelew za każdy przelew za każde zlecenie 10,00 zł 1 6,00 zł 14. Za modyfikacja zlecenia stałego za zlecenie 4,00 zł 15. Za odwołanie zlecenia stałego za każdą dyspozycję 3,00 zł 16. Za ustanowienie blokady środków na rachunku bankowym: 1) na transakcje terminowe wymiany walut: 17. a) do kwoty ,00 zł b) do kwoty ,00 zł c) powyżej ,00 zł d) do kwoty , 00 EUR e) do kwoty ,00 EUR f) powyżej ,00 EUR g) do kwoty ,00 USD h) do kwoty ,00 USD i) Powyżej ,00 USD kwoty transakcji kwoty transakcji kwoty transakcji kwoty transakcji kwoty transakcji kwoty transakcji kwoty transakcji kwoty transakcji kwoty transakcji 2) na zabezpieczenie spłaty / pożyczki ustanowienia udzielonego/ej przez inny podmiot blokady 3) na inne cele każdej blokady 4) Realizację poleceń wypłaty: a) z zagranicy (skup) od każdego polecenia b) za granicę ( sprzedaż) lub do innych banków polskich od każdego polecenia Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego dłużnika za każdy dokument Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika 18. Za udzielenie telefonicznej informacji o saldzie rachunku klienta na podstawie umowy zawartej z klientem, po podaniu hasła 19. Za ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do rachunku bankowego, rachunku lokaty itp. Za ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do rachunku walutowego, rachunku lokaty itp. 20. Za przyjęcie zmiany karty wzorów podpisów rachunku bankowego na wniosek Klienta 21. Za likwidację rachunku w ciągu 30 dni od daty otwarcia. za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję za każdą zmianę 100,00 zł 200,00 zł 300,00 zł 100,00 zł 200,00 zł 300,00 zł 100,00 zł 200,00 zł 300,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 20,00 zł 0,15% kwoty minimum maximum 300,00 zł 0,5% od kwoty zajętej nie mniej niż 35,00zł 1 10,00 zł Za likwidację rachunku na wniosek Klienta 20,00 zł 23. Za likwidację lokaty terminowej przed upływem okresu zadeklarowania 24. Za zmianę rachunku z indywidualnego na wspólny i odwrotnie 10,00 zł 2 18

19 25. Za przekształcenie rachunku np. rolniczego na rachunek ROR lub odwrotnie z zachowaniem dotychczasowego nr NRB Za przyjęcie lub zmianę dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie zapisu na wypadek śmierci od każdej dyspozycji 27. Za realizacje dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy Za potwierdzenie wykonania przelewu i wysłanie potwierdzenia faxem/ em 29. Za korzystanie z informacji o stanie rachunku w systemie SMS za każdy wysłany SMS 20,00 zł 0,40 zł 30. Za dokonanie zmian w usłudze SMS za każdą zmianę 31. Za czynności bankowe w systemie ebanknet na wniosek Klienta: 1) za blokadę i zastrzeżenie systemu ebanknet 2) za zniesienie blokady i zastrzeżenia systemu ebanknet 3) za przyjęcie zgłoszenia o odblokowanie sytemu ebanknet zablokowanego z winy Klienta (trzykrotne błędne logowanie do systemu) 4) za przywrócenie hasła pierwotnego do systemu ebanknet 10,00 zł 10,00 zł 4,00 zł Uwaga! W przypadku przyjęcia zgłoszenia o odblokowanie systemu i przywrócenie hasła pierwotnego w systemie ebanknet pobiera się opłatę łączną w wysokości 12,00 zł 5) za dopisanie do systemu ebanknet kolejnego rachunku od każdego kolejnego dopisanego rachunku 6) za zmianę limitów w systemie ebanknet za każdą zmianę 7) za zmianę uprawnień w systemie ebanknet za każdą zmianę 8) za wydrukowanie drugiej i każdej kolejnej listy haseł jednorazowych i wysłanie do klienta 32. Za czynności bankowe w systemie HOME - BANKING 1) abonament Home-Banking 100,00 zł 2) za inne usługi związane z obsługą systemu (interwencja u Klienta, zmiana stanowisk komputerowych - przeniesienie danych) za czynność 100,00 zł 3) opłata za klucze elektroniczne wg kosztów zakupu 4) za szkolenie dodatkowe z obsługi systemu na życzenie Klienta 5) za inne usługi związane z obsługą systemu (na pisemny, telefoniczny, faxowy wniosek Klienta) 6) za zmianę danych abonenta do klucza elektronicznego 33. Za administrowanie przelewem bez pokrycia (za 1 sztukę ) 34. Za realizację polecenia zapłaty z rachunku płatnika za czynność za czynność za czynność za przelew za każdą dyspozycje 100,00 zł 100,00 zł 10,00 zł 3,00 zł 35. Za odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z za każdą dyspozycje polecenia zapłaty * ) Uwaga: opłata za aktualizacje nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika za zmiany numeru rachunku przez Bank 36. Za odmowę wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku płatnika za każdą dyspozycje 3,50 zł 19

20 37. Za wydanie na wniosek Klienta kserokopii lub wtórnika dowodu księgowego (wpłaty kasowe) 38. Za sporządzenie i wysłanie monitu /upomnienia / wezwania z powodu przekroczenia salda, zaległych prowizji i opłat od każdego wtórnika lub kserokopii dowodu każdego monitu bez względu na liczbę odbiorców 10,00 zł 39. Za kserokopię umowy 20,00 zł 40. Za uruchomienie umownego salda debetowego 20,00 zł 41. Za niedopuszczalne saldo debetowe 1) do kwoty 100,00 zł każdorazowo 10,00 zł 2) W kwocie powyżej 100,00 zł każdorazowo 20,00 zł CZĘŚĆ II - RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE REALIZOWANE NA ZLECENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO TRYB LP RODZAJ CZYNNOŚCI STAWKA W PLN POBIERANIA określony w umowie - od każdej czynności określona w umowie lub lub SIWZ SIWZ CZĘŚĆ III - WYDAWANIE I OBSŁUGA KART DEBETOWYCH BUSINESS DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH *) *) za wyjątkiem stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów pożytku publicznego Lp. RODZAJ CZYNNOSCI TRYB POBIERANIA PAKIET PODSTAWOWY Za wydanie karty: a) dla przedsiębiorcy 22,00zł b) dla rolnika 1 2. Za używanie karty: 1) przez przedsiębiorcę 8,00 zł 2) przez rolnika 4,00 zł 3. Za ekspresowe wydanie karty, duplikatu, nowego PIN-u na wniosek Klienta 4. Za wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej za każdą przesyłkę za każdą kartę 60,00 zł 3 5. Za zastrzeżenie karty bez opłat 6. Za wydanie duplikatu karty za każdą kartę 3 7. Za wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 8. Za wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 9. Za zmianę PIN w bankomatach: 1) banków SGB za każdą zmianę 6,00 zł 2) innych, niż wskazane w pkt 1 za każdą zmianę 7,00 zł 10. Za sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 1) banków SGB za każde sprawdzenie bez opłat 20

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Halinowie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Halinowie Załącznik do Uchwały nr 20/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Halinowie z dnia 104.2013 r., zmienionej Uchwałą nr 39/2013 z 27.05.2013 r. zmienionej Uchwałą nr 46/2013 z 07.02013 r. zmienionej Uchwałą

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 12.01.2015r. 1 Spis treści Zasady pobierania prowizji i opłat w KBS Myszyniec... 3 DZIAŁ I. KLIENCI

Bardziej szczegółowo

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0 AD wer. 7.0 Załącznik nr 13 do Uchwały nr 83/Z/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 15.12.2011r. Obowiązuje od 18.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 69/2015 Zarządu BS w Mikołajkach z dnia 25. 08.2015 roku.. Tekst jednolity TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/B/205 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 24.03.205 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Brańsk, 205 r. Spis treści DZIAŁ. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 29/B/2012 z dnia 23.03.2012r. zmieniony Uchwałą Nr 37/B/2012 z dnia 20.04.2012r. Nr 51/B/2012 z dnia 30.05.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 29/B/2012 z dnia 23.03.2012r. zmieniony Uchwałą Nr 37/B/2012 z dnia 20.04.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30/ZORK/10 Zarządu BS z dnia 14.06.2010r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie tekst jednolity na dzień 25.09.2013r. Chełmno 2011 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat

Taryfa prowizji i opłat Załącznik do Uchwały nr 268/2013 Zarządu BS w Przysusze z dnia 18.07.2013r. Bank Spółdzielczy w Przysusze Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Przysusze

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.) BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Załącznik do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 10.07.2015r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 42/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 20.04.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Tekst jednolity Pleszew, kwiecień 2015 rok 1 Postanowienia ogólne w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych. dla KLIENTÓW DETALICZNYCH

Taryfa prowizji i opłat bankowych. dla KLIENTÓW DETALICZNYCH Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/B/015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 4.03.015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla KLIENTÓW DETALICZNYCH Brańsk, 015 r. Tabela prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI SPIS TREŚCI: Str. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH 3 Rozdział I RACHUNKI DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I W WALUCIE WYMIENIALNEJ DLA KLIENTÓW POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRZEŚNI Września, luty 2015 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr. Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach z dnia.....r. Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo