Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia"

Transkrypt

1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Usługa Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej Zamawiający: Teatr Wielki Opera Narodowa Pl. Teatralny 1, Warszawa Sprawa nr 13/A/2015 Zatwierdzam... Warszawa, czerwiec

2 Wprowadzenie 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (DzU z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą oraz przepisów wykonawczych do Ustawy w szczególności Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU, poz. 231) zwanego dalej Rozporządzeniem o dokumentach. 2. Wykonawca powinien złożyć ofertę odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 3. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy winni powoływać się na podany numer sprawy. I. Nazwa i adres Zamawiającego Teatr Wielki Opera Narodowa, Pl. Teatralny 1, Warszawa Regon: ; NIP: Internet: Nr telefonu: (48-22) ; fax: (48-22) Kancelaria Główna czynna w dni robocze, w godzinach: 8:15 16:15. II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 Ustawy w trybie przetargu nieograniczonego. III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów i wynikających z nich prac konserwacyjnych instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej, oraz usuwanie awarii na wezwanie Zamawiającego w ramach całodobowego serwisu. 2. Usługą, o której mowa w pkt 1 powyżej, objęte będą następujące systemy: 1) sygnalizacji pożaru POLON 4900, 2) oddymiania: klatek schodowych, szybów dźwigowych, sceny kameralnej i foyer, 3) centrala CSS-ITO Bydgoszcz z elektryczną instalacją sterującej pracą kurtyn wodnych, 4) drzwi przeciwpożarowych wraz ze sterowaniem. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w: 1) załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy zawierającym wykaz i opis techniczny systemów określonych w pkt 2 powyżej, 2) załącznikach nr 1a, 1b, 1c i 1d do SIWZ zawierających zakresy czynności konserwacyjnych oraz harmonogram ich wykonywania odpowiednio dla systemu sygnalizacji pożaru POLON 4900, instalacji oddymiających, instalacji sterującej pracą kurtyn wodnych wraz z centralą CSS-ITO Bydgoszcz, systemu sterowania drzwiami pożarowymi. 4. Prace konserwacyjne muszą być prowadzone zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentów urządzeń. 5. Nomenklatura CPV: Usługi ochrony przeciwpożarowej IV. Opis części zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. Termin wykonania zamówienia 36 miesięcy od daty podpisania umowy. VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy spełniają warunki dotyczące: 2

3 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku; Wykonawca na potwierdzenie spełnienia tego warunku składa oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 1 ppkt 1 SIWZ, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) Wykonawca zrealizował, co najmniej 2 zamówienia, z których każde polegało na wykonaniu, konserwacji lub uruchomieniu minimum 2 z czterech niżej wymienionych rodzajów systemów: a) pożarowych systemów sygnalizacji pożaru POLON, b) instalacji oddymiających, c) centrali CSS-ITO Bydgoszcz, d) systemu drzwi przeciwpożarowych wraz ze sterowaniem, przy czym wartość przynajmniej jednego z nich powinna wynosić min zł brutto. w celu wykazania powyższego należy przedstawić wykaz usług, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 1 ppkt 2 SIWZ, Wykonawca na potwierdzenie spełnienia tego warunku składa również oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 1 ppkt 1 SIWZ. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku; Wykonawca na potwierdzenie spełnienia tego warunku składa oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 1 ppkt 1 SIWZ, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku; Wykonawca na potwierdzenie spełnienia tego warunku składa oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 1 ppkt 1 SIWZ, 2. Ponadto Zamawiający żąda, aby Wykonawcy wykazali brak podstaw do wykluczenia ich z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. W tym celu należy złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 1 ppkt 3 i dokument, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 1 ppkt 4 SIWZ. 3. Ocena spełniania powyższych warunków będzie polegać na sprawdzeniu, na zasadzie: spełnia nie spełnia. Ocena dokonywana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawców niżej przedstawionych oświadczeń i dokumentów. IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu a także wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 1. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawcy: 1) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ust. 1 Ustawy (wzór "Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu" dalej "Oświadczenie" przedstawiony jest w załączniku nr 3 do SIWZ). Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału. 2) Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (według wzoru podanego w załączniku nr 5 do SIWZ). Zamawiający działając na podstawie 1 ust. 4 Rozporządzenia o dokumentach wymaga zamieszczenia w w/w wykazie co najmniej usług opisanych w Rozdz. VIII pkt 1 ppkt 2 SIWZ. Dokumenty poświadczające należyte wykonanie usługi powinny być przedstawione w formie poświadczeń lub oświadczeń zgodnie z opisem podanym w 1 ust. 2 odpowiednio w pkt 1 i 3 Rozporządzenia o dokumentach z zastrzeżeniem 1 ust. 3 Rozporządzenia o dokumentach tzn. w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wskazane przez Wykonawcę w wykazie usługi zostały wcześniej wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedłożenia dokumentów poświadczających należyte ich wykonanie. 3

4 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ. 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) Informacja w sprawie przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), według wzoru określonego w Załączniku nr 4a do SIWZ 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. IX w pkt 1 ppkt 4 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o których mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te powinny być wystawione odpowiednio w terminach jak wskazano powyżej. 3. W przypadku składania oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum), Wykonawcy zobowiązani są, zgodnie art. 23 ust. 2 Ustawy, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Każdy z Wykonawców składa dokumenty, o których mowa w Rozdz. IX pkt 1 ppkt 3 5 SIWZ. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 1 ppkt 1 SIWZ może być złożone przez pełnomocnika lub podpisane przez wszystkich uczestników konsorcjum. Dokument określony w ppkt 2 można złożyć wspólnie. 4. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 5. Jeżeli, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy, Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Z przedstawionych dokumentów winien wynikać: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 6. Dokumenty określone w Rozdz. IX pkt 1 ppkt 2 4 SIWZ należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazanie tych dokumentów za pomocą faksu lub drogą elektroniczną ( ), pod warunkiem, że ich treść dotrze do adresata przed upływem wyznaczonego terminu, a dokument zostanie niezwłocznie przesłany przez nadawcę (Wykonawcę lub Zamawiającego) w formie 4

5 pisemnej. Nr faksu Zamawiającego , Adres mailowy: 2. Wykonawcy proszeni są o podanie w formularzu oferty numeru faksu, adresu poczty elektronicznej, na które Zamawiający będzie mógł wysłać korespondencję, o której mowa w pkt 1 powyżej. Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 żąda niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania informacji faksem lub drogą elektroniczną. 3. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ: 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pytania Wykonawców powinny być przekazywane Zamawiającemu zgodnie z zasadą określoną w Rozdz. X pkt 1 SIWZ. 2) Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Treść pytań oraz wyjaśnienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego. 3) W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonana w ten sposób zmiana, zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ i zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. XI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą 1. Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem uprawnione są następujące osoby: 1) w sprawach merytorycznych: Piotr Ruszkowski tel. (22) ) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych: Piotr Szczerba, tel. (22) , Małgorzata Kos tel. (22) Wyżej wymienione osoby nie będą udzielać Wykonawcom wyjaśnień treści SIWZ. Wszelkie pytania i wątpliwości w tej sprawie należy zgłaszać do Zamawiającego pisemnie w sposób zgodny z zasadą określoną w Rozdz. X pkt 1 SIWZ. XII. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XIII. Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XIV. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ). Do oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia, dokumenty i załączniki wskazane w SIWZ. 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Każdy dokument sporządzony w języku innym niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 4. Formularz ofertowy wraz z załącznikami, powinien być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający wymaga załączenia dokumentu, w którym ujawnione są zasady reprezentacji wykonawcy np. aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, wymagane jest załączenie pełnomocnictwa przedłożonego w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 5. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią taką tajemnicę. Zamawiający wymaga złożenia wyjaśnień w tym zakresie wraz z ofertą. 5

6 6. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami (zaleca się ponumerowanie stron oraz załączenie spisu treści) należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz opisać według poniższego wzoru: Teatr Wielki Opera Narodowa, Pl. Teatralny 1, Warszawa Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej", sprawa nr 13/A/2015 (Nie otwierać przed dniem r, do godziny 12:15) Kopertę należy również opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy. 7. Wykonawca może wprowadzić zmiany (poprawki, modyfikacje, uzupełnienia itp.) do złożonej oferty pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert przedstawiając Zamawiającemu pisemne zawiadomienie o tym fakcie. Zawiadomienie to powinno być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie z dodatkowym napisem ZMIANA. Koperty oznaczone słowem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian z napisem na kopercie WYCOFANIE. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć do r. do godz. 12:00 w kancelarii głównej pokój A 148 I piętro Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Pl. Teatralny 1, Warszawa, wejście od ul. Moliera 5 recepcja IV. 2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu r. o godz w pokoju A-321 III piętro Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Pl. Teatralny 1, Warszawa, wejście od ul. Moliera 5 recepcja IV. XVI. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z formularzem cenowym określonym w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy. 3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Cena będzie zawierała wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia (m. in. koszty dojazdów, inne opłaty, podatki itp.) oraz będzie uwzględniała także ewentualne opusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. 5. Wykonawca może podać tylko jedną cenę (bez proponowania rozwiązań wariantowych). 6. Cenę wyliczoną zgodnie z pkt 1 należy wpisać do formularza oferty (załącznik nr 2 pkt 1) Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 7. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą nie będą prowadzone w walutach obcych. XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 1) Cena (C) 85 % 2) Czas usunięcia awarii (A) 15 % 6

7 Ad 1) Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej według wzoru: najniższa cena brutto Ocena punktowa (C) = x 100 pkt cena brutto oferty badanej Ad 2) W tym kryterium oferta z najkrótszym czasem usunięcia awarii (4 godz. i mniej) otrzyma 100 pkt pozostałe (do max. 12 godz.) proporcjonalnie mniej. Ocenie będzie podlegać oferowany czas usunięcia awarii w ramach usługi serwisowej, o którym szczegółowo mowa w pkt 2 i 3 Załącznika nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy. Do wyliczenia punktacji według poniższego wzoru zostanie zastosowana liczba godzin wskazana przez Wykonawcę w pkt 2 Formularza oferty załącznik nr 2 do SIWZ. czas usunięcia awarii najkrótszy (do 4 godz.) Ocena punktowa (A) = x 100 pkt czas usunięcia awarii oferty badanej (do max. 12 godz.) Końcowa ocena ofert (Ko) zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Sposób wyznaczenia końcowej oceny oferty: Ko = C x 85 % + A x 15 % XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Z Wykonawcą który przedstawi najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 i z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 Ustawy. 2. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie terminu na wniesienie odwołań lub ogłoszeniu przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 3. Wykonawca zobowiązany jest do skontaktowania się z Zamawiającym w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy. 4. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. XX Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie będzie wymagać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Wzory umów przedstawione są w załącznikach nr 6 do SIWZ. XXII Informacje w sprawie podwykonawstwa 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdz. VIII SIWZ. 5. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania 7

8 warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. VIII SIWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy. 2. Zgodnie z art. 180 ust. 1 Ustawy, wobec czynności Zamawiającego podjętych niezgodnie z Ustawą w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie Ustawy, Wykonawcy przysługuje odwołanie. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. W niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 3) odrzucenie oferty odwołującego. 5. Zgodnie z art. 182 ust. 2 odwołanie można również wnieść wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także postanowień SIWZ. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy (faksem lub za pomocą poczty elektronicznej) lub 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób a w przypadku odwołania dotyczącego ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ w terminie 5 dni odpowiednio od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub na stronie internetowej Zamawiającego. 7. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym popisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zastosowanie ma art. 27 ust 2 Ustawy. W sprawach nieunormowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy, przepisy wykonawcze do Ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Wykaz załączników do SIWZ: Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy, Nr 1a Zakres i harmonogram przeglądów systemu sygnalizacji pożaru POLON 4900, Nr 1b Zakres i harmonogram przeglądów instalacji oddymiających, Nr 1c Zakres i harmonogram przeglądów instalacji sterującej pracą kurtyn wodnych wraz z centralą CSS- ITO Bydgoszcz, Nr 1d Zakres i harmonogram przeglądów systemu sterowania drzwiami pożarowymi, Nr 2 Formularz oferty, Nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, Nr 4a Informacja w sprawie przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Nr 5 Wykaz usług, Nr 6 Wzór umowy 8

9 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów i wynikających z nich prac konserwacyjnych (usługa okresowego przeglądu) oraz usuwanie awarii na wezwanie Zamawiającego w ramach całodobowego serwisu (usługa serwisowa) dla następujących instalacji i urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w siedzibie Zamawiającego Teatrze Wielkim - Operze Narodowej (zwanym dalej Teatrem): a) system sygnalizacji pożaru POLON 4900, b) system oddymiania: klatek schodowych, szybów dźwigowych, sceny kameralnej i foyer, c) centrala CSS-ITO Bydgoszcz z elektryczną instalacją sterującej pracą kurtyn wodnych, d) system drzwi przeciwpożarowych wraz ze sterowaniem. 2. Przez usunięcie awarii w ramach usługi serwisowej Zamawiający przyjmuje następujące stany poszczególnych instalacji po wykonanej naprawie zgodnie z zasadami określonymi w 4 pkt. 2 Wzór umowy Załącznik nr 6 do SIWZ a) SSP POLON instalacja w stanie dozorowania bez alarmów uszkodzeniowych i blokad elementów na pętlach dozorowych, b) instalacja oddymiania instalacja w stanie dozorowania bez alarmów uszkodzeniowych w centralach oddymiających, c) centrala CSS-ITO centrala w stanie dozorowania bez alarmów uszkodzeniowych, d) system drzwi ppoż wraz ze sterowaniem sterowane drzwi w stanie napięciowym otwarte, po zdjęciu napięcia z chwytaków przez system SSP lub ręcznie poprzez przycisk zwalniający następuje ich zamknięcie. Zamawiający dopuszcza sytuację, w której ze względu na wyjątkowy zakres i charakter awarii zaistnieje konieczność odesłania uszkodzonego urządzenia do producenta. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na czas naprawy urządzenie zastępcze. Urządzenie zastępcze będzie musiało być dostarczone do zamawiającego w czasie oferowanym przez Wykonawcę na usuniecie awarii. 3. Zamawiający wymaga aby czas usunięcia awarii, o której mowa w pkt 2 powyżej nie przekraczał 12 godzin. Czas ten będzie liczony w godzinach od momentu przyjęcia przez Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającego o zaistnieniu awarii do momentu jej naprawy. Oferty z czasem usunięcia awarii dłuższym niż 12 godzin zostaną odrzucone 4. Wymagane jest aby Wykonawca posiadał aktualne świadectwa autoryzacji producentów urządzeń podlegających konserwacji na ich instalowanie, programowanie i konserwację. W celu wykazania powyższego Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenia w tej kwestii, zgodnie z treścią zawartą w pkt 4 Formularza oferty. 9

10 Opis techniczny instalacji i urządzeń przeciwpożarowych 1. System sygnalizacji pożaru POLON 4900 W siedzibie Zamawiającego jest zainstalowanych 8 central POLON 4900 pracujących w układzie sieciowym połączonych w pętlę parą przewodów światłowodowych. Centralki zainstalowane są w 3 różnych pomieszczeniach. Centralka nr 1 pełni funkcję centralki zbiorczej MASTER. Pozostałe centralki zaprogramowane zostały w opcji SLEVE. Stan pracy detektorów pożarowych oraz sterowań i monitorowań realizowanych przez SSP jest wizualizowany przez system InPro BMS wersja Enterprise 4.1 firmy IFTER. Łącznie na wszystkich pętlach dozorowych jest zainstalowana następująca ilość elementów: - jonizacyjnych czujek dymu DIO szt optycznych czujek dymu DOR szt czujek ciepła TUN szt ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP szt czujek radiowych DUR szt czujka liniowa DOP 6001 szt elementów kontrolno sterujących EKS szt wielowyjściowy element sterujący EWS szt. 8 - wielowejściowy element kontrolny EWK szt uniwersalna centrala sterująca UCS 6000 szt Systemy oddymiania klatek schodowych, szybów dźwigowych, sceny kameralnej i pustki nad hollem głównym na poziomie III balkonu (foyer). - Instalacja oddymiająca klatki schodowej nr 1. Wentylacja grawitacyjna realizowana w oparciu o okna oddymiające oraz jedno skrzydło drzwi (wyrzut) oraz klapę dymoszczelną z siłownikiem osiowym BELIMO (nawiew). System sterowany centralką oddymiającą. - centralka oddymiająca MCR A szt. 1 - przycisk przewietrzenia LT szt. 1 - ręczny ostrzegacz pożarowy RPO-1 szt. 7 - czujka optyczna dymu DOR-40 szt. 7 - gniazdo G-40 szt. 7 - siłownik łańcuchowy D+H typ KA-32/800-SA-SZ szt. 5 - okno ( 5 piętro) szt. 3 - klapę MCR-AMTL-PTL z siłownikiem szt. 1 - Instalacja oddymiająca klatki schodowej nr 3. Wentylacja grawitacyjna realizowana przez otwierane siłownikiem okno na taras 5 piętra (wyrzut) oraz otwierane siłownikiem okno nad drzwiami III portierni (nawiew) na poziomie parteru. System sterowany centralką oddymiającą. - centralka oddymiająca MCR A szt. 1 - przycisk przewietrzenia LT szt. 1 10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ-2411/P-8/018/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze

Warszawa: Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze Warszawa: Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej Numer ogłoszenia: 142414-2015;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) nr ref.: SSCS/ZP/1/2013 tel.: +48 535 883 688 fax: +48 (046) 874 27 93 e-mail: communal-service@tlen.pl www.communalservice.pl ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Socjalna Communal Service ul. Sienkiewicza 10/12

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9.

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej w tekście SIWZ) na wykonanie zamówienia p.n.,,wykonanie remontu infrastruktury drogowej, gdzie zastosowano podział zadań.'' CPV 45-23-31-42-6 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiot zamówienia: Zakup paliwa na potrzeby Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie CPV: 09132100-4, 09134100-8, 09211100-2, 09211000-1,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-20, 592-65-67 e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ART. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Al. Ujazdowskie 11 Znak sprawy: BDG-III-3820-42/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup usług monitoringu mediów:

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo