Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia"

Transkrypt

1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Usługa Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej Zamawiający: Teatr Wielki Opera Narodowa Pl. Teatralny 1, Warszawa Sprawa nr 13/A/2015 Zatwierdzam... Warszawa, czerwiec

2 Wprowadzenie 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (DzU z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą oraz przepisów wykonawczych do Ustawy w szczególności Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU, poz. 231) zwanego dalej Rozporządzeniem o dokumentach. 2. Wykonawca powinien złożyć ofertę odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 3. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy winni powoływać się na podany numer sprawy. I. Nazwa i adres Zamawiającego Teatr Wielki Opera Narodowa, Pl. Teatralny 1, Warszawa Regon: ; NIP: Internet: Nr telefonu: (48-22) ; fax: (48-22) Kancelaria Główna czynna w dni robocze, w godzinach: 8:15 16:15. II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 Ustawy w trybie przetargu nieograniczonego. III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów i wynikających z nich prac konserwacyjnych instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej, oraz usuwanie awarii na wezwanie Zamawiającego w ramach całodobowego serwisu. 2. Usługą, o której mowa w pkt 1 powyżej, objęte będą następujące systemy: 1) sygnalizacji pożaru POLON 4900, 2) oddymiania: klatek schodowych, szybów dźwigowych, sceny kameralnej i foyer, 3) centrala CSS-ITO Bydgoszcz z elektryczną instalacją sterującej pracą kurtyn wodnych, 4) drzwi przeciwpożarowych wraz ze sterowaniem. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w: 1) załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy zawierającym wykaz i opis techniczny systemów określonych w pkt 2 powyżej, 2) załącznikach nr 1a, 1b, 1c i 1d do SIWZ zawierających zakresy czynności konserwacyjnych oraz harmonogram ich wykonywania odpowiednio dla systemu sygnalizacji pożaru POLON 4900, instalacji oddymiających, instalacji sterującej pracą kurtyn wodnych wraz z centralą CSS-ITO Bydgoszcz, systemu sterowania drzwiami pożarowymi. 4. Prace konserwacyjne muszą być prowadzone zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentów urządzeń. 5. Nomenklatura CPV: Usługi ochrony przeciwpożarowej IV. Opis części zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. Termin wykonania zamówienia 36 miesięcy od daty podpisania umowy. VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy spełniają warunki dotyczące: 2

3 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku; Wykonawca na potwierdzenie spełnienia tego warunku składa oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 1 ppkt 1 SIWZ, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) Wykonawca zrealizował, co najmniej 2 zamówienia, z których każde polegało na wykonaniu, konserwacji lub uruchomieniu minimum 2 z czterech niżej wymienionych rodzajów systemów: a) pożarowych systemów sygnalizacji pożaru POLON, b) instalacji oddymiających, c) centrali CSS-ITO Bydgoszcz, d) systemu drzwi przeciwpożarowych wraz ze sterowaniem, przy czym wartość przynajmniej jednego z nich powinna wynosić min zł brutto. w celu wykazania powyższego należy przedstawić wykaz usług, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 1 ppkt 2 SIWZ, Wykonawca na potwierdzenie spełnienia tego warunku składa również oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 1 ppkt 1 SIWZ. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku; Wykonawca na potwierdzenie spełnienia tego warunku składa oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 1 ppkt 1 SIWZ, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku; Wykonawca na potwierdzenie spełnienia tego warunku składa oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 1 ppkt 1 SIWZ, 2. Ponadto Zamawiający żąda, aby Wykonawcy wykazali brak podstaw do wykluczenia ich z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. W tym celu należy złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 1 ppkt 3 i dokument, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 1 ppkt 4 SIWZ. 3. Ocena spełniania powyższych warunków będzie polegać na sprawdzeniu, na zasadzie: spełnia nie spełnia. Ocena dokonywana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawców niżej przedstawionych oświadczeń i dokumentów. IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu a także wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 1. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawcy: 1) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ust. 1 Ustawy (wzór "Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu" dalej "Oświadczenie" przedstawiony jest w załączniku nr 3 do SIWZ). Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału. 2) Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (według wzoru podanego w załączniku nr 5 do SIWZ). Zamawiający działając na podstawie 1 ust. 4 Rozporządzenia o dokumentach wymaga zamieszczenia w w/w wykazie co najmniej usług opisanych w Rozdz. VIII pkt 1 ppkt 2 SIWZ. Dokumenty poświadczające należyte wykonanie usługi powinny być przedstawione w formie poświadczeń lub oświadczeń zgodnie z opisem podanym w 1 ust. 2 odpowiednio w pkt 1 i 3 Rozporządzenia o dokumentach z zastrzeżeniem 1 ust. 3 Rozporządzenia o dokumentach tzn. w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wskazane przez Wykonawcę w wykazie usługi zostały wcześniej wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedłożenia dokumentów poświadczających należyte ich wykonanie. 3

4 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ. 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) Informacja w sprawie przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), według wzoru określonego w Załączniku nr 4a do SIWZ 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. IX w pkt 1 ppkt 4 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o których mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te powinny być wystawione odpowiednio w terminach jak wskazano powyżej. 3. W przypadku składania oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum), Wykonawcy zobowiązani są, zgodnie art. 23 ust. 2 Ustawy, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Każdy z Wykonawców składa dokumenty, o których mowa w Rozdz. IX pkt 1 ppkt 3 5 SIWZ. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 1 ppkt 1 SIWZ może być złożone przez pełnomocnika lub podpisane przez wszystkich uczestników konsorcjum. Dokument określony w ppkt 2 można złożyć wspólnie. 4. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 5. Jeżeli, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy, Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Z przedstawionych dokumentów winien wynikać: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 6. Dokumenty określone w Rozdz. IX pkt 1 ppkt 2 4 SIWZ należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazanie tych dokumentów za pomocą faksu lub drogą elektroniczną ( ), pod warunkiem, że ich treść dotrze do adresata przed upływem wyznaczonego terminu, a dokument zostanie niezwłocznie przesłany przez nadawcę (Wykonawcę lub Zamawiającego) w formie 4

5 pisemnej. Nr faksu Zamawiającego , Adres mailowy: 2. Wykonawcy proszeni są o podanie w formularzu oferty numeru faksu, adresu poczty elektronicznej, na które Zamawiający będzie mógł wysłać korespondencję, o której mowa w pkt 1 powyżej. Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 żąda niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania informacji faksem lub drogą elektroniczną. 3. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ: 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pytania Wykonawców powinny być przekazywane Zamawiającemu zgodnie z zasadą określoną w Rozdz. X pkt 1 SIWZ. 2) Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Treść pytań oraz wyjaśnienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego. 3) W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonana w ten sposób zmiana, zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ i zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. XI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą 1. Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem uprawnione są następujące osoby: 1) w sprawach merytorycznych: Piotr Ruszkowski tel. (22) ) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych: Piotr Szczerba, tel. (22) , Małgorzata Kos tel. (22) Wyżej wymienione osoby nie będą udzielać Wykonawcom wyjaśnień treści SIWZ. Wszelkie pytania i wątpliwości w tej sprawie należy zgłaszać do Zamawiającego pisemnie w sposób zgodny z zasadą określoną w Rozdz. X pkt 1 SIWZ. XII. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XIII. Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XIV. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ). Do oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia, dokumenty i załączniki wskazane w SIWZ. 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Każdy dokument sporządzony w języku innym niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 4. Formularz ofertowy wraz z załącznikami, powinien być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający wymaga załączenia dokumentu, w którym ujawnione są zasady reprezentacji wykonawcy np. aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, wymagane jest załączenie pełnomocnictwa przedłożonego w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 5. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią taką tajemnicę. Zamawiający wymaga złożenia wyjaśnień w tym zakresie wraz z ofertą. 5

6 6. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami (zaleca się ponumerowanie stron oraz załączenie spisu treści) należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz opisać według poniższego wzoru: Teatr Wielki Opera Narodowa, Pl. Teatralny 1, Warszawa Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej", sprawa nr 13/A/2015 (Nie otwierać przed dniem r, do godziny 12:15) Kopertę należy również opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy. 7. Wykonawca może wprowadzić zmiany (poprawki, modyfikacje, uzupełnienia itp.) do złożonej oferty pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert przedstawiając Zamawiającemu pisemne zawiadomienie o tym fakcie. Zawiadomienie to powinno być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie z dodatkowym napisem ZMIANA. Koperty oznaczone słowem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian z napisem na kopercie WYCOFANIE. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć do r. do godz. 12:00 w kancelarii głównej pokój A 148 I piętro Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Pl. Teatralny 1, Warszawa, wejście od ul. Moliera 5 recepcja IV. 2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu r. o godz w pokoju A-321 III piętro Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Pl. Teatralny 1, Warszawa, wejście od ul. Moliera 5 recepcja IV. XVI. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z formularzem cenowym określonym w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy. 3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Cena będzie zawierała wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia (m. in. koszty dojazdów, inne opłaty, podatki itp.) oraz będzie uwzględniała także ewentualne opusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. 5. Wykonawca może podać tylko jedną cenę (bez proponowania rozwiązań wariantowych). 6. Cenę wyliczoną zgodnie z pkt 1 należy wpisać do formularza oferty (załącznik nr 2 pkt 1) Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 7. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą nie będą prowadzone w walutach obcych. XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 1) Cena (C) 85 % 2) Czas usunięcia awarii (A) 15 % 6

7 Ad 1) Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej według wzoru: najniższa cena brutto Ocena punktowa (C) = x 100 pkt cena brutto oferty badanej Ad 2) W tym kryterium oferta z najkrótszym czasem usunięcia awarii (4 godz. i mniej) otrzyma 100 pkt pozostałe (do max. 12 godz.) proporcjonalnie mniej. Ocenie będzie podlegać oferowany czas usunięcia awarii w ramach usługi serwisowej, o którym szczegółowo mowa w pkt 2 i 3 Załącznika nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy. Do wyliczenia punktacji według poniższego wzoru zostanie zastosowana liczba godzin wskazana przez Wykonawcę w pkt 2 Formularza oferty załącznik nr 2 do SIWZ. czas usunięcia awarii najkrótszy (do 4 godz.) Ocena punktowa (A) = x 100 pkt czas usunięcia awarii oferty badanej (do max. 12 godz.) Końcowa ocena ofert (Ko) zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Sposób wyznaczenia końcowej oceny oferty: Ko = C x 85 % + A x 15 % XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Z Wykonawcą który przedstawi najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 i z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 Ustawy. 2. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie terminu na wniesienie odwołań lub ogłoszeniu przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 3. Wykonawca zobowiązany jest do skontaktowania się z Zamawiającym w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy. 4. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. XX Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie będzie wymagać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Wzory umów przedstawione są w załącznikach nr 6 do SIWZ. XXII Informacje w sprawie podwykonawstwa 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdz. VIII SIWZ. 5. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania 7

8 warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. VIII SIWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy. 2. Zgodnie z art. 180 ust. 1 Ustawy, wobec czynności Zamawiającego podjętych niezgodnie z Ustawą w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie Ustawy, Wykonawcy przysługuje odwołanie. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. W niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 3) odrzucenie oferty odwołującego. 5. Zgodnie z art. 182 ust. 2 odwołanie można również wnieść wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także postanowień SIWZ. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy (faksem lub za pomocą poczty elektronicznej) lub 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób a w przypadku odwołania dotyczącego ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ w terminie 5 dni odpowiednio od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub na stronie internetowej Zamawiającego. 7. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym popisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zastosowanie ma art. 27 ust 2 Ustawy. W sprawach nieunormowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy, przepisy wykonawcze do Ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Wykaz załączników do SIWZ: Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy, Nr 1a Zakres i harmonogram przeglądów systemu sygnalizacji pożaru POLON 4900, Nr 1b Zakres i harmonogram przeglądów instalacji oddymiających, Nr 1c Zakres i harmonogram przeglądów instalacji sterującej pracą kurtyn wodnych wraz z centralą CSS- ITO Bydgoszcz, Nr 1d Zakres i harmonogram przeglądów systemu sterowania drzwiami pożarowymi, Nr 2 Formularz oferty, Nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, Nr 4a Informacja w sprawie przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Nr 5 Wykaz usług, Nr 6 Wzór umowy 8

9 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów i wynikających z nich prac konserwacyjnych (usługa okresowego przeglądu) oraz usuwanie awarii na wezwanie Zamawiającego w ramach całodobowego serwisu (usługa serwisowa) dla następujących instalacji i urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w siedzibie Zamawiającego Teatrze Wielkim - Operze Narodowej (zwanym dalej Teatrem): a) system sygnalizacji pożaru POLON 4900, b) system oddymiania: klatek schodowych, szybów dźwigowych, sceny kameralnej i foyer, c) centrala CSS-ITO Bydgoszcz z elektryczną instalacją sterującej pracą kurtyn wodnych, d) system drzwi przeciwpożarowych wraz ze sterowaniem. 2. Przez usunięcie awarii w ramach usługi serwisowej Zamawiający przyjmuje następujące stany poszczególnych instalacji po wykonanej naprawie zgodnie z zasadami określonymi w 4 pkt. 2 Wzór umowy Załącznik nr 6 do SIWZ a) SSP POLON instalacja w stanie dozorowania bez alarmów uszkodzeniowych i blokad elementów na pętlach dozorowych, b) instalacja oddymiania instalacja w stanie dozorowania bez alarmów uszkodzeniowych w centralach oddymiających, c) centrala CSS-ITO centrala w stanie dozorowania bez alarmów uszkodzeniowych, d) system drzwi ppoż wraz ze sterowaniem sterowane drzwi w stanie napięciowym otwarte, po zdjęciu napięcia z chwytaków przez system SSP lub ręcznie poprzez przycisk zwalniający następuje ich zamknięcie. Zamawiający dopuszcza sytuację, w której ze względu na wyjątkowy zakres i charakter awarii zaistnieje konieczność odesłania uszkodzonego urządzenia do producenta. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na czas naprawy urządzenie zastępcze. Urządzenie zastępcze będzie musiało być dostarczone do zamawiającego w czasie oferowanym przez Wykonawcę na usuniecie awarii. 3. Zamawiający wymaga aby czas usunięcia awarii, o której mowa w pkt 2 powyżej nie przekraczał 12 godzin. Czas ten będzie liczony w godzinach od momentu przyjęcia przez Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającego o zaistnieniu awarii do momentu jej naprawy. Oferty z czasem usunięcia awarii dłuższym niż 12 godzin zostaną odrzucone 4. Wymagane jest aby Wykonawca posiadał aktualne świadectwa autoryzacji producentów urządzeń podlegających konserwacji na ich instalowanie, programowanie i konserwację. W celu wykazania powyższego Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenia w tej kwestii, zgodnie z treścią zawartą w pkt 4 Formularza oferty. 9

10 Opis techniczny instalacji i urządzeń przeciwpożarowych 1. System sygnalizacji pożaru POLON 4900 W siedzibie Zamawiającego jest zainstalowanych 8 central POLON 4900 pracujących w układzie sieciowym połączonych w pętlę parą przewodów światłowodowych. Centralki zainstalowane są w 3 różnych pomieszczeniach. Centralka nr 1 pełni funkcję centralki zbiorczej MASTER. Pozostałe centralki zaprogramowane zostały w opcji SLEVE. Stan pracy detektorów pożarowych oraz sterowań i monitorowań realizowanych przez SSP jest wizualizowany przez system InPro BMS wersja Enterprise 4.1 firmy IFTER. Łącznie na wszystkich pętlach dozorowych jest zainstalowana następująca ilość elementów: - jonizacyjnych czujek dymu DIO szt optycznych czujek dymu DOR szt czujek ciepła TUN szt ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP szt czujek radiowych DUR szt czujka liniowa DOP 6001 szt elementów kontrolno sterujących EKS szt wielowyjściowy element sterujący EWS szt. 8 - wielowejściowy element kontrolny EWK szt uniwersalna centrala sterująca UCS 6000 szt Systemy oddymiania klatek schodowych, szybów dźwigowych, sceny kameralnej i pustki nad hollem głównym na poziomie III balkonu (foyer). - Instalacja oddymiająca klatki schodowej nr 1. Wentylacja grawitacyjna realizowana w oparciu o okna oddymiające oraz jedno skrzydło drzwi (wyrzut) oraz klapę dymoszczelną z siłownikiem osiowym BELIMO (nawiew). System sterowany centralką oddymiającą. - centralka oddymiająca MCR A szt. 1 - przycisk przewietrzenia LT szt. 1 - ręczny ostrzegacz pożarowy RPO-1 szt. 7 - czujka optyczna dymu DOR-40 szt. 7 - gniazdo G-40 szt. 7 - siłownik łańcuchowy D+H typ KA-32/800-SA-SZ szt. 5 - okno ( 5 piętro) szt. 3 - klapę MCR-AMTL-PTL z siłownikiem szt. 1 - Instalacja oddymiająca klatki schodowej nr 3. Wentylacja grawitacyjna realizowana przez otwierane siłownikiem okno na taras 5 piętra (wyrzut) oraz otwierane siłownikiem okno nad drzwiami III portierni (nawiew) na poziomie parteru. System sterowany centralką oddymiającą. - centralka oddymiająca MCR A szt. 1 - przycisk przewietrzenia LT szt. 1 10

11 - ręczny ostrzegacz pożarowy RPO-1 szt. 7 - czujka optyczna dymu DOR-40 szt. 7 - gniazdo G-40 szt. 7 - siłownik łańcuchowy KA-32/800-SA-SZ D+H szt. 3 - okno ( 5 piętro) szt. 1 - Instalacja oddymiająca klatki schodowej nr 4. Wentylacja mechaniczna realizowana przez wentylator dachowy (wyrzut) oraz otwierane siłownikiem okno na poziomie parteru. System sterowany centralką oddymiającą. - centralka oddymiająca MCR A szt. 1 - ręczny ostrzegacz pożarowy RPO-1 szt. 1 - czujka optyczna dymu DOR-40 szt. 1 - gniazdo G-40 szt. 1 - wentylator dachowy VDVBF szt. 1 - siłownik łańcuchowy KA-32/800-SA-SZ firmy D+H szt. 2 - okno (parter przy IV portierni) szt. 1 - kaseta sterowniczo-sygnalizacyjna wentylacji mechanicznej szt. 1 - Instalacja oddymiająca klatki schodowej nr 5. Wentylacja grawitacyjna realizowana w oparciu o okno na poziomie 5 piętra otwierane siłownikiem (wyrzut) oraz klapę dymoszczelną z siłownikiem (nawiew). Nawiew ten sam co dla klatki nr 1. System sterowany centralką oddymiającą. - centralka oddymiająca MCR A szt. 1 - przycisk przewietrzenia LT szt. 1 - ręczny ostrzegacz pożarowy RPO-1 szt. 8 - czujka optyczna dymu DOR-40 szt. 8 - gniazdo G-40 szt. 8 - siłownik KA-32/800-SA-SZ firmy D+H szt. 2 - Instalacja oddymiająca klatki schodowej nr 6 oraz szybu i maszynowni dźwigu nr 7. Wentylacja grawitacyjna realizowana w oparciu o klapy oddymiające sterowane dwustrefową centralką oddymiającą. - dwustrefowa centralka oddymiająca MCR A szt. 1 - ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-30 szt. 8 - czujka optyczna dymu DOR-40 szt. 8 - gniazdo G-40 szt. 8 - klapa dymoszczelna ppoż MCR Ultralight C-100 szt. 2 - kaseta sterownicza wentylacji mechanicznej szt. 1 11

12 - Instalacja oddymiająca klatki schodowej nr 7 oraz szybu i maszynowni dźwigu nr 8. Wentylacja grawitacyjna realizowana w oparciu o klapy oddymiające sterowane dwustrefową centralką oddymiającą. - dwustrefowa centralka oddymiająca MCR A szt. 1 - ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-30 szt. 8 - czujka optyczna dymu DOR-40 szt. 8 - gniazdo G-40 szt. 8 - klapa dymoszczelna ppoż MCR Ultralight C-100 szt. 2 - kaseta sterownicza wentylacji mechanicznej szt. 1 - Instalacja oddymiająca klatki schodowej nr 8 oraz szybu i maszynowni dźwigu nr 11. Wentylacja grawitacyjna realizowana w oparciu o klapę oddymiającą oraz klapę pożarową z siłownikiem sterowane dwustrefową centralką oddymiającą. - dwustrefowa centralka oddymiająca MCR A szt. 1 - ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-30 szt. 8 - czujka optyczna dymu DOR-40 szt. 8 - gniazdo G-40 szt. 8 - klapa oddymiającą MCR Ultralight C-100 szt. 1 - klapę pożarową typ AMTL z siłownikiem BELLIMO szt. 1 - Instalacja oddymiająca klatki schodowej nr 9 oraz szybu i maszynowni dźwigu nr 12. Wentylacja grawitacyjna realizowana w oparciu o klapę oddymiającą oraz klapę pożarową z siłownikiem sterowane dwustrefową centralką oddymiającą. - dwustrefowa centralka oddymiająca MCR A szt. 1 - ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-30 szt. 8 - czujka optyczna dymu DOR-40 szt. 8 - gniazdo G-40 szt. 8 - klapa oddymiającą MCR Ultralight C-100 szt. 1 - klapę pożarową typ AMTL z siłownikiem BELLIMO szt. 1 - Instalacja oddymiająca klatki schodowej nr 15. Wentylacja mechaniczna realizowana przez wentylator dachowy (wyrzut) oraz otwierane siłownikiem okno na poziomie parteru. System sterowany centralką oddymiającą. - centralka oddymiająca MCR A szt. 1 - ręczny ostrzegacz pożarowy RPO-1 szt. 8 - czujka optyczna dymu DOR-40 szt. 8 - gniazdo G-40 szt. 8 - wentylator dachowy VDVBF szt. 1 - klapa dymoszczelna ppoż. 1000x1000 typ z siłownikiem szt. 2 - kaseta sterownicza wentylacji mechanicznej szt. 1 12

13 - Instalacja oddymiająca klatki schodowej nr 16. Wentylacja grawitacyjna realizowana w oparciu o okno na poziomie 5 piętra otwierane siłownikiem (wyrzut) oraz nawiew realizowany przez okno na poziomie parteru. System sterowany centralką oddymiającą. - centralka oddymiająca MCR A szt. 1 - przycisk przewietrzenia LT szt. 1 - ręczny ostrzegacz pożarowy RPO-1 szt. 7 - czujka optyczna dymu DOR-40 szt. 7 - gniazdo G-40 szt. 7 - siłownik łańcuchowy KA-32/800-SA-SZ firmy D+H szt. 4 - Instalacja oddymiająca klatki schodowej nr 19. Wentylacja mechaniczna realizowana poprzez wentylator dachowy (wyrzut) oraz otwierane siłownikami bocznymi 3 okna nad drzwiami wejściowymi na poziomie parteru. System sterowany centralką oddymiającą. - centralka oddymiająca MCR A szt. 1 - ręczny ostrzegacz pożarowy RPO-1 szt. 8 - czujka liniowa DOP-40 szt. 1 - gniazdo G-40 szt. 1 - adapter lini bocznej ADC szt. 1 - siłownik bocznymi firmy D+H szt.6 - wentylator dachowy OSRVP-500/160-4 MERCOR szt. 1 - Instalacja oddymiająca klatki schodowej nr 21 i 22. Wentylacja grawitacyjna realizowana poprzez okna szt. 2 otwierane siłownikami łańcuchowymi. System sterowany centralką oddymiającą.. - centralka oddymiająca D+H RZN 4404-K szt. 1 - ręczny ostrzegacz pożarowy RPO-1 szt. 8 - jonizacyjna czujka dymu DIO szt. 2 - gniazdo G-40 szt. 2 - siłownik boczny firmy D+H szt.2 - Instalacja oddymiająca klatki schodowej nr 24. Wentylacja mechaniczna realizowana poprzez wentylator dachowy (wyrzut) oraz otwierane siłownikami bocznymi 4 okna na poziomie parteru. System sterowany centralką oddymiającą. - centralka oddymiająca MCR A szt. 1 - ręczny ostrzegacz pożarowy RPO-1 szt. 8 - czujka liniowa DOP-40 szt. 1 - gniazdo G-40 szt. 1 - adapter lini bocznej ADC szt. 1 - siłownik bocznymi firmy D+H szt.8 - wentylator dachowy OSRVP-500/160-4 MERCOR szt. 1 13

14 - Instalacja oddymiająca klatki schodowej nr 29. Wentylacja grawitacyjna realizowana w oparciu o okno na poziomie 9 piętra otwierane siłownikiem (wyrzut) oraz nawiew realizowany przez otwierane siłownikiem okno na poziomie 6 piętra. System sterowany centralką oddymiającą.. - centralka oddymiająca MCR A szt. 1 - przycisk przewietrzenia LT szt. 1 - ręczny ostrzegacz pożarowy RPO-1 szt. 4 - czujka optyczna dymu DOR-40 szt. 4 - gniazdo G-40 szt. 4 - siłownik łańcuchowy KA-32/800-SA-SZ firmy D+H szt. 2 - Instalacja oddymiająca klatki schodowej nr 32. Wentylacja grawitacyjna realizowana w oparciu o okno na poziomie 9 piętra otwierane siłownikiem (wyrzut). System sterowany centralką oddymiającą.. - centralka oddymiająca MCR A szt. 1 - przycisk przewietrzenia LT szt. 1 - ręczny ostrzegacz pożarowy RPO-1 szt. 4 - czujka optyczna dymu DOR-40 szt. 4 - gniazdo G-40 szt. 4 - siłownik D+H typ KA-32/800-SA-SZ szt. 2 - Instalacja oddymiająca klatki schodowej nr 35. Wentylacja grawitacyjna realizowana w oparciu o okno na poziomie 9 piętra otwierane siłownikiem (wyrzut). System sterowany centralką oddymiającą. - centralka oddymiająca MCR A szt. 1 - przycisk przewietrzenia LT szt. 1 - ręczny ostrzegacz pożarowy RPO-1 szt. 4 - czujka optyczna dymu DOR-40 szt. 4 - gniazdo G-40 szt. 4 - siłownik łańcuchowy KA-32/800-SA-SZ firmy D+H szt. 2 - Instalacja oddymiająca pustki nad hollem głównym na poziomie III balkonu (foyer). Wentylacja mechaniczna realizowana w oparciu o 2 dachowe wentylatory wywiewne sterowane centralką. - centralka oddymiająca MCR A szt. 1 - ręczny ostrzegacz pożarowy RPO-1 szt. 1 - czujka liniowa dymu szt. 1 - wentylator dachowy OSRVP 630/135-6 szt. 2 - klapa z siłownikiem VS AMTEL szt. 2 - kaseta sterownicza wentylacji mechanicznej szt. 1 14

15 - Instalacja oddymiająca sceny Kameralnej. Wentylacja grawitacyjna realizowana w oparciu o klapy żaluzjowe sterowane centralką pneumatyczną. Każda z klap wyposażona jest w zabezpieczenie termiczne awaryjnego otwierania o temp. zadziałania 93º C. W skład systemu wchodzą także: czujnik deszczu oraz sprężarka powietrzna wraz z instalacją. - centralka pneumatyczna szt. 1 - klapa żaluzjowa firmy Colt szt. 3 - czujka deszczu szt. 1 - zabezpieczenie termiczne awaryjnego otwierania szt. 3 - sprężarka powietrzna wraz z instalacją szt. 1 - kaseta sterownicza szt Instalacja sterująca pracą kurtyn wodnych wraz z centrala CSS-ITO Bydgoszcz. Centrala sterująca CSS-ITO Bydgoszcz nadzoruje pracę 9 stanowisk zaworów wzbudzających. Kurtyny wodne zapewniają wydzielenie pożarowe szybów wind dźwigów towarowych od pozostałej części budynku teatru. Każda kurtyna wodna posiada własny zawór wzbudzający. - centralka sygnalizacyjno - sterująca CSS-ITO-SUG szt. 1 - zawór wzbudzający typ E-1 VIKING'A szt. 9 - przycisk START (w pomieszczeni centrali) szt. 9 - przycisk START ( przy stanowiskach wzbudzających) szt System drzwi przeciwpożarowych wraz ze sterowaniem. System sterownia drzwiami pożarowymi (14 szt.) o odporności ogniowej EI 60. Drzwi w stanie normalnej pracy otwarte. Stan taki utrzymywany jest przez chwytaki elektromagnetyczne. W przypadku alarmu pożarowego II stopnia następuje ich zamknięcie. Zamknięcie drzwi można także realizować przez przyciski zamontowane przy każdych drzwiach. - drzwi pożarowe metalowe jednoskrzydłowe szt. 1 - drzwi pożarowe metalowe dwuskrzydłowe szt. 9 - drzwi pożarowe drewniane dwuskrzydłowe szt. 4 - samozamykacz szt RKZ szt centralka sterowania drzwiami BAZ szt przycisk zamknięcia drzwi szt trzymak drzwiowy szt

16 FORMULARZ CENOWY Lp NAZWA PRZEGLĄDU ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO Kwartalny instalacji POLON CENA CAŁKOWITA BRUTTO (3 X 4) 2 Roczny instalacji POLON Kwartalny instalacji oddymiających 9 4 Roczny instalacji oddymiających 3 5 Półroczny centrali CSS-ITO 6 6 Kwartalny systemu sterowania drzwi pożarowych 12 RAZEM brutto Kwotę RAZEM brutto należy przenieść do pkt 1 formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) Zamawiający zwraca się z prośbą o staranne wypełnienie formularza i sprawdzenie obliczeń!... dn czytelny podpis wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela(przedstawicieli) wykonawcy 16

17 Załącznik nr 1a do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Zakres i harmonogram przeglądów systemu sygnalizacji pożaru POLON 4900 Zakres przeglądów kwartalnych obejmuje: 1. przeprowadzenie testów centralki sprawdzenie jej parametrów oraz czyszczenie, 2. sprawdzenie układu zasilającego i urządzeń pomiarowych, 3. sprawdzenie stanu technicznego centralki i ewentualną naprawę lub wymianę uszkodzonych i użytych elementów: przycisków, szybek, manipulatorów, bezpieczników, żarówek, baterii, zamków, papieru w drukarce, 4. sprawdzenie stanu podłączeń do centralki linii dozorowych, stanu połączeń pakietów i paneli w centralce wraz wymianą lub naprawą uszkodzonych pakietów, 5. sprawdzenie wizualnie stanu technicznego baterii akumulatorów, 6. sprawdzenie automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia w sieci 230V, 7. sprawdzenie stanu zabezpieczeń baterii akumulatorów oraz czyszczenie akumulatorów, konserwacja połączeń elektrycznych, 8. sprawdzenie stanu technicznego przewodów linii zasilajacych i sygnalizacyjnych, pętli dozorowych, zamocowania przewodów, koryt, obejm podtrzymujących, linek nośnych i ewentualną naprawę uszkodzeń łącznie z uzupełnieniem koryt i ich pokryw oraz mocowania przewodów, 9. sprawdzenie poprawności działania czujek, przycisków, wskaźników zadziałania, 10. sprawdzenie prawidłowości zadziałania monitoringu pożarowego po wygenerowaniu alarmu pożarowego i uszkodzeniowego, 11. sprawdzenie zadziałania każdej pętli, linii dozorowej poprzez losowo wybrany sygnalizator pożaru za pomocą imitatora dymu lub temperatury a w przypadku przycisku poprzez uruchomienie ręczne, (zadymienie pozostałych czujek realizuje zakładowa służba ratownicza TW-ON) Przegląd roczny obejmuje: 1. przeprowadzenie czynności zalecanych dla przeglądu kwartalnego, 2. sprawdzenie zdolności centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich jej funkcji w tym wszystkich realizowanych sterowań, 3. sprawdzenie wszystkich baterii akumulatorów: wartości napięć, prądu ładowania, 4. przeprowadzenie w wymaganych okresach pomiarów dozymetrycznych czujek dymu, 5. sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania centralek, sygnalizatorów pożaru, przycisków ROP, adapterów, wskaźników zadziałania, modułów monitorujących i sterujacych i ewentualną naprawę mocowań tych urzadzeń, Harmonogram przeglądów (przykładowy*): K przegląd kwartalny, R- przegląd roczny. Przegląd I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kwartał Kwartał Kwartał Kwartał 2015 R* K* 2016 K* K* R* K* 2017 K* K* R* K* 2018 K* K* * Faktyczny miesiąc rozpoczęcia świadczenia usługi będzie ustalony przed podpisaniem umowy z wykonawcą Razem przeglądów : kwartalnych - 9, rocznych 3. 17

18 Załącznik nr 1b do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Zakres i harmonogram przeglądów instalacji oddymiających Zakres przeglądów kwartalnych obejmuje: - dla wszystkich systemów oddymiających: 1. przeprowadzenie testów centralek, sprawdzenie jej parametrów oraz czyszczenie, 2. sprawdzenie układu zasilającego i urządzeń pomiarowych, 3. sprawdzenie stanu technicznego centralki i ewentualną naprawę lub wymianę uszkodzonych i zużytych elementów: przycisków, szybek, manipulatorów, bezpieczników, żarówek, zamków, 4. sprawdzenie stanu podłączeń do centralki linii dozorowych, stanu połączeń pakietów i paneli w centralce wraz z wymianą lub naprawą uszkodzonych pakietów, 5. sprawdzenie wizualne stanu technicznego baterii akumulatorów, 6. sprawdzenie automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia w sieci 230V, 7. sprawdzenie stanu zabezpieczeń baterii akumulatorów oraz czyszczenie akumulatorów, konserwacja połączeń elektrycznych, 8. sprawdzenie stanu technicznego przewodów linii zasilajacych i sygnalizacyjnych, pętli komunikacyjnych, zamocowania przewodów, koryt, obejm podtrzymujących, linek nośnych i ewentualną naprawę uszkodzeń łącznie z uzupełnieniem koryt i ich pokryw oraz mocowania przewodów, 9. sprawdzenie zadziałania każdej linii dozorowej poprzez losowo wybrany sygnalizator pożaru za pomocą imitatora dymu a w przypadku przycisku poprzez uruchomienie ręczne, 10. sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania centralek, kaset sterowniczych, sygnalizatorów pożaru, przycisków i ewentualną naprawę mocowania, 11. sprawdzenie poprawności działania czujek, przycisków, wskaźników zadziałania, 12. sprawdzenie poprawności sygnalizacji zadziałania oddymiania w centrali SSP POLON 4900, 13. przeprowadzenie prób wszystkich baterii akumulatorów: wartości napięć, prądu ładowania - dla systemów z klapami żaluzjowymi: 1. sprawdzenie optyczne urządzeń systemu, 2. uruchomienie klap za pomocą kompresora z pulpitu centralki pneumatycznej oraz ze skrzynki alarmowej. 3. sprawdzenie optyczne klap po otwarciu, 4. sprawdzenie elementów mocujących i ewentualne przesmarowanie mechanizmów i okuć, 5. sprawdzenie prawidłowości zamykania klap i ewentualna regulacja mechanizmów, 6. spuszczenie kondensatu ze zbiornika kompresora wykorzystując zawór odwadniający, -dla systemów z oknami oddymiającymi i klapami dymowymi : 1. optyczną kontrolę urządzeń systemu, 2. uruchomienie poprzez losowo wybraną czujkę za pomocą imitatora dymu, przycisku RPO i przycisku przewietrzania, 3. sprawdzenie optyczne okien i klap po otwarciu, kata uchylenia, 4. sprawdzenie elementów mocujących siłowniki i ewentualną naprawę mocowń, 5. sprawdzenie prawidłowości zamykania okien i klap z ewentualna regulacją oraz przesmarowaniem okuć, 6. sprawdzenie prawidłowości zadziałania centralek pogodowych, klap transferowych, - dla systemów z wentylatorami wyciągowymi: 1. optyczną kontrolę stanu wentylatora, mocowania wentylatora do podłoża, 2. sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych, 3. uruchomienie wentylatora z poziomu kasety sterującej, 18

19 4. uruchomienie poprzez losowo wybraną czujkę za pomocą imitatora dymu, przycisku RPO, 5. sprawdzenie poprawności sygnalizacji pracy wentylatora w centrali sterującej, 6. sprawdzenie prawidłowości zadziałania klap transferowych, Zakres przeglądów rocznych systemu z klapami żaluzjowymi obejmuje wykonanie: 1. czynności wymaganych dla przeglądu kwartalnego dla systemu z klapami żaluzjowymi, 2. wymianę filtra powietrza i oleju w kompresorze, 3. uruchomienie klap za pomocą naboju z dwutlenkiem węgla CO 2 z zadziałaniem termowyzwalaczy, 4. uzupełnienie naboi z CO 2 i termowyzwalaczy. Harmonogram przeglądów (przykładowy*): K przegląd kwartalny, R- przegląd roczny. Przegląd I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kwartał Kwartał Kwartał Kwartał 2015 R* K* 2016 K* K* R* K* 2017 K* K* R* K* 2018 K* K* * Faktyczny miesiąc rozpoczęcia świadczenia usługi będzie ustalony przed podpisaniem umowy z wykonawcą Razem przeglądów : kwartalnych - 9, rocznych 3. 19

20 Załącznik nr 1c do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Zakres i harmonogram przeglądów instalacji sterującej pracą kurtyn wodnych wraz z centralą CSS-ITO Bydgoszcz. Zakres przeglądów półrocznych obejmuje: 1. przeprowadzenie testów centrali sprawdzenie prawidłowości przyjęcia i obróbki sygnałów wszystkich funkcji realizowanych przez centralę (od ręcznych przycisków uruchamiających, przekazania sygnału do gaszenia, stanu odliczania i uruchamiania, opóźnienia sygnału gaszenia, stanu uszkodzenia, stanu zablokowania, stanu wyładowania), 2. sprawdzenie stanu technicznego centralki i ewentualną naprawę lub wymianę uszkodzonych i zużytych elementów: przycisków, szybek, manipulatorów, wyświetlaczy, bezpieczników, żarówek, zamków. 3. sprawdzenie stanu podłączeń do centralki linii sterujących (przycisków), stanu połączeń pakietów i paneli w centralce wraz z wymianą lub naprawą uszkodzonych pakietów, 4. sprawdzenie prawidłowości działania strefowych modułów sterowania MSUG, 5. sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów, sprawdzenie wartości napięć, prądu ładowania, 6. sprawdzenie automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia w sieci 230V, 7. sprawdzenie stanu zabezpieczeń baterii akumulatorów oraz czyszczenie akumulatorów, konserwacja połączeń elektrycznych, pomiar parametrów akumulatorów, 8. sprawdzenie stanu technicznego koryt i stanu mocowania przewodów linii zasilajacych, sygnalizacyjnych i ewentualną naprawę uszkodzeń łącznie z uzupełnieniem koryt i ich pokryw oraz mocowania przewodów. Harmonogram przeglądów (przykładowy*): P - przegląd półroczny,. Przegląd I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kwartał Kwartał Kwartał Kwartał 2015 P* 2016 P* P* 2017 P* P* 2018 P* * Faktyczny miesiąc rozpoczęcia świadczenia usługi będzie ustalony przed podpisaniem umowy z wykonawcą Razem przeglądów : półrocznych 6. 20

Warszawa: Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze

Warszawa: Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze Warszawa: Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej Numer ogłoszenia: 142414-2015;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Usługę konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Usługę konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku ZAPYTANIE OFERTOWE na: Usługę konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku Bobrek, 15.12.2015 r. 1 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl Warszawa: Usługa drukowania offsetowego i cyfrowego materiałów informacyjnych i promocyjnych (mały format) na potrzeby Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 332842-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nr BZP.2421.5.2012.JS załącznik nr 4 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania w budynkach

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl/ Łódź: ŚWIADZCZENIE USŁUGI PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH, KONSERWACJI ORAZ NAPRAW BIEŻĄCYCH

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy

Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy 1. Umowa obejmuje trzyletni okres współpracy z możliwością przedłużenia o jeden rok. 2. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie zaświadczeń o

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa druku oraz oprawy Książki sezonu 2015/2016 Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 102752-2015; data zamieszczenia:

Warszawa: Usługa druku oraz oprawy Książki sezonu 2015/2016 Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 102752-2015; data zamieszczenia: Warszawa: Usługa druku oraz oprawy Książki sezonu 2015/2016 Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 102752-2015; data zamieszczenia: 04.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Administracji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Wykonanie i dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Warszawa: Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz Systemu Wydruku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-07-22 16:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2015-06-22 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 Jasionka 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 www.rzeszowairport.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa konserwacji systemów sygnalizacji włamań i napadu oraz systemów telewizji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta 57/59 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu ul. Bohaterów Getta 1 Zgorzelec, dnia 01.04.2016 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr MBP.271.01.2016 Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 18/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarsko,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ.

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ. ZAMAWIAJĄCY: Główny Urząd Geodezji i Kartografii SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-01-19 12:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 25.08.2014 r. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Tarnobrzegu woj. podkarpackie MT.2370.8.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl/zam%c3%b3wienia-publiczne/dostawy/poni%c5%bcej-207-000-euro Wrocław: II.2420.1.005.13.MJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU 76-200 SŁUPSK UL.DOMINIKAŃSKA 5-9 TEL. (059): 842-40-81; DYR: 842-65-18; FAX: 842-65-18 e mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl; http://www.muzeum.slupsk.pl; www.muzeum.swolowo.pl;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dostawy opakowań na posiłki (naczyń jednorazowych), opakowań do kontaktu z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Usługa drukowania materiałów informacyjnych i promocyjnych (duży format) na potrzeby Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 72803-2014; data zamieszczenia: 03.04.2014 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Talony 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Talony 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365918-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Talony 2015/S 202-365918 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Usługę skanowania - digitalizacji starodruków

Usługę skanowania - digitalizacji starodruków ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY im. Emanuela Ringelbluma 00-090 Warszawa, ul. Tłomackie 3/5 Tel. (22) 827 92 21, fax: (22) 827 83 72, e- mail: secretary@jhi.pl NIP 5252445827 REGON 141689541 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) nr ref.: SSCS/ZP/1/2013 tel.: +48 535 883 688 fax: +48 (046) 874 27 93 e-mail: communal-service@tlen.pl www.communalservice.pl ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Socjalna Communal Service ul. Sienkiewicza 10/12

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Dostawa i montaż rękawów do wyciągu spalin do Centrum Kształceni... 1 Gdańsk: Dostawa i montaż rękawów do wyciągu spalin do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1w Gdańsku, ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%20...

Strona 1 z 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%20... Strona 1 z 5 Warszawa: Usługi konserwacji i naprawy elektrycznych systemów ppoż. i systemów oddymiania w budynkach WAT: Akademik Wojskowy Nr 1 przy ul. gen. S. Kaliskiego 17, Dom Studencki Nr 1 przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo