REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2012 Dyrektora ZEO w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie określa organizację i zasady funkcjonowania Zespołu. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 2 1) Zespole należy przez to rozumieć Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, 2) obsłudze bezpośredniej należy przez to rozumieć: a) bezpośrednią obsługę placówek dzielnic: I-VII, b) bezpośrednią obsługę placówek dzielnic: VIII-XIII, c) bezpośrednią obsługę placówek dzielnic: XIV-XVIII, 3) Dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, 4) zastępca Dyrektora należy przez to rozumieć zastępcę, który jest równocześnie kierownikiem Ośrodka Kolonijno-Wczasowego Gołkowice, 5) Głównym Księgowym należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, 6) zastępcy Głównego Księgowego należy przez to rozumieć: a) zastępcę Głównego Księgowego ds. obsługi finansowo księgowej, płacowej i planistycznej obsługiwanych placówek, b) zastępcę Głównego Księgowego ds. obsługi likwidatury głównej oraz obsługi bezpośredniej placówek, 7) Sekcją PKZP i Sekcją ZFŚS kieruje Główny Specjalista/Kierownik 8) kierownik obsługi bezpośredniej- należy przez to rozumieć: a) kierownika obsługi bezpośredniej placówek oświatowych dzielnic: I VII, b) kierownika obsługi bezpośredniej placówek oświatowych dzielnic: VIII XIII, c) kierownika obsługi bezpośredniej placówek oświatowych dzielnic: XIV XVIII, 9) głównym specjaliście/ kierowniku należy przez to rozumieć: głównego specjalistę ds. księgowości Zespołu, sprawozdawczości zbiorczej oraz rozliczeń i księgowości zadań około oświatowych, 1

2 10) kierowniku ds. organizacyjnych należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za dział organizacyjny Zespołu i księgowość materiałową, 11) kierownikach należy przez to rozumieć kierowników wewnętrznych komórek organizacyjnych Zespołu, 12) pion należy przez to rozumieć zależność służbową wynikającą ze Schematu Organizacyjnego Zespołu, 13) dział należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną realizującą powierzone zadania, 14) sekcja należy przez to rozumieć mniejszą komórkę organizacyjną realizującą powierzone zadania, 15) regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie. 3 Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie działa na podstawie Uchwały Nr LXXII/916/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków-Zachód w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania Statutu oraz likwidacji jednostek budżetowych: Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków-Południe i Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków-Wschód Zespół jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. 2. Siedzibą Zespołu i obszarem działania jest Gmina Miejska Kraków. 3. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Prezydent Miasta Krakowa. 4. Prezydent Miasta Krakowa może powierzyć wykonywanie nadzoru nad działalnością Zespołu Zastępcy Prezydenta lub kierującemu w Urzędzie Miasta Krakowa komórką organizacyjną właściwą do spraw oświaty. 5. Regulamin pracy i wynagrodzeń pracowników Zespołu wprowadza Dyrektor Zespołu. 6. Podstawą działania Zespołu jest roczny plan finansowy jednostki. 7. Zespół realizuje zadania ze środków finansowych zatwierdzonych uchwałą budżetową i przekazywanych z budżetu gminy. 8. Środki na działalność prowadzoną przez Zespół przekazywane są na rachunek Zespołu prowadzony przez bank wybrany do obsługi budżetu Gminy Miejskiej Kraków i mogą być wykorzystane przez Zespół do wysokości planu finansowego. Rozdział II Zasady kierowania Zespołem 5 1. Na czele Zespołu stoi Dyrektor, który kieruje jednostką jednoosobowo i ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jej pracy oraz osiągnięte przez tę jednostkę wyniki. 2. Dyrektora Zespołu wyłonionego w drodze konkursu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Krakowa. 3. Dyrektor zarządza Zespołem i reprezentuje Zespół na zewnątrz, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Krakowa. 2

3 4. Dyrektor Zespołu jest upoważniony do reprezentowania Zespołu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, urzędami jak również innymi organami orzekającymi w sprawach objętych zakresem działania Zespołu oraz udzielania dalszych pełnomocnictw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 5. Dyrektor zarządza Zespołem osobiście mając do pomocy podległych mu: zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego, zastępców Głównego Księgowego, kierowników, głównych specjalistów, kierowników działów i sekcji. 6. Prezydent Miasta Krakowa może udzielić dyrektorowi Zespołu pełnomocnictw w innych sprawach, nieobjętych statutem do reprezentowania Gminy Miejskiej Kraków. 7. Działalnością działu lub sekcji kieruje kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Dyrektor Zespołu. 8. Dyrektor Zespołu może powierzyć zastępcy Dyrektora dodatkowo nadzór nad działem lub sekcją. 9. Kierownicy kierują samodzielnie powierzonymi im komórkami i podlegają bezpośrednio Dyrektorowi bądź osobom przez niego wskazanym, w zależności od podziału kompetencji ustalonych w regulaminie wewnętrznym Zespołu. 10. Zastępstwa dla kierowników pionów są uzgadniane z Dyrektorem, Kierowników poszczególnych komórek zastępuje pracownik uzgodniony z kierującym pionem. Rozdział III Organizacja Zespołu 6 1. Zespół tworzą komórki organizacyjne jak w schemacie organizacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. 2. Podległość służbowa wynika ze schematu organizacyjnego. 3. Dyrektorowi Zespołu podlegają bezpośrednio: a) zastępca Dyrektora będący równocześnie kierownikiem Ośrodka Kolonijno- Wczasowego Gołkowice b) Główny Księgowy c) kierownik ds. organizacyjnych d) pracownicy sekcji: Radców Prawnych, BHP, informatycznej, obsługi, e) kierownicy działów: Przygotowującego i rozliczającego inwestycje i remonty; Realizacji inwestycji, remontów i awarii f) stanowisko ds. kadr g) kierownicy sekcji: Zamówień Publicznych, Projektów Unijnych 4. Głównemu Księgowemu podlegają: a) zastępca Głównego Księgowego ds. obsługi finansowo księgowej, płacowej i planistycznej obsługiwanych placówek, b) zastępca Głównego Księgowego ds. obsługi likwidatury głównej oraz obsługi bezpośredniej placówek, c) główny specjalista/kierownik ds. PKZP i ZFŚS. d) główny specjalista/kierownik ds. księgowości Zespołu, sprawozdawczości zbiorczej oraz rozliczeń i księgowości około oświatowej. 5. Strukturę wewnętrzną komórki organizacyjnej, zasady funkcjonowania, tryb pracy określają wewnętrzne procedury komórki organizacyjnej. 6. Gł. Księgowy może wydawać dyspozycje kierownikowi ds. organizacyjnych. 3

4 7. Szczegółowy zakres czynności kierowników komórek organizacyjnych opracowują kierujący poszczególnymi pionami, szczegółowy zakres czynności pracowników komórek organizacyjnych opracowuje kierownik komórki organizacyjnej w uzgodnieniu z kierującym pionem. 8. Procedura wewnętrzna komórki organizacyjnej winna zawierać postanowienia ogólne określające: a) zasady funkcjonowania komórki organizacyjnej, b) wyznaczenie pracownika pełniącego zastępstwo w czasie nieobecności Kierownika komórki organizacyjnej (w przypadku samodzielnego stanowiska pracy wyznaczenie pracownika pełniącego zastępstwo w czasie nieobecności), c) podstawowe obowiązki pracowników, z uwzględnieniem zadań powierzonych przez Gminę Miejską Kraków. 9. Procedury wewnętrzne podlegają stałej aktualizacji, a w odniesieniu do pracowników nowo przyjętych są ustalane w ciągu 14 dni od ich zatrudnienia. 10. Procedurę wewnętrzną przechowuje Kierownik komórki organizacyjnej. 11. Zespół jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Zespołu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor Zespołu. 12. Zastępcę Dyrektora zatrudnia i zwalnia Dyrektor Zespołu. 13. Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy, Zastępcy Głównego Księgowego, Kierownicy, Główni Specjaliści, Kierownicy działów, sekcji oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska, działają w ramach powierzenia, upoważnienia oraz zakresu czynności podpisanych przez kierującego pionem. 14. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni wyznaczony w drodze wewnętrznego zarządzenia Zastępca Dyrektora lub inna osoba do tego upoważniona Do zadań i obowiązków zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego, zastępców Głównego Księgowego, głównych specjalistów, kierowników obsługi bezpośredniej i kierownika ds. organizacyjnych oraz kierowników działu lub sekcji należy: a) organizacja pracy w podległych komórkach organizacyjnych i na samodzielnych stanowiskach pracy, b) odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań przez podległe komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, c) opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych, regulaminów, instrukcji i procedur dotyczących bieżącej działalności Zespołu oraz ich realizacja, d) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy Zespołu w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień, e) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników postanowień aktów wewnętrznych i uregulowań obowiązujących w Zespole, f) prowadzenie i aktualizacja baz danych dotyczących podstawowych informacji o Zespole w postaci zapisów elektronicznych i współpraca ze stanowiskami ds. informatyki w zakresie aktualizacji tych danych, g) usprawnianie organizacji, metod i form pracy Zespołu, h) usprawnianie systemu rejestracji i obiegu dokumentów oraz aktualizacja procedur załatwiania spraw, i) dbałość o kompetentną i kulturalną obsługę interesantów. 8 4

5 Komórki organizacyjne Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie podległe Głównemu Księgowemu Zespołu 1. Obsługa- Księgowa, Płacowa, Planistyczna Placówek Do zakresu Działu Ksiąg Rachunkowych należy: a) przyjmowanie, dekretowanie sprawdzanie pod względem kompletności dokumentów w zakresie działalności bieżącej, zadań zleconych jednostek budżetowych oraz wydzielonego rachunku dochodów (wyciągi bankowe, raporty kasowe, zestawienia list płac i inne), b) prowadzenie wstępnej rejestracji wydatków rzeczowych przed dokonaniem ich wypłaty, pod kątem zabezpieczenia środków w planie finansowym, c) powadzenie zapisów księgowych w księgach rachunkowych zapisy syntetyka, d) prowadzenie pełnej analityki kont rozrachunkowych, e) miesięczne zamykanie kont analitycznych i syntetycznych, uzgadnianie i analiza salda, f) sporządzanie wydruków komputerowych obrotów i sald kont ksiąg głównych oraz zestawień sald ksiąg pomocniczych niezbędnych do sporządzenia sprawozdań, g) sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, h) przechowywanie dokumentów księgowych związanych z obsługą finansowo-księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do zakresu Działu Wynagrodzeń należy: a) naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych i innych z zakresu ubezpieczeń społecznych, b) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników obsługiwanych przez Zespół placówek na podstawie aktualizowanej pełnej dokumentacji, c) sporządzanie przelewów wynagrodzeń pracowników na indywidualne konta pracowników zgodnie z naliczeniem w listach płac, d) sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, e) sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 oraz załączników, f) sporządzanie raportów miesięcznych dla pracowników oraz zleceniobiorców ZUS RMUA, g) sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, raportów RCA, raportów RSA oraz terminowe przekazywanie w/w dokumentów do ZUS drogą elektroniczną, h) sporządzanie przelewów na konto ZUS i US zgodnie z miesięcznymi deklaracjami, i) wykonywanie zbiorczych zestawień przelewów dotacji na wynagrodzenia i pochodne, j) sporządzanie właściwych wydruków do księgowości, k) sporządzanie zaświadczeń o dochodach dla emerytów za cały rok dla celów ZUS l) sporządzanie zaświadczeń dla pracowników, m) sporządzanie na koniec roku druków PIT 4R, n) sporządzanie list płac i dokonywanie wypłat z konta ZFŚS m.in. świadczenia urlopowe, dofinansowane do wypoczynku, zapomogi oraz naliczanie podatku od bonów, o) dokonywanie wypłat, przelewów, sporządzanie zestawień do księgowości z umów zleceń i umów o dzieło p) przygotowywanie danych płacowych potrzebnych do sporządzania sprawozdań wykonywanych przez placówki, dział planowania i dział księgowości, q) sporządzanie sprawozdań dotyczących wynagrodzeń, 5

6 r) sporządzanie druku IWA dla celów obliczenia przez ZUS wysokości składki wypadkowej, s) prowadzenie korespondencji z komornikiem, Urzędem Skarbowym oraz ZUS dot. zajęcia wynagrodzenia i spraw bieżących, t) sporządzanie druków ZUS Z-3 dla osób zwolnionych w celu wyliczenia zasiłku chorobowego, u) rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS-ie oraz zgłaszanie członków rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego. Do zakresu Działu Planowania należy: a) gromadzenia danych do przygotowania projektów planów finansowych placówek, b) współudział w opracowaniu projektów planów finansowych dla poszczególnych placówek, c) opracowanie zbiorczych projektów planów finansowych wg. działów, rozdziałów, paragrafów i zadań budżetowych d) dokonywanie zmian w planach finansowych poszczególnych placówek na podstawie decyzji Urzędu Miasta Krakowa, e) pisemne informowanie odpowiednie komórki organizacyjne Zespołu i dyrektorów placówek o zmianach, f) zgodnie z decyzją Dyrektora placówki, sporządzanie i przesyłanie wniosków do Urzędu Miasta Krakowa dotyczących zmian w planach finansowych placówek, g) dokonywanie analiz realizacji wydatków oraz przygotowanie stosownych wniosków w tym zakresie do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, h) zgodnie z decyzją Dyrektora placówki, dokonywanie zmian miedzy paragrafami w planach finansowych, na podstawie zatwierdzonych powiadomień o dokonanych przeniesieniach, i) prowadzenie dokumentacji planistycznej, sprawozdawczej oraz zadaniowej dla każdej placówki oddzielnie, j) opracowanie sprawozdań z wykonania budżetu zadaniowego, k) dokonywanie analiz na polecenie Wydziału Edukacji i Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Krakowa, l) współpraca z działem wynagrodzeń, działem księgowości oraz działem likwidatury głównej i działem obsługi bezpośredniej w ramach analiz planów finansowych, m) prowadzenie na bieżąco ewidencji planu finansowego placówek, zmian zmniejszających i zwiększających plan finansowy. 2. Obsługa - dział Likwidatury Głównej i dział Obsługi Bezpośredniej Do zakresu: 1) Działu Likwidatury Głównej należy: a) wprowadzanie do zobowiązań faktur/rachunków z pełna analityką budżetową i zadaniową dla każdej placówki, b) bieżące sporządzanie przelewów w systemie ZSZO, c) czuwanie nad terminowym regulowaniem płatności faktur/rachunków, d) sporządzanie wydruku ZOB z dekretami pod każdą fakturę/rachunek, e) zasilanie kont placówek (w wysokości równej wartości realizowanych faktur/ rachunków), f) weryfikacja, sprawdzanie pod względem formalno rachunkowym i rozliczanie rachunków/faktur płatnych gotówką lub przelewem, g) rozliczenia i odprowadzenia dochodów budżetowych, 6

7 h) zasilanie kont placówek na wypłaty: - wynagrodzeń nauczycieli, - wypłat dodatkowych, - przelewów ZUS oraz podatku, - wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi, - wypłat godzin ponadwymiarowych, i) analiza kont pod względem poprawności sporządzenia przelewów, różnych wpływów, mylnych zasileń i wpłat, j) grupowanie faktur/rachunków wg placówki i przekazywanie kompletu dokumentów do działu księgowości. 2 ) Działu Obsługi Bezpośredniej należy: a) ewidencjonowanie pobranych i rozliczonych zaliczek przez placówki, b) sprawdzenie faktur/rachunków pod względem formalnym, c) prowadzenie ewidencji planu finansowego oraz wykonania paragrafu 4220, d) analizowanie wykonania, informowanie Dyrektora placówki o mogących nastąpić przekroczeniach lub oszczędnościach w planie finansowym paragrafu 4220, e) monitorowanie dokonywanych zmian w planie finansowym paragrafu 4220, f) przyjmowanie faktur/rachunków przelewowych, rozliczeń gotówkowych, g) przekazywanie do kasy wykazu zaliczek do pobrania oraz dokumentów rozliczenia zaliczek, h) zestawienie faktur wg placówek i przekazywanie do działu księgowości, i) sporządzanie przelewu w przypadku krótkiego terminu zapłaty. 3) Kasy: a) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, czeków, kwitariuszy przychodowych dla poszczególnych działalności, b) dokonywanie wypłat gotówkowych, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych, d) wystawianie i realizowanie czeków, e) sporządzanie raportów kasowych odrębnie dla każdej działalności placówki. 3. Obsługa - Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej zwanej dalej PKZP i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego dalej ZFŚS Do zakresu zadań Sekcji PKZP należy: 1) przyjmowanie i przygotowywanie dokumentów na posiedzenia Zarządu PKZP oraz przygotowywanie informacji o sprawach bieżących, 2) weryfikacja pod względem formalnym wniosków o pożyczki, zwrot wkładów, wypłatę zapomóg losowych i innych świadczeń, 3) uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu PKZP, 4) przygotowywanie list wypłat, przelewów dla pracowników z tytułu udzielonych pożyczek, 5) comiesięczne przekazywanie list potrąceń do obsługiwanych samodzielnych placówek oraz do działu wynagrodzeń Zespołu dla placówek obsługiwanych przez Zespół, księgowanie wyciągów bankowych i raportów kasowych list potrąceń obsługiwanych placówek, 6) ewidencjonowanie wpłat i wypłat na indywidualnych kartotekach członków, 7) księgowanie na kontach syntetycznych, 7

8 8) zestawienie sald wkładów i pożyczek, sporządzanie rocznego bilansu, korespondencja z bankiem, obsługiwanymi placówkami i członkami PKZP, 9) czuwanie nad terminowym ściąganiem należności, windykacja należności. Do zakresu zadań Sekcji ZFŚS należy: 1) przygotowanie materiałów dotyczących pożyczek oraz uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach Zespołu ds. uzgodnień pomiędzy Dyrektorem Zespołu a zakładowymi organizacjami związków zawodowych działającymi na terenie placówek, oraz sporządzanie protokołów z w/w posiedzeń, 2) organizowanie obsługi posiedzeń Komisji socjalnych, 3) weryfikacja i przygotowanie umów przyznanych pożyczek z ZFŚS na cele mieszkaniowe, przekazywanie odpowiednich dokumentów do działu likwidatury głównej, kasy, działu wynagrodzeń Zespołu dla placówek obsługiwanych przez Zespół oraz do placówek samodzielnych, a) przekazywanie informacji dotyczących przebiegu spłaty pożyczki do działu wynagrodzeń, b) prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych przyznanych świadczeń, c) prowadzenie księgowości analitycznej funduszu mieszkaniowego, d) prowadzenie i rozliczenia świadczeń socjalnych, zgodnie z regulaminem funduszu, e) przyjmowanie wniosków o udzielanie zapomóg zdrowotnych, f) prowadzenie analitycznego rozliczania, ewidencji i przygotowywanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji funduszu zdrowia, 4) uaktualnianie danych pracowników, 5) prowadzenie dziennika podawczego, 6) udzielanie informacji dotyczących stanu funduszu placówki, 7) czuwanie nad terminowym ściąganiem należności i windykacja należności, 8) przygotowywanie sprawozdań, 9) prowadzenie korespondencji. Do zakresu zadań Sekcji ZFŚS dla emerytów i rencistów należy: 1) prowadzenie dziennika podawczego, udzielanie wszelkich informacji dla emerytów i rencistów z placówek podległych Gminie Kraków, 2) przyjmowanie i wydawanie wniosków o udzielanie zapomóg zdrowotnych, 3) rejestrowanie i wstępna weryfikacja wniosków o udzielanie zapomóg zdrowotnych, 4) przyjmowanie i wydawanie wniosków świadczeń socjalnych, 5) przyjmowanie i weryfikacja wniosków udzielenia pożyczek remontowych, 6) dofinansowania lub sfinansowania wycieczek, wczasów, leczenia sanatoryjnego, wyjść do kina, teatru zgodnie z regulaminem, 7) organizowanie i uczestniczenie w posiedzeniach Komisji, 8) przygotowywanie list do wypłat i przelewów udzielonych świadczeń, 9) prowadzenie rozliczeń finansowo księgowych przyznanych świadczeń, 10) prowadzenie analitycznej księgowości przyznanych pożyczek remontowych, 11) czuwanie nad terminowym ściąganiem należności i windykacja należności, 12) prowadzenie korespondencji w ramach ZFŚS, 13) współpraca z przedstawicielami placówek oświatowych. 8

9 4. Obsługa zbiorczej sprawozdawczości wszystkich placówek oraz zadań około oświatowych i Zespołu Do zakresu Działu należy: 1) obsługa finansowo-księgowa zadań wynikających z: a) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień, b) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, c) Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, 2) obsługa finansowo-księgowa dotacji celowych, 3) obsługa finansowo-księgowa zadań dotyczących: a) wyjazdów śródrocznych, b) wypoczynku w okresie ferii letnich i zimowych, c) obozów naukowych, d) zajęć pozalekcyjnych, e) wymiany międzynarodowej, 4) obsługa finansowo-księgowa: a) pomocy udzielanej polskim rodzinom z krajów byłego ZSRR, b) nagród i stypendiów dla uczniów i nauczycieli, c) nagród dla uczniów i ich nauczycieli laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych, d) dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, e) stypendiów naukowych dla szczególnie uzdolnionych studentów I i II stopnia krakowskich uczelni wyższych. 5) obsługa zadań powierzonych przez dzielnice Krakowa, 6) realizacja w imieniu Gminy Miejskiej Kraków zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zewnętrznych, 7) obsługa zadań Gminy Miejskiej Kraków realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień, 8) obsługa spraw wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a organizacjami Związków Zawodowych, 9) obsługa spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli, 10) obsługa funduszu doskonalenia zawodowego nauczycieli, 11) organizacja badań profilaktycznych pracowników samorządowych placówek. 12) zbiorcza sprawozdawczość obsługiwanych placówek, Zespołu oraz zadań, powierzonych przez Wydziały Urzędu Miasta Krakowa, 13) odprowadzenie dochodów do Urzędu Miasta Krakowa, 14) obsługa finansowo- księgowa innych kont bankowych konta, 15) obsługa finansowo księgowa administrowanych nieruchomości, 16) obsługa finansowo- księgowa wydzielonego rachunku dochodów Zespołu, 17) obsługa finansowo- księgowa Zespołu. 5. Księgowość Projektów Unijnych Do zakresu Sekcji należy: 1) prowadzenie księgowości w zakresie realizacji projektów programów ze środków UE m.in. COMENIUS, POKL i inne, 2) przyjmowanie, dekretowanie, sprawdzanie pod względem kompletności dokumentów księgowych, 3) prowadzenie wstępnej rejestracji wydatków przed dokonaniem ich wypłaty, analizowanie zgodności z planem finansowym projektu 9

10 4) prowadzenie syntetycznych i analitycznych zapisów księgowych w księgach rachunkowych, 5) sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych, finansowych oraz wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami, 6) współpraca w sporządzaniu projektów planów finansowych i planów finansowych. Komórki organizacyjne Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie podległe Dyrektorowi Zespołu: 9 1. Dział Organizacyjny Do zakresu zadań Działu należy prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych, a w szczególności: 1) prowadzenie sekretariatu, nadzór nad dziennikami podawczymi, obsługa sieci telefonicznej, 2) zaopatrywanie pracowników Zespołu w niezbędny sprzęt biurowo gospodarczy oraz zakup i wydawanie kart oraz biletów MPK, 3) prowadzenie ewidencji przyjętych i wydanych do użytkowania druków ścisłego zarachowania, 4) zamawianie i prowadzenie zakupu czasopism oraz wydawnictw fachowych, 5) prowadzenie spraw związanych z transportem wynajętym i własnym, 6) opracowywanie pism i materiałów dla Dyrektora Zespołu, 7) sporządzanie notatek z przeprowadzanych narad przez Dyrektora Zespołu z kadrą kierowniczą Zespołu i kontrahentami zewnętrznymi, 8) weryfikacja pod względem merytorycznym dokumentów finansowych dotyczących spraw Zespołu, 9) zarządzanie i administrowanie na poziomie Zespołu, pracy systemu SWPU (system elektronicznego obiegu dokumentów i przepływu spraw), 10) opracowywanie projektów zarządzeń i poleceń Dyrektora Zespołu dotyczących doskonalenia organizacji i zarządzania, opracowywani procedur i regulaminów wewnętrznych Zespołu, 11) prowadzenie rejestrów zarządzeń i poleceń Dyrektora Zespołu oraz procedur i regulaminów wewnętrznych Zespołu, 12) współudział w przygotowaniach przez Wydział Edukacji projektów aktów normatywnych, 13) prowadzenie zakładowego archiwum zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 15) koordynacja pracy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą, 16) obsługa nieruchomości w podstawowym zakresie, do którego należy: a) prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych w budynkach placówek oświatowych obsługiwanych przez Zespół, b) prowadzenie ewidencji najemców lokali mieszkalnych oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw własnościowych nieruchomości, c) rozliczanie i kalkulowanie wysokości stawek czynszowych oraz za dostarczone media, d) udział w odbiorach robót budowlanych przeprowadzanych w lokalach 10

11 mieszkalnych oraz uczestniczenie we wszystkich czynnościach ( wizje lokalne i inne) dotyczących nieruchomości, e) prowadzenie dokumentacji wynikającej z przeprowadzanych przeglądów technicznych oraz współuczestniczenie w przekazywaniu lokali mieszkalnych obsługiwanych przez Zespół, f) administrowanie mieszkań zlokalizowanych w budynkach placówek g) nadzór nad utrzymaniem budynków przeznaczonych na cele oświatowe, usytuowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, a oddanych w dzierżawę, najem, użyczenie lub użytkowanie innym podmiotom, h) prowadzenie rejestru umów najmu zawieranych przez obsługiwane placówki oświatowe. i) prowadzenie spraw z zakresu organizacji Zespołu a w szczególności: prowadzenie rejestru skarg, wniosków i interpelacji oraz czuwanie nad ich terminowym załatwianiem, 17) prowadzenie księgowości materiałowej w zakresie: a) uzgadnianie analitycznej ewidencji inwentarzowej dla środków trwałych, nisko cennych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych znajdujących się w danej placówce z kontami syntetycznymi, b) weryfikacja wartości umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, c) weryfikacja planu amortyzacji dla każdego środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych w danej placówce, d) dokonywanie aktualizacji wyceny środków trwałych zgodnie z przepisami i decyzją Dyrektora placówki, e) sporządzanie sprawozdania o ruchu i stanie środków trwałych F-03 do urzędu statystycznego oraz informacji o stanie mienia komunalnego, f) sporządzanie dowodów księgowych rozliczających wyniki inwentaryzacji, g) sporządzanie dowodów księgowych dotyczących księgowania: przyjętych przez placówkę darowizn, decyzji Dyrektora placówki ujętych w protokole kasacji lub protokole zamienników, h) sporządzanie weryfikacji kont majątkowych, i) sporządzanie załączników do bilansu. 2. Sekcja Radców Prawnych Do zakresu Sekcji należy: 1) kontrola zawieranych przez Zespół oraz obsługiwane placówki oświatowe umów cywilno - prawnych pod kątem ich zgodności z prawem, 2) parafowanie zawieranych umów i aneksów przez Zespół i placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Miejską Kraków, a przekazane do prowadzenia przez Zespół zgodnie z wykazem, o którym mowa w 4 ust 5 statutu ZEO w Krakowie, 3) wydawanie opinii prawnych na potrzeby komórek organizacyjnych Zespołu i Dyrektorów placówek oświatowych, 4) reprezentowanie Zespołu i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, a przekazanych do prowadzenia Zespołowi zgodnie z wykazem, o którym mowa w 4 ust 5 statutu ZEO w Krakowie, przed sądami powszechnymi, administracyjnymi jak również innymi organami orzekającymi w sprawach objętych zakresem działania, 11

12 5) wydawanie komunikatów prawnych dotyczących aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, 6) sporządzanie wzorów umów i pism. 3. Sekcja BHP Do zakresu Sekcji BHP należy: 1) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz p. poż., 2) służba bhp pełni funkcje doradcze i kontrolne, w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole oraz dla dyrektorów placówek oświatowych obsługiwanych przez ZEO oraz placówek samobilansujących. 3) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w Zespole lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. 4) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, 5) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy, 6) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy, 7) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą. 8) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, dokumentacji postępowań powypadkowych i odszkodowawczych, dokonywanie oceny ryzyka zawodowego. 9) dokonywanie okresowych ocen i analiz stanu BHP i p. poż., sporządzanie w tym zakresie stosownych sprawozdań, 10) przeprowadzanie szkoleń pracowników Zespołu w zakresie obowiązujących przepisów BHP, 11) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków, 12) obsługa dyrektorów i zastępców dyrektorów placówek oświatowych w zakresie wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, dokumentacji postępowań powypadkowych i odszkodowawczych, dokonywanie oceny ryzyka zawodowego. 13) prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych dyrektorów i zastępców dyrektorów placówek oświatowych obsługiwanych przez ZEO oraz placówek samobilansujących. 14) pracownicy sekcji biorą udział w przygotowywaniu i realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych w obiektach oświatowych. 15) sekcja przygotowuje i prowadzi obsługę przetargu dot. kompleksowej obsługi placówek oświatowych i oświatowo - wychowawczych. 12

13 4. Stanowisko ds. Kadr Do zakresu stanowiska ds. Kadr należy prowadzenie spraw związanych z obsługą kadrową pracowników Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności w zakresie zatrudniania pracowników: 1) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, 2) prowadzenie ewidencji pracowników, 3) prowadzenie teczek akt osobowych pracowników, 4) zapewnienie zgodności obsady ze schematem organizacyjnym i przyjętą etatyzacją, 5) prowadzenie spraw związanych z urlopami i niezdolnością do pracy z tytułu choroby i inne 6) wydawanie i prolongowanie legitymacji ubezpieczeniowych, 7) prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniami oraz karami i nagrodami dla pracownika oraz ocenę pracownika, 8) współdziałanie z właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie zatrudnienia, 9) rejestrowanie i wystawianie delegacji służbowych, 10) prowadzenie spraw związanych z przejściem pracowników na rentę i emeryturę, 11) Ustalenie wg obowiązujących przepisów uprawnień do należności i świadczeń wynikających ze stosunków pracy oraz sporządzanie wniosków w tym zakresie 12) Kierowanie na badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne), 13) Comiesięczne sporządzanie deklaracji i ustalanie wpłat na PFRON 14) Sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i spraw kadrowych dla GUS i na potrzeby innych urzędów, 15) Udział w przygotowaniu i prowadzeniu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, 16) Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowujących pracowników i członków ich rodzin w programie PŁATNIK, 17) Prowadzenie danych w bazie ZSZO w module Kadry, 18) Przygotowanie listy obecności dla pracowników. 5. Sekcja Informatyczna Do zakresu Sekcji Informatyków należy: 1) koordynacja podejmowanych przedsięwzięć w Zespole związanych z systemami informatycznymi i oprogramowaniem, 2) organizacja prac na stanowiskach ds. obsługi informatycznej w Zespole, 3) stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, 4) zabezpieczenie danych cyfrowych przed ich utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a) tworzenie procedur bezpieczeństwa danych oraz ich informatyczne wdrażanie, 5) administrowanie serwerami Zespołu, nadzór nad oprogramowaniem, siecią i sprzętem komputerowym, a) archiwizacja odtwarzanie danych znajdujących się na serwerach lokalnych, b) zarządzanie usługami internetowymi w domenie zeo.krakow.pl oraz profilu Zespołu na c) naprawy i modernizacja sprzętu komputerowego, redystrybucja tonerów, 6) utrzymanie teleinformatyczne ciągłości pracy Zespołu, 7) rejestrowanie awarii lokalnych i awarii Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą, 8) kontakt z firmami i instytucjami zewnętrznymi w sytuacjach braku możliwości realizacji w/w zadań. 13

14 6. Sekcja Obsługi Do zakresu Sekcji Obsługi Zespołu należy: 1) zapewnienie dozoru i ochrony obiektu biurowego Zespołu, obiektów i terenów będących w zarządzie Zespołu, 2) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem obiektu biurowego i majątku Zespołu, obiektów i terenów będących w zarządzie Zespołu oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności jednostki, 3) utrzymanie czystości i porządku w obiektach i na terenie przynależnym do obiektu, 4) monitorowanie terminów przeglądów i ubezpieczeń obiektu. Do zakresu Kierowcy (kierowców) należy: 1) obsługa transportowa Zespołu, 2) doręczanie i odbiór poczty z urzędów wskazanych przez przełożonego, 3) przewożenie przesyłek i zapewnienie ich ochrony, 4) ewidencjowanie i rozliczanie kart drogowych. Do zakresu Archiwisty należy: 1) Prowadzenie zakładowego archiwum i przechowywanie dokumentów m. in. kadrowo - płacowych oraz finansowo - księgowych zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 7. Dział Przygotowujący i Rozliczający Inwestycje i Remonty Do zakresu działania Działu należy: 1) współpraca z radami dzielnic w zakresie wniosków dotyczących zadań priorytetowych poprzez analizę technicznych i finansowych możliwości realizacji zadań objętych poszczególnymi wnioskami, ich wypełnienie i przedłożenie do podpisu Dyrektora Zespołu. 2) wykonanie i aktualizacja harmonogramów rocznych inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami, 3) sporządzenie wniosków budżetowych dotyczących zmian w budżecie bieżącym i Wieloletnim Planie Finansowym, 4) prowadzenie planów rzeczowo finansowych odrębnie dla zadań remontowych oraz inwestycyjnych, 5) analiza planów rzeczowo finansowych dla zadań remontowych i inwestycyjnych pod kątem wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 6) prowadzenie uzgodnień z działem remontów i inwestycji w zakresie kompletności dokumentów i spełnienia wymogów formalnych przy realizacji planu zadań remontowych i inwestycyjnych, 7) prowadzenie postępowań o udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane, dostawy lub usługi realizowane w pionie remontów i inwestycji, których wartość nie przekracza wysokości kwoty wynikającej z art.4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującymi procedurami w tym: a) prowadzenie rejestru tych postępowań, b) przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nieobjętych trybami ustawy Prawo zamówień publicznych, b) sporządzenie umów dotyczących prowadzonych postępowań wraz z ich ewidencją, 8) rozliczenie poszczególnych zadań remontowych i inwestycyjnych, 9) uzgodnienie i sporządzenie kart inwestycji dla zadań i zakupów inwestycyjnych,. 14

15 10) prowadzenie rejestru PK i PT, 11) przygotowanie przekazania inwestycji użytkownikowi oraz służbom księgowym Zespołu, 12) sporządzenie zestawień miesięcznych dotyczących zaangażowania środków remontowych, inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych wynikającego z zawartych umów, 13) sporządzenie sprawozdawczości i statystyki w zakresie realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych zgodnie obowiązującymi procedurami i przepisami, 14) sporządzanie innych sprawozdań, zestawień oraz materiałów dotyczących zadań realizowanych w ramach działu, zgodnie z potrzebami poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta oraz na wniosek innych podmiotów występujących o udostępnień tego typu informacji, 15) prowadzenie bieżącej korespondencji wynikającej z zakresu działania działu. 8. Dział Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii Do zakresu Działu należy: 1) przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadań priorytetowych, powierzonych i innych na podstawie planu remontów, 2) prowadzenie dokumentacji niezbędnej do rokowań z Wykonawcami w sprawie warunków umów, 2) sprawdzanie i aktualizowanie na bieżąco planu remontów, 3) prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej, 4) prowadzenie rejestru umów, zleceń awarii i kontroli stanu technicznego, 5) weryfikacja dostarczanej dokumentacji projektowej pod względem kompletności i poprawności technicznej oraz przygotowywanie materiałów przetargowych, 6) sprawdzanie kosztorysów ofertowych pod względem zgodności z przedmiarem, 7) kontrola i nadzór nad realizacją zadań przez Wykonawców również w zakresie dotyczącym stosowania prawidłowych technologii (komisje, spotkania, rady budów, wizytowanie budów), sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 8) organizowanie odbiorów częściowych i końcowych zadań remontowych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy, 9) prowadzenie rejestru obowiązkowych przeglądów w obsługiwanych placówkach: a) przegląd instalacji elektrycznej, b) przegląd instancji gazowej, c) przeglądy 5-letnie budynków, d) przeglądy 1- dno roczne budynków, 10) przygotowanie dokumentacji do postępowania przetargowego zmierzającego do wyłonienia wykonawcy realizującego zadania w ramach obowiązkowych przeglądów placówek, reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 15

16 9. Sekcja Zamówień Publicznych Do zadań Działu Zamówień Publicznych należy kompleksowa obsługa Zespołu w zakresie regulowanym ustawą Prawo zamówień publicznych, tj. organizacja i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz procedur wewnętrznych: 1) prowadzenie rejestru postępowań o udzielenie zamówień publicznych (z podziałem na poszczególne projekty unijne i zamówienia pozostałe), 2) wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia, w tym przygotowanie projektu zarządzenia kierownika zamawiającego o powołaniu i odwołaniu członków komisji, 3) prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej postępowań, 4) przygotowywanie kompletu specyfikacji dla wykonawców, 5) ustalenie wartości szacunkowej, 6) wydawanie specyfikacji i prowadzenie rejestru wydanych specyfikacji w formie Kart pobrania dokumentów przetargowych, 7) zamieszczanie ogłoszenia o zamówieniach na zasadach określonych w ustawie, 8) odpowiadanie za przesyłanie informacji dot. prowadzonego postępowania w przypadkach i na zasadach określonych ustawą, 9) zarządzanie pod stroną internetową zamawiającego dot. prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie przewidzianym ustawą, 10) sporządzanie projektu umowy z wybranym wykonawcą, 11) przedstawienie sporządzonej umowy do podpisu Dyrektora Zespołu oraz Głównemu Księgowemu, 12) prowadzenie rejestru zawartych umów (z podziałem na poszczególne projekty unijne i zamówienia pozostałe), 13) przesyłanie, niezwłocznie po zawarciu umowy, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do publikacji na zasadach określonych w ustawie, 14) kompletowanie dokumentacji postępowania z każdego etapu procedury udzielenia zamówienia publicznego, przechowywanie dokumentacji oraz ofert w sposób gwarantujący ich nienaruszalność, przez okres określony w ustawie, 15) przesyłanie roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach zamawiającego do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 10. Sekcja Projekty Unijne Do zakresu Sekcji należy: 1) prowadzenie korespondencji związanej z realizacją projektów przez Zespół w części administracyjno finansowo księgowej, 2) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej realizowanych projektów w części administracyjno finansowo księgowej, 3) czuwanie nad prawidłową realizacją zapisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, 4) koordynowanie prac zespołów kadry zarządzającej w poszczególnych projektach, 5) organizowanie i dokumentowanie spotkań realizatora projektu z kadrą zarządzającą, 6) tworzenie wewnętrznych procedur i zarządzeń Dyrektora ZEO w zakresie realizacji projektów unijnych, 7) tworzenie planu prac dotyczących postępowań przetargowych, 8) weryfikacja wniosków o płatność i wszelkich dokumentów (m. in. harmonogramy, wnioski w sprawie zmian w projektach itp.), 16

17 9) dokonywanie zakupu sprzętu, wyposażenia, art. biurowych, finansowanych ze środków UE w ramach danego projektu, 10) współpraca przy tworzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zakupów dokonywanych w ramach realizowanych projektów, 11) przekazywanie zakupionego majątku do placówek oświatowych biorących udział w projekcie zgodnie z obowiązującą procedurą w tym zakresie, 12) sporządzanie sprawozdań do Urzędu Miasta Krakowa (Wydział Edukacji, Biuro Funduszy Europejskich) oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 13) prowadzenie planów finansowych dla realizowanych projektów, dokonywanie zmian budżetowych, sporządzanie wniosków, powiadomień zgodnie z instrukcją planowania obowiązującą w Gminie Miejskiej Kraków, 14) prowadzenie likwidatury dla wydatków realizowanych w ramach projektów unijnych (gotówka, przelewy), 15) bieżące monitorowanie postępu realizowanych projektów. 11. Ośrodek Kolonijno - Wczasowy Gołkowice 1) Do zakresu działania Ośrodka Kolonijno - Wczasowego Gołkowice należy przygotowanie i organizowanie: a) kolonii letnich i zimowych, b) zielonych szkół, obozów sportowych, obozów młodzieżowych, c) narad, konferencji, wycieczek szkolnych, ognisk, wesel, d) wczasów rodzinnych, krótkich pobytów 2) Obsługa finansowo administracyjna oraz techniczna. Rozdział IV Zakres działania Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie 10 Wszystkie komórki organizacyjne Zespołu współpracują ze sobą i podmiotami zewnętrznymi dla optymalnej realizacji zadań, w szczególności z władzami dzielnic i przedstawicielami placówek. Rozdział V Postanowienia końcowe 11 Status prawny pracowników Zespołu określa ustawa o pracownikach samorządowych. 12 Graficzny schemat organizacyjny Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. 17

UCHWAŁA NR LXXII/916/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009 r.

UCHWAŁA NR LXXII/916/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009 r. UCHWAŁA NR LXXII/916/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków Zachód w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 202/2012 Dyrektora ZEO w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiki Oświaty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w programie komputerowym VULCAN, działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.2.2017 Burmistrza Tłuszcza z dnia 2 stycznia 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TŁUSZCZU Tłuszcz, styczeń 2017 R o z d z i a ł I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy.

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy. I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, wewnętrzną strukturę oraz zakres działania Ośrodka Edukacji w Bieruniu. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

BIURA KADR I SZKOLEŃ

BIURA KADR I SZKOLEŃ URZĄD M. ST. WARSZAWY TEKST JEDNOLITY TYMCZASOWEGO WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI BIURA KADR I SZKOLEŃ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie 11 ust. 9 tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 listopada 2011 r. STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Gminnego Zespołu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU 1. Regulamin Organizacyjny Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, zwany dalej regulaminem, określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO W BOLESŁAWCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO W BOLESŁAWCU REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO W BOLESŁAWCU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Bolesławcu działa na podstawie: 1. Uchwały

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w GRZEGORZEWIE

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w GRZEGORZEWIE Załącznik do Uchwały Nr XX/124/2016 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 23 listopada 2016 r. STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w GRZEGORZEWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w Głogowie Małopolskim z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 31 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH. z dnia 24 października 2016 roku

Kraków, dnia 31 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH. z dnia 24 października 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 31 października 2016 r. Poz. 6061 UCHWAŁA NR XXIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH z dnia 24 października 2016 roku w sprawie dostosowania prawno-organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 6682 UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. 3. MZOPO jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Rozdział I. 3. MZOPO jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Załącznik nr 1 - Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zespołu Placówek Oświatowych w Rybniku REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Załącznik do Zarządzenia 36/2011 kierownika DDPS z dnia 09 września 2011 roku Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013 Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50,. II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 8 Statutu Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu zarządzam, co następuje:

Na podstawie 8 Statutu Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 1/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚWIATOWEGO ZESPOŁU EKONOMICZNEGO W Tarnobrzegu z dnia 02 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Załącznik do Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Nr 0161/3/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Przysuskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych jest jednostką organizacyjną Gminy Góra Kalwaria w dalszych rozdziałach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH z dnia 27 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Zakładu Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych w Jezioranach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Zakład Usług Komunalnych w Radomiu jest jednostką budŝetową Gminy Miasta Radomia. 2. UŜyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/343/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie. z dnia 24 listopada 2016 roku

Uchwała Nr XXV/343/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie. z dnia 24 listopada 2016 roku Uchwała Nr XXV/343/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zapewnienia przez Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie wspólnej obsługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do Zarządzenia nr 3 / 2010 dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Gminny Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Jedlińsku zwany dalej GZEAS działa na podstawie:

Gminny Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Jedlińsku zwany dalej GZEAS działa na podstawie: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/37/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 września 2012 r. Statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Jedlińsku Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Gminny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM Załącznik do Zarządzenia Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Chełmie Śląskim Nr 1/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku

UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Lubaczów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 8161 UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK Stanowisko ds. księgowości podatkowej OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol Referatu: FK

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 5470 UCHWAŁA NR XXVI/149/16 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/198/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 17 października 2016 r.

Warszawa, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/198/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 17 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 10834 UCHWAŁA NR XVII/198/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 17 października 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 5371 UCHWAŁA NR XXXI/393/2013 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/323/2000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/232/2016 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/232/2016 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/232/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów oraz nadania jej statutu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 11 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 11 maja 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany STATUTU Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Obornikach stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/252/12

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / / 2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016 roku

Uchwała Nr / / 2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016 roku Uchwała Nr / / 2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie: wspólnej obsługi placówek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wadowicach Działając

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /./2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 2016 r

UCHWAŁA NR /./2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 2016 r UCHWAŁA NR /./2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 2016 r PROJEKT w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna" oraz nadania jej statutu Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC 1 Dział Płac, jest jednostką organizacyjną administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, działającą w ramach Kwestury, powołaną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 7/20 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 2 grudnia 20 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. Na podstawie 9

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR V/40/16 RADY GMINY W CHLEWISKACH. z dnia 28 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR V/40/16 RADY GMINY W CHLEWISKACH. z dnia 28 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 6178 UCHWAŁA NR V/40/16 RADY GMINY W CHLEWISKACH z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 398/XXII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 27 września 2016 r.

UCHWAŁA NR 398/XXII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 27 września 2016 r. UCHWAŁA NR 398/XXII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie reorganizacji obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/128/16 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 27 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/128/16 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 27 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/128/16 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 27 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Zakładu Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych w Jezioranach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/433/14 RADY GMINY JASIENICA. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/433/14 RADY GMINY JASIENICA. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XL/433/14 RADY GMINY JASIENICA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU 1 Załącznik do Zarządzenia nr 4/V/2009 Burmistrz Miastka z dnia14 stycznia REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/184/2016 RADY GMINY W BUDZOWIE. z dnia 28 września 2016 roku

Kraków, dnia 14 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/184/2016 RADY GMINY W BUDZOWIE. z dnia 28 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 października 2016 r. Poz. 5822 UCHWAŁA NR XIX/184/2016 RADY GMINY W BUDZOWIE z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi oświatowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/195/10 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 27 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXX/195/10 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 27 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXX/195/10 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie:utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Wiśniowej i nadania mu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 233/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych oraz nadania statutu.

Uchwała Nr 233/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych oraz nadania statutu. Uchwała Nr 233/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych oraz nadania statutu. Na podstawie art. 10a, art. 10b oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU Załącznik do uchwały Nr XXII/163/08 Rady Gminy Pcim z dnia 31.07.2008 r. STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakład Obsługi Szkół zwany dalej Zakładem jest gminną jednostką

Bardziej szczegółowo

Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie

Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/BOJO-F/2009 Dyrektora z dnia 14 grudnia 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Jednostka Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie, zwana dalej BOJO jest jednostką

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SIEPRAWIU. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SIEPRAWIU. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/343/2006 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 września 2006 r. sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej- Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Sieprawiu i nadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WISŁA

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WISŁA Projekt z dnia 15 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WISŁA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/79/95 Rady Miasta Wisła z dnia 29 listopada 1995 r. w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 134/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 134/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 134/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie: procedury organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 3538 UCHWAŁA NR XXI/162/12 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

11) Przedszkole Miejskie Nr 16 im. Jasia i Małgosi w Mielcu, 12) Przedszkole Miejskie Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Smoka Felusia w Mielcu.

11) Przedszkole Miejskie Nr 16 im. Jasia i Małgosi w Mielcu, 12) Przedszkole Miejskie Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Smoka Felusia w Mielcu. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2016 r. w sprawie likwidacji Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli i Żłobków w Mielcu, utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 167/05 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 30.12.2005r. R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

Bardziej szczegółowo