REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2012 Dyrektora ZEO w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie określa organizację i zasady funkcjonowania Zespołu. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 2 1) Zespole należy przez to rozumieć Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, 2) obsłudze bezpośredniej należy przez to rozumieć: a) bezpośrednią obsługę placówek dzielnic: I-VII, b) bezpośrednią obsługę placówek dzielnic: VIII-XIII, c) bezpośrednią obsługę placówek dzielnic: XIV-XVIII, 3) Dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, 4) zastępca Dyrektora należy przez to rozumieć zastępcę, który jest równocześnie kierownikiem Ośrodka Kolonijno-Wczasowego Gołkowice, 5) Głównym Księgowym należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, 6) zastępcy Głównego Księgowego należy przez to rozumieć: a) zastępcę Głównego Księgowego ds. obsługi finansowo księgowej, płacowej i planistycznej obsługiwanych placówek, b) zastępcę Głównego Księgowego ds. obsługi likwidatury głównej oraz obsługi bezpośredniej placówek, 7) Sekcją PKZP i Sekcją ZFŚS kieruje Główny Specjalista/Kierownik 8) kierownik obsługi bezpośredniej- należy przez to rozumieć: a) kierownika obsługi bezpośredniej placówek oświatowych dzielnic: I VII, b) kierownika obsługi bezpośredniej placówek oświatowych dzielnic: VIII XIII, c) kierownika obsługi bezpośredniej placówek oświatowych dzielnic: XIV XVIII, 9) głównym specjaliście/ kierowniku należy przez to rozumieć: głównego specjalistę ds. księgowości Zespołu, sprawozdawczości zbiorczej oraz rozliczeń i księgowości zadań około oświatowych, 1

2 10) kierowniku ds. organizacyjnych należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za dział organizacyjny Zespołu i księgowość materiałową, 11) kierownikach należy przez to rozumieć kierowników wewnętrznych komórek organizacyjnych Zespołu, 12) pion należy przez to rozumieć zależność służbową wynikającą ze Schematu Organizacyjnego Zespołu, 13) dział należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną realizującą powierzone zadania, 14) sekcja należy przez to rozumieć mniejszą komórkę organizacyjną realizującą powierzone zadania, 15) regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie. 3 Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie działa na podstawie Uchwały Nr LXXII/916/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków-Zachód w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania Statutu oraz likwidacji jednostek budżetowych: Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków-Południe i Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków-Wschód Zespół jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. 2. Siedzibą Zespołu i obszarem działania jest Gmina Miejska Kraków. 3. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Prezydent Miasta Krakowa. 4. Prezydent Miasta Krakowa może powierzyć wykonywanie nadzoru nad działalnością Zespołu Zastępcy Prezydenta lub kierującemu w Urzędzie Miasta Krakowa komórką organizacyjną właściwą do spraw oświaty. 5. Regulamin pracy i wynagrodzeń pracowników Zespołu wprowadza Dyrektor Zespołu. 6. Podstawą działania Zespołu jest roczny plan finansowy jednostki. 7. Zespół realizuje zadania ze środków finansowych zatwierdzonych uchwałą budżetową i przekazywanych z budżetu gminy. 8. Środki na działalność prowadzoną przez Zespół przekazywane są na rachunek Zespołu prowadzony przez bank wybrany do obsługi budżetu Gminy Miejskiej Kraków i mogą być wykorzystane przez Zespół do wysokości planu finansowego. Rozdział II Zasady kierowania Zespołem 5 1. Na czele Zespołu stoi Dyrektor, który kieruje jednostką jednoosobowo i ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jej pracy oraz osiągnięte przez tę jednostkę wyniki. 2. Dyrektora Zespołu wyłonionego w drodze konkursu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Krakowa. 3. Dyrektor zarządza Zespołem i reprezentuje Zespół na zewnątrz, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Krakowa. 2

3 4. Dyrektor Zespołu jest upoważniony do reprezentowania Zespołu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, urzędami jak również innymi organami orzekającymi w sprawach objętych zakresem działania Zespołu oraz udzielania dalszych pełnomocnictw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 5. Dyrektor zarządza Zespołem osobiście mając do pomocy podległych mu: zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego, zastępców Głównego Księgowego, kierowników, głównych specjalistów, kierowników działów i sekcji. 6. Prezydent Miasta Krakowa może udzielić dyrektorowi Zespołu pełnomocnictw w innych sprawach, nieobjętych statutem do reprezentowania Gminy Miejskiej Kraków. 7. Działalnością działu lub sekcji kieruje kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Dyrektor Zespołu. 8. Dyrektor Zespołu może powierzyć zastępcy Dyrektora dodatkowo nadzór nad działem lub sekcją. 9. Kierownicy kierują samodzielnie powierzonymi im komórkami i podlegają bezpośrednio Dyrektorowi bądź osobom przez niego wskazanym, w zależności od podziału kompetencji ustalonych w regulaminie wewnętrznym Zespołu. 10. Zastępstwa dla kierowników pionów są uzgadniane z Dyrektorem, Kierowników poszczególnych komórek zastępuje pracownik uzgodniony z kierującym pionem. Rozdział III Organizacja Zespołu 6 1. Zespół tworzą komórki organizacyjne jak w schemacie organizacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. 2. Podległość służbowa wynika ze schematu organizacyjnego. 3. Dyrektorowi Zespołu podlegają bezpośrednio: a) zastępca Dyrektora będący równocześnie kierownikiem Ośrodka Kolonijno- Wczasowego Gołkowice b) Główny Księgowy c) kierownik ds. organizacyjnych d) pracownicy sekcji: Radców Prawnych, BHP, informatycznej, obsługi, e) kierownicy działów: Przygotowującego i rozliczającego inwestycje i remonty; Realizacji inwestycji, remontów i awarii f) stanowisko ds. kadr g) kierownicy sekcji: Zamówień Publicznych, Projektów Unijnych 4. Głównemu Księgowemu podlegają: a) zastępca Głównego Księgowego ds. obsługi finansowo księgowej, płacowej i planistycznej obsługiwanych placówek, b) zastępca Głównego Księgowego ds. obsługi likwidatury głównej oraz obsługi bezpośredniej placówek, c) główny specjalista/kierownik ds. PKZP i ZFŚS. d) główny specjalista/kierownik ds. księgowości Zespołu, sprawozdawczości zbiorczej oraz rozliczeń i księgowości około oświatowej. 5. Strukturę wewnętrzną komórki organizacyjnej, zasady funkcjonowania, tryb pracy określają wewnętrzne procedury komórki organizacyjnej. 6. Gł. Księgowy może wydawać dyspozycje kierownikowi ds. organizacyjnych. 3

4 7. Szczegółowy zakres czynności kierowników komórek organizacyjnych opracowują kierujący poszczególnymi pionami, szczegółowy zakres czynności pracowników komórek organizacyjnych opracowuje kierownik komórki organizacyjnej w uzgodnieniu z kierującym pionem. 8. Procedura wewnętrzna komórki organizacyjnej winna zawierać postanowienia ogólne określające: a) zasady funkcjonowania komórki organizacyjnej, b) wyznaczenie pracownika pełniącego zastępstwo w czasie nieobecności Kierownika komórki organizacyjnej (w przypadku samodzielnego stanowiska pracy wyznaczenie pracownika pełniącego zastępstwo w czasie nieobecności), c) podstawowe obowiązki pracowników, z uwzględnieniem zadań powierzonych przez Gminę Miejską Kraków. 9. Procedury wewnętrzne podlegają stałej aktualizacji, a w odniesieniu do pracowników nowo przyjętych są ustalane w ciągu 14 dni od ich zatrudnienia. 10. Procedurę wewnętrzną przechowuje Kierownik komórki organizacyjnej. 11. Zespół jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Zespołu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor Zespołu. 12. Zastępcę Dyrektora zatrudnia i zwalnia Dyrektor Zespołu. 13. Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy, Zastępcy Głównego Księgowego, Kierownicy, Główni Specjaliści, Kierownicy działów, sekcji oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska, działają w ramach powierzenia, upoważnienia oraz zakresu czynności podpisanych przez kierującego pionem. 14. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni wyznaczony w drodze wewnętrznego zarządzenia Zastępca Dyrektora lub inna osoba do tego upoważniona Do zadań i obowiązków zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego, zastępców Głównego Księgowego, głównych specjalistów, kierowników obsługi bezpośredniej i kierownika ds. organizacyjnych oraz kierowników działu lub sekcji należy: a) organizacja pracy w podległych komórkach organizacyjnych i na samodzielnych stanowiskach pracy, b) odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań przez podległe komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, c) opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych, regulaminów, instrukcji i procedur dotyczących bieżącej działalności Zespołu oraz ich realizacja, d) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy Zespołu w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień, e) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników postanowień aktów wewnętrznych i uregulowań obowiązujących w Zespole, f) prowadzenie i aktualizacja baz danych dotyczących podstawowych informacji o Zespole w postaci zapisów elektronicznych i współpraca ze stanowiskami ds. informatyki w zakresie aktualizacji tych danych, g) usprawnianie organizacji, metod i form pracy Zespołu, h) usprawnianie systemu rejestracji i obiegu dokumentów oraz aktualizacja procedur załatwiania spraw, i) dbałość o kompetentną i kulturalną obsługę interesantów. 8 4

5 Komórki organizacyjne Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie podległe Głównemu Księgowemu Zespołu 1. Obsługa- Księgowa, Płacowa, Planistyczna Placówek Do zakresu Działu Ksiąg Rachunkowych należy: a) przyjmowanie, dekretowanie sprawdzanie pod względem kompletności dokumentów w zakresie działalności bieżącej, zadań zleconych jednostek budżetowych oraz wydzielonego rachunku dochodów (wyciągi bankowe, raporty kasowe, zestawienia list płac i inne), b) prowadzenie wstępnej rejestracji wydatków rzeczowych przed dokonaniem ich wypłaty, pod kątem zabezpieczenia środków w planie finansowym, c) powadzenie zapisów księgowych w księgach rachunkowych zapisy syntetyka, d) prowadzenie pełnej analityki kont rozrachunkowych, e) miesięczne zamykanie kont analitycznych i syntetycznych, uzgadnianie i analiza salda, f) sporządzanie wydruków komputerowych obrotów i sald kont ksiąg głównych oraz zestawień sald ksiąg pomocniczych niezbędnych do sporządzenia sprawozdań, g) sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, h) przechowywanie dokumentów księgowych związanych z obsługą finansowo-księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do zakresu Działu Wynagrodzeń należy: a) naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych i innych z zakresu ubezpieczeń społecznych, b) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników obsługiwanych przez Zespół placówek na podstawie aktualizowanej pełnej dokumentacji, c) sporządzanie przelewów wynagrodzeń pracowników na indywidualne konta pracowników zgodnie z naliczeniem w listach płac, d) sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, e) sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 oraz załączników, f) sporządzanie raportów miesięcznych dla pracowników oraz zleceniobiorców ZUS RMUA, g) sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, raportów RCA, raportów RSA oraz terminowe przekazywanie w/w dokumentów do ZUS drogą elektroniczną, h) sporządzanie przelewów na konto ZUS i US zgodnie z miesięcznymi deklaracjami, i) wykonywanie zbiorczych zestawień przelewów dotacji na wynagrodzenia i pochodne, j) sporządzanie właściwych wydruków do księgowości, k) sporządzanie zaświadczeń o dochodach dla emerytów za cały rok dla celów ZUS l) sporządzanie zaświadczeń dla pracowników, m) sporządzanie na koniec roku druków PIT 4R, n) sporządzanie list płac i dokonywanie wypłat z konta ZFŚS m.in. świadczenia urlopowe, dofinansowane do wypoczynku, zapomogi oraz naliczanie podatku od bonów, o) dokonywanie wypłat, przelewów, sporządzanie zestawień do księgowości z umów zleceń i umów o dzieło p) przygotowywanie danych płacowych potrzebnych do sporządzania sprawozdań wykonywanych przez placówki, dział planowania i dział księgowości, q) sporządzanie sprawozdań dotyczących wynagrodzeń, 5

6 r) sporządzanie druku IWA dla celów obliczenia przez ZUS wysokości składki wypadkowej, s) prowadzenie korespondencji z komornikiem, Urzędem Skarbowym oraz ZUS dot. zajęcia wynagrodzenia i spraw bieżących, t) sporządzanie druków ZUS Z-3 dla osób zwolnionych w celu wyliczenia zasiłku chorobowego, u) rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS-ie oraz zgłaszanie członków rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego. Do zakresu Działu Planowania należy: a) gromadzenia danych do przygotowania projektów planów finansowych placówek, b) współudział w opracowaniu projektów planów finansowych dla poszczególnych placówek, c) opracowanie zbiorczych projektów planów finansowych wg. działów, rozdziałów, paragrafów i zadań budżetowych d) dokonywanie zmian w planach finansowych poszczególnych placówek na podstawie decyzji Urzędu Miasta Krakowa, e) pisemne informowanie odpowiednie komórki organizacyjne Zespołu i dyrektorów placówek o zmianach, f) zgodnie z decyzją Dyrektora placówki, sporządzanie i przesyłanie wniosków do Urzędu Miasta Krakowa dotyczących zmian w planach finansowych placówek, g) dokonywanie analiz realizacji wydatków oraz przygotowanie stosownych wniosków w tym zakresie do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, h) zgodnie z decyzją Dyrektora placówki, dokonywanie zmian miedzy paragrafami w planach finansowych, na podstawie zatwierdzonych powiadomień o dokonanych przeniesieniach, i) prowadzenie dokumentacji planistycznej, sprawozdawczej oraz zadaniowej dla każdej placówki oddzielnie, j) opracowanie sprawozdań z wykonania budżetu zadaniowego, k) dokonywanie analiz na polecenie Wydziału Edukacji i Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Krakowa, l) współpraca z działem wynagrodzeń, działem księgowości oraz działem likwidatury głównej i działem obsługi bezpośredniej w ramach analiz planów finansowych, m) prowadzenie na bieżąco ewidencji planu finansowego placówek, zmian zmniejszających i zwiększających plan finansowy. 2. Obsługa - dział Likwidatury Głównej i dział Obsługi Bezpośredniej Do zakresu: 1) Działu Likwidatury Głównej należy: a) wprowadzanie do zobowiązań faktur/rachunków z pełna analityką budżetową i zadaniową dla każdej placówki, b) bieżące sporządzanie przelewów w systemie ZSZO, c) czuwanie nad terminowym regulowaniem płatności faktur/rachunków, d) sporządzanie wydruku ZOB z dekretami pod każdą fakturę/rachunek, e) zasilanie kont placówek (w wysokości równej wartości realizowanych faktur/ rachunków), f) weryfikacja, sprawdzanie pod względem formalno rachunkowym i rozliczanie rachunków/faktur płatnych gotówką lub przelewem, g) rozliczenia i odprowadzenia dochodów budżetowych, 6

7 h) zasilanie kont placówek na wypłaty: - wynagrodzeń nauczycieli, - wypłat dodatkowych, - przelewów ZUS oraz podatku, - wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi, - wypłat godzin ponadwymiarowych, i) analiza kont pod względem poprawności sporządzenia przelewów, różnych wpływów, mylnych zasileń i wpłat, j) grupowanie faktur/rachunków wg placówki i przekazywanie kompletu dokumentów do działu księgowości. 2 ) Działu Obsługi Bezpośredniej należy: a) ewidencjonowanie pobranych i rozliczonych zaliczek przez placówki, b) sprawdzenie faktur/rachunków pod względem formalnym, c) prowadzenie ewidencji planu finansowego oraz wykonania paragrafu 4220, d) analizowanie wykonania, informowanie Dyrektora placówki o mogących nastąpić przekroczeniach lub oszczędnościach w planie finansowym paragrafu 4220, e) monitorowanie dokonywanych zmian w planie finansowym paragrafu 4220, f) przyjmowanie faktur/rachunków przelewowych, rozliczeń gotówkowych, g) przekazywanie do kasy wykazu zaliczek do pobrania oraz dokumentów rozliczenia zaliczek, h) zestawienie faktur wg placówek i przekazywanie do działu księgowości, i) sporządzanie przelewu w przypadku krótkiego terminu zapłaty. 3) Kasy: a) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, czeków, kwitariuszy przychodowych dla poszczególnych działalności, b) dokonywanie wypłat gotówkowych, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych, d) wystawianie i realizowanie czeków, e) sporządzanie raportów kasowych odrębnie dla każdej działalności placówki. 3. Obsługa - Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej zwanej dalej PKZP i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego dalej ZFŚS Do zakresu zadań Sekcji PKZP należy: 1) przyjmowanie i przygotowywanie dokumentów na posiedzenia Zarządu PKZP oraz przygotowywanie informacji o sprawach bieżących, 2) weryfikacja pod względem formalnym wniosków o pożyczki, zwrot wkładów, wypłatę zapomóg losowych i innych świadczeń, 3) uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu PKZP, 4) przygotowywanie list wypłat, przelewów dla pracowników z tytułu udzielonych pożyczek, 5) comiesięczne przekazywanie list potrąceń do obsługiwanych samodzielnych placówek oraz do działu wynagrodzeń Zespołu dla placówek obsługiwanych przez Zespół, księgowanie wyciągów bankowych i raportów kasowych list potrąceń obsługiwanych placówek, 6) ewidencjonowanie wpłat i wypłat na indywidualnych kartotekach członków, 7) księgowanie na kontach syntetycznych, 7

8 8) zestawienie sald wkładów i pożyczek, sporządzanie rocznego bilansu, korespondencja z bankiem, obsługiwanymi placówkami i członkami PKZP, 9) czuwanie nad terminowym ściąganiem należności, windykacja należności. Do zakresu zadań Sekcji ZFŚS należy: 1) przygotowanie materiałów dotyczących pożyczek oraz uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach Zespołu ds. uzgodnień pomiędzy Dyrektorem Zespołu a zakładowymi organizacjami związków zawodowych działającymi na terenie placówek, oraz sporządzanie protokołów z w/w posiedzeń, 2) organizowanie obsługi posiedzeń Komisji socjalnych, 3) weryfikacja i przygotowanie umów przyznanych pożyczek z ZFŚS na cele mieszkaniowe, przekazywanie odpowiednich dokumentów do działu likwidatury głównej, kasy, działu wynagrodzeń Zespołu dla placówek obsługiwanych przez Zespół oraz do placówek samodzielnych, a) przekazywanie informacji dotyczących przebiegu spłaty pożyczki do działu wynagrodzeń, b) prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych przyznanych świadczeń, c) prowadzenie księgowości analitycznej funduszu mieszkaniowego, d) prowadzenie i rozliczenia świadczeń socjalnych, zgodnie z regulaminem funduszu, e) przyjmowanie wniosków o udzielanie zapomóg zdrowotnych, f) prowadzenie analitycznego rozliczania, ewidencji i przygotowywanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji funduszu zdrowia, 4) uaktualnianie danych pracowników, 5) prowadzenie dziennika podawczego, 6) udzielanie informacji dotyczących stanu funduszu placówki, 7) czuwanie nad terminowym ściąganiem należności i windykacja należności, 8) przygotowywanie sprawozdań, 9) prowadzenie korespondencji. Do zakresu zadań Sekcji ZFŚS dla emerytów i rencistów należy: 1) prowadzenie dziennika podawczego, udzielanie wszelkich informacji dla emerytów i rencistów z placówek podległych Gminie Kraków, 2) przyjmowanie i wydawanie wniosków o udzielanie zapomóg zdrowotnych, 3) rejestrowanie i wstępna weryfikacja wniosków o udzielanie zapomóg zdrowotnych, 4) przyjmowanie i wydawanie wniosków świadczeń socjalnych, 5) przyjmowanie i weryfikacja wniosków udzielenia pożyczek remontowych, 6) dofinansowania lub sfinansowania wycieczek, wczasów, leczenia sanatoryjnego, wyjść do kina, teatru zgodnie z regulaminem, 7) organizowanie i uczestniczenie w posiedzeniach Komisji, 8) przygotowywanie list do wypłat i przelewów udzielonych świadczeń, 9) prowadzenie rozliczeń finansowo księgowych przyznanych świadczeń, 10) prowadzenie analitycznej księgowości przyznanych pożyczek remontowych, 11) czuwanie nad terminowym ściąganiem należności i windykacja należności, 12) prowadzenie korespondencji w ramach ZFŚS, 13) współpraca z przedstawicielami placówek oświatowych. 8

9 4. Obsługa zbiorczej sprawozdawczości wszystkich placówek oraz zadań około oświatowych i Zespołu Do zakresu Działu należy: 1) obsługa finansowo-księgowa zadań wynikających z: a) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień, b) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, c) Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, 2) obsługa finansowo-księgowa dotacji celowych, 3) obsługa finansowo-księgowa zadań dotyczących: a) wyjazdów śródrocznych, b) wypoczynku w okresie ferii letnich i zimowych, c) obozów naukowych, d) zajęć pozalekcyjnych, e) wymiany międzynarodowej, 4) obsługa finansowo-księgowa: a) pomocy udzielanej polskim rodzinom z krajów byłego ZSRR, b) nagród i stypendiów dla uczniów i nauczycieli, c) nagród dla uczniów i ich nauczycieli laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych, d) dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, e) stypendiów naukowych dla szczególnie uzdolnionych studentów I i II stopnia krakowskich uczelni wyższych. 5) obsługa zadań powierzonych przez dzielnice Krakowa, 6) realizacja w imieniu Gminy Miejskiej Kraków zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zewnętrznych, 7) obsługa zadań Gminy Miejskiej Kraków realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień, 8) obsługa spraw wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a organizacjami Związków Zawodowych, 9) obsługa spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli, 10) obsługa funduszu doskonalenia zawodowego nauczycieli, 11) organizacja badań profilaktycznych pracowników samorządowych placówek. 12) zbiorcza sprawozdawczość obsługiwanych placówek, Zespołu oraz zadań, powierzonych przez Wydziały Urzędu Miasta Krakowa, 13) odprowadzenie dochodów do Urzędu Miasta Krakowa, 14) obsługa finansowo- księgowa innych kont bankowych konta, 15) obsługa finansowo księgowa administrowanych nieruchomości, 16) obsługa finansowo- księgowa wydzielonego rachunku dochodów Zespołu, 17) obsługa finansowo- księgowa Zespołu. 5. Księgowość Projektów Unijnych Do zakresu Sekcji należy: 1) prowadzenie księgowości w zakresie realizacji projektów programów ze środków UE m.in. COMENIUS, POKL i inne, 2) przyjmowanie, dekretowanie, sprawdzanie pod względem kompletności dokumentów księgowych, 3) prowadzenie wstępnej rejestracji wydatków przed dokonaniem ich wypłaty, analizowanie zgodności z planem finansowym projektu 9

10 4) prowadzenie syntetycznych i analitycznych zapisów księgowych w księgach rachunkowych, 5) sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych, finansowych oraz wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami, 6) współpraca w sporządzaniu projektów planów finansowych i planów finansowych. Komórki organizacyjne Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie podległe Dyrektorowi Zespołu: 9 1. Dział Organizacyjny Do zakresu zadań Działu należy prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych, a w szczególności: 1) prowadzenie sekretariatu, nadzór nad dziennikami podawczymi, obsługa sieci telefonicznej, 2) zaopatrywanie pracowników Zespołu w niezbędny sprzęt biurowo gospodarczy oraz zakup i wydawanie kart oraz biletów MPK, 3) prowadzenie ewidencji przyjętych i wydanych do użytkowania druków ścisłego zarachowania, 4) zamawianie i prowadzenie zakupu czasopism oraz wydawnictw fachowych, 5) prowadzenie spraw związanych z transportem wynajętym i własnym, 6) opracowywanie pism i materiałów dla Dyrektora Zespołu, 7) sporządzanie notatek z przeprowadzanych narad przez Dyrektora Zespołu z kadrą kierowniczą Zespołu i kontrahentami zewnętrznymi, 8) weryfikacja pod względem merytorycznym dokumentów finansowych dotyczących spraw Zespołu, 9) zarządzanie i administrowanie na poziomie Zespołu, pracy systemu SWPU (system elektronicznego obiegu dokumentów i przepływu spraw), 10) opracowywanie projektów zarządzeń i poleceń Dyrektora Zespołu dotyczących doskonalenia organizacji i zarządzania, opracowywani procedur i regulaminów wewnętrznych Zespołu, 11) prowadzenie rejestrów zarządzeń i poleceń Dyrektora Zespołu oraz procedur i regulaminów wewnętrznych Zespołu, 12) współudział w przygotowaniach przez Wydział Edukacji projektów aktów normatywnych, 13) prowadzenie zakładowego archiwum zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 15) koordynacja pracy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą, 16) obsługa nieruchomości w podstawowym zakresie, do którego należy: a) prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych w budynkach placówek oświatowych obsługiwanych przez Zespół, b) prowadzenie ewidencji najemców lokali mieszkalnych oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw własnościowych nieruchomości, c) rozliczanie i kalkulowanie wysokości stawek czynszowych oraz za dostarczone media, d) udział w odbiorach robót budowlanych przeprowadzanych w lokalach 10

11 mieszkalnych oraz uczestniczenie we wszystkich czynnościach ( wizje lokalne i inne) dotyczących nieruchomości, e) prowadzenie dokumentacji wynikającej z przeprowadzanych przeglądów technicznych oraz współuczestniczenie w przekazywaniu lokali mieszkalnych obsługiwanych przez Zespół, f) administrowanie mieszkań zlokalizowanych w budynkach placówek g) nadzór nad utrzymaniem budynków przeznaczonych na cele oświatowe, usytuowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, a oddanych w dzierżawę, najem, użyczenie lub użytkowanie innym podmiotom, h) prowadzenie rejestru umów najmu zawieranych przez obsługiwane placówki oświatowe. i) prowadzenie spraw z zakresu organizacji Zespołu a w szczególności: prowadzenie rejestru skarg, wniosków i interpelacji oraz czuwanie nad ich terminowym załatwianiem, 17) prowadzenie księgowości materiałowej w zakresie: a) uzgadnianie analitycznej ewidencji inwentarzowej dla środków trwałych, nisko cennych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych znajdujących się w danej placówce z kontami syntetycznymi, b) weryfikacja wartości umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, c) weryfikacja planu amortyzacji dla każdego środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych w danej placówce, d) dokonywanie aktualizacji wyceny środków trwałych zgodnie z przepisami i decyzją Dyrektora placówki, e) sporządzanie sprawozdania o ruchu i stanie środków trwałych F-03 do urzędu statystycznego oraz informacji o stanie mienia komunalnego, f) sporządzanie dowodów księgowych rozliczających wyniki inwentaryzacji, g) sporządzanie dowodów księgowych dotyczących księgowania: przyjętych przez placówkę darowizn, decyzji Dyrektora placówki ujętych w protokole kasacji lub protokole zamienników, h) sporządzanie weryfikacji kont majątkowych, i) sporządzanie załączników do bilansu. 2. Sekcja Radców Prawnych Do zakresu Sekcji należy: 1) kontrola zawieranych przez Zespół oraz obsługiwane placówki oświatowe umów cywilno - prawnych pod kątem ich zgodności z prawem, 2) parafowanie zawieranych umów i aneksów przez Zespół i placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Miejską Kraków, a przekazane do prowadzenia przez Zespół zgodnie z wykazem, o którym mowa w 4 ust 5 statutu ZEO w Krakowie, 3) wydawanie opinii prawnych na potrzeby komórek organizacyjnych Zespołu i Dyrektorów placówek oświatowych, 4) reprezentowanie Zespołu i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, a przekazanych do prowadzenia Zespołowi zgodnie z wykazem, o którym mowa w 4 ust 5 statutu ZEO w Krakowie, przed sądami powszechnymi, administracyjnymi jak również innymi organami orzekającymi w sprawach objętych zakresem działania, 11

12 5) wydawanie komunikatów prawnych dotyczących aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, 6) sporządzanie wzorów umów i pism. 3. Sekcja BHP Do zakresu Sekcji BHP należy: 1) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz p. poż., 2) służba bhp pełni funkcje doradcze i kontrolne, w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole oraz dla dyrektorów placówek oświatowych obsługiwanych przez ZEO oraz placówek samobilansujących. 3) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w Zespole lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. 4) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, 5) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy, 6) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy, 7) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą. 8) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, dokumentacji postępowań powypadkowych i odszkodowawczych, dokonywanie oceny ryzyka zawodowego. 9) dokonywanie okresowych ocen i analiz stanu BHP i p. poż., sporządzanie w tym zakresie stosownych sprawozdań, 10) przeprowadzanie szkoleń pracowników Zespołu w zakresie obowiązujących przepisów BHP, 11) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków, 12) obsługa dyrektorów i zastępców dyrektorów placówek oświatowych w zakresie wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, dokumentacji postępowań powypadkowych i odszkodowawczych, dokonywanie oceny ryzyka zawodowego. 13) prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych dyrektorów i zastępców dyrektorów placówek oświatowych obsługiwanych przez ZEO oraz placówek samobilansujących. 14) pracownicy sekcji biorą udział w przygotowywaniu i realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych w obiektach oświatowych. 15) sekcja przygotowuje i prowadzi obsługę przetargu dot. kompleksowej obsługi placówek oświatowych i oświatowo - wychowawczych. 12

13 4. Stanowisko ds. Kadr Do zakresu stanowiska ds. Kadr należy prowadzenie spraw związanych z obsługą kadrową pracowników Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności w zakresie zatrudniania pracowników: 1) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, 2) prowadzenie ewidencji pracowników, 3) prowadzenie teczek akt osobowych pracowników, 4) zapewnienie zgodności obsady ze schematem organizacyjnym i przyjętą etatyzacją, 5) prowadzenie spraw związanych z urlopami i niezdolnością do pracy z tytułu choroby i inne 6) wydawanie i prolongowanie legitymacji ubezpieczeniowych, 7) prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniami oraz karami i nagrodami dla pracownika oraz ocenę pracownika, 8) współdziałanie z właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie zatrudnienia, 9) rejestrowanie i wystawianie delegacji służbowych, 10) prowadzenie spraw związanych z przejściem pracowników na rentę i emeryturę, 11) Ustalenie wg obowiązujących przepisów uprawnień do należności i świadczeń wynikających ze stosunków pracy oraz sporządzanie wniosków w tym zakresie 12) Kierowanie na badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne), 13) Comiesięczne sporządzanie deklaracji i ustalanie wpłat na PFRON 14) Sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i spraw kadrowych dla GUS i na potrzeby innych urzędów, 15) Udział w przygotowaniu i prowadzeniu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, 16) Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowujących pracowników i członków ich rodzin w programie PŁATNIK, 17) Prowadzenie danych w bazie ZSZO w module Kadry, 18) Przygotowanie listy obecności dla pracowników. 5. Sekcja Informatyczna Do zakresu Sekcji Informatyków należy: 1) koordynacja podejmowanych przedsięwzięć w Zespole związanych z systemami informatycznymi i oprogramowaniem, 2) organizacja prac na stanowiskach ds. obsługi informatycznej w Zespole, 3) stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, 4) zabezpieczenie danych cyfrowych przed ich utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a) tworzenie procedur bezpieczeństwa danych oraz ich informatyczne wdrażanie, 5) administrowanie serwerami Zespołu, nadzór nad oprogramowaniem, siecią i sprzętem komputerowym, a) archiwizacja odtwarzanie danych znajdujących się na serwerach lokalnych, b) zarządzanie usługami internetowymi w domenie zeo.krakow.pl oraz profilu Zespołu na c) naprawy i modernizacja sprzętu komputerowego, redystrybucja tonerów, 6) utrzymanie teleinformatyczne ciągłości pracy Zespołu, 7) rejestrowanie awarii lokalnych i awarii Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą, 8) kontakt z firmami i instytucjami zewnętrznymi w sytuacjach braku możliwości realizacji w/w zadań. 13

14 6. Sekcja Obsługi Do zakresu Sekcji Obsługi Zespołu należy: 1) zapewnienie dozoru i ochrony obiektu biurowego Zespołu, obiektów i terenów będących w zarządzie Zespołu, 2) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem obiektu biurowego i majątku Zespołu, obiektów i terenów będących w zarządzie Zespołu oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności jednostki, 3) utrzymanie czystości i porządku w obiektach i na terenie przynależnym do obiektu, 4) monitorowanie terminów przeglądów i ubezpieczeń obiektu. Do zakresu Kierowcy (kierowców) należy: 1) obsługa transportowa Zespołu, 2) doręczanie i odbiór poczty z urzędów wskazanych przez przełożonego, 3) przewożenie przesyłek i zapewnienie ich ochrony, 4) ewidencjowanie i rozliczanie kart drogowych. Do zakresu Archiwisty należy: 1) Prowadzenie zakładowego archiwum i przechowywanie dokumentów m. in. kadrowo - płacowych oraz finansowo - księgowych zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 7. Dział Przygotowujący i Rozliczający Inwestycje i Remonty Do zakresu działania Działu należy: 1) współpraca z radami dzielnic w zakresie wniosków dotyczących zadań priorytetowych poprzez analizę technicznych i finansowych możliwości realizacji zadań objętych poszczególnymi wnioskami, ich wypełnienie i przedłożenie do podpisu Dyrektora Zespołu. 2) wykonanie i aktualizacja harmonogramów rocznych inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami, 3) sporządzenie wniosków budżetowych dotyczących zmian w budżecie bieżącym i Wieloletnim Planie Finansowym, 4) prowadzenie planów rzeczowo finansowych odrębnie dla zadań remontowych oraz inwestycyjnych, 5) analiza planów rzeczowo finansowych dla zadań remontowych i inwestycyjnych pod kątem wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 6) prowadzenie uzgodnień z działem remontów i inwestycji w zakresie kompletności dokumentów i spełnienia wymogów formalnych przy realizacji planu zadań remontowych i inwestycyjnych, 7) prowadzenie postępowań o udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane, dostawy lub usługi realizowane w pionie remontów i inwestycji, których wartość nie przekracza wysokości kwoty wynikającej z art.4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującymi procedurami w tym: a) prowadzenie rejestru tych postępowań, b) przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nieobjętych trybami ustawy Prawo zamówień publicznych, b) sporządzenie umów dotyczących prowadzonych postępowań wraz z ich ewidencją, 8) rozliczenie poszczególnych zadań remontowych i inwestycyjnych, 9) uzgodnienie i sporządzenie kart inwestycji dla zadań i zakupów inwestycyjnych,. 14

15 10) prowadzenie rejestru PK i PT, 11) przygotowanie przekazania inwestycji użytkownikowi oraz służbom księgowym Zespołu, 12) sporządzenie zestawień miesięcznych dotyczących zaangażowania środków remontowych, inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych wynikającego z zawartych umów, 13) sporządzenie sprawozdawczości i statystyki w zakresie realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych zgodnie obowiązującymi procedurami i przepisami, 14) sporządzanie innych sprawozdań, zestawień oraz materiałów dotyczących zadań realizowanych w ramach działu, zgodnie z potrzebami poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta oraz na wniosek innych podmiotów występujących o udostępnień tego typu informacji, 15) prowadzenie bieżącej korespondencji wynikającej z zakresu działania działu. 8. Dział Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii Do zakresu Działu należy: 1) przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadań priorytetowych, powierzonych i innych na podstawie planu remontów, 2) prowadzenie dokumentacji niezbędnej do rokowań z Wykonawcami w sprawie warunków umów, 2) sprawdzanie i aktualizowanie na bieżąco planu remontów, 3) prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej, 4) prowadzenie rejestru umów, zleceń awarii i kontroli stanu technicznego, 5) weryfikacja dostarczanej dokumentacji projektowej pod względem kompletności i poprawności technicznej oraz przygotowywanie materiałów przetargowych, 6) sprawdzanie kosztorysów ofertowych pod względem zgodności z przedmiarem, 7) kontrola i nadzór nad realizacją zadań przez Wykonawców również w zakresie dotyczącym stosowania prawidłowych technologii (komisje, spotkania, rady budów, wizytowanie budów), sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 8) organizowanie odbiorów częściowych i końcowych zadań remontowych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy, 9) prowadzenie rejestru obowiązkowych przeglądów w obsługiwanych placówkach: a) przegląd instalacji elektrycznej, b) przegląd instancji gazowej, c) przeglądy 5-letnie budynków, d) przeglądy 1- dno roczne budynków, 10) przygotowanie dokumentacji do postępowania przetargowego zmierzającego do wyłonienia wykonawcy realizującego zadania w ramach obowiązkowych przeglądów placówek, reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 15

16 9. Sekcja Zamówień Publicznych Do zadań Działu Zamówień Publicznych należy kompleksowa obsługa Zespołu w zakresie regulowanym ustawą Prawo zamówień publicznych, tj. organizacja i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz procedur wewnętrznych: 1) prowadzenie rejestru postępowań o udzielenie zamówień publicznych (z podziałem na poszczególne projekty unijne i zamówienia pozostałe), 2) wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia, w tym przygotowanie projektu zarządzenia kierownika zamawiającego o powołaniu i odwołaniu członków komisji, 3) prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej postępowań, 4) przygotowywanie kompletu specyfikacji dla wykonawców, 5) ustalenie wartości szacunkowej, 6) wydawanie specyfikacji i prowadzenie rejestru wydanych specyfikacji w formie Kart pobrania dokumentów przetargowych, 7) zamieszczanie ogłoszenia o zamówieniach na zasadach określonych w ustawie, 8) odpowiadanie za przesyłanie informacji dot. prowadzonego postępowania w przypadkach i na zasadach określonych ustawą, 9) zarządzanie pod stroną internetową zamawiającego dot. prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie przewidzianym ustawą, 10) sporządzanie projektu umowy z wybranym wykonawcą, 11) przedstawienie sporządzonej umowy do podpisu Dyrektora Zespołu oraz Głównemu Księgowemu, 12) prowadzenie rejestru zawartych umów (z podziałem na poszczególne projekty unijne i zamówienia pozostałe), 13) przesyłanie, niezwłocznie po zawarciu umowy, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do publikacji na zasadach określonych w ustawie, 14) kompletowanie dokumentacji postępowania z każdego etapu procedury udzielenia zamówienia publicznego, przechowywanie dokumentacji oraz ofert w sposób gwarantujący ich nienaruszalność, przez okres określony w ustawie, 15) przesyłanie roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach zamawiającego do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 10. Sekcja Projekty Unijne Do zakresu Sekcji należy: 1) prowadzenie korespondencji związanej z realizacją projektów przez Zespół w części administracyjno finansowo księgowej, 2) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej realizowanych projektów w części administracyjno finansowo księgowej, 3) czuwanie nad prawidłową realizacją zapisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, 4) koordynowanie prac zespołów kadry zarządzającej w poszczególnych projektach, 5) organizowanie i dokumentowanie spotkań realizatora projektu z kadrą zarządzającą, 6) tworzenie wewnętrznych procedur i zarządzeń Dyrektora ZEO w zakresie realizacji projektów unijnych, 7) tworzenie planu prac dotyczących postępowań przetargowych, 8) weryfikacja wniosków o płatność i wszelkich dokumentów (m. in. harmonogramy, wnioski w sprawie zmian w projektach itp.), 16

17 9) dokonywanie zakupu sprzętu, wyposażenia, art. biurowych, finansowanych ze środków UE w ramach danego projektu, 10) współpraca przy tworzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zakupów dokonywanych w ramach realizowanych projektów, 11) przekazywanie zakupionego majątku do placówek oświatowych biorących udział w projekcie zgodnie z obowiązującą procedurą w tym zakresie, 12) sporządzanie sprawozdań do Urzędu Miasta Krakowa (Wydział Edukacji, Biuro Funduszy Europejskich) oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 13) prowadzenie planów finansowych dla realizowanych projektów, dokonywanie zmian budżetowych, sporządzanie wniosków, powiadomień zgodnie z instrukcją planowania obowiązującą w Gminie Miejskiej Kraków, 14) prowadzenie likwidatury dla wydatków realizowanych w ramach projektów unijnych (gotówka, przelewy), 15) bieżące monitorowanie postępu realizowanych projektów. 11. Ośrodek Kolonijno - Wczasowy Gołkowice 1) Do zakresu działania Ośrodka Kolonijno - Wczasowego Gołkowice należy przygotowanie i organizowanie: a) kolonii letnich i zimowych, b) zielonych szkół, obozów sportowych, obozów młodzieżowych, c) narad, konferencji, wycieczek szkolnych, ognisk, wesel, d) wczasów rodzinnych, krótkich pobytów 2) Obsługa finansowo administracyjna oraz techniczna. Rozdział IV Zakres działania Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie 10 Wszystkie komórki organizacyjne Zespołu współpracują ze sobą i podmiotami zewnętrznymi dla optymalnej realizacji zadań, w szczególności z władzami dzielnic i przedstawicielami placówek. Rozdział V Postanowienia końcowe 11 Status prawny pracowników Zespołu określa ustawa o pracownikach samorządowych. 12 Graficzny schemat organizacyjny Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. 17

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 202/2012 Dyrektora ZEO w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiki Oświaty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy.

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy. I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, wewnętrzną strukturę oraz zakres działania Ośrodka Edukacji w Bieruniu. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

BIURA KADR I SZKOLEŃ

BIURA KADR I SZKOLEŃ URZĄD M. ST. WARSZAWY TEKST JEDNOLITY TYMCZASOWEGO WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI BIURA KADR I SZKOLEŃ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie 11 ust. 9 tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w Głogowie Małopolskim z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013 Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50,. II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Załącznik do Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Nr 0161/3/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do Zarządzenia nr 3 / 2010 dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 8 Statutu Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu zarządzam, co następuje:

Na podstawie 8 Statutu Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 1/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚWIATOWEGO ZESPOŁU EKONOMICZNEGO W Tarnobrzegu z dnia 02 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM Załącznik do Zarządzenia Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Chełmie Śląskim Nr 1/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/433/14 RADY GMINY JASIENICA. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/433/14 RADY GMINY JASIENICA. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XL/433/14 RADY GMINY JASIENICA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 167/05 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 30.12.2005r. R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

Bardziej szczegółowo

Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie

Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/BOJO-F/2009 Dyrektora z dnia 14 grudnia 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Jednostka Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie, zwana dalej BOJO jest jednostką

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu Projekt z dnia 18 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2714 UCHWAŁA NR 119/XV/16 RADY GMINY ŚWIERKLANY z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Placówek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii

RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii U44 295 ŁYSKI GMINY LYSKI ^^ z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łyskach Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu S t r o n a 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Sieradzkiego Nr 274 /2008 z dnia 14.11 2008 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W WARCIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile ZAŁĄCZNIK Do Zarządzenia Nr 691/2005 Prezydenta Miasta Piły Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 z dnia 10 marca 2014r. Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/06 Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/267/2009 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2009r. STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KWESTURY Akademii Pomorskiej w Słupsku. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KWESTURY Akademii Pomorskiej w Słupsku. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzania Nr K/0211/02/2011Kanclerza AP w Słupsku z dnia 20 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY KWESTURY Akademii Pomorskiej w Słupsku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1028/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1028/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1028/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2015 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Obsługi Urzędu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Załącznik do zarządzenia Nr. Wójta Gminy Goczałkowice Zdrój z dnia.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

10. Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych Zakładu należy:

10. Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych Zakładu należy: REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Zakład Usług Komunalnych w Radomiu jest jednostką budżetową Gminy Miasta Radomia. 1. 2. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka Załącznik do uchwały Zarządu Nr 6/11 Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Tarnowskiego Organizatora Komunalnego

Regulamin organizacyjny Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Załącznik do Zarządzenia Nr 8/204 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 2 kwietnia 204 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań realizowanych przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku Białej

Wykaz zadań realizowanych przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku Białej Wykaz zadań realizowanych przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku Białej L.P. SEKCJA Ilość etatów Zadanie 1. Stanowisko do spraw kadr MZO 1 1. Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH Załacznik do uchwały Nr XXXIV/696/04 Rady Miasta Katowice z dnia 6 grudnia 2004r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH I. Zasady ogólne. 1 Regulamin organizacyjny określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1 ... (nazwa jednostki pieczęć)

Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1 ... (nazwa jednostki pieczęć) 1 Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1... (nazwa jednostki pieczęć) arz obiegu dokumentów księgowych oraz wykaz komórek organizacyjnych i samodzielnych

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK )

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK ) Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego PODN DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA FINANSÓW ( KF ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy biorących udział w obiegu, kontroli i archiwowaniu dokumentów księgowych

Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy biorących udział w obiegu, kontroli i archiwowaniu dokumentów księgowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/F/2000 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 10 stycznia 2000r. Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy biorących udział w obiegu, kontroli i archiwowaniu dokumentów

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE I. CELE I ZADANIA 1 Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zblewie zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

REGULAMIN BIURA. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich REGULAMIN BIURA Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2016 r. Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Babice Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych z dn. 02.01.2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W LEGNICY Legnica, styczeń 2013r. Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie z dnia 27 stycznia 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy:

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy: OPISY STANOWISK PRACOWNICZYCH W STOWARZYSZENIU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA PREZENTUJĄCE PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH 1. Pracownikami biura LGD GRYFLANDIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU Załącznik nr 1 do Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA AMINISTRACYJNO- EKONOMICZNEGO OŚWIATY W ZDZIESZOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA AMINISTRACYJNO- EKONOMICZNEGO OŚWIATY W ZDZIESZOWICACH Załącznik do zarządzenia nr 13/2011 dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach z dnia 28. 12. 2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA AMINISTRACYJNO- EKONOMICZNEGO OŚWIATY W ZDZIESZOWICACH Na podstawie uchwały nr XLII/258/05

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr 986/362/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH

1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH REGULAMIN I Znowelizowane wytyczne dotyczące kontroli przeprowadzonych przez komisję rewizyjną Federacji Ogólnopolskich Związków Zawodowych Kierowców i Motorniczych WPROWADZENIE Krajowa Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/K/14 Dyrektora Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2014 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 68/2014 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 28 listopada 2014 roku

Zarządzenie nr 68/2014 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 28 listopada 2014 roku Zarządzenie nr 68/2014 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wynikającej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo