(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do roku. 3 Obowiązki stron

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron"

Transkrypt

1 (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, Miłomłyn, NIP zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego Wiesława Stachowicza a.. zwaną/ym dalej "Wykonawcą", NIP.., REGON. została zawarta umowa następującej treści: Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) i jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym. 1 Przedmiot umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pod nazwą: Naprawa dróg leśnych w ramach bieżącego utrzymania dróg w Nadleśnictwie Miłomłyn w 2014 roku - Zadanie nr 2. Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ i w SSTWiOR. 3. Zakres robót i sposób ich wykonania może ulec zmianie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzania dokumentacji budowlanej - w szczególności, jeżeli zastosowanie przewidzianych rozwiązań technicznych i technologicznych groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do roku. 3 Obowiązki stron 1. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, polskimi normami oraz prawem budowlanym, 2) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem, 3) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach na budowie, 4) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady, na wezwanie Zamawiającego. Przegląd gwarancyjny po rocznym okresie użytkowania jest wykonywany na koszt Wykonawcy, 5) informowania inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

2 6) przestrzegania przepisów bhp i ppoż., 7) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru po zakończeniu całości robót, 8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót bądź urządzeń znajdujących się na drodze z winy Wykonawcy w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, 9) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwania na bieżąco wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 10) wykonania i utrzymywania na swój koszt zabezpieczenia placu budowy i robót oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, 11) wywożenia odpadów i śmieci na wysypisko odpadów lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 12) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w dniu końcowego odbioru, 13) zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy, 14) posiadania w okresie realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 15) po zakończeniu budowy doprowadzenie dróg dojazdowych do stanu pierwotnego. 16) przedkładania poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których są przedmiotem dostawy lub usługi, oraz ich zmian. 2. Zamawiający zobowiązany jest do: 1) niezwłocznie przekazania Wykonawcy informacji niezbędnych do wykonania zadania, 2) przekazania dokumentacji technicznej, 3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy, 4) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy, 4 Materiały 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych i przy użyciu własnego sprzętu. 2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz zgodnie z ustawą z 78 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.). Ponadto muszą posiadać one certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną. 3. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. 4. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiającego. 5. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków jakościowych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na jego żądanie z chwilą dostarczenia materiałów na budowę oraz dołączyć do protokołu odbioru.

3 5 Przedstawiciele stron 1. Nadzór nad robotami objętymi umową ze strony Zamawiającego pełnić będą: a) nadzór inwestorski pełnić będzie:.. b) z ramienia Zamawiającego: 2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.). 3. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy i jest upoważniony do wydawania poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy. 4. Uprawnienia inspektora nadzoru: a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa budowlanego i BHP oraz obowiązującymi polskimi normami, b) w każdym czasie dostęp do robót oraz do wszystkich warsztatów i miejsc, gdzie roboty są przygotowywane lub skąd są pobierane materiały, c) sprawdzanie i odbiór robot budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz udział w odbiorach i przekazaniu inwestycji do użytku. Żaden odcinek robót nie może być zakryty lub w inny sposób uczyniony niedostępnym bez zgody inspektora nadzoru, d) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, e) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia ich wad i rozliczenie inwestycji. 5. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy..posiadający /ca/ upr. bud. nr.. działający, w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.). 6 Podwykonawcy 1. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć określony zakres robót podwykonawcy, to do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przed zawarciem umowy z podwykonawcą, przedstawić Zamawiającemu pisemny projekt umowy o roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie, a Zamawiający jest zobowiązany przedstawić swoje pisemne stanowisko: czy wyraża zgodę na zawarcie umowy o roboty budowlane pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą, czy też nie, albo czy uzależnia wyrażenie zgody od wprowadzenia określonych zmian w przedłożonym projekcie umowy. Zamawiający jest zobowiązany przedstawić swoje pisemne stanowisko w terminie 14 dni, licząc od przedłożenia mu projektu umowy. Zamawiający jest uprawniony do przedstawienia pisemnej propozycji zmian w projekcie umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, od wprowadzenia, których to zmian uzależnia wyrażenie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą. Pisemny projekt umowy o roboty budowlane z podwykonawcą uwzględniający propozycje zmian Zamawiającego przedstawione w pisemnym stanowisku,

4 powinien być przedłożony Zamawiającemu i jeżeli nie zgłosi on w terminie 5 dni, licząc od przedłożenia projektu, żadnych pisemnych uwag, oznacza to, iż wyraził zgodę na zawarcie umowy o roboty budowlane pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą w wersji uwzględniającej propozycje zmian. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni, licząc od jej zawarcia poświadczoną za zgodność z oryginałem umowę o roboty budowlane z podwykonawcą w wersji uwzględniającej propozycje zmian. 2. Zmiany umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą w trybie opisanym z zapisie ust. 1, odnoszą skutek w stosunku do Zamawiającego wyłącznie, gdy zostaną przez niego pisemnie zaakceptowane. Zapis ust. 1 zd. 6 ma odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników. Powierzenie części robót podwykonawcy nie zmienia zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 4. Podwykonawcy, którym Wykonawca zamierza powierzyć określony zakres robót zostali wskazani w załączniku nr 1 do SIWZ. Strony ustalają, iż nie jest to katalog zamknięty. 5. Zamawiający jest uprawniony powstrzymać się od zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za roboty budowlane w wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy, do momentu dostarczenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu przez niego należnego mu wynagrodzenia. Powstrzymanie się od zapłaty nie powoduje popadnięcia Zamawiającego w opóźnienie. 6. W umowie pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą powinno być postanowienie, iż Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu jako załącznik do faktury Wykonawcy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę kopię faktury wystawionej przez podwykonawcę Wykonawcy. Termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu umowy o roboty budowlane zawartej z Wykonawcą, określony w tej umowie, powinien być krótszy niż termin określony w zapisie 9. 7 Odbiór końcowy robót 1. Zamawiający po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru o gotowości obiektów do odbioru, w ciągu 7 dni powoła komisję do odbioru. Z odbioru robót sporządzony zostanie protokół. 2. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzu: 1) dokumenty, protokoły i zaświadczenia oraz inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 2) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane prefabrykaty, wyroby budowlane i materiały są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.). oraz specyfikacjami technicznego wykonania i odbioru robót (opisane i ostemplowane przez kierownika robót). 4) protokoły badań i sprawdzeń, o których mowa w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 5) książkę obmiarów.

5 3. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 7 dni, licząc od daty ich zgłoszenia. 8 Wynagrodzenie 1. Wynagrodzenie umowne określa się jako kosztorysowe - określone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy do wysokości: netto: zł słownie:. zł. podatek VAT:. zł słownie:.. zł brutto:. zł słownie: zł płatne będzie na podstawie faktury VAT za całość zadania. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania części wynagrodzenia Wykonawcy na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców. 3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury. 4. Zamawiający nie dopuszcza częściowego fakturowania robót. 9 Rozliczenie faktur Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie robót stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót, podpisany przez inspektora nadzoru, Zamawiającego i kierownika budowy. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w Banku Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia (ceny ofertowej brutto za zadanie), o którym mowa w 8 ust. 1 tj. zł (słownie:. zł) w formie.. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach: 1) 70% wysokości zabezpieczenia - w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, 2) 30% wysokości zabezpieczenia - w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi lub gwarancji za wady.

6 11 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za opóźnienie w wykonaniu robót - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia przypadającego po 28 listopada 2014 roku, b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w 8 ust.1, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, c) za odstąpienie od umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w 8 ust.1 umowy. d) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy i niewykonanie przedmiotu umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 8 ust. 1. umowy. e) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 8 ust. 1 umowy, f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 8 ust. 1 wykonawcy za każdorazowy przypadek, g) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 8 ust. 1. wykonawcy za każdorazowy przypadek. h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie termin zapłaty w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w zapisie 8 ust. 1 umowy. 2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 12 Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres. licząc od daty odbioru końcowego, na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik do umowy. 2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni licząc od pisemnego ich zgłoszenia, to Zamawiający może powierzyć usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 3. Przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie, Zamawiający zarządza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót. 4. Wady zgłoszone w ramach rękojmi Wykonawca jest zobowiązany usuwać w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego ich zgłoszenia. W razie bezskutecznego upływu terminu Zamawiający może powierzyć ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Zapis ust. 2 zd. 2 ma odpowiednie stosowanie.

7 13 Zmiany w umowie Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 1. Zamawiający działając na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie na wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie zmian terminów wykonania zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy ani Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w niżej opisanych przypadkach: a) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych; b) wystąpienie zdarzeń losowych klęska żywiołowa; c) wystąpienie robót koniecznych dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp; d) wystąpi konieczność zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę e) rezygnacja z części robót na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia; f) zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych g) zmiana kierownika budowy w sytuacjach niezależnych od Wykonawcy h) zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nad przedmiotem umowy, i) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 14 Odstąpienia od umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w kodeksie cywilnym oraz w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego: a) w terminie 5 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. 15 Interpretacje umowy 1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą posiłkowali się postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia a następnie treści złożonej oferty. 2. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

8 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). SIWZ i oferta umowy. 16 wraz z załącznikami oraz karta gwarancyjna stanowią integralną część 17 Liczba egzemplarzy umowy Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 UMOWA STRONY UMOWY Zawarta w dniu... w Piasecznie, pomiędzy: Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

Nadzór Inwestorski Jezioro Rąpino mała retencja UMOWA NR:.

Nadzór Inwestorski Jezioro Rąpino mała retencja UMOWA NR:. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR:. zawarta w dniu... 2013r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, ul. Ptasia

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY UMOWA Nr... zawarta w dniu....2013 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy : Powiatem Ostrowieckim Zarządem Powiatu z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ulica Iłżecka 37, reprezentowanym przez : 1. Starostę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013 Projekt Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo