o następującej treści:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "o następującej treści:"

Transkrypt

1 Umowa Nr.. zawarta w dniu.. - w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budŝetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa 1, Radom, posiadająca NIP reprezentowaną przez ( ), zwaną dalej Zamawiającym, a ( ) z siedzibą w ( ) i adresem ( ) wpisaną do CEIDG / rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem ( ) przez Sąd ( ), o kapitale zakładowym w wysokości ( ) zł, posiadającym NIP ( ), reprezentowanym przez ( ), którego toŝsamość ustalono na podstawie ( ), zwanym dalej Wykonawcą, zwanymi w dalszej części Umowy łącznie Stronami, o następującej treści: 1. Przedmiot Umowy Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaŝ i dostawa przez Wykonawcę Zamawiającemu: 1) 280 sztuk tokenów sprzętowych RSA/SecurID typ PinPAD (model SD 520) wraz z kodami token seed, 2) 30 sztuk tokenów software owych RSASecur ID wraz kodami token seed zwanych dalej Sprzętem, wraz z nośnikami kodów token seed o których mowa w pkt 1) i 2) właściwymi dla dostarczonego Sprzętu, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 2. Termin realizacji Przedmiotu Umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu Sprzętu, o którym mowa w 1, w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy. 2. Miejscem wykonania dostarczenia Sprzętu jest budynek Ministerstwa Finansów w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej Strony zgodnie oświadczają, Ŝe za datę wykonania Umowy przyjmuje się podpisanie przez Strony bez zastrzeŝeń Protokołu Odbioru. Wzór Protokołu Odbioru stanowi 1

2 Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. W wypadku dostarczenia przez Wykonawcę Sprzętu w terminie wskazanym w ust. 1 i zakończenia czynności odbioru określonych w 3 ust. 3-5 po tym terminie, ale nie później niŝ 3 dni po dostarczeniu Sprzętu, dostawę uwaŝa się dokonaną w terminie, jeŝeli odbiór nastąpił bez zastrzeŝeń. 3. Warunki realizacji Przedmiotu Umowy 1. Wykonawca dostarczy Sprzęt własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko do miejsca, o którym mowa w 2 ust. 2. Dostarczony Sprzęt będzie przechodził odbiór ilościowo-jakościowy. 2. Strony ustalają, Ŝe dostawa odbędzie się w dniu od poniedziałku do piątku, nie będącym dniem wolnym od pracy, zwanym dalej Dniem roboczym, w godzinach 9:00 15:00. Wykonawca zobowiązuje się do awizowania dostawy do Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres e- mail:. lub faksem: /48/ z wyprzedzeniem 1 Dnia roboczego. 3. Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu ilości elementów dostawy oraz sprawdzeniu kompletności i stwierdzeniu braku uszkodzeń mechanicznych, sprawdzeniu ilości kodów oraz imporcie kodów do bazy Zamawiającego, a takŝe sprawdzeniu zgodności dostawy z terminem realizacji Umowy. 4. Z dostarczonych przez Wykonawcę tokenów sprzętowych Zamawiający wybierze losowo 15 sztuk i przeprowadzi sprawdzenie ich wraz z oprogramowaniem w zakresie parametrów funkcjonalnych i technicznych zgodnych z opisem w 1 oraz zainicjalizuje je w systemie Zamawiającego i przeprowadzi test sprawdzający poprawność generowanych przez tokeny kodów. 5. Z dostarczonych przez Wykonawcę tokenów software owych Zamawiający wybierze losowo 1 sztukę i zainicjalizuje go w systemie Zamawiającego oraz sprawdzi poprawność logowania. 6. Dokonanie czynności określonych w ust. 3-5 potwierdza się Protokołem Odbioru podpisanym przez Strony bez zastrzeŝeń. JeŜeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, Ŝe Sprzęt nie jest kompletny, nie przejdzie testu funkcjonalności opisanego w ust. 4 i 5, nie jest zgodny ze złoŝoną ofertą lub posiada widoczne uszkodzenia, Zamawiający odmówi odbioru. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do jego 2

3 wymiany w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia zastrzeŝeń przez Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z wymianą ponosi Wykonawca. Po dostarczeniu przez Wykonawcę nowego Sprzętu, Zamawiający przystąpi do ponownego odbioru zgodnie z ust Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania kaŝdego podmiotu, któremu Wykonawca zleca wykonanie jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy zwanego dalej Podwykonawcą, jak za własne działania lub zaniechania. 8. Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie niezwłocznie wszelkich informacji mogących mieć wpływ na realizację Umowy. Wykonawca niezwłocznie udzieli odpowiedzi w formie pisemnej na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji Umowy, w terminie nie dłuŝszym niŝ 2 dni robocze. 9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kody token seed na trwałym nośniku w formie płyty CD/DVD. 4. Gwarancja i rękojmia 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na tokeny sprzętowe na okres 35, a na tokeny software owe na okres 120 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru dotyczącego Sprzętu przez obie Strony bez zastrzeŝeń. Wykonawca gwarantuje bezawaryjne działanie Sprzętu w okresie gwarancji. Za awarię Strony uznają uszkodzenie tokena powodujące jego niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie, niezaleŝnie od przyczyny jego powstania, chyba Ŝe wyłączną przyczyną było nieprawidłowe uŝytkowanie Sprzętu przez Zamawiającego. 2. Wykonawca udziela rękojmi na tokeny sprzętowe na okres 35, a na tokeny software owe 120 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru dotyczącego Sprzętu przez obie Strony bez zastrzeŝeń. Rękojmi Wykonawca udziela w zakresie przewidzianym w przepisach Kodeksu cywilnego, chyba Ŝe niniejsza Umowa stanowi inaczej. Zamawiający moŝe wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Sprzętu niezaleŝnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego awarii/wady Sprzętu Wykonawca w ramach obowiązków z tytułu gwarancji lub rękojmi zobowiązuje się wymienić 3

4 awaryjny/wadliwy Sprzęt na nowy, bezawaryjny i wolny od wad, o okresie aktywności nie krótszym niŝ Sprzętu podlegającego wymianie, w ciągu 14 dni licząc od czasu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii/wady pocztą elektroniczną lub faksem,. 4. Po dostarczeniu przez Wykonawcę nowego Sprzętu, Zamawiający dokona odbioru ilościowego całej dostawy nowego Sprzętu na zasadach określonych w 3 ust Przez zgłoszenie wady/awarii rozumie się wysłanie przez administratora systemu lub innego upowaŝnionego przedstawiciela Zamawiającego, na fax nr.., lub na .., formularza Zgłoszenie awarii/wady, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. Wszelkie koszty transportu, diagnozowania niesprawnego Sprzętu pokrywa Wykonawca. Sprzęt objęty zgłoszeniem będzie zwracany do Wykonawcy na jego koszt. 6. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia przez cały czas trwania okresu gwarancji i rękojmi przez całą dobę 7 dni w tygodniu. 7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Sprzętu fabrycznie nowego, nieregenerowanego, nierefabrykowanego, o nie gorszych parametrach niŝ wymieniany, do miejsca jego uŝytkowania. 8. W przypadku wymiany Sprzętu okres rękojmi i gwarancji dla tego Sprzętu biegnie na nowo od daty podpisania przez Strony bez zastrzeŝeń Protokołu Odbioru. 5. Oświadczenia Stron 1. Wykonawca oświadcza, Ŝe Sprzęt nie jest obciąŝony prawem obligacyjnym ani rzeczowym na rzecz osób trzecich, nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie jest przedmiotem zabezpieczenia. Wykonawca oświadcza takŝe, Ŝe brak jest jakichkolwiek innych okoliczności mogących ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z niniejszej Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, Ŝe wykonanie niniejszej Umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej. 6. Przedstawiciele Stron 4

5 1. Do bieŝącej współpracy w zakresie wykonywania niniejszej Umowy upowaŝnione są następujące osoby: 1) Po stronie Zamawiającego (Przedstawiciele Zamawiającego): tel.:.. tel... lub inne wskazane przez Zamawiającego. 2) Po stronie Wykonawcy (Przedstawiciele Wykonawcy): a).. mail:.., tel.: b)..mail., tel.:. lub inne wskazane przez Wykonawcę. 2. WyŜej wymienione osoby są upowaŝnione do wykonywania odpowiednio w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy czynności określonych w niniejszej Umowie, z wyłączeniem zmiany postanowień tej Umowy, jej rozwiązania lub wypowiedzenia. 3. Do uzgodnień i czynności wynikających lub mogących wynikać w związku z wykonaniem niniejszej Umowy oraz nadzoru nad jej realizacją Zamawiający upowaŝnia Zastępcę Dyrektora ds.. 4. Zmiana osób upowaŝnionych do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji Umowy wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany Umowy. 5. Strony zobowiązują się do kierowania wszelkiej korespondencji wymagającej formy pisemnej na adresy stron wymienione w komparycji Umowy, a w przypadku zmiany adresu do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony. 6. W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu doręczenie korespondencji na adres, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, wywiera przewidziane prawem skutki doręczenia. 7. Cena Przedmiotu Umowy i warunki płatności 1. Za wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma łączną maksymalną cenę w wysokości.. zł brutto (słownie:.. ), w tym za tokeny sprzętowe wraz z kodami.. zł brutto (słownie:..), za tokeny software owe wraz z kodami. zł brutto (słownie ), za nośnik kodów.. zł brutto (słownie: ) obejmującą wszelkie obciąŝenia związane z realizacją Umowy oraz wynikające 5

6 z przepisów prawa, w tym wszystkie koszty, opłaty, wydatki Wykonawcy, a takŝe podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), jeśli jest naleŝny. Wykaz cen jednostkowych stanowi Załącznik 4 do Umowy. 2. Płatność ceny, za cały dostarczony Sprzęt i nośnik, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Strony Umowy bez zastrzeŝeń Protokół Odbioru. 3. Wykonawca nie jest uprawniony do zwrotu odrębnie poniesionych kosztów. 4. Za dzień zapłaty ceny uznaje się dzień obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania Umowy 1. Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie naleŝytego wykonania Umowy, zwane dalej w Umowie Zabezpieczeniem, w wysokości 10 % maksymalnej łącznej ceny, określonej w 7 ust. 1, czyli kwotę:.. złotych (słownie: ) wpłacone/zdeponowane w formie.. 2. Zabezpieczenie słuŝy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania Umowy. 3. Zamawiający zwolni Zabezpieczenie według następujących zasad: 1) kwota. zł. (słownie.. zł.) stanowiąca 70 % wartości całości zabezpieczenia zostanie zwrócona przez Zamawiającego w terminie 30 dni kalendarzowych po wykonaniu Umowy, o którym mowa w 1, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez Zamawiającego bez zastrzeŝeń Protokołu Odbioru; 2) kwota.. zł. (słownie.. zł.) stanowiąca w wysokości 30 % wartości całości zabezpieczenia zostanie zwrócona przez Zamawiającego w terminie 15 dni kalendarzowych po upływie okresu rękojmi za wady, o ile nie zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych roszczeń Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązuje się, Ŝe w przypadku wniesienia Zabezpieczenia naleŝytego wykonania Umowy w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na kaŝde pierwsze Ŝądanie Zamawiającego. 6

7 5. JeŜeli z uwagi na przedłuŝenie Terminu realizacji Umowy, niezaleŝnie od przyczyn tego przedłuŝenia, Zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub w poręczeniach wygasłoby przed upływem przedłuŝonego Terminu realizacji Umowy, Wykonawca na 7 Dni roboczych przed wygaśnięciem takiego Zabezpieczenia przedstawia Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję/poręczenie lub wpłaca odpowiednie Zabezpieczenie w gotówce. JeŜeli Wykonawca nie wykona powyŝszego obowiązku Zamawiający moŝe zaŝądać od gwaranta/poręczyciela wypłaty z gwarancji/poręczenia i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet Zabezpieczenia. 6. Wykonawca oświadcza, Ŝe wyraŝa zgodę na bezpośrednie potrącanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia wszelkich naleŝności powstałych w wyniku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania Umowy. 7. W przypadku, gdy Wykonawca wniesie Zabezpieczenie w pieniądzu, Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu Zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonego o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 9. Kary umowne 1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznej maksymalnej ceny Wykonawcy, o której mowa w 7 ust W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leŝących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % łącznej maksymalnej ceny Wykonawcy, o której mowa w 7 ust W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % łącznej maksymalnej ceny, o której mowa w 7 ust. 1 za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia terminu, chyba Ŝe przyczyny opóźnienia terminu leŝą po stronie Zamawiającego. 4. W przypadku opóźnienia któregokolwiek terminu, o których mowa w 3 ust. 6, 4 ust. 3 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia) za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia terminu w stosunku do jednego tokena, chyba Ŝe przyczyny opóźnienia terminu leŝą po stronie Zamawiającego. 7

8 5. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z ceny naleŝnej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraŝa zgodę i do czego upowaŝnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 6. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie obowiązują niezaleŝnie od siebie. 7. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyŝszającego ustalone powyŝej kary umowne na zasadach ogólnych. 10. Odstąpienie od Umowy 1. Zamawiający moŝe odstąpić w części lub w całości od Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. 2. Zamawiający moŝe odstąpić od Umowy w całości lub w części z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy, gdy: a) Wykonawca nienaleŝycie wykonuje Umowę, a w szczególności nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza inne postanowienia Umowy i gdy po upływie 3 Dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do tego wezwania. b) Wykonawca opóźnia się w realizacji Przedmiotu Umowy powyŝej 10 Dni roboczych. c) Zamawiający nie dokona kolejnego odbioru w sytuacji opisanej w 3 ust. 6 z powodu niespełniania przez Sprzęt warunków określonych w Umowie. 3. Zamawiający moŝe odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W tym przypadku Wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie ceny naleŝnej z tytułu wykonania części Umowy. 4. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje w całym okresie trwania umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. 5. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności i wymaga uzasadnienia. 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczania i egzekwowania naleŝnych kar umownych. 8

9 11. Zmiany Umowy 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. Zamiany Umowy nie stanowi w szczególności zmiana nazw/określeń Stron, siedziby Stron, numerów kont bankowych Stron, jak równieŝ osób odpowiedzialnych za realizację Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego. 3. Zamawiający przewiduje moŝliwość zmian postanowień niniejszej Umowy w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 2) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy; 3) niezbędna jest zmiana terminów realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemoŝliwiających ich realizację w wyznaczonym terminie, na które Strony nie miały wpływu; 4) w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu Umowy w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 z poźn. zm.), które wejdą w Ŝycie po dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku po wykonaniu, którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania ceny, cena Wykonawcy moŝe ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeŝeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota naleŝnego podatku oraz cena Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług, 12. Poufność 1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji technicznych (w szczególności struktury, konfiguracji i systemów zabezpieczeń), technologicznych, organizacyjnych i innych dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w 9

10 związku z realizacją Umowy, niezaleŝnie od formy przekazania tych informacji oraz ich źródła. 2. Wykonawca ma prawo do wykorzystania uzyskanych informacji jedynie w celu realizacji niniejszej Umowy. 3. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom Umowy. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności przez swoich pracowników, podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy. 12. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W przypadku rozbieŝności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy, a treścią załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowne. 3. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na interpretację postanowień Umowy. 4. Wykonawca nie moŝe przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części. 5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 6. Strony Umowy podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania wszelkich sporów powstałych pomiędzy Stronami, które wynikły w związku z realizacją Umowy i/lub jej interpretacją. O ile rozwiązanie sporu nie powiedzie się, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 7. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem jej podpisania przez Strony. 8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 9. Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 1) Załącznik nr 1 - kopia Formularz Oferty, 10

11 2) Załącznik nr 2 Protokół Odbioru, 3) Załącznik nr 3 Zgłoszenie awarii/wady 4) Załącznik nr 4 Wykaz cen jednostkowych 5) Załącznik nr 5 Formularz wymiany tokenu Zamawiający Wykonawca... (imię i nazwisko, podpis)... (imię i nazwisko, podpis) 11

12 PROTOKÓŁ ODBIORU Załącznik nr 2 do Umowy nr. Nazwa i adres miejsca dostaw: Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa 1; Radom W dniu dostarczono zgodnie z umową nr:. lp. przedmiot dostawy wynik sprawdzenia pozytywny 1 Tokeny. typu.. szt Numery fabryczne tokenów: 3 Tokeny softwarowe typu... Software Token Seed w ilości 30 szt. o okresie aktywności 120 miesięcy na płycie CD/DVD Sprawdzenie tokenów zgodnie z 3: Token softwarowy Stwierdzono, iŝ w wyniku badania wybranych losowo 15 tokenów, typu... tokenów uzyskało pozytywny wynik badania. (Token o nr podlega wymianie na nowy.) Stwierdzono, iŝ w wyniku badania wybranego losowo jednego tokenu, typu. Software Token Seed uzyskano pozytywny/negatywny wynik badania. 12

13 Protokół podpisano bez zastrzeŝeń/z zastrzeŝeniami*. 1. Zgodnie z Umową wykonanie przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem powinno nastąpić do dnia Faktyczne wykonanie przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem nastąpiło w dniu... Uwagi. Zamawiający Wykonawca (podpis osoby upowaŝnionej) (podpis osoby upowaŝnionej) 13

14 Załącznik nr 3 do Umowy nr FORMULARZ ZGŁOSZENIA AWARII/WADY Adresat zgłoszenia: Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa Radom Numer fabryczny: Opis uszkodzenia (objawy): Data/godz wystąpienia awarii: Data/godz zgłoszenia awarii: Sposób zgłoszenia awarii: tel. Na nr: faxem na numer: na adres Numer w rejestrze zgłoszeń serwisu: Proponowany termin wymiany sprzętu Uwagi: Nazwisko zgłaszającego awarię: Dane kontaktowe zgłaszającego awarię: 14

15 Załącznik nr 4 do Umowy nr Ceny jednostkowe lp. typ tokenu / nazwa ilość sztuk 1. token typu..wraz z kodami 2. token softwarowy wraz z kodami 3. nośnik kodów cena jednostkowa brutto łączna cena brutto R A Z E M 15

16 Załącznik nr 5 do Umowy nr FORMULARZ WYMIANY TOKENU Numer fabryczny: Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa Radom Numer w rejestrze zgłoszeń serwisu: Data/godz. usunięcia awarii: Uwagi: Nazwisko osoby potwierdzającej wymianę tokenu: Dane kontaktowe osoby potwierdzającej wymianę tokenu: 16

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Numer umowy:. /. /.../. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: ELBEST" sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ /

UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ / UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ / zawarta w dniu. 2010 r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: TZ/370/15/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę kwartalnych testów penetracyjnych

Bardziej szczegółowo

z siedzibą:, nr identyfikacyjny NIP działającą na podstawie: reprezentowaną przez:

z siedzibą:, nr identyfikacyjny NIP działającą na podstawie: reprezentowaną przez: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa -projekt- W dniu... 2009 r. pomiędzy 1. Gminą Olsztynek zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, reprezentowaną przez Burmistrza Olsztynka Pana Mirosława Stegienko, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: na podstawie pełnomocnictwa nr stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,

UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: na podstawie pełnomocnictwa nr stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Załącznik nr 3 do SIWZ BDG-II-281-53-PC/09 UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki Pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa reprezentowanym przy zawieraniu niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie bieżącej usługi przeprowadzki obejmującej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo