o następującej treści:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "o następującej treści:"

Transkrypt

1 Umowa Nr.. zawarta w dniu.. - w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budŝetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa 1, Radom, posiadająca NIP reprezentowaną przez ( ), zwaną dalej Zamawiającym, a ( ) z siedzibą w ( ) i adresem ( ) wpisaną do CEIDG / rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem ( ) przez Sąd ( ), o kapitale zakładowym w wysokości ( ) zł, posiadającym NIP ( ), reprezentowanym przez ( ), którego toŝsamość ustalono na podstawie ( ), zwanym dalej Wykonawcą, zwanymi w dalszej części Umowy łącznie Stronami, o następującej treści: 1. Przedmiot Umowy Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaŝ i dostawa przez Wykonawcę Zamawiającemu: 1) 280 sztuk tokenów sprzętowych RSA/SecurID typ PinPAD (model SD 520) wraz z kodami token seed, 2) 30 sztuk tokenów software owych RSASecur ID wraz kodami token seed zwanych dalej Sprzętem, wraz z nośnikami kodów token seed o których mowa w pkt 1) i 2) właściwymi dla dostarczonego Sprzętu, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 2. Termin realizacji Przedmiotu Umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu Sprzętu, o którym mowa w 1, w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy. 2. Miejscem wykonania dostarczenia Sprzętu jest budynek Ministerstwa Finansów w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej Strony zgodnie oświadczają, Ŝe za datę wykonania Umowy przyjmuje się podpisanie przez Strony bez zastrzeŝeń Protokołu Odbioru. Wzór Protokołu Odbioru stanowi 1

2 Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. W wypadku dostarczenia przez Wykonawcę Sprzętu w terminie wskazanym w ust. 1 i zakończenia czynności odbioru określonych w 3 ust. 3-5 po tym terminie, ale nie później niŝ 3 dni po dostarczeniu Sprzętu, dostawę uwaŝa się dokonaną w terminie, jeŝeli odbiór nastąpił bez zastrzeŝeń. 3. Warunki realizacji Przedmiotu Umowy 1. Wykonawca dostarczy Sprzęt własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko do miejsca, o którym mowa w 2 ust. 2. Dostarczony Sprzęt będzie przechodził odbiór ilościowo-jakościowy. 2. Strony ustalają, Ŝe dostawa odbędzie się w dniu od poniedziałku do piątku, nie będącym dniem wolnym od pracy, zwanym dalej Dniem roboczym, w godzinach 9:00 15:00. Wykonawca zobowiązuje się do awizowania dostawy do Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres e- mail:. lub faksem: /48/ z wyprzedzeniem 1 Dnia roboczego. 3. Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu ilości elementów dostawy oraz sprawdzeniu kompletności i stwierdzeniu braku uszkodzeń mechanicznych, sprawdzeniu ilości kodów oraz imporcie kodów do bazy Zamawiającego, a takŝe sprawdzeniu zgodności dostawy z terminem realizacji Umowy. 4. Z dostarczonych przez Wykonawcę tokenów sprzętowych Zamawiający wybierze losowo 15 sztuk i przeprowadzi sprawdzenie ich wraz z oprogramowaniem w zakresie parametrów funkcjonalnych i technicznych zgodnych z opisem w 1 oraz zainicjalizuje je w systemie Zamawiającego i przeprowadzi test sprawdzający poprawność generowanych przez tokeny kodów. 5. Z dostarczonych przez Wykonawcę tokenów software owych Zamawiający wybierze losowo 1 sztukę i zainicjalizuje go w systemie Zamawiającego oraz sprawdzi poprawność logowania. 6. Dokonanie czynności określonych w ust. 3-5 potwierdza się Protokołem Odbioru podpisanym przez Strony bez zastrzeŝeń. JeŜeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, Ŝe Sprzęt nie jest kompletny, nie przejdzie testu funkcjonalności opisanego w ust. 4 i 5, nie jest zgodny ze złoŝoną ofertą lub posiada widoczne uszkodzenia, Zamawiający odmówi odbioru. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do jego 2

3 wymiany w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia zastrzeŝeń przez Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z wymianą ponosi Wykonawca. Po dostarczeniu przez Wykonawcę nowego Sprzętu, Zamawiający przystąpi do ponownego odbioru zgodnie z ust Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania kaŝdego podmiotu, któremu Wykonawca zleca wykonanie jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy zwanego dalej Podwykonawcą, jak za własne działania lub zaniechania. 8. Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie niezwłocznie wszelkich informacji mogących mieć wpływ na realizację Umowy. Wykonawca niezwłocznie udzieli odpowiedzi w formie pisemnej na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji Umowy, w terminie nie dłuŝszym niŝ 2 dni robocze. 9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kody token seed na trwałym nośniku w formie płyty CD/DVD. 4. Gwarancja i rękojmia 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na tokeny sprzętowe na okres 35, a na tokeny software owe na okres 120 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru dotyczącego Sprzętu przez obie Strony bez zastrzeŝeń. Wykonawca gwarantuje bezawaryjne działanie Sprzętu w okresie gwarancji. Za awarię Strony uznają uszkodzenie tokena powodujące jego niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie, niezaleŝnie od przyczyny jego powstania, chyba Ŝe wyłączną przyczyną było nieprawidłowe uŝytkowanie Sprzętu przez Zamawiającego. 2. Wykonawca udziela rękojmi na tokeny sprzętowe na okres 35, a na tokeny software owe 120 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru dotyczącego Sprzętu przez obie Strony bez zastrzeŝeń. Rękojmi Wykonawca udziela w zakresie przewidzianym w przepisach Kodeksu cywilnego, chyba Ŝe niniejsza Umowa stanowi inaczej. Zamawiający moŝe wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Sprzętu niezaleŝnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego awarii/wady Sprzętu Wykonawca w ramach obowiązków z tytułu gwarancji lub rękojmi zobowiązuje się wymienić 3

4 awaryjny/wadliwy Sprzęt na nowy, bezawaryjny i wolny od wad, o okresie aktywności nie krótszym niŝ Sprzętu podlegającego wymianie, w ciągu 14 dni licząc od czasu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii/wady pocztą elektroniczną lub faksem,. 4. Po dostarczeniu przez Wykonawcę nowego Sprzętu, Zamawiający dokona odbioru ilościowego całej dostawy nowego Sprzętu na zasadach określonych w 3 ust Przez zgłoszenie wady/awarii rozumie się wysłanie przez administratora systemu lub innego upowaŝnionego przedstawiciela Zamawiającego, na fax nr.., lub na .., formularza Zgłoszenie awarii/wady, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. Wszelkie koszty transportu, diagnozowania niesprawnego Sprzętu pokrywa Wykonawca. Sprzęt objęty zgłoszeniem będzie zwracany do Wykonawcy na jego koszt. 6. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia przez cały czas trwania okresu gwarancji i rękojmi przez całą dobę 7 dni w tygodniu. 7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Sprzętu fabrycznie nowego, nieregenerowanego, nierefabrykowanego, o nie gorszych parametrach niŝ wymieniany, do miejsca jego uŝytkowania. 8. W przypadku wymiany Sprzętu okres rękojmi i gwarancji dla tego Sprzętu biegnie na nowo od daty podpisania przez Strony bez zastrzeŝeń Protokołu Odbioru. 5. Oświadczenia Stron 1. Wykonawca oświadcza, Ŝe Sprzęt nie jest obciąŝony prawem obligacyjnym ani rzeczowym na rzecz osób trzecich, nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie jest przedmiotem zabezpieczenia. Wykonawca oświadcza takŝe, Ŝe brak jest jakichkolwiek innych okoliczności mogących ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z niniejszej Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, Ŝe wykonanie niniejszej Umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej. 6. Przedstawiciele Stron 4

5 1. Do bieŝącej współpracy w zakresie wykonywania niniejszej Umowy upowaŝnione są następujące osoby: 1) Po stronie Zamawiającego (Przedstawiciele Zamawiającego): tel.:.. tel... lub inne wskazane przez Zamawiającego. 2) Po stronie Wykonawcy (Przedstawiciele Wykonawcy): a).. mail:.., tel.: b)..mail., tel.:. lub inne wskazane przez Wykonawcę. 2. WyŜej wymienione osoby są upowaŝnione do wykonywania odpowiednio w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy czynności określonych w niniejszej Umowie, z wyłączeniem zmiany postanowień tej Umowy, jej rozwiązania lub wypowiedzenia. 3. Do uzgodnień i czynności wynikających lub mogących wynikać w związku z wykonaniem niniejszej Umowy oraz nadzoru nad jej realizacją Zamawiający upowaŝnia Zastępcę Dyrektora ds.. 4. Zmiana osób upowaŝnionych do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji Umowy wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany Umowy. 5. Strony zobowiązują się do kierowania wszelkiej korespondencji wymagającej formy pisemnej na adresy stron wymienione w komparycji Umowy, a w przypadku zmiany adresu do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony. 6. W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu doręczenie korespondencji na adres, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, wywiera przewidziane prawem skutki doręczenia. 7. Cena Przedmiotu Umowy i warunki płatności 1. Za wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma łączną maksymalną cenę w wysokości.. zł brutto (słownie:.. ), w tym za tokeny sprzętowe wraz z kodami.. zł brutto (słownie:..), za tokeny software owe wraz z kodami. zł brutto (słownie ), za nośnik kodów.. zł brutto (słownie: ) obejmującą wszelkie obciąŝenia związane z realizacją Umowy oraz wynikające 5

6 z przepisów prawa, w tym wszystkie koszty, opłaty, wydatki Wykonawcy, a takŝe podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), jeśli jest naleŝny. Wykaz cen jednostkowych stanowi Załącznik 4 do Umowy. 2. Płatność ceny, za cały dostarczony Sprzęt i nośnik, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Strony Umowy bez zastrzeŝeń Protokół Odbioru. 3. Wykonawca nie jest uprawniony do zwrotu odrębnie poniesionych kosztów. 4. Za dzień zapłaty ceny uznaje się dzień obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania Umowy 1. Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie naleŝytego wykonania Umowy, zwane dalej w Umowie Zabezpieczeniem, w wysokości 10 % maksymalnej łącznej ceny, określonej w 7 ust. 1, czyli kwotę:.. złotych (słownie: ) wpłacone/zdeponowane w formie.. 2. Zabezpieczenie słuŝy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania Umowy. 3. Zamawiający zwolni Zabezpieczenie według następujących zasad: 1) kwota. zł. (słownie.. zł.) stanowiąca 70 % wartości całości zabezpieczenia zostanie zwrócona przez Zamawiającego w terminie 30 dni kalendarzowych po wykonaniu Umowy, o którym mowa w 1, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez Zamawiającego bez zastrzeŝeń Protokołu Odbioru; 2) kwota.. zł. (słownie.. zł.) stanowiąca w wysokości 30 % wartości całości zabezpieczenia zostanie zwrócona przez Zamawiającego w terminie 15 dni kalendarzowych po upływie okresu rękojmi za wady, o ile nie zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych roszczeń Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązuje się, Ŝe w przypadku wniesienia Zabezpieczenia naleŝytego wykonania Umowy w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na kaŝde pierwsze Ŝądanie Zamawiającego. 6

7 5. JeŜeli z uwagi na przedłuŝenie Terminu realizacji Umowy, niezaleŝnie od przyczyn tego przedłuŝenia, Zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub w poręczeniach wygasłoby przed upływem przedłuŝonego Terminu realizacji Umowy, Wykonawca na 7 Dni roboczych przed wygaśnięciem takiego Zabezpieczenia przedstawia Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję/poręczenie lub wpłaca odpowiednie Zabezpieczenie w gotówce. JeŜeli Wykonawca nie wykona powyŝszego obowiązku Zamawiający moŝe zaŝądać od gwaranta/poręczyciela wypłaty z gwarancji/poręczenia i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet Zabezpieczenia. 6. Wykonawca oświadcza, Ŝe wyraŝa zgodę na bezpośrednie potrącanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia wszelkich naleŝności powstałych w wyniku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania Umowy. 7. W przypadku, gdy Wykonawca wniesie Zabezpieczenie w pieniądzu, Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu Zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonego o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 9. Kary umowne 1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznej maksymalnej ceny Wykonawcy, o której mowa w 7 ust W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leŝących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % łącznej maksymalnej ceny Wykonawcy, o której mowa w 7 ust W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % łącznej maksymalnej ceny, o której mowa w 7 ust. 1 za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia terminu, chyba Ŝe przyczyny opóźnienia terminu leŝą po stronie Zamawiającego. 4. W przypadku opóźnienia któregokolwiek terminu, o których mowa w 3 ust. 6, 4 ust. 3 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia) za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia terminu w stosunku do jednego tokena, chyba Ŝe przyczyny opóźnienia terminu leŝą po stronie Zamawiającego. 7

8 5. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z ceny naleŝnej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraŝa zgodę i do czego upowaŝnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 6. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie obowiązują niezaleŝnie od siebie. 7. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyŝszającego ustalone powyŝej kary umowne na zasadach ogólnych. 10. Odstąpienie od Umowy 1. Zamawiający moŝe odstąpić w części lub w całości od Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. 2. Zamawiający moŝe odstąpić od Umowy w całości lub w części z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy, gdy: a) Wykonawca nienaleŝycie wykonuje Umowę, a w szczególności nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza inne postanowienia Umowy i gdy po upływie 3 Dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do tego wezwania. b) Wykonawca opóźnia się w realizacji Przedmiotu Umowy powyŝej 10 Dni roboczych. c) Zamawiający nie dokona kolejnego odbioru w sytuacji opisanej w 3 ust. 6 z powodu niespełniania przez Sprzęt warunków określonych w Umowie. 3. Zamawiający moŝe odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W tym przypadku Wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie ceny naleŝnej z tytułu wykonania części Umowy. 4. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje w całym okresie trwania umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. 5. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności i wymaga uzasadnienia. 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczania i egzekwowania naleŝnych kar umownych. 8

9 11. Zmiany Umowy 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. Zamiany Umowy nie stanowi w szczególności zmiana nazw/określeń Stron, siedziby Stron, numerów kont bankowych Stron, jak równieŝ osób odpowiedzialnych za realizację Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego. 3. Zamawiający przewiduje moŝliwość zmian postanowień niniejszej Umowy w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 2) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy; 3) niezbędna jest zmiana terminów realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemoŝliwiających ich realizację w wyznaczonym terminie, na które Strony nie miały wpływu; 4) w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu Umowy w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 z poźn. zm.), które wejdą w Ŝycie po dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku po wykonaniu, którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania ceny, cena Wykonawcy moŝe ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeŝeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota naleŝnego podatku oraz cena Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług, 12. Poufność 1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji technicznych (w szczególności struktury, konfiguracji i systemów zabezpieczeń), technologicznych, organizacyjnych i innych dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w 9

10 związku z realizacją Umowy, niezaleŝnie od formy przekazania tych informacji oraz ich źródła. 2. Wykonawca ma prawo do wykorzystania uzyskanych informacji jedynie w celu realizacji niniejszej Umowy. 3. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom Umowy. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności przez swoich pracowników, podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy. 12. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W przypadku rozbieŝności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy, a treścią załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowne. 3. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na interpretację postanowień Umowy. 4. Wykonawca nie moŝe przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części. 5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 6. Strony Umowy podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania wszelkich sporów powstałych pomiędzy Stronami, które wynikły w związku z realizacją Umowy i/lub jej interpretacją. O ile rozwiązanie sporu nie powiedzie się, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 7. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem jej podpisania przez Strony. 8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 9. Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 1) Załącznik nr 1 - kopia Formularz Oferty, 10

11 2) Załącznik nr 2 Protokół Odbioru, 3) Załącznik nr 3 Zgłoszenie awarii/wady 4) Załącznik nr 4 Wykaz cen jednostkowych 5) Załącznik nr 5 Formularz wymiany tokenu Zamawiający Wykonawca... (imię i nazwisko, podpis)... (imię i nazwisko, podpis) 11

12 PROTOKÓŁ ODBIORU Załącznik nr 2 do Umowy nr. Nazwa i adres miejsca dostaw: Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa 1; Radom W dniu dostarczono zgodnie z umową nr:. lp. przedmiot dostawy wynik sprawdzenia pozytywny 1 Tokeny. typu.. szt Numery fabryczne tokenów: 3 Tokeny softwarowe typu... Software Token Seed w ilości 30 szt. o okresie aktywności 120 miesięcy na płycie CD/DVD Sprawdzenie tokenów zgodnie z 3: Token softwarowy Stwierdzono, iŝ w wyniku badania wybranych losowo 15 tokenów, typu... tokenów uzyskało pozytywny wynik badania. (Token o nr podlega wymianie na nowy.) Stwierdzono, iŝ w wyniku badania wybranego losowo jednego tokenu, typu. Software Token Seed uzyskano pozytywny/negatywny wynik badania. 12

13 Protokół podpisano bez zastrzeŝeń/z zastrzeŝeniami*. 1. Zgodnie z Umową wykonanie przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem powinno nastąpić do dnia Faktyczne wykonanie przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem nastąpiło w dniu... Uwagi. Zamawiający Wykonawca (podpis osoby upowaŝnionej) (podpis osoby upowaŝnionej) 13

14 Załącznik nr 3 do Umowy nr FORMULARZ ZGŁOSZENIA AWARII/WADY Adresat zgłoszenia: Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa Radom Numer fabryczny: Opis uszkodzenia (objawy): Data/godz wystąpienia awarii: Data/godz zgłoszenia awarii: Sposób zgłoszenia awarii: tel. Na nr: faxem na numer: na adres Numer w rejestrze zgłoszeń serwisu: Proponowany termin wymiany sprzętu Uwagi: Nazwisko zgłaszającego awarię: Dane kontaktowe zgłaszającego awarię: 14

15 Załącznik nr 4 do Umowy nr Ceny jednostkowe lp. typ tokenu / nazwa ilość sztuk 1. token typu..wraz z kodami 2. token softwarowy wraz z kodami 3. nośnik kodów cena jednostkowa brutto łączna cena brutto R A Z E M 15

16 Załącznik nr 5 do Umowy nr FORMULARZ WYMIANY TOKENU Numer fabryczny: Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa Radom Numer w rejestrze zgłoszeń serwisu: Data/godz. usunięcia awarii: Uwagi: Nazwisko osoby potwierdzającej wymianę tokenu: Dane kontaktowe osoby potwierdzającej wymianę tokenu: 16

U M O W A Nr.. /2011

U M O W A Nr.. /2011 Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.250.2011 PROJEKT U M O W A Nr.. /2011 umowa zawarta w dniu..r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Umowy Ramowej nr R/128/13/DI/B; C/546/13/DI/B/217 z dn.. r. Wzór Umowy Wykonawczej

Załącznik Nr 5 do Umowy Ramowej nr R/128/13/DI/B; C/546/13/DI/B/217 z dn.. r. Wzór Umowy Wykonawczej Załącznik Nr 5 do Umowy Ramowej nr R/128/13/DI/B; C/546/13/DI/B/217 z dn.. r. Wzór Umowy Wykonawczej Umowa Wykonawcza nr do Umowy Ramowej nr R/128/13/DI/B; C/546/13/DI/B/217 z dnia.. zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

NIP , REGON

NIP , REGON WZÓR UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ W dniu... 2016 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Ochrony Rządu ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa NIP 521-033-46-78, REGON 011989650, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają:

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają: Załącznik nr 1 do wniosku WPP-1 UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór)

Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór) Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu

Bardziej szczegółowo

1. Cenę przedmiotu umowy strony ustalają na... zł brutto (słownie:...), w tym podatek VAT... % tj... zł.

1. Cenę przedmiotu umowy strony ustalają na... zł brutto (słownie:...), w tym podatek VAT... % tj... zł. Załącznik nr 3.2 Wzór umowy nr zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, określonego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... (wzór) w dniu r. w Kłodawie, pomiędzy:

UMOWA NR... (wzór) w dniu r. w Kłodawie, pomiędzy: UMOWA NR... (wzór) w dniu...2010r. w Kłodawie, pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ Gminą Kłodawa, ul.gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, NIP 599-10-11-288, zwaną dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr.

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr. Umowa nr. Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy zawarta w dniu.. 2012 r. w Warszawie na podstawie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12 dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/U /11 UMOWA NR.

WZP/WO/U /11 UMOWA NR. PROJEKT UMOWY UMOWA NR. Zawarta w dniu.. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego Mazowiecką Jednostką WdraŜania Programów Unijnych, NIP 1132669019, REGON 1400944971, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-14/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-14/2010 Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Zawarta w dniu..pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Jana Sebastiana Bacha 2, 02-743 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

Projekt OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr /2010 dotycząca dostawy sprzętu komputerowego do PPP w Strzelinie, realizowanego w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8a do SIWZ

Załącznik Nr 8a do SIWZ - p r o j e k t - U M O W A N R... W dniu... 2012 r. w Krapkowicach pomiędzy : Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza mgr. Andrzeja Kasiurę zwaną dalej Zamawiającym z siedzibą w : Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy w dniu...r. w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18,

Bardziej szczegółowo

pracowni przyrodniczej, prowadzonego przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach.

pracowni przyrodniczej, prowadzonego przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu.. 2016 r. w Daleszycach, pomiędzy Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Sienkiewicza 11b, 26-021 Daleszyce, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM / STRONĄ, reprezentowaną przez.. a...,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku VAT, NIP: 107-00-01-057

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: UMOWAWZÓR Zawarta w dniu... 2009r. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy Powiatem Bieszczadzkim w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu zwanym dalej w tekście Zamawiającym w osobach:

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z dnia... 2012 r.

UMOWA nr. z dnia... 2012 r. UMOWA nr. z dnia... 2012 r. - PROJEKT - zawarta w Szczecinie pomiędzy Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

PROJEKT- zał. nr 4 do SIWZ. załącznik nr do SIWZ. U m o w a n r D P. V I I I /

PROJEKT- zał. nr 4 do SIWZ. załącznik nr do SIWZ. U m o w a n r D P. V I I I / PROJEKT- zał. nr 4 do SIWZ U m o w a n r D P. V I I I. 3 3 3 1 - / 2 0 0 9 załącznik nr do SIWZ Umowa zawarta w dniu pomiędzy; Województwem Lubuskim, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 5 WZÓR Oryginał/Kopia UMOWA (wzór) zawarta w Krakowie w dniu 2008 roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ Zalącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. PRZEDMIOTEM UMOWY jest Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/I WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Odbiorcą, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy Załącznik nr 2 do SIWZ U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ i złoŝonej oferty, dnia:... roku w Strzelcach Wielkich pomiędzy Międzygminnym Związkiem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Wzór umowy Egz. nr... Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy:

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Inspekcją Weterynaryjną Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Kielcach z siedzibą przy ul. Ks. P. Ściegiennego 205, 25-116 Kielce, NIP 657-02-38-960 REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą

UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ( wzór) zawarta w dniu. 2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, NIP: 778-13-44-777

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SKANERÓW. Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SKANERÓW. Istotne Postanowienia Umowy nr.ref.: DO-ZP-I.271.2.23.2011 ZAŁĄCZNIK NR 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SKANERÓW Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiotem umowy jest sprzedaŝ i dostawa do

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Część C Uwaga: Poszczególne zapisy umowy zostaną dopasowane do części zamówienia, której dotyczyć będzie przyszła umowa. 1 1. Przedmiotem umowy jest: - Cz. I postępowania świadczenie

Bardziej szczegółowo

Nr./GDOŚ/2015 W dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy:

Nr./GDOŚ/2015 W dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Nr./GDOŚ/2015 W dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska Panem Michałem Kiełsznią z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, NIP: 7010151052,

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2017. zwanych dalej łącznie Stronami, a kaŝda z osobna Stroną.

Umowa nr.../2017. zwanych dalej łącznie Stronami, a kaŝda z osobna Stroną. Umowa nr.../2017 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór

KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór Załącznik nr 1. Numer projektu Tytuł projektu Nazwisko Imię Adres zamieszkania Dane Uczestnika projektu Data usługi: Godziny (od do): Czas trwania: Podpis uczestnika

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr..2013. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

U M O W A nr..2013. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym U M O W A nr..2013 zawarta dnia r. w Ostródzie pomiędzy Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT, 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ BZP PM WZÓR UMOWY. U M O W A Nr /2013

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ BZP PM WZÓR UMOWY. U M O W A Nr /2013 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ BZP.243.213.2013.PM WZÓR UMOWY U M O W A Nr /2013 zawarta w dniu... na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dziennik Ustaw 2013 r., poz. 907)

Bardziej szczegółowo

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-02/09 Zał. Nr 7. UMOWA nr.

Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-02/09 Zał. Nr 7. UMOWA nr. Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-02/09 Zał. Nr 7 UMOWA nr. zawarta w dniu.. r. między..(nazwa Dostawcy). (adres Dostawcy), NIP., REGON.. - zwanym dalej Wykonawcą - reprezentowanym przez: 1... a Katolickim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Część II SIWZ Wzór umowy 2 UMOWA NR FS.ZPU-16/14 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Nazwa: dostawa ładowarki

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Przedmiot umowy. 2. Usługi wymiany i montaŝu objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane w warsztacie Wykonawcy:. Termin i sposób wykonania

Wzór umowy. Przedmiot umowy. 2. Usługi wymiany i montaŝu objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane w warsztacie Wykonawcy:. Termin i sposób wykonania Wzór umowy Załącznik nr 3- ZAPO/AZ/04/02/2015 zawarta w dniu... 2015 roku w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40 026 Katowice zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 8

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 8 Załącznik nr 8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŝetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Umowa Nr - projekt Zawarta w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie Załącznik nr 17 do SIWZ WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu...... roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. firmą,... wpisaną do. Regon...

WZÓR UMOWA. firmą,... wpisaną do. Regon... Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWA zawarta w dniu.. w Warszawie w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Nr..

UMOWA ZLECENIE. Nr.. UMOWA ZLECENIE Nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a, będąca płatnikiem VAT, numer NIP 7761679049, reprezentowaną przez: 1. Marek Kośmider

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez: UMOWA Nr... /2010 zawarta w dniu.. pomiędzy : Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn 10 957, NIP 739 30 33 097, REGON : 510884205 reprezentowana przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr.. Wzór umowy wykonawczej Umowa wykonawcza nr... zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest, zgodnie ze szczegółowym wykazem i parametrami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2 do umowy).

1. Przedmiotem umowy jest, zgodnie ze szczegółowym wykazem i parametrami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2 do umowy). (Wzór umowy na dostawę sprzętu komputerowego) UMOWA NR. zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z siedzibą: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... nazwą.../nazwa firmy/, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... pod nr...z siedzibą...

UMOWA NR... nazwą.../nazwa firmy/, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... pod nr...z siedzibą... UMOWA NR... zawarta w dniu... roku we Wrocławiu pomiędzy MPWiK Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14/16, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

a reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą

a reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą UMOWA o organizację otwartej imprezy rekreacyjnej zawarta w dniu.. w Lublinie pomiędzy: Poczta Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy:

UMOWA NR... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: UMOWA NR... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Zał. Nr 4 do SIWZ 1. Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez:... - Dyrektora Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, działającego na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: posiadającym NIP, REGON. Strony wspólnie ustalają, co następuje:

UMOWA Nr.. zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: posiadającym NIP, REGON. Strony wspólnie ustalają, co następuje: Załącznik Nr 4 do SIWZ - projekt - UMOWA Nr.. zawarta w dniu. 2013 r. w Jeleniej Górze pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim z siedzibą władz w Jeleniej Górze, z/s 58-500 Jelenia Góra, ul. Kochanowskiego 10,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo