o następującej treści:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "o następującej treści:"

Transkrypt

1 Umowa Nr.. zawarta w dniu.. - w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budŝetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa 1, Radom, posiadająca NIP reprezentowaną przez ( ), zwaną dalej Zamawiającym, a ( ) z siedzibą w ( ) i adresem ( ) wpisaną do CEIDG / rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem ( ) przez Sąd ( ), o kapitale zakładowym w wysokości ( ) zł, posiadającym NIP ( ), reprezentowanym przez ( ), którego toŝsamość ustalono na podstawie ( ), zwanym dalej Wykonawcą, zwanymi w dalszej części Umowy łącznie Stronami, o następującej treści: 1. Przedmiot Umowy Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaŝ i dostawa przez Wykonawcę Zamawiającemu: 1) 280 sztuk tokenów sprzętowych RSA/SecurID typ PinPAD (model SD 520) wraz z kodami token seed, 2) 30 sztuk tokenów software owych RSASecur ID wraz kodami token seed zwanych dalej Sprzętem, wraz z nośnikami kodów token seed o których mowa w pkt 1) i 2) właściwymi dla dostarczonego Sprzętu, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 2. Termin realizacji Przedmiotu Umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu Sprzętu, o którym mowa w 1, w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy. 2. Miejscem wykonania dostarczenia Sprzętu jest budynek Ministerstwa Finansów w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej Strony zgodnie oświadczają, Ŝe za datę wykonania Umowy przyjmuje się podpisanie przez Strony bez zastrzeŝeń Protokołu Odbioru. Wzór Protokołu Odbioru stanowi 1

2 Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. W wypadku dostarczenia przez Wykonawcę Sprzętu w terminie wskazanym w ust. 1 i zakończenia czynności odbioru określonych w 3 ust. 3-5 po tym terminie, ale nie później niŝ 3 dni po dostarczeniu Sprzętu, dostawę uwaŝa się dokonaną w terminie, jeŝeli odbiór nastąpił bez zastrzeŝeń. 3. Warunki realizacji Przedmiotu Umowy 1. Wykonawca dostarczy Sprzęt własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko do miejsca, o którym mowa w 2 ust. 2. Dostarczony Sprzęt będzie przechodził odbiór ilościowo-jakościowy. 2. Strony ustalają, Ŝe dostawa odbędzie się w dniu od poniedziałku do piątku, nie będącym dniem wolnym od pracy, zwanym dalej Dniem roboczym, w godzinach 9:00 15:00. Wykonawca zobowiązuje się do awizowania dostawy do Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres e- mail:. lub faksem: /48/ z wyprzedzeniem 1 Dnia roboczego. 3. Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu ilości elementów dostawy oraz sprawdzeniu kompletności i stwierdzeniu braku uszkodzeń mechanicznych, sprawdzeniu ilości kodów oraz imporcie kodów do bazy Zamawiającego, a takŝe sprawdzeniu zgodności dostawy z terminem realizacji Umowy. 4. Z dostarczonych przez Wykonawcę tokenów sprzętowych Zamawiający wybierze losowo 15 sztuk i przeprowadzi sprawdzenie ich wraz z oprogramowaniem w zakresie parametrów funkcjonalnych i technicznych zgodnych z opisem w 1 oraz zainicjalizuje je w systemie Zamawiającego i przeprowadzi test sprawdzający poprawność generowanych przez tokeny kodów. 5. Z dostarczonych przez Wykonawcę tokenów software owych Zamawiający wybierze losowo 1 sztukę i zainicjalizuje go w systemie Zamawiającego oraz sprawdzi poprawność logowania. 6. Dokonanie czynności określonych w ust. 3-5 potwierdza się Protokołem Odbioru podpisanym przez Strony bez zastrzeŝeń. JeŜeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, Ŝe Sprzęt nie jest kompletny, nie przejdzie testu funkcjonalności opisanego w ust. 4 i 5, nie jest zgodny ze złoŝoną ofertą lub posiada widoczne uszkodzenia, Zamawiający odmówi odbioru. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do jego 2

3 wymiany w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia zastrzeŝeń przez Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z wymianą ponosi Wykonawca. Po dostarczeniu przez Wykonawcę nowego Sprzętu, Zamawiający przystąpi do ponownego odbioru zgodnie z ust Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania kaŝdego podmiotu, któremu Wykonawca zleca wykonanie jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy zwanego dalej Podwykonawcą, jak za własne działania lub zaniechania. 8. Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie niezwłocznie wszelkich informacji mogących mieć wpływ na realizację Umowy. Wykonawca niezwłocznie udzieli odpowiedzi w formie pisemnej na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji Umowy, w terminie nie dłuŝszym niŝ 2 dni robocze. 9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kody token seed na trwałym nośniku w formie płyty CD/DVD. 4. Gwarancja i rękojmia 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na tokeny sprzętowe na okres 35, a na tokeny software owe na okres 120 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru dotyczącego Sprzętu przez obie Strony bez zastrzeŝeń. Wykonawca gwarantuje bezawaryjne działanie Sprzętu w okresie gwarancji. Za awarię Strony uznają uszkodzenie tokena powodujące jego niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie, niezaleŝnie od przyczyny jego powstania, chyba Ŝe wyłączną przyczyną było nieprawidłowe uŝytkowanie Sprzętu przez Zamawiającego. 2. Wykonawca udziela rękojmi na tokeny sprzętowe na okres 35, a na tokeny software owe 120 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru dotyczącego Sprzętu przez obie Strony bez zastrzeŝeń. Rękojmi Wykonawca udziela w zakresie przewidzianym w przepisach Kodeksu cywilnego, chyba Ŝe niniejsza Umowa stanowi inaczej. Zamawiający moŝe wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Sprzętu niezaleŝnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego awarii/wady Sprzętu Wykonawca w ramach obowiązków z tytułu gwarancji lub rękojmi zobowiązuje się wymienić 3

4 awaryjny/wadliwy Sprzęt na nowy, bezawaryjny i wolny od wad, o okresie aktywności nie krótszym niŝ Sprzętu podlegającego wymianie, w ciągu 14 dni licząc od czasu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii/wady pocztą elektroniczną lub faksem,. 4. Po dostarczeniu przez Wykonawcę nowego Sprzętu, Zamawiający dokona odbioru ilościowego całej dostawy nowego Sprzętu na zasadach określonych w 3 ust Przez zgłoszenie wady/awarii rozumie się wysłanie przez administratora systemu lub innego upowaŝnionego przedstawiciela Zamawiającego, na fax nr.., lub na .., formularza Zgłoszenie awarii/wady, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. Wszelkie koszty transportu, diagnozowania niesprawnego Sprzętu pokrywa Wykonawca. Sprzęt objęty zgłoszeniem będzie zwracany do Wykonawcy na jego koszt. 6. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia przez cały czas trwania okresu gwarancji i rękojmi przez całą dobę 7 dni w tygodniu. 7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Sprzętu fabrycznie nowego, nieregenerowanego, nierefabrykowanego, o nie gorszych parametrach niŝ wymieniany, do miejsca jego uŝytkowania. 8. W przypadku wymiany Sprzętu okres rękojmi i gwarancji dla tego Sprzętu biegnie na nowo od daty podpisania przez Strony bez zastrzeŝeń Protokołu Odbioru. 5. Oświadczenia Stron 1. Wykonawca oświadcza, Ŝe Sprzęt nie jest obciąŝony prawem obligacyjnym ani rzeczowym na rzecz osób trzecich, nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie jest przedmiotem zabezpieczenia. Wykonawca oświadcza takŝe, Ŝe brak jest jakichkolwiek innych okoliczności mogących ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z niniejszej Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, Ŝe wykonanie niniejszej Umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej. 6. Przedstawiciele Stron 4

5 1. Do bieŝącej współpracy w zakresie wykonywania niniejszej Umowy upowaŝnione są następujące osoby: 1) Po stronie Zamawiającego (Przedstawiciele Zamawiającego): tel.:.. tel... lub inne wskazane przez Zamawiającego. 2) Po stronie Wykonawcy (Przedstawiciele Wykonawcy): a).. mail:.., tel.: b)..mail., tel.:. lub inne wskazane przez Wykonawcę. 2. WyŜej wymienione osoby są upowaŝnione do wykonywania odpowiednio w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy czynności określonych w niniejszej Umowie, z wyłączeniem zmiany postanowień tej Umowy, jej rozwiązania lub wypowiedzenia. 3. Do uzgodnień i czynności wynikających lub mogących wynikać w związku z wykonaniem niniejszej Umowy oraz nadzoru nad jej realizacją Zamawiający upowaŝnia Zastępcę Dyrektora ds.. 4. Zmiana osób upowaŝnionych do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji Umowy wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany Umowy. 5. Strony zobowiązują się do kierowania wszelkiej korespondencji wymagającej formy pisemnej na adresy stron wymienione w komparycji Umowy, a w przypadku zmiany adresu do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony. 6. W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu doręczenie korespondencji na adres, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, wywiera przewidziane prawem skutki doręczenia. 7. Cena Przedmiotu Umowy i warunki płatności 1. Za wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma łączną maksymalną cenę w wysokości.. zł brutto (słownie:.. ), w tym za tokeny sprzętowe wraz z kodami.. zł brutto (słownie:..), za tokeny software owe wraz z kodami. zł brutto (słownie ), za nośnik kodów.. zł brutto (słownie: ) obejmującą wszelkie obciąŝenia związane z realizacją Umowy oraz wynikające 5

6 z przepisów prawa, w tym wszystkie koszty, opłaty, wydatki Wykonawcy, a takŝe podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), jeśli jest naleŝny. Wykaz cen jednostkowych stanowi Załącznik 4 do Umowy. 2. Płatność ceny, za cały dostarczony Sprzęt i nośnik, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Strony Umowy bez zastrzeŝeń Protokół Odbioru. 3. Wykonawca nie jest uprawniony do zwrotu odrębnie poniesionych kosztów. 4. Za dzień zapłaty ceny uznaje się dzień obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania Umowy 1. Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie naleŝytego wykonania Umowy, zwane dalej w Umowie Zabezpieczeniem, w wysokości 10 % maksymalnej łącznej ceny, określonej w 7 ust. 1, czyli kwotę:.. złotych (słownie: ) wpłacone/zdeponowane w formie.. 2. Zabezpieczenie słuŝy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania Umowy. 3. Zamawiający zwolni Zabezpieczenie według następujących zasad: 1) kwota. zł. (słownie.. zł.) stanowiąca 70 % wartości całości zabezpieczenia zostanie zwrócona przez Zamawiającego w terminie 30 dni kalendarzowych po wykonaniu Umowy, o którym mowa w 1, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez Zamawiającego bez zastrzeŝeń Protokołu Odbioru; 2) kwota.. zł. (słownie.. zł.) stanowiąca w wysokości 30 % wartości całości zabezpieczenia zostanie zwrócona przez Zamawiającego w terminie 15 dni kalendarzowych po upływie okresu rękojmi za wady, o ile nie zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych roszczeń Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązuje się, Ŝe w przypadku wniesienia Zabezpieczenia naleŝytego wykonania Umowy w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na kaŝde pierwsze Ŝądanie Zamawiającego. 6

7 5. JeŜeli z uwagi na przedłuŝenie Terminu realizacji Umowy, niezaleŝnie od przyczyn tego przedłuŝenia, Zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub w poręczeniach wygasłoby przed upływem przedłuŝonego Terminu realizacji Umowy, Wykonawca na 7 Dni roboczych przed wygaśnięciem takiego Zabezpieczenia przedstawia Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję/poręczenie lub wpłaca odpowiednie Zabezpieczenie w gotówce. JeŜeli Wykonawca nie wykona powyŝszego obowiązku Zamawiający moŝe zaŝądać od gwaranta/poręczyciela wypłaty z gwarancji/poręczenia i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet Zabezpieczenia. 6. Wykonawca oświadcza, Ŝe wyraŝa zgodę na bezpośrednie potrącanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia wszelkich naleŝności powstałych w wyniku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania Umowy. 7. W przypadku, gdy Wykonawca wniesie Zabezpieczenie w pieniądzu, Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu Zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonego o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 9. Kary umowne 1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznej maksymalnej ceny Wykonawcy, o której mowa w 7 ust W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leŝących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % łącznej maksymalnej ceny Wykonawcy, o której mowa w 7 ust W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % łącznej maksymalnej ceny, o której mowa w 7 ust. 1 za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia terminu, chyba Ŝe przyczyny opóźnienia terminu leŝą po stronie Zamawiającego. 4. W przypadku opóźnienia któregokolwiek terminu, o których mowa w 3 ust. 6, 4 ust. 3 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia) za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia terminu w stosunku do jednego tokena, chyba Ŝe przyczyny opóźnienia terminu leŝą po stronie Zamawiającego. 7

8 5. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z ceny naleŝnej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraŝa zgodę i do czego upowaŝnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 6. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie obowiązują niezaleŝnie od siebie. 7. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyŝszającego ustalone powyŝej kary umowne na zasadach ogólnych. 10. Odstąpienie od Umowy 1. Zamawiający moŝe odstąpić w części lub w całości od Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. 2. Zamawiający moŝe odstąpić od Umowy w całości lub w części z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy, gdy: a) Wykonawca nienaleŝycie wykonuje Umowę, a w szczególności nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza inne postanowienia Umowy i gdy po upływie 3 Dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do tego wezwania. b) Wykonawca opóźnia się w realizacji Przedmiotu Umowy powyŝej 10 Dni roboczych. c) Zamawiający nie dokona kolejnego odbioru w sytuacji opisanej w 3 ust. 6 z powodu niespełniania przez Sprzęt warunków określonych w Umowie. 3. Zamawiający moŝe odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W tym przypadku Wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie ceny naleŝnej z tytułu wykonania części Umowy. 4. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje w całym okresie trwania umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. 5. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności i wymaga uzasadnienia. 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczania i egzekwowania naleŝnych kar umownych. 8

9 11. Zmiany Umowy 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. Zamiany Umowy nie stanowi w szczególności zmiana nazw/określeń Stron, siedziby Stron, numerów kont bankowych Stron, jak równieŝ osób odpowiedzialnych za realizację Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego. 3. Zamawiający przewiduje moŝliwość zmian postanowień niniejszej Umowy w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 2) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy; 3) niezbędna jest zmiana terminów realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemoŝliwiających ich realizację w wyznaczonym terminie, na które Strony nie miały wpływu; 4) w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu Umowy w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 z poźn. zm.), które wejdą w Ŝycie po dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku po wykonaniu, którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania ceny, cena Wykonawcy moŝe ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeŝeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota naleŝnego podatku oraz cena Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług, 12. Poufność 1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji technicznych (w szczególności struktury, konfiguracji i systemów zabezpieczeń), technologicznych, organizacyjnych i innych dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w 9

10 związku z realizacją Umowy, niezaleŝnie od formy przekazania tych informacji oraz ich źródła. 2. Wykonawca ma prawo do wykorzystania uzyskanych informacji jedynie w celu realizacji niniejszej Umowy. 3. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom Umowy. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności przez swoich pracowników, podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy. 12. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W przypadku rozbieŝności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy, a treścią załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowne. 3. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na interpretację postanowień Umowy. 4. Wykonawca nie moŝe przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części. 5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 6. Strony Umowy podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania wszelkich sporów powstałych pomiędzy Stronami, które wynikły w związku z realizacją Umowy i/lub jej interpretacją. O ile rozwiązanie sporu nie powiedzie się, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 7. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem jej podpisania przez Strony. 8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 9. Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 1) Załącznik nr 1 - kopia Formularz Oferty, 10

11 2) Załącznik nr 2 Protokół Odbioru, 3) Załącznik nr 3 Zgłoszenie awarii/wady 4) Załącznik nr 4 Wykaz cen jednostkowych 5) Załącznik nr 5 Formularz wymiany tokenu Zamawiający Wykonawca... (imię i nazwisko, podpis)... (imię i nazwisko, podpis) 11

12 PROTOKÓŁ ODBIORU Załącznik nr 2 do Umowy nr. Nazwa i adres miejsca dostaw: Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa 1; Radom W dniu dostarczono zgodnie z umową nr:. lp. przedmiot dostawy wynik sprawdzenia pozytywny 1 Tokeny. typu.. szt Numery fabryczne tokenów: 3 Tokeny softwarowe typu... Software Token Seed w ilości 30 szt. o okresie aktywności 120 miesięcy na płycie CD/DVD Sprawdzenie tokenów zgodnie z 3: Token softwarowy Stwierdzono, iŝ w wyniku badania wybranych losowo 15 tokenów, typu... tokenów uzyskało pozytywny wynik badania. (Token o nr podlega wymianie na nowy.) Stwierdzono, iŝ w wyniku badania wybranego losowo jednego tokenu, typu. Software Token Seed uzyskano pozytywny/negatywny wynik badania. 12

13 Protokół podpisano bez zastrzeŝeń/z zastrzeŝeniami*. 1. Zgodnie z Umową wykonanie przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem powinno nastąpić do dnia Faktyczne wykonanie przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem nastąpiło w dniu... Uwagi. Zamawiający Wykonawca (podpis osoby upowaŝnionej) (podpis osoby upowaŝnionej) 13

14 Załącznik nr 3 do Umowy nr FORMULARZ ZGŁOSZENIA AWARII/WADY Adresat zgłoszenia: Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa Radom Numer fabryczny: Opis uszkodzenia (objawy): Data/godz wystąpienia awarii: Data/godz zgłoszenia awarii: Sposób zgłoszenia awarii: tel. Na nr: faxem na numer: na adres Numer w rejestrze zgłoszeń serwisu: Proponowany termin wymiany sprzętu Uwagi: Nazwisko zgłaszającego awarię: Dane kontaktowe zgłaszającego awarię: 14

15 Załącznik nr 4 do Umowy nr Ceny jednostkowe lp. typ tokenu / nazwa ilość sztuk 1. token typu..wraz z kodami 2. token softwarowy wraz z kodami 3. nośnik kodów cena jednostkowa brutto łączna cena brutto R A Z E M 15

16 Załącznik nr 5 do Umowy nr FORMULARZ WYMIANY TOKENU Numer fabryczny: Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa Radom Numer w rejestrze zgłoszeń serwisu: Data/godz. usunięcia awarii: Uwagi: Nazwisko osoby potwierdzającej wymianę tokenu: Dane kontaktowe osoby potwierdzającej wymianę tokenu: 16

Załącznik Nr 5 do Umowy Ramowej nr R/128/13/DI/B; C/546/13/DI/B/217 z dn.. r. Wzór Umowy Wykonawczej

Załącznik Nr 5 do Umowy Ramowej nr R/128/13/DI/B; C/546/13/DI/B/217 z dn.. r. Wzór Umowy Wykonawczej Załącznik Nr 5 do Umowy Ramowej nr R/128/13/DI/B; C/546/13/DI/B/217 z dn.. r. Wzór Umowy Wykonawczej Umowa Wykonawcza nr do Umowy Ramowej nr R/128/13/DI/B; C/546/13/DI/B/217 z dnia.. zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12 dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr.

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr. Umowa nr. Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy zawarta w dniu.. 2012 r. w Warszawie na podstawie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy w dniu...r. w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18,

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Projekt OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr /2010 dotycząca dostawy sprzętu komputerowego do PPP w Strzelinie, realizowanego w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z dnia... 2012 r.

UMOWA nr. z dnia... 2012 r. UMOWA nr. z dnia... 2012 r. - PROJEKT - zawarta w Szczecinie pomiędzy Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr..2013. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

U M O W A nr..2013. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym U M O W A nr..2013 zawarta dnia r. w Ostródzie pomiędzy Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT, 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przy

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku VAT, NIP: 107-00-01-057

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Wzór umowy Egz. nr... Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ Zalącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą

UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 8

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 8 Załącznik nr 8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŝetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Umowa Nr - projekt Zawarta w

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ( wzór) zawarta w dniu. 2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, NIP: 778-13-44-777

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Część C Uwaga: Poszczególne zapisy umowy zostaną dopasowane do części zamówienia, której dotyczyć będzie przyszła umowa. 1 1. Przedmiotem umowy jest: - Cz. I postępowania świadczenie

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy:

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ BZP PM WZÓR UMOWY. U M O W A Nr /2013

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ BZP PM WZÓR UMOWY. U M O W A Nr /2013 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ BZP.243.213.2013.PM WZÓR UMOWY U M O W A Nr /2013 zawarta w dniu... na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dziennik Ustaw 2013 r., poz. 907)

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Przedmiot umowy. 2. Usługi wymiany i montaŝu objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane w warsztacie Wykonawcy:. Termin i sposób wykonania

Wzór umowy. Przedmiot umowy. 2. Usługi wymiany i montaŝu objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane w warsztacie Wykonawcy:. Termin i sposób wykonania Wzór umowy Załącznik nr 3- ZAPO/AZ/04/02/2015 zawarta w dniu... 2015 roku w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40 026 Katowice zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich

Bardziej szczegółowo

Nr./GDOŚ/2015 W dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy:

Nr./GDOŚ/2015 W dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Nr./GDOŚ/2015 W dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska Panem Michałem Kiełsznią z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, NIP: 7010151052,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez: UMOWA Nr... /2010 zawarta w dniu.. pomiędzy : Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn 10 957, NIP 739 30 33 097, REGON : 510884205 reprezentowana przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie Załącznik nr 17 do SIWZ WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu...... roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Część II SIWZ Wzór umowy 2 UMOWA NR FS.ZPU-16/14 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Nazwa: dostawa ładowarki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr.. Wzór umowy wykonawczej Umowa wykonawcza nr... zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A NR... Zawarta w dniu... w... pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 reprezentowanym przez: - dr inŝ. Andrzeja Raj Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest, zgodnie ze szczegółowym wykazem i parametrami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2 do umowy).

1. Przedmiotem umowy jest, zgodnie ze szczegółowym wykazem i parametrami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2 do umowy). (Wzór umowy na dostawę sprzętu komputerowego) UMOWA NR. zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z siedzibą: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie 1 PRZEDMIOT UMOWY

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie 1 PRZEDMIOT UMOWY Znak sprawy: BDG-III-3820-19/07 Załącznik nr 2 do SIWZ WZÓR U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości, działającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. Eureka 2/11 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.. /2011. Dnia...2011 r. w Poznaniu pomiędzy:

Załącznik nr 5 do SIWZ. Eureka 2/11 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.. /2011. Dnia...2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Eureka 2/11 (WZÓR UMOWY) Dnia...2011 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2011 Eureka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-542) przy ul. Janickiego 20

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego. W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez:

Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego. W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez: Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez: 1. Prezydenta Miasta - Jana Dziubińskiego zwanym dalej Zamawiającym......

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Nr..

UMOWA ZLECENIE. Nr.. UMOWA ZLECENIE Nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a, będąca płatnikiem VAT, numer NIP 7761679049, reprezentowaną przez: 1. Marek Kośmider

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ Umowa Nr Zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70, REGON 010613083, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie Znak sprawy: B D G - I I I - 3 8 2 0-2 1 / 0 7 Załącznik nr 1 do SIWZ U M O W A Nr... WZÓR zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../...

Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../... Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../... (rok zawarcia) W dniu... w............. pomiędzy... zwanym w dalszej treści umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Załącznik nr 6 do siwz zawarta w dniu... 2009 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Marka Naworskiego - Prezesa Zarządu Andrzeja Wiśniewskiego Wiceprezesa Zarządu zwaną dalej Zamawiającym a

Marka Naworskiego - Prezesa Zarządu Andrzeja Wiśniewskiego Wiceprezesa Zarządu zwaną dalej Zamawiającym a UMOWA Dostawa rur kielichowych oraz kształtek z żeliwa sferoidalnego, w ramach rozszerzenia Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap III współfinansowana przez Unię Europejską,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 3) numer identyfikacji podatkowe (NIP):... 4) wysokość kapitału zakładowego (jeŝeli dotyczy):.. 5) REGON: którą reprezentuje: 1... 2...

WZÓR UMOWY. 3) numer identyfikacji podatkowe (NIP):... 4) wysokość kapitału zakładowego (jeŝeli dotyczy):.. 5) REGON: którą reprezentuje: 1... 2... Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Druk i dostawa ulotek WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce pomiędzy: Kopalnią Soli Wieliczka -Trasa Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce ul.

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r.

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r. projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H UMOWA NR.. NA WYKONANIE USŁUGI KONSERWACJI SZAF DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI NIEJAWNYCH I DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony: Usługi drukowania książek

Przetarg nieograniczony: Usługi drukowania książek Załącznik nr 9 do SWIZ Załącznik nr 3 do umowy ramowej UMOWA NR Wzór Zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu, pomiędzy: MUZEUM ARCHEOLOGICZNE z siedzibą w Poznaniu, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań, NIP : 778-10-27-953,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy na dostawę aparatury z gwarancją)

(Wzór umowy na dostawę aparatury z gwarancją) (Wzór umowy na dostawę aparatury z gwarancją) UMOWA NR. zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z siedzibą: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Strony oświadczają Ŝe Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów określonych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MW/ZP/6/13. Załącznik nr 6. WZÓR UMOWY Nr./13

Nr sprawy: MW/ZP/6/13. Załącznik nr 6. WZÓR UMOWY Nr./13 Nr sprawy: MW/ZP/6/13 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY Nr./13 zawarta w Łosiowie dnia..roku, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 49-330 Łosiów, ul. Główna 1 NIP 747-10-02-433, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -..

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -.. UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w., wpisaną do o kapitale zakładowym (dotyczy spółek prawa handlowego*) zwaną dalej Sprzedawcą, reprezentowaną przez:

z siedzibą w., wpisaną do o kapitale zakładowym (dotyczy spółek prawa handlowego*) zwaną dalej Sprzedawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 11 do siwz UMOWA - wzór zawarta w dniu... 2008 roku r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy - Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42, zwaną dalej Kupującym,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ /

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

Rejestr Handlowy lub Nr ewidencji działalności gospodarczej..., reprezentowaną przez: 1)..., 2)..., zwaną w treści umowy Zleceniobiorcą

Rejestr Handlowy lub Nr ewidencji działalności gospodarczej..., reprezentowaną przez: 1)..., 2)..., zwaną w treści umowy Zleceniobiorcą UMOWA nr... NR CRU UM... Zawarta w Szczecinie dnia.. 2013 r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, reprezentowaną przez: 1.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 3) numer identyfikacji podatkowe (NIP):... 4) wysokość kapitału zakładowego (jeŝeli dotyczy):... 5) REGON: którą reprezentuje: 1... 2...

WZÓR UMOWY. 3) numer identyfikacji podatkowe (NIP):... 4) wysokość kapitału zakładowego (jeŝeli dotyczy):... 5) REGON: którą reprezentuje: 1... 2... Załącznik Nr 2 Do Specyfikacji zamówienia na: Dostawę artykułów biurowych WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2014 r. w Wieliczce pomiędzy: Kopalnią Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr RARR/... / CSW /2010

Umowa nr RARR/... / CSW /2010 Załącznik nr 20 do siwz Umowa nr RARR/... / CSW /2010 Zawarta w dniu...2010 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

znak: SO.271.35.2011 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór UMOWA NR

znak: SO.271.35.2011 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór UMOWA NR Wzór UMOWA NR W dniu... 2011 r., pomiędzy:.. z siedzibą w...; zwanym (-ą) w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym (-ą) przez: w imieniu, którego działa (-ją): a..... zwanym (-ą) w dalszej

Bardziej szczegółowo