Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce 1 w pierwszym półroczu 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce 1 w pierwszym półroczu 2010 r."

Transkrypt

1 N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek 27 września 21 r. Hanna Augustyniak Marta Widłak Zespół ds. Rynków Nieruchomości Biuro Struktur Rynkowych Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce 1 w pierwszym półroczu 21 r. Synteza: Analiza sytuacji na rynku mieszkaniowym w Polsce w dwóch kwartałach 21 r. prowadzi do następujących wniosków: ofertowe ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym wykazywały niewielkie spadki; ceny transakcyjne na obydwu rynkach moŝna uznać za stabilne, realne ceny mieszkań, zwłaszcza wyraŝone w przeciętnych wynagrodzeniach wykazywały niewielkie spadki, stopy procentowe kredytu mieszkaniowego walutowego zbliŝyły się do poziomu z okresu boomu kredytowego, zaś stopy kredytu złotowego nie powróciły do poprzedniego poziomu, banki ograniczyły racjonowanie kredytu, zmianie uległa struktura nowych kredytów miejsce kredytów denominowanych zajęły kredyty w walucie krajowej, deweloperzy odmraŝają wstrzymane inwestycje, czego efektem jest ponowny wzrost liczby niesprzedanych, nowych mieszkań wystawionych na rynek. Opracowanie w sposób syntetyczny opisuje najwaŝniejsze zjawiska, jakie miały miejsce na rynku mieszkaniowym w największych miastach w Polsce w dwóch kwartałach 21 r. oraz zawiera załącznik z wykresami, na których prezentowane są: 1/ ceny mieszkań (wykresy 1-1), 2/ dostępności: kredytu, mieszkania, kredytowa mieszkania (wykresy11-18), 3/ wypłaty kredytów i stopy procentowe (wykresy 19-26), 4/ koszty produkcji budowlano-montaŝowej (wykresy 27-35) oraz 5/ budownictwo mieszkaniowe (wykresy 36-39). Niniejsza informacja 2 powstała na podstawie analizy danych z Bazy Rynku Nieruchomości (BaRN 3 ), bazy cen ofertowych mieszkań PONT Info Nieruchomości, baz Związku Banków Polskich SARFIN (finansowania nieruchomości) i AMRON (wycen), jak równieŝ zbiorczych danych Biura Informacji Kredytowej. Do analizy strukturalnej rynków korzystano z danych GUS i NBP, zaś analizę kosztów przeprowadzono na podstawie danych firmy Sekocenbud. 1 Informacja została przygotowana w Instytucie Ekonomicznym na potrzeby organów NBP i wyraŝono w niej opinie zespołu autorskiego. Dokument nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym ani jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. 2 Przewidywane jest kwartalne ukazywanie się Informacji o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce; niniejszy materiał stanowiący pierwsze wydanie, wyjątkowo zawiera analizę dotyczącą dwóch kwartałów. 3 Baza cen mieszkań BaRN Narodowego Banku Polskiego powstaje dzięki dobrowolnemu przekazywaniu danych przez pośredników w obrocie nieruchomościami oraz deweloperów przy znacznym zaangaŝowaniu oddziałów okręgowych NBP; badanie dotyczy zarówno ofert jak i transakcji sprzedaŝy oraz najmu mieszkań w granicach administracyjnych szesnastu miast wojewódzkich, w których dokonywana jest znaczącą część rynkowego obrotu.

2 Sytuacja w pierwszym i drugim kwartale 21 r. na rynkach mieszkaniowych największych polskich miast była w znacznej mierze konsekwencją procesów, które zaszły w latach Najbardziej charakterystyczne dla tego okresu było wygaśnięcie gorączki zakupów na rynku mieszkaniowym w porównaniu z latami oraz wzrost stóp procentowych i ograniczanie przez banki dostępu do kredytów mieszkaniowych w wyniku znacznego zaostrzenia polityki kredytowej (por. wykresy 1-1 oraz 19 i 24). W konsekwencji przy wysokich cenach mieszkań (odziedziczonych po poprzednim okresie) znacznie spadł popyt na rynku mieszkaniowym, co spowodowało zmniejszenie liczby transakcji na rynku wtórnym oraz powstanie duŝego zasobu niesprzedanych mieszkań na rynku pierwotnym - zarówno gotowych, jak teŝ ów deweloperskich będących w róŝnych stadiach realizacji. W 29 r. zmniejszały się zarówno nominalne, jak i realne (wyraŝone w relacji do przeciętnego wynagrodzenia) ceny mieszkań; spadały teŝ stopy procentowe. W wyniku tego poprawiła się dostępność kredytu i kredytowa dostępność mieszkania 4 (por. wykresy 1-2). Banki zaczęły równieŝ łagodzić restrykcje ilościowe w odniesieniu do kredytów mieszkaniowych. Wraz z wcześniejszym ograniczeniem podaŝy nowych mieszkań przez deweloperów spowodowało to niewielką poprawę sytuacji na rynku pierwotnym, a zarazem nie przyczyniło się do znaczących bankructw firm deweloperskich. Istotne było teŝ doświadczenie nabyte przez deweloperów podczas boomu i załamania na rynku nieruchomości mieszkaniowych w latach , dzięki któremu lepiej dywersyfikowali produkcję i zarządzali ryzykiem ów. Tendencje te utrzymywały się w pierwszych dwóch kwartałach 21 r. Nominalne ofertowe ceny mieszkań w analizowanych siedmiu większych i dziesięciu średnich miastach wojewódzkich 5 wykazywały niewielką tendencję spadkową, zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. Wskaźnik średniej nominalnej ceny transakcyjnej w siedmiu miastach wskazywał niewielką dodatnią dynamikę r/r tych cen, a w dziesięciu miastach niewielką ujemną dynamikę r/r (por. wykresy 1-1). Jednak biorąc pod uwagę ograniczenia wskaźnika opartego na średniej cenie mieszkania, jego niewielkie zmiany interpretujemy jako wskazówkę stabilności średnich cen transakcyjnych mieszkań. Realne ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym, zwłaszcza wyraŝone w relacji do wynagrodzeń (por. wykresy 11-12), wykazywały dalsze niewielkie spadki. Stopy procentowe kredytów mieszkaniowych (por. wykres 24) zbliŝyły się do poziomu z okresu boomu kredytowego. Stopy kredytu złotowego nie powróciły natomiast do wcześniejszego poziomu, na co wpłynęła niska płynność w sektorze bankowym (por. wykres 23) oraz nadal podwyŝszone, w ocenie banków ryzyko finansowania nieruchomości mieszkaniowych (por. wykresy 25-26). Ze względu na wyŝszą ocenę ryzyka kredytów walutowych, wobec trudności z dostępem do zagranicznych rynków kapitałowych oraz złych doświadczeń i obaw związanych z ryzykiem kursowym i płynnościowym, zmieniła się jednak struktura kredytów miejsce kredytów denominowanych w walutach obcych zajęły kredyty w walucie krajowej (wykres 2). PrzełoŜyło się to na koszty i dostępność kredytów (wykresy 13-17). W konsekwencji kredytowa dostępność mieszkania, pomimo niewielkiej poprawy, była znacznie niŝsza, spadła nawet poniŝej poziomu notowanego w czasie boomu, co wpłynęło na popyt mieszkaniowy (wykres 18). Banki kontynuowały proces łagodzenia zasad polityki kredytowej, co znalazło wyraz w gwałtownym wzroście wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych w drugim kwartale (por. wykres 19). 4 Kredytowa dostępność mieszkania miara określająca, ile metrów kwadratowych mieszkania w średniej cenie ofertowej na danym rynku (PONT Info) moŝna kupić z wykorzystaniem kredytu mieszkaniowego uzyskanego przy przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw na danym rynku (GUS), z uwzględnieniem wymogów kredytowych banku i parametrów kredytu (stopa procentowa, okres amortyzacji, minimum socjalne jako minimalny dochód po spłacie rat kredytowych); znaczenie informacyjne ma tempo zmian indeksu i jego zróŝnicowanie pomiędzy rynkami. 5 Siedem miast - Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Łódź, Gdynia; (w przypadku sześciu miast nieuwzględniana jest Gdynia); dziesięć miast - Szczecin, Katowice, Bydgoszcz, Opole, Olsztyn, Rzeszów, Kielce, Zielona Góra, Białystok, Lublin. 2 / 1

3 Zjawisko to mogło być reakcją banków na zapowiedzi wprowadzenia w sierpniu 21 r. Rekomendacji T oraz rozpoczęcie dyskusji nad Rekomendacją S2, które mogą spowodować ponowne zaostrzanie polityki kredytowej odniesieniu do kredytów detalicznych. Wysokie ceny mieszkań, a w konsekwencji wciąŝ wysoki udział zysku deweloperskiego w cenie mieszkania oddziaływały ograniczająco na popyt, a stymulująco na podaŝ (por. wykresy 29-35). W konsekwencji pomimo trudności ze sprzedaŝą mieszkań po chwilowym załamaniu podaŝy rosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, a pozwolenia na budowę kształtowały się na relatywnie wysokim poziomie (por. wykresy 37-38). Począwszy od pierwszego kwartału br. zwiększyła się liczba mieszkań wprowadzonych na rynek. Zapas niesprzedanych mieszkań w sześciu największych miastach, który moŝna szacować na ok. 1,5 roku długookresowej sprzedaŝy, zaczął ponownie rosnąć. Było to spowodowane zarówno rozpoczynaniem przez deweloperów ów wstrzymanych w 28 r., jak teŝ konkurencją ze strony nowych ów realizowanych przy niŝszych kosztach bezpośrednich (terenów budowlanych oraz materiałów i robocizny) (por. wykresy 27-28). Te drugie inwestycje lokalizowane są często poza obszarami administracyjnymi miast. W strukturze przestrzennej nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych nie nastąpiły istotne zmiany. Udział sześciu największych miast kształtował się na poziomie 26%, a szesnastu miast - 35% (wykres 21). NaleŜy zwrócić uwagę na duŝy udział komponentu reszta Polski. Jego wielkość pokazuje, Ŝe kredyty mieszkaniowe koncentrują się nie tylko w największych miastach stolicach województw, chociaŝ ich struktura, zwłaszcza związana z wielkością kredytów, jest odmienna. Struktura własnościowa budownictwa mieszkaniowego była dosyć stabilna, aczkolwiek oddziaływała na nią koniunktura na dwóch róŝnych rynkach w największych miastach (budownictwo deweloperskie) oraz w pozostałych miastach i na wsiach (budownictwo indywidualne) (por. wykres 39). 3 / 1

4 Załącznik 1. Ceny mieszkań ofertowe, transakcyjne, hedoniczne, RP (rynek pierwotny), RW (rynek wtórny) Wykres 1 Ofertowe ceny mieszkań - RP w latach Wykres 2 Ofertowe ceny mieszkań - RW w latach zł / m k w IV kw. 22 II kw. 23 IV kw. 23 II kw. 24 IV kw. 24 II kw. 25 IV kw. 25 II kw. 26 IV kw. 26 II kw. 27 IV kw. 27 II kw. 28 IV kw. 28 II kw. 29 IV kw. 29 II kw IV kw. 22 II kw. 23 IV kw. 23 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PONT Info Nieruchomości. Wykres 3 Transakcyjne ceny mieszkań - RP w latach zł / m kw. II kw. 24 IV kw. 24 II kw. 25 IV kw. 25 II kw. 26 IV kw. 26 II kw. 27 IV kw. 27 II kw. 28 IV kw. 28 II kw. 29 IV kw. 29 II kw. 21 Wykres 4 Transakcyjne ceny mieszkań - RW w latach z ł / m k w III kw. 26 IV kw. 26 I kw. 27 II kw. 27 III kw. 27 IV kw. 27 I kw. 28 II kw. 28 III kw. 28 IV kw. 28 I kw. 29 II kw. 29 III kw. 29 IV kw. 29 I kw. 21 II kw. 21 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BaRN. Wykres 5 Transakcyjna cena średnia vs. cena korygowana indeksem hedonicznym RW(Warszawa, Wrocław, Kraków) 1 zł / m kw III kw. 26 IV kw. 26 I kw. 27 II kw. 27 III kw. 27 IV kw. 27 I kw. 28 II kw. 28 III kw. 28 IV kw. 28 I kw. 29 II kw. 29 III kw. 29 IV kw. 29 I kw. 21 II kw. 21 Wykres 6 Transakcyjna cena średnia vs. cena korygowana indeksem hedonicznym RW(Gdańsk, Poznań, Łódź) III kw. 26 IV kw. 26 I kw. 27 II kw. 27 III kw. 27 IV kw. 27 I kw. 28 II kw. 28 III kw. 28 IV kw. 28 I kw. 29 II kw. 29 III kw. 29 IV kw. 29 I kw. 21 II kw. 21 Kraków hed. Warszawa hed. Wrocław hed. Kraków Warszawa Wrocław Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BaRN III kw. 26 IV kw. 26 I kw. 27 II kw. 27 III kw. 27 IV kw. 27 I kw. 28 II kw. 28 III kw. 28 IV kw. 28 I kw. 29 II kw. 29 III kw. 29 IV kw. 29 I kw. 21 II kw. 21 Poznań hed. Łódź hed. Gdańsk hed. Poznań Łódź Gdańsk 4 / 1

5 Wykres 7 Dynamika (r/r) cen mieszkań - RP IV kw. 23 II kw. 24 IV kw. 24 II kw. 25 IV kw. 25 II kw. 26 IV kw. 26 II kw. 27 IV kw. 27 II kw. 28 IV kw. 28 II kw miast transakcja 7 miast transakcja 1 miast oferta 7 miast oferta IV kw. 29 II kw. 21 Wykres 8 Dynamika (r/r) cen mieszkań - RW IV kw. 23 II kw. 24 IV kw. 24 II kw. 25 IV kw. 25 II kw. 26 IV kw. 26 II kw. 27 IV kw. 27 II kw. 28 IV kw. 28 II kw miast transakcja 7 miast transakcja 1 miast oferta 7 miast oferta IV kw. 29 II kw. 21 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BaRN oraz PONT Info Nieruchomości. Wykres 9 Średnia cena mieszkania - RP, transakcje 95 Wykres 1 Średnia cena mieszkania - RW, transakcje Warszawa 85 Warszawa zł / m kw miast zł / m kw miast 45 1 miast miast kwartał kwartał Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BaRN. 5 / 1

6 2. Dostępność kredytu, dostępność mieszkania, kredytowa dostępność mieszkania Wykres 11 Dostępność mieszkania w m kw. za przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 1,1 1,,9,8,7,6,5,4,3 I kw.25 II kw.25 III kw.25 I kw.26 II kw.26 III kw.26 I kw.27 II kw.27 III kw.27 I kw.28 I Wykres 12 Ceny mieszkań wyraŝone w przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1,9 I kw.25 II kw.25 III kw.25 I kw.26 II kw.26 Źródło opracowanie własne na podstawie GUS, PONT Info Nieruchomości. Wykres 13 Dostępny kredyt PLN (w tys. zł) I kw.25 II kw.25 III kw.25 I kw.26 II kw.26 III kw.26 I kw.27 II kw.27 III kw.27 I kw.28 I III kw.26 I kw.27 II kw.27 III kw.27 I kw.28 I Wykres 14 Kredytowa dostępność mieszkania w m kw. (przy kredycie PLN) I kw.25 II kw.25 III kw.25 I kw.26 II kw.26 Źródło opracowanie własne na podstawie GUS, PONT Info Nieruchomości. Wykres 15 Dostępny kredyt CHF (w tys. zł) I kw.25 II kw.25 III kw.25 I kw.26 II kw.26 III kw.26 I kw.27 II kw.27 III kw.27 I kw.28 I III kw.26 I kw.27 II kw.27 III kw.27 I kw.28 I Wykres 16 Kredytowa dostępność mieszkania w m kw. (przy kredycie CHF) I kw.25 II kw.25 III kw.25 I kw.26 Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, PONT Info Nieruchomości. II kw.26 III kw.26 I kw.27 II kw.27 III kw.27 I kw.28 I 6 / 1

7 Wykres 17 Dostępny kredyt EUR (w tys. zł) I kw.25 II kw.25 III kw.25 I kw.26 II kw.26 III kw.26 I kw.27 II kw.27 III kw.27 I kw.28 I Wykres 18 Kredytowa dostępność mieszkania w m kw. (przy kredycie EUR) I kw.25 II kw.25 III kw.25 I kw.26 Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, PONT Info Nieruchomości. 3. Wypłaty kredytów, stopy procentowe II kw.26 III kw.26 I kw.27 II kw.27 III kw.27 I kw.28 I Wykres 19 Przyrosty kwartalne kredytu mieszkaniowego dla osób prywatnych (po korekcie kursowej) mln zł Źródło: NBP I kw. II kw. III kw. IV kw. Wykres 21 Struktura przestrzenna nowego kredytu mieszkaniowego w Polsce w dwóch kwartałach 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % miast 1 miast reszta Polski Źródło: opracowanie własne na podstawie BIK. Wykres 2 Struktura walutowa przyrostów kwartalnych kredytu mieszkaniowego dla osób prywatnych (po korekcie kursowej) I kw.23 walutowe po korekcie kursowej złotowe III kw.23 I kw.24 III kw.24 I kw.25 III kw.25 I kw.26 III kw.26 I kw.27 III kw.27 I kw.28 I Wykres 22 Nowy kredyt mieszkaniowy w 16 miastach Polski w dwóch kwartałach mld zł Zielona Góra Opole Rzeszów Kielce Lublin Olsztyn Białystok Bydgoszcz Szczecin Katowice Łódź Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa 7 / 1

8 Wykres 23 Sektor bankowy w Polsce (stan w mln zł) IV kw.1996 IV kw.1997 IV kw.1998 Źródło: NBP. PŁYNNOŚĆ=DEPOZYTY-KREDYTY GOSP.DOM. Depozyty gosp.dom. Kredyty gosp.dom.łącznie w tym kredyt mieszkaniowy gosp.dom. IV kw.1999 IV kw.2 IV kw.21 IV kw.22 IV kw.23 IV kw.24 Wykres 25 MarŜe bankowe (do WIBOR, LIBOR, EURIBOR 3M) dla kredytów mieszkaniowych 5,% 4,5% 4,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,% PLN CHF EUR II kw.24 IV kw.24 II kw.25 II kw.26 II kw.27 Źródło: opracowanie własne na podstawie NBP. Wykres 24 Stopy procentowe dla kredytów mieszkaniowych w Polsce 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% I kw.25 III kw Koszty produkcji budowlano-montaŝowej w Polsce Wykres 27 Koszt budowy m kw. mieszkania (typ 1121*) PLN EUR CHF USD I kw.26 III kw.26 I kw.27 III kw.27 I kw.28 I Wykres 26 Wycena ryzyka przez banki dla kredytów mieszkaniowych 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% PLN CHF EUR II kw.24 IV kw.24 II kw.25 II kw.26 II kw.27 Wykres 28 Udziału kosztów bezpośrednich budowy m kw. mieszkania (typ 1121) w cenie (bez ) zł / m kw II kw. 24 IV kw. 24 II kw. 25, IV kw. 25 Źródło: Sekocenbud. II kw. 26 IV kw. 26 II kw. 27 IV kw. 27 II kw. 28 IV kw. 28 II kw. 29 IV kw. 29 II kw. 29 7% 65% 6% 55% 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% IV kw.24 I Źródło: opracowanie własne na podstawie Sekocenbud. 8 / 1

9 Wykres 29 Udział zysku deweloperskiego w cenie m kw. mieszkania (typ 1121) 7% 6% 5% 4% */ monitorowany od drugiej połowy 24 r. budynek typ 1121: mieszkalny, wielorodzinny, pięciokondygnacyjny, z podziemnym garaŝem oraz pomieszczeniami usługowymi na parterze konstrukcja tradycyjna (nadziemna część murowana z cegieł ceramicznych). 3% 2% 1% % IV kw.24 I Źródło: opracowanie własne na podstawie Sekocenbud. Wykres 3 Warszawa - struktura ceny m kw. mieszkania Wykres 31 Kraków - struktura ceny m kw. mieszkania IV kw.24 I IV kw.24 I Źródło: opracowanie własne na podstawie Sekocenbud. Wykres 32 Gdańsk - struktura ceny m kw. mieszkania Wykres 33 Wrocław - struktura ceny m kw. mieszkania IV kw.24 I IV kw.24 I Źródło: opracowanie własne na podstawie Sekocenbud. 9 / 1

10 Wykres 34 Poznań - struktura ceny m kw. mieszkania Wykres 35 Łódź - struktura ceny m kw. mieszkania IV kw.24 I IV kw.24 I Źródło: opracowanie własne na podstawie Sekocenbud. 5. Budownictwo mieszkaniowe w Polsce Wykres 36 Polska - mieszkania oddane do uŝytkowania - w dwóch kwartałach 8 7 Wykres 37 Polska - wydane pozwolenia na budowę mieszkań - w dwóch kwartałach P O L S K A P O L S K A Warszawa Kraków Wrocław Poznań Gdańsk Łódź reszta Polski Warszawa Kraków Wrocław Poznań Gdańsk Łódź reszta Polski Źródło: GUS. Wykres 38 Polska - mieszkania, których budowę rozpoczęto - w dwóch kwartałach Warszawa Kraków Wrocław Poznań Gdańsk Łódź reszta Polski P O L S K A Wykres 39 Polska struktura własnościowa budownictwa w dwóch kwartałach 21 r mieszkania oddane mieszkania rozpoczęte pozwolenia na budowę spółdzielcze indywidualne przezn.na sprzed. i wynajem pozostałe Źródło: GUS. 1 / 1

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce 1 w IV kwartale 2010 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce 1 w IV kwartale 2010 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak 3 marca 211 r. Marta Widłak, Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski Biuro Struktur Rynkowych Informacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce 1 w I kwartale 2011 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce 1 w I kwartale 2011 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak 31 maja 211 r. Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski Biuro Struktur Rynkowych Informacja o cenach

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w roku 2009

Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w roku 2009 Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w roku 2009 Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak I Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych Rawa Mazowiecka, 28-29.05.2009 r. Prognozy wskazują dobre perspektywy

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w I kwartale 2012 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w I kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak 5 lipca 2012 r. Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski Biuro Polityki Makrostabilnościowej Informacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w IV kwartale 2011 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w IV kwartale 2011 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak 12 marca 2012 r. Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski Biuro Polityki Makrostabilnościowej Informacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w I kwartale 2012 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w I kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak 5 lipca 2012 r. Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski Biuro Polityki Makrostabilnościowej Informacja

Bardziej szczegółowo

Aktywność banków na rynku nieruchomości. III Forum Gospodarcze InvestExpo Chorzów 7-8 kwietnia 2011 r.

Aktywność banków na rynku nieruchomości. III Forum Gospodarcze InvestExpo Chorzów 7-8 kwietnia 2011 r. Aktywność banków na rynku nieruchomości III Forum Gospodarcze InvestExpo Chorzów 7-8 ietnia 2011 r. Rynek kredytów hipotecznych w 2010 r. 2010 r. Nazwa Zmiana 2010/2009 263,6 mld zł ogólna ota zadłużenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2014 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2014 r. Wrzesień 214 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 214 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Joanna Waszczuk

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych 1 w Polsce 2 w I kwartale 2013 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych 1 w Polsce 2 w I kwartale 2013 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak, 29 maja 213 r. Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski, Biuro Polityki Makrostabilnościowej Informacja

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 2017 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 2017 r. Maj 217 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 217 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 217 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za III kwartał 2016 r. 1

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za III kwartał 2016 r. 1 Szczecin, 28 października 26 r. Marta Zaorska Anna Tomska Iwanow Wydział Statystyczno Dewizowy Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za III kwartał 26 r. W III kw. 26

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2013 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2013 r. luty 214 r. Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 213 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Marta Widłak Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2015 r. 1

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2015 r. 1 Szczecin, 29 lipca 25 r. Marta Zaorska Anna Tomska wanow Wydział Statystyczno Dewizowy nformacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za kwartał 25 r. W kwartale 25 r. zarejestrowano

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2013 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2013 r. luty 214 r. Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 213 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Marta Widłak Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej III kwartał 2016 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej III kwartał 2016 r. Listopad 216 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej III kwartał 216 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 216 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2016 r. 1

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2016 r. 1 Szczecin, 29 lipca 26 r. Marta Zaorska Anna Tomska Iwanow Wydział Statystyczno Dewizowy Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 26 r. W II kw. 26 r. na szczecińskim

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 2016 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 2016 r. Sierpień 216 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 216 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 216 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2014 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2014 r. Marzec 215 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 214 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Joanna Waszczuk

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych 1 w Polsce 2 w IV kwartale 2012 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych 1 w Polsce 2 w IV kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak, 18 marca 213 r. Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski, Marta Widłak Biuro Polityki Makrostabilnościowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2014 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2014 r. Maj 214 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 214 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Krzysztof Gajewski Biuro

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2015 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2015 r. Grudzień 215 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 215 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Joanna Waszczuk

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen KOMENTARZ Open Finance, 07.09.2011 r. Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen Sierpniowy indeks cen transakcyjnych mieszkań, po spadku o 0,8 proc., osiągnął najniższy poziom w swojej ponad trzyipółletniej

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w II kwartale 2012 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w II kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak, Marta Widłak 3 października 212 r. Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski Biuro Polityki Makrostabilnościowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2013 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2013 r. Listopad 213 r. Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 213 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Joanna Waszczuk

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2013 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2013 r. Listopad 213 r. Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 213 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Joanna Waszczuk

Bardziej szczegółowo

Ryzyko wystąpienia bąbli na rynku nieruchomości mieszkaniowych - wersja końcowa

Ryzyko wystąpienia bąbli na rynku nieruchomości mieszkaniowych - wersja końcowa Ryzyko wystąpienia bąbli na rynku nieruchomości mieszkaniowych - wersja końcowa Warszawa, 5 czerwca 2008 r. NBP/IE/BPG/ Zespół d/s Rynku Nieruchomości: Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak, Marta Widłak 1 Poruszane

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2013 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2013 r. Styczeń 214 r. Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 213 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Marta Widłak

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w II kwartale 2011 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w II kwartale 2011 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak 22 września 2011 r. Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski Biuro Polityki Makrostabilnościowej

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2015 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2015 r. Czerwiec 215 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 215 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Joanna Waszczuk

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2013 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2013 r. Styczeń 214 r. Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 213 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Marta Widłak

Bardziej szczegółowo

Raport z rynku nieruchomości grudzień 2013

Raport z rynku nieruchomości grudzień 2013 Raport z rynku nieruchomości grudzień 2013 Ceny ofertowe mieszkań używanych wystawionych do sprzedaży w największych polskich miastach w listopadzie były średnio o 2,5% niższe niż przed rokiem i o 0,1%

Bardziej szczegółowo

Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu

Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu RAPORT Open Finance, 11.01.2010 r. Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu Indeks cen mieszkań opracowany przez Open Finance dla 16 największych polskich miast spadł w grudniu o 1 proc. Był to trzeci

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 04-11.08.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Inflacja konsumentów finalne dane GUS Według finalnych danych opublikowanych przez GUS, inflacja w lipcu br. wyniosła 1,7 % r/r, wobec

Bardziej szczegółowo

Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 18, data publikacji: 25 lutego 2014

Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 18, data publikacji: 25 lutego 2014 Raport AMRON SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 4/luty 2014 WERSJA SKRÓCONA Raport nr 18, data publikacji: 25 lutego 2014 Spis treści Raport w liczbach

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za IV kwartał 2014 r.

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za IV kwartał 2014 r. Szczecin, 2 lutego 215 r. Marta Lekka Anna Tomska wanow Wydział Statystyczno Dewizowy nformacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za kwartał 214 r. W kwartale 214 r. na szczecińskim

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć i skrótów

Słownik pojęć i skrótów Słownik pojęć i skrótów AMRON System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami. Arbitraż - Transakcja kupna/sprzedaży wszystkich możliwych dóbr podlegających wymianie handlowej (np. towarów,

Bardziej szczegółowo

Raport AMRON SARFiN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. 2/2011czerwiec 2011

Raport AMRON SARFiN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. 2/2011czerwiec 2011 Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 2/2011czerwiec 2011 Raport nr 8, data publikacji: 31 sierpień 2011 Spis treści Raport w liczbach 3 Wstęp o raporcie

Bardziej szczegółowo

Raport AMRON SARFiN. 3/2012listopad 2012 WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 13, data publikacji: 27 listopada 2012

Raport AMRON SARFiN. 3/2012listopad 2012 WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 13, data publikacji: 27 listopada 2012 Raport AMRON SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 3/2012listopad 2012 WERSJA SKRÓCONA Raport nr 13, data publikacji: 27 listopada 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2014 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2014 r. Grudzień 214 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 214 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Joanna Waszczuk

Bardziej szczegółowo

Metropolitan News. Październik 2017

Metropolitan News. Październik 2017 Metropolitan News Wydarzenia w minionym okresie fuzje i przejęcia Leszek Czarnecki wraz z podmiotami zależnymi dokonał sprzedaży 51,17% akcji LC Corp. Cena sprzedaży została ustalona na 2,1 zł za akcję.

Bardziej szczegółowo

Raport AMRON SARFiN. 2/2012sierpień 2012 WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 12, data publikacji: 28 sierpnia 2012

Raport AMRON SARFiN. 2/2012sierpień 2012 WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 12, data publikacji: 28 sierpnia 2012 Raport AMRON SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 2/212sierpień 212 WERSJA SKRÓCONA Raport nr 12, data publikacji: 28 sierpnia 212 Spis treści Raport

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2014 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2014 r. Grudzień 214 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 214 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Joanna Waszczuk

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. Narodowy Bank Polski

Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. Narodowy Bank Polski Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. arodowy Bank Polski Plan Prezentacji toczenie makroekonomiczne sektora bankowego w 2010 r. Sytuacja sektora bankowego w 2010

Bardziej szczegółowo

105 seminarium awa, 19 listopada 2009

105 seminarium awa, 19 listopada 2009 Dynamika kredytu w Polsce w okresie kryzysu załamanie, amanie, czy tylko korekta? Andrzej Bratkowski Polkomtel SA 105 seminarium BRE-CASE Warszaw awa, 19 listopada 2009 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0%

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Maj 2013 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Już 8 miesiąc z rzędu oprocentowanie kredytów hipotecznych w złotych spada. Przeciętnie wynosi już tylko 4,59%. Od września ubiegłego

Bardziej szczegółowo

średnia cena mieszkania o pow. 50 mkw.* (PLN)

średnia cena mieszkania o pow. 50 mkw.* (PLN) PO STAGNACJI NORMALIZACJA Październik nie przyniósł radykalnych zmian sytuacji na rynku nieruchomości. Wg wyników badań ofert zamieszczonych w ub. miesiącu w serwisie OFERTY.NET w największych aglomeracjach

Bardziej szczegółowo

Raport AMRON SARFiN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. 4/2010grudzień 2010

Raport AMRON SARFiN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. 4/2010grudzień 2010 Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 4/grudzień raport nr 6, data publikacji: 8 marca 2011 Spis treści Raport w liczbach 3 Wstęp o raporcie 4 Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

Raport Instytutu Gospodarki Nieruchomościami na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce

Raport Instytutu Gospodarki Nieruchomościami na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce Monika Kramek 2012 Raport Instytutu Gospodarki Nieruchomościami na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce Dane statystyczne Według wstępnych danych GUS, w okresie styczeń-maj 2012 r. oddano do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Raport AMRON SARFiN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. 2/2011czerwiec 2011

Raport AMRON SARFiN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. 2/2011czerwiec 2011 Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 2/2011czerwiec 2011 Raport nr 8, data publikacji: 31 sierpień 2011 Spis treści Raport w liczbach 3 Wstęp o raporcie

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2017 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2017 r. Grudzień 217 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 217 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Joanna Waszczuk

Bardziej szczegółowo

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce Warszawa, lipiec 2013 Departament Slajd 2 mieszkaniowych w Polsce charakterystyka portfela mieszkaniowych Ryzyko z portfelem Finansowanie akcji kredytowej

Bardziej szczegółowo

Czerwiec Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2017 r.

Czerwiec Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2017 r. Czerwiec 217 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 217 r. Czerwiec 217 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2017 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań KOMENTARZ Open Finance, 08.06.2010 r. Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań Indeks cen mieszkań stworzony przez Open Finance wzrósł w maju po raz piąty z rzędu tym razem o 0,7 proc. Towarzyszył temu wzrost

Bardziej szczegółowo

1/2016maj Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 27, data publikacji: 31 maja 2016

1/2016maj Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 27, data publikacji: 31 maja 2016 Raport AMRON SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 1/2016maj 2016 WERSJA SKRÓCONA Raport nr 27, data publikacji: 31 maja 2016 Spis treści Raport w

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK 1 Agenda Kredyty konsumpcyjne Wzrost wartości i spadek liczby udzielonych kredytów. Jakość na dobrym, stabilnym poziomie. Osłabienie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY KWECEŃ Kwiecień był drugim rekordowym miesiącem pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Liczba sprzedanych mieszkań w ostatnim czasie większa była jedynie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2015 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2015 r. Wrzesień 215 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 215 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Joanna Waszczuk

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał

Bardziej szczegółowo

RAPORT AMRON-SARFIN. II kwartał 2010 r.

RAPORT AMRON-SARFIN. II kwartał 2010 r. RAPORT AMRON-SARFIN artał r. Prezentujemy obszerne fragmenty czwartej już edycji raportu o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości, publikowanego przez Związek Banków Polskich, opracowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014 RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 201 www.certus.net.pl Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 3.11.201) 116,32 m2 185 22 Zasoby mieszkaniowe 2012 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji na rynku nieruchomos ci mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2011 r.

Raport o sytuacji na rynku nieruchomos ci mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2011 r. Narodowy Bank Polski INSTYTUT EKONOMICZNY WE WSPÓŁPRACY Z ODDZIAŁAMI OKRĘGOWYMI Raport o sytuacji na rynku nieruchomos ci mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2011 r. WARSZAWA, SIERPIEŃ 2012 R. Raport

Bardziej szczegółowo

3/2014. Raport AMRON SARFiN. listopad 2014 WERSJA SKRÓCONA. Doświadczenie buduje zaufanie

3/2014. Raport AMRON SARFiN. listopad 2014 WERSJA SKRÓCONA. Doświadczenie buduje zaufanie Raport AMRON SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 3/214 listopad 214 WERSJA SKRÓCONA Doświadczenie buduje zaufanie Raport nr 21, data publikacji:

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 maja Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br.

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 maja Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 15 maja 2015 Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br. W I kw. br. dynamika depozytów ogółem wyniosła 9,0% r/r, wobec wzrostu o 9,3% r/r w IV kw. 2014

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r.

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r. Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w r. Departament Stabilności Finansowej we współpracy z Oddziałami Okręgowymi Warszawa, wrzesień 214 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego.

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Poniżej zamieszczamy informację na temat sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu 2009 roku, jaką zamieściła na

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Mieszkaniowe

Nieruchomości Mieszkaniowe Analizy Sektorowe 15 marca 217 W 4q16 na rynku mieszkaniowym utrzymywała się dobra koniunktura. Wysokiemu popytowi na mieszkania towarzyszyła wysoka podaż, dzięki temu wzrost cen mieszkań był umiarkowany.

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca roku, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2017 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 12/02/2015 r. I.

Bardziej szczegółowo

Wrzesień Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2017 r.

Wrzesień Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2017 r. Wrzesień 217 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 217 r. Wrzesień 217 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Mieszkaniowe

Nieruchomości Mieszkaniowe Analizy Sektorowe 22 grudnia 215 Rynek nieruchomości mieszkaniowych w 3q215 Rynek mieszkaniowy w 3q15 był stabilny - ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w analizowanych trzech grupach miast (Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Lipiec 2011

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Lipiec 2011 - POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Lipiec 2011 W SKRÓCIE W tym roku średnie ceny transakcyjne mieszkań z rynku wtórnego wzrosły w pięciu na siedem analizowanych miast Łódź jest jedynym miastem, w którym znacząco

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Mieszkaniowe

Nieruchomości Mieszkaniowe Analizy Sektorowe 16 września 216 W 2q16 rynek mieszkaniowy cechowała bardzo dobra koniunktura rosnącemu popytowi na mieszkania towarzyszyła wysoka podaż mieszkań. Pomimo wzrostu popytu wzrost cen mieszkań

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Wrzesień 2012 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE W sierpniu nie odnotowaliśmy ani jednej obniżki marż. Pojawiły się natomiast kolejne podwyżki wyniosły przeciętną marżę kredytów

Bardziej szczegółowo

2/2015. Raport AMRON SARFiN. sierpień 2015 WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 24, data publikacji: 25 sierpnia 2015

2/2015. Raport AMRON SARFiN. sierpień 2015 WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 24, data publikacji: 25 sierpnia 2015 Raport AMRON SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 2/215 sierpień 215 WERSJA SKRÓCONA Raport nr 24, data publikacji: 25 sierpnia 215 Spis treści Raport

Bardziej szczegółowo

INDEX 2014. Analiza cen transakcyjnych i prognozy dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce - rynek pierwotny i wtórny. 3 LIPCA 2014 r.

INDEX 2014. Analiza cen transakcyjnych i prognozy dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce - rynek pierwotny i wtórny. 3 LIPCA 2014 r. E -VALUER INDEX 2014 Analiza cen transakcyjnych i prognozy dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce - rynek pierwotny i wtórny 3 LIPCA 2014 r. WSTĘP Raport E-VALUER INDEX 2014 przygotowany przez

Bardziej szczegółowo

1/2015maj 2015. Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 23, data publikacji: 27 maja 2015

1/2015maj 2015. Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 23, data publikacji: 27 maja 2015 Raport AMRON SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 1/215maj 215 WERSJA SKRÓCONA Raport nr 23, data publikacji: 27 maja 215 Spis treści Raport w liczbach

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Mieszkaniowe

Nieruchomości Mieszkaniowe Analizy Sektorowe Rynek mieszkaniowy w 4q15 był stabilny tendencje wzrostowe cen mieszkań w największych miastach były ograniczane przez wysoką podaż mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym oraz elastyczną

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce 1 w trzecim kwartale 2010 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce 1 w trzecim kwartale 2010 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek 17 grudnia 21 r. Hanna Augustyniak Marta Widłak Zespół ds Rynków Nieruchomości Biuro Struktur Rynkowych Informacja

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 12/02/2015 r. oraz

Bardziej szczegółowo