REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych z dn r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W LEGNICY Legnica, styczeń 2013r.

2 Spis treści str. Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Zasady sprawowania funkcji kierowniczych Rozdział 3 Zasady funkcjonowania Zespołu..5 Rozdział 4 Organizacja Zespołu.6 Dyrektor...6 Główny Księgowy...7 Zespół Kadrowo - Administracyjny.. 9 Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu..10 Zespół Finansowo Księgowy..11 Stanowisko ds. Płac...12 Stanowisko ds. Kasowo Rozliczeniowych.13 Rozdział 5 Zasady podpisywania pism i dokumentów...13 Rozdział 6 Postanowienia końcowe

3 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych zwany w dalszej części Regulaminem określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy. 2. Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania i skróty oznaczają: 1) Zespół - Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy; 2) Statut - Statut Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, stanowiący załącznik do Uchwały nr XIX/186/12 z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy oraz nadania statutu; 3) Dyrektor - Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy; 4) Prezydent - Prezydent Legnicy; 5) Komórka organizacyjna - zespół, samodzielne stanowisko; 6) Urząd - Urząd Miasta Legnicy; 7) WOKS - Wydział Oświaty Kultury i Sportu; 8) Jednostka - jednostki wymienione w 2 ust.1 Statutu 3. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie 4 ust. 3 Statutu Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych. 4. Zespół jest jednostką organizacyjną Gminy Legnica, działającą w formie jednostki budżetowej i mającą swoją siedzibę w Legnicy przy ulicy Złotoryjskiej

4 Rozdział 2 Zadnia Zespołu Zespół realizuje zadania statutowe określone w 2 ust.2 Statutu. Przedmiotem działania Zespołu jest obsługa Jednostek, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, a w szczególności: 1) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym; 2) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów; 3) wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego; 4) sporządzanie sprawozdań finansowych; 5) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji płacowej i finansowo-księgowej; 6) naliczanie oraz organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla pracowników; 7) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej rachunków bankowych; 8) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników czynnych i emerytów; 9) prowadzenie dokumentacji w zakresie ewidencji księgowej składników majątkowych; 10) współudział w opracowaniu projektów budżetu obsługiwanych Jednostek; 11) prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków ujętych w planach finansowych; 12) przygotowywanie, na podstawie wniosków dyrektorów Jednostek, propozycji zmian w planach finansowych oraz przedkładanie informacji w tym zakresie organom Miasta; 13) ewidencjonowanie danych i sporządzanie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach; 14) prowadzenie spraw kadrowych; 15) współpraca z dyrektorami w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej, wydatków rzeczowych, zawieranych umów oraz wykonywanych remontów i inwestycji. 2. Zespół może realizować również inne zadania o ile zostaną one zlecone przez Prezydenta. 4

5 3. Zmiana w wykazie Jednostek obsługiwanych przez Zespół określonych w załączniku nr 1 nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu. Rozdział 3 Zasady funkcjonowania Zespołu Funkcjonowanie zespołu opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, a także podziału czynności pomiędzy poszczególnych pracowników i ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań. 2. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Zespole współpracują ze sobą dla realizacji celów statutowych. 3. Pracownicy Zespołu w wykonywaniu swoich obowiązków działają w oparciu o obowiązujące przepisy prawa Zespół realizując zadania statutowe nie wkracza w kompetencje Dyrektorów Jednostek określone odrębnymi przepisami lub wynikające z udzielonych im przez Prezydenta pełnomocnictw. 2. Zespół realizuje zadania w zakresie obsługi Jednostek w porozumieniu z Dyrektorami tych Jednostek Dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem prowadzi się w Zespole kontrolę zarządczą. 2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, 2) skuteczności i efektywności działania, 3) wiarygodności sprawozdań, 4) ochrony zasobów, 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji, 7) zarządzania ryzykiem. 3. Zasady kontroli regulują odrębne przepisy wewnętrzne. 5

6 Rozdział 4 Organizacja Zespołu W skład struktury organizacyjnej Zespołu wchodzą stanowiska kierownicze (Dyrektor, Główny Księgowy), zespoły i samodzielne stanowiska. 2. Strukturę organizacyjną Zespołu przedstawia załącznik nr 2 do Regulaminu Dyrektor kieruje Zespołem przy pomocy Głównego Księgowego, który w zakresie spraw powierzonych mu przez Dyrektora, ponosi przed nim odpowiedzialność za ich realizację. 2. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne: a) Zespół Kadrowo - Administracyjny, b) Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu. 3. Głównemu Księgowemu podlegają bezpośrednio: a) Zespół Finansowo - Księgowy, b) Stanowiska ds. Płac, c) Stanowisko ds. Kasowo - Rozliczeniowych. 4. Strukturę organizacyjną Zespołu przedstawia załącznik nr 2 do Regulaminu. Dyrektor (D) Działalnością Zespołu zarządza jednoosobowo Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa imiennego udzielonego przez Prezydenta. 2. Prezydent nawiązuje i rozwiązuje umowę o pracę z Dyrektorem. 3. Nadzór nad Zespołem sprawuje Prezydent. 4. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa Dyrektora wymagana jest zgoda Prezydenta. 5. Dyrektor może udzielać pracownikom Zespołu pełnomocnictw do reprezentowania Zespołu w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Dyrektor Zespołu pełni funkcję kierownika zakładu pracy i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy w stosunku do wszystkich pracowników Zespołu. 6

7 2. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Zespołu Do zadań i kompetencji Dyrektora należy w szczególności: 1) realizacja zadań statutowych; 2) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz; 3) ustalanie wewnętrznej struktury organizacyjnej; 4) ustalanie systemu kontroli zarządczej; 5) ustalanie procesu ocen pracowniczych; 6) nadzorowanie i koordynowanie pracy Zespołu i kierowanie pracą pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych, o których mowa w 10 ust. 2; 7) zatwierdzanie zakresów zadań i czynności dla pracowników Zespołu; 8) dokonywanie oceny pracy pracowników podległych komórek organizacyjnych; 9) wydawanie wewnętrznych aktów prawnych ( zarządzeń, poleceń służbowych i innych); 10) czuwanie nad mieniem Zespołu; 11) udzielanie pełnomocnictw, upoważnień w zakresie niewykraczającym poza pełnomocnictwo udzielone przez Prezydenta, o którym mowa w 11 ust.1; 12) realizacja przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późn.zm.) w tym pełnienie funkcji Administratora Danych Osobowych. 2. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje Główny Księgowy lub inna wyznaczona osoba w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa. Główny Księgowy (GK) Do zadań i kompetencji Głównego Księgowego należy w szczególności: 1) pełnienie obowiązków Głównego Księgowego Zespołu oraz Jednostek pozostających w obsłudze finansowo-księgowej Zespołu; 2) nadzorowanie i kierowanie pracą pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych, o których mowa w 10 ust. 3; 3) nadzór nad prawidłową gospodarką finansową Zespołu oraz Jednostek pozostających w obsłudze finansowo-księgowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 4) opracowywanie projektów aktów wewnętrznych dotyczących spraw finansowych Zespołu, w tym: a) Instrukcji obiegu dokumentów, 7

8 b) Polityki rachunkowości, c) Instrukcji kasowej, d) Instrukcji inwentaryzacyjnej. 5) prowadzenie rachunkowości Zespołu oraz obsługiwanych Jednostek; 6) opracowywanie projektów planów finansowych Zespołu zgodnie z obwiązującymi procedurami; 7) sporządzanie planów finansowych Zespołu; 8) weryfikacja i analiza planu finansowego; 9) opracowywanie harmonogramu wydatków Zespołu; 10) sporządzanie i przekazywanie do WOKS zapotrzebowań na środki finansowe; 11) przyjmowanie dokumentów finansowych Zespołu, sprawdzanie ich pod względem formalnorachunkowym oraz realizowanie wydatków na ich podstawie; 12) dokonywanie bieżącej ewidencji i analizy wykonania budżetu Zespołu oraz przedstawianie wniosków wynikających z analizy Dyrektorowi; 13) opracowywanie wniosków w sprawie zmian i przesunięć w planie finansowym Zespołu w trakcie roku budżetowego; 14) wycena zadań realizowanych przez Zespół poprzez analizę kosztów; 15) prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej składników majątkowych Zespołu; 16) prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej Zespołu w szczególności: a) rozrachunków z odbiorcami i dostawcami, b) rozrachunków z tytułu rozliczeń z budżetem, c) rozrachunków dotyczących funduszu płac. 17) prowadzenie ewidencji kosztów i wydatków Zespołu zgodnie z klasyfikacją budżetową; 18) naliczanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zespołu zgdonie z obowiązującymi przepisami; 19) analiza kont księgi głównej; 20) analiza kont rozrachunkowych w zakresie należności i zobowiązań; 21) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; 22) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych ; 23) sporządzanie sprawozdań Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami; 24) nadzorowanie prac związanych ze sprawozdawczością finansową obsługiwanych Jednostek; 25) kontrola i akceptacja sprawozdań budżetowych i finansowych Zespołu i obsługiwanych Jednostek; 26) kontrola i akceptacja dokumentów finansowo-księgowych; 27) kontrasygnowanie umów oraz innych dokumentów, które mogą powodować powstanie zobowiązań finansowych; 8

9 28) zastępowanie i pełnienie obowiązków Dyrektora w czasie jego nieobecności; 29) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; 30) analiza i bieżące informowanie pracowników o wprowadzonych zmianach w aktach prawnych mających wpływ na pracę podległego zespołu; 31) dokonywanie oceny pracy oraz przedkładanie Dyrektorowi propozycji zakresów czynności dla podległych pracowników. 2. Głównego Księgowego podczas jego nieobecności zastępuje osoba przez niego upoważniona. 3. W przypadku gdy Główny Księgowy zastępuje Dyrektora dokumenty wymagające zatwierdzenia przez Dyrektora i Głównego Księgowego podpisuje Główny Księgowy za Dyrektora i osoba zastępująca Głównego Księgowego za Głównego Księgowego. Zespół Kadrowo Administracyjny (DKA) 15. Do zadań Zespołu Kadrowo - Administracyjnego należy w szczególności: 1) opracowywanie projektów i aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zagadnień kadrowych, socjalnych i administracyjnych w tym; a) Regulaminu pracy, b) Regulaminu wynagradzania, c) Regulaminu naboru pracowników, d) Regulaminu organizacyjnego, e) Regulaminu Scentralizowanego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2) prowadzenie dokumentacji spraw pracowniczych wynikających ze stosunku pracy oraz akt osobowych pracowników Zespołu i obsługiwanych Jednostek zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 3) przekazywanie, we współpracy z pracownikiem zatrudnionym na Stanowisku ds. Płac, do Jednostek danych w zakresie struktury zatrudnienia i wynagrodzeń (System Informacji Oświatowej - SIO ); 4) prowadzenie ewidencji zatrudnienia pracowników w podziale na Jednostki dla celów statystycznych i analiz; 5) prowadzenie dokumentacji związanej z zawartymi umowami cywilnoprawnymi w tym rejestru umów-zleceń i umów o dzieło; 6) opracowywanie projektów zakresów czynności; 7) sporządzanie sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia; 8) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników; 9

10 9) współpraca z ZUS w zakresie sporządzania wniosków w sprawach emerytalno- rentowych i innych świadczeń należnych pracownikom; 10) prowadzenie ewidencji wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników Zespołu i obsługiwanych Jednostek; 11) prowadzenie służby przygotowawczej i organizacja egzaminu kończącego tę służbę; 12) przedstawianie Dyrektorowi ofert szkoleniowych dla pracowników Zespołu; 13) ewidencja szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP; 14) wyposażanie pracowników Zespołu w materiały i sprzęt biurowy oraz środki BHP; 15) szacownie wartości zamówień dla realizowanych dostaw i usług; 16) opracowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań na zakup i dostawę usług dla wartości zamówień nieprzekraczających kwoty euro; 17) analiza stanu majątku ruchomego pod względem stanu technicznego oraz przydatności do dalszego użytkowania i inicjowanie procesu kasacji środków trwałych i wyposażenia niezdatnych do użytku; 18) nadzór i zapewnianie należytej ochrony mienia Zespołu; 19) prowadzenie spraw Scentralizowanego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym: a) opracowywanie preliminarza wydatków ze Scentralizowanego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, b) organizowanie posiedzeń komisji do spraw socjalnych, c) prowadzenie zbioru protokołów z posiedzeń komisji, d) prowadzenie rejestrów udzielanych świadczeń, e) przygotowywanie umów i decyzji dotyczących udzielanych pożyczek, f) prowadzenie ewidencji emerytów i rencistów uprawnionych do korzystania ze świadczeń. 22) aktualizowanie danych w serwisie BIP Zespołu w świetle zmian obowiązujących przepisów lub zmian organizacyjnych; 23) prowadzenie i aktualizacja strony WWW Zespołu; 24) prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i zgłaszanie zbiorów danych osobowych do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu (DOS) 16. Do zadań na Stanowisku ds. Obsługi Sekretariatu należy w szczególności: 1) przygotowywanie pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Dyrektora; 10

11 2) prowadzenie ewidencji i przechowywanie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Dyrektora; 3) protokołowanie narad organizowanych przez Dyrektora oraz przechowywanie i ewidencjonowanie protokołów z narad; 4) prowadzenie ewidencji i zbioru aktów wewnętrznych i Decyzji wydanych przez Dyrektora; 5) prowadzenie ewidencji kontroli Zespołu; 6) prowadzenie skarg i wniosków wpływających do Zespołu; 7) ewidencjonowanie i rejestracja wpływającej korespondencji listowej oraz przesyłanej drogą elektroniczną; 8) przekazywanie korespondencji do poszczególnych pracowników zgodnie z dekretacją Dyrektora i Głównego Księgowego; 9) ewidencja i rejestracja korespondencji wychodzącej i przychodzącej; 10) wysyłka korespondencji; 11) prowadzenie ksiąg inwentarzowych Zespołu i uzgadnianie wartości stanu inwentarza z Zespołem Finansowo-Księgowym; 12) archiwizacja dokumentów Zespołu. Zespół Finansowo-Księgowy (GFK) 17. Do zadań Zespołu Finansowo Księgowego należy w szczególności w zakresie obsługi Jednostek: 1) współudział w opracowywaniu projektów budżetu; 2) bieżąca analiza planów i wysokości środków pozostających w dyspozycji Jednostek; 3) sporządzanie i przekazywanie do WOKS zapotrzebowań na środki finansowe; 4) przyjmowanie dokumentów finansowych, sprawdzanie ich pod względem formalnorachunkowym oraz realizowanie wydatków na ich podstawie; 5) analiza wydatków pod względem zgodności z planem; 6) sprawdzanie raportów kasowych pod względem formalno- rachunkowym; 7) rozliczanie wydatkowanych środków; 8) kontrola prawidłowości wpłat na konto dochodów; 9) comiesięczne uzgadnianie realizacji wydatków z zapisami księgowymi; 10) sporządzanie przelewów w systemie finansowo księgowym; 11) prowadzenie rejestrów kasowych i VAT oraz dokumentów wewnętrznych; 12) prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej składników majątkowych; 13) prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej: a) rozrachunków z odbiorcami i dostawcami, 11

12 b) rozrachunków z tytułu rozliczeń z budżetem, c) rozrachunków dotyczących funduszu płac, d) rozrachunków dotyczących dochodów budżetowych; 14) prowadzenie ewidencji kosztów i wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową; 15) współpraca z WOKS w zakresie bieżącej aktualizacji planów; 16) naliczanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 17) naliczanie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych po otrzymaniu informacji dotyczącej ilości etatów od Zespołu Kadrowo-Administracyjnego; 18) rozliczanie podatku VAT; 19) prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej rozrachunków z tytułu działalności socjalnej; 20) ewidencja syntetyczna i analityczna pożyczkobiorców i wypłat z funduszu socjalnego; 21) rozliczanie inwentaryzacji; Stanowisko ds. Płac (GP) 18. Do zadań na Stanowisku ds. Płac należy szczególności: 1) naliczanie wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy oraz z tytułu umów cywilnoprawnych, sporządzanie miesięcznych zbiorczych zestawień dokonanych wypłat za pomocą elektronicznego systemu płacowego; 2) naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, prowadzenie kart zasiłkowych pracowników; 3) dokonywanie potrąceń z listy płac; 4) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi pracowników i zleceniobiorców (rozliczanie składek, sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych); 5) rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzenie dokumentacji dla celów podatkowych, sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach (PIT-y); 6) terminowa realizacja zobowiązań publicznoprawnych w wysokości wynikającej z prawidłowego obliczenia; 7) prowadzenie ewidencji osobowego funduszu płac, bezosobowego funduszu płac; 8) prowadzenie ewidencji ilości godzin ponadwymiarowych nauczycieli w Jednostkach będących w obsłudze Zespołu; 9) prowadzenie ewidencji pochodnych od funduszu płac; 10) potwierdzanie wynagrodzeń dla celów emerytalno rentowych i innych na wniosek pracowników; 12

13 11) prowadzenie analizy wykorzystania funduszu płac, uzgadnianie wykorzystania funduszu płac z Zespołem Finansowo-Księgowym; 12) sporządzanie list wypłat zapomóg zdrowotnych; 13) sporządzanie list wypłat przyznawanych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 14) sporządzanie informacji o strukturze zatrudnienia oraz faktycznych wydatkach na wynagrodzenia. Stanowisko ds. Kasowo-Rozliczeniowych (GKR) 19. Do zadań na stanowisku ds. kasowo-rozliczeniowych należy w szczególności: 1) przyjmowanie wpłat z tytułów: a) zwrotu niewykorzystanych zaliczek, b) spłat pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, c) innych za zgodą Głównego Księgowego 2) odprowadzanie przyjętych wpłat do banku; 3) podejmowanie gotówki z banku; 4) wypłata zatwierdzonych należności: a) rachunków i zaliczek, b) zapomóg socjalnych emerytów, c) zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli emerytowanych, 5. sporządzanie raportów kasowych do każdego z kont bankowych Zespołu i obsługiwanych Jednostek; 6. sporządzanie zapotrzebowań na gotówkę. 7. przygotowywanie przelewów w systemie bankowym. 20. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników określany jest w zakresach czynności. Rozdział 5 Zasady podpisywania pism i dokumentów Pisma, umowy i inne dokumenty zawierające oświadczenia woli w imieniu Zespołu podpisuje Dyrektor. 13

14 2. W czasie nieobecności Dyrektora pisma i inne dokumenty podpisuje Główny Księgowy lub inna upoważniona przez Dyrektora osoba. Osoba zastępująca podpisując dokumenty w imieniu Dyrektora składa swój podpis pod pieczęcią imienną Dyrektora z dopiskiem w/z. 3. Do wyłącznej kompetencji Dyrektora należy podpisywanie: 1) odpowiedzi na skargi, wnioski, 2) korespondencji kierowanej do środków masowego przekazu, 3) dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników Zespołu, 4) wewnętrznych aktów prawnych i decyzji Dyrektora. 4. Pisma przygotowane przez pracowników komórek podległych Głównemu Księgowemu przedkładane są do podpisania przez Dyrektora po zaparafowaniu przez bezpośredniego przełożonego. 22. Pracownicy podpisują korespondencję wewnętrzną oraz dokumenty w zakresie udzielonych im upoważnień. Rozdział 6 Postanowienia końcowe 23. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu. 24. Zmiany do Regulaminu wymagają formy właściwej dla jego nadania. 14

15 Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy Wykaz jednostek oświatowych obsługiwanych przez Zespół Lp. Skrót Nazwa Jednostki 1 MP1 Miejskie Przedszkole Nr 1 2 MP 2 Miejskie Przedszkole Nr 2 3 MP 3 Miejskie Przedszkole Nr 3 4 MP 4 Miejskie Przedszkole Nr 4 5 MP 6 Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 6 MP 7 Miejskie Przedszkole Nr 7 7 MP 8 Miejskie Przedszkole Nr 8 8 MP 9 Miejskie Przedszkole Nr 9 9 MP 10 Miejskie Przedszkole Nr MP 13 Miejskie Przedszkole Nr MP 14 Miejskie Przedszkole Nr MP 16 Miejskie Przedszkole Nr MP 18 Miejskie Przedszkole Nr MP 19 Miejskie Przedszkole Nr PPP 1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 16 PPP 2 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 17 SSM Szkolne Schronisko Młodzieżowe 18 MCK Młodzieżowe Centrum Kultury 19 ODM i DN Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli 15

16 Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy Struktura organizacyjna Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy Dyrektor (D) Główny Księgowy (GK) Zespół Finansowo Księgowy (GFK) Stanowisko ds. Płac (GP) Stanowisko ds. Kasowo- Rozliczeniowych (GKR) Zespół Kadrowo - Administracyjny (DKA) Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu (DOS) 16

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM 4575/2013 z dnia 07.06.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst ujednolicony-kwiecień 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie UCHWAŁA Nr 624/2014 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu w Krośnie Pracy Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia Nr OR.020-31/14 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej z dnia 19.05.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zielona Góra, 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1 5 Postanowienia ogólne 5 Rozdział 2 8 Organizacja administracji 8 Rozdział 3 10 Zasady kierowania administracją

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WERSJA GRUDZIEŃ 2013 r.

WERSJA GRUDZIEŃ 2013 r. REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich 1. 1. Niniejszy regulamin określa ramowy zakres działania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIANIE Kościan, 1 czerwca 2012 roku. 2 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania.

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH W WOJEWODZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE Spis treści ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYDATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 66/2004 z dnia 18 marca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Rozdział I Podstawa prawna działania. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo