REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych z dn r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W LEGNICY Legnica, styczeń 2013r.

2 Spis treści str. Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Zasady sprawowania funkcji kierowniczych Rozdział 3 Zasady funkcjonowania Zespołu..5 Rozdział 4 Organizacja Zespołu.6 Dyrektor...6 Główny Księgowy...7 Zespół Kadrowo - Administracyjny.. 9 Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu..10 Zespół Finansowo Księgowy..11 Stanowisko ds. Płac...12 Stanowisko ds. Kasowo Rozliczeniowych.13 Rozdział 5 Zasady podpisywania pism i dokumentów...13 Rozdział 6 Postanowienia końcowe

3 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych zwany w dalszej części Regulaminem określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy. 2. Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania i skróty oznaczają: 1) Zespół - Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy; 2) Statut - Statut Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, stanowiący załącznik do Uchwały nr XIX/186/12 z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy oraz nadania statutu; 3) Dyrektor - Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy; 4) Prezydent - Prezydent Legnicy; 5) Komórka organizacyjna - zespół, samodzielne stanowisko; 6) Urząd - Urząd Miasta Legnicy; 7) WOKS - Wydział Oświaty Kultury i Sportu; 8) Jednostka - jednostki wymienione w 2 ust.1 Statutu 3. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie 4 ust. 3 Statutu Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych. 4. Zespół jest jednostką organizacyjną Gminy Legnica, działającą w formie jednostki budżetowej i mającą swoją siedzibę w Legnicy przy ulicy Złotoryjskiej

4 Rozdział 2 Zadnia Zespołu Zespół realizuje zadania statutowe określone w 2 ust.2 Statutu. Przedmiotem działania Zespołu jest obsługa Jednostek, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, a w szczególności: 1) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym; 2) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów; 3) wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego; 4) sporządzanie sprawozdań finansowych; 5) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji płacowej i finansowo-księgowej; 6) naliczanie oraz organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla pracowników; 7) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej rachunków bankowych; 8) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników czynnych i emerytów; 9) prowadzenie dokumentacji w zakresie ewidencji księgowej składników majątkowych; 10) współudział w opracowaniu projektów budżetu obsługiwanych Jednostek; 11) prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków ujętych w planach finansowych; 12) przygotowywanie, na podstawie wniosków dyrektorów Jednostek, propozycji zmian w planach finansowych oraz przedkładanie informacji w tym zakresie organom Miasta; 13) ewidencjonowanie danych i sporządzanie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach; 14) prowadzenie spraw kadrowych; 15) współpraca z dyrektorami w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej, wydatków rzeczowych, zawieranych umów oraz wykonywanych remontów i inwestycji. 2. Zespół może realizować również inne zadania o ile zostaną one zlecone przez Prezydenta. 4

5 3. Zmiana w wykazie Jednostek obsługiwanych przez Zespół określonych w załączniku nr 1 nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu. Rozdział 3 Zasady funkcjonowania Zespołu Funkcjonowanie zespołu opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, a także podziału czynności pomiędzy poszczególnych pracowników i ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań. 2. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Zespole współpracują ze sobą dla realizacji celów statutowych. 3. Pracownicy Zespołu w wykonywaniu swoich obowiązków działają w oparciu o obowiązujące przepisy prawa Zespół realizując zadania statutowe nie wkracza w kompetencje Dyrektorów Jednostek określone odrębnymi przepisami lub wynikające z udzielonych im przez Prezydenta pełnomocnictw. 2. Zespół realizuje zadania w zakresie obsługi Jednostek w porozumieniu z Dyrektorami tych Jednostek Dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem prowadzi się w Zespole kontrolę zarządczą. 2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, 2) skuteczności i efektywności działania, 3) wiarygodności sprawozdań, 4) ochrony zasobów, 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji, 7) zarządzania ryzykiem. 3. Zasady kontroli regulują odrębne przepisy wewnętrzne. 5

6 Rozdział 4 Organizacja Zespołu W skład struktury organizacyjnej Zespołu wchodzą stanowiska kierownicze (Dyrektor, Główny Księgowy), zespoły i samodzielne stanowiska. 2. Strukturę organizacyjną Zespołu przedstawia załącznik nr 2 do Regulaminu Dyrektor kieruje Zespołem przy pomocy Głównego Księgowego, który w zakresie spraw powierzonych mu przez Dyrektora, ponosi przed nim odpowiedzialność za ich realizację. 2. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne: a) Zespół Kadrowo - Administracyjny, b) Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu. 3. Głównemu Księgowemu podlegają bezpośrednio: a) Zespół Finansowo - Księgowy, b) Stanowiska ds. Płac, c) Stanowisko ds. Kasowo - Rozliczeniowych. 4. Strukturę organizacyjną Zespołu przedstawia załącznik nr 2 do Regulaminu. Dyrektor (D) Działalnością Zespołu zarządza jednoosobowo Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa imiennego udzielonego przez Prezydenta. 2. Prezydent nawiązuje i rozwiązuje umowę o pracę z Dyrektorem. 3. Nadzór nad Zespołem sprawuje Prezydent. 4. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa Dyrektora wymagana jest zgoda Prezydenta. 5. Dyrektor może udzielać pracownikom Zespołu pełnomocnictw do reprezentowania Zespołu w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Dyrektor Zespołu pełni funkcję kierownika zakładu pracy i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy w stosunku do wszystkich pracowników Zespołu. 6

7 2. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Zespołu Do zadań i kompetencji Dyrektora należy w szczególności: 1) realizacja zadań statutowych; 2) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz; 3) ustalanie wewnętrznej struktury organizacyjnej; 4) ustalanie systemu kontroli zarządczej; 5) ustalanie procesu ocen pracowniczych; 6) nadzorowanie i koordynowanie pracy Zespołu i kierowanie pracą pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych, o których mowa w 10 ust. 2; 7) zatwierdzanie zakresów zadań i czynności dla pracowników Zespołu; 8) dokonywanie oceny pracy pracowników podległych komórek organizacyjnych; 9) wydawanie wewnętrznych aktów prawnych ( zarządzeń, poleceń służbowych i innych); 10) czuwanie nad mieniem Zespołu; 11) udzielanie pełnomocnictw, upoważnień w zakresie niewykraczającym poza pełnomocnictwo udzielone przez Prezydenta, o którym mowa w 11 ust.1; 12) realizacja przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późn.zm.) w tym pełnienie funkcji Administratora Danych Osobowych. 2. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje Główny Księgowy lub inna wyznaczona osoba w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa. Główny Księgowy (GK) Do zadań i kompetencji Głównego Księgowego należy w szczególności: 1) pełnienie obowiązków Głównego Księgowego Zespołu oraz Jednostek pozostających w obsłudze finansowo-księgowej Zespołu; 2) nadzorowanie i kierowanie pracą pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych, o których mowa w 10 ust. 3; 3) nadzór nad prawidłową gospodarką finansową Zespołu oraz Jednostek pozostających w obsłudze finansowo-księgowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 4) opracowywanie projektów aktów wewnętrznych dotyczących spraw finansowych Zespołu, w tym: a) Instrukcji obiegu dokumentów, 7

8 b) Polityki rachunkowości, c) Instrukcji kasowej, d) Instrukcji inwentaryzacyjnej. 5) prowadzenie rachunkowości Zespołu oraz obsługiwanych Jednostek; 6) opracowywanie projektów planów finansowych Zespołu zgodnie z obwiązującymi procedurami; 7) sporządzanie planów finansowych Zespołu; 8) weryfikacja i analiza planu finansowego; 9) opracowywanie harmonogramu wydatków Zespołu; 10) sporządzanie i przekazywanie do WOKS zapotrzebowań na środki finansowe; 11) przyjmowanie dokumentów finansowych Zespołu, sprawdzanie ich pod względem formalnorachunkowym oraz realizowanie wydatków na ich podstawie; 12) dokonywanie bieżącej ewidencji i analizy wykonania budżetu Zespołu oraz przedstawianie wniosków wynikających z analizy Dyrektorowi; 13) opracowywanie wniosków w sprawie zmian i przesunięć w planie finansowym Zespołu w trakcie roku budżetowego; 14) wycena zadań realizowanych przez Zespół poprzez analizę kosztów; 15) prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej składników majątkowych Zespołu; 16) prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej Zespołu w szczególności: a) rozrachunków z odbiorcami i dostawcami, b) rozrachunków z tytułu rozliczeń z budżetem, c) rozrachunków dotyczących funduszu płac. 17) prowadzenie ewidencji kosztów i wydatków Zespołu zgodnie z klasyfikacją budżetową; 18) naliczanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zespołu zgdonie z obowiązującymi przepisami; 19) analiza kont księgi głównej; 20) analiza kont rozrachunkowych w zakresie należności i zobowiązań; 21) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; 22) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych ; 23) sporządzanie sprawozdań Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami; 24) nadzorowanie prac związanych ze sprawozdawczością finansową obsługiwanych Jednostek; 25) kontrola i akceptacja sprawozdań budżetowych i finansowych Zespołu i obsługiwanych Jednostek; 26) kontrola i akceptacja dokumentów finansowo-księgowych; 27) kontrasygnowanie umów oraz innych dokumentów, które mogą powodować powstanie zobowiązań finansowych; 8

9 28) zastępowanie i pełnienie obowiązków Dyrektora w czasie jego nieobecności; 29) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; 30) analiza i bieżące informowanie pracowników o wprowadzonych zmianach w aktach prawnych mających wpływ na pracę podległego zespołu; 31) dokonywanie oceny pracy oraz przedkładanie Dyrektorowi propozycji zakresów czynności dla podległych pracowników. 2. Głównego Księgowego podczas jego nieobecności zastępuje osoba przez niego upoważniona. 3. W przypadku gdy Główny Księgowy zastępuje Dyrektora dokumenty wymagające zatwierdzenia przez Dyrektora i Głównego Księgowego podpisuje Główny Księgowy za Dyrektora i osoba zastępująca Głównego Księgowego za Głównego Księgowego. Zespół Kadrowo Administracyjny (DKA) 15. Do zadań Zespołu Kadrowo - Administracyjnego należy w szczególności: 1) opracowywanie projektów i aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zagadnień kadrowych, socjalnych i administracyjnych w tym; a) Regulaminu pracy, b) Regulaminu wynagradzania, c) Regulaminu naboru pracowników, d) Regulaminu organizacyjnego, e) Regulaminu Scentralizowanego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2) prowadzenie dokumentacji spraw pracowniczych wynikających ze stosunku pracy oraz akt osobowych pracowników Zespołu i obsługiwanych Jednostek zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 3) przekazywanie, we współpracy z pracownikiem zatrudnionym na Stanowisku ds. Płac, do Jednostek danych w zakresie struktury zatrudnienia i wynagrodzeń (System Informacji Oświatowej - SIO ); 4) prowadzenie ewidencji zatrudnienia pracowników w podziale na Jednostki dla celów statystycznych i analiz; 5) prowadzenie dokumentacji związanej z zawartymi umowami cywilnoprawnymi w tym rejestru umów-zleceń i umów o dzieło; 6) opracowywanie projektów zakresów czynności; 7) sporządzanie sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia; 8) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników; 9

10 9) współpraca z ZUS w zakresie sporządzania wniosków w sprawach emerytalno- rentowych i innych świadczeń należnych pracownikom; 10) prowadzenie ewidencji wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników Zespołu i obsługiwanych Jednostek; 11) prowadzenie służby przygotowawczej i organizacja egzaminu kończącego tę służbę; 12) przedstawianie Dyrektorowi ofert szkoleniowych dla pracowników Zespołu; 13) ewidencja szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP; 14) wyposażanie pracowników Zespołu w materiały i sprzęt biurowy oraz środki BHP; 15) szacownie wartości zamówień dla realizowanych dostaw i usług; 16) opracowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań na zakup i dostawę usług dla wartości zamówień nieprzekraczających kwoty euro; 17) analiza stanu majątku ruchomego pod względem stanu technicznego oraz przydatności do dalszego użytkowania i inicjowanie procesu kasacji środków trwałych i wyposażenia niezdatnych do użytku; 18) nadzór i zapewnianie należytej ochrony mienia Zespołu; 19) prowadzenie spraw Scentralizowanego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym: a) opracowywanie preliminarza wydatków ze Scentralizowanego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, b) organizowanie posiedzeń komisji do spraw socjalnych, c) prowadzenie zbioru protokołów z posiedzeń komisji, d) prowadzenie rejestrów udzielanych świadczeń, e) przygotowywanie umów i decyzji dotyczących udzielanych pożyczek, f) prowadzenie ewidencji emerytów i rencistów uprawnionych do korzystania ze świadczeń. 22) aktualizowanie danych w serwisie BIP Zespołu w świetle zmian obowiązujących przepisów lub zmian organizacyjnych; 23) prowadzenie i aktualizacja strony WWW Zespołu; 24) prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i zgłaszanie zbiorów danych osobowych do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu (DOS) 16. Do zadań na Stanowisku ds. Obsługi Sekretariatu należy w szczególności: 1) przygotowywanie pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Dyrektora; 10

11 2) prowadzenie ewidencji i przechowywanie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Dyrektora; 3) protokołowanie narad organizowanych przez Dyrektora oraz przechowywanie i ewidencjonowanie protokołów z narad; 4) prowadzenie ewidencji i zbioru aktów wewnętrznych i Decyzji wydanych przez Dyrektora; 5) prowadzenie ewidencji kontroli Zespołu; 6) prowadzenie skarg i wniosków wpływających do Zespołu; 7) ewidencjonowanie i rejestracja wpływającej korespondencji listowej oraz przesyłanej drogą elektroniczną; 8) przekazywanie korespondencji do poszczególnych pracowników zgodnie z dekretacją Dyrektora i Głównego Księgowego; 9) ewidencja i rejestracja korespondencji wychodzącej i przychodzącej; 10) wysyłka korespondencji; 11) prowadzenie ksiąg inwentarzowych Zespołu i uzgadnianie wartości stanu inwentarza z Zespołem Finansowo-Księgowym; 12) archiwizacja dokumentów Zespołu. Zespół Finansowo-Księgowy (GFK) 17. Do zadań Zespołu Finansowo Księgowego należy w szczególności w zakresie obsługi Jednostek: 1) współudział w opracowywaniu projektów budżetu; 2) bieżąca analiza planów i wysokości środków pozostających w dyspozycji Jednostek; 3) sporządzanie i przekazywanie do WOKS zapotrzebowań na środki finansowe; 4) przyjmowanie dokumentów finansowych, sprawdzanie ich pod względem formalnorachunkowym oraz realizowanie wydatków na ich podstawie; 5) analiza wydatków pod względem zgodności z planem; 6) sprawdzanie raportów kasowych pod względem formalno- rachunkowym; 7) rozliczanie wydatkowanych środków; 8) kontrola prawidłowości wpłat na konto dochodów; 9) comiesięczne uzgadnianie realizacji wydatków z zapisami księgowymi; 10) sporządzanie przelewów w systemie finansowo księgowym; 11) prowadzenie rejestrów kasowych i VAT oraz dokumentów wewnętrznych; 12) prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej składników majątkowych; 13) prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej: a) rozrachunków z odbiorcami i dostawcami, 11

12 b) rozrachunków z tytułu rozliczeń z budżetem, c) rozrachunków dotyczących funduszu płac, d) rozrachunków dotyczących dochodów budżetowych; 14) prowadzenie ewidencji kosztów i wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową; 15) współpraca z WOKS w zakresie bieżącej aktualizacji planów; 16) naliczanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 17) naliczanie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych po otrzymaniu informacji dotyczącej ilości etatów od Zespołu Kadrowo-Administracyjnego; 18) rozliczanie podatku VAT; 19) prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej rozrachunków z tytułu działalności socjalnej; 20) ewidencja syntetyczna i analityczna pożyczkobiorców i wypłat z funduszu socjalnego; 21) rozliczanie inwentaryzacji; Stanowisko ds. Płac (GP) 18. Do zadań na Stanowisku ds. Płac należy szczególności: 1) naliczanie wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy oraz z tytułu umów cywilnoprawnych, sporządzanie miesięcznych zbiorczych zestawień dokonanych wypłat za pomocą elektronicznego systemu płacowego; 2) naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, prowadzenie kart zasiłkowych pracowników; 3) dokonywanie potrąceń z listy płac; 4) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi pracowników i zleceniobiorców (rozliczanie składek, sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych); 5) rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzenie dokumentacji dla celów podatkowych, sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach (PIT-y); 6) terminowa realizacja zobowiązań publicznoprawnych w wysokości wynikającej z prawidłowego obliczenia; 7) prowadzenie ewidencji osobowego funduszu płac, bezosobowego funduszu płac; 8) prowadzenie ewidencji ilości godzin ponadwymiarowych nauczycieli w Jednostkach będących w obsłudze Zespołu; 9) prowadzenie ewidencji pochodnych od funduszu płac; 10) potwierdzanie wynagrodzeń dla celów emerytalno rentowych i innych na wniosek pracowników; 12

13 11) prowadzenie analizy wykorzystania funduszu płac, uzgadnianie wykorzystania funduszu płac z Zespołem Finansowo-Księgowym; 12) sporządzanie list wypłat zapomóg zdrowotnych; 13) sporządzanie list wypłat przyznawanych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 14) sporządzanie informacji o strukturze zatrudnienia oraz faktycznych wydatkach na wynagrodzenia. Stanowisko ds. Kasowo-Rozliczeniowych (GKR) 19. Do zadań na stanowisku ds. kasowo-rozliczeniowych należy w szczególności: 1) przyjmowanie wpłat z tytułów: a) zwrotu niewykorzystanych zaliczek, b) spłat pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, c) innych za zgodą Głównego Księgowego 2) odprowadzanie przyjętych wpłat do banku; 3) podejmowanie gotówki z banku; 4) wypłata zatwierdzonych należności: a) rachunków i zaliczek, b) zapomóg socjalnych emerytów, c) zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli emerytowanych, 5. sporządzanie raportów kasowych do każdego z kont bankowych Zespołu i obsługiwanych Jednostek; 6. sporządzanie zapotrzebowań na gotówkę. 7. przygotowywanie przelewów w systemie bankowym. 20. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników określany jest w zakresach czynności. Rozdział 5 Zasady podpisywania pism i dokumentów Pisma, umowy i inne dokumenty zawierające oświadczenia woli w imieniu Zespołu podpisuje Dyrektor. 13

14 2. W czasie nieobecności Dyrektora pisma i inne dokumenty podpisuje Główny Księgowy lub inna upoważniona przez Dyrektora osoba. Osoba zastępująca podpisując dokumenty w imieniu Dyrektora składa swój podpis pod pieczęcią imienną Dyrektora z dopiskiem w/z. 3. Do wyłącznej kompetencji Dyrektora należy podpisywanie: 1) odpowiedzi na skargi, wnioski, 2) korespondencji kierowanej do środków masowego przekazu, 3) dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników Zespołu, 4) wewnętrznych aktów prawnych i decyzji Dyrektora. 4. Pisma przygotowane przez pracowników komórek podległych Głównemu Księgowemu przedkładane są do podpisania przez Dyrektora po zaparafowaniu przez bezpośredniego przełożonego. 22. Pracownicy podpisują korespondencję wewnętrzną oraz dokumenty w zakresie udzielonych im upoważnień. Rozdział 6 Postanowienia końcowe 23. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu. 24. Zmiany do Regulaminu wymagają formy właściwej dla jego nadania. 14

15 Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy Wykaz jednostek oświatowych obsługiwanych przez Zespół Lp. Skrót Nazwa Jednostki 1 MP1 Miejskie Przedszkole Nr 1 2 MP 2 Miejskie Przedszkole Nr 2 3 MP 3 Miejskie Przedszkole Nr 3 4 MP 4 Miejskie Przedszkole Nr 4 5 MP 6 Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 6 MP 7 Miejskie Przedszkole Nr 7 7 MP 8 Miejskie Przedszkole Nr 8 8 MP 9 Miejskie Przedszkole Nr 9 9 MP 10 Miejskie Przedszkole Nr MP 13 Miejskie Przedszkole Nr MP 14 Miejskie Przedszkole Nr MP 16 Miejskie Przedszkole Nr MP 18 Miejskie Przedszkole Nr MP 19 Miejskie Przedszkole Nr PPP 1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 16 PPP 2 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 17 SSM Szkolne Schronisko Młodzieżowe 18 MCK Młodzieżowe Centrum Kultury 19 ODM i DN Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli 15

16 Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy Struktura organizacyjna Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy Dyrektor (D) Główny Księgowy (GK) Zespół Finansowo Księgowy (GFK) Stanowisko ds. Płac (GP) Stanowisko ds. Kasowo- Rozliczeniowych (GKR) Zespół Kadrowo - Administracyjny (DKA) Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu (DOS) 16

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r.

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r. UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska o nadanie statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2714 UCHWAŁA NR 119/XV/16 RADY GMINY ŚWIERKLANY z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Placówek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy.

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy. I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, wewnętrzną strukturę oraz zakres działania Ośrodka Edukacji w Bieruniu. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w Głogowie Małopolskim z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do Zarządzenia nr 3 / 2010 dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 z dnia 10 marca 2014r. Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 8 Statutu Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu zarządzam, co następuje:

Na podstawie 8 Statutu Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 1/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚWIATOWEGO ZESPOŁU EKONOMICZNEGO W Tarnobrzegu z dnia 02 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE I. CELE I ZADANIA 1 Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zblewie zwany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM Załącznik do Zarządzenia Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Chełmie Śląskim Nr 1/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/433/14 RADY GMINY JASIENICA. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/433/14 RADY GMINY JASIENICA. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XL/433/14 RADY GMINY JASIENICA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BIURA KADR I SZKOLEŃ

BIURA KADR I SZKOLEŃ URZĄD M. ST. WARSZAWY TEKST JEDNOLITY TYMCZASOWEGO WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI BIURA KADR I SZKOLEŃ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie 11 ust. 9 tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK )

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK ) Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego PODN DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA FINANSÓW ( KF ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15 SPIS TREŚCI Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zakładowy plan kont, zbiór instrukcji, zarządzeń i innych dokumentów regulujących gospodarkę finansową WSTĘP... 3 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu Projekt z dnia 18 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 38/2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 22 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Nr 38/2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu. na podstawie art.30 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU Załącznik nr 1 do Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2016 r. Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Babice Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka Załącznik do uchwały Zarządu Nr 6/11 Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny określa szczegółową organizację i zasady funkcjonowania, a także zakres

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Załącznik do Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Nr 0161/3/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE Art. 1 Ustalenia niniejszego Regulaminu dotyczą zasad i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zespole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

REGULAMIN BIURA. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich REGULAMIN BIURA Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr 986/362/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KWESTURY Akademii Pomorskiej w Słupsku. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KWESTURY Akademii Pomorskiej w Słupsku. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzania Nr K/0211/02/2011Kanclerza AP w Słupsku z dnia 20 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY KWESTURY Akademii Pomorskiej w Słupsku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA. Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA

REGULAMIN BIURA. Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA REGULAMIN BIURA Załącznik do Uchwały Nr 27 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile Załącznik Nr 1 do zarządzenia dyrektora Nr 23 z dnia 31.12.2010 A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile Zgodnie z treścią art. 68 ust. 1 ustawy o finansach

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje:

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje: DO-0130/88/2013 Zarządzenie nr 88 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Kwestury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Regulaminie organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/267/2009 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2009r. STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu, zwanym dalej Regulaminem, określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich 1. 1. Niniejszy regulamin określa ramowy zakres działania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 280/08. Prezydenta Miasta Wałbrzycha. z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie Nr 280/08. Prezydenta Miasta Wałbrzycha. z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie Nr 280/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu nadanym zarządzeniem nr 476/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013 Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50,. II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie

Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Nieporęcie, zwany dalej GOK, działa na podstawie: 1) ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu S t r o n a 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM ROZDZIAŁ I STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA 1 1. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola zwany dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych UMOWA w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarta dnia. roku,w Warszawie pomiędzy : firmą.. z siedzibą w Warszawie przy.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a :. Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/K/14 Dyrektora Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2014 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr...do Zarządzenia Nr... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia...2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2014 z dnia 16 października 2014 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie z dnia 27 stycznia 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Regulamin Organizacyjny Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr B-0151/78/07 Burmistrz Miasta Bierunia z dnia 30 kwietnia 2007 Regulamin Organizacyjny Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji I Postanowienia ogólne. 1. Podstawą prawną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Statut Urzędu Gminy Łaziska określa w szczególności nazwę i siedzibę jednostki, przedmiot działalności Urzędu Gminy oraz organizację i zasady gospodarki

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Cieszyńska Kraina uchwalony dnia 25 sierpnia 2008 r. 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Cieszyńska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Dzierżoniów 12.09.2013 Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 7/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.

Bardziej szczegółowo

- 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora

- 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora - 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora 20 Dyrektor administracyjny 1. Dyrektor administracyjny podlega

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii

RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii U44 295 ŁYSKI GMINY LYSKI ^^ z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łyskach Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo