REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych z dn r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W LEGNICY Legnica, styczeń 2013r.

2 Spis treści str. Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Zasady sprawowania funkcji kierowniczych Rozdział 3 Zasady funkcjonowania Zespołu..5 Rozdział 4 Organizacja Zespołu.6 Dyrektor...6 Główny Księgowy...7 Zespół Kadrowo - Administracyjny.. 9 Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu..10 Zespół Finansowo Księgowy..11 Stanowisko ds. Płac...12 Stanowisko ds. Kasowo Rozliczeniowych.13 Rozdział 5 Zasady podpisywania pism i dokumentów...13 Rozdział 6 Postanowienia końcowe

3 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych zwany w dalszej części Regulaminem określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy. 2. Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania i skróty oznaczają: 1) Zespół - Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy; 2) Statut - Statut Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, stanowiący załącznik do Uchwały nr XIX/186/12 z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy oraz nadania statutu; 3) Dyrektor - Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy; 4) Prezydent - Prezydent Legnicy; 5) Komórka organizacyjna - zespół, samodzielne stanowisko; 6) Urząd - Urząd Miasta Legnicy; 7) WOKS - Wydział Oświaty Kultury i Sportu; 8) Jednostka - jednostki wymienione w 2 ust.1 Statutu 3. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie 4 ust. 3 Statutu Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych. 4. Zespół jest jednostką organizacyjną Gminy Legnica, działającą w formie jednostki budżetowej i mającą swoją siedzibę w Legnicy przy ulicy Złotoryjskiej

4 Rozdział 2 Zadnia Zespołu Zespół realizuje zadania statutowe określone w 2 ust.2 Statutu. Przedmiotem działania Zespołu jest obsługa Jednostek, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, a w szczególności: 1) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym; 2) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów; 3) wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego; 4) sporządzanie sprawozdań finansowych; 5) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji płacowej i finansowo-księgowej; 6) naliczanie oraz organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla pracowników; 7) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej rachunków bankowych; 8) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników czynnych i emerytów; 9) prowadzenie dokumentacji w zakresie ewidencji księgowej składników majątkowych; 10) współudział w opracowaniu projektów budżetu obsługiwanych Jednostek; 11) prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków ujętych w planach finansowych; 12) przygotowywanie, na podstawie wniosków dyrektorów Jednostek, propozycji zmian w planach finansowych oraz przedkładanie informacji w tym zakresie organom Miasta; 13) ewidencjonowanie danych i sporządzanie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach; 14) prowadzenie spraw kadrowych; 15) współpraca z dyrektorami w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej, wydatków rzeczowych, zawieranych umów oraz wykonywanych remontów i inwestycji. 2. Zespół może realizować również inne zadania o ile zostaną one zlecone przez Prezydenta. 4

5 3. Zmiana w wykazie Jednostek obsługiwanych przez Zespół określonych w załączniku nr 1 nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu. Rozdział 3 Zasady funkcjonowania Zespołu Funkcjonowanie zespołu opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, a także podziału czynności pomiędzy poszczególnych pracowników i ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań. 2. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Zespole współpracują ze sobą dla realizacji celów statutowych. 3. Pracownicy Zespołu w wykonywaniu swoich obowiązków działają w oparciu o obowiązujące przepisy prawa Zespół realizując zadania statutowe nie wkracza w kompetencje Dyrektorów Jednostek określone odrębnymi przepisami lub wynikające z udzielonych im przez Prezydenta pełnomocnictw. 2. Zespół realizuje zadania w zakresie obsługi Jednostek w porozumieniu z Dyrektorami tych Jednostek Dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem prowadzi się w Zespole kontrolę zarządczą. 2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, 2) skuteczności i efektywności działania, 3) wiarygodności sprawozdań, 4) ochrony zasobów, 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji, 7) zarządzania ryzykiem. 3. Zasady kontroli regulują odrębne przepisy wewnętrzne. 5

6 Rozdział 4 Organizacja Zespołu W skład struktury organizacyjnej Zespołu wchodzą stanowiska kierownicze (Dyrektor, Główny Księgowy), zespoły i samodzielne stanowiska. 2. Strukturę organizacyjną Zespołu przedstawia załącznik nr 2 do Regulaminu Dyrektor kieruje Zespołem przy pomocy Głównego Księgowego, który w zakresie spraw powierzonych mu przez Dyrektora, ponosi przed nim odpowiedzialność za ich realizację. 2. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne: a) Zespół Kadrowo - Administracyjny, b) Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu. 3. Głównemu Księgowemu podlegają bezpośrednio: a) Zespół Finansowo - Księgowy, b) Stanowiska ds. Płac, c) Stanowisko ds. Kasowo - Rozliczeniowych. 4. Strukturę organizacyjną Zespołu przedstawia załącznik nr 2 do Regulaminu. Dyrektor (D) Działalnością Zespołu zarządza jednoosobowo Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa imiennego udzielonego przez Prezydenta. 2. Prezydent nawiązuje i rozwiązuje umowę o pracę z Dyrektorem. 3. Nadzór nad Zespołem sprawuje Prezydent. 4. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa Dyrektora wymagana jest zgoda Prezydenta. 5. Dyrektor może udzielać pracownikom Zespołu pełnomocnictw do reprezentowania Zespołu w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Dyrektor Zespołu pełni funkcję kierownika zakładu pracy i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy w stosunku do wszystkich pracowników Zespołu. 6

7 2. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Zespołu Do zadań i kompetencji Dyrektora należy w szczególności: 1) realizacja zadań statutowych; 2) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz; 3) ustalanie wewnętrznej struktury organizacyjnej; 4) ustalanie systemu kontroli zarządczej; 5) ustalanie procesu ocen pracowniczych; 6) nadzorowanie i koordynowanie pracy Zespołu i kierowanie pracą pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych, o których mowa w 10 ust. 2; 7) zatwierdzanie zakresów zadań i czynności dla pracowników Zespołu; 8) dokonywanie oceny pracy pracowników podległych komórek organizacyjnych; 9) wydawanie wewnętrznych aktów prawnych ( zarządzeń, poleceń służbowych i innych); 10) czuwanie nad mieniem Zespołu; 11) udzielanie pełnomocnictw, upoważnień w zakresie niewykraczającym poza pełnomocnictwo udzielone przez Prezydenta, o którym mowa w 11 ust.1; 12) realizacja przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późn.zm.) w tym pełnienie funkcji Administratora Danych Osobowych. 2. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje Główny Księgowy lub inna wyznaczona osoba w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa. Główny Księgowy (GK) Do zadań i kompetencji Głównego Księgowego należy w szczególności: 1) pełnienie obowiązków Głównego Księgowego Zespołu oraz Jednostek pozostających w obsłudze finansowo-księgowej Zespołu; 2) nadzorowanie i kierowanie pracą pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych, o których mowa w 10 ust. 3; 3) nadzór nad prawidłową gospodarką finansową Zespołu oraz Jednostek pozostających w obsłudze finansowo-księgowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 4) opracowywanie projektów aktów wewnętrznych dotyczących spraw finansowych Zespołu, w tym: a) Instrukcji obiegu dokumentów, 7

8 b) Polityki rachunkowości, c) Instrukcji kasowej, d) Instrukcji inwentaryzacyjnej. 5) prowadzenie rachunkowości Zespołu oraz obsługiwanych Jednostek; 6) opracowywanie projektów planów finansowych Zespołu zgodnie z obwiązującymi procedurami; 7) sporządzanie planów finansowych Zespołu; 8) weryfikacja i analiza planu finansowego; 9) opracowywanie harmonogramu wydatków Zespołu; 10) sporządzanie i przekazywanie do WOKS zapotrzebowań na środki finansowe; 11) przyjmowanie dokumentów finansowych Zespołu, sprawdzanie ich pod względem formalnorachunkowym oraz realizowanie wydatków na ich podstawie; 12) dokonywanie bieżącej ewidencji i analizy wykonania budżetu Zespołu oraz przedstawianie wniosków wynikających z analizy Dyrektorowi; 13) opracowywanie wniosków w sprawie zmian i przesunięć w planie finansowym Zespołu w trakcie roku budżetowego; 14) wycena zadań realizowanych przez Zespół poprzez analizę kosztów; 15) prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej składników majątkowych Zespołu; 16) prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej Zespołu w szczególności: a) rozrachunków z odbiorcami i dostawcami, b) rozrachunków z tytułu rozliczeń z budżetem, c) rozrachunków dotyczących funduszu płac. 17) prowadzenie ewidencji kosztów i wydatków Zespołu zgodnie z klasyfikacją budżetową; 18) naliczanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zespołu zgdonie z obowiązującymi przepisami; 19) analiza kont księgi głównej; 20) analiza kont rozrachunkowych w zakresie należności i zobowiązań; 21) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; 22) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych ; 23) sporządzanie sprawozdań Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami; 24) nadzorowanie prac związanych ze sprawozdawczością finansową obsługiwanych Jednostek; 25) kontrola i akceptacja sprawozdań budżetowych i finansowych Zespołu i obsługiwanych Jednostek; 26) kontrola i akceptacja dokumentów finansowo-księgowych; 27) kontrasygnowanie umów oraz innych dokumentów, które mogą powodować powstanie zobowiązań finansowych; 8

9 28) zastępowanie i pełnienie obowiązków Dyrektora w czasie jego nieobecności; 29) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; 30) analiza i bieżące informowanie pracowników o wprowadzonych zmianach w aktach prawnych mających wpływ na pracę podległego zespołu; 31) dokonywanie oceny pracy oraz przedkładanie Dyrektorowi propozycji zakresów czynności dla podległych pracowników. 2. Głównego Księgowego podczas jego nieobecności zastępuje osoba przez niego upoważniona. 3. W przypadku gdy Główny Księgowy zastępuje Dyrektora dokumenty wymagające zatwierdzenia przez Dyrektora i Głównego Księgowego podpisuje Główny Księgowy za Dyrektora i osoba zastępująca Głównego Księgowego za Głównego Księgowego. Zespół Kadrowo Administracyjny (DKA) 15. Do zadań Zespołu Kadrowo - Administracyjnego należy w szczególności: 1) opracowywanie projektów i aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zagadnień kadrowych, socjalnych i administracyjnych w tym; a) Regulaminu pracy, b) Regulaminu wynagradzania, c) Regulaminu naboru pracowników, d) Regulaminu organizacyjnego, e) Regulaminu Scentralizowanego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2) prowadzenie dokumentacji spraw pracowniczych wynikających ze stosunku pracy oraz akt osobowych pracowników Zespołu i obsługiwanych Jednostek zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 3) przekazywanie, we współpracy z pracownikiem zatrudnionym na Stanowisku ds. Płac, do Jednostek danych w zakresie struktury zatrudnienia i wynagrodzeń (System Informacji Oświatowej - SIO ); 4) prowadzenie ewidencji zatrudnienia pracowników w podziale na Jednostki dla celów statystycznych i analiz; 5) prowadzenie dokumentacji związanej z zawartymi umowami cywilnoprawnymi w tym rejestru umów-zleceń i umów o dzieło; 6) opracowywanie projektów zakresów czynności; 7) sporządzanie sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia; 8) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników; 9

10 9) współpraca z ZUS w zakresie sporządzania wniosków w sprawach emerytalno- rentowych i innych świadczeń należnych pracownikom; 10) prowadzenie ewidencji wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników Zespołu i obsługiwanych Jednostek; 11) prowadzenie służby przygotowawczej i organizacja egzaminu kończącego tę służbę; 12) przedstawianie Dyrektorowi ofert szkoleniowych dla pracowników Zespołu; 13) ewidencja szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP; 14) wyposażanie pracowników Zespołu w materiały i sprzęt biurowy oraz środki BHP; 15) szacownie wartości zamówień dla realizowanych dostaw i usług; 16) opracowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań na zakup i dostawę usług dla wartości zamówień nieprzekraczających kwoty euro; 17) analiza stanu majątku ruchomego pod względem stanu technicznego oraz przydatności do dalszego użytkowania i inicjowanie procesu kasacji środków trwałych i wyposażenia niezdatnych do użytku; 18) nadzór i zapewnianie należytej ochrony mienia Zespołu; 19) prowadzenie spraw Scentralizowanego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym: a) opracowywanie preliminarza wydatków ze Scentralizowanego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, b) organizowanie posiedzeń komisji do spraw socjalnych, c) prowadzenie zbioru protokołów z posiedzeń komisji, d) prowadzenie rejestrów udzielanych świadczeń, e) przygotowywanie umów i decyzji dotyczących udzielanych pożyczek, f) prowadzenie ewidencji emerytów i rencistów uprawnionych do korzystania ze świadczeń. 22) aktualizowanie danych w serwisie BIP Zespołu w świetle zmian obowiązujących przepisów lub zmian organizacyjnych; 23) prowadzenie i aktualizacja strony WWW Zespołu; 24) prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i zgłaszanie zbiorów danych osobowych do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu (DOS) 16. Do zadań na Stanowisku ds. Obsługi Sekretariatu należy w szczególności: 1) przygotowywanie pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Dyrektora; 10

11 2) prowadzenie ewidencji i przechowywanie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Dyrektora; 3) protokołowanie narad organizowanych przez Dyrektora oraz przechowywanie i ewidencjonowanie protokołów z narad; 4) prowadzenie ewidencji i zbioru aktów wewnętrznych i Decyzji wydanych przez Dyrektora; 5) prowadzenie ewidencji kontroli Zespołu; 6) prowadzenie skarg i wniosków wpływających do Zespołu; 7) ewidencjonowanie i rejestracja wpływającej korespondencji listowej oraz przesyłanej drogą elektroniczną; 8) przekazywanie korespondencji do poszczególnych pracowników zgodnie z dekretacją Dyrektora i Głównego Księgowego; 9) ewidencja i rejestracja korespondencji wychodzącej i przychodzącej; 10) wysyłka korespondencji; 11) prowadzenie ksiąg inwentarzowych Zespołu i uzgadnianie wartości stanu inwentarza z Zespołem Finansowo-Księgowym; 12) archiwizacja dokumentów Zespołu. Zespół Finansowo-Księgowy (GFK) 17. Do zadań Zespołu Finansowo Księgowego należy w szczególności w zakresie obsługi Jednostek: 1) współudział w opracowywaniu projektów budżetu; 2) bieżąca analiza planów i wysokości środków pozostających w dyspozycji Jednostek; 3) sporządzanie i przekazywanie do WOKS zapotrzebowań na środki finansowe; 4) przyjmowanie dokumentów finansowych, sprawdzanie ich pod względem formalnorachunkowym oraz realizowanie wydatków na ich podstawie; 5) analiza wydatków pod względem zgodności z planem; 6) sprawdzanie raportów kasowych pod względem formalno- rachunkowym; 7) rozliczanie wydatkowanych środków; 8) kontrola prawidłowości wpłat na konto dochodów; 9) comiesięczne uzgadnianie realizacji wydatków z zapisami księgowymi; 10) sporządzanie przelewów w systemie finansowo księgowym; 11) prowadzenie rejestrów kasowych i VAT oraz dokumentów wewnętrznych; 12) prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej składników majątkowych; 13) prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej: a) rozrachunków z odbiorcami i dostawcami, 11

12 b) rozrachunków z tytułu rozliczeń z budżetem, c) rozrachunków dotyczących funduszu płac, d) rozrachunków dotyczących dochodów budżetowych; 14) prowadzenie ewidencji kosztów i wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową; 15) współpraca z WOKS w zakresie bieżącej aktualizacji planów; 16) naliczanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 17) naliczanie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych po otrzymaniu informacji dotyczącej ilości etatów od Zespołu Kadrowo-Administracyjnego; 18) rozliczanie podatku VAT; 19) prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej rozrachunków z tytułu działalności socjalnej; 20) ewidencja syntetyczna i analityczna pożyczkobiorców i wypłat z funduszu socjalnego; 21) rozliczanie inwentaryzacji; Stanowisko ds. Płac (GP) 18. Do zadań na Stanowisku ds. Płac należy szczególności: 1) naliczanie wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy oraz z tytułu umów cywilnoprawnych, sporządzanie miesięcznych zbiorczych zestawień dokonanych wypłat za pomocą elektronicznego systemu płacowego; 2) naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, prowadzenie kart zasiłkowych pracowników; 3) dokonywanie potrąceń z listy płac; 4) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi pracowników i zleceniobiorców (rozliczanie składek, sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych); 5) rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzenie dokumentacji dla celów podatkowych, sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach (PIT-y); 6) terminowa realizacja zobowiązań publicznoprawnych w wysokości wynikającej z prawidłowego obliczenia; 7) prowadzenie ewidencji osobowego funduszu płac, bezosobowego funduszu płac; 8) prowadzenie ewidencji ilości godzin ponadwymiarowych nauczycieli w Jednostkach będących w obsłudze Zespołu; 9) prowadzenie ewidencji pochodnych od funduszu płac; 10) potwierdzanie wynagrodzeń dla celów emerytalno rentowych i innych na wniosek pracowników; 12

13 11) prowadzenie analizy wykorzystania funduszu płac, uzgadnianie wykorzystania funduszu płac z Zespołem Finansowo-Księgowym; 12) sporządzanie list wypłat zapomóg zdrowotnych; 13) sporządzanie list wypłat przyznawanych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 14) sporządzanie informacji o strukturze zatrudnienia oraz faktycznych wydatkach na wynagrodzenia. Stanowisko ds. Kasowo-Rozliczeniowych (GKR) 19. Do zadań na stanowisku ds. kasowo-rozliczeniowych należy w szczególności: 1) przyjmowanie wpłat z tytułów: a) zwrotu niewykorzystanych zaliczek, b) spłat pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, c) innych za zgodą Głównego Księgowego 2) odprowadzanie przyjętych wpłat do banku; 3) podejmowanie gotówki z banku; 4) wypłata zatwierdzonych należności: a) rachunków i zaliczek, b) zapomóg socjalnych emerytów, c) zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli emerytowanych, 5. sporządzanie raportów kasowych do każdego z kont bankowych Zespołu i obsługiwanych Jednostek; 6. sporządzanie zapotrzebowań na gotówkę. 7. przygotowywanie przelewów w systemie bankowym. 20. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników określany jest w zakresach czynności. Rozdział 5 Zasady podpisywania pism i dokumentów Pisma, umowy i inne dokumenty zawierające oświadczenia woli w imieniu Zespołu podpisuje Dyrektor. 13

14 2. W czasie nieobecności Dyrektora pisma i inne dokumenty podpisuje Główny Księgowy lub inna upoważniona przez Dyrektora osoba. Osoba zastępująca podpisując dokumenty w imieniu Dyrektora składa swój podpis pod pieczęcią imienną Dyrektora z dopiskiem w/z. 3. Do wyłącznej kompetencji Dyrektora należy podpisywanie: 1) odpowiedzi na skargi, wnioski, 2) korespondencji kierowanej do środków masowego przekazu, 3) dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników Zespołu, 4) wewnętrznych aktów prawnych i decyzji Dyrektora. 4. Pisma przygotowane przez pracowników komórek podległych Głównemu Księgowemu przedkładane są do podpisania przez Dyrektora po zaparafowaniu przez bezpośredniego przełożonego. 22. Pracownicy podpisują korespondencję wewnętrzną oraz dokumenty w zakresie udzielonych im upoważnień. Rozdział 6 Postanowienia końcowe 23. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu. 24. Zmiany do Regulaminu wymagają formy właściwej dla jego nadania. 14

15 Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy Wykaz jednostek oświatowych obsługiwanych przez Zespół Lp. Skrót Nazwa Jednostki 1 MP1 Miejskie Przedszkole Nr 1 2 MP 2 Miejskie Przedszkole Nr 2 3 MP 3 Miejskie Przedszkole Nr 3 4 MP 4 Miejskie Przedszkole Nr 4 5 MP 6 Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 6 MP 7 Miejskie Przedszkole Nr 7 7 MP 8 Miejskie Przedszkole Nr 8 8 MP 9 Miejskie Przedszkole Nr 9 9 MP 10 Miejskie Przedszkole Nr MP 13 Miejskie Przedszkole Nr MP 14 Miejskie Przedszkole Nr MP 16 Miejskie Przedszkole Nr MP 18 Miejskie Przedszkole Nr MP 19 Miejskie Przedszkole Nr PPP 1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 16 PPP 2 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 17 SSM Szkolne Schronisko Młodzieżowe 18 MCK Młodzieżowe Centrum Kultury 19 ODM i DN Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli 15

16 Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy Struktura organizacyjna Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy Dyrektor (D) Główny Księgowy (GK) Zespół Finansowo Księgowy (GFK) Stanowisko ds. Płac (GP) Stanowisko ds. Kasowo- Rozliczeniowych (GKR) Zespół Kadrowo - Administracyjny (DKA) Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu (DOS) 16

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/343/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie. z dnia 24 listopada 2016 roku

Uchwała Nr XXV/343/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie. z dnia 24 listopada 2016 roku Uchwała Nr XXV/343/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zapewnienia przez Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie wspólnej obsługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Gminny Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Jedlińsku zwany dalej GZEAS działa na podstawie:

Gminny Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Jedlińsku zwany dalej GZEAS działa na podstawie: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/37/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 września 2012 r. Statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Jedlińsku Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Gminny

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r.

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r. UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska o nadanie statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2714 UCHWAŁA NR 119/XV/16 RADY GMINY ŚWIERKLANY z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Placówek

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Tczew z dnia grudnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. uchwala, co następuje:

Rady Gminy Tczew z dnia grudnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. uchwala, co następuje: Uchwała Nr / / Rady Gminy Tczew z dnia grudnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 10a ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Gminnego Zespołu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 2/06. Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 19 stycznia 2006r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 2/06. Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 19 stycznia 2006r. Z a r z ą d z e n i e Nr 2/06 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 19 stycznia 2006r. w sprawie : Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Kamienna Góra Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 6682 UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w Głogowie Małopolskim z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /./2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 2016 r

UCHWAŁA NR /./2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 2016 r UCHWAŁA NR /./2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 2016 r PROJEKT w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna" oraz nadania jej statutu Na

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. 3. MZOPO jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Rozdział I. 3. MZOPO jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Załącznik nr 1 - Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zespołu Placówek Oświatowych w Rybniku REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy.

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy. I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, wewnętrzną strukturę oraz zakres działania Ośrodka Edukacji w Bieruniu. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 134/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 134/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 134/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie: procedury organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do Zarządzenia nr 3 / 2010 dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 19 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/160/16 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 14 września 2016 roku

Kraków, dnia 19 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/160/16 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 14 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 września 2016 r. Poz. 5307 UCHWAŁA NR XVII/160/16 RADY GMINY SIEPRAW z dnia 14 września 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH z dnia 27 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Zakładu Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych w Jezioranach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 8 Statutu Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu zarządzam, co następuje:

Na podstawie 8 Statutu Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 1/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚWIATOWEGO ZESPOŁU EKONOMICZNEGO W Tarnobrzegu z dnia 02 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 z dnia 10 marca 2014r. Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO W BOLESŁAWCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO W BOLESŁAWCU REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO W BOLESŁAWCU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Bolesławcu działa na podstawie: 1. Uchwały

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia 30.04.2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA KULTURY w DZIELNICY WESOŁA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/433/14 RADY GMINY JASIENICA. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/433/14 RADY GMINY JASIENICA. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XL/433/14 RADY GMINY JASIENICA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku

UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Lubaczów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE I. CELE I ZADANIA 1 Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zblewie zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM Załącznik do Zarządzenia Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Chełmie Śląskim Nr 1/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/139/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Zespołowi Oświaty w Drezdenku

UCHWAŁA NR XV/139/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Zespołowi Oświaty w Drezdenku UCHWAŁA NR XV/139/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Zespołowi Oświaty w Drezdenku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 9 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR V/40/16 RADY GMINY W CHLEWISKACH. z dnia 28 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR V/40/16 RADY GMINY W CHLEWISKACH. z dnia 28 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 6178 UCHWAŁA NR V/40/16 RADY GMINY W CHLEWISKACH z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU 1 Załącznik do Zarządzenia nr 4/V/2009 Burmistrz Miastka z dnia14 stycznia REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W

Bardziej szczegółowo

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA W KLECZEWIE ROZDZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE. Regulamin organizacyjny stanowi podstawowy akt prawny ustalający organizację ora

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA W KLECZEWIE ROZDZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE. Regulamin organizacyjny stanowi podstawowy akt prawny ustalający organizację ora REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KLECZEWIE ROZDZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin organizacyjny stanowi podstawowy akt prawny ustalający organizację ora zakres działania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

BIURA KADR I SZKOLEŃ

BIURA KADR I SZKOLEŃ URZĄD M. ST. WARSZAWY TEKST JEDNOLITY TYMCZASOWEGO WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI BIURA KADR I SZKOLEŃ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie 11 ust. 9 tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 7/20 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 2 grudnia 20 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. Na podstawie 9

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/153/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2016 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/153/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2016 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/153/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 10 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 10 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XX/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy i utworzeniu Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy i nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY Projekt z dnia 18 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Opalenicy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK )

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK ) Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego PODN DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA FINANSÓW ( KF ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ w Słupsku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ w Słupsku Załącznik do Zarządzenia Nr 167/ZiSS/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 marca 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ w Słupsku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu Projekt z dnia 18 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ

REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 2 stycznia 2012 r. REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ (stan aktualny na dzień 30 czerwca 2012 r.) I. ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do zarządzenia Nr OR.0050.288.2012 Burmistrza Białej z dnia 6 lipca 2012r REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Rozdział 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE 1 Załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Zarządu 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PONIDZIE,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych jest jednostką organizacyjną Gminy Góra Kalwaria w dalszych rozdziałach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 11 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 11 maja 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany STATUTU Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Obornikach stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/252/12

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 38/2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 22 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Nr 38/2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu. na podstawie art.30 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/128/16 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 27 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/128/16 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 27 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/128/16 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 27 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Zakładu Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych w Jezioranach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOŚCIERSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOŚCIERSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.126.2014 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08.09.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOŚCIERSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU 1. Regulamin Organizacyjny Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, zwany dalej regulaminem, określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 5371 UCHWAŁA NR XXXI/393/2013 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/323/2000

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Załącznik do Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Nr 0161/3/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2016 r. Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Babice Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXII/916/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009 r.

UCHWAŁA NR LXXII/916/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009 r. UCHWAŁA NR LXXII/916/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków Zachód w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz

Bardziej szczegółowo