REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 69/2007 z dnia r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski SA Pasłęk, listopad 2007 rok

2 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Postanowienia szczegółowe... 4 Zawarcie Umowy i otwarcie rachunku... 4 Rachunek bieżący... 7 Rachunek terminowy... 7 Pełnomocnictwo...8 Dysponowanie środkami pieniężnymi...9 Oprocentowanie środków, naliczanie odsetek Wyciągi, Taryfa prowizji i opłat Rozwiązanie Umowy rachunku...11 ROZDZIAŁ 3. Postanowienia końcowe

3 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia w Banku rachunków bankowych klientów instytucjonalnych w walutach wymienialnych. 2 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Bank zrzeszone Banki Spółdzielcze i Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A, 2) Klient instytucjonalny/klient osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w tym rolnicy, 3) Lokata/Wkład środki pieniężne zdeponowane na określony termin, identyfikowane indywidualnym numerem NRB, 4) Nierezydent klient instytucjonalny mający siedzibę za granicą, w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, 5) Minimalna kwota najniższa kwota wymagana przy otwieraniu i prowadzeniu rachunku, 6) Oddział jednostka organizacyjna Banku prowadząca działalność operacyjną, 7) Okres umowny okres, na który została zawarta Umowa, 8) Posiadacz klient instytucjonalny z którym Oddział zawarł stosowną Umowę, 9) Rachunek bieżący rachunek płatny na każde żądanie, prowadzony w walutach wymienialnych, 10)Rachunek terminowy rachunek lokaty terminowej prowadzony w walutach wymienialnych, 11)Rachunek rachunek bieżący lub rachunek terminowy, 12)Regulamin Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych klientów instytucjonalnych w walutach wymienialnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A., 13)Rezydent klient instytucjonalny mający siedzibę w kraju, w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, 14)Status dewizowy rezydent lub nierezydent w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, 15)Taryfa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku, 16)Umowa umowa rachunku bieżącego lub rachunku terminowego w walucie waymienialnej, 17)Wniosek wniosek o otwarcie rachunku bankowego klienta instytucjonalnego. 3 Bank jest podmiotem objętym obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 roku (tekst jedn. Dz. U. nr 9 poz. 131 z 2000 roku z późniejszymi zmianami), którego celem jest zapewnienie deponentom wypłaty środków zgromadzonych na tych rachunkach Bank prowadzi w szczególności następujące rodzaje rachunków walutowych dla klientów instytucjonalnych: 1) rachunki bieżące, 2) rachunki lokat terminowych. 2. Rachunki, o których mowa w ust.1 służą do gromadzenia przez Posiadacza środków pieniężnych a w przypadku rachunku bieżącego również do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Posiadacza. 3

4 5 1. Bank otwiera i prowadzi Rachunki, o których mowa w 4 dla rezydentów i nierezydentów na podstawie zawartej Umowy. 2. Do Rachunków oprócz Umowy, o której mowa w ust.1 oraz niniejszego Regulaminu, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo bankowe i Prawo dewizowe Rachunki mogą być otwierane i prowadzone w walutach, których wykaz podawany jest do wiadomości Klienta w lokalach Banku w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń. 2. Minimalna kwota warunkująca prowadzenie Rachunku, okresy przechowywania środków, wysokość granicznej kwoty lokaty do negocjacji oraz wysokość oprocentowania środków podawane są do wiadomości Posiadacza w lokalach Banku w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń. 3. Ustalenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są wiążące dla Posiadacza, a ich zmiana nie stanowi zmiany warunków Umowy. 7 Bank zapewnia Klientowi zachowanie tajemnicy bankowej oraz ochronę danych osobowych Posiadacza rachunku i osób upoważnionych do reprezentowania Posiadacza rachunku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Rozdział 2. Postanowienia szczegółowe Zawarcie Umowy i otwarcie rachunku 8 1. Klient występujący o otwarcie Rachunku składa w Oddziale, w dwóch egzemplarzach niżej wymienione dokumenty: 1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wniosek o otwarcie rachunku. W przypadku, gdy Klient posiada w Banku inny rachunek bankowy dla klientów instytucjonalnych wypełnienie Wniosku nie jest konieczne, pod warunkiem, iż osoby wymienione w dotychczasowej Karcie wzorów podpisów będą upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, który zostanie otwarty, 2) wypełnioną Kartę wzorów podpisów. 2. Podpisanie Wniosku następuje w obecności pracownika Oddziału. 3. Tożsamość osób podpisujących Wniosek pracownik Oddziału stwierdza na podstawie okazanych przez te osoby ważnych dokumentów stwierdzających tożsamość. 4. Stosownie do statusu prawnego i charakteru prowadzonej działalności, do Wniosku Klient występujący o otwarcie Rachunku dołącza: 1) przedsiębiorca (podmiot prowadzący działalność gospodarczą): a) dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź innej ewidencji, koncesję albo oświadczenie o podjęciu działalności gospodarczej, która nie podlega zgłoszeniu do ewidencji, ani nie wymaga uzyskania koncesji, b) dokumenty wskazujące osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, c) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego (REGON), d) decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, e) inne dokumenty, o ile obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. 4

5 2) jednostki i zakłady budżetowe, samorządy terytorialne, organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje i stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe oraz inne podmioty winny: a) przedstawić dokumenty stwierdzające, że zostały utworzone zgodnie z przepisami prawa (statut i dokumenty poświadczające uprawnienie do reprezentowania), b) wskazać osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych (odpis z rejestru sądowego), c) decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, d) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego (REGON) 3) rolnicy winni przedstawić: a) nakaz płatniczy za bieżący rok podatkowy wystawiony przez Urząd Gminy (podatek rolny) lub umowę dzierżawy (w przypadku, gdy obciążenia podatkowe ponosi właściciel gruntu rolnego), b) decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP Oddział może otworzyć Rachunek dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej w organizacji, pod rygorem rozwiązania Umowy, jeżeli podmiot występujący o otwarcie Rachunku nie dostarczy wyciągu z rejestru, w oznaczonym terminie, nie dłuższym niż sześć miesięcy. 2. Klient, o którym mowa w ust.1 składa w Oddziale: 1) odpis aktu notarialnego umowy ( statutu ) spółki, 2) uchwałę zgromadzenia wspólników ( akcjonariuszy ) o wyborze zarządu, 3) dowód złożenia w sądzie wniosku o rejestrację. 3. W przypadku odmowy dokonania rejestracji przez organ rejestrowy lub w razie rezygnacji Klienta z prowadzenia w Oddziale Rachunku, Oddział zamyka Rachunek i wykonuje dyspozycje, co do zgromadzonych na tym Rachunku środków pieniężnych wraz z odsetkami, osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klienta Nierezydenci prowadzący działalność w Polsce dodatkowo składają: 1) dokumenty określające status prawny nierezydenta, właściwe dla jego siedziby, 2) odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności na terytorium Polski (zaświadczenie o wpisie do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych). 2. W sytuacji, gdy nie jest możliwe ustalenie statusu dewizowego Klienta ubiegającego się o otwarcie Rachunku na podstawie dokumentów wymienionych wyżej, Bank może uzależnić otwarcie Rachunku od dostarczenia innych dokumentów umożliwiających określenie statusu dewizowego. 1. Legalność dokumentów nierezydenta winna być potwierdzona przez polską placówkę konsularną/ wydział konsularny polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub potwierdzona klauzulą Apostille. 2. Potwierdzenia nie wymagają dokumenty sporządzone przez organy i urzędy państw, z którymi Rzeczpospolita Polska podpisała umowy o obrocie prawnym, w zakresie określonym przez te umowy. 3. Wszystkie dokumenty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty wystawione za granicą, w tym również sporządzone za granicą ich tłumaczenia winny być potwierdzone przez polską placówkę dyplomatyczną, lub konsularną, z zastrzeżeniem ust. 4 lub potwierdzone klauzulą Apostille. 5

6 4. Jeżeli dokumenty składane są w odpisach lub kopiach, zgodność z oryginałem winna być potwierdzona przez: 1) pracownika Oddziału otwierającego Rachunek, 2) notariusza, 3) albo polską placówkę konsularną/ wydział konsularny polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego. 11 W uzasadnionych przypadkach Klient występujący o otwarcie Rachunku zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów, poza określonymi w 8 i Dokumenty wymagane do otwarcia Rachunku należy przedstawić w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie, z zastrzeżeniem W przypadku posiadania przez Klienta występującego o otwarcie Rachunku, w tym samym lub innym Oddziale Banku, innego rachunku bankowego, złożenie dokumentów, o których mowa w 8-10 nie jest wymagane Wniosek o otwarcie Rachunku Oddział rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty jego złożenia wraz z wymaganymi dokumentami. 2. Oddział zastrzega sobie prawo odmowy otwarcia Rachunku bez podania przyczyny Otwarcie Rachunku następuje na podstawie Umowy zawartej z Klientem. 2. Bank sporządza odrębne Umowy dla Rachunków bieżących prowadzonych w różnych walutach. 3. W przypadku Rachunku terminowego poszczególne lokaty będą prowadzone w ramach jednej Umowy. Karta wzorów podpisów Karta wzorów podpisów stanowi integralną część Wniosku i jest dokumentem służącym do ewidencji wzorów podpisów osób upoważnionych do dysponowania środkami zgromadzonymi na Rachunku (terminowym lub bieżącym) oraz wzoru pieczątki firmowej. 2. Podpisy na Karcie wzorów podpisów winny być złożone w obecności pracownika Oddziału, który sprawdza tożsamość osób składających podpisy na podstawie okazanych dokumentów stwierdzających tożsamość. 17 Posiadacz ustala sposób dysponowania środkami będącymi na Rachunku przez osoby wymienione w Karcie wzorów podpisów, poprzez wskazanie powiązań podpisów, zgodnie z wymogami obowiązującego w Banku formularza Karty wzorów podpisów Na Karcie wzorów podpisów Posiadacz zamieszcza wzór pieczątki firmowej. 2. W przypadku rolników nie wymaga się wzoru pieczątki firmowej. 3. Brzmienie pieczątki winno być zgodne z treścią dokumentów określonych w 8 ust. 4 lub 9 ust. 2 oraz z nazwą Rachunku prowadzonego w Oddziale. 6

7 19 W przypadku, gdy Posiadacz nie złoży odrębnych Kart wzorów podpisów do innych rachunków bankowych, wówczas zgłoszone w Oddziale wzory podpisów oraz wzór pieczątki do rachunku walutowego przyjmuje się, jako obowiązujące przy dyspozycjach wystawianych z wszystkich rachunków Posiadacza prowadzonych w Oddziale Zmiana Karty wzorów podpisów lub jej unieważnienie wymaga formy pisemnej. 2. Złożenie nowej Karty wzorów podpisów nie jest konieczne w przypadku, o którym mowa w 32 ust. 3. Rachunek bieżący Umowa rachunku bieżącego jest zawierana na czas nieokreślony lub określony. 2. Środki zdeponowane na rachunku bieżącym oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. 22 Wypłaty z rachunku bieżącego mogą być dokonywane w formie: 1) gotówkowej na podstawie ustnej dyspozycji wypłaty w placówkach Banku, 2) bezgotówkowej poprzez wydanie dyspozycji obciążeniowych (np. poleceń przelewów). Rachunek terminowy Umowa rachunku terminowego zawierana jest na czas określony, zgodnie z aktualną ofertą Banku. 2. Środki zdeponowane na rachunku terminowym podlegają oprocentowaniu według zmiennej lub stałej stopy procentowej obowiązującej w Banku. 3. Istnieje możliwość ustalenia oprocentowania oraz okresu umownego, innego niż przewidziane w ofercie Banku, w drodze negocjacji. 4. Wysokość granicznej kwoty lokaty do negocjacji podawana jest do wiadomości Posiadacza w lokalach Banku w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń. 5. Wysokość oprocentowania lokat negocjowanych na stałą stopę procentową ma zastosowanie w pierwszym okresie umownym. 6. W przypadku wznowienia lokaty negocjowanej, o której mowa w ust. 5 na kolejny (taki sam) okres umowny, oprocentowanie rachunku ustalane jest zgodnie z 24 ust. 2, z zastrzeżeniem 24 ust Posiadacz Rachunku terminowego może wydać w dowolnym czasie dyspozycję dotyczącą przelewu odsetek/ kapitału w dniu wymagalności na wskazany rachunek. 2. Jeżeli Posiadacz nie podejmie środków walutowych po upływie okresu umownego, w dniu następnym lokata zostanie wznowiona na kolejny okres umowny, równy uprzednio zadeklarowanemu w Umowie, bez konieczności wydawania dodatkowej dyspozycji, z zastosowaniem oprocentowania obowiązującego w Banku w dniu wznowienia lokaty. 3. Lokaty, do których wynegocjowano inny okres umowny niż wynikający z oferty Banku nie odnawiają się automatycznie. Po upływie okresu umownego kapitał oraz odsetki przelewane są na rachunek nieoprocentowany lub na wskazany przez Posiadacza rachunek bankowy Okres umowny rozpoczyna się od dnia otwarcia Rachunku terminowego lub dnia wznowienia lokaty na kolejny okres. 7

8 2. Jeżeli termin oznaczony jest w miesiącach, zakończenie okresu następuje po upływie zadeklarowanego okresu tj. w dniu poprzedzającym dzień, który datą odpowiada dniowi otwarcia Rachunku terminowego, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było, z ostatnim dniem tego miesiąca Środki zgromadzone na rachunku terminowym mogą być podjęte z zachowaniem umownego oprocentowania pod warunkiem dotrzymania przez Posiadacza zadeklarowanego w Umowie okresu przechowywania środków. 2. W przypadku pozostawienia lokaty na kolejny okres umowny, Posiadacz może pobrać odsetki za okres poprzedni bez ryzyka zerwania lokaty. 3. Odsetki nie podjęte w czasie trwania następnego okresu umownego są oprocentowane jak lokata i podlegają kapitalizacji w pierwszym dniu następnego okresu Podjęcie środków przed okresem umownym powoduje utratę oprocentowania za cały okres przechowywania środków. 2. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą likwidacji wszystkich lokat prowadzonych w ramach Umowy. Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej Pełnomocnik ma prawo do dysponowania Rachunkiem wyłącznie w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. 30 Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw. 31 Pełnomocnictwo może być złożone: 1) bezpośrednio w Oddziale prowadzącym Rachunek, poprzez: a) wypełnienie Karty wzorów podpisów, b) pisemne ustanowienie pełnomocnika do jednorazowego dokonania konkretnych czynności na Rachunku, podpisane przez Posiadacza w obecności pracownika Oddziału, 2) korespondencyjnie przez przesłanie pełnomocnictwa opatrzonego pieczątką firmową oraz podpisem Posiadacza rachunku, zgodnie z wzorami widniejącymi na Karcie wzorów podpisów złożonej w Oddziale. Tożsamość Posiadacza i własnoręczność jego podpisu musi być poświadczona: a) w kraju przez notariusza, b) za granicą przez: polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, bank zagraniczny, będący korespondentem Banku, notariusza i legalizowane przez jedną z instytucji, o których mowa powyżej lub zaopatrzone w klauzulę Apostille Pełnomocnictwo może być w każdym czasie zmienione lub odwołane na podstawie pisemnej dyspozycji Posiadacza. 2. Zmiany pełnomocnictwa dokonuje się na zasadach określonych 31. 8

9 3. Odwołanie przez Posiadacza pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na Rachunku lub pełnomocnictw niektórych osób nie powoduje konieczności sporządzenia nowej Karty wzorów podpisów, o ile pozostałe pełnomocnictwa pozwalają na skuteczne dysponowanie Rachunkiem. 4. Pełnomocnictwo wygasa wskutek: 1) upływu terminu na jaki zostało udzielone, 2) odwołania pełnomocnictwa, 3) śmierci mocodawcy, 4) śmierci pełnomocnika, 5) zamknięcia Rachunku. Dysponowanie środkami pieniężnymi Posiadacz może swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na jego Rachunkach zgodnie z postanowieniami wynikającymi z zawartych Umów, z zastrzeżeniem ust Ograniczenie w dysponowaniu środkami może wyniknąć z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym lub postanowień Umowy oraz Ustawy Prawo dewizowe. 3. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej Oddział przyjmuje dyspozycje w granicach środków dostępnych na Rachunku. 4. Dyspozycje wystawione przez Posiadacza Oddział realizuje zgodnie z postanowieniami Umowy. 5. Dyspozycje wystawiane przez Posiadacza powinny być wystawione w sposób czytelny i trwały, bez poprawek, z zachowaniem przepisów ustawy o rachunkowości oraz zawierać pełne dane dotyczące Posiadacza, w szczególności: nazwę i numer Rachunku, rodzaj waluty oraz termin. 6. Dyspozycje składane przez Posiadacza powinny być opatrzone podpisami oraz pieczątką firmową, zgodnie z Kartą wzorów podpisów złożoną w Oddziale. 7. W razie stwierdzenia niezgodności dyspozycji Posiadacza z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszego Regulaminu Oddział odmawia wykonania tej dyspozycji Bank nie dokonuje na rachunku operacji wpłat i wypłat w bilonie. 2. Wpłaty na Rachunek i wypłaty z Rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. 3. Wypłaty z Rachunku mogą być dokonywane w celu wykorzystania w kraju jak i wytransferowane za granicę, zgodnie z obowiązującymi przepisami dewizowymi. 4. Wypłata gotówkowa powyżej EUR lub równowartości tej kwoty w innej walucie niż w złotych wymaga awizowania na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem operacji. 5. W przypadku wypłaty z Rachunku z zamiarem wywozu za granicę środków płatniczych, których wartość przekracza łącznie EUR, Bank na prośbę Klienta może wydać uprawnionej osobie zaświadczenie na wywóz za granicę zagranicznych środków płatniczych podjętych z Rachunku. 6. Przy wpłatach i wypłatach na/ z Rachunków dokonywanych w innej walucie niż waluta Rachunku, oraz przy zmianie waluty Rachunku, do przeliczeń stosuje się odpowiednio kursy kupna i sprzedaży walut obcych ustalane przez Bank zgodnie z odrębnymi przepisami o stosowaniu kursów. 35 Za dzień wpłaty lub wypłaty z Rachunku uważa się dzień księgowania środków na Rachunku. 9

10 36 1. Podstawą identyfikacji Klienta na zleceniu płatniczym uznaniowym lub obciążeniowym jest numer rachunku bankowego. 2. Za wszelkie skutki wynikłe z podania błędnego numeru rachunku bankowego całkowitą odpowiedzialność ponosi Posiadacz. 3. Z chwilą wydania przez placówkę dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji, transakcja nie może być odwołana Bank odpowiada wyłącznie za rzeczywiste i udowodnione straty Posiadacza rachunku spowodowane przez nieprawidłowe lub nieterminowe przeprowadzenie rozliczenia pieniężnego. 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Banku za opóźnienie realizacji zlecenia płatniczego płatna jest, na pisemny wniosek Posiadacza, w wysokości odsetek ustawowych, naliczonych od kwoty zlecenia płatniczego, za każdy dzień opóźnienia. Oprocentowanie środków, naliczanie odsetek Środki gromadzone na Rachunku podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według stałej lub zmiennej stopy procentowej obowiązującej dla danego rodzaju rachunków. 2. Oprocentowanie środków na Rachunku rozpoczyna się od dnia ich wpływu na Rachunek do dnia poprzedzającego realizację dyspozycji Posiadacza rachunku włącznie (np. do dnia poprzedzającego wypłatę z Rachunku lub do dnia poprzedzającego upływ terminu umownego). 3. O ile Umowa nie stanowi inaczej wysokość oprocentowania Rachunków podawana jest do wiadomości Posiadacza w lokalach Banku w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń oraz na wyciągach bankowych Do obliczania odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. 2. Odsetki od środków zgromadzonych na Rachunkach kapitalizowane są w następujący sposób: 1) dla Rachunków bieżących raz w roku dnia 31 grudnia, 2) dla Rachunków terminowych - odsetki za poprzedni okres podlegają kapitalizacji w pierwszym dniu następnego okresu umownego. Wyciągi, Taryfa prowizji i opłat Bank generuje wyciągi z Rachunków bieżących i przekazuje Posiadaczowi w terminach i w sposób określony w Umowie. 2. W przypadku Rachunków terminowych wyciągi mogą być generowane po okresie umownym, na podstawie pisemnej dyspozycji Posiadacza rachunku. 10

11 3. W przypadku, gdy Posiadacz zobowiązał się do odbierania wyciągów w Oddziale, Oddział przechowuje nieodebrane wyciągi przez okres 3 miesięcy od daty sporządzenia. Po upływie tego okresu nieodebrane wyciągi bankowe są niszczone Posiadacz powinien sprawdzać na bieżąco prawidłowość podanych w wyciągu operacji i wysokość salda na Rachunku. 2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, Posiadacz zobowiązany jest zgłosić Oddziałowi prowadzącemu Rachunek niezgodność zmian stanu Rachunku lub salda w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania wyciągu. 3. W razie ujawnienia mylnego księgowania, spowodowanego błędem technicznym, Oddział prowadzący rachunek ma prawo dokonać sprostowania we własnym zakresie. 4. Podjęcie mylnie zaksięgowanych kwot spowoduje odpowiedzialność cywilną Posiadacza. 42 Za czynności związane z obsługą Rachunku Oddział pobiera prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą, z której wyciąg Oddział wydaje Klientowi przy zawieraniu Umowy. Rozwiązanie Umowy rachunku 43 Rozwiązanie Umowy Rachunku może być dokonane przez każdą ze stron. 44 Umowa zawarta na czas określony wygasa z upływem terminu na który została zawarta, z zastrzeżeniem Umowa zawarta na czas nieokreślony, może być rozwiązana za jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, złożonym na koniec miesiąca kalendarzowego. 46 Bank może wypowiedzieć Umowę tylko z ważnych powodów, a w szczególności w razie: 1) gdy rachunek bieżący nie wykazuje obrotów przez nieprzerwany okres 12 miesięcy, poza okresowym dopisywaniem odsetek oraz pobieraniem prowizji (np.za prowadzenie rachunku), a stan środków na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej. 2) przedłożenia w Banku fałszywych dokumentów lub dokumentów poświadczających nieprawdę, 3) gdy Posiadacz udzielił niezgodnych z prawdą informacji przy zawieraniu Umowy, 4) rażącego naruszenia przez Posiadacza warunków Umowy, Regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa względnie popełnienia przestępstwa lub innego czynu prowadzącego do utraty zaufania Banku do Posiadacza, 5) wejścia w życie przepisów uchylających możliwość prowadzenia danego Rachunku, 6) przypadku, o którym mowa w Wypowiedzenie Umowy przez Oddział następuje na piśmie, przy czym Oddział winien wskazać powody wypowiedzenia. 48 Zamknięcie Rachunku następuje z chwilą rozwiązania Umowy lub jej wygaśnięcia. 49 Zamknięcie Rachunku zgodnie z zarządzeniem sądu lub prokuratora następuje na podstawie otrzymanego przez Bank orzeczenia. 11

12 50 1. Zamykając rachunek walutowy Oddział informuje Posiadacza o saldzie Rachunku i występuje o: potwierdzenie jego wysokości oraz określenie sposobu zadysponowania saldem. 2. Posiadacz jest zobowiązany, w terminie 14 dni od otrzymania pisma z Banku, do potwierdzenia salda na Rachunku. 3. W przypadku braku potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1 Bank przyjmuje, iż Posiadacz rachunku akceptuje wysokość salda środków zgromadzonych na Rachunku. 4. Jeśli Posiadacz nie zadysponował przypadającym na jego rzecz saldem zamkniętego rachunku, Oddział przeksięguje je na konto nieoprocentowane. ROZDZIAŁ 3. Postanowienia końcowe Posiadacz Rachunku zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Oddział prowadzący Rachunek o wszelkich zmianach danych (np. osobowych, firmy) dotyczących prowadzonego rachunku oraz o odwołaniu lub wygaśnięciu pełnomocnictw poświadczając je odpowiednimi dokumentami. 2. Pismo, o którym mowa w ust. 1 powinno być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Posiadacza. 3. W razie zaniedbania obowiązku określonego w ust. 1 Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, wynikające z braku informacji. 4. Posiadacz zobowiązany jest do udzielania na każdą prośbę Oddziału wyjaśnień w sprawach związanych z : 1) prowadzonym przez Oddział Rachunkiem, 2) operacjami dokonywanymi na Rachunku Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 2. Zmiany, o których mowa w ust.1 wysłane do klienta jednorazowo awizowane przez Pocztę uznaje się za doręczone. 3. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia Posiadaczowi wprowadzanych zmian do Regulaminu, Posiadacz nie złoży pisemnego oświadczenia o odmowie ich przyjęcia przyjmuje się, że Posiadacz zaakceptował nową treść Regulaminu. 4. Odmowa przyjęcia wprowadzanych zmian złożona bądź przesłana do Oddziału we wskazanym wyżej terminie powoduje rozwiązanie Umowy z upływem terminu określonego w piśmie informującym o wprowadzonych zmianach. 53 Regulamin wchodzi w życie z dniem roku. 12

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 1 stycznia 2015 r. CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy stronami umowy rachunku/pakietu, to

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A.

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A. Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Część I Rachunek bankowy bieżący i pomocniczy Wpłaty i wypłaty gotówkowe Lokaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Część I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik nr 2 do Uchwały nr 81/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 17.07.2013r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 80/RB/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 30 sierpnia 2012r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN

R E G U L A M I N rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN R E G U L A M I N rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 72/2012 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 10 października 2012 roku Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKÓW

DZIAŁ I. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKÓW Regulamin otwierania i prowadzenia książeczek oszczędnościowych, rachunków oszczędnościoworozliczeniowych i rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych DZIAŁ I. ZASADY PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM GRODKÓW-ŁOSIÓW Z SIEDZIBĄ W GRODKOWIE

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM GRODKÓW-ŁOSIÓW Z SIEDZIBĄ W GRODKOWIE Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie Załącznik do Uchwały Nr 133/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego Grodków- Łosiów z siedzibą w Grodkowie z dnia 4 grudnia 2012 r. REGULAMIN PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 38/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 28 maja 2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Podegrodziu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 03/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 05 stycznia 2015r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Raszynie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Raszynie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Raszynie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział.1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim Rok zał. 1923 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 52/2/2013 Zarządu PBBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 23.12.2013 r. www.pbssokolow.pl REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku.

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku. Szanowni Państwo, Bank Spółdzielczy w Reszlu uprzejmie informuje, że w dniu 24 października 2011 r. weszła w życie Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1175), implementująca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 20/10/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 31.10.2013 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 31/02/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 176/13 z dnia 07.06.2013 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Gospodarczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 02/07/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 15 stycznia 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu z dnia 30.01.2015 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OBORNIKACH ŚLĄSKICH u BPS S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 90/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 15.07.2015 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo