REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 69/2007 z dnia r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski SA Pasłęk, listopad 2007 rok

2 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Postanowienia szczegółowe... 4 Zawarcie Umowy i otwarcie rachunku... 4 Rachunek bieżący... 7 Rachunek terminowy... 7 Pełnomocnictwo...8 Dysponowanie środkami pieniężnymi...9 Oprocentowanie środków, naliczanie odsetek Wyciągi, Taryfa prowizji i opłat Rozwiązanie Umowy rachunku...11 ROZDZIAŁ 3. Postanowienia końcowe

3 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia w Banku rachunków bankowych klientów instytucjonalnych w walutach wymienialnych. 2 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Bank zrzeszone Banki Spółdzielcze i Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A, 2) Klient instytucjonalny/klient osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w tym rolnicy, 3) Lokata/Wkład środki pieniężne zdeponowane na określony termin, identyfikowane indywidualnym numerem NRB, 4) Nierezydent klient instytucjonalny mający siedzibę za granicą, w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, 5) Minimalna kwota najniższa kwota wymagana przy otwieraniu i prowadzeniu rachunku, 6) Oddział jednostka organizacyjna Banku prowadząca działalność operacyjną, 7) Okres umowny okres, na który została zawarta Umowa, 8) Posiadacz klient instytucjonalny z którym Oddział zawarł stosowną Umowę, 9) Rachunek bieżący rachunek płatny na każde żądanie, prowadzony w walutach wymienialnych, 10)Rachunek terminowy rachunek lokaty terminowej prowadzony w walutach wymienialnych, 11)Rachunek rachunek bieżący lub rachunek terminowy, 12)Regulamin Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych klientów instytucjonalnych w walutach wymienialnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A., 13)Rezydent klient instytucjonalny mający siedzibę w kraju, w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, 14)Status dewizowy rezydent lub nierezydent w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, 15)Taryfa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku, 16)Umowa umowa rachunku bieżącego lub rachunku terminowego w walucie waymienialnej, 17)Wniosek wniosek o otwarcie rachunku bankowego klienta instytucjonalnego. 3 Bank jest podmiotem objętym obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 roku (tekst jedn. Dz. U. nr 9 poz. 131 z 2000 roku z późniejszymi zmianami), którego celem jest zapewnienie deponentom wypłaty środków zgromadzonych na tych rachunkach Bank prowadzi w szczególności następujące rodzaje rachunków walutowych dla klientów instytucjonalnych: 1) rachunki bieżące, 2) rachunki lokat terminowych. 2. Rachunki, o których mowa w ust.1 służą do gromadzenia przez Posiadacza środków pieniężnych a w przypadku rachunku bieżącego również do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Posiadacza. 3

4 5 1. Bank otwiera i prowadzi Rachunki, o których mowa w 4 dla rezydentów i nierezydentów na podstawie zawartej Umowy. 2. Do Rachunków oprócz Umowy, o której mowa w ust.1 oraz niniejszego Regulaminu, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo bankowe i Prawo dewizowe Rachunki mogą być otwierane i prowadzone w walutach, których wykaz podawany jest do wiadomości Klienta w lokalach Banku w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń. 2. Minimalna kwota warunkująca prowadzenie Rachunku, okresy przechowywania środków, wysokość granicznej kwoty lokaty do negocjacji oraz wysokość oprocentowania środków podawane są do wiadomości Posiadacza w lokalach Banku w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń. 3. Ustalenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są wiążące dla Posiadacza, a ich zmiana nie stanowi zmiany warunków Umowy. 7 Bank zapewnia Klientowi zachowanie tajemnicy bankowej oraz ochronę danych osobowych Posiadacza rachunku i osób upoważnionych do reprezentowania Posiadacza rachunku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Rozdział 2. Postanowienia szczegółowe Zawarcie Umowy i otwarcie rachunku 8 1. Klient występujący o otwarcie Rachunku składa w Oddziale, w dwóch egzemplarzach niżej wymienione dokumenty: 1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wniosek o otwarcie rachunku. W przypadku, gdy Klient posiada w Banku inny rachunek bankowy dla klientów instytucjonalnych wypełnienie Wniosku nie jest konieczne, pod warunkiem, iż osoby wymienione w dotychczasowej Karcie wzorów podpisów będą upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, który zostanie otwarty, 2) wypełnioną Kartę wzorów podpisów. 2. Podpisanie Wniosku następuje w obecności pracownika Oddziału. 3. Tożsamość osób podpisujących Wniosek pracownik Oddziału stwierdza na podstawie okazanych przez te osoby ważnych dokumentów stwierdzających tożsamość. 4. Stosownie do statusu prawnego i charakteru prowadzonej działalności, do Wniosku Klient występujący o otwarcie Rachunku dołącza: 1) przedsiębiorca (podmiot prowadzący działalność gospodarczą): a) dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź innej ewidencji, koncesję albo oświadczenie o podjęciu działalności gospodarczej, która nie podlega zgłoszeniu do ewidencji, ani nie wymaga uzyskania koncesji, b) dokumenty wskazujące osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, c) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego (REGON), d) decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, e) inne dokumenty, o ile obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. 4

5 2) jednostki i zakłady budżetowe, samorządy terytorialne, organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje i stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe oraz inne podmioty winny: a) przedstawić dokumenty stwierdzające, że zostały utworzone zgodnie z przepisami prawa (statut i dokumenty poświadczające uprawnienie do reprezentowania), b) wskazać osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych (odpis z rejestru sądowego), c) decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, d) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego (REGON) 3) rolnicy winni przedstawić: a) nakaz płatniczy za bieżący rok podatkowy wystawiony przez Urząd Gminy (podatek rolny) lub umowę dzierżawy (w przypadku, gdy obciążenia podatkowe ponosi właściciel gruntu rolnego), b) decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP Oddział może otworzyć Rachunek dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej w organizacji, pod rygorem rozwiązania Umowy, jeżeli podmiot występujący o otwarcie Rachunku nie dostarczy wyciągu z rejestru, w oznaczonym terminie, nie dłuższym niż sześć miesięcy. 2. Klient, o którym mowa w ust.1 składa w Oddziale: 1) odpis aktu notarialnego umowy ( statutu ) spółki, 2) uchwałę zgromadzenia wspólników ( akcjonariuszy ) o wyborze zarządu, 3) dowód złożenia w sądzie wniosku o rejestrację. 3. W przypadku odmowy dokonania rejestracji przez organ rejestrowy lub w razie rezygnacji Klienta z prowadzenia w Oddziale Rachunku, Oddział zamyka Rachunek i wykonuje dyspozycje, co do zgromadzonych na tym Rachunku środków pieniężnych wraz z odsetkami, osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klienta Nierezydenci prowadzący działalność w Polsce dodatkowo składają: 1) dokumenty określające status prawny nierezydenta, właściwe dla jego siedziby, 2) odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności na terytorium Polski (zaświadczenie o wpisie do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych). 2. W sytuacji, gdy nie jest możliwe ustalenie statusu dewizowego Klienta ubiegającego się o otwarcie Rachunku na podstawie dokumentów wymienionych wyżej, Bank może uzależnić otwarcie Rachunku od dostarczenia innych dokumentów umożliwiających określenie statusu dewizowego. 1. Legalność dokumentów nierezydenta winna być potwierdzona przez polską placówkę konsularną/ wydział konsularny polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub potwierdzona klauzulą Apostille. 2. Potwierdzenia nie wymagają dokumenty sporządzone przez organy i urzędy państw, z którymi Rzeczpospolita Polska podpisała umowy o obrocie prawnym, w zakresie określonym przez te umowy. 3. Wszystkie dokumenty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty wystawione za granicą, w tym również sporządzone za granicą ich tłumaczenia winny być potwierdzone przez polską placówkę dyplomatyczną, lub konsularną, z zastrzeżeniem ust. 4 lub potwierdzone klauzulą Apostille. 5

6 4. Jeżeli dokumenty składane są w odpisach lub kopiach, zgodność z oryginałem winna być potwierdzona przez: 1) pracownika Oddziału otwierającego Rachunek, 2) notariusza, 3) albo polską placówkę konsularną/ wydział konsularny polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego. 11 W uzasadnionych przypadkach Klient występujący o otwarcie Rachunku zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów, poza określonymi w 8 i Dokumenty wymagane do otwarcia Rachunku należy przedstawić w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie, z zastrzeżeniem W przypadku posiadania przez Klienta występującego o otwarcie Rachunku, w tym samym lub innym Oddziale Banku, innego rachunku bankowego, złożenie dokumentów, o których mowa w 8-10 nie jest wymagane Wniosek o otwarcie Rachunku Oddział rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty jego złożenia wraz z wymaganymi dokumentami. 2. Oddział zastrzega sobie prawo odmowy otwarcia Rachunku bez podania przyczyny Otwarcie Rachunku następuje na podstawie Umowy zawartej z Klientem. 2. Bank sporządza odrębne Umowy dla Rachunków bieżących prowadzonych w różnych walutach. 3. W przypadku Rachunku terminowego poszczególne lokaty będą prowadzone w ramach jednej Umowy. Karta wzorów podpisów Karta wzorów podpisów stanowi integralną część Wniosku i jest dokumentem służącym do ewidencji wzorów podpisów osób upoważnionych do dysponowania środkami zgromadzonymi na Rachunku (terminowym lub bieżącym) oraz wzoru pieczątki firmowej. 2. Podpisy na Karcie wzorów podpisów winny być złożone w obecności pracownika Oddziału, który sprawdza tożsamość osób składających podpisy na podstawie okazanych dokumentów stwierdzających tożsamość. 17 Posiadacz ustala sposób dysponowania środkami będącymi na Rachunku przez osoby wymienione w Karcie wzorów podpisów, poprzez wskazanie powiązań podpisów, zgodnie z wymogami obowiązującego w Banku formularza Karty wzorów podpisów Na Karcie wzorów podpisów Posiadacz zamieszcza wzór pieczątki firmowej. 2. W przypadku rolników nie wymaga się wzoru pieczątki firmowej. 3. Brzmienie pieczątki winno być zgodne z treścią dokumentów określonych w 8 ust. 4 lub 9 ust. 2 oraz z nazwą Rachunku prowadzonego w Oddziale. 6

7 19 W przypadku, gdy Posiadacz nie złoży odrębnych Kart wzorów podpisów do innych rachunków bankowych, wówczas zgłoszone w Oddziale wzory podpisów oraz wzór pieczątki do rachunku walutowego przyjmuje się, jako obowiązujące przy dyspozycjach wystawianych z wszystkich rachunków Posiadacza prowadzonych w Oddziale Zmiana Karty wzorów podpisów lub jej unieważnienie wymaga formy pisemnej. 2. Złożenie nowej Karty wzorów podpisów nie jest konieczne w przypadku, o którym mowa w 32 ust. 3. Rachunek bieżący Umowa rachunku bieżącego jest zawierana na czas nieokreślony lub określony. 2. Środki zdeponowane na rachunku bieżącym oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. 22 Wypłaty z rachunku bieżącego mogą być dokonywane w formie: 1) gotówkowej na podstawie ustnej dyspozycji wypłaty w placówkach Banku, 2) bezgotówkowej poprzez wydanie dyspozycji obciążeniowych (np. poleceń przelewów). Rachunek terminowy Umowa rachunku terminowego zawierana jest na czas określony, zgodnie z aktualną ofertą Banku. 2. Środki zdeponowane na rachunku terminowym podlegają oprocentowaniu według zmiennej lub stałej stopy procentowej obowiązującej w Banku. 3. Istnieje możliwość ustalenia oprocentowania oraz okresu umownego, innego niż przewidziane w ofercie Banku, w drodze negocjacji. 4. Wysokość granicznej kwoty lokaty do negocjacji podawana jest do wiadomości Posiadacza w lokalach Banku w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń. 5. Wysokość oprocentowania lokat negocjowanych na stałą stopę procentową ma zastosowanie w pierwszym okresie umownym. 6. W przypadku wznowienia lokaty negocjowanej, o której mowa w ust. 5 na kolejny (taki sam) okres umowny, oprocentowanie rachunku ustalane jest zgodnie z 24 ust. 2, z zastrzeżeniem 24 ust Posiadacz Rachunku terminowego może wydać w dowolnym czasie dyspozycję dotyczącą przelewu odsetek/ kapitału w dniu wymagalności na wskazany rachunek. 2. Jeżeli Posiadacz nie podejmie środków walutowych po upływie okresu umownego, w dniu następnym lokata zostanie wznowiona na kolejny okres umowny, równy uprzednio zadeklarowanemu w Umowie, bez konieczności wydawania dodatkowej dyspozycji, z zastosowaniem oprocentowania obowiązującego w Banku w dniu wznowienia lokaty. 3. Lokaty, do których wynegocjowano inny okres umowny niż wynikający z oferty Banku nie odnawiają się automatycznie. Po upływie okresu umownego kapitał oraz odsetki przelewane są na rachunek nieoprocentowany lub na wskazany przez Posiadacza rachunek bankowy Okres umowny rozpoczyna się od dnia otwarcia Rachunku terminowego lub dnia wznowienia lokaty na kolejny okres. 7

8 2. Jeżeli termin oznaczony jest w miesiącach, zakończenie okresu następuje po upływie zadeklarowanego okresu tj. w dniu poprzedzającym dzień, który datą odpowiada dniowi otwarcia Rachunku terminowego, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było, z ostatnim dniem tego miesiąca Środki zgromadzone na rachunku terminowym mogą być podjęte z zachowaniem umownego oprocentowania pod warunkiem dotrzymania przez Posiadacza zadeklarowanego w Umowie okresu przechowywania środków. 2. W przypadku pozostawienia lokaty na kolejny okres umowny, Posiadacz może pobrać odsetki za okres poprzedni bez ryzyka zerwania lokaty. 3. Odsetki nie podjęte w czasie trwania następnego okresu umownego są oprocentowane jak lokata i podlegają kapitalizacji w pierwszym dniu następnego okresu Podjęcie środków przed okresem umownym powoduje utratę oprocentowania za cały okres przechowywania środków. 2. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą likwidacji wszystkich lokat prowadzonych w ramach Umowy. Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej Pełnomocnik ma prawo do dysponowania Rachunkiem wyłącznie w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. 30 Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw. 31 Pełnomocnictwo może być złożone: 1) bezpośrednio w Oddziale prowadzącym Rachunek, poprzez: a) wypełnienie Karty wzorów podpisów, b) pisemne ustanowienie pełnomocnika do jednorazowego dokonania konkretnych czynności na Rachunku, podpisane przez Posiadacza w obecności pracownika Oddziału, 2) korespondencyjnie przez przesłanie pełnomocnictwa opatrzonego pieczątką firmową oraz podpisem Posiadacza rachunku, zgodnie z wzorami widniejącymi na Karcie wzorów podpisów złożonej w Oddziale. Tożsamość Posiadacza i własnoręczność jego podpisu musi być poświadczona: a) w kraju przez notariusza, b) za granicą przez: polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, bank zagraniczny, będący korespondentem Banku, notariusza i legalizowane przez jedną z instytucji, o których mowa powyżej lub zaopatrzone w klauzulę Apostille Pełnomocnictwo może być w każdym czasie zmienione lub odwołane na podstawie pisemnej dyspozycji Posiadacza. 2. Zmiany pełnomocnictwa dokonuje się na zasadach określonych 31. 8

9 3. Odwołanie przez Posiadacza pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na Rachunku lub pełnomocnictw niektórych osób nie powoduje konieczności sporządzenia nowej Karty wzorów podpisów, o ile pozostałe pełnomocnictwa pozwalają na skuteczne dysponowanie Rachunkiem. 4. Pełnomocnictwo wygasa wskutek: 1) upływu terminu na jaki zostało udzielone, 2) odwołania pełnomocnictwa, 3) śmierci mocodawcy, 4) śmierci pełnomocnika, 5) zamknięcia Rachunku. Dysponowanie środkami pieniężnymi Posiadacz może swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na jego Rachunkach zgodnie z postanowieniami wynikającymi z zawartych Umów, z zastrzeżeniem ust Ograniczenie w dysponowaniu środkami może wyniknąć z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym lub postanowień Umowy oraz Ustawy Prawo dewizowe. 3. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej Oddział przyjmuje dyspozycje w granicach środków dostępnych na Rachunku. 4. Dyspozycje wystawione przez Posiadacza Oddział realizuje zgodnie z postanowieniami Umowy. 5. Dyspozycje wystawiane przez Posiadacza powinny być wystawione w sposób czytelny i trwały, bez poprawek, z zachowaniem przepisów ustawy o rachunkowości oraz zawierać pełne dane dotyczące Posiadacza, w szczególności: nazwę i numer Rachunku, rodzaj waluty oraz termin. 6. Dyspozycje składane przez Posiadacza powinny być opatrzone podpisami oraz pieczątką firmową, zgodnie z Kartą wzorów podpisów złożoną w Oddziale. 7. W razie stwierdzenia niezgodności dyspozycji Posiadacza z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszego Regulaminu Oddział odmawia wykonania tej dyspozycji Bank nie dokonuje na rachunku operacji wpłat i wypłat w bilonie. 2. Wpłaty na Rachunek i wypłaty z Rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. 3. Wypłaty z Rachunku mogą być dokonywane w celu wykorzystania w kraju jak i wytransferowane za granicę, zgodnie z obowiązującymi przepisami dewizowymi. 4. Wypłata gotówkowa powyżej EUR lub równowartości tej kwoty w innej walucie niż w złotych wymaga awizowania na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem operacji. 5. W przypadku wypłaty z Rachunku z zamiarem wywozu za granicę środków płatniczych, których wartość przekracza łącznie EUR, Bank na prośbę Klienta może wydać uprawnionej osobie zaświadczenie na wywóz za granicę zagranicznych środków płatniczych podjętych z Rachunku. 6. Przy wpłatach i wypłatach na/ z Rachunków dokonywanych w innej walucie niż waluta Rachunku, oraz przy zmianie waluty Rachunku, do przeliczeń stosuje się odpowiednio kursy kupna i sprzedaży walut obcych ustalane przez Bank zgodnie z odrębnymi przepisami o stosowaniu kursów. 35 Za dzień wpłaty lub wypłaty z Rachunku uważa się dzień księgowania środków na Rachunku. 9

10 36 1. Podstawą identyfikacji Klienta na zleceniu płatniczym uznaniowym lub obciążeniowym jest numer rachunku bankowego. 2. Za wszelkie skutki wynikłe z podania błędnego numeru rachunku bankowego całkowitą odpowiedzialność ponosi Posiadacz. 3. Z chwilą wydania przez placówkę dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji, transakcja nie może być odwołana Bank odpowiada wyłącznie za rzeczywiste i udowodnione straty Posiadacza rachunku spowodowane przez nieprawidłowe lub nieterminowe przeprowadzenie rozliczenia pieniężnego. 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Banku za opóźnienie realizacji zlecenia płatniczego płatna jest, na pisemny wniosek Posiadacza, w wysokości odsetek ustawowych, naliczonych od kwoty zlecenia płatniczego, za każdy dzień opóźnienia. Oprocentowanie środków, naliczanie odsetek Środki gromadzone na Rachunku podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według stałej lub zmiennej stopy procentowej obowiązującej dla danego rodzaju rachunków. 2. Oprocentowanie środków na Rachunku rozpoczyna się od dnia ich wpływu na Rachunek do dnia poprzedzającego realizację dyspozycji Posiadacza rachunku włącznie (np. do dnia poprzedzającego wypłatę z Rachunku lub do dnia poprzedzającego upływ terminu umownego). 3. O ile Umowa nie stanowi inaczej wysokość oprocentowania Rachunków podawana jest do wiadomości Posiadacza w lokalach Banku w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń oraz na wyciągach bankowych Do obliczania odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. 2. Odsetki od środków zgromadzonych na Rachunkach kapitalizowane są w następujący sposób: 1) dla Rachunków bieżących raz w roku dnia 31 grudnia, 2) dla Rachunków terminowych - odsetki za poprzedni okres podlegają kapitalizacji w pierwszym dniu następnego okresu umownego. Wyciągi, Taryfa prowizji i opłat Bank generuje wyciągi z Rachunków bieżących i przekazuje Posiadaczowi w terminach i w sposób określony w Umowie. 2. W przypadku Rachunków terminowych wyciągi mogą być generowane po okresie umownym, na podstawie pisemnej dyspozycji Posiadacza rachunku. 10

11 3. W przypadku, gdy Posiadacz zobowiązał się do odbierania wyciągów w Oddziale, Oddział przechowuje nieodebrane wyciągi przez okres 3 miesięcy od daty sporządzenia. Po upływie tego okresu nieodebrane wyciągi bankowe są niszczone Posiadacz powinien sprawdzać na bieżąco prawidłowość podanych w wyciągu operacji i wysokość salda na Rachunku. 2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, Posiadacz zobowiązany jest zgłosić Oddziałowi prowadzącemu Rachunek niezgodność zmian stanu Rachunku lub salda w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania wyciągu. 3. W razie ujawnienia mylnego księgowania, spowodowanego błędem technicznym, Oddział prowadzący rachunek ma prawo dokonać sprostowania we własnym zakresie. 4. Podjęcie mylnie zaksięgowanych kwot spowoduje odpowiedzialność cywilną Posiadacza. 42 Za czynności związane z obsługą Rachunku Oddział pobiera prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą, z której wyciąg Oddział wydaje Klientowi przy zawieraniu Umowy. Rozwiązanie Umowy rachunku 43 Rozwiązanie Umowy Rachunku może być dokonane przez każdą ze stron. 44 Umowa zawarta na czas określony wygasa z upływem terminu na który została zawarta, z zastrzeżeniem Umowa zawarta na czas nieokreślony, może być rozwiązana za jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, złożonym na koniec miesiąca kalendarzowego. 46 Bank może wypowiedzieć Umowę tylko z ważnych powodów, a w szczególności w razie: 1) gdy rachunek bieżący nie wykazuje obrotów przez nieprzerwany okres 12 miesięcy, poza okresowym dopisywaniem odsetek oraz pobieraniem prowizji (np.za prowadzenie rachunku), a stan środków na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej. 2) przedłożenia w Banku fałszywych dokumentów lub dokumentów poświadczających nieprawdę, 3) gdy Posiadacz udzielił niezgodnych z prawdą informacji przy zawieraniu Umowy, 4) rażącego naruszenia przez Posiadacza warunków Umowy, Regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa względnie popełnienia przestępstwa lub innego czynu prowadzącego do utraty zaufania Banku do Posiadacza, 5) wejścia w życie przepisów uchylających możliwość prowadzenia danego Rachunku, 6) przypadku, o którym mowa w Wypowiedzenie Umowy przez Oddział następuje na piśmie, przy czym Oddział winien wskazać powody wypowiedzenia. 48 Zamknięcie Rachunku następuje z chwilą rozwiązania Umowy lub jej wygaśnięcia. 49 Zamknięcie Rachunku zgodnie z zarządzeniem sądu lub prokuratora następuje na podstawie otrzymanego przez Bank orzeczenia. 11

12 50 1. Zamykając rachunek walutowy Oddział informuje Posiadacza o saldzie Rachunku i występuje o: potwierdzenie jego wysokości oraz określenie sposobu zadysponowania saldem. 2. Posiadacz jest zobowiązany, w terminie 14 dni od otrzymania pisma z Banku, do potwierdzenia salda na Rachunku. 3. W przypadku braku potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1 Bank przyjmuje, iż Posiadacz rachunku akceptuje wysokość salda środków zgromadzonych na Rachunku. 4. Jeśli Posiadacz nie zadysponował przypadającym na jego rzecz saldem zamkniętego rachunku, Oddział przeksięguje je na konto nieoprocentowane. ROZDZIAŁ 3. Postanowienia końcowe Posiadacz Rachunku zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Oddział prowadzący Rachunek o wszelkich zmianach danych (np. osobowych, firmy) dotyczących prowadzonego rachunku oraz o odwołaniu lub wygaśnięciu pełnomocnictw poświadczając je odpowiednimi dokumentami. 2. Pismo, o którym mowa w ust. 1 powinno być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Posiadacza. 3. W razie zaniedbania obowiązku określonego w ust. 1 Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, wynikające z braku informacji. 4. Posiadacz zobowiązany jest do udzielania na każdą prośbę Oddziału wyjaśnień w sprawach związanych z : 1) prowadzonym przez Oddział Rachunkiem, 2) operacjami dokonywanymi na Rachunku Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 2. Zmiany, o których mowa w ust.1 wysłane do klienta jednorazowo awizowane przez Pocztę uznaje się za doręczone. 3. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia Posiadaczowi wprowadzanych zmian do Regulaminu, Posiadacz nie złoży pisemnego oświadczenia o odmowie ich przyjęcia przyjmuje się, że Posiadacz zaakceptował nową treść Regulaminu. 4. Odmowa przyjęcia wprowadzanych zmian złożona bądź przesłana do Oddziału we wskazanym wyżej terminie powoduje rozwiązanie Umowy z upływem terminu określonego w piśmie informującym o wprowadzonych zmianach. 53 Regulamin wchodzi w życie z dniem roku. 12

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

. Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 68/2007 z dnia r.

. Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 68/2007 z dnia r. . Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 68/2007 z dnia 06.11.2007r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych Załącznik NR 1 do Uchwały 23/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik nr1 do Uchwały Zarządu nr132/2011 z dnia 28.07.2011 roku REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło, lipiec 2011 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2. 3. Terminy depozytów... 4. 4. Oprocentowanie...

Spis treści. 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2. 3. Terminy depozytów... 4. 4. Oprocentowanie... Spis treści str. 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2 3. Terminy depozytów...... 4 4. Oprocentowanie... 5 5. Udostępnianie odsetek posiadaczom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 23 do uchwały nr Zarządu Kasy nr 8/140/2016 z dnia 13.10.2016r., obowiązujący od 14.10.2016r. Zastępuje zał. nr 10 do uchwały Zarządu Kasy Nr 9/226/2013 z dnia 12.12.2013r., obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH Oleśnica, październik 2016 rok 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych STANDARD w złotych,

Bardziej szczegółowo

Przemków, czerwiec 2005 r.

Przemków, czerwiec 2005 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W ZŁOTYCH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, czerwiec 2005 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Poznań listopad 2005 r

Poznań listopad 2005 r OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH W ZŁOTYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski SA Poznań listopad 2005 r Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN prowadzenia rachunków bankowych dla banków krajowych i zagranicznych Rachunek Loro W BANKU POCZTOWYM S.A.

REGULAMIN prowadzenia rachunków bankowych dla banków krajowych i zagranicznych Rachunek Loro W BANKU POCZTOWYM S.A. REGULAMIN prowadzenia rachunków bankowych dla banków krajowych i zagranicznych Rachunek Loro W BANKU POCZTOWYM S.A. 1 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Otwarcie rachunku.....

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH SOŚNICOWICE,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne (bez funkcji rozliczeniowej) Zał. nr 1 do Zarz.8/12 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

UMOWA rachunku bankowego

UMOWA rachunku bankowego UMOWA rachunku bankowego Nr... Zał. Nr 1 do SWZ zawarta w dniu.2006 r. w.., pomiędzy: - z siedzibą w, adres.., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym. pod numerem, zwanym dalej "Bankiem",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały 80 /Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach Z dnia 06.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w STAROŹREBACH REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Staroźreby, listopad

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA (bez funkcji rozliczeniowej) Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia przez Spółdzielczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik nr 2 do Uchwały nr 49/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 29.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania Kont dla osób fizycznych przez Euro Bank S.A. 2. W sprawach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunku oszczędnościowego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/10/2014 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.:

Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.: Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.: Regulamin świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego 1 - dotychczasowe brzmienie: 1. Regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOSCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOSCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOSCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM S.A. SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział 1 Przedmiot Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot Regulaminu i definicje Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Dołhobyczowie Nr 1 z dnia 22.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE DOŁHOBYCZÓW,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rachunków terminowych lokat oszczędnościowych

R E G U L A M I N rachunków terminowych lokat oszczędnościowych R E G U L A M I N rachunków terminowych lokat oszczędnościowych ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez BS rachunków terminowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania Kont dla osób fizycznych przez Euro Bank S.A. 2. W sprawach

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania złotowych i walutowych rachunków lokat terminowych. Warszawa, 25 marca 2015 r.

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania złotowych i walutowych rachunków lokat terminowych. Warszawa, 25 marca 2015 r. Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania złotowych i walutowych rachunków lokat terminowych Warszawa, 25 marca 2015 r. Spis treści: Rozdział I Przepisy ogólne...3 Rozdział II Ogólne zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą.

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ ARKA I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N R a c h u n k i l o k a t t e r m i n o w y c h d l a K l i e n t ó w B i z n e s o w y c h B a n k u P o l s k a K a s a O p i e k i S p ó ł k a A k c y j n a ROZDZIAŁ 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A.

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania Kont dla osób fizycznych przez Euro Bank S.A. 2. W sprawach

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1

I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Jowisz I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN

R E G U L A M I N rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN R E G U L A M I N rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 302/2009 z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w kowalu

Bank Spółdzielczy w kowalu Bank Spółdzielczy w kowalu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU Kowal kwiecień 2005r. Spis treści Spis treści 2 ROZDZIAŁ I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Suszu.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Suszu. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Suszu. Susz, luty 2006 r. Spis treści... 1...1 Spis treści...2 ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej

Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych,

Bardziej szczegółowo

SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

SANTANDER CONSUMER BANK S.A. Umowa ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego Zawarta w dniu pomiędzy: SANTANDER CONSUMER BANK S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Centrala: 56-400 Oleśnica, ul. Wrocławska 36, tel. 71-398-00-60, 71-398-00-61; fax 71-314-49-96; Internet: http://www.bsolesnica.pl/ REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki.

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki. U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Operacja......., realizowana w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 7/IV/014 Zarządu PBS z dnia 30.04.014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 18/2007 z dnia 25.06.2007 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SMS BANKING W BANKU SPÓLDZIELCZYM W TERESINIE

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 18/2007 z dnia 25.06.2007 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SMS BANKING W BANKU SPÓLDZIELCZYM W TERESINIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 18/2007 z dnia 25.06.2007 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SMS BANKING W BANKU SPÓLDZIELCZYM W TERESINIE TERESIN, CZERWIEC 2007 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 269/2006 z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi TeleBank

Regulamin usługi TeleBank ŁĄCKI BANK SPÓŁDZIELCZY Regulamin usługi TeleBank Protokół 7/08 Zarządu Łąckiego Banku Spółdzielczego z dnia 28.02.2008 Łącko, luty 2008 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. Uaktywnienie usługi

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 117/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 24.11.2015 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 18.09.2012 r. Jacek Gębala, Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r.

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rachunki lokat prowadzone przez Bank... 4 Wpłata / wypłata

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA Część I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Rachunków lokacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Bank Pocztowy S.A. Oddział/placówka w... UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ zawarta w dniu...pomiędzy: Bankiem Pocztowym Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 16 listopada 2012 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 78 /B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 12.12. 2012 roku REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Brańsk, 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE ebiznes KONTO Załącznik nr 2 do uchwały 354/2012 zm uchwała nr 254/2015 Tekst jednolity na dzień 20.04.2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w złotych dla podmiotów sektora finansowego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r. Regulamin rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie potwierdzonych wystawieniem książeczki oszczędnościowej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo