Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank S.A. ( Regulamin BE )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank S.A. ( Regulamin BE )"

Transkrypt

1 Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank S.A. ( Regulamin BE ) 1. Definicje 1. Autoryzacja potwierdzenie Dyspozycji złożonej przez Użytkownika BE w sposób określony w Regulaminie BE. 2. Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,00 złotych (wpłacony w całości). 3. Bankowość Elektroniczna Bankowość Telefoniczna lub Bankowość Internetowa, w tym Bankowość Mobilna. 4. Bankowość Internetowa kanał dostępu do posiadanych produktów i usług Banku, umożliwiający uzyskiwanie informacji o nich oraz składanie Dyspozycji za pośrednictwem sieci Internet. 5. Bankowość Mobilna kanał dostępu do posiadanych produktów i usług Banku, umożliwiający uzyskiwanie informacji o nich oraz składanie Dyspozycji poprzez Bankowość Internetową przez telefon komórkowy lub smartfon, przy użyciu dedykowanej aplikacji. 6. Bankowość Telefoniczna kanał dostępu do posiadanych produktów i usług Banku, umożliwiający uzyskiwanie informacji o nich oraz składanie Dyspozycji za pośrednictwem sieci telefonicznej. 7. Biometria technologia identyfikacji Użytkownika BE oraz autoryzacji Dyspozycji, polegająca na skanowaniu naczyń krwionośnych palca ręki i porównaniu ich ze wzorcem przechowywanym w systemie informatycznym Banku. Warunkiem korzystania z niej jest zawarcie umowy o Biometrię. 8. Dyspozycja oświadczenie woli Użytkownika BE w ramach funkcjonalności udostępnionych mu na podstawie łączących go z Bankiem umów, w tym zlecenie płatnicze w rozumieniu UUP. 9. Getin Point Samoobsługowy oddział, kanał dostępu do posiadanych produktów i usług Banku, umożliwiający składanie Dyspozycji za pośrednictwem sieci Internet. Wykaz urządzeń Getin Point jest udostępniony na stronie internetowej Banku 10. Hasło Internetowe unikalny ciąg znaków służący do identyfikacji Użytkownika BE w Bankowości Internetowej. 11. Hasło Mobilne unikalny ciąg znaków służący do identyfikacji Użytkownika BE w Bankowości Mobilnej, w tym unikalna kombinacja ruchu palcem po ekranie telefonu komórkowego lub smartfona. 12. Hasło Telefoniczne unikalny ciąg znaków służący do identyfikacji Użytkownika BE w Bankowości Telefonicznej. 13. Infolinia jednostka organizacyjna Banku zajmująca się obsługą Bankowości Telefonicznej w zakresie posiadanych przez Posiadacza rachunku produktów w Bankowości Telefonicznej, jak również uzyskiwaniem informacji o Banku oraz oferowaniem produktów i usług Banku. 14. Karta Display karta debetowa wydawana przez Bank, wyposażona w urządzenie elektroniczne z wyświetlaczem LCD, służąca m.in. do generowania Kodów Token. 15. Kod Autoryzacji kod służący do Autoryzacji, złożonej przez Użytkownika BE, Dyspozycji w Bankowości Internetowej, czyli: Kod SMS, Kod PIN lub Kod Token. 16. Kod PIN kod służący do Autoryzacji, złożonej przez Użytkownika BE, Dyspozycji w Bankowości Mobilnej. 17. Kod SMS jednorazowy kod wysyłany w formie SMS-a, służący Autoryzacji Dyspozycji złożonej w Bankowości Internetowej. 18. Kod Token jednorazowy kod wyświetlany na Karcie Display, służący Autoryzacji Dyspozycji złożonej w Bankowości Internetowej. 19. Login unikalny ciąg znaków służący do identyfikacji w Bankowości Elektronicznej Użytkownika BE, który wskazany jest w Umowie BE. 20. Placówka Banku wyodrębnione miejsce (lokal), w którym Bank świadczy usługi objęte Regulaminem BE i właściwymi umowami. 21. Placówka Franczyzowa placówka przedsiębiorcy wykonującego w imieniu i na rzecz Banku określone czynności. 22. Posiadacz rachunku osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem odpowiednią umowę produktową. 23. Prawo bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.). 24. Rachunek rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, otwierany i prowadzony na rzecz Posiadacza Rachunku przez Bank, na podstawie odpowiedniej umowy produktowej. Termin rachunek pisany od małej litery w Regulaminie BE oznacza jakikolwiek rachunek prowadzony w Banku. 25. SMS Info usługa przekazywania wybranych przez Użytkownika BE: wiadomości SMS pod wskazany w Bankowości Internetowej numer telefonu komórkowego lub wiadomości na wskazany w Bankowości Internetowej adres poczty elektronicznej, w zakresie posiadanych przez niego produktów Banku. 26. Strona internetowa Banku strona internetowa, odpowiednio dla posiadanych przez Posiadacza rachunku produktów w: a) Getin Bank b) Noble Bank c) Open Online 27. TOiP obowiązująca w Banku tabela opłat i prowizji pobieranych za czynności bankowe. 28. Token urządzenie elektroniczne generujące Kody Autoryzacyjne, stanowiące integralną część Karty Display. 29. Transakcja zainicjowany przez Użytkownika BE w Bankowości Elektronicznej transfer środków pieniężnych. 30. Umowa BE Umowa o bankowość elektroniczną Getin Noble Bank S.A. 31. UUP Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.). 32. Użytkownik BE osoba fizyczna, posiadająca dostęp do Bankowości Elektronicznej, realizująca Dyspozycje objęte odpowiednią umową produktu bankowego w zakresie i w sposób wskazany w tej umowie i Regulaminie BE. 2. Postanowienia ogólne 1. Za pomocą Bankowości Elektronicznej Użytkownik BE ma możliwość: a) uzyskania informacji o stanie środków i o historii operacji dokonywanych na posiadanych produktach bankowych, b) złożenia Dyspozycji w zakresie posiadanych produktów Banku, c) złożenia Dyspozycji dotyczących otwarcia nowych produktów i usług oferowanych przez Bank. 2. Aby zalogować się do Bankowości Elektronicznej, należy podać: a) do Bankowości Internetowej oraz w Getin Point Login oraz Hasło Internetowe, które jest wysyłane wiadomością SMS pod wskazany przez Użytkownika BE numer telefonu komórkowego, b) do Bankowości Telefonicznej Login oraz Hasło Telefoniczne, które jest wysyłane wiadomością SMS pod wskazany przez Użytkownika BE numer telefonu komórkowego, c) do Bankowości Mobilnej Login oraz Hasło Mobilne, które Użytkownik BE sam ustanawia w aplikacji mobilnej po identyfikacji Hasłem Internetowym. 3. Autoryzacja Dyspozycji zleconych przez Bankowość Internetową odbywa się poprzez wprowadzenie: a) jednorazowych Kodów SMS wysyłanych pod podany przez Użytkownika BE numer telefonu komórkowego, b) jednorazowych Kodów Token z Karty Display, c) lub przy użyciu danych biometrycznych z wykorzystaniem Biometrii w wypadku składania Dyspozycji w Getin Point.

2 4. Zasady dostępu do produktów Banku, terminy oraz informacje wymagane do realizacji Dyspozycji określa właściwa umowa lub regulamin produktu bankowego. 5. Transakcje, dokonane przez Użytkownika BE w Bankowości Elektronicznej po godzinie 22:00 oraz w dni inne niż dni robocze, będą uznawane za zlecone następnego dnia roboczego. 6. W wypadku rachunków wspólnych każdy współposiadacz rachunku podpisuje odrębną Umowę BE. 7. Zakres usług i funkcjonalności Bankowości Elektronicznej jest określony w Załączniku do Regulaminu BE Komunikat dotyczący funkcjonalności dostępnych w Bankowości Elektronicznej. 8. Każda Dyspozycja złożona przez Użytkownika BE za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej oraz Getin Point i poprawnie autoryzowana jest równoznaczna z Dyspozycją pisemną. 9. Za czynności dokonane w Bankowości Elektronicznej Bank pobiera opłaty i prowizje, określone w TOiP, odpowiednie dla określonego rodzaju rachunku. 10. Bank może zmienić TOiP z ważnych przyczyn, za które uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą przepisów a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank, b) wydanie rekomendacji przez organ nadzoru nad działalnością Banku, urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów albo wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy powyższą rekomendacją lub interpretacją a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank. 11. Bank poinformuje Użytkownika BE, będącego Posiadaczem rachunku, o zmianach TOiP nie później niż na 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie, podając tę datę w informacji dla Użytkownika BE. Jeżeli przed datą wejścia w życie zmian TOiP, Użytkownik BE nie zgłosi sprzeciwu wobec tych zmian lub nie dokona wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, wówczas uznaje się, że Użytkownik BE wyraził na nie zgodę. Jeżeli jednak przed datą wejścia tych zmian w życie Użytkownik BE wyraził wobec nich sprzeciw, ale nie dokonał wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, wówczas umowa wygasa w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie tych zmian, bez ponoszenia przez Użytkownika BE opłat z tego tytułu, a opłaty pobrane z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi. 3. Zasady bezpieczeństwa 1. Bank zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikowi BE bezpieczeństwa wykonywania Dyspozycji, z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystaniu właściwych rozwiązań technicznych, a Użytkownik BE zobowiązany jest skutecznie zabezpieczyć loginy i hasła, służące do dostępu do Bankowości Elektronicznej i składania za jej pośrednictwem Dyspozycji i nie udostępniać ich osobom trzecim. 2. Bank zastrzega sobie prawo czasowego zablokowania dostępu do Bankowości Elektronicznej w wypadku modernizacji, aktualizacji lub konserwacji systemów Banku. 3. Użytkownik BE nie może przekazywać danych o charakterze bezprawnym i zobowiązany jest stosować się do zaleceń Banku w zakresie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z Bankowości Elektronicznej. 4. W wypadku utraty lub podejrzenia utraty wyłącznej kontroli lub kradzieży danych służących do logowania do Bankowości Elektronicznej, w tym za pośrednictwem Getin Point, Użytkownik BE jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z Infolinią w celu zablokowania dostępu do Bankowości Elektronicznej lub anulowania danych do logowania lub zgłosić ten fakt w dowolnej Placówce Banku lub Placówce Franczyzowej. 5. Odblokowanie dostępu do Bankowości Elektronicznej jest możliwe poprzez Infolinię, w Placówce Banku i Placówce Franczyzowej. 6. W wypadku odblokowania dostępu do Bankowości Elektronicznej Bank ma prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji Użytkownika BE. 7. Zmiana sposobu uzyskiwania Kodów Autoryzacji może być zrealizowana przez Użytkownika BE wyłącznie w Bankowości Internetowej, poprzez następującą Autoryzację: a) zmiana Kodów SMS na Kody Token wymaga podania Kodu Token oraz Kodu SMS, b) zmiana Kodów Token na Kody SMS wymaga podania Kodu SMS oraz Kodu Token, c) wybór Kodów SMS w momencie zablokowania Tokenu wymaga podania tylko Kodu SMS. 8. Trzykrotne błędne wprowadzenie Kodu Autoryzacyjnego w Getin Point powoduje zablokowanie możliwości Autoryzacji przy użyciu wybranej metody Autoryzacji. Odblokowanie możliwości Autoryzacji Dyspozycji następuje: a) w wypadku Kodów SMS poprzez kontakt i pozytywną identyfikację Użytkownika BE na Infolinii, b) w wypadku Kodów Token automatycznie na koniec dnia. 9. W wypadku składania Dyspozycji za pośrednictwem Getin Point wybór i zmiana Kodów Autoryzacji następuje po zalogowaniu się do Bankowości Internetowej w Getin Point. 10. Trzykrotne nieprawidłowe skanowanie danych biometrycznych (uniemożliwiające ich odczytanie lub weryfikację) z wykorzystaniem Biometrii podczas Autoryzacji przez Użytkownika BE za pośrednictwem Getin Point powoduje zablokowanie do końca danego dnia możliwości Autoryzacji przy użyciu tej metody Autoryzacji oraz zablokowanie możliwości logowania z użyciem Biometrii. 11. Wprowadzenie przez Użytkownika BE trzy razy błędnego Hasła Internetowego w ramach Bankowości Internetowej, a także wprowadzenie pięć razy błędnego Kodu Autoryzacyjnego powoduje zablokowanie Bankowości Internetowej oraz możliwości Autoryzowania kolejnych Dyspozycji przy użyciu wybranej metody uzyskania Kodów Autoryzacji. Odblokowanie możliwości Autoryzowania Dyspozycji następuje: a) w wypadku Kodów SMS poprzez kontakt i pozytywną identyfikację Użytkownika BE na Infolinii, b) w wypadku Kodów Token automatycznie na koniec dnia. 12. Bank może zablokować dostęp do Bankowości Elektronicznej w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Bankowości Elektronicznej lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej oraz z powodu zwiększenia ryzyka utraty przez Użytkownika BE zdolności kredytowej, gdy korzystanie z Bankowości Elektronicznej jest związane z korzystaniem z udzielonego kredytu. 13. Bank poinformuje Użytkownika BE, w określony w Umowie BE sposób, o zablokowaniu Bankowości Elektronicznej przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie będzie to możliwe niezwłocznie po jej zablokowaniu. Bank odblokuje dostęp do usługi Bankowości Elektronicznej niezwłocznie po ustaniu podstaw do utrzymywania blokady. 4. Reklamacje 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Bankowości Elektronicznej mogą być składane: a) w formie pisemnej, poprzez wysłanie reklamacji na adres korespondencyjny Banku, wskazany na Stronie internetowej Banku, lub złożenie w dowolnej placówce Banku, b) w formie ustnej w Placówce Banku lub Placówce Franczyzowej lub telefonicznie poprzez kontakt z Infolinią pod numerami prezentowanymi w placówkach Banku i na Stronie internetowej Banku, c) drogą elektroniczną, poprzez Bankowość Internetową lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie internetowej Banku. 2. Jeżeli Użytkownik BE nie złoży reklamacji w zakresie Dyspozycji nieautoryzowanych, złożonych przez osoby nieuprawnione, niewykonanych lub nienależycie wykonanych w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku albo od dnia, w którym Dyspozycja miała być wykonana, roszczenia Użytkownika BE względem Banku z tytułu tych Dyspozycji wygasają.

3 3. Bank może się zwrócić do Użytkownika BE, w związku z rozpatrywaną reklamacją, o dostarczenie niezbędnych informacji oraz dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji. 4. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia ich otrzymania. W sytuacji, gdy rozpatrzenie reklamacji we wskazanym terminie nie będzie możliwe, Bank poinformuje Użytkownika BE przed upływem tego terminu o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji oraz o przyczynach opóźnienia i okolicznościach, które wymagają ustalenia. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni. 5. Po rozpatrzeniu reklamacji Bank informuje Użytkownika BE o jej wyniku jej rozpatrzenia, pisemnie lub w innej formie uzgodnionej z Użytkownikiem BE. 6. Użytkownik BE może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników praw Konsumenta. 5. Postanowienia końcowe 1. Komunikacja pomiędzy Bankiem a Użytkownikiem BE może być realizowana w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej odpowiednio w drodze osobistego kontaktu w Placówkach Banku i Placówkach Franczyzowych, listownie lub za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej, poczty elektronicznej bądź telefonicznie. 2. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu BE z ważnych przyczyn, za które uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą przepisów a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank, b) wydanie rekomendacji przez organ nadzoru nad działalnością Banku, urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów albo wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy powyższą rekomendacją lub interpretacją a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank, c) zmianę systemów informatycznych wykorzystywanych przez Bank, usprawniającą ich funkcjonowanie, jeżeli zakres zmiany wymaga zmiany zasad Bankowości Elektronicznej, d) zmianę zakresu usług i funkcjonalności, oferowanych przez Bank w Bankowości Elektronicznej. 3. Bank poinformuje Użytkownika BE, będącego Posiadaczem rachunku, o wprowadzeniu zmian w Regulaminie BE poprzez Bankowość Elektroniczną, a w wypadku Użytkowników BE posiadających wyłącznie Bankowość Telefoniczną w formie pisemnej, na podany przez Użytkownika BE adres do korespondencji nie później niż na 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie, podając w informacji przekazywanej Użytkownikowi BE tę datę. 4. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Regulaminie BE Użytkownik BE nie zgłosi Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian lub nie dokona wypowiedzenia Umowy BE ze skutkiem natychmiastowym, uznaje się, że Użytkownik BE wyraził zgodę na zmiany Regulaminu BE. 5. Prawem właściwym do zawarcia i wykonywania Umowy BE, do której stosuje się Regulamin BE, oraz do rozstrzygania sporów z niej wynikających jest prawo polskie. 6. Spory wynikające z Umowy BE, do której stosuje się Regulamin BE, lub z nią związane mogą być rozstrzygane przed sądami powszechnymi. Regulamin BE nie zawiera klauzuli określającej właściwość sądu. 7. Użytkownikowi BE przysługuje prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy BE, do której stosuje się Regulamin BE, przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, z zastrzeżeniem, że przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota 8000 złotych. Do postępowania przed Arbitrem Bankowym ma zastosowanie Regulamin BE Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie 8. Organem nadzoru nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego, z siedzibą przy Placu Powstańców Warszawy 1, Warszawa. 9. W relacjach Banku z Użytkownikiem BE obowiązuje język polski.

4 Komunikat dotyczący funkcjonalności dostępnych w Bankowości Elektronicznej Załącznik do Regulaminu bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank S.A. Niniejszy komunikat ( Komunikat ) określa funkcjonalności oraz usługi dostępne w ramach Bankowości Elektronicznej Getin Noble Bank S.A. Terminy pisane z wielkiej litery i użyte w niniejszym Komunikacie są zdefiniowane w regulaminach i umowach odpowiednich produktów bankowych, których dotyczą. Dyspozycje dostępne w Bankowości Internetowej 1. Uzyskiwanie informacji o rachunkach w zakresie: a) aktualnego salda i obrotów 1 b) historii za wybrany okres 1 oraz historii spłat kredytu gotówkowego c) struktury wydatków i przychodów za wybrany okres dla rachunków prowadzonych w złotych polskich 1 d) ustanowionych zleceń stałych wraz z historią ich realizacji 1 e) odbiorców zdefiniowanych i przelewów 1 2. Uzyskiwanie informacji o posiadanych w Banku: a) założonych i zakończonych w ciągu 14 dni Lokatach 1 b) rachunku Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz rachunku specjalnym do obsługi IKE c) kredytach konsumpcyjnych 1 d) kredytach hipotecznych 1 e) kartach kredytowych i debetowych wraz z informacjami o transakcjach dokonywanych przy ich użyciu 1 f) Limicie kredytowym 3. Składanie wniosków oraz zawieranie w formie elektronicznej: 1,2 a) umowy o indywidualny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy b) umowy o indywidualne konto oszczędnościowe c) umowy o kartę debetową do rachunku oszczędnościowego indywidualnego lub wspólnego d) umowy o kartę kredytową e) umowy o kredyt gotówkowy f) umowy o limit kredytowy g) umowy o konto maklerskie 4. Uzyskiwanie informacji o wartości kredytu wykorzystanego w danym momencie w ramach Limitu kredytowego oraz wartości pozostającej do wykorzystania 5. Dokonywanie otwarcia Lokaty 6. W zakresie urządzenia mobilnego: a) aktywowanie i dezaktywowanie urządzenia mobilnego b) generowanie kodu aktywacyjnego wymaganego do ikasy c) odblokowanie dostępu do Bankowości Mobilnej, użytkowanej przez urządzenie mobilne oraz do powiązanych usług mobilnych (ikasa) d) dezaktywowanie Nośnika Płatności Mobilnych e) doładowanie telefonu komórkowego 7. Składanie Dyspozycji w obrocie dewizowym oraz przelewów europejskich 2 8. Składanie Zleceń płatniczych w złotych polskich: 2 a) polecenia przelewu, w tym związanego z likwidacją Lokaty, przelewu alternatywnego, zlecenia stałego oraz przelewu odroczonego, na rachunki płatnicze prowadzone w Banku lub innych bankach, w tym rachunki płatnicze ZUS i US, polecenia przelewu Pay By Get, przelewu społecznościowego, doładowania telefonu komórkowego b) transferu środków płatniczych na rachunki płatnicze prowadzone w Banku lub innych bankach przy użyciu karty kredytowej lub transferu środków pieniężnych z rachunku karty kredytowej c) polecenia przelewu dotyczącego spłaty raty kredytu konsumpcyjnego (wyłącznie z rachunku prowadzonego w tej samej walucie co spłacany kredyt) 1 Dostępne również za pośrednictwem Getin Point. 2 Dyspozycje wymagające Autoryzacji Kodem Autoryzacyjnym lub Autoryzacji z wykorzystaniem danym biometrycznych.

5 Dyspozycje dostępne w Bankowości Internetowej 9. Składanie następujących Dyspozycji niebędących Zleceniami płatniczymi: 2 a) zmiana Hasła Internetowego b) zmiana sposobu otrzymywania wyciągów z rachunków c) nadanie i zmiana kodu PIN do karty płatniczej d) aktywowanie usługi Zachowaj resztę e) aktywowanie, konfiguracja i dezaktywowanie usługi SMS Info f) aktywowanie i dezaktywowanie możliwości wykonywania przelewów społecznościowych g) aktywowanie, dezaktywowanie usługi NFC h) aktywowanie, zastrzeganie, zablokowanie, odblokowanie karty płatniczej oraz dokonywanie zmiany limitów karty płatniczej i) definiowanie i modyfikacja limitów kwotowych transakcji dostępnych przy użyciu Bankowości Internetowej i Bankowości Mobilnej j) nadanie i edytowanie Kodu PIN k) edytowanie kodu mpin l) aktywowanie i odblokowanie aplikacji ikasa m) definiowanie i modyfikacja limitów kwotowych dla każdego nośnika Płatności Mobilnych n) zmiana rachunku powiązanego z Nośnikiem Płatności Mobilnych oraz powiązanie nowego Nośnika Płatności Mobilnych z rachunkiem Dyspozycje dostępne w Bankowości Telefonicznej 1. Uzyskanie informacji dotyczących rachunków Użytkownika BE, w tym informacji w zakresie wysokości salda, dostępnych środków, ostatnio wykonanych transakcji, daty i wysokości najbliższej spłaty w wypadku rachunków kredytowych. 2. Zamówienie historii rachunków, potwierdzenia wykonania transakcji, zaświadczenia, opinii, blankietu do spłaty kredytu, kopii harmonogramu i druku cesji. 3. Realizacja przelewu na dowolny rachunek. 4. Zmiana parametrów poszczególnych rachunków, takich jak: adres korespondencyjny, numer telefonu, adres , cykl rozliczeniowy w wypadku rachunków kredytowych; zmiana parametrów otrzymywania wyciągów. 5. Zlecenie dyspozycji zlecenia stałego, jego modyfikacji lub odwołania. 6. Założenie, zerwanie lub zmiana parametrów Lokaty. 7. Zablokowanie, odblokowanie, zastrzeżenie, aktywowanie, zamówienie nowej i złożenie rezygnacji z karty płatniczej. 8. Dokonanie zmiany limitów dziennych dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. 9. Awizowanie kwoty wypłaty. 10. Rezygnacja z dodatkowego ubezpieczenia. 11. Zawarcie, zmiana i aneksowanie umowy o kredyt gotówkowy, umowy o pożyczkę, umowy o limit kredytowy w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym, umowy o kartę kredytową, umowy o kartę debetową. 12. Wcześniejsza spłata rat z nadpłaty, spłata kredytu po kursie sprzedaży NBP, częściowa spłata kredytu. Dyspozycje dostępne w Bankowości Mobilnej 1. Składanie Dyspozycji w złotych polskich, wymagających Autoryzacji Kodem PIN: 2. Składanie Dyspozycji, niebędących Zleceniami płatniczymi, które nie wymagają Autoryzacji Kodem PIN: a) polecenie przelewu z rachunków, dostępnych w Bankowości Internetowej, do wysokości limitu określonego przez Użytkownika BE b) dokonywanie otwarcia Lokaty c) spłata lub przelew z karty kredytowej d) doładowanie telefonu komórkowego a) konfiguracja wyglądu głównego Bankowości Mobilnej b) lokalizacja bankomatów umożliwiających bezpłatną wypłatę gotówki oraz oddziałów Banku w wybranej okolicy c) sprawdzenie historii i szczegółów dotyczących rachunków i Lokat, dostępnych w Bankowości Internetowej d) zablokowanie karty kredytowej e) sprawdzenie zaplanowanych Zleceń płatniczych 3. Składanie wniosków oraz zawieranie w formie elektronicznej umowy o kredyt gotówkowy

6 Dodatkowe usługi dostępne w ramach Bankowości Elektronicznej Fotopłatności Polecenie przelewu złożone przez Użytkownika BE za pomocą urządzenia mobilnego w Bankowości Mobilnej, w wypadku gdy dane niezbędne do prawidłowego wykonania polecenia przelewu pozyskiwane są w oparciu o zdjęcie kodu QR (Quick Response) wykonane za pomocą urządzenia mobilnego. ikasa Aplikacja płatności mobilnych, umożliwiająca Użytkownikowi BE dokonanie płatności ikasa przy użyciu nośnika Płatności Mobilnych powiązanego z rachunkiem prowadzonym w polskich złotych, który został udostępniony w Bankowości Internetowej. MasterCard Mobile Aplikacja do pobrania ze sklepu internetowego (App Store, Google Play, Windows Phone Store lub BlackBerry App World), umożliwiająca dokonywanie płatności wybraną kartą płatniczą, za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz przy użyciu kodu mpin (4-cyfrowa kombinacja znaków, służąca do autoryzacji transakcji płatniczych w MasterCard Mobile), za usługi udostępnione w aplikacji. Ostatnia Wola Usługa dostępna w Bankowości Internetowej dla klientów Noble Bank, umożliwiająca Użytkownikowi BE zapisanie informacji, które w razie jego śmierci zostaną przekazane przez Bank wskazanym przez Użytkownika BE osobom. Pay By Get Funkcjonalność przeznaczona dla Użytkowników BE dokonujących zakupów przez Internet, polegająca na złożeniu polecenia przelewu z danymi przekazanymi przez podmiot zewnętrzny, świadczący usługi w zakresie płatności internetowych. Użytkownik BE nie ma możliwości zmiany danych przelewu, poza wskazaniem rachunku, prowadzonego w złotych polskich i udostępnionego w Bankowości Internetowej, z którego zostanie dokonany przelew. Skanuj i zapłać Polecenie przelewu złożone przez Użytkownika BE z wykorzystaniem skanera faktur udostępnionego w ramach Getin Point, w wypadku gdy dane niezbędne do prawidłowego wykonania polecenia przelewu pozyskiwane są w oparciu o zdjęcie kodu QR (Quick Response) lub kod kreskowy. Personal Net Worth Usługa dostępna w Bankowości Internetowej dla klientów Noble Bank, która umożliwia Użytkownikowi BE gromadzenie informacji o posiadanych przez niego aktywach / pasywach. Zachowaj resztę Usługa polegająca na tym, że każda bezgotówkowa transakcja z Rachunku Użytkownika BE, wykonana przez Użytkownika BE Kartą wydaną przez Bank, powoduje automatyczne obciążenie przez Bank Rachunku zarówno rzeczywistą kwotą transakcji, jak i dodatkową kwotą, o którą zostanie zaokrąglona wzwyż rzeczywista kwota transakcji i której maksymalna wysokość jest ustalana przez Użytkownika BE poprzez Bankowość Elektroniczną. Dodatkowa kwota jest automatycznie przelewana przez Bank na Konto Oszczędnościowe Skarbonka, prowadzone na rzecz Użytkownika BE.

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE )

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) 1 DEFINICJE 1. Autoryzacja potwierdzenie Dyspozycji złożonej przez Użytkownika BE w sposób określony w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE )

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) 1 DEFINICJE 1. Autoryzacja potwierdzenie Dyspozycji złożonej przez Użytkownika BE w sposób określony w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE )

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) 1 DEFINICJE 1. Autoryzacja potwierdzenie Dyspozycji złożonej przez Użytkownika BE w sposób określony w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) 1 DEFINICJE

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) 1 DEFINICJE Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) 1 DEFINICJE 1. Autoryzacja potwierdzenie Dyspozycji złożonej przez Użytkownika BE w sposób określony w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE )

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) 1 DEFINICJE 1. Autoryzacja potwierdzenie Dyspozycji złożonej przez Użytkownika BE w sposób określony w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku ( Regulamin )

Regulamin korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku ( Regulamin ) Regulamin korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku ( Regulamin ) Obowiązuje dla nowo zawieranych umów od 24.04.2014 r. Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto

Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto 1 Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaży premiowej Promocja dla klientów nc+konto (

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rodzaje rachunków opłat dla Serwisu telefonicznego HaloŚląski... 3 Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85-959

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Bankowość Internetowa Noble Banku służy do składania przez Klientów dyspozycji płatniczych, zakładania lokat

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie

Regulamin promocji Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaży premiowej Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1 Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy między Bankiem a Klientem w zakresie korzystania przez Klienta z Kanałów

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI VIDEO ADVISOR W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. DEFINICJE

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI VIDEO ADVISOR W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. DEFINICJE REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI VIDEO ADVISOR W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1) Autoryzacja potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych

Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych 1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich Bank BPH S.A. umożliwia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Bankowości Telefonicznej Getin Noble Banku SA

Regulamin świadczenia usługi Bankowości Telefonicznej Getin Noble Banku SA Regulamin świadczenia usługi Bankowości Getin Noble Banku SA I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i zakres świadczenia przez Getin Noble Bank SA usługi Bankowości na rzecz Użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się sprzedaż premiowa z nagrodami ( Promocja ) Rodzinnie czyli korzystnie! ( Regulamin ). 2. Organizatorem Promocji Rodzinnie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady przeprowadzenia sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE ( Regulamin ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera Zasady premiowania CashBack i inne promocje dla poszczególnych rodzajów kart płatniczych. obowiązujące:

Niniejszy dokument zawiera Zasady premiowania CashBack i inne promocje dla poszczególnych rodzajów kart płatniczych. obowiązujące: Niniejszy dokument zawiera Zasady premiowania CashBack i inne promocje dla poszczególnych rodzajów kart płatniczych. obowiązujące: - do 30 czerwca 2017 r. (włącznie), oraz - od 1 lipca 2017 r. 1/5 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin )

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia Usług Bankowości Elektronicznej

REGULAMIN świadczenia Usług Bankowości Elektronicznej REGULAMIN świadczenia Usług Bankowości Elektronicznej I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin świadczenia Usług Bankowości Elektronicznej, zwany dalej Regulaminem, określa warunki korzystania z Kanałów

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r.

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r. REGULAMIN Programu Łatwe Zarabianie Warszawa, sierpień 2016r. 1 Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank/Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 Autoryzacja Bank

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 Autoryzacja Bank Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. od dnia 23.07.2012 r. Postanowienia ogólne. Definicje

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi e-skok

Umowa o świadczenie usługi e-skok Umowa o świadczenie usługi e-skok zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Wielkopolską Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 13,kod pocztowy 60-242

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA Obowiązują od 19.05.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne. Definicje

Postanowienia Ogólne. Definicje 1 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin Promocji ) określa zasady i warunki na jakich odbywa się Promocja Zimowy Pakiet Korzyści. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj.

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem Promocji Oszczędzaj i zarabiaj (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Zakres przedmiotowy Promocji 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków Promocji Kapitalne Konto

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Promocji Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy zwanej dalej Promocją jest

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki obsługi Konta Inteligo w kanale mobilnym IKO w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA

Szczegółowe warunki obsługi Konta Inteligo w kanale mobilnym IKO w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA Szczegółowe warunki obsługi Konta Inteligo w kanale mobilnym IKO w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA Rozdział 1. Przedmiot Szczegółowych warunków, definicje oraz udostępnienie kanału mobilnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Mobilny maj

Regulamin Promocji Mobilny maj 1 1 Organizacja 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji z nagrodami Mobilny maj. 2. Organizatorem Promocji Mobilny maj ( Promocja ) jest Bank Zachodni WBK S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w restauracjach Sphinx 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej 3x więcej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Openonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 Autoryzacja Bank

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Openonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 Autoryzacja Bank Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Openonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. od dnia 23.07.2012 r. Postanowienia ogólne. Definicje

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zapremiuj konto. Rozdział I Postanowienia Ogólne

Regulamin Promocji Zapremiuj konto. Rozdział I Postanowienia Ogólne Regulamin Promocji Zapremiuj konto Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Zakres przedmiotowy Promocji 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków Promocji Zapremiuj konto. 2. Promocja Zapremiuj

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja 1 Regulamin promocji Energia w koncie 2015 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Energia w koncie 2015 ( Promocja ) 2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro

Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro REGULAMIN PROMOCJI Z mbankiem taniej na Allegro 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Promocja Z mbankiem taniej na Allegro zwana dalej Promocją, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla nowej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu Wygraj

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku. Postanowienia ogólne

Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku. Postanowienia ogólne Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają warunki realizacji Stałego doładowania wskazanego przez Zleceniodawcę

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem) Promocji Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Bank S.A. 1 Definicje

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Bank S.A. 1 Definicje Regulamin kart kredytowych Getin Noble Bank S.A. Regulamin kart kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Kredytu Gotówkowego (dalej Regulamin Kredytu ), określa zasady udzielania i spłaty SMART Kredytu Gotówkowego. Stanowi on integralną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata mobilna

Regulamin Promocji. Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata mobilna, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku Obowiązująca od dnia września 0 roku. Karty kredytowe MasterCard Czynność MasterCard

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Doładuj telefon w BZWBK24 mobile

Regulamin konkursu Doładuj telefon w BZWBK24 mobile 1 Regulamin konkursu Doładuj telefon w BZWBK24 mobile Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa tryb i zasady przeprowadzenia konkursu z nagrodami pod nazwą Doładuj telefon w BZWBK24 mobile.

Bardziej szczegółowo