ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR W.0050.200.2014 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2014 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 31 października 2014 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Lyski Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2013 r. poz. 330), art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Lyski zarządza, co następuje: 1. Wprowadzić instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Lyski, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Przekazać instrukcję, o której mowa w 1 pracownikom Urzędu Gminy Lyski celem stosowania Powierzyć wykonanie niniejszego zarządzenia Skarbnikowi Gminy Lyski. Tracą moc: 1. Zarządzenie nr W Wójta Gminy Lyski z dnia 31 lipca 2013 r. 2. Zarządzenie nr W Wójta Gminy Lyski z dnia 6 marca 2014 r. 3. Zarządzenie nr W Wójta Gminy Lyski z dnia 8 sierpnia 2014 r Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2014 r. Wójt Gminy Lyski Grzegorz Gryt Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 1

2 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr W Wójta Gminy Lyski z dnia 31 października 2014 roku INSTRUKCJA Obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Lyski 1 Instrukcja reguluje zasady sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Lyski Dokumentem (dowodem) księgowym nazywa się część odpowiednio opracowanych dokumentów, które stwierdzają dokonanie lub rozpoczęcie operacji gospodarczej i podlegają ewidencji księgowej. Dokumenty te są podstawą zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych w Urzędzie Gminy Lyski. 2. Prawidłowo, rzetelnie i starannie opracowane dokumenty księgowe, poza spełnieniem podstawowej roli jaką jest uzasadnienie zapisów księgowych, mają za zadanie: 1) stworzenie podstaw zarządzania, kontroli i badania działalności urzędu, szczególnie z punktu widzenia gospodarności i celowości dokonywanych operacji gospodarczych, 2) stworzenie podstaw do dochodzenia praw i do udowodnienia dopełnienia obowiązków Za prawidłowy uważa się dowód księgowy zawierający co najmniej: 1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego, 2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej, 3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych, 4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą także datę sporządzenia dowodu, 5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów, Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 1

3 6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. 2. Dowody księgowe (źródłowe) dzieli się na: 1) dowody księgowe obce takie jak: a) wystawione przez kontrahentów faktury, rachunki i faktury korygujące, b) inne dokumenty wystawione przez jednostki zewnętrzne takie jak wyciągi bankowe, dokumenty przelewów, potwierdzenia sald, noty księgowe, itp. 2) dowody księgowe własne takie jak: a) dowody księgowe własne zewnętrzne tj. przekazywane w oryginale na zewnątrz takie dokumenty jak: faktury sprzedaży, wszelkiego rodzaju deklaracje potwierdzenia sald, noty księgowe, b) dowody księgowe własne wewnętrzne tj. wystawiane w urzędzie takie doku nety jak: listy płac, polecenia księgowania, zestawienia dowodów księgowych przygotowane do zaksięgowania zapisem zbiorczym, itp., dotyczące operacji dokonywanych w ramach ksiąg rachunkowych prowadzonych w urzędzie. 3. Zestawienia dowodów księgowych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b powinny: 1) składać się z określenia jednostki wystawiającej, nazwy zestawienia, daty lub okresu, którego dotyczy, kwot do księgowania oraz podpisu osoby sporządzającej, 2) obejmować dowody wyrażające operacje gospodarcze dokonane wyłącznie w jednym okresie sprawozdawczym, 3) zapewnić sprawdzalne powiązanie ujętych w nich kwot z dowodami na podstawie których zostały sporządzane. 4. Polecenie księgowania sporządza się dla wyprostowania błędnego zapisu, otwarcia ksiąg, naliczenia kosztów w zakresie płac. 5. Dowód księgowy sporządza się w języku polskim. 6. Dowody księgowe powinny być wystawione w sposób staranny, czytelny i trwały. Podpis na dowodach składa się odręcznie atramentem lub długopisem. Dane na dowodach nie mogą być zamazywane, przepisywane, wycierane. Niedopuszczalne jest poprawianie dowodów księgowych obcych, a ujawnione w trakcie kontroli formalno rachunkowej i merytorycznej błędy w zewnętrznych dowodach źródłowych wymagają interwencji u wystawcy dokumentu. Błędy w dowodach własnych wewnętrznych poprawiane są przed dokonaniem księgowania przez skreślenie błędnej treści lub Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 2

4 kwoty z zachowaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb oraz wpisanie poprawnych danych, daty poprawki oraz podpisu osoby dokonującej poprawki. Błędy w dowodach własnych zewnętrznych poprawiane są w drodze sporządzenia korekty dokumentu. 7. Dowody księgowe powinny być sprawdzane pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym i na dowód tego podpisane przez osoby do tego upoważnione. Wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania, sprawdzania dowodów pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym oraz osoby dokonujące kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym, a także kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Upoważnienie osób wykazanych w załączniku nr 2 do zarządzenia wygasa z chwilą rozwiązania stosunku pracy Zapis w księgach rachunkowych prowadzonych przy użyciu komputera posiada automatycznie nadany numer pozycji, pod którą został wprowadzony do dziennika, a także dane pozwalające na ustalenie programu wprowadzenia danych i osoby zlecającej tę czynność. 2. Stwierdzone błędy w wprowadzonych zapisach komputerowych poprawia się przez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów, dokonywane tylko zapisami dodatnimi lub ujemnymi. Zapisy księgowe - stornujący i stornowany powinny być udokumentowane w sposób umożliwiający wzajemne powiązania między nimi. Zapisy stornujący i stornowany, mimo iż redukują się wzajemnie nie mogą zostać ukryte. 3. W razie ujawnienia błędów po zamknięciu miesiąca dozwolone są tylko korekty dokonywane w sposób określony w ust Zapisy w dzienniku prowadzone przy użyciu komputera muszą zapewnić: 1) ujmowanie w dzienniku wyłącznie zapisów sprawdzonych, 2) niemożność modyfikacji zbioru po zatwierdzeniu poza wprowadzeniem danych bieżących lub korekt dowodów księgowych, 3) automatyczną kontrolę ciągłości zapisów i przenoszenia obrotów, 4) wydruk dziennika w postaci kolejno numerowanych stron nie rzadziej niż na koniec każdego kolejnego miesiąca, Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 3

5 5) zapisy dokonane na kontach księgi głównej prowadzonej przy użyciu komputera dla sporządzenia na koniec każdego miesiąca zestawienia obrotów i sald Obieg projektów umów w urzędzie realizowany jest bezpośrednio między referatami organizacyjnymi biorącymi udział w procesie podpisywania. 2. W procesie parafowania projektu umowy biorą udział: 1) pracownik merytoryczny odpowiedzialny za przygotowanie i realizację umowy, 2) pracownik odpowiedzialny za zamówienia publiczne w urzędzie, 3) Radca Prawny, 4) Skarbnik Gminy (kontrasygnata). 3. O zawarciu umowy objętej obowiązkiem zgłoszenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pracownik odpowiedzialny za merytoryczną realizację umowy niezwłocznie informuje Referat Finansowy Obieg faktur i rachunków w urzędzie realizowany jest za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta (BOK), następnie zgodnie z obiegiem korespondencji przekazywane są na stanowiska merytoryczne, a docelowo do Referatu Finansowego. 2. Faktury i rachunki wpływające do urzędu rejestrowane są przez BOK w rejestrze dziennym. 3. Po zarejestrowaniu, faktury lub rachunki są przekazywane pracownikom odpowiedzialnym za merytoryczną realizację wydatku w celu ich weryfikacji i opisania, w tym w szczególności: 1) sprawdzenia pod względem merytorycznym, 2) określenia trybu realizacji zamówienia w kontekście Prawa zamówień publicznych oraz wpis do rejestru, 3) uzasadnienia dokonania wydatku (opis) oraz zakwalifikowania do wydatków strukturalnych. 4. Faktury i rachunki sprawdzone pod względem merytorycznym oraz opisane w odpowiedni sposób przekazywane są do Referatu Finansowego do sprawdzenia pod względem formalno rachunkowym, określenia klasyfikacji budżetowej wydatku, księgowania zobowiązania, rejestracji zaangażowania oraz do dokonania płatności Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 4

6 i księgowania. W celu zmniejszenia pracochłonności, do dokonania dekretacji dowodu księgowego, dopuszcza się stosowanie pieczątki z odpowiednimi rubrykami. 5. W ewidencji księgowej zobowiązań dotyczącej danego okresu sprawozdawczego ujmuje się faktury i rachunki pod datą wpływu do Referatu Finansowego. Wyjątek stanowią faktury i rachunki, które wpłynęły do urzędu do dnia 5- tego następnego miesiąca, a dotyczą poprzedniego okresu sprawozdawczego. W takim przypadku ujmowane są na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło zdarzenie. 6. Referat Finansowy oznacza zakupione urządzenia (sprzęt) mieszczące się w urzędzie. 7. Referaty urzędu uczestniczące w obiegu faktur i rachunków zobowiązane są do przestrzegania rygoru terminu płatności faktur i rachunków oraz przekazywania ich do kolejnego etapu dekretacji bez zbędnej zwłoki, nie później niż 5 dni od daty wpływu do urzędu. 8. W przypadku zarządzenia Wójta Gminy Lyski w sprawie zmiany budżetu na dany rok w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy wymagane jest potwierdzenie odbioru dokumentu. Potwierdzenie przechowywane jest u Skarbnika Gminy. 9. Polecenie wyjazdu służbowego delegacje podpisywane są przez Wójta Gminy lub Zastępcę Wójta Gminy, Sekretarza Gminy lub Kierowników Referatów i rejestrowane w rejestrze delegacji na stanowisku ds. kadr. Użycie własnego samochodu pracownika do celów służbowych poza obręb wymaga akceptacji Wójta Gminy lub Zastępcy Wójta Gminy, Sekretarza Gminy lub Kierowników Referatów, poprzez wyrażenie zgody na druku delegacji o zezwolenie na odbycie podróży własnym samochodem. Rozliczenie się pracownika z odbytej podróży winno nastąpić w ciągu 14 dni od jej zakończenia. Delegacje składa się w Referacie Finansowym, gdzie po sprawdzeniu pod względem formalno rachunkowym następuje wypłata. 10. Dokumentacja płacowa: 1) Podstawowym dokumentem stwierdzającym wypłatę z funduszu płac urzędu (jak i wypłatę zasiłków z tytułu przysługujących pracownikom świadczeń z ubezpieczenia społecznego) jest lista płac. Lista płac sporządzana jest przez Referat Finansowy urzędu, 2) W celu prawidłowego udokumentowania wysokości wynagrodzeń osobowych prowadzona jest następująca dokumentacja: a) Dla pracowników zatrudnionych w urzędzie na podstawie umowy o pracę umowa o pracę, lista płac, roczna karta wynagrodzeń, Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 5

7 b) Dla osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło) stosowna umowa i rachunek wystawiony przez zleceniobiorcę lub przyjmującego zamówienie. 3) Listy płac sporządzane są w formie komputerowej, w jednym egzemplarzu, za wyjątkiem: a) listy płac pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, gdzie kopię listy płac przesyła się do Powiatowego Urzędu Pracy, w celu uzyskania refundacji wypłaconych wynagrodzeń, b) listy płac wypłat dokonanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 4) Dowodami źródłowymi, będącymi podstawą sporządzenia listy płac są w szczególności: a) umowa o pracę, b) zmiana umowy o pracę, c) w przypadku rozwiązania umowy o pracę, pisma zawierającego informację o konieczności wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, d) wnioski premiowe, pisma określające wysokość dodatków funkcyjnych i specjalnych, pisma określające wysokość nagród, e) rachunek za wykonywaną pracę, f) inne dokumenty mające wpływ na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia (np. zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, karta wysługi lat). 5) Umowę o pracę, zmianę umowy o pracę oraz rozwiązanie umowy o pracę sporządza pracownik merytoryczny na stanowisku ds. kadr w trzech egzemplarzach po jednym dla: pracownika, kadr, księgowości budżetowej, 6) Do systemu komputerowego wprowadzane są informacje przez pracownika ds. finansowo płacowych, dotyczące absencji pracowników takie jak: wynagrodzenie chorobowe, wszelkiego rodzaju zasiłki, opieki, urlopy bezpłatne i okolicznościowe, 7) Stosownych obliczeń potrąceń oraz ustalenia wynagrodzenia dokonuje również pracownik Referatu Finansowego sporządzający listy płac. Tryb wypłaty zasiłków przysługujących pracownikom z tytułu ubezpieczenia społecznego regulują odrębne przepisy, 8) Listy płac powinny być podpisane przez: a) osobę sporządzającą, Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 6

8 b) Skarbnika Gminy lub upoważnioną osobę, c) Wójta Gminy (Zastępcę Wójta Gminy, Sekretarza Gminy), 9) Listy płac po podpisaniu przez wyżej wymienione osoby służą do dokonania wypłaty gotówkowej, poprzez przygotowanie dowodu wypłaty KW lub bezgotówkowej, poprzez przygotowanie przelewów na rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe pracowników 10) W stosunku do prac doraźnych zawierane są umowy na pracę zleconą (umowa zlecenie, umowa o dzieło). Umowę zlecenie, umowę o dzieło sporządza pracownik właściwy merytorycznie. Umowy zlecenie i umowy o dzieło składane są w Referacie Finansowym do 3 dni od dnia ich zawarcia, gdzie pracownik ds. finansowo płacowych dokonuje zgłoszenia ubezpieczonego do Zakładu Usług Społecznych. Rachunki za wykonaną umowę zlecenie lub umowę o dzieło powinny zawierać adnotację o sprawdzeniu dowodu pod względem merytorycznym i formalnym oraz informację dotyczącą ponoszonego wydatku tzn. określenie klasyfikacji budżetowej. Umowy zlecenie i umowy o dzieło podpisuje Wójt Gminy jednoosobowo lub Zastępca Wójta Gminy jednoosobowo lub Sekretarz Gminy jednoosobowo oraz zleceniobiorca, kontrasygnuje Skarbnik Gminy lub inna osoba upoważniona przez Skarbnika Gminy, 11) Dokumenty stanowiące podstawę do sporządzenia listy płac, przekazywane są do Referatu Finansowego w terminie do 25- tego każdego miesiąca za dany miesiąc. 12) W listach płac dopuszczalne jest w szczególności dokonywanie następujących potrąceń: a) należności egzekwowanych z tytułu ciążących na pracownikach zobowiązaniach alimentacyjnych, b) należności egzekwowanych na podstawie innych tytułów wykonawczych, c) pobranych zaliczek przez pracownika, d) innych potrąceń za pisemną zgodą pracownika, e) kar pieniężnych wymierzonych przez pracodawcę, do wysokości określonej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 13) Na podstawie list wynagrodzeń podpisanych przez osoby wymienione w pkt 8 dokonywane są przelewy na rachunki bankowe pracowników urzędu. 14) Dokonanie przelewu wynagrodzeń powinno nastąpić w terminie wynikającym z obowiązującego w urzędzie regulaminu pracy. Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 7

9 15) Pracownik sporządzający listy płac, sporządza zestawienie, ujmując w nim wszystkie wypłaty danego miesiąca; zestawienie jest podstawą podziału płac na poszczególne rodzaje kosztów; na podstawie zbiorczego zestawienia list płac sporządzane jest polecenie księgowania, które umożliwia dokonanie zapisów na odpowiednich kontach syntetycznych i analitycznych. 16) Po dokonaniu przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników urzędu sporządzane są wydruki z programu płacowego tzw. pasek. Ponadto drukowane są dla pracowników dokumenty ZUS RMUA Dowodami bankowymi są: 1) dowód wpłaty, 2) dowód wypłaty, 3) polecenie przelewu, 4) wyciągi z rachunków bankowych, 5) zrealizowane przez bank polecenie przelewu własne lub obce. 2. Wszystkie wpłaty na rachunek własny lub obcy do banku dokonywane są przy pomocy specjalnych druków Dowód wpłaty. 3. Dowody wypłaty (KW) winny być wystawiane w Referacie Finansowym w trzech egzemplarzach dwa przekazuje się do banku, a jeden pozostaje w bloczku KW, jako druk ścisłego zarachowania. Dowody wypłaty podpisywane są przez osoby wykazane w karcie wzorów podpisów złożonej w banku. 4. Podstawą do sporządzenia przelewu powinien być oryginał dokumentu podlegający zapłacie. Polecenie przelewu dokonywane jest drogą elektroniczną, sporadycznie w wersji papierowej, wystawione przez pracownika Referatu Finansowego w dwóch egzemplarzach dla banku obcego, natomiast w czterech egzemplarzach dla banku własnego, które po podpisaniu przez upoważnione osoby składa się w banku. Po zrealizowaniu przelewu urząd otrzymuje wraz z wyciągiem bankowym ostatni egzemplarz przelewu. 5. Otrzymane z banku wyciągi z rachunków bankowych są sprawdzane przez pracownika Referatu Finansowego, co do zgodności z załączonymi do nich dokumentami. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy pisemnie je uzgodnić z oddziałem banku prowadzącego rachunek. W przypadku przelewów dokonanych Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 8

10 w wersji elektronicznej bank nie dołącza dokumentów źródłowych. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych jest zapis operacji na wyciągu bankowym. 6. Dekretacja dowodów księgowych: 1) Dekretacja dowodów księgowych polega na wskazaniu kont syntetycznych, na jakich dowód będzie zaksięgowany z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej właściwiej dla danej operacji gospodarczej, 2) Nie stosuje się klasyfikacji budżetowej w stosunku do operacji księgowych dotyczących procesów gospodarczych, których źródłem finansowania są środki pozabudżetowe. W szczególności dotyczy to środków PFRON, środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłaty za wyszkolenie młodocianych pracowników, dokonując dekretacji dowodów źródłowych w powyższym przypadku należy wskazać odpowiednie konta, 3) Nie stosuje się klasyfikacji w stosunku do operacji księgowych dotyczących procesów gospodarczych dokonywanych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dokonując dekretacji dowodów źródłowych w powyższym przypadku należy wskazać odpowiednie konta syntetyczne, 4) Nie stosuje się klasyfikacji w stosunku do operacji księgowych dotyczących zasileń oraz dochodów jednostek, spłat kredytów i pożyczek, wpływów z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego, sum do wyjaśnienia, wypłaconych zaliczek pracownikom, 5) W celu zmniejszenia pracochłonności, do dokonania dekretacji dowodu księgowego, dopuszcza się stosowanie pieczątki z odpowiednimi rubrykami, 6) Dekretacja dokumentów księgowych podlegających ewidencji w organie może podlegać na wskazaniu kont oraz klasyfikacji budżetowej w prawym górnym rogu dokumentu, 7) Poszczególne dowody oznacza się kolejnym numerem (pozycją) w związku z koniecznością zapewnienia kontroli prawidłowości zapisów dokonywanych w księgach rachunkowych. Na dokumentach źródłowych stanowiących załączniki do wyciągu bankowego wpisuje się taki sam numer, jak na wyciągu bankowym, 8) Obowiązki związane z dekretacją dowodów źródłowych dokonywane są w Referacie Finansowym. 7. Podpis głównego księgowego na dowodzie źródłowym stanowi dowód, iż: Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 9

11 1) nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości merytorycznej tej operacji i jej zgodności z prawem, 2) nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów, dotyczących tej operacji, 3) zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki. 8. Główny księgowy, w razie ujawnienia nieprawidłowości w przedstawionych do kontroli dokumentach, zwraca je do właściwego referatu, a w razie nie usunięcia nieprawidłowości odmawia jego podpisania Pracownikom mogą być udzielane zaliczki na zakup materiałów, wyposażenia oraz dokonania opłat w związku z czynnościami służbowymi. 2. Rozliczenie zaliczki na zakup musi nastąpić w terminie 30 dni od daty pobrania, nie później niż do dnia 20 grudnia w danym roku budżetowym oraz niezwłocznie przed ustaniem stosunku służbowego. 3. Zaliczki udzielane na podróże służbowe winny być rozliczane terminie 14 dni po zakończeniu podróży służbowej. 4. Jeżeli zaliczka pobrana przez pracownika nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika, a do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane dalsze zaliczki Ewidencję środków trwałych i wyposażenia Urzędu Gminy Lyski prowadzi się na kartach Środki trwałe. Ewidencję pozostałych środków trwałych (przedmioty nietrwałe) prowadzi się w księgach inwentarzowych. Zapisów w ewidencji dokonuje się na podstawie uprzednio zaksięgowanych w syntetyce dowodów księgowych, takich jak: OT, LT, PT, LN i przyjęć pozostałych środków trwałych, przekazanych przez właściwe w przedmiotowej sprawie referaty organizacyjne. 2. Inwentaryzacja oraz obieg dokumentów dotyczących inwentaryzacji określone zostały w odrębnym zarządzeniu Wójta Gminy Lyski. 3. Dowody księgowe używane w związku z gospodarką środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi: Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 10

12 1) przyjęcie środka trwałego w używanie oryginał (symbol OT), 2) protokół zdawczo odbiorczy oryginał (symbol PT), 3) likwidacja środka trwałego oryginał (symbol LT), 4) likwidacja pozostałych środków trwałych oryginał (symbol LN), 5) przyjęcie pozostałych środków trwałych, 6) polecenie księgowania umorzeń i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku trwałego oryginał, 7) protokół potwierdzający fizyczną likwidację środka trwałego oryginał. 4. W związku z koniecznością ustalenia należności za świadczone usługi jak również (odpłatne i nieodpłatne) przekazywanie składników majątkowych urzędu, właściwy w przedmiotowej sprawie referat organizacyjny sporządza w dwóch egzemplarzach stosowny dowód księgowy protokół przekazania, z którego jeden po podpisaniu przez upoważnione osoby przesyłany jest do adresata, natomiast drugi przekazywany jest do Referatu Finansowego. 5. Dowody księgowe dotyczące środków trwałych przekazywane są do Referatu Finansowego przez właściwy w przedmiotowej sprawie referat organizacyjny w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia, które wymaga wystąpienia dokumentu księgowego dotyczącego środków trwałych (m.in. zakończenia inwestycji, oddania do użytkowania) Dokumenty księgowe płacowe przechowywane są w urzędzie według kategorii archiwizowania określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67) Referaty urzędu dokonujące transakcji sprzedaży lub świadczące usługi podlegające opodatkowaniu VAT, zobowiązane są dostarczania dokumentów do 7 dni od dnia zdarzenia, celem wystawienia faktur oraz wpisania ich do rejestru. W Referacie Finansowym obowiązuje numeracja chronologiczna, dla ułatwienia identyfikacji faktur można stosować dodatkowo znacznik literowy. Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 11

13 2. Fakturę wystawia się nabywcy, który jest podatnikiem podatku VAT. Osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej wystawiane są faktury na ich żądanie. 3. Faktury wystawia się zgodnie z terminem powstania obowiązku podatkowego, od momentu wydania towaru, sprzedaży lub wykonania usługi albo w terminie określonym w umowie. 4. Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać minimum: 1) datę jej wystawienia, 2) kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę, 3) imiona, nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, 4) numer za pomocą którego podatnik i nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku, 5) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, 6) nazwę towaru lub usługi, 7) miarę i ilość (liczbę) sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług, 8) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto), 9) kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, 10) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto), 11) stawkę podatku, 12) sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną z podatku, 13) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, 14) kwotę należności ogółem. 5. Faktury wystawiane są w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, kopia zostaje w Referacie Finansowym. Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 12

14 6. Osoby upoważnione do wystawiania i odbioru faktur VAT wyznaczone są odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Lyski Referat Finansowy zobowiązany jest do: 1) prowadzenia rejestru w zakresie działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży i zakupów, 2) do wypełniania i składania w Urzędzie Skarbowym w Rybniku deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług za okresy miesięczne w terminie do 25- tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na druku VAT 7 Deklaracja dla podatku od towarów i usług Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów Urzędu Gminy Lyski przyjmują do wiadomości wszyscy pracownicy Urzędu Gminy potwierdzając swoim podpisem. Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 13

15 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr W Wójta Gminy Lyski z dnia 31października 2014 roku Wzory podpisów osób odpowiedzialnych za sprawdzenie i zatwierdzenie dowodów księgowych 1. Osoby zatwierdzające dowody księgowe Nazwisko i Imię Podpis Gryt Grzegorz Mrozek Krzysztof Czogała Katarzyna 2. Osoby sprawdzające dowody księgowe pod względem merytorycznym: Nazwisko i Imię Podpis Bluszcz Bożena Brzenczek Janina Czogała Katarzyna Czogała Anna Dronszczyk Beata Duda Małgorzata Dudek Joanna Fojcik Knura Dominika Gajer Agnieszka Górecka Elżbieta Gryt Grzegorz Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 1

16 Halama Barbara Herok Ewa Jakubczyk Iwona Jezusek Gacka Barbara Kałusek Seweryn Karkut Milena Kieś Urszula Kluczniok Krzysztof Kondziołka Bożena Kotula Magdalena Kudio Katarzyna Kura Dorota Liskowiak Irena Machnik Janina Mandrysz Damian Martuszewska Irena Maszkiewicz Magdalena Michta Karol Miera Krzysztof Mrozek Krzysztof Mrusek Patrycja Niewrzoł Kornelia Piecha Mateusz Porwoł Grzegorz Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 2

17 Pszczółka Laura Puzynowska Szczyra Alina Raszczyk Małgorzata Siodmok Kornelia Skowronek Aleksandra Skwarski Jerzy Sobeczko Ewelina Swaczyna Karolina Teodorowicz Ewelina Walencinowicz Aneta Wiechuła Bogusława Zachlod Grażyna Zdziebczok Weronika 3. Osoby sprawdzające dowody księgowe pod względem formalno rachunkowym: Nazwisko i Imię Podpis Halama Barbara Jakubczyk Iwona Jezusek Gacka Barbara Machnik Janina Maszkiewicz Magdalena Skowronek Aleksandra Swaczyna Karolina Zachlod Grażyna Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 3

18 4. Osoby dokonujące wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym, a także kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji: Nazwisko i Imię Podpis Zdziebczok Weronika Osoba upoważniona przez Skarbnika Gminy zgodnie z imiennym upoważnieniem Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 4

ZARZĄDZENIE NR 128/07

ZARZĄDZENIE NR 128/07 ZARZĄDZENIE NR 128/07 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4968/2014

Zarządzenie Nr 4968/2014 Zarządzenie Nr 4968/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2014 roku w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz innych dokumentów Na podstawie art. 10 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR A 2 /09

ZARZADZENIE NR A 2 /09 ZARZADZENIE NR A 2 /09 Dyrektora Sadu Okregowego w Warszawie z dnia ) ~ l)'y1o..~'cv 2009 r. w sprawie Instrukcji obiegu dowodów finansowo-ksiegowych i procedury ich kontroli w Sadzie Okregowym w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania.

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH W WOJEWODZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE Spis treści ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYDATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW Załącznik do Uchwały Nr 69/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2009 r. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Przedmiot Instrukcji Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do zarządzenia nr R.0210.13.15 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do zarządzenia nr R/0210/ /11 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWOKSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn BIULETYN wspó finansowany

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Zasady ewidencji środków 1 1. Dochody z funduszy pomocowych stanowią dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji księgowej. Na podstawie art. 40 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz.

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz. Rozdział I - Obsługa bankowa 1. Kompleksową obsługę bankową dla budżetu miasta oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta Mława, zgodnie z zawartą umową z dnia 15 grudnia 2010r. prowadzi Polski Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2013 WRAZ Z KOMEN EKSPERT Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2015 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 15 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Centralnego Biura Antykorupcyjnego Na podstawie 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie zasad rozliczania dotacji/pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wytyczne w zakresie zasad rozliczania dotacji/pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wytyczne w zakresie zasad rozliczania dotacji/pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1. Wstęp - Rozliczanie pożyczki/dotacji w NFOSiGW. Dokumenty przedkładane do rozliczenia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 30 Dyrektora Gimnazjum nr 3 Im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad. Na podstawie 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I WSTĘP ROZDZIAŁ II ROK OBROTOWY I OKRESY SPRAWOZDAWCZE

ROZDZIAŁ I WSTĘP ROZDZIAŁ II ROK OBROTOWY I OKRESY SPRAWOZDAWCZE ROZDZIAŁ I WSTĘP 1 Określenia użyte w niniejszych ustaleniach oznaczają: ustawa - ustawa z 29 września 1994r. o rachunkowości (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zmianami), ordynacja ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

6 Zatwierdzenie dokumentu Rektor lub upoważniona przez niego osoba

6 Zatwierdzenie dokumentu Rektor lub upoważniona przez niego osoba II. Wykaz dokumentów stosowanych do rozliczania projektów realizowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych oraz innych środków europejskich i międzynarodowych 1. Formularz zgłoszeniowy projektu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2. Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1, INFORMACJE OGÓLNE Generator wniosku o płatność Beneficjent

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 34 / 2006 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 27 grudnia 2006r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I. Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo