ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR W.0050.200.2014 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2014 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 31 października 2014 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Lyski Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2013 r. poz. 330), art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Lyski zarządza, co następuje: 1. Wprowadzić instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Lyski, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Przekazać instrukcję, o której mowa w 1 pracownikom Urzędu Gminy Lyski celem stosowania Powierzyć wykonanie niniejszego zarządzenia Skarbnikowi Gminy Lyski. Tracą moc: 1. Zarządzenie nr W Wójta Gminy Lyski z dnia 31 lipca 2013 r. 2. Zarządzenie nr W Wójta Gminy Lyski z dnia 6 marca 2014 r. 3. Zarządzenie nr W Wójta Gminy Lyski z dnia 8 sierpnia 2014 r Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2014 r. Wójt Gminy Lyski Grzegorz Gryt Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 1

2 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr W Wójta Gminy Lyski z dnia 31 października 2014 roku INSTRUKCJA Obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Lyski 1 Instrukcja reguluje zasady sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Lyski Dokumentem (dowodem) księgowym nazywa się część odpowiednio opracowanych dokumentów, które stwierdzają dokonanie lub rozpoczęcie operacji gospodarczej i podlegają ewidencji księgowej. Dokumenty te są podstawą zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych w Urzędzie Gminy Lyski. 2. Prawidłowo, rzetelnie i starannie opracowane dokumenty księgowe, poza spełnieniem podstawowej roli jaką jest uzasadnienie zapisów księgowych, mają za zadanie: 1) stworzenie podstaw zarządzania, kontroli i badania działalności urzędu, szczególnie z punktu widzenia gospodarności i celowości dokonywanych operacji gospodarczych, 2) stworzenie podstaw do dochodzenia praw i do udowodnienia dopełnienia obowiązków Za prawidłowy uważa się dowód księgowy zawierający co najmniej: 1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego, 2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej, 3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych, 4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą także datę sporządzenia dowodu, 5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów, Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 1

3 6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. 2. Dowody księgowe (źródłowe) dzieli się na: 1) dowody księgowe obce takie jak: a) wystawione przez kontrahentów faktury, rachunki i faktury korygujące, b) inne dokumenty wystawione przez jednostki zewnętrzne takie jak wyciągi bankowe, dokumenty przelewów, potwierdzenia sald, noty księgowe, itp. 2) dowody księgowe własne takie jak: a) dowody księgowe własne zewnętrzne tj. przekazywane w oryginale na zewnątrz takie dokumenty jak: faktury sprzedaży, wszelkiego rodzaju deklaracje potwierdzenia sald, noty księgowe, b) dowody księgowe własne wewnętrzne tj. wystawiane w urzędzie takie doku nety jak: listy płac, polecenia księgowania, zestawienia dowodów księgowych przygotowane do zaksięgowania zapisem zbiorczym, itp., dotyczące operacji dokonywanych w ramach ksiąg rachunkowych prowadzonych w urzędzie. 3. Zestawienia dowodów księgowych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b powinny: 1) składać się z określenia jednostki wystawiającej, nazwy zestawienia, daty lub okresu, którego dotyczy, kwot do księgowania oraz podpisu osoby sporządzającej, 2) obejmować dowody wyrażające operacje gospodarcze dokonane wyłącznie w jednym okresie sprawozdawczym, 3) zapewnić sprawdzalne powiązanie ujętych w nich kwot z dowodami na podstawie których zostały sporządzane. 4. Polecenie księgowania sporządza się dla wyprostowania błędnego zapisu, otwarcia ksiąg, naliczenia kosztów w zakresie płac. 5. Dowód księgowy sporządza się w języku polskim. 6. Dowody księgowe powinny być wystawione w sposób staranny, czytelny i trwały. Podpis na dowodach składa się odręcznie atramentem lub długopisem. Dane na dowodach nie mogą być zamazywane, przepisywane, wycierane. Niedopuszczalne jest poprawianie dowodów księgowych obcych, a ujawnione w trakcie kontroli formalno rachunkowej i merytorycznej błędy w zewnętrznych dowodach źródłowych wymagają interwencji u wystawcy dokumentu. Błędy w dowodach własnych wewnętrznych poprawiane są przed dokonaniem księgowania przez skreślenie błędnej treści lub Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 2

4 kwoty z zachowaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb oraz wpisanie poprawnych danych, daty poprawki oraz podpisu osoby dokonującej poprawki. Błędy w dowodach własnych zewnętrznych poprawiane są w drodze sporządzenia korekty dokumentu. 7. Dowody księgowe powinny być sprawdzane pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym i na dowód tego podpisane przez osoby do tego upoważnione. Wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania, sprawdzania dowodów pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym oraz osoby dokonujące kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym, a także kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Upoważnienie osób wykazanych w załączniku nr 2 do zarządzenia wygasa z chwilą rozwiązania stosunku pracy Zapis w księgach rachunkowych prowadzonych przy użyciu komputera posiada automatycznie nadany numer pozycji, pod którą został wprowadzony do dziennika, a także dane pozwalające na ustalenie programu wprowadzenia danych i osoby zlecającej tę czynność. 2. Stwierdzone błędy w wprowadzonych zapisach komputerowych poprawia się przez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów, dokonywane tylko zapisami dodatnimi lub ujemnymi. Zapisy księgowe - stornujący i stornowany powinny być udokumentowane w sposób umożliwiający wzajemne powiązania między nimi. Zapisy stornujący i stornowany, mimo iż redukują się wzajemnie nie mogą zostać ukryte. 3. W razie ujawnienia błędów po zamknięciu miesiąca dozwolone są tylko korekty dokonywane w sposób określony w ust Zapisy w dzienniku prowadzone przy użyciu komputera muszą zapewnić: 1) ujmowanie w dzienniku wyłącznie zapisów sprawdzonych, 2) niemożność modyfikacji zbioru po zatwierdzeniu poza wprowadzeniem danych bieżących lub korekt dowodów księgowych, 3) automatyczną kontrolę ciągłości zapisów i przenoszenia obrotów, 4) wydruk dziennika w postaci kolejno numerowanych stron nie rzadziej niż na koniec każdego kolejnego miesiąca, Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 3

5 5) zapisy dokonane na kontach księgi głównej prowadzonej przy użyciu komputera dla sporządzenia na koniec każdego miesiąca zestawienia obrotów i sald Obieg projektów umów w urzędzie realizowany jest bezpośrednio między referatami organizacyjnymi biorącymi udział w procesie podpisywania. 2. W procesie parafowania projektu umowy biorą udział: 1) pracownik merytoryczny odpowiedzialny za przygotowanie i realizację umowy, 2) pracownik odpowiedzialny za zamówienia publiczne w urzędzie, 3) Radca Prawny, 4) Skarbnik Gminy (kontrasygnata). 3. O zawarciu umowy objętej obowiązkiem zgłoszenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pracownik odpowiedzialny za merytoryczną realizację umowy niezwłocznie informuje Referat Finansowy Obieg faktur i rachunków w urzędzie realizowany jest za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta (BOK), następnie zgodnie z obiegiem korespondencji przekazywane są na stanowiska merytoryczne, a docelowo do Referatu Finansowego. 2. Faktury i rachunki wpływające do urzędu rejestrowane są przez BOK w rejestrze dziennym. 3. Po zarejestrowaniu, faktury lub rachunki są przekazywane pracownikom odpowiedzialnym za merytoryczną realizację wydatku w celu ich weryfikacji i opisania, w tym w szczególności: 1) sprawdzenia pod względem merytorycznym, 2) określenia trybu realizacji zamówienia w kontekście Prawa zamówień publicznych oraz wpis do rejestru, 3) uzasadnienia dokonania wydatku (opis) oraz zakwalifikowania do wydatków strukturalnych. 4. Faktury i rachunki sprawdzone pod względem merytorycznym oraz opisane w odpowiedni sposób przekazywane są do Referatu Finansowego do sprawdzenia pod względem formalno rachunkowym, określenia klasyfikacji budżetowej wydatku, księgowania zobowiązania, rejestracji zaangażowania oraz do dokonania płatności Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 4

6 i księgowania. W celu zmniejszenia pracochłonności, do dokonania dekretacji dowodu księgowego, dopuszcza się stosowanie pieczątki z odpowiednimi rubrykami. 5. W ewidencji księgowej zobowiązań dotyczącej danego okresu sprawozdawczego ujmuje się faktury i rachunki pod datą wpływu do Referatu Finansowego. Wyjątek stanowią faktury i rachunki, które wpłynęły do urzędu do dnia 5- tego następnego miesiąca, a dotyczą poprzedniego okresu sprawozdawczego. W takim przypadku ujmowane są na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło zdarzenie. 6. Referat Finansowy oznacza zakupione urządzenia (sprzęt) mieszczące się w urzędzie. 7. Referaty urzędu uczestniczące w obiegu faktur i rachunków zobowiązane są do przestrzegania rygoru terminu płatności faktur i rachunków oraz przekazywania ich do kolejnego etapu dekretacji bez zbędnej zwłoki, nie później niż 5 dni od daty wpływu do urzędu. 8. W przypadku zarządzenia Wójta Gminy Lyski w sprawie zmiany budżetu na dany rok w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy wymagane jest potwierdzenie odbioru dokumentu. Potwierdzenie przechowywane jest u Skarbnika Gminy. 9. Polecenie wyjazdu służbowego delegacje podpisywane są przez Wójta Gminy lub Zastępcę Wójta Gminy, Sekretarza Gminy lub Kierowników Referatów i rejestrowane w rejestrze delegacji na stanowisku ds. kadr. Użycie własnego samochodu pracownika do celów służbowych poza obręb wymaga akceptacji Wójta Gminy lub Zastępcy Wójta Gminy, Sekretarza Gminy lub Kierowników Referatów, poprzez wyrażenie zgody na druku delegacji o zezwolenie na odbycie podróży własnym samochodem. Rozliczenie się pracownika z odbytej podróży winno nastąpić w ciągu 14 dni od jej zakończenia. Delegacje składa się w Referacie Finansowym, gdzie po sprawdzeniu pod względem formalno rachunkowym następuje wypłata. 10. Dokumentacja płacowa: 1) Podstawowym dokumentem stwierdzającym wypłatę z funduszu płac urzędu (jak i wypłatę zasiłków z tytułu przysługujących pracownikom świadczeń z ubezpieczenia społecznego) jest lista płac. Lista płac sporządzana jest przez Referat Finansowy urzędu, 2) W celu prawidłowego udokumentowania wysokości wynagrodzeń osobowych prowadzona jest następująca dokumentacja: a) Dla pracowników zatrudnionych w urzędzie na podstawie umowy o pracę umowa o pracę, lista płac, roczna karta wynagrodzeń, Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 5

7 b) Dla osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło) stosowna umowa i rachunek wystawiony przez zleceniobiorcę lub przyjmującego zamówienie. 3) Listy płac sporządzane są w formie komputerowej, w jednym egzemplarzu, za wyjątkiem: a) listy płac pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, gdzie kopię listy płac przesyła się do Powiatowego Urzędu Pracy, w celu uzyskania refundacji wypłaconych wynagrodzeń, b) listy płac wypłat dokonanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 4) Dowodami źródłowymi, będącymi podstawą sporządzenia listy płac są w szczególności: a) umowa o pracę, b) zmiana umowy o pracę, c) w przypadku rozwiązania umowy o pracę, pisma zawierającego informację o konieczności wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, d) wnioski premiowe, pisma określające wysokość dodatków funkcyjnych i specjalnych, pisma określające wysokość nagród, e) rachunek za wykonywaną pracę, f) inne dokumenty mające wpływ na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia (np. zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, karta wysługi lat). 5) Umowę o pracę, zmianę umowy o pracę oraz rozwiązanie umowy o pracę sporządza pracownik merytoryczny na stanowisku ds. kadr w trzech egzemplarzach po jednym dla: pracownika, kadr, księgowości budżetowej, 6) Do systemu komputerowego wprowadzane są informacje przez pracownika ds. finansowo płacowych, dotyczące absencji pracowników takie jak: wynagrodzenie chorobowe, wszelkiego rodzaju zasiłki, opieki, urlopy bezpłatne i okolicznościowe, 7) Stosownych obliczeń potrąceń oraz ustalenia wynagrodzenia dokonuje również pracownik Referatu Finansowego sporządzający listy płac. Tryb wypłaty zasiłków przysługujących pracownikom z tytułu ubezpieczenia społecznego regulują odrębne przepisy, 8) Listy płac powinny być podpisane przez: a) osobę sporządzającą, Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 6

8 b) Skarbnika Gminy lub upoważnioną osobę, c) Wójta Gminy (Zastępcę Wójta Gminy, Sekretarza Gminy), 9) Listy płac po podpisaniu przez wyżej wymienione osoby służą do dokonania wypłaty gotówkowej, poprzez przygotowanie dowodu wypłaty KW lub bezgotówkowej, poprzez przygotowanie przelewów na rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe pracowników 10) W stosunku do prac doraźnych zawierane są umowy na pracę zleconą (umowa zlecenie, umowa o dzieło). Umowę zlecenie, umowę o dzieło sporządza pracownik właściwy merytorycznie. Umowy zlecenie i umowy o dzieło składane są w Referacie Finansowym do 3 dni od dnia ich zawarcia, gdzie pracownik ds. finansowo płacowych dokonuje zgłoszenia ubezpieczonego do Zakładu Usług Społecznych. Rachunki za wykonaną umowę zlecenie lub umowę o dzieło powinny zawierać adnotację o sprawdzeniu dowodu pod względem merytorycznym i formalnym oraz informację dotyczącą ponoszonego wydatku tzn. określenie klasyfikacji budżetowej. Umowy zlecenie i umowy o dzieło podpisuje Wójt Gminy jednoosobowo lub Zastępca Wójta Gminy jednoosobowo lub Sekretarz Gminy jednoosobowo oraz zleceniobiorca, kontrasygnuje Skarbnik Gminy lub inna osoba upoważniona przez Skarbnika Gminy, 11) Dokumenty stanowiące podstawę do sporządzenia listy płac, przekazywane są do Referatu Finansowego w terminie do 25- tego każdego miesiąca za dany miesiąc. 12) W listach płac dopuszczalne jest w szczególności dokonywanie następujących potrąceń: a) należności egzekwowanych z tytułu ciążących na pracownikach zobowiązaniach alimentacyjnych, b) należności egzekwowanych na podstawie innych tytułów wykonawczych, c) pobranych zaliczek przez pracownika, d) innych potrąceń za pisemną zgodą pracownika, e) kar pieniężnych wymierzonych przez pracodawcę, do wysokości określonej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 13) Na podstawie list wynagrodzeń podpisanych przez osoby wymienione w pkt 8 dokonywane są przelewy na rachunki bankowe pracowników urzędu. 14) Dokonanie przelewu wynagrodzeń powinno nastąpić w terminie wynikającym z obowiązującego w urzędzie regulaminu pracy. Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 7

9 15) Pracownik sporządzający listy płac, sporządza zestawienie, ujmując w nim wszystkie wypłaty danego miesiąca; zestawienie jest podstawą podziału płac na poszczególne rodzaje kosztów; na podstawie zbiorczego zestawienia list płac sporządzane jest polecenie księgowania, które umożliwia dokonanie zapisów na odpowiednich kontach syntetycznych i analitycznych. 16) Po dokonaniu przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników urzędu sporządzane są wydruki z programu płacowego tzw. pasek. Ponadto drukowane są dla pracowników dokumenty ZUS RMUA Dowodami bankowymi są: 1) dowód wpłaty, 2) dowód wypłaty, 3) polecenie przelewu, 4) wyciągi z rachunków bankowych, 5) zrealizowane przez bank polecenie przelewu własne lub obce. 2. Wszystkie wpłaty na rachunek własny lub obcy do banku dokonywane są przy pomocy specjalnych druków Dowód wpłaty. 3. Dowody wypłaty (KW) winny być wystawiane w Referacie Finansowym w trzech egzemplarzach dwa przekazuje się do banku, a jeden pozostaje w bloczku KW, jako druk ścisłego zarachowania. Dowody wypłaty podpisywane są przez osoby wykazane w karcie wzorów podpisów złożonej w banku. 4. Podstawą do sporządzenia przelewu powinien być oryginał dokumentu podlegający zapłacie. Polecenie przelewu dokonywane jest drogą elektroniczną, sporadycznie w wersji papierowej, wystawione przez pracownika Referatu Finansowego w dwóch egzemplarzach dla banku obcego, natomiast w czterech egzemplarzach dla banku własnego, które po podpisaniu przez upoważnione osoby składa się w banku. Po zrealizowaniu przelewu urząd otrzymuje wraz z wyciągiem bankowym ostatni egzemplarz przelewu. 5. Otrzymane z banku wyciągi z rachunków bankowych są sprawdzane przez pracownika Referatu Finansowego, co do zgodności z załączonymi do nich dokumentami. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy pisemnie je uzgodnić z oddziałem banku prowadzącego rachunek. W przypadku przelewów dokonanych Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 8

10 w wersji elektronicznej bank nie dołącza dokumentów źródłowych. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych jest zapis operacji na wyciągu bankowym. 6. Dekretacja dowodów księgowych: 1) Dekretacja dowodów księgowych polega na wskazaniu kont syntetycznych, na jakich dowód będzie zaksięgowany z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej właściwiej dla danej operacji gospodarczej, 2) Nie stosuje się klasyfikacji budżetowej w stosunku do operacji księgowych dotyczących procesów gospodarczych, których źródłem finansowania są środki pozabudżetowe. W szczególności dotyczy to środków PFRON, środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłaty za wyszkolenie młodocianych pracowników, dokonując dekretacji dowodów źródłowych w powyższym przypadku należy wskazać odpowiednie konta, 3) Nie stosuje się klasyfikacji w stosunku do operacji księgowych dotyczących procesów gospodarczych dokonywanych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dokonując dekretacji dowodów źródłowych w powyższym przypadku należy wskazać odpowiednie konta syntetyczne, 4) Nie stosuje się klasyfikacji w stosunku do operacji księgowych dotyczących zasileń oraz dochodów jednostek, spłat kredytów i pożyczek, wpływów z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego, sum do wyjaśnienia, wypłaconych zaliczek pracownikom, 5) W celu zmniejszenia pracochłonności, do dokonania dekretacji dowodu księgowego, dopuszcza się stosowanie pieczątki z odpowiednimi rubrykami, 6) Dekretacja dokumentów księgowych podlegających ewidencji w organie może podlegać na wskazaniu kont oraz klasyfikacji budżetowej w prawym górnym rogu dokumentu, 7) Poszczególne dowody oznacza się kolejnym numerem (pozycją) w związku z koniecznością zapewnienia kontroli prawidłowości zapisów dokonywanych w księgach rachunkowych. Na dokumentach źródłowych stanowiących załączniki do wyciągu bankowego wpisuje się taki sam numer, jak na wyciągu bankowym, 8) Obowiązki związane z dekretacją dowodów źródłowych dokonywane są w Referacie Finansowym. 7. Podpis głównego księgowego na dowodzie źródłowym stanowi dowód, iż: Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 9

11 1) nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości merytorycznej tej operacji i jej zgodności z prawem, 2) nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów, dotyczących tej operacji, 3) zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki. 8. Główny księgowy, w razie ujawnienia nieprawidłowości w przedstawionych do kontroli dokumentach, zwraca je do właściwego referatu, a w razie nie usunięcia nieprawidłowości odmawia jego podpisania Pracownikom mogą być udzielane zaliczki na zakup materiałów, wyposażenia oraz dokonania opłat w związku z czynnościami służbowymi. 2. Rozliczenie zaliczki na zakup musi nastąpić w terminie 30 dni od daty pobrania, nie później niż do dnia 20 grudnia w danym roku budżetowym oraz niezwłocznie przed ustaniem stosunku służbowego. 3. Zaliczki udzielane na podróże służbowe winny być rozliczane terminie 14 dni po zakończeniu podróży służbowej. 4. Jeżeli zaliczka pobrana przez pracownika nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika, a do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane dalsze zaliczki Ewidencję środków trwałych i wyposażenia Urzędu Gminy Lyski prowadzi się na kartach Środki trwałe. Ewidencję pozostałych środków trwałych (przedmioty nietrwałe) prowadzi się w księgach inwentarzowych. Zapisów w ewidencji dokonuje się na podstawie uprzednio zaksięgowanych w syntetyce dowodów księgowych, takich jak: OT, LT, PT, LN i przyjęć pozostałych środków trwałych, przekazanych przez właściwe w przedmiotowej sprawie referaty organizacyjne. 2. Inwentaryzacja oraz obieg dokumentów dotyczących inwentaryzacji określone zostały w odrębnym zarządzeniu Wójta Gminy Lyski. 3. Dowody księgowe używane w związku z gospodarką środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi: Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 10

12 1) przyjęcie środka trwałego w używanie oryginał (symbol OT), 2) protokół zdawczo odbiorczy oryginał (symbol PT), 3) likwidacja środka trwałego oryginał (symbol LT), 4) likwidacja pozostałych środków trwałych oryginał (symbol LN), 5) przyjęcie pozostałych środków trwałych, 6) polecenie księgowania umorzeń i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku trwałego oryginał, 7) protokół potwierdzający fizyczną likwidację środka trwałego oryginał. 4. W związku z koniecznością ustalenia należności za świadczone usługi jak również (odpłatne i nieodpłatne) przekazywanie składników majątkowych urzędu, właściwy w przedmiotowej sprawie referat organizacyjny sporządza w dwóch egzemplarzach stosowny dowód księgowy protokół przekazania, z którego jeden po podpisaniu przez upoważnione osoby przesyłany jest do adresata, natomiast drugi przekazywany jest do Referatu Finansowego. 5. Dowody księgowe dotyczące środków trwałych przekazywane są do Referatu Finansowego przez właściwy w przedmiotowej sprawie referat organizacyjny w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia, które wymaga wystąpienia dokumentu księgowego dotyczącego środków trwałych (m.in. zakończenia inwestycji, oddania do użytkowania) Dokumenty księgowe płacowe przechowywane są w urzędzie według kategorii archiwizowania określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67) Referaty urzędu dokonujące transakcji sprzedaży lub świadczące usługi podlegające opodatkowaniu VAT, zobowiązane są dostarczania dokumentów do 7 dni od dnia zdarzenia, celem wystawienia faktur oraz wpisania ich do rejestru. W Referacie Finansowym obowiązuje numeracja chronologiczna, dla ułatwienia identyfikacji faktur można stosować dodatkowo znacznik literowy. Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 11

13 2. Fakturę wystawia się nabywcy, który jest podatnikiem podatku VAT. Osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej wystawiane są faktury na ich żądanie. 3. Faktury wystawia się zgodnie z terminem powstania obowiązku podatkowego, od momentu wydania towaru, sprzedaży lub wykonania usługi albo w terminie określonym w umowie. 4. Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać minimum: 1) datę jej wystawienia, 2) kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę, 3) imiona, nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, 4) numer za pomocą którego podatnik i nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku, 5) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, 6) nazwę towaru lub usługi, 7) miarę i ilość (liczbę) sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług, 8) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto), 9) kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, 10) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto), 11) stawkę podatku, 12) sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną z podatku, 13) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, 14) kwotę należności ogółem. 5. Faktury wystawiane są w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, kopia zostaje w Referacie Finansowym. Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 12

14 6. Osoby upoważnione do wystawiania i odbioru faktur VAT wyznaczone są odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Lyski Referat Finansowy zobowiązany jest do: 1) prowadzenia rejestru w zakresie działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży i zakupów, 2) do wypełniania i składania w Urzędzie Skarbowym w Rybniku deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług za okresy miesięczne w terminie do 25- tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na druku VAT 7 Deklaracja dla podatku od towarów i usług Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów Urzędu Gminy Lyski przyjmują do wiadomości wszyscy pracownicy Urzędu Gminy potwierdzając swoim podpisem. Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 13

15 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr W Wójta Gminy Lyski z dnia 31października 2014 roku Wzory podpisów osób odpowiedzialnych za sprawdzenie i zatwierdzenie dowodów księgowych 1. Osoby zatwierdzające dowody księgowe Nazwisko i Imię Podpis Gryt Grzegorz Mrozek Krzysztof Czogała Katarzyna 2. Osoby sprawdzające dowody księgowe pod względem merytorycznym: Nazwisko i Imię Podpis Bluszcz Bożena Brzenczek Janina Czogała Katarzyna Czogała Anna Dronszczyk Beata Duda Małgorzata Dudek Joanna Fojcik Knura Dominika Gajer Agnieszka Górecka Elżbieta Gryt Grzegorz Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 1

16 Halama Barbara Herok Ewa Jakubczyk Iwona Jezusek Gacka Barbara Kałusek Seweryn Karkut Milena Kieś Urszula Kluczniok Krzysztof Kondziołka Bożena Kotula Magdalena Kudio Katarzyna Kura Dorota Liskowiak Irena Machnik Janina Mandrysz Damian Martuszewska Irena Maszkiewicz Magdalena Michta Karol Miera Krzysztof Mrozek Krzysztof Mrusek Patrycja Niewrzoł Kornelia Piecha Mateusz Porwoł Grzegorz Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 2

17 Pszczółka Laura Puzynowska Szczyra Alina Raszczyk Małgorzata Siodmok Kornelia Skowronek Aleksandra Skwarski Jerzy Sobeczko Ewelina Swaczyna Karolina Teodorowicz Ewelina Walencinowicz Aneta Wiechuła Bogusława Zachlod Grażyna Zdziebczok Weronika 3. Osoby sprawdzające dowody księgowe pod względem formalno rachunkowym: Nazwisko i Imię Podpis Halama Barbara Jakubczyk Iwona Jezusek Gacka Barbara Machnik Janina Maszkiewicz Magdalena Skowronek Aleksandra Swaczyna Karolina Zachlod Grażyna Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 3

18 4. Osoby dokonujące wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym, a także kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji: Nazwisko i Imię Podpis Zdziebczok Weronika Osoba upoważniona przez Skarbnika Gminy zgodnie z imiennym upoważnieniem Id: B B-955E-DE22CB07D84C. Podpisany Strona 4

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

P o l i t y k a z a r z ą d c z a

P o l i t y k a z a r z ą d c z a P o l i t y k a z a r z ą d c z a Załącznik nr 2 Do Zarządzenia dyrektor a Nr 23 z dnia 29-12-2010 w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie... (nazwa jednostki)

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul Dworcowa i A 44-295 ŁYSKI

WÓJT GMINY ŁYSKI ul Dworcowa i A 44-295 ŁYSKI WÓJT GMINY ŁYSKI ul Dworcowa i A 44-295 ŁYSKI Zarządzenie Nr 0151/W/27/2006 Wójta GminyLyski z dola 27 marca 2006r. w sprawie robiegu kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Łyski.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Instrukcja określająca zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2012r. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice I Zasady ogólne 1. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach. z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach

Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach. z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy Krasne Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Załącznik do zarządzenia Nr 38 Dyrektora Generalnego z dnia25 lipca 2014 r. INSTRUKCJA sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. I.

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009 INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 11 marca 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 11 marca 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 11 marca 2013 r. INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 21 października 2013 r.

Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI z dnia 21 października 2013 r. w sprawie obiegu i kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r. Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 155/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16 listopada 2007

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr B Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. z dnia 3 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr B Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. z dnia 3 lutego 2017 r. Zarządzenie Nr B.0050.37.2017. Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2017 r. Wprowadzenie zasad rachunkowości stosowanych w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim przy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/08 Starosty Lubelskiego z dnia

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/08 Starosty Lubelskiego z dnia Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/08 Starosty Lubelskiego z dnia 7.01.2009 INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wizna Na podstawie art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, audytor wewnętrzny Joanna Kulikowska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Tarnowskim Organizatorze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2004 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Instrukcja kasowa stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego 1 1 1. Za prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r.

Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r. Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r. w sprawie instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Przedszkola nr 39 z dnia 28 grudnia 2012r. INSTRUKCJA KASOWA

Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Przedszkola nr 39 z dnia 28 grudnia 2012r. INSTRUKCJA KASOWA Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Przedszkola nr 39 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Kasowej INSTRUKCJA KASOWA Instrukcja ustala jednolite zasady gospodarki kasowej żywieniowej

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Noc Świętojańska imprezą cykliczną w Wiźnie Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW (DOWODÓW KSIĘGOWYCH) W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW (DOWODÓW KSIĘGOWYCH) W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 10/2016 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2016 r. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW (DOWODÓW KSIĘGOWYCH) W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI Definicje i ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone.

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Dyrektora MGZO z dnia 14 grudnia 2010r. Instrukcja kasowa 1. Prowadzenie kasy powierza się specjaliście kasjer. 2. Do podstawowych obowiązków kasjera należy: 1) wystawianie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29.10.2010 r. ROZDZIAŁ XI SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza:

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza: ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości dla zadania Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów

Bardziej szczegółowo

Wykaz dowodów księgowych stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych

Wykaz dowodów księgowych stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych Załączniki do instrukcji obiegu i kontroli dowodów ch w Państwowej Agencji Atomistyki Załącznik nr 1 Wykaz dowodów ch stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA. Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku. Rozdział 1 POMIESZCZENIA KASY

INSTRUKCJA KASOWA. Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku. Rozdział 1 POMIESZCZENIA KASY Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0152-31/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 17 grudnia 2010r. INSTRUKCJA KASOWA Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku Rozdział 1 POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku «Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Rutkowskie Na

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60 /2016 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 23 września 2016 r. Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 1. Całość

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

Sposób obiegu ważniejszych dokumentów księgowych

Sposób obiegu ważniejszych dokumentów księgowych Lp Dokument Nazwa Symbol stanowisko Dokument sporządza i je za prawidłowe wystawienie Ilość egz. Sposób obiegu ważniejszych ów księgowych Data Kontrola formalno - merytoryczna komórka Data sprawdzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/127/2009 Wójta Gminy Łyski z dnia 01 września 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/127/2009 Wójta Gminy Łyski z dnia 01 września 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/127/2009 Wójta Gminy Łyski z dnia 01 września 2009 r. w sprawie: polityki rachunkowości dla Projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1825/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Procedury w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług w Urzędzie Marszałkowskim, podległych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 29/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 grudnia 2014r

Zarządzenie nr 29/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 grudnia 2014r Zarządzenie nr 29/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 grudnia 2014r w sprawie zmiany Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie Na podstawie art. 33 ust.1 i ust.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 31

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Polityka rachunkowości dla Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 60/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 17 czerwca 2013 r.

Zarządzenie nr 60/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 17 czerwca 2013 r. Zarządzenie nr 60/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany dokumentacji zasad prowadzenia rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15 SPIS TREŚCI Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zakładowy plan kont, zbiór instrukcji, zarządzeń i innych dokumentów regulujących gospodarkę finansową WSTĘP... 3 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. Zarządzenie Nr W.120.23.2013 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44a /2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów

Bardziej szczegółowo

Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka

Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka Organizacja pozarządowa z Warszawy wygrała w konkursie dotacyjnym i dostała pieniądze na projekt, czyli w oficjalnym języku: otrzymała

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013 Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50,. II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 1 października 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 1 października 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 1 października 2013 r. INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Jeżeli koszty pośrednie rozliczane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016

Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016 Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Łyse jej jednostkach budżetowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA, WYPEŁNIANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA, WYPEŁNIANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA, WYPEŁNIANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH. Część I ogólna. 1. Instrukcja ustala jednolite zasady stosowania, wypełniania, kontroli i obiegu dokumentów. 2. Insrtukcja

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych, wydatków niewygasających oraz dochodów własnych w Urzędzie Miasta Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach OBIEG DOKUMENTÓW Mgr inż. Monika Urban Podstawy prawne: - Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 20/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2011 roku Zarządzenie Nr 20/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU 45 082 Opole, ul. Piastowska 14 tel.: +48 77 541 65 11 tel.: +48 77 541 6510 e-mail: tel./fax: +48 77 541 65 12 umwo@umwo.opole.pl www.umwo.opole.pl Opole,,i l

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie Kontrolę w dniu 20 października 2005 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie: 1) Przewodnicząca Halina Mucha Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Operacji Kasowych oraz zakres obowiązków kasjera w OPI

Instrukcja Operacji Kasowych oraz zakres obowiązków kasjera w OPI A N E K S Nr 1/2006 do Zarządzenia nr 4/2006 p. o. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów finansowych. 1 W 1 dodaje się następujący zapis:

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW

SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 9/00 Starosty Powiatu Lęborskiego z dnia 0 grudnia 00 r. Załącznik Nr do zasad (polityki) rachunkowości SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW Nazwa Nazwa, na Podstawa sprawdzenie pod

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/09 Starosty Lubelskiego z dnia 7.01.2009

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/09 Starosty Lubelskiego z dnia 7.01.2009 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/09 Starosty Lubelskiego z dnia 7.01.2009 NSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 207/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 17 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 207/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 17 listopada 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 207/16 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Raczki i jej jednostkach organizacyjnych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE I N S T R U K C J A Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 2/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 02.01.2013r W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1 ... (nazwa jednostki pieczęć)

Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1 ... (nazwa jednostki pieczęć) 1 Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1... (nazwa jednostki pieczęć) arz obiegu dokumentów księgowych oraz wykaz komórek organizacyjnych i samodzielnych

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011.

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykaz ksiąg rachunkowych i opis przetwarzania danych. 1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie

Bardziej szczegółowo

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2017 r. (załącznik 9) Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasady ewidencji oraz rozliczeń podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r.

ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r. ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r. w sprawie Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Na podstawie ustawy z 30 czerwca 2006r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r.

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Gminy w Pierzchnicy. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 21 marca 2008 roku. Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta WK. 60/315/K-103/07

Wrocław, 21 marca 2008 roku. Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta WK. 60/315/K-103/07 Wrocław, 21 marca 2008 roku WK. 60/315/K-103/07 Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta ul. Traugutta 1a 57-300 Kłodzko Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych wątpliwości i problemy. Prowadzący: Sebastian Bach

Rachunkowość i gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych wątpliwości i problemy. Prowadzący: Sebastian Bach Rachunkowość i gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych wątpliwości i problemy Prowadzący: Sebastian Bach Ustawa o rachunkowości Art. 4 ust. 3 uor Rachunkowość jednostki obejmuje: 2)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2011 rok DOTYCZY REALIZACJI PROJEKTU:

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2011 rok DOTYCZY REALIZACJI PROJEKTU: Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę oraz ze środków Budżetu Państwa Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: riokrak@kr.onet.pl (0-12) 422-59-73 WK-6005-14/04 Kraków, 2004-03-22 Pan Grzegorz

Bardziej szczegółowo

5.4 Instrukcja kasowa. Część 1. Ogólna. Instrukcja ustala zasady funkcjonowania kasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie.

5.4 Instrukcja kasowa. Część 1. Ogólna. Instrukcja ustala zasady funkcjonowania kasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie. 5.4 Instrukcja kasowa Część 1. Ogólna Instrukcja ustala zasady funkcjonowania kasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie. Instrukcja została opracowana na podstawie Ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 499/12/2016

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 499/12/2016 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 499/12/2016 PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Starogard Gdański, jej jednostkach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. Kontrolę została przeprowadzona przez: Iwonę Sikora audytora wewnętrznego Justynę Figurską - podinspektora ds.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie n r 122/2011 W ójta Gminy Lichnowy z dnia 30 września 2011 roku

Zarządzenie n r 122/2011 W ójta Gminy Lichnowy z dnia 30 września 2011 roku Zarządzenie n r 122/2011 W ójta Gminy Lichnowy z dnia 30 września 2011 roku w sprawie planu kont do umowy o przyznaniu pomocy Nr 00121-6921-UM1100114/11 z dnia 17.08.2011 roku na realizację projektu Budowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 186/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 186/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 186/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 622/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zasad (polityki)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 11 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 11 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.93.2014 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W LUBRAŃCU

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W LUBRAŃCU Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 27/2012 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 29 czerwca 2012 r. INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W LUBRAŃCU Definicje i ogólne zasady. 1. Dokumentem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 182/16 Burmistrza Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 182/16 Burmistrza Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2016 roku Zarządzenie Nr 182/16 Burmistrza Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Mieroszów i jej jednostkach podległych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 342/2016 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 7 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 342/2016 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 7 grudnia 2016 r. Zarządzenie Nr 342/2016 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie MASZEWO i jej jednostkach i zakładach budżetowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo