Podzial organizacyjny (osoby)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podzial organizacyjny (osoby)"

Transkrypt

1 Podzial organizacyjny (osoby) Wydział Finansów Al. Słowackiego 20, Kraków Piętro III, pokoje: Sekretariat: pokój 305 Tel: w. 305, Fax: Adres wydziału: Bogumiła Glica - Skarbnik Powiatu Al. Słowackiego 20, pok. 304 tel w. 304, Monika Rusek Pomoc administracyjna Al. Słowackiego 20, pok. 305 tel w. 305, Danuta Janik - Główny Księgowy Al. Słowackiego 20, pok. 306 tel w. 306, Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości Starostwa w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń Starostwa. 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 3. Nadzór całokształtu prac w Starostwie z zakresu rachunkowości. 4. Prowadzenie gospodarki finansowej Starostwa zgodnie z obowiązującymi zasadami polegającymi zwłaszcza na: - wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu oraz innych będących w dyspozycji Starostwa - przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, - nadzór nad terminowym ściąganiem należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań. 5. Analiza wykorzystanych środków z budżetu oraz innych będących w dyspozycji Starostwa. 6. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydanych przez Starostę dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: - zakładowy plan kont - obiegu dokumentów - instrukcja inwentaryzacji - przeprowadzenia inwentaryzacji - wniosek do Starosty o wydaniu zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 7. Na bieżąco aktualizowanie wzory podpisów osób odpowiedzialnych za wykonanie kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej dowodów księgowych oraz za ich zatwierdzenie do realizacji. 8. Nadzór nad sporządzeniem sprawozdań finansowych starostwa oraz bilansu skonsolidowanego. 9. Sprawowanie kontroli wewnętrznej. Dowodem wykonania przez głównego księgowego kontroli wewnętrznej operacji gospodarczej jest jego podpis złożony na dokumentach tej operacji. Złożenie podpisu głównego księgowego na dokumencie oznacza że:

2 - sprawdził, iż operacja została uznana przez właściwych rzeczowo pracowników za prawidłową pod względem merytorycznym, - nie zgłasza zastrzeżeń do legalności i rzetelności dokumentu w którym operacja ta została ujęta, - posiada środki na pokrycie zobowiązań wynikających z operacji gospodarczej oraz czy operacja mieści się w planie budżetu lub w planie finansowym. - stwierdził formalno rachunkową prawidłowość dokumentu dotyczącego tej operacji. 10. Sporządzenie sprawozdań z wykonania budżetu Starostwa Powiatowego. 11. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Starostę. 12. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Skarbnika. Zastępca Głównego Księgowego - Jolanta Felińska Al. Słowackiego 20, pok. 307 tel w. 307, Obsługa systemu finansowo-księgowego Starostwa Powiatowego i Organu dla następujących rachunków bankowych: 130 wydatki budżetowe Starostwa Powiatowego, 133 rachunek bieżący budżetu, 134 kredyty bankowe, 137 rachunek środków funduszy pomocowych, 140 krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne, - dekretacja dowodów księgowych dochodów i wydatków wg kont i klasyfikacji budżetowej, - rejestracja dowodów księgowych przy pomocy komputera zadekretowanych na odpowiednie konta, - prowadzenie analityki wydatków dla rachunku bankowego Starostwa w układzie klasyfikacji budżetowej, - wpinanie do segregatorów wprowadzonych dowodów wg kolejności wyciągów bankowych, - miesięczne uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych (sporządzanie wydruków), 2. Sprawdzanie rachunkowe raportów kasowych Starostwa: - dekretacja raportów, - ostateczna kontrola dowodów księgowych stanowiących podstawę do księgowania (kompletność, podpisy upoważnionych osób), - zaksięgowanie raportów kasowych w systemie finansowo-księgowym, - potwierdzenie na oryginale i kopii raportu. 3. Comiesięczne uzgadnianie z rachubą płac kont 229 składki ZUS, 225 podatek dochodowy w zakresie prawidłowości przekazania składek i podatku do ZUS i Urzędu Skarbowego z listami płac. 4. Sporządzanie polecenia księgowania dotyczącego ewidencji wynagrodzeń osobowych, bezosobowych na podstawie list płac. 5. Nadzór w zakresie ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych do konta 980 ewidencja pozabilansowa Plan finansowy wydatków budżetowych. 6. Sporządzenie sprawozdań o wydatkach i dochodach budżetowych Starostwa Powiatowego i Organu 7. Kontrola wewnętrzna kasy. 8. Prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania. 9. Comiesięczne uzgadnianie z referatem planowania i analizy kosztów przekazywanych środków i dotacji 10. Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej weksli. 11. Terminowa spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. 12. Ewidencja zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego oraz Powiatu w systemie FK konta dodatkowe. 13. Sporządzanie protokołów weryfikacji sald Starostwa Powiatowego i Powiatu. 14. Raz na kwartał uzgodnienia konta 011,013,020 z Wydziałem TG. 15. Upoważniona jest do dostępu danych osobowych i przetwarzania w Wydziale Finansów a w szczególności: pracowników Starostwa Powiatowego, radnych Powiatu, umowy zlecenia i o dzieło, pracowników Komisji Poborowej. 16. Zabezpieczenie zbioru danych przed niewłaściwym dostępem nieuzasadnioną modyfikacją lub

3 zniszczeniem bądź nielegalnym ujawnieniem programu FK. 17. Zabezpieczenie dokumentacji na nośnikach papierowych i w pamięci komputerów podczas opuszczenie pomieszczenia pracy (zarówno w trakcie godzin pracy jak i po jej zakończeniu), do którego mają dostęp podczas jego nieobecności osoby nieupoważnione do dostępu powierzonych mu danych osobowych. 18. Prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych określonych w pukt 13 na każdym etapie ich 19. Dokonywanie archiwizacji danych przechowywanych w pamięci komputerów lokalnych na nośnikach informatycznych i przechowywanie ich w innym pomieszczeniu ustalonym przez Głównego Księgowego. 20. Niezwłocznie powiadomienie Administratora Bezpieczeństwa Informacji o zakłóceniach w pracy systemów elektronicznych oraz sporządzania o tych faktach adnotacji w dziennikach pracy. 21. Zachowanie tajemnicy służbowej. 22. Wykonywanie innych czynności zleconych przez głównego księgowego. Katarzyna Pacułt - Inspektor Al. Słowackiego 20, pok. 308 tel w. 308, Prowadzenie analityki wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego, Komisji Poborowych, Radnych Powiatu kartotek wynagrodzeń, dokumentacji podatkowej, karty zasiłkowe, angaże. 2. Naliczanie: - wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego (chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych) dla Pracowników Starostwa Powiatowego; - diet radnych Rady Powiatu; - wynagrodzeń osób biorących udział w pracach Komisji Poborowych i Lekarskich; - wynagrodzeń osób wykonujących umowy zlecenia i o dzieło oraz sporządzanie z w/w tytułów list płac. 3. Naliczanie składek ZUS i sporządzanie stosownych deklaracji zbiorczych i imiennych oraz odprowadzanie składek do ZUS w obowiązującym terminie 4. Naliczanie podatku dochodowego, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz informacji podatkowych i odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego w obowiązującym terminie. 5. Obliczanie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, sporządzanie stosownych deklaracji i odprowadzanie składki na PFRON w obowiązującym terminie. 6. Ustalenie wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Przygotowanie wypłaty tj. listy płac, sporządzanie deklaracji podatkowej i ZUS-owskiej. 7. Sporządzanie wypłat świadczeń z ZFŚS dla pracowników Starostwa Powiatowego, PCPR, PINB, emerytów i rencistów. 8. Wypisywanie zaświadczeń o wysokości poborów dla pracowników Starostwa Powiatowego. 9. Sporządzanie zaświadczeń dla pracowników starających się o rentę bądź emeryturę. 10. Sporządzanie i wysyłanie do ZUS-u zaświadczeń o osiągniętych rocznych zarobkach przez zatrudnionych emerytów i rencistów. 11. Sporządzanie rozliczeń rocznych podatku dochodowego pracowników na właściwych PIT-ach. 12. Dokonywanie dekretacji list płac, oraz sporządzanie zbiorczych zestawień list płac dla Starostwa Powiatowego. 13. Przygotowanie danych do zaangażowania wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego. 14. Uzgadnianie kwot wynagrodzeń wynikających z kart wynagrodzeń z kontem 231 księgowości syntetycznej. 15. Sporządzanie stosownej sprawozdawczości dla potrzeb GUS. 16. Sporządzanie comiesięczne wniosków o zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. 17. Upoważniona jest do dostępu do zbiorów danych osobowych i danych osobowych przetwarzanych w Wydziale Finansów, a w szczególności: pracowników Starostwa Powiatowego, radnych Powiatu Krakowskiego, umowy zlecenie i o dzieło, pracowników Komisji Poborowych,

4 pracowników byłego Urzędu Rejonowego oraz Zakładu Obsługi oraz byłych pracowników Starostwa Powiatowego. 18. Zabezpieczenie zbioru danych przed niewłaściwym dostępem nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem bądź nielegalnym ujawnieniem - zbiór danych - program płace. 19. Zabezpieczanie dokumentacji na nośnikach papierowych i w pamięci komputera podczas opuszczania pomieszczenia pracy (zarówno w trakcie godzin pracy jak i po jej zakończeniu), do którego mają dostęp podczas nieobecności pracownika osoby nieupoważnione do dostępu tych danych osobowych. 20. Prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych określonych w ppkt. 16 na każdym etapie ich 21. Dokonywanie archiwizacji danych przechowywanych w pamięci komputerów lokalnych na nośnikach informatycznych i przechowywanie ich w innym pomieszczeniu ustalonym przez Głównego Księgowego. 22. Niezwłoczne powiadomienie Administratora Bezpieczeństwa Informacji o zakłóceniach w pracy systemów elektronicznych oraz sporządzanie o tych faktach adnotacji w dziennikach pracy. 23. Zachowanie tajemnicy służbowej. 24. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego Starostwa. Gabriela Karolczyk Podinspektor Al. Słowackiego 20, pok. 308 tel w. 308, Prowadzenie analityki wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego, Komisji Poborowych, Radnych Powiatu, kartotek wynagrodzeń, dokumentacji podatkowej, kart zasiłkowych, angaży, 2. Naliczanie: wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, diet Radnych Powiatu, wynagrodzeń osób biorących udział w pracach Komisji Poborowych i Lekarskich, wynagrodzeń osób wykonujących umowy zlecenia i o dzieło oraz sporządzanie z w/w tytułów list płac, 3. Naliczanie składek ZUS, 4. Naliczanie podatku dochodowego, 5. Ustalanie wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Przygotowywanie wypłaty tj. listy płac, 6. Rozliczanie ryczałtu na używanie pojazdu prywatnego w celach służbowych do jazd lokalnych, 7. Rozliczanie godzin nadliczbowych pracowników, 8. Sporządzanie wypłat świadczeń z ZFŚS dla pracowników Starostwa Powiatowego, PINB, emerytów i rencistów, 9. Wypisywanie zaświadczeń o wysokości poborów dla pracowników Starostwa Powiatowego, 10. Sporządzanie zaświadczeń dla pracowników starających się o rentę bądź emeryturę, 11. Sporządzanie i wysyłanie do ZUS-u zaświadczeń o osiągniętych rocznych zarobkach przez zatrudnionych emerytów i rencistów, 12. Sporządzanie rozliczeń rocznych podatku dochodowego pracowników na właściwych PIT-ach, 13. Dokonywanie dekretacji list płac, oraz sporządzanie zbiorczych zestawień list płac dla Starostwa Powiatowego, 14. Przygotowanie danych do zaangażowania wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego, 15. Uzgadnianie kwot wynagrodzeń wynikających z kart wynagrodzeń z kontem 231 księgowości syntetycznej, 16. Sporządzanie stosownej sprawozdawczości dla potrzeb GUS, 17. Sporządzanie comiesięczne wniosków o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Krystyna Urzędowska - Inspektor Al. Słowackiego 20, pok. 309 tel w. 309,

5 1. Ostateczna kontrola dowodów księgowych stanowiące podstawę do księgowania operacji gospodarczych z rachunku bankowego. W przypadku zakupu wyposażenia, środków trwałych lub materiałów należy sprawdzić czy do dokumentów zakupu dołączono protokół przyjęcia przez Wydział Techniczno-Gospodarczy, przy zakupie materiałów sprawdzić potwierdzenie odbioru zakupionych materiałów. Kontrola polegająca na sprawdzeniu kompletności dokumentów, czy spełniają wymogi określone w przepisach prawnych, czy zawierają podpisy osób uprawnionych a także na sprawdzeniu zgodności otrzymanych faktur i rachunków z wcześniej zawartymi umowami, kosztorysami powykonawczymi, protokołami odbioru. 2. Podpisywanie dokumentów księgowych pod względem formalno - rachunkowym. 3. Obsługa poczty elektronicznej ( Videotel) 4. Sporządzanie przelewów bankowych na podstawie otrzymanych rachunków, faktur, decyzji i innych wystawionych dowodów księgowych, po uprzednim sprawdzeniu czy dokumenty te zostały zatwierdzone do wypłaty przez upoważnione osoby. Nanoszenie adnotacji na tych dokumentach o terminie i formie zapłaty. 5. Terminowa zapłata rachunków i faktur. 6. Prowadzenie rejestru faktur i rachunków oraz innych dowodów księgowych o przedłużonym terminie płatności. 7. Prowadzenie rejestru umów. 8. Prowadzenie analityki do konta 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, oraz uzgadnianie sald. 9. Przygotowywanie wykazu zobowiązań do sprawozdań budżetowych w oparciu o konta analityczne. 10. Rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników. 11. Rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych. 12. Sporządzanie protokołów weryfikacji sald zobowiązań do konta 201 na koniec roku. 13. Sporządzanie i wysyłanie do kontrahenta zawiadomień o wysokości sald należności na koncie Potwierdzanie wysokości sald wykazanych w zawiadomieniach nadesłanych przez kontrahenta lub wyjaśniane rozbieżności. 15. Ustalenie niezgodności sald, ich wyjaśnienie i rozliczenie. 16. Terminowe i prawidłowe naliczanie odsetek za nieterminowo zapłacone faktury. 17. Księgowanie zaangażowania środków budżetowych na kontach pozabilansowych w oparciu o przedstawione umowy, faktury, rachunki i inne dokumenty księgowe. 18. Weryfikacja sald w zakresie zaangażowania wydatków na kontach pozabilansowych roku bieżącego i lat przyszłych. 19. Przekazywanie danych dotyczących zaangażowania i zobowiązań wg klasyfikacji budżetowej w zakresie sprawozdawczości Starostwa Powiatowego. 20. Upoważniona jest do dostępu do zbiorów danych osobowych i danych osobowych przetwarzanych w Wydziale Finansów, a w szczególności: pracowników Starostwa Powiatowego, radnych Powiatu Krakowskiego, umowy zlecenie i o dzieło, pracowników Komisji Poborowych, obsługi systemu bank u klienta. 21. Zabezpieczenie zbioru danych przed niewłaściwym dostępem nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem bądź nielegalnym ujawnieniem - program FK 22. Zabezpieczanie dokumentacji na nośnikach papierowych i w pamięci komputera podczas opuszczania pomieszczenia pracy (zarówno w trakcie godzin pracy jak i po jej zakończeniu), do którego mają dostęp podczas jego nieobecności osoby nieupoważnione do dostępu powierzonych mu danych osobowych 23. Prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych określonych w ppkt. 20 na każdym etapie ich 24. Niezwłoczne powiadomienie Administratora Bezpieczeństwa Informacji o zakłóceniach w pracy systemów elektronicznych oraz sporządzanie o tych faktach adnotacji w dziennikach pracy. 25. Zachowanie tajemnicy służbowej. 26. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego.

6 Aldona Król - Inspektor Al. Słowackiego 20, pok. 310 tel w. 310, Obsługa poczty elektronicznej. 2. Sporządzanie przelewów bankowych na podstawie otrzymanych rachunków, faktur, decyzji i innych wystawionych dowodów księgowych, po uprzednim sprawdzeniu czy dokumenty te zostały zatwierdzone do wypłaty przez upoważnione osoby. Nanoszenie adnotacji na tych dokumentach o terminie i formie zapłaty. 3. Terminowa zapłata otrzymanych rachunków i faktur. 4. Sporządzanie protokołów weryfikacji sald na koniec roku. 5. Dokonywanie zapisów księgowych w syntetyce i analityce do następujących rachunków bankowych: 139 z tytułu zabezpieczeń należytego wykonania umów, 135 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zapisów należy dokonywać na bieżąco, chronologicznie w sposób czytelny i staranny na podstawie zadekretowanych dokumentów finansowo-księgowych. 6. Sprawdzanie z wpłatą na rachunek bankowy oraz zatwierdzanie zwrotów z tytułu opłat komunikacyjnych. 7. Sprawdzanie na koniec każdego miesiąca zgodności sald kont pozabilansowych 980 z planami finansowymi. Wyksięgowanie na koniec roku wykonanych i niewykonanych wydatków z konta pozabilansowego Zatwierdzanie i terminowe przekazywanie dotacji zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami. 9. Sporządzanie sprawozdań wydziałowych zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2005 Starosty Krakowskiego z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie sprawozdań z działalności Wydziałów i równorzędnych komórek Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz Zarządzeniem Nr 57/2010 r. z dnia 05 maja 2010 r. 10. Upoważniona jest do dostępu do zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Wydziale Finansów, a w szczególności: ewidencji danych osobowych wynikających z najmu i dzierżawy majątku Powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego, radnych Powiatu Krakowskiego, umów zlecenia i o dzieło, pracowników Komisji Poborowych. 11. Zabezpieczenie zbioru danych przed niewłaściwym dostępem nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem bądź nielegalnym ujawnieniem - program FK 12. Zabezpieczenie dokumentacji na nośnikach papierowych i w pamięci komputerów podczas opuszczania pomieszczenia pracy ( zarówno w trakcie godzin pracy jak i po jej zakończeniu ), do którego mają dostęp podczas nieobecności pracownika osoby nieupoważnionej do dostępu tych danych osobowych. 13. Prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych określonych w pkt.16 na każdym etapie ich 14. Dokonywanie archiwizacji danych przechowywanych na nośnikach papierowych i w pamięci komputera podczas opuszczania pomieszczenia pracy (zarówno w trakcie godzin pracy jak i po jej zakończeniu), do którego dostęp podczas nieobecności pracownika osoby nieupoważnione do dostępu tych danych osobowych. 15. Niezwłoczne powiadomienie Administratora Bezpieczeństwa Informacji o zakłóceniach w pracy systemów elektronicznych oraz sporządzania o tych faktach adnotacji w dziennikach pracy. 16. Zachowanie tajemnicy służbowej. 17. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego. Dorota Rumian - Inspektor Al. Słowackiego 20, pok. 310 tel w. 310,

7 1. Obsługa systemu finansowo-księgowego dla rachunku bankowego Rejestracja przy pomocy komputera zadekretowanych dowodów księgowych dotyczących Starostwa Powiatowego. 3. Comiesięczne uzgodnienia wydatków z kosztami z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dotacji. 4. Księgowanie faktur Vat wystawionych przez Wydziały Starostwa Powiatowego. 5. Terminowe i prawidłowe naliczanie odsetek za nieterminowe zapłaty faktur z tytułu najmu i dzierżawy majątku Powiatu. 6. Dochodzenie należności z tytułu obwodów kół łowieckich. 7. Naliczanie podatku VAT od przekazanych tenut dla Gmin w ramach dzierżawy terenu kół łowieckich. 8. Prowadzenie rejestru sprzedaży VAT. 9. Sporządzanie deklaracji podatkowej VAT 10. Odprowadzanie należnego podatku VAT do Urzędu Skarbowego. 11. Prowadzenie analityki do konta 221 Należności z tyt. dochodów budżetowych oraz uzgodnienie sald. 12. Analiza przypisanych dochodów z tytułu wystawionych faktur oraz ich windykacja. 13. Prowadzenie rejestru umów i dzierżawy nieruchomości należących do Starostwa Powiatowego. 14. Sporządzanie protokołów weryfikacji sald na koniec roku. 15. Upoważniona jest do dostępu do zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Wydziale Finansów, a w szczególności: ewidencji danych osobowych wynikających z najmu i dzierżawy majątku Powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego, radnych Powiatu Krakowskiego, umów zlecenia i o dzieło, pracowników Komisji Poborowych. 16. Zabezpieczenie zbioru danych przed niewłaściwym dostępem nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem bądź nielegalnym ujawnieniem - program FK 17. Zabezpieczenie dokumentacji na nośnikach papierowych i w pamięci komputerów podczas opuszczania pomieszczenia pracy ( zarówno w trakcie godzin pracy jak i po jej zakończeniu ), do którego mają dostęp podczas nieobecności pracownika osoby nieupoważnionej do dostępu tych danych osobowych. 18. Prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych określonych w pkt.16 na każdym etapie ich 19. Dokonywanie archiwizacji danych przechowywanych na nośnikach papierowych i w pamięci komputera podczas opuszczania pomieszczenia pracy (zarówno w trakcie godzin pracy jak i po jej zakończeniu), do którego dostęp podczas nieobecności pracownika osoby nieupoważnione do dostępu tych danych osobowych. 20. Niezwłoczne powiadomienie Administratora Bezpieczeństwa Informacji o zakłóceniach w pracy systemów elektronicznych oraz sporządzania o tych faktach adnotacji w dziennikach pracy. 21. Zachowanie tajemnicy służbowej. 22. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego. Joanna Hajto - Podinspektor Al. Słowackiego 20, pok. 310 tel w. 310, Prowadzenie zbiorczego rejestru przypisów i odpisów należności Skarbu Państwa. 2. Prowadzenie analityki należności Skarbu Państwa (opłaty geodezyjne, zwroty, kary i grzywny). 3. Bieżące dokonywanie przypisów na kartach kontowych na podstawie dokumentacji geodezyjnej. 4. Bieżące księgowanie wpłat. 5. Bieżące przekazywanie dochodów do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 6. Bieżące comiesięczne uzgadnianie kart kontowych ( przypisów, odpisów, wpłat) z kontem syntetycznym. 7. Sporządzanie sprawozdań z wykonania dochodów w obowiązujących terminach. 8. Bieżąca analiza kart kontowych i prowadzenie windykacji należności Skarbu Państwa poprzez wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, przekazywanie spraw radcom prawnym do

8 egzekucji sądowej. 9. Prowadzenie korespondencji z Urzędami Skarbowymi, gminami i innymi instytucjami w sprawie należności Skarbu Państwa. 10. Zwrot mylnych wpłat i nadpłat w uzgodnieniu i na polecenie oddziałów merytorycznych. 11. Ewidencja dochodów otrzymanych od jednostek organizacyjnych Powiatu z tytułu realizacji zadań rządowych. 12. Zgłoszenie wierzytelności do likwidatorów i syndyków. Bieżące uzupełnianie i korygowanie przekazywanych informacji. 13. Pobieranie, ustalenie i dochodzenie wysokości opłat zgodnie z decyzją Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 14. Terminowe i prawidłowe naliczanie odsetek za zwłokę, kwot oprocentowania od ustalonych rat oraz prawidłowe ich księgowanie. 15. Zawiadamianie dłużników o sposobie przerachowania wpłat. 16. Gromadzenie pełnej dokumentacji dla każdego podmiotu w odrębnej teczce. 17. Upoważniona jest do dostępu do zbiorów danych osobowych i danych osobowych przetwarzanych w Wydziale Finansów, a w szczególności: ewidencji danych osobowych z tyt. użytkowania wieczystego Skarbu Państwa. 18. Zabezpieczenie zbioru danych przed niewłaściwym dostępem nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem bądź nielegalnym ujawnieniem - program FK, program WIP 19. Zabezpieczanie dokumentacji na nośnikach papierowych i w pamięci komputera podczas opuszczania pomieszczenia pracy (zarówno w trakcie godzin pracy jak i po jej zakończeniu), do którego mają dostęp podczas jego nieobecności osoby nieupoważnione do dostępu powierzonych mu danych osobowych. 20. Przygotowanie wniosku o zgłoszeniu danych do rejestracji przed przystąpieniem do przetwarzania danych oraz zgłoszenie tych zmian, ewidencji danych osobowych wynikających z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa. 21. Prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych określonych w pkt. 20 na każdym etapie ich 22. Dokonywanie archiwizacji danych przechowywanych w pamięci komputerów lokalnych na nośnikach informatycznych i przechowywanie ich w innym pomieszczeniu ustalonym przez Głównego Księgowego. 23. Niezwłoczne powiadomienie Administratora Bezpieczeństwa Informacji o zakłóceniach w pracy systemów elektronicznych oraz sporządzanie o tych faktach adnotacji w dziennikach pracy. 24. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego Starostwa. Ewa Baś - Podinspektor Al. Słowackiego 20, pok. 312 tel w. 312, Prowadzenie kasy Starostwa Powiatowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcją obiegu dokumentów finansowo-księgowych obowiązującą w Starostwie Powiatowym i instrukcją dotyczącą gospodarki kasowej i ochrony wartości pieniężnej. 2. Przyjmowanie wpłat do kasy na kwitach K 103 oraz odprowadzanie gotówki do banku zgodnie z przepisami. 3. Dokonywanie wypłat wynagrodzeń, nagród, należności dla Komisji Poborowych oraz innych należności na podstawie list płac, rachunków, faktur, decyzji, delegacji i innych dowodów księgowych uprzednio zatwierdzonych do wypłaty (właściwe pieczątki i podpisy osób upoważnionych). 4. Sporządzanie raportów kasowych w obowiązujących terminach. Kasowanie dowodów księgowych wypłaconych w kasie adnotacje wypłacono: raport kasowy, pozycja, data, podpis. 5. Wystawianie czeków, dowodów wpłat, podejmowanie gotówki z banków, rozliczenie pogotowia kasowego. 6. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, czeków i pobranych kwitariuszy. 7. Wysyłanie przekazami pocztowymi nie podjętych w terminie wynagrodzeń i innych należności na koszt adresata (7 dni od daty podjęcia).

9 8. Rejestracja wypłacanych zaliczek oraz sprawdzanie terminowość ich rozliczania. 9. Wypłacanie zaliczek po uprzednim sprawdzeniu czy poprzednia zaliczka została rozliczona. 10. Sprawdzanie prawidłowości zatwierdzonych dokumentów do wypłaty przez upoważnione osoby. 11. Dekretacja dowodów księgowych dochodów i wydatków z raportu wg planu kont i klasyfikacji budżetowej. 12. Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych dotyczących zabezpieczenia robót. 13. Upoważniona jest do dostępu zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Wydziale Finansów, a w szczególności danych osobowych dotyczących: pracowników Starostwa Powiatowego, radnych Powiatu Krakowskiego, pracowników Komisji Poborowej, umowy zlecenia i o dzieło, użytkowania wieczyste, dzierżawy Skarbu Państwa i Powiatu 14. Zachowanie danych osobowych, do których posiada w tajemnicy w czasie zatrudnienia i jego ustaniu. 15. Niezwłoczne powiadomienie Administratora Bezpieczeństwa Informacji o zakłóceniach w pracy systemów elektronicznych oraz sporządzanie o tym fakcie adnotacji w dziennikach pracy. 16. Zachowanie tajemnicy służbowej. 17. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego Agnieszka Kamińska - Kierownik Referatu Planowania i Analiz Al. Słowackiego 20, pok. 302 tel w. 302, Opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz uchwały budżetowej. 2. Opracowywanie projektów planów oraz planów finansowych Starostwa Powiatowego w Krakowie. 3. Opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego. 4. Opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu. 5. Opracowywanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego za pierwsze półrocze. 6. Całokształt spraw związanych ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Krakowskiego, w tym opracowywanie uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu. 7. Opracowywanie pism w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Krakowie. 8. Opracowywanie uchwał Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 9. Analiza okresowa dochodów i wydatków. 10. Lokowanie wolnych środków. 11. Prowadzenie ewidencji zaciągniętych kredytów i pożyczek wg umów. 12. Terminowe przekazywanie dyspozycji spłat rat kredytów i pożyczek. 13. Przekazywanie dyspozycji przelewu środków finansowych do poszczególnych jednostek Powiatu. 14. Analiza zapotrzebowań na środki finansowe, składanych przez jednostki. 15. Terminowe rozliczanie kwot dotacji otrzymanych przez powiat z gmin na zadania drogowe. 16. Nadzór nad przygotowywaniem materiałów na posiedzenia Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w zakresie planu dochodów i wydatków oraz zmian w tym planie. 17. Nadzór nad sporządzaniem sprawozdań z budżetu Powiatu. 18. Prowadzenie korespondencji Referatu Planowania i Analiz. 19. Opracowywanie informacji w celu ogłoszenia do publicznej wiadomości zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych. 20. Rozliczanie dotacji udzielonych powiatowi z budżetu Wojewody Małopolskiego. 21. Wykonywanie innych poleceń zleconych doraźnie przez Skarbnika. Karolina Stronias Inspektor - Referat Planowania i Analiz Al. Słowackiego 20, pok. 301

10 tel w. 301, Sporządzanie zbiorczych sprawozdań z wykonania planu dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, o nadwyżce/deficycie j.s.t., o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, o stanie należności, sprawozdań o dochodach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, o wydatkach strukturalnych, o wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego oraz sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst. 2. Sporządzanie sprawozdań w zakresie udzielonej przedsiębiorcom pomocy publicznej, o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, zbiorczej informacji z dokonanych umorzeń należności powiatowych jednostek organizacyjnych oraz przyznanych ulg. 3. Analiza sprawozdań przedłożonych przez jednostki organizacyjne Powiatu Krakowskiego. 4. Całokształt spraw związanych ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Krakowskiego, w tym opracowywanie uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu. 5. Opracowywanie pism w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Krakowie. 6. Opracowywanie miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe Starostwa. 7. Współpraca przy opracowywaniu projektu budżetu Powiatu Krakowskiego i uchwały budżetowej. 8. Współpraca przy opracowywaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu. 9. Prowadzenie korespondencji Referatu Planowania i Analiz w zakresie rozpisywania uchwał Zarządu Powiatu do jednostek organizacyjnych, gmin i powiatów oraz zmian w planie finansowym Starostwa do Wydziałów. 10. Przekazywanie dyspozycji przelewu środków finansowych do poszczególnych jednostek Powiatu. 11. Analiza okresowa dochodów i wydatków. 12. Wykonywanie innych poleceń zleconych doraźnie przez kierownika. Joanna Biszko - Inspektor ul. Przy Moście 1, Kraków, pok. 305 tel w Prowadzenie kasy Starostwa Powiatowego za Czynności Geodezyjne Kraków ul. Przy Moście 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcją obiegu dokumentów finansowo-księgowych obowiązująca w Starostwie Powiatowym i instrukcją dotyczącą gospodarki kasowej ochrony wartości pieniężnej. 2. Przyjmowanie wpłat do kasy na kwitach KP oraz odprowadzanie gotówki do banku zgodnie z przepisami. 3. Wystawianie kwitów KW związanych ze zwrotem z rachunków korygujących. 4. Sporządzanie raportów kasowych w obowiązujących terminach. 5. Rozliczanie pogotowia kasowego. 6. Prowadzenie druków ścisłego zarachowania i pobranych KP, KW. 7. Sprawdzanie prawidłowości zatwierdzania dokumentów do wpłaty przez upoważnione osoby. 8. Niezwłoczne powiadomienie Administratora Bezpieczeństwa Informacyjnego o zakłóceniach w pracy systemów elektronicznych oraz sporządzenie o tym fakcie adnotacji w dziennikach pracy. 9. Zachowanie tajemnicy służbowej. 10. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Barbara Szczepańska - Inspektor ul. Przy Moście 1, Kraków, pok.305 tel w.41

11 1. Obsługa systemu finansowo - księgowego Starostwa Powiatowego do rachunku bankowego Opłaty za czynności geodezyjne". 2. Dekretacja dowodów księgowych wg kont i klasyfikacji budżetowej. 3. Rejestracja dowodów księgowych przy pomocy komputera zadekretowanych na odpowiednich kontach. 4. Miesięczne uzgodnienia kont. 5. Przygotowywanie danych do sprawozdań Rb-N i Rb-27S wg załączonych kont syntetycznych: - wykaz należności nadpłat i zaległości w podziale na wymagalne i niewymagalne. 6. Naliczanie odsetek na dzień zapłaty lub na koniec każdego kwartału od należności przeterminowanych. 7. Zabezpieczenie zbioru danych przed niewłaściwym dostępem nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem bądź nielegalnym ujawnienie - program FK 8. Zabezpieczenie dokumentacji na nośnikach papierowych i w pamięci komputerów podczas opuszczenia pomieszczenia pracy (zarówno w trakcie godzin pracy jak i po jej zakończeniu), do którego mają dostęp podczas jego nieobecności osoby nieupoważnione do dostępu powierzonych mu danych osobowych. 9. Dokonywanie archiwizacji danych przechowywanych w pamięci komputerów lokalnych na nośnikach informatycznych i przechowywaniu ich w innym pomieszczeniu. 10. Zastępowanie kasjera w czasie jego nieobecności. 11. Niezwłoczne powiadomienie Administratora Bezpieczeństwa Informacji o zakłóceniach w pracy systemów elektronicznych oraz sporządzania o tych faktach adnotacji w dziennikach pracy. 12. Zachowanie tajemnicy służbowej. 13. Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika referatu. Liczba odwiedzin: 976 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Starostwo Powiatowe w Krakowie Magdalena Bielicka Bogumiła Glica Czas wytworzenia: :48:12 Czas publikacji: :48:12 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst ujednolicony-kwiecień 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania.

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH W WOJEWODZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE Spis treści ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYDATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I WSTĘP ROZDZIAŁ II ROK OBROTOWY I OKRESY SPRAWOZDAWCZE

ROZDZIAŁ I WSTĘP ROZDZIAŁ II ROK OBROTOWY I OKRESY SPRAWOZDAWCZE ROZDZIAŁ I WSTĘP 1 Określenia użyte w niniejszych ustaleniach oznaczają: ustawa - ustawa z 29 września 1994r. o rachunkowości (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zmianami), ordynacja ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR A 2 /09

ZARZADZENIE NR A 2 /09 ZARZADZENIE NR A 2 /09 Dyrektora Sadu Okregowego w Warszawie z dnia ) ~ l)'y1o..~'cv 2009 r. w sprawie Instrukcji obiegu dowodów finansowo-ksiegowych i procedury ich kontroli w Sadzie Okregowym w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz.

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz. Rozdział I - Obsługa bankowa 1. Kompleksową obsługę bankową dla budżetu miasta oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta Mława, zgodnie z zawartą umową z dnia 15 grudnia 2010r. prowadzi Polski Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r. Zarządzenie Nr 15/12 Starosty Wieruszowskiego ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zakresów zadań wydziałów Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 128/07

ZARZĄDZENIE NR 128/07 ZARZĄDZENIE NR 128/07 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 stycznia 2015 roku

Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 stycznia 2015 roku 75.0200.10.2015 Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 stycznia 2015 roku w sprawie: zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie zadań jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji księgowej. Na podstawie art. 40 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4968/2014

Zarządzenie Nr 4968/2014 Zarządzenie Nr 4968/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2014 roku w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz innych dokumentów Na podstawie art. 10 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW Załącznik do Uchwały Nr 69/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2009 r. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Przedmiot Instrukcji Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zadania Departamentu Skarbnika Miasta I. Zadania Referatu Budżetu : 1) przygotowanie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem; 2) przekazywanie

Zadania Departamentu Skarbnika Miasta I. Zadania Referatu Budżetu : 1) przygotowanie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem; 2) przekazywanie Zadania Departamentu Skarbnika Miasta I. Zadania Referatu Budżetu : 1) przygotowanie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem; 2) przekazywanie podległym jednostkom organizacyjnym informacji do opracowania

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Miasta Kielce Id: A46A04A8-E233-46E2-A511-B5184DF111E4. Przyjety Strona 2 ROZDZIAŁ I ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 341/08/11 Mielec, 2008-05-08 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/08/11. Nazwa zadania: Zintegroowany system informatyczny dla Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo