Podzial organizacyjny (osoby)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podzial organizacyjny (osoby)"

Transkrypt

1 Podzial organizacyjny (osoby) Wydział Finansów Al. Słowackiego 20, Kraków Piętro III, pokoje: Sekretariat: pokój 305 Tel: w. 305, Fax: Adres wydziału: Bogumiła Glica - Skarbnik Powiatu Al. Słowackiego 20, pok. 304 tel w. 304, Monika Rusek Pomoc administracyjna Al. Słowackiego 20, pok. 305 tel w. 305, Danuta Janik - Główny Księgowy Al. Słowackiego 20, pok. 306 tel w. 306, Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości Starostwa w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń Starostwa. 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 3. Nadzór całokształtu prac w Starostwie z zakresu rachunkowości. 4. Prowadzenie gospodarki finansowej Starostwa zgodnie z obowiązującymi zasadami polegającymi zwłaszcza na: - wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu oraz innych będących w dyspozycji Starostwa - przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, - nadzór nad terminowym ściąganiem należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań. 5. Analiza wykorzystanych środków z budżetu oraz innych będących w dyspozycji Starostwa. 6. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydanych przez Starostę dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: - zakładowy plan kont - obiegu dokumentów - instrukcja inwentaryzacji - przeprowadzenia inwentaryzacji - wniosek do Starosty o wydaniu zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 7. Na bieżąco aktualizowanie wzory podpisów osób odpowiedzialnych za wykonanie kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej dowodów księgowych oraz za ich zatwierdzenie do realizacji. 8. Nadzór nad sporządzeniem sprawozdań finansowych starostwa oraz bilansu skonsolidowanego. 9. Sprawowanie kontroli wewnętrznej. Dowodem wykonania przez głównego księgowego kontroli wewnętrznej operacji gospodarczej jest jego podpis złożony na dokumentach tej operacji. Złożenie podpisu głównego księgowego na dokumencie oznacza że:

2 - sprawdził, iż operacja została uznana przez właściwych rzeczowo pracowników za prawidłową pod względem merytorycznym, - nie zgłasza zastrzeżeń do legalności i rzetelności dokumentu w którym operacja ta została ujęta, - posiada środki na pokrycie zobowiązań wynikających z operacji gospodarczej oraz czy operacja mieści się w planie budżetu lub w planie finansowym. - stwierdził formalno rachunkową prawidłowość dokumentu dotyczącego tej operacji. 10. Sporządzenie sprawozdań z wykonania budżetu Starostwa Powiatowego. 11. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Starostę. 12. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Skarbnika. Zastępca Głównego Księgowego - Jolanta Felińska Al. Słowackiego 20, pok. 307 tel w. 307, Obsługa systemu finansowo-księgowego Starostwa Powiatowego i Organu dla następujących rachunków bankowych: 130 wydatki budżetowe Starostwa Powiatowego, 133 rachunek bieżący budżetu, 134 kredyty bankowe, 137 rachunek środków funduszy pomocowych, 140 krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne, - dekretacja dowodów księgowych dochodów i wydatków wg kont i klasyfikacji budżetowej, - rejestracja dowodów księgowych przy pomocy komputera zadekretowanych na odpowiednie konta, - prowadzenie analityki wydatków dla rachunku bankowego Starostwa w układzie klasyfikacji budżetowej, - wpinanie do segregatorów wprowadzonych dowodów wg kolejności wyciągów bankowych, - miesięczne uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych (sporządzanie wydruków), 2. Sprawdzanie rachunkowe raportów kasowych Starostwa: - dekretacja raportów, - ostateczna kontrola dowodów księgowych stanowiących podstawę do księgowania (kompletność, podpisy upoważnionych osób), - zaksięgowanie raportów kasowych w systemie finansowo-księgowym, - potwierdzenie na oryginale i kopii raportu. 3. Comiesięczne uzgadnianie z rachubą płac kont 229 składki ZUS, 225 podatek dochodowy w zakresie prawidłowości przekazania składek i podatku do ZUS i Urzędu Skarbowego z listami płac. 4. Sporządzanie polecenia księgowania dotyczącego ewidencji wynagrodzeń osobowych, bezosobowych na podstawie list płac. 5. Nadzór w zakresie ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych do konta 980 ewidencja pozabilansowa Plan finansowy wydatków budżetowych. 6. Sporządzenie sprawozdań o wydatkach i dochodach budżetowych Starostwa Powiatowego i Organu 7. Kontrola wewnętrzna kasy. 8. Prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania. 9. Comiesięczne uzgadnianie z referatem planowania i analizy kosztów przekazywanych środków i dotacji 10. Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej weksli. 11. Terminowa spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. 12. Ewidencja zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego oraz Powiatu w systemie FK konta dodatkowe. 13. Sporządzanie protokołów weryfikacji sald Starostwa Powiatowego i Powiatu. 14. Raz na kwartał uzgodnienia konta 011,013,020 z Wydziałem TG. 15. Upoważniona jest do dostępu danych osobowych i przetwarzania w Wydziale Finansów a w szczególności: pracowników Starostwa Powiatowego, radnych Powiatu, umowy zlecenia i o dzieło, pracowników Komisji Poborowej. 16. Zabezpieczenie zbioru danych przed niewłaściwym dostępem nieuzasadnioną modyfikacją lub

3 zniszczeniem bądź nielegalnym ujawnieniem programu FK. 17. Zabezpieczenie dokumentacji na nośnikach papierowych i w pamięci komputerów podczas opuszczenie pomieszczenia pracy (zarówno w trakcie godzin pracy jak i po jej zakończeniu), do którego mają dostęp podczas jego nieobecności osoby nieupoważnione do dostępu powierzonych mu danych osobowych. 18. Prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych określonych w pukt 13 na każdym etapie ich 19. Dokonywanie archiwizacji danych przechowywanych w pamięci komputerów lokalnych na nośnikach informatycznych i przechowywanie ich w innym pomieszczeniu ustalonym przez Głównego Księgowego. 20. Niezwłocznie powiadomienie Administratora Bezpieczeństwa Informacji o zakłóceniach w pracy systemów elektronicznych oraz sporządzania o tych faktach adnotacji w dziennikach pracy. 21. Zachowanie tajemnicy służbowej. 22. Wykonywanie innych czynności zleconych przez głównego księgowego. Katarzyna Pacułt - Inspektor Al. Słowackiego 20, pok. 308 tel w. 308, Prowadzenie analityki wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego, Komisji Poborowych, Radnych Powiatu kartotek wynagrodzeń, dokumentacji podatkowej, karty zasiłkowe, angaże. 2. Naliczanie: - wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego (chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych) dla Pracowników Starostwa Powiatowego; - diet radnych Rady Powiatu; - wynagrodzeń osób biorących udział w pracach Komisji Poborowych i Lekarskich; - wynagrodzeń osób wykonujących umowy zlecenia i o dzieło oraz sporządzanie z w/w tytułów list płac. 3. Naliczanie składek ZUS i sporządzanie stosownych deklaracji zbiorczych i imiennych oraz odprowadzanie składek do ZUS w obowiązującym terminie 4. Naliczanie podatku dochodowego, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz informacji podatkowych i odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego w obowiązującym terminie. 5. Obliczanie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, sporządzanie stosownych deklaracji i odprowadzanie składki na PFRON w obowiązującym terminie. 6. Ustalenie wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Przygotowanie wypłaty tj. listy płac, sporządzanie deklaracji podatkowej i ZUS-owskiej. 7. Sporządzanie wypłat świadczeń z ZFŚS dla pracowników Starostwa Powiatowego, PCPR, PINB, emerytów i rencistów. 8. Wypisywanie zaświadczeń o wysokości poborów dla pracowników Starostwa Powiatowego. 9. Sporządzanie zaświadczeń dla pracowników starających się o rentę bądź emeryturę. 10. Sporządzanie i wysyłanie do ZUS-u zaświadczeń o osiągniętych rocznych zarobkach przez zatrudnionych emerytów i rencistów. 11. Sporządzanie rozliczeń rocznych podatku dochodowego pracowników na właściwych PIT-ach. 12. Dokonywanie dekretacji list płac, oraz sporządzanie zbiorczych zestawień list płac dla Starostwa Powiatowego. 13. Przygotowanie danych do zaangażowania wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego. 14. Uzgadnianie kwot wynagrodzeń wynikających z kart wynagrodzeń z kontem 231 księgowości syntetycznej. 15. Sporządzanie stosownej sprawozdawczości dla potrzeb GUS. 16. Sporządzanie comiesięczne wniosków o zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. 17. Upoważniona jest do dostępu do zbiorów danych osobowych i danych osobowych przetwarzanych w Wydziale Finansów, a w szczególności: pracowników Starostwa Powiatowego, radnych Powiatu Krakowskiego, umowy zlecenie i o dzieło, pracowników Komisji Poborowych,

4 pracowników byłego Urzędu Rejonowego oraz Zakładu Obsługi oraz byłych pracowników Starostwa Powiatowego. 18. Zabezpieczenie zbioru danych przed niewłaściwym dostępem nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem bądź nielegalnym ujawnieniem - zbiór danych - program płace. 19. Zabezpieczanie dokumentacji na nośnikach papierowych i w pamięci komputera podczas opuszczania pomieszczenia pracy (zarówno w trakcie godzin pracy jak i po jej zakończeniu), do którego mają dostęp podczas nieobecności pracownika osoby nieupoważnione do dostępu tych danych osobowych. 20. Prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych określonych w ppkt. 16 na każdym etapie ich 21. Dokonywanie archiwizacji danych przechowywanych w pamięci komputerów lokalnych na nośnikach informatycznych i przechowywanie ich w innym pomieszczeniu ustalonym przez Głównego Księgowego. 22. Niezwłoczne powiadomienie Administratora Bezpieczeństwa Informacji o zakłóceniach w pracy systemów elektronicznych oraz sporządzanie o tych faktach adnotacji w dziennikach pracy. 23. Zachowanie tajemnicy służbowej. 24. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego Starostwa. Gabriela Karolczyk Podinspektor Al. Słowackiego 20, pok. 308 tel w. 308, Prowadzenie analityki wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego, Komisji Poborowych, Radnych Powiatu, kartotek wynagrodzeń, dokumentacji podatkowej, kart zasiłkowych, angaży, 2. Naliczanie: wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, diet Radnych Powiatu, wynagrodzeń osób biorących udział w pracach Komisji Poborowych i Lekarskich, wynagrodzeń osób wykonujących umowy zlecenia i o dzieło oraz sporządzanie z w/w tytułów list płac, 3. Naliczanie składek ZUS, 4. Naliczanie podatku dochodowego, 5. Ustalanie wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Przygotowywanie wypłaty tj. listy płac, 6. Rozliczanie ryczałtu na używanie pojazdu prywatnego w celach służbowych do jazd lokalnych, 7. Rozliczanie godzin nadliczbowych pracowników, 8. Sporządzanie wypłat świadczeń z ZFŚS dla pracowników Starostwa Powiatowego, PINB, emerytów i rencistów, 9. Wypisywanie zaświadczeń o wysokości poborów dla pracowników Starostwa Powiatowego, 10. Sporządzanie zaświadczeń dla pracowników starających się o rentę bądź emeryturę, 11. Sporządzanie i wysyłanie do ZUS-u zaświadczeń o osiągniętych rocznych zarobkach przez zatrudnionych emerytów i rencistów, 12. Sporządzanie rozliczeń rocznych podatku dochodowego pracowników na właściwych PIT-ach, 13. Dokonywanie dekretacji list płac, oraz sporządzanie zbiorczych zestawień list płac dla Starostwa Powiatowego, 14. Przygotowanie danych do zaangażowania wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego, 15. Uzgadnianie kwot wynagrodzeń wynikających z kart wynagrodzeń z kontem 231 księgowości syntetycznej, 16. Sporządzanie stosownej sprawozdawczości dla potrzeb GUS, 17. Sporządzanie comiesięczne wniosków o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Krystyna Urzędowska - Inspektor Al. Słowackiego 20, pok. 309 tel w. 309,

5 1. Ostateczna kontrola dowodów księgowych stanowiące podstawę do księgowania operacji gospodarczych z rachunku bankowego. W przypadku zakupu wyposażenia, środków trwałych lub materiałów należy sprawdzić czy do dokumentów zakupu dołączono protokół przyjęcia przez Wydział Techniczno-Gospodarczy, przy zakupie materiałów sprawdzić potwierdzenie odbioru zakupionych materiałów. Kontrola polegająca na sprawdzeniu kompletności dokumentów, czy spełniają wymogi określone w przepisach prawnych, czy zawierają podpisy osób uprawnionych a także na sprawdzeniu zgodności otrzymanych faktur i rachunków z wcześniej zawartymi umowami, kosztorysami powykonawczymi, protokołami odbioru. 2. Podpisywanie dokumentów księgowych pod względem formalno - rachunkowym. 3. Obsługa poczty elektronicznej ( Videotel) 4. Sporządzanie przelewów bankowych na podstawie otrzymanych rachunków, faktur, decyzji i innych wystawionych dowodów księgowych, po uprzednim sprawdzeniu czy dokumenty te zostały zatwierdzone do wypłaty przez upoważnione osoby. Nanoszenie adnotacji na tych dokumentach o terminie i formie zapłaty. 5. Terminowa zapłata rachunków i faktur. 6. Prowadzenie rejestru faktur i rachunków oraz innych dowodów księgowych o przedłużonym terminie płatności. 7. Prowadzenie rejestru umów. 8. Prowadzenie analityki do konta 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, oraz uzgadnianie sald. 9. Przygotowywanie wykazu zobowiązań do sprawozdań budżetowych w oparciu o konta analityczne. 10. Rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników. 11. Rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych. 12. Sporządzanie protokołów weryfikacji sald zobowiązań do konta 201 na koniec roku. 13. Sporządzanie i wysyłanie do kontrahenta zawiadomień o wysokości sald należności na koncie Potwierdzanie wysokości sald wykazanych w zawiadomieniach nadesłanych przez kontrahenta lub wyjaśniane rozbieżności. 15. Ustalenie niezgodności sald, ich wyjaśnienie i rozliczenie. 16. Terminowe i prawidłowe naliczanie odsetek za nieterminowo zapłacone faktury. 17. Księgowanie zaangażowania środków budżetowych na kontach pozabilansowych w oparciu o przedstawione umowy, faktury, rachunki i inne dokumenty księgowe. 18. Weryfikacja sald w zakresie zaangażowania wydatków na kontach pozabilansowych roku bieżącego i lat przyszłych. 19. Przekazywanie danych dotyczących zaangażowania i zobowiązań wg klasyfikacji budżetowej w zakresie sprawozdawczości Starostwa Powiatowego. 20. Upoważniona jest do dostępu do zbiorów danych osobowych i danych osobowych przetwarzanych w Wydziale Finansów, a w szczególności: pracowników Starostwa Powiatowego, radnych Powiatu Krakowskiego, umowy zlecenie i o dzieło, pracowników Komisji Poborowych, obsługi systemu bank u klienta. 21. Zabezpieczenie zbioru danych przed niewłaściwym dostępem nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem bądź nielegalnym ujawnieniem - program FK 22. Zabezpieczanie dokumentacji na nośnikach papierowych i w pamięci komputera podczas opuszczania pomieszczenia pracy (zarówno w trakcie godzin pracy jak i po jej zakończeniu), do którego mają dostęp podczas jego nieobecności osoby nieupoważnione do dostępu powierzonych mu danych osobowych 23. Prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych określonych w ppkt. 20 na każdym etapie ich 24. Niezwłoczne powiadomienie Administratora Bezpieczeństwa Informacji o zakłóceniach w pracy systemów elektronicznych oraz sporządzanie o tych faktach adnotacji w dziennikach pracy. 25. Zachowanie tajemnicy służbowej. 26. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego.

6 Aldona Król - Inspektor Al. Słowackiego 20, pok. 310 tel w. 310, Obsługa poczty elektronicznej. 2. Sporządzanie przelewów bankowych na podstawie otrzymanych rachunków, faktur, decyzji i innych wystawionych dowodów księgowych, po uprzednim sprawdzeniu czy dokumenty te zostały zatwierdzone do wypłaty przez upoważnione osoby. Nanoszenie adnotacji na tych dokumentach o terminie i formie zapłaty. 3. Terminowa zapłata otrzymanych rachunków i faktur. 4. Sporządzanie protokołów weryfikacji sald na koniec roku. 5. Dokonywanie zapisów księgowych w syntetyce i analityce do następujących rachunków bankowych: 139 z tytułu zabezpieczeń należytego wykonania umów, 135 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zapisów należy dokonywać na bieżąco, chronologicznie w sposób czytelny i staranny na podstawie zadekretowanych dokumentów finansowo-księgowych. 6. Sprawdzanie z wpłatą na rachunek bankowy oraz zatwierdzanie zwrotów z tytułu opłat komunikacyjnych. 7. Sprawdzanie na koniec każdego miesiąca zgodności sald kont pozabilansowych 980 z planami finansowymi. Wyksięgowanie na koniec roku wykonanych i niewykonanych wydatków z konta pozabilansowego Zatwierdzanie i terminowe przekazywanie dotacji zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami. 9. Sporządzanie sprawozdań wydziałowych zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2005 Starosty Krakowskiego z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie sprawozdań z działalności Wydziałów i równorzędnych komórek Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz Zarządzeniem Nr 57/2010 r. z dnia 05 maja 2010 r. 10. Upoważniona jest do dostępu do zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Wydziale Finansów, a w szczególności: ewidencji danych osobowych wynikających z najmu i dzierżawy majątku Powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego, radnych Powiatu Krakowskiego, umów zlecenia i o dzieło, pracowników Komisji Poborowych. 11. Zabezpieczenie zbioru danych przed niewłaściwym dostępem nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem bądź nielegalnym ujawnieniem - program FK 12. Zabezpieczenie dokumentacji na nośnikach papierowych i w pamięci komputerów podczas opuszczania pomieszczenia pracy ( zarówno w trakcie godzin pracy jak i po jej zakończeniu ), do którego mają dostęp podczas nieobecności pracownika osoby nieupoważnionej do dostępu tych danych osobowych. 13. Prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych określonych w pkt.16 na każdym etapie ich 14. Dokonywanie archiwizacji danych przechowywanych na nośnikach papierowych i w pamięci komputera podczas opuszczania pomieszczenia pracy (zarówno w trakcie godzin pracy jak i po jej zakończeniu), do którego dostęp podczas nieobecności pracownika osoby nieupoważnione do dostępu tych danych osobowych. 15. Niezwłoczne powiadomienie Administratora Bezpieczeństwa Informacji o zakłóceniach w pracy systemów elektronicznych oraz sporządzania o tych faktach adnotacji w dziennikach pracy. 16. Zachowanie tajemnicy służbowej. 17. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego. Dorota Rumian - Inspektor Al. Słowackiego 20, pok. 310 tel w. 310,

7 1. Obsługa systemu finansowo-księgowego dla rachunku bankowego Rejestracja przy pomocy komputera zadekretowanych dowodów księgowych dotyczących Starostwa Powiatowego. 3. Comiesięczne uzgodnienia wydatków z kosztami z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dotacji. 4. Księgowanie faktur Vat wystawionych przez Wydziały Starostwa Powiatowego. 5. Terminowe i prawidłowe naliczanie odsetek za nieterminowe zapłaty faktur z tytułu najmu i dzierżawy majątku Powiatu. 6. Dochodzenie należności z tytułu obwodów kół łowieckich. 7. Naliczanie podatku VAT od przekazanych tenut dla Gmin w ramach dzierżawy terenu kół łowieckich. 8. Prowadzenie rejestru sprzedaży VAT. 9. Sporządzanie deklaracji podatkowej VAT 10. Odprowadzanie należnego podatku VAT do Urzędu Skarbowego. 11. Prowadzenie analityki do konta 221 Należności z tyt. dochodów budżetowych oraz uzgodnienie sald. 12. Analiza przypisanych dochodów z tytułu wystawionych faktur oraz ich windykacja. 13. Prowadzenie rejestru umów i dzierżawy nieruchomości należących do Starostwa Powiatowego. 14. Sporządzanie protokołów weryfikacji sald na koniec roku. 15. Upoważniona jest do dostępu do zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Wydziale Finansów, a w szczególności: ewidencji danych osobowych wynikających z najmu i dzierżawy majątku Powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego, radnych Powiatu Krakowskiego, umów zlecenia i o dzieło, pracowników Komisji Poborowych. 16. Zabezpieczenie zbioru danych przed niewłaściwym dostępem nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem bądź nielegalnym ujawnieniem - program FK 17. Zabezpieczenie dokumentacji na nośnikach papierowych i w pamięci komputerów podczas opuszczania pomieszczenia pracy ( zarówno w trakcie godzin pracy jak i po jej zakończeniu ), do którego mają dostęp podczas nieobecności pracownika osoby nieupoważnionej do dostępu tych danych osobowych. 18. Prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych określonych w pkt.16 na każdym etapie ich 19. Dokonywanie archiwizacji danych przechowywanych na nośnikach papierowych i w pamięci komputera podczas opuszczania pomieszczenia pracy (zarówno w trakcie godzin pracy jak i po jej zakończeniu), do którego dostęp podczas nieobecności pracownika osoby nieupoważnione do dostępu tych danych osobowych. 20. Niezwłoczne powiadomienie Administratora Bezpieczeństwa Informacji o zakłóceniach w pracy systemów elektronicznych oraz sporządzania o tych faktach adnotacji w dziennikach pracy. 21. Zachowanie tajemnicy służbowej. 22. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego. Joanna Hajto - Podinspektor Al. Słowackiego 20, pok. 310 tel w. 310, Prowadzenie zbiorczego rejestru przypisów i odpisów należności Skarbu Państwa. 2. Prowadzenie analityki należności Skarbu Państwa (opłaty geodezyjne, zwroty, kary i grzywny). 3. Bieżące dokonywanie przypisów na kartach kontowych na podstawie dokumentacji geodezyjnej. 4. Bieżące księgowanie wpłat. 5. Bieżące przekazywanie dochodów do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 6. Bieżące comiesięczne uzgadnianie kart kontowych ( przypisów, odpisów, wpłat) z kontem syntetycznym. 7. Sporządzanie sprawozdań z wykonania dochodów w obowiązujących terminach. 8. Bieżąca analiza kart kontowych i prowadzenie windykacji należności Skarbu Państwa poprzez wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, przekazywanie spraw radcom prawnym do

8 egzekucji sądowej. 9. Prowadzenie korespondencji z Urzędami Skarbowymi, gminami i innymi instytucjami w sprawie należności Skarbu Państwa. 10. Zwrot mylnych wpłat i nadpłat w uzgodnieniu i na polecenie oddziałów merytorycznych. 11. Ewidencja dochodów otrzymanych od jednostek organizacyjnych Powiatu z tytułu realizacji zadań rządowych. 12. Zgłoszenie wierzytelności do likwidatorów i syndyków. Bieżące uzupełnianie i korygowanie przekazywanych informacji. 13. Pobieranie, ustalenie i dochodzenie wysokości opłat zgodnie z decyzją Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 14. Terminowe i prawidłowe naliczanie odsetek za zwłokę, kwot oprocentowania od ustalonych rat oraz prawidłowe ich księgowanie. 15. Zawiadamianie dłużników o sposobie przerachowania wpłat. 16. Gromadzenie pełnej dokumentacji dla każdego podmiotu w odrębnej teczce. 17. Upoważniona jest do dostępu do zbiorów danych osobowych i danych osobowych przetwarzanych w Wydziale Finansów, a w szczególności: ewidencji danych osobowych z tyt. użytkowania wieczystego Skarbu Państwa. 18. Zabezpieczenie zbioru danych przed niewłaściwym dostępem nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem bądź nielegalnym ujawnieniem - program FK, program WIP 19. Zabezpieczanie dokumentacji na nośnikach papierowych i w pamięci komputera podczas opuszczania pomieszczenia pracy (zarówno w trakcie godzin pracy jak i po jej zakończeniu), do którego mają dostęp podczas jego nieobecności osoby nieupoważnione do dostępu powierzonych mu danych osobowych. 20. Przygotowanie wniosku o zgłoszeniu danych do rejestracji przed przystąpieniem do przetwarzania danych oraz zgłoszenie tych zmian, ewidencji danych osobowych wynikających z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa. 21. Prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych określonych w pkt. 20 na każdym etapie ich 22. Dokonywanie archiwizacji danych przechowywanych w pamięci komputerów lokalnych na nośnikach informatycznych i przechowywanie ich w innym pomieszczeniu ustalonym przez Głównego Księgowego. 23. Niezwłoczne powiadomienie Administratora Bezpieczeństwa Informacji o zakłóceniach w pracy systemów elektronicznych oraz sporządzanie o tych faktach adnotacji w dziennikach pracy. 24. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego Starostwa. Ewa Baś - Podinspektor Al. Słowackiego 20, pok. 312 tel w. 312, Prowadzenie kasy Starostwa Powiatowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcją obiegu dokumentów finansowo-księgowych obowiązującą w Starostwie Powiatowym i instrukcją dotyczącą gospodarki kasowej i ochrony wartości pieniężnej. 2. Przyjmowanie wpłat do kasy na kwitach K 103 oraz odprowadzanie gotówki do banku zgodnie z przepisami. 3. Dokonywanie wypłat wynagrodzeń, nagród, należności dla Komisji Poborowych oraz innych należności na podstawie list płac, rachunków, faktur, decyzji, delegacji i innych dowodów księgowych uprzednio zatwierdzonych do wypłaty (właściwe pieczątki i podpisy osób upoważnionych). 4. Sporządzanie raportów kasowych w obowiązujących terminach. Kasowanie dowodów księgowych wypłaconych w kasie adnotacje wypłacono: raport kasowy, pozycja, data, podpis. 5. Wystawianie czeków, dowodów wpłat, podejmowanie gotówki z banków, rozliczenie pogotowia kasowego. 6. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, czeków i pobranych kwitariuszy. 7. Wysyłanie przekazami pocztowymi nie podjętych w terminie wynagrodzeń i innych należności na koszt adresata (7 dni od daty podjęcia).

9 8. Rejestracja wypłacanych zaliczek oraz sprawdzanie terminowość ich rozliczania. 9. Wypłacanie zaliczek po uprzednim sprawdzeniu czy poprzednia zaliczka została rozliczona. 10. Sprawdzanie prawidłowości zatwierdzonych dokumentów do wypłaty przez upoważnione osoby. 11. Dekretacja dowodów księgowych dochodów i wydatków z raportu wg planu kont i klasyfikacji budżetowej. 12. Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych dotyczących zabezpieczenia robót. 13. Upoważniona jest do dostępu zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Wydziale Finansów, a w szczególności danych osobowych dotyczących: pracowników Starostwa Powiatowego, radnych Powiatu Krakowskiego, pracowników Komisji Poborowej, umowy zlecenia i o dzieło, użytkowania wieczyste, dzierżawy Skarbu Państwa i Powiatu 14. Zachowanie danych osobowych, do których posiada w tajemnicy w czasie zatrudnienia i jego ustaniu. 15. Niezwłoczne powiadomienie Administratora Bezpieczeństwa Informacji o zakłóceniach w pracy systemów elektronicznych oraz sporządzanie o tym fakcie adnotacji w dziennikach pracy. 16. Zachowanie tajemnicy służbowej. 17. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego Agnieszka Kamińska - Kierownik Referatu Planowania i Analiz Al. Słowackiego 20, pok. 302 tel w. 302, Opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz uchwały budżetowej. 2. Opracowywanie projektów planów oraz planów finansowych Starostwa Powiatowego w Krakowie. 3. Opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego. 4. Opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu. 5. Opracowywanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego za pierwsze półrocze. 6. Całokształt spraw związanych ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Krakowskiego, w tym opracowywanie uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu. 7. Opracowywanie pism w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Krakowie. 8. Opracowywanie uchwał Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 9. Analiza okresowa dochodów i wydatków. 10. Lokowanie wolnych środków. 11. Prowadzenie ewidencji zaciągniętych kredytów i pożyczek wg umów. 12. Terminowe przekazywanie dyspozycji spłat rat kredytów i pożyczek. 13. Przekazywanie dyspozycji przelewu środków finansowych do poszczególnych jednostek Powiatu. 14. Analiza zapotrzebowań na środki finansowe, składanych przez jednostki. 15. Terminowe rozliczanie kwot dotacji otrzymanych przez powiat z gmin na zadania drogowe. 16. Nadzór nad przygotowywaniem materiałów na posiedzenia Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w zakresie planu dochodów i wydatków oraz zmian w tym planie. 17. Nadzór nad sporządzaniem sprawozdań z budżetu Powiatu. 18. Prowadzenie korespondencji Referatu Planowania i Analiz. 19. Opracowywanie informacji w celu ogłoszenia do publicznej wiadomości zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych. 20. Rozliczanie dotacji udzielonych powiatowi z budżetu Wojewody Małopolskiego. 21. Wykonywanie innych poleceń zleconych doraźnie przez Skarbnika. Karolina Stronias Inspektor - Referat Planowania i Analiz Al. Słowackiego 20, pok. 301

10 tel w. 301, Sporządzanie zbiorczych sprawozdań z wykonania planu dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, o nadwyżce/deficycie j.s.t., o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, o stanie należności, sprawozdań o dochodach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, o wydatkach strukturalnych, o wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego oraz sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst. 2. Sporządzanie sprawozdań w zakresie udzielonej przedsiębiorcom pomocy publicznej, o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, zbiorczej informacji z dokonanych umorzeń należności powiatowych jednostek organizacyjnych oraz przyznanych ulg. 3. Analiza sprawozdań przedłożonych przez jednostki organizacyjne Powiatu Krakowskiego. 4. Całokształt spraw związanych ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Krakowskiego, w tym opracowywanie uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu. 5. Opracowywanie pism w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Krakowie. 6. Opracowywanie miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe Starostwa. 7. Współpraca przy opracowywaniu projektu budżetu Powiatu Krakowskiego i uchwały budżetowej. 8. Współpraca przy opracowywaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu. 9. Prowadzenie korespondencji Referatu Planowania i Analiz w zakresie rozpisywania uchwał Zarządu Powiatu do jednostek organizacyjnych, gmin i powiatów oraz zmian w planie finansowym Starostwa do Wydziałów. 10. Przekazywanie dyspozycji przelewu środków finansowych do poszczególnych jednostek Powiatu. 11. Analiza okresowa dochodów i wydatków. 12. Wykonywanie innych poleceń zleconych doraźnie przez kierownika. Joanna Biszko - Inspektor ul. Przy Moście 1, Kraków, pok. 305 tel w Prowadzenie kasy Starostwa Powiatowego za Czynności Geodezyjne Kraków ul. Przy Moście 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcją obiegu dokumentów finansowo-księgowych obowiązująca w Starostwie Powiatowym i instrukcją dotyczącą gospodarki kasowej ochrony wartości pieniężnej. 2. Przyjmowanie wpłat do kasy na kwitach KP oraz odprowadzanie gotówki do banku zgodnie z przepisami. 3. Wystawianie kwitów KW związanych ze zwrotem z rachunków korygujących. 4. Sporządzanie raportów kasowych w obowiązujących terminach. 5. Rozliczanie pogotowia kasowego. 6. Prowadzenie druków ścisłego zarachowania i pobranych KP, KW. 7. Sprawdzanie prawidłowości zatwierdzania dokumentów do wpłaty przez upoważnione osoby. 8. Niezwłoczne powiadomienie Administratora Bezpieczeństwa Informacyjnego o zakłóceniach w pracy systemów elektronicznych oraz sporządzenie o tym fakcie adnotacji w dziennikach pracy. 9. Zachowanie tajemnicy służbowej. 10. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Barbara Szczepańska - Inspektor ul. Przy Moście 1, Kraków, pok.305 tel w.41

11 1. Obsługa systemu finansowo - księgowego Starostwa Powiatowego do rachunku bankowego Opłaty za czynności geodezyjne". 2. Dekretacja dowodów księgowych wg kont i klasyfikacji budżetowej. 3. Rejestracja dowodów księgowych przy pomocy komputera zadekretowanych na odpowiednich kontach. 4. Miesięczne uzgodnienia kont. 5. Przygotowywanie danych do sprawozdań Rb-N i Rb-27S wg załączonych kont syntetycznych: - wykaz należności nadpłat i zaległości w podziale na wymagalne i niewymagalne. 6. Naliczanie odsetek na dzień zapłaty lub na koniec każdego kwartału od należności przeterminowanych. 7. Zabezpieczenie zbioru danych przed niewłaściwym dostępem nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem bądź nielegalnym ujawnienie - program FK 8. Zabezpieczenie dokumentacji na nośnikach papierowych i w pamięci komputerów podczas opuszczenia pomieszczenia pracy (zarówno w trakcie godzin pracy jak i po jej zakończeniu), do którego mają dostęp podczas jego nieobecności osoby nieupoważnione do dostępu powierzonych mu danych osobowych. 9. Dokonywanie archiwizacji danych przechowywanych w pamięci komputerów lokalnych na nośnikach informatycznych i przechowywaniu ich w innym pomieszczeniu. 10. Zastępowanie kasjera w czasie jego nieobecności. 11. Niezwłoczne powiadomienie Administratora Bezpieczeństwa Informacji o zakłóceniach w pracy systemów elektronicznych oraz sporządzania o tych faktach adnotacji w dziennikach pracy. 12. Zachowanie tajemnicy służbowej. 13. Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika referatu. Liczba odwiedzin: 976 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Starostwo Powiatowe w Krakowie Magdalena Bielicka Bogumiła Glica Czas wytworzenia: :48:12 Czas publikacji: :48:12 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Referatu Księgowości Budżetu Powiatu

Referatu Księgowości Budżetu Powiatu Wydział Budżetu i Finansów prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową, organizuje i nadzoruje prawidłowość

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynności wykonywane przez pracowników Wydziału Księgowości Finansowo - Podatkowej

Podstawowe czynności wykonywane przez pracowników Wydziału Księgowości Finansowo - Podatkowej Podstawowe czynności wykonywane przez pracowników Wydziału Księgowości Finansowo - Podatkowej SEGMENT B - I piętro budynku byłej szkoły nr 2 Pokój nr 105 tel. 18 35 51 231 Janina Łopata - Kierownik Wydziału

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11.2015 STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansów

ZARZĄDZENIE NR 11.2015 STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansów ZARZĄDZENIE NR 11.2015 STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansów Na podstawie 14 ust. 1 uchwały Nr XVI/127/08 Rady Powiatu w Międzyrzeczu z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy.

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy. I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, wewnętrzną strukturę oraz zakres działania Ośrodka Edukacji w Bieruniu. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy biorących udział w obiegu, kontroli i archiwowaniu dokumentów księgowych

Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy biorących udział w obiegu, kontroli i archiwowaniu dokumentów księgowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/F/2000 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 10 stycznia 2000r. Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy biorących udział w obiegu, kontroli i archiwowaniu dokumentów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 31

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15 SPIS TREŚCI Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zakładowy plan kont, zbiór instrukcji, zarządzeń i innych dokumentów regulujących gospodarkę finansową WSTĘP... 3 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. W S T Ę P 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

Wydział Wymiaru i Księgowości Podatkowej

Wydział Wymiaru i Księgowości Podatkowej Wydział Wymiaru i Księgowości Podatkowej Podstawowe czynności wykonywane przez pracowników Wydziału Wymiaru i Księgowości Podatkowej Pokój nr 12 Tel. (018) 3536200 w.239 mgr Daniel Gruszkowski Kierownik

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH

1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH REGULAMIN I Znowelizowane wytyczne dotyczące kontroli przeprowadzonych przez komisję rewizyjną Federacji Ogólnopolskich Związków Zawodowych Kierowców i Motorniczych WPROWADZENIE Krajowa Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ

3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ 3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ II stopnia podziału Symbole klasyfikacyjne III stopnia podziału IV stopnia podziału V stopnia podziału Hasła klasyfikacyjne 30 PLANOWANIE I WYKONANIE BUDŻETU 300 Przepisy

Bardziej szczegółowo

1. Do zadań Działu Finansowego należy w szczególności:

1. Do zadań Działu Finansowego należy w szczególności: Wydział Księgowości Finansowo-Podatkowej składa się z trzech działów: Działu Finansowego, Działu Egzekucji Finansowych, Działu Podatków i Opłat Lokalnych. Do zakresu działania Wydziału Księgowości Finansowo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w Głogowie Małopolskim z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Noc Świętojańska imprezą cykliczną w Wiźnie Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Opis procedur księgowych

Opis procedur księgowych Instrukcja wykonawcza Strona / stron 1/17 UMWD/ZIW-1/(1)10/2015 Data opracowania 20-05-2015 Opis procedur księgowych Opracowanie Sprawdzenie Zatwierdzenie Stanowisko Kierownik Działu ds. Ewidencji Księgowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1 ... (nazwa jednostki pieczęć)

Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1 ... (nazwa jednostki pieczęć) 1 Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1... (nazwa jednostki pieczęć) arz obiegu dokumentów księgowych oraz wykaz komórek organizacyjnych i samodzielnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1432/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 4 sierpnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 1432/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 4 sierpnia 2005 r. ZARZĄDZENIE NR 1432/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 4 sierpnia 2005 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Finansowego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013 Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50,. II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości

Bardziej szczegółowo

Schematy ewidencji. Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu

Schematy ewidencji. Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 14 stycznia 2015 roku Schematy ewidencji Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu 1. Schemat ewidencji dochodów

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl WK.0921.5.2014 Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2004 Burmistrza Gminy Brzeszcze z dnia 2 stycznia 2004 roku Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje:

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje: DO-0130/88/2013 Zarządzenie nr 88 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Kwestury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Regulaminie organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy Stanowisko ds. windykacji OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol

Bardziej szczegółowo

Biuro Dochodów 2015-01-12

Biuro Dochodów 2015-01-12 2015-01-12 Biuro Dochodów Do zadań i kompetencji Biura Dochodów należy m.in.: 1. prowadzenie wyodrębnionej, w ramach budżetu Miasta, rachunkowości zadań finansowanych przy współudziale środków zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POBORU, EWIDENCJI I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY - ORDYNACJA PODATKOWA W URZĘDZIE MIASTA ZDUŃSKA WOLA

PROCEDURA POBORU, EWIDENCJI I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY - ORDYNACJA PODATKOWA W URZĘDZIE MIASTA ZDUŃSKA WOLA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 156/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 5 kwietnia 2011 r. PROCEDURA POBORU, EWIDENCJI I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY - ORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/2011. Burmistrza Zbąszynia. z dnia 31 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 124/2011. Burmistrza Zbąszynia. z dnia 31 sierpnia 2011 r. 124/2011 w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. (077) 453-86 - 36, 37 Tel/Fax (077) 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NK0-401-2/06 Opole, dnia 12 stycznia 2007 r. Pan Michał

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji dotyczącej sporządzania, obiegu i kontroli księgowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.14.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 20 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.14.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 20 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.14.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie ewidencji z tytułu opłat z tytułu czynszu oraz zasad prowadzenia windykacji

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, audytor wewnętrzny Joanna Kulikowska

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/145/06 z dnia 15.02.2006r. Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KWESTURY Akademii Pomorskiej w Słupsku. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KWESTURY Akademii Pomorskiej w Słupsku. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzania Nr K/0211/02/2011Kanclerza AP w Słupsku z dnia 20 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY KWESTURY Akademii Pomorskiej w Słupsku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

P o l i t y k a z a r z ą d c z a

P o l i t y k a z a r z ą d c z a P o l i t y k a z a r z ą d c z a Załącznik nr 2 Do Zarządzenia dyrektor a Nr 23 z dnia 29-12-2010 w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie... (nazwa jednostki)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r.

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. - KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY.. * * *.* Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. w sprawie zasad rachunkowości dla

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2008 Burmistrza Brzeszcz z dnia 31 lipca 2008 r. Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 280/08. Prezydenta Miasta Wałbrzycha. z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie Nr 280/08. Prezydenta Miasta Wałbrzycha. z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie Nr 280/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu nadanym zarządzeniem nr 476/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 114/2016/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 kwietnia 2016 r. ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW. Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni.

WYKAZ DOKUMENTÓW. Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni. Załącznik nr 1 do instrukcji WYKAZ DOKUMENTÓW Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni. Lp. Nazwa dokumentu Wystawiający Ilość egzemplarzy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Załącznik do zarządzenia Nr 38 Dyrektora Generalnego z dnia25 lipca 2014 r. INSTRUKCJA sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. I.

Bardziej szczegółowo

VII. Wydział Księgowości Finansowo Podatkowej

VII. Wydział Księgowości Finansowo Podatkowej VII. Wydział Księgowości Finansowo Podatkowej Wydział Księgowości Finansowo - Podatkowej składa się z trzech działów: Działu Podatków i Opłat Lokalnych, Działu Egzekucji Finansowych oraz Działu Finansowego.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Zarządzenie Nr 6/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organu podatkowego gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 07.03.2014r

ZARZĄDZENIE NR 17 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 07.03.2014r ZARZĄDZENIE NR 17 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 07.03.2014r w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 30 Starosty Olkuskiego z dnia 23.04.2012r w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych

Bardziej szczegółowo

(nazwa jednostki - pieczęć) Do działu księgowości spływają dokumenty finansowe z następujących komórek:

(nazwa jednostki - pieczęć) Do działu księgowości spływają dokumenty finansowe z następujących komórek: Załącznik Nr 2 do Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w ZBK w Czeladzi (nazwa jednostki - pieczęć) Terminarz obiegu dokumentów księgowych oraz wykaz komórek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Referat finasowy. Referat Finansowy "RF" e-mail: rf@ugkuczbork.bip.org.pl (mailto:rf@ugkuczbork.bip.org.pl) Do zadań Referatu Finansowego należy:

Referat finasowy. Referat Finansowy RF e-mail: rf@ugkuczbork.bip.org.pl (mailto:rf@ugkuczbork.bip.org.pl) Do zadań Referatu Finansowego należy: Referat finasowy Referat Finansowy "RF" e-mail: rf@ugkuczbork.bip.org.pl (mailto:rf@ugkuczbork.bip.org.pl) 1. Skarbnik Gminy - Aneta Sałach 2. księgowość budżetowa - Justyna Dobiesz, Ewa Stolarska 3. księgowość

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa rozrachunki i roszczenia. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami

Rachunkowość finansowa rozrachunki i roszczenia. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1 Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1. Zaksięgowanie wystawionych faktur: a. wartość netto faktury (bez podatku VAT) b. zaksięgowanie należnego podatku VAT c. razem faktura 2. Odpisanie

Bardziej szczegółowo

Zadania Departamentu Skarbnika Miasta I. Zadania Referatu Budżetu : 1) przygotowanie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem; 2) przekazywanie

Zadania Departamentu Skarbnika Miasta I. Zadania Referatu Budżetu : 1) przygotowanie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem; 2) przekazywanie Zadania Departamentu Skarbnika Miasta I. Zadania Referatu Budżetu : 1) przygotowanie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem; 2) przekazywanie podległym jednostkom organizacyjnym informacji do opracowania

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36,37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail:rio@rio.opole.pl Opole, 1 września 2004 r. ZK-401-27/04 Pan Wiesław Fąfara Prezydent

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wizna Na podstawie art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 57/2016 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/2016 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 57/2016 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu Na podstawie art. 34 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Sieradzkiego Nr 274 /2008 z dnia 14.11 2008 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W WARCIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Rozdział I. Przedmiot i zakres stosowania 1. Niniejsza instrukcja określa zasady

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011.

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykaz ksiąg rachunkowych i opis przetwarzania danych. 1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Sposób obiegu ważniejszych dokumentów księgowych

Sposób obiegu ważniejszych dokumentów księgowych Lp Dokument Nazwa Symbol stanowisko Dokument sporządza i je za prawidłowe wystawienie Ilość egz. Sposób obiegu ważniejszych ów księgowych Data Kontrola formalno - merytoryczna komórka Data sprawdzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku «Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Rutkowskie Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2014/K BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 25 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 53/2014/K BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 25 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 53/2014/K BURMISTRZA GMINY KĘTY z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych w Urzędzie Gminy Kęty Na podstawie art. 33 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009 WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009 l.p Jednostka kontrolująca Zakres kontroli Termin kontroli Wnioski pokontrolne Stwierdzone naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 90/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 90/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 90/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia dokumentacji systemu przetwarzania danych przy użyciu komputerów do prowadzenia ksiąg rachunkowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu Wyrównywanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek...

Bardziej szczegółowo