UNIQA dla Mieszkalnictwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIQA dla Mieszkalnictwa"

Transkrypt

1 UNIQA dla Mieszkalnictwa Katalog Szkoleń dla Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowych

2 Szanowni Państwo, Rynek Mieszkalnictwa i Ubezpieczeń zmieniają się bardzo dynamicznie niosąc ze sobą rokrocznie nowe wyzwania. W UNIQA wiemy, iż doświadczenie w obszarze zarządzania nieruchomościami w parze z wiedzą ubezpieczeniową bez wątpienia będą stanowić przewagę konkurencyjną na rynku. Niniejszym przekazujemy w Państwa ręce katalog szkoleń jako usystematyzowany zbiór różnych tematów związanych z rynkiem ubezpieczeń, które to z chęcią dla Państwa zrealizujemy. Nasza oferta nie jest zamknięta, zamierzamy cyklicznie wzbogacać zbiór o nowe szkolenia, inspirowane przez Państwa lub będące potrzebą zmieniającego się otoczenia. Jesteśmy przekonani, że znajdą Państwo w naszej publikacji interesujące propozycje, które pomogą w bieżącej pracy. Zespół UNIQA: Marta Brodaczewska - Departament Ubezpieczeń Majątkowych Ewa Gryglewska - Departament Ubezpieczeń Majątkowych Michał Kaczmarek - Biuro Likwidacji Szkód i Świadczeń Anna Kucharczyk - Departament Szkoleń Jeżeli chcieliby Państwo aby na organizowanych przez siebie spotkaniach, konferencjach, szkoleniach, etc. poruszony został jeden, bądź kilka tematów z katalogu, nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji. W celu zgłoszenia zapotrzebowania szkoleniowego uprzejmie prosimy o kontakt poprzez poniższy adres mailowy: W wiadomości prosimy umieścić niezbędne do zorganizowania szkolenia informacje: Wybrany temat szkolenia Preferowany termin szkolenia (prosimy podać datę przypadającą na minimum 30 dni po dacie przesłania zgłoszenia) uczestników szkolenia Preferowane miejsce szkolenia (prosimy podać dogodną dla Państwa miejscowość) Dane osoby wskazanej do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, mail) Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem w przeciągu kilku dni od rejestracji zapytania w celu potwierdzenia możliwości organizacji szkolenia oraz przekaże szczegóły z nim związane. Szkolenia są prowadzone przez naszych specjalistów nieodpłatnie.

3 Co powinieneś wiedzieć przed zawarciem umowy ubezpieczenia? Tematy szkoleń: 1. Pojęcia ubezpieczeniowe pozwalające lepiej zrozumieć warunki zawieranych umów ubezpieczenia 2. Zagrożenia związane z zarządzaniem nieruchomościami 3. Ubezpieczenie obowiązkowe OC zarządcy nieruchomości, a ubezpieczenie dobrowolne 4. Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających budynkami wielomieszkaniowymi (PSM) 5. Bezpiecznie jak w domu ubezpieczenie mieszkania Lider Rynku

4 Pojęcia ubezpieczeniowe pozwalające lepiej zrozumieć warunki zawieranych umów ubezpieczenia Zagrożenia związane z zarządzaniem nieruchomościami Poznanie najwa niejszych definicji istotnych do zawarcia danego rodzaju ubezpieczenia Umiejêtne czytanie zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia Poznanie zasad prawidłowego formułowania umowy o zarządzanie nieruchomością Poznanie zagrożeń związanych wykonywaniem umowy o zarządzanie nieruchomością Jak ubezpieczyæ mienie od zdarzeñ losowych? Jak ubezpieczyæ swoj¹ odpowiedzialnośæ cywiln¹? Co to jest wartośæ ubezpieczeniowa? Jakie ograniczenia odpowiedzialności (franszyzy i udzia³ w³asny) mog¹ wystêpowaæ w OWU? Jak kszta³tuje siê ochrona w ubezpieczeniu na ryzykach nazwanych? Na czym polega ubezpieczenie all risk? Wy³¹czenia odpowiedzialności Prowadz¹cy: Marta Brodaczewska Departament Ubezpieczeñ Maj¹tkowych/ Ekspert z Oddzia³u UNIQA Umowa o zarządzanie nieruchomością zasady formułowania Odpowiedzialność cywilna za szkody związane z nienależytym wykonywaniem umowy o zarządzanie Michał Gajewski Michał Kaczmarek Marcin Kurczewski Biuro Likwidacji Szkód i Świadczeń 1 h 1 h

5 Ubezpieczenie obowiązkowe OC Zarządcy Nieruchomości, a ubezpieczenie dobrowolne Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających budynkami wielomieszkaniowymi (PSM) Poznanie celu i zakresu ubezpieczenia OC Zarządców Nieruchomości - jakie szkody są objęte ochroną ubezpieczeniową, a jakie nie? Uświadomienie sobie, komu naprawdę służy ubezpieczenie OC Zarządców Nieruchomości (Spółdzielni, Zarządcy czy osobie trzeciej) Uzyskanie wiedzy na temat różnic między ubezpieczeniem obowiązkowym, a ubezpieczeniem dobrowolnym Jak korzystać z ubezpieczenia OC Zarządcy Nieruchomości, a jak z OC Spółdzielni Mieszkaniowej? Poznanie warunków ubezpieczenia Spółdzielni Mieszkaniowej Zapoznanie się z różnicami produktu PSM w stosunku do oferty rynkowej Ogólne informacje o ubezpieczeniach OC Zarządców Nieruchomości - kto odnosi korzyść z ubezpieczenia? Szkody obejmowane ubezpieczeniem obowiązkowym OC Zarządców - jakich szkód ubezpieczenie obowiązkowe nie obejmuje? Podobieństwa i różnice w ubezpieczeniach obowiązkowych i dobrowolnych Ubezpieczenie Zarządcy, a ubezpieczenie Spółdzielni Mieszkaniowej Ewa Gryglewska Departament Ubezpieczeń Majątkowych/ Ekspert z Oddziału UNIQA 1 h Do kogo skierowane jest ubezpieczenie? Najważniejsze definicje: przedmiot ubezpieczenia, ryzyka ubezpieczeniowe, wypadek ubezpieczeniowy Jakie są warunki zawarcia umowy ubezpieczenia? Co zawiera zakres ubezpieczenia? Jakie szkody są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej? Dokumenty niezbędne do zawarcia ubezpieczenia Jakie są zalety ubezpieczenia? Porównanie produktu PSM z rynkiem Marta Brodaczewska Departament Ubezpieczeń Majątkowych/ Ekspert z Oddziału UNIQA 2 h

6 Bezpiecznie jak w domu ubezpieczenie mieszkania Jakie zdarzenia losowe mogą wydarzyć się w mieszkaniu? Poznanie warunków ubezpieczenia mieszkania Dane statystyczne o wypadkach w mieszkaniach? Jak postępować aby uniknąć szkody? Jakie kroki podjąć gdy doszło do wypadku? Jakie są warunki zawarcia umowy ubezpieczenia? Co zawiera zakres ubezpieczenia? Jakie szkody są wyłączone? Jakie są korzyści dla Spółdzielni Mieszkaniowej? Marta Brodaczewska Departament Ubezpieczeń Majątkowych/ Ekspert z Oddziału UNIQA 1 h

7 O czym powinieneś pamiętać w czasie trwania umowy? Tematy szkoleń: 1. Prawa Ubezpieczonego i Ubezpieczającego 2. Obowiązki Ubezpieczonego i Ubezpieczającego 3. Gwarancja i rękojmia podstawy prawne 4. Odpowiedzialność cywilna Spółdzielni Mieszkaniowych Zaufa³o nam: Wspólnot Mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowych mieszkańców

8 Prawa Ubezpieczonego i Ubezpieczającego Obowiązki Ubezpieczonego i Ubezpieczającego Poznanie obowiązków nałożonych na Ubezpieczonego i Ubezpieczającego związanych z umową ubezpieczenia Uzyskanie wiedzy, jak korzystać z uprawnień Poznanie obowiązków nałożonych na Ubezpieczonego i Ubezpieczającego związanych z umową ubezpieczenia Uświadomienie konsekwencji wynikających z naruszenia powyższych obowiązków Prawa związane z udzielaniem informacji przez Ubezpieczyciela Prawa dotyczące polisy i OWU Prawo do odstąpienia od umowy, a kwestia wypowiedzenia umowy w ubezpieczeniach dobrowolnych i obowiązkowych Prawo do odszkodowania (zadośćuczynienia) w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego objętego zakresem umowy Skutki niewykorzystania uprawnień przez Ubezpieczonego oraz Ubezpieczającego Ewa Gryglewska Departament Ubezpieczeń Majątkowych/ Ekspert z Oddziału UNIQA 45 min Pojęcia Ubezpieczonego i Ubezpieczającego Zawarcie umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek Składka ubezpieczeniowa Obowiązki informacyjne: przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz w czasie jej trwania Pozostałe obowiązki Ubezpieczonego oraz Ubezpieczającego w ubezpieczeniach dobrowolnych i obowiązkowych Skutki naruszenia obowiązków przez Ubezpieczonego / Ubezpieczającego Ewa Gryglewska Departament Ubezpieczeń Majątkowych/ Ekspert z Oddziału UNIQA 2 h

9 Gwarancja i rękojmia podstawy prawne Odpowiedzialność cywilna Spółdzielni Mieszkaniowej Poznanie pojęcia gwarancji oraz rękojmi w świetle umocowań Kodeksu Cywilnego Poznanie kto, kiedy i na jakich zasadach może skutecznie dochodzić uprawnień wynikających z tytułu rękojmi, gwarancji. Przykłady Poznanie podstaw prawnych odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody majątkowe oraz osobowe Poznanie podstaw prawnych oraz faktycznych, pozwalających uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę Pojęcie gwarancji oraz rękojmi na gruncie Kodeksu Cywilnego oraz uprawnienia, które z tego tytułu przysługują Analiza porównawcza obu zagadnień Gwarancja oraz rękojmia, a roszczenie regresowe Michał Gajewski Michał Kaczmarek Marcin Kurczewski Biuro Likwidacji Szkód i Świadczeń Podstawy prawne odpowiedzialności za szkody majątkowe oraz osobowe Zasady uwolnienia się od odpowiedzialności odszkodowawczej zgodnie z art. 429 Kodeksu Cywilnego Obowiązek odszkodowawczy za szkody wyrządzone przez osoby, których działaniem kierowano Michał Gajewski Michał Kaczmarek Marcin Kurczewski Biuro Likwidacji Szkód i Świadczeń 45 min 45 min

10 Co należy wiedzieć kiedy zdarzy się szkoda? Tematy szkoleń: 1. Jak likwidujemy szkody? 2. Praktyczne i merytoryczne podstawy likwidacji szkód 3. Wpływ orzeczeń sądowych na roszczenia osobowe 4. Przedawnienie roszczeń Jak długo można występować z roszczeniem? Ubezpieczamy: ponad 50% Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce 250 mln m 2 powierzchni mieszkalnej ponad 40% Wspólnot Mieszkaniowych w Polsce

11 Jak likwidujemy szkody? Praktyczne i merytoryczne podstawy likwidacji szkód Jak komunikować się z UNIQA, aby zapewnić szybkie rozpoczęcie i sprawne przeprowadzenie czynności likwidacyjnych szkody? Poznanie procedur likwidacji szkód z obszaru mieszkalnictwa Poznanie zakresu dokumentacji niezbędnej przy likwidacji najczęściej występujących zdarzeń szkodowych Sposób zgłaszania szkód Prawidłowe wypełnianie druku zgłoszenia szkody Zasady likwidacji szkód zgodnie z tzw. procedurą standardową, uproszczoną, ekspresową Dokumenty oczekiwane przy likwidacji szkód: Zalaniowych W szybach i przedmiotach szklanych Kradzieżowych W sprzęcie elektrycznym Osobowych Rozpatrywanie wezwań do zapłaty z innych firm ubezpieczeniowych (regres ubezpieczeniowy) Michał Gajewski, Michał Kaczmarek Marcin Kurczewski Biuro Likwidacji Szkód i Świadczeń Poznanie zasad odpowiedzialności cywilnej za szkody majątkowe oraz osobowe Zrozumienie sytuacji mogących generować odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody osobowe Poznanie rozwiązań prawnych pozwalających uwolnić się ododpowiedzialności odszkodowawczej Zrozumienie zasad regresu ubezpieczeniowego Odpowiedzialność cywilna za szkody majątkowe oraz osobowe w teorii i praktyce (podstawy prawne oraz przykłady stanów faktycznych) Przesłanki umowne wyłączające odpowiedzialność sprawczą Roszczenie zwrotne do sprawcy szkody (regres ubezpieczeniowy) Michał Gajewski Michał Kaczmarek Marcin Kurczewski Biuro Likwidacji Szkód i Świadczeń 45 min 90 min

12 Wpływ orzeczeń sądowych na roszczenia osobowe Przedawnienie roszczeń jak długo można występować z roszczeniem? Wyjaśnienie zasad odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody osobowe Zapoznanie się z orzecznictwem w sprawie roszczeń osobowych na podstawie konkretnych wyroków sądowych Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody osobowe (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) Procedura likwidacji szkód osobowych Wymagana dokumentacja Przykłady orzeczeń sądowych w szkodach osobowych Michał Gajewski Michał Kaczmarek Marcin Kurczewski Biuro Likwidacji Szkód i Świadczeń Pozyskanie wiedzy o tym, do kiedy poszkodowany może w razie szkody wystąpić z roszczeniem do Ubezpieczonego i jego Ubezpieczyciela Poznanie różnic w przedawnieniach odnoszących się do szkód wynikających: z czynów niedozwolonych oraz z niewykonania lub nienależytego wykonania umów Instytucja przedawnienia, czyli co to jest i jak się stosuje? Różnice w terminach naprawienia szkody z czynu niedozwolonego (gdy ktoś np. dozna uszkodzenia ciała) oraz z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Jak długo można występować z roszczeniem w różnych rodzajach umów, w tym umowie ubezpieczenia Przykłady spraw sądowych dotyczących przedawnienia Ewa Gryglewska Departament Ubezpieczeń Majątkowych/ 1 h 45 min

13 Centrum Pomocy Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA * dla tel. komórkowych *Koszt połączenia według taryfy operatora Centrala UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Gdańska 132, Łódź tel , fax

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: Propozycje zmian do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM Kod: I-ocŻP-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny OWU ochrwzm xx/2013 3.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ...s. 1 PROGRAM POMOCY 24...s. 2 INFORMACJA PRAWNA 24...s. 3 NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW...s. 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA Niniejsze warunki ubezpieczenia nie są ogólnymi warunkami ubezpieczenia w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA HDI Asekuracja Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla właścicieli,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH medycznego, dyspozytora medycznego, czynności osób z tytułem ratownika, działania ratownicze ratownika

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC kod: I-AP-04/15 TWOJA UMOWA UBEZPIECZENIA 1 SŁOWNICZEK TERMINÓW 1 Część I: Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Z KIM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad funkcjonowania i korzystania z Serwisu Internetowego (zwanego dalej Portalem ),

Bardziej szczegółowo

USTAWY I AKTY PRAWNE

USTAWY I AKTY PRAWNE WYCIĄG Z USTAWY z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) obejmujący zasady

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UE Raport opracowany w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych we współpracy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Z dniem 11 lutego 2012 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK - Ubezpieczenia obowiązkowe po nowemu

Z dniem 11 lutego 2012 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK - Ubezpieczenia obowiązkowe po nowemu Z dniem 11 lutego 2012 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK - Ubezpieczenia obowiązkowe po nowemu Drukuj 1) Dualizm systemów prawnych Z dniem 11 lutego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO SAMOCHÓD ZASTĘPCZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO SAMOCHÓD ZASTĘPCZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO SAMOCHÓD ZASTĘPCZY KOD: I-KWSZ-02/13 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW 1 (postanowienia ogólne) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO, SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO, SAMOCHÓD ZASTĘPCZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO, SAMOCHÓD ZASTĘPCZY kod: I-KWSZ-12/14 TWOJA UMOWA UBEZPIECZENIA 1 SŁOWNICZEK TERMINÓW 1 Część I: Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne. autor Ryszard Stempel

Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne. autor Ryszard Stempel Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne autor Ryszard Stempel Olsztyn 2014 Ubezpieczenia inżynieryjno-techniczne Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC KOD: I-AP-02/13 Spis treści Twoja umowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/184 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 11. UCHWAŁA Nr 414/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 11. UCHWAŁA Nr 414/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 11 UCHWAŁA Nr 414/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/149 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo