SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia:"

Transkrypt

1 Nr sprawy: ZP/RBd/5/2012 SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia Przedmiot zamówienia: Remont pokrycia dachowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie przy ul. Szkolnej 2, Okszów Kod CPV Wykonywanie pokryć dachowych Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie Zatwierdzam: Okszów, 12 października 2012 r. 1

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) pod nazwą: Remont pokrycia dachowego Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie położonego przy ul. Szkolnej 2, Okszów 1. Opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. 5 do SIWZ) przedmiar robót (zał. 2 do SIWZ) 2. Termin realizacji zamówienia. Wymagany termin realizacji zamówienia: r. 3. Forma oferty: Pisemna pod rygorem nieważności. Ofertę stanowi druk OFERTA (zał. nr 1 do SIWZ) z załącznikami i wymaganymi dokumentami. Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. Pożądane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. Brak numeracji stron oferty nie będzie skutkować jej odrzuceniem. 4. Język oferty. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 5. Jeden wykonawca, jedna oferta. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje ich odrzucenie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub oferty wariantowej. 6. Podpisy. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy na podstawie dokumentu rejestracyjnego lub posiadające pełnomocnictwo. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię potwierdzoną notarialnie. 7. Termin składania ofert. Upływa dnia r. o godzinie 10:00 2

3 Oferty należy złożyć w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie, ul. Szkolna Okszów. Oferty złożone po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca bez ich otwierania. 8. Otwarcie ofert. Nastąpi dnia r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu oferty zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. W przypadku gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. 9. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami oraz informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest mgr inż. Bogusław Marczuk, w godz. 8:00 14:00 tel. (82) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza niezwłocznie fakt ich otrzymania. 10. Unieważnienie postępowania W przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 11. Wybór najkorzystniejszej oferty. O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firm), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączną punktację, Wykonawcach, który oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. informacja o której mowa w pkt. 9 zamieszczona zostanie również na stronie internetowej oraz miejscu publicznie dostępnym (tablica ogłoszeń) w siedzibie Zamawiającego w Okszowie ul. Szkolna 2, Okszów 3

4 12. Termin związania ofertą Wynosi 30 dni. bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 13. Środki ochrony prawnej dział 6 ustawy Prawo zamówień publicznych W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom uprawnionym do ich wnoszenia, wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Środki ochrony prawnej szczegółowo opisane są w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 14. Oferta musi zawierać: wypełniony druk OFERTA kosztorys ofertowy uproszczony zawierający dane wyszczególnione w pkt. 23 niniejszej specyfikacji, dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w pkt. 21 niemniejszej specyfikacji, podpisany wzór umowy Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIE- NIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI. Ofertę należy złożyć w sposób uniemożliwiający się zapoznanie z jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Ofertę (kopertę) należy opisać: OFERTA Remont pokrycia dachowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie położonego w Okszowie przy ulicy Szkolnej 2 Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. oraz oznaczyć nazwą i adresem wykonawcy. 4

5 15. Forma dokumentów Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORGINA- ŁEM i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. osoby wymienione w pkt. 6 SIWZ Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawidłowości w inny sposób. Dokumenty sporządzone w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzonym przez Wykonawcę. 16. Wyjaśnienia SIWZ Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówieni wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dania, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyną po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawnienia źródła zapytania, a także na stronie internetowej. 17. Zmiana treści SIWZ W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza ją na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. jeżeli w wyniku zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamiesza informację na stronie internetowej. 18. Zmiany, wycofanie oferty Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany należy złożyć według takich samych zasada jak składana oferta z dopiskiem ZMIA- NA. Wykonawca może cofnąć złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert. 5

6 19. Zebranie wykonawców Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia; informację o terminie zebrania zamieszcza także na stronie internetowej; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszenie na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza na stronie internetowej. 20. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: b) posiadania wiedzy i doświadczenia i w tym zakresie udokumentują, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie minimum 3 zamówienia na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Uwaga! przez zamówienia odpowiadające wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia należy rozumieć zamówienia na roboty dekarskie o wartości nie mniejszej niż 180 tys. zł netto; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i w tym zakresie wykażą dysponowanie: osobą/osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej, posiadającymi aktualne zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadającymi kwalifikacje określone w 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U ) osobą/ osobami posiadającymi wykształcenie i praktykę w zakresie konserwacji i badania zabytków, określonymi w 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (DZ. U ), d) sytuacji ekonomicznej i finansowej W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi w ofercie załączyć pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone wg wzoru na zał. nr 3 do SWIZ; wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonywanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonywania oraz załączeniem dokumentu potwier- 6

7 dzającego, ze roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca może polegać na wiedzę i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków w formule spełnia nie spełnia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt. A lit. a-d winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. B. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca musi w ofercie załączyć: pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone wg wzoru na zał. nr 4 do SIWZ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Zamawiający dokona oceny podstaw do Wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formule spełnia nie spełnia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt. B winien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie. Dokument należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7

8 21. Kryteria. Zamawiający dokona badania i oceny złożonych ofert i wybierze ofertę z najniższą ceną. 22. Obliczenie ceny oferty. Cena oferty musi być wyłącznie w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony w układzie zgodnym z otrzymanym przedmiarem robót (zał. 2 do SIWZ). Wszelkie odstępstwa w obmiarach robót i nakładach określonych w przedmiarze, traktowane będą jako niezgodność treści oferty z treścią SIWZ. Uwaga! Błędy wynikające z zaokrągleń, dokonywanych przez komputerowe programy do kosztorysowania, nie będą traktowane jako błędny w obliczeniu ceny oferty. Wysokość stawki VAT wynosi.%. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwrócić się Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy uproszczony, zawierający minimum następujące dane: obmiar robót (wyszczególnienie pozycji przedmiarowych) wartość netto każdej pozycji przedmiarowej stawkę r-g wysokość Kp w % oraz sposób jego wyliczenia np. Kp=50% (R+S) wysokość zysku w % oraz sposób jego wyliczenia np. Z=10% (R+S+Kp) koszt zakupu w % (o ile nie są ujęte w cenie materiałów) oraz sposób ich wyliczenia np. Kz=5%M zestawienie cen jednostkowych materiałów i sprzętu Zamawiający może żądać do wglądu kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej (ze szczegółowymi nakładami R, M, S) w celu jego sprawdzenia. W przypadku żądania zamawiającego dostarczenia kosztorysu szczegółowego, żądanie musi być spełnione w ciągu max 24 godzin. Kosztorys ofertowy należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań określonych w przedmiarze robót oraz dokumentacji technicznej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 23. Poprawki w ofercie. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający poprawia w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; zawiadamiając niezwłocznie o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 8

9 24. Wadium Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium. 25. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnosić w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnosi się najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w następujących proporcjach: 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 30% najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 26. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zmówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli: a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę, lub b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się o zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania o oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy wybranych Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca jest zobowiązany przedstawić listę podwykonawców którym zamierza powierzyć część zamówienia wyszczególnione w ofercie, do zaakceptowania przez Zamawiającego, zgodnie z art. 647 K.c. Wykonawca do umowy załącza kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej. 27. Informacje dotyczące walut, w jakich będą prowadzone rozliczenia. Rozliczenia prowadzone będą w PLN. 28. Istotne dla Zamawiającego postanowienia. Zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 9

10 29. Informacje dotyczące podwykonawców. Powierzenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonawca, który przewiduje powierzenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest dołączyć do składanej oferty zakres prac przewidywanych do wykonania przez podwykonawców. Do powierzenia części przedmiotu zamówienia podwykonawcom stosuje się art. 647 K.c. Oznacza to, że wykonawca może otrzymać zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą dopiero po wyborze jego oferty. 30. Informacja o zamówieniach uzupełniających. Zamawiający może udzielić zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Załączniki: 1. Druk Oferta 2. Przedmiar robót 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 6. Wzór umowy 10

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9.

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej w tekście SIWZ) na wykonanie zamówienia p.n.,,wykonanie remontu infrastruktury drogowej, gdzie zastosowano podział zadań.'' CPV 45-23-31-42-6 Zadanie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: I.272.11.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EURO na Roboty budowlane polegające na modernizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa Znak sprawy: ZP-O 271-137/14 Kraków, dnia 27 czerwca 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 ZAMAWIAJĄCY: SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją Numer sprawy: SB.271.03.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZSP-070-11-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup samochodu osobowego typu VAN dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: http://wsselublin.pis.gov.pl lub w formie pisemnej w cenie 30,00 zł: przelew na konto:73101013390024081391500000

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Szaflary Zakopiańska 18 34-424 Szaflary Znak sprawy: ZP.271.25.2015 Szaflary, 08.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo