1. W zakresie sportu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. W zakresie sportu:"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr XXXIII/703/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 listopada 2008r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KIERUNKÓW DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ ZA ROK 2007 Doceniając szczególną rolę sportu i rekreacji w procesie kształcenia, ograniczania patologii społecznych, organizacji czasu wolnego oraz podnoszenia zdrowotności dzieci, młodzieŝy a takŝe osób dorosłych podjęto wiele działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb mieszkańców Katowic w tej dziedzinie. 1. W zakresie sportu: Wspieranie działalności klubów sportowych odbywało się poprzez udzielanie dotacji przeznaczonych na szkolenie dzieci i młodzieŝy, organizację Akcji Zima oraz Lato w mieście jak równieŝ na organizację na terenie miasta imprez sportowo-rekreacyjnych. Kwota środków finansowych przeznaczonych na ten cel wyniosła ,00 zł. Wykonawcami w/w zadań były następujące podmioty: UKS 4 UKS PiK UKS SOKÓŁ 43 UKS JUNGA UKS SPRINT UKS MIKRUS UKS SP 27 UKS KARLIK UKS OLIMPIA UKS LIDER UKS DĄB 19 UKS KOKOCINIEC UKS SOKÓŁ 22 UKS ORZEŁ KATOWICE UKŁ SPIN UKS śaczek UKS PAŁAC MŁODZIEśY UKS TORNADO UKS ARA UKS KUKUŁKI UKS SZOPIENICE UKS C.HARTWIG UKS OMEGA UKS CARRAMBA MKS MOS MUKS NAPRZÓD JANÓW MKKS GLORIA MKS PAŁAC MŁODZIEśY KS 06 KLEOFAS KS KOLEJARZ 24 KS ROZWÓJ KS MK GÓRNIK KS HetMaN SZOPIENICE KS HETMAN 22 KS STADION ŚLĄSKI KS ALPINO KS GOLIAT 1

2 HKS SZOPIENICE KKS MICKIEWICZ BKS SPARTA ZKS TYTAN 92 LGKS 38 PODLESIANKA KAT. KLUB JEŹDZIECKI KRS TKKF CZARNI KSR TKKF SPARTAKUS KSR VIS SPORT SSK GKS GKS MURCKI HOKEJOWY KLUB KAT. ŚLĄSKIE TOW. SPORT ŚLĄSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE ŚLĄSKI ZWIĄZEK SZERMIERCZY ŚLĄSKI ZWIĄZEK CURLINGOWY WSSiRN START YOSHINKAN AIKIDO BUMEIKAN DOJO AZS AWF KLUB ŚRODOWISKOWY AZS ZHP KOMENDA HUFCA KATOWICE POLSKIE TOW. ZAPOB. NARKOMANII WOPR PTTK AKADEMIA SPORTOWA MUAY THAI STOWARZYSZENIE SHIDOKAN STOWARZYSZENIE AFISZ STOWARZYSZENIE HORYZONT FUNDACJA DLA ŚLĄSKA KATOWICKIE STOWARZYSZENIE BRYDśOWE POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI Jednymi z najwaŝniejszych imprez sportowych 2007 roku były: Gala Boksu Zawodowego, Finały Ligi Światowej Piłki Siatkowej MęŜczyzn, Mistrzostwa Polski Samorządowców, Turniej Tańca Nowoczesnego Power Dance 2007, Zawody pływackie Nadzieje Paraolimpijskie PEKIN 2008, Międzynarodowe Zawody w ŁyŜwiarstwie Figurowym Diamentowy SPIN, Otwarte Mistrzostwa Śląska w Wyścigach Psów Zaprzęgowych, Międzynarodowy Turniej Szachowy o memoriał Dziewięciu z Wujka, Rajd Pojazdów Zabytkowych, Międzynarodowy Turniej Tenisowy Katowice Open, Rajd Górski im. J. Kukuczki, Półmaraton 4Energy. W 2007 r. w ramach współpracy z miastami partnerskimi zorganizowano: czerwca - otwartą, bezpłatną grę w petanqe. Treningi prowadzili trenerzy gry w kule z regionu Saint Etienne oraz trener polskiej kadry narodowej petanque. Dnia 16 czerwca na bulodromie w Parku im. T. Kościuszki, odbył się I Turniej Petanque o Puchar Prezydenta Miasta Katowice, w którym grało ponad stu uczestników. Nagrodzono 4 zwycięskie zespoły. 2-3 lipca odbył sie Bieg Czwórki Wyszehradzkiej sztafeta biegaczy z Ostrawy. 6-8 września odbyło się w Koszycach spotkanie przedstawicieli samorządów miast : 2

3 Ostrawy, Koszyc, Miszkolca i Katowic, połączone z Dniem Sportu. 11 września Olimpiada Sportowa Miast Partnerskich w Opawie. Katowice reprezentowała młodzieŝ w wieku lat, naleŝąca do Miedzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz druŝyna piłkarska KS Rozwój. 22 września Miasto Miszkolc oraz MłodzieŜowy Komitet Sportowy byli organizatorami IX Regionalnych i Międzynarodowych Zawodów Lekkoatletycznych dla MłodzieŜy Niepełnosprawnej Umysłowo, w których udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II w Katowicach. 5-7 października odbyła się międzynarodowa konferencja pod nazwą Europejska Arena Klutury zakończona mini-maratonem Prezydentów Miast, a następnie zapaleniem znicza olimpijskiego października odbył sie Międzynarodowy Mityng Pływacki, którego organizatorem był Pałac MłodzieŜy w Katowicach. 2. W zakresie bazy sportowej Miejskie obiekty sportowe, którymi zarządza MOSiR Katowice, były z naleŝytą starannością przygotowywane do dyspozycji mieszkańców miasta Katowice. Obiekty sportowe, z których korzystali mieszkańcy to: Sala Gimnastyczna i Lodowisko przy PWS Spodek, Kąpielisko "Bugla", Kąpielisko "Rolna", Kąpielisko "Zadole", Hala sportowa przy ul. Józefowskiej, Hala i boisko "Kolejarz", Lodowisko "Jantor" w Janowie, Lodowisko otwarte przy ul. Kościuszki, Kemping 215 na Dolinie Trzech Stawów, Obiekt Sportowy "Słowian", Ośrodek Sportowy Szopienice Boisko "Pod Młynem" w Dąbrówce Małej, Boisko piłkarskie "Rapid", W ciągu całego 2007 r. kontynuowano rozpoczętą w latach ubiegłych budowę i modernizację boisk szkolnych z budŝetu gminy. Modernizowane były boiska szkolne, skocznie w dal, rzutnie do pchnięcia kulą, w następujących szkołach: Gimnazjum nr 8, ul. B. Chrobrego 4, Szkoły Podstawowej nr 12, ul. Paderewskiego 46, Szkoły Podstawowej nr 19, ul. Agnieszki 2, Szkoły Podstawowej nr 44, ul. Morawa 68, Szkoły Podstawowej nr 67, ul. Zielona 5, Gimnazjum nr 5, ul. Graniczna 27, Gimnazjum nr 18, ul. Wantuły 11, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. Witosa 23. Oddano w trwały zarząd nieruchomości o łącznej pow m 2, na których zlokalizowane są obiekty sportowe, w tym: na rzecz X Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego nieruchomości przy ul. K. Miarki 6 zabudowane budynkiem szkoły z salą gimnastyczną oraz dwoma urządzonymi boiskami sportowymi na rzecz Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka nieruchomości 3

4 przy ul. Roździeńskiej 25, zabudowanej budynkiem szkoły i urządzonym boiskiem sportowym na rzecz Gimnazjum Nr 9 nieruchomości przy ul. KrzyŜowej 12, na której zlokalizowana jest część boiska sportowego Ponadto wygaszono Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji prawo trwałego zarządu w odniesieniu do części nieruchomości przy ul. GraŜyńskiego 51. Jednocześnie decyzją Prezydenta Miasta Katowice, w trwałym zarządzie pozostawiono nieruchomość zabudowaną dwoma boiskami sportowymi oraz budynkiem kontenerowym zaplecza socjalno-administracyjnego. Realizując Uchwałę Nr LIII/1102/06 Rady Miasta Katowice z dnia r. w sprawie nabycia do zasobu Miasta Katowice nieruchomości zabudowanej obiektami stadionu sportowego połoŝonego w rejonie ul. Bukowej - w 2007r. podjęto kolejne działania w kierunku pozyskania przedmiotowej nieruchomości na rzecz Miasta. W sierpniu 2007r. zawarta została przedwstępna umowa sprzedaŝy pomiędzy Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku SA i Miastem Katowice, gwarantująca przejęcie przez Miasto nieruchomości o pow. ok. 5,5 ha zabudowanej obiektami w/w stadionu sportowego i umoŝliwiająca przygotowanie terenu pod przyszłą inwestycję. Analiza potrzeb i moŝliwości rozwojowych stadionu przeprowadzona na etapie opracowywania koncepcji zagospodarowania przedmiotowego terenu wykazała konieczność pozyskania od WPKiW SA dodatkowych terenów o pow. ok 2,5 ha. Uzgodniono warunki przejęcia od WPWiK SA praw majątkowych w/w gruntów, a z uwagi na fakt, iŝ stan prawny przedmiotowego gruntu podlega regulacji prawnej, oświadczenie woli zbycia nieruchomości na rzecz Miasta zostało złoŝone przez WPKiW S.A. w drodze przedwstępnej umowy w grudniu 2007r. 3. W zakresie inwestycji sportowych i rekreacyjnych W 2007 roku trwały prace związane z : Kompleks obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada Przedmiotem zadania była budowa kompleksu obiektów sportowych W skład kompleksu wchodzi: budowa wielofunkcyjnej hali sportowej o wymiarach 51,20m x 69,58m i wysokości 15,30m, gdzie będą odbywały się zawody dla takich sportów jak: podnoszenie cięŝarów, siatkówka, tenis ziemny, koszykówka, piłka ręczna i piłka noŝna. Hala posiadać będzie widownię z zapleczem (szatnie z natryskami i wc, sale treningowe, zaplecze biurowe, punkt z małą gastronomią, pomieszczenia techniczne), budowa parkingów i drogi dojazdowej, budowę terenowych podjazdów dla niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych, budowę trybun dla widowni, budowę dwóch kortów tenisowych o wymiarach 10,97m x 23,77m, modernizację i dostosowanie do określonych wymiarów dwóch boisk (boisko pełnowymiarowe o wymiarach 70,00m x 105,00m i boisko treningowe o wymiarach 50,00m x 100,00m). Dzięki lokalizacji wejścia głównego na poziomie terenu oraz usytuowaniu szatni z zapleczami, widowni i hali głównej na parterze obiekt dostępny będzie dla osób niepełnosprawnych. Plac budowy przekazano w dniu r. Zgodnie z zawartą umową zadanie zostało wykonane za kwotę ,35 zł (brutto), w terminie r. 4

5 Zespół boisk sportowych z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Siwka Po analizie złoŝonych ofert komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu r. stwierdziła błędy w kosztorysach ofertowych wszystkich wykonawców, w związku z czym postępowanie przetargowe zostało uniewaŝnione. W dniu wpłynął protest jednej z firm, który na posiedzeniu komisji w dniu został oddalony. Po uprawomocnieniu się uniewaŝnienia postępowania zostanie ogłoszone nowe postępowanie przetargowe. Wartość zadania wg wyceny inwestorskiej z dnia wynosi ,30 brutto. Zakres zadania obejmuje wykonanie: zaplecza socjalno technicznego, boiska pełnowymiarowego do piłki noŝnej, boiska treningowego, dwóch kortów tenisowych, boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki, zagospodarowania terenu, ogrodzenie. Tor saneczkowy w Parku im. T. Kościuszki Przedmiotem zadania było zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, dotyczących przywrócenia istniejącego toru saneczkowego i stoku do stanu nadającego się do bieŝącego uŝytkowania tj.: roboty ziemne toru saneczkowego i stoku, dojście do górnej części stoku i chodnik wzdłuŝ toru saneczkowego, zieleń urządzona i izolacyjna, uzupełnienie oświetlenia stoku i toru saneczkowego. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na Wykonawcę w/w zakresu został wybrany Zakład Produkcyjno Usługowy TELGAZ z Katowic. Zgodnie z Aneksem do umowy w/w zakres prac został wykonany w terminie Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia ustalono na kwotę ,23 zł brutto. Kąpielisko Zadole przy ul. Wczasowej 8 Zakres zadania obejmuje: przebudowę wschodniej części istniejącego parterowego budynku zaplecza kąpieliska polegającą na przystosowaniu pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Katowice oraz potrzeb MOSiR, prace termo-modernizacyjne polegające na poprawieniu parametrów cieplnych budynku, poprawę estetyki budynku, wykonanie parkingu oraz placu na pojemniki stałe, przebudowę istniejącego podjazdu do budynku oraz zjazdu z ul. Wczasowej na teren kąpieliska i proj. Parking, wykonanie koniecznych wycinek, posadzeń zieleni oraz utworzenie trawników, rozbiórka zachodniej oraz centralnej, najwyŝszej części istniejącego budynku zaplecza kąpieliska, budowa parterowego budynku zaplecza kąpieliska, przylegającego do istniejącej przebudowywanej części od strony zachodniej. W tej części budynku będą mieścić sie sanitariaty, kasy, szatnie, siłownia, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia administracji, kotłownia gazowa. W wyniku zakończonego postępowania przetargowego na wykonanie robót wyłoniono Wykonawcę : Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum P.P.U.H. HYDROBUD Sp. Z o. o. Z Chorzowa i Członek Konsorcjum Zakład Instalacji 5

6 Elektrycznych ZREP z Bytomia. Zadanie zostanie wykonane za kwotę ,49 zł brutto. Umowa została podpisana w dniu , termin wykonania 12 miesięcy od daty podpisania. Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej Przedmiotem zadania było wykonanie: inwentaryzacji opisowej i rysunkowej obiektu, ekspertyzy stanu technicznego, zestawienia szacunkowych kosztów. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na Wykonawcę w/w zakresu zostało wybrane ABM Wycena Nieruchomości, Projektowanie Architektoniczne Anna i Bartosz Michalscy z Gliwic. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto ,87 zł. Boisko treningowe przy ul. Sołtysiej Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie przełoŝenia istniejącego rowu Malownik wraz z niwelacją terenu umoŝliwiającego wykonanie nowego boiska treningowego do gry w piłkę noŝną. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na Wykonawcę w/w zakresu został wybrany Zakład Produkcyjno Usługowy TELGAZ z Katowic. Termin wykonania przedmiotu zamówienia r. Wynagrodzenie brutto ,00 zł. Zakres robót został wykonany. Ośrodek rekreacyjny BOLINA. Przedmiotem inwestycji była odbudowa ośrodka rekreacyjnego po częściowej rekultywacji terenu wykonanej przez KWK Wieczorek. Projekt techniczny obejmuje wykonanie: placu estradowego o nawierzchni z kostki betonowej, placu zabaw o nawierzchni z płyty gumowej, boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej, boiska do koszykówki o nawierzchni betonowej, ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych i pieszych, oświetlenia terenu Zgodnie z zawartą umową zadanie zostało wykonane za kwotę ,82 zł w terminie r. Hala sportowa przy ul. Granicznej 46. Zakres zadania obejmował wykonanie sali sportowej, szatni, pokoju nauczyciela, węzłów sanitarnych z natryskami, magazynu i powierzchni komunikacyjnej. Wykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w wyniku przetargu nieograniczonego zostało wybrane Konsorcjum firm. Liderem konsorcjum jest Firma AKTIV SPORT z Poznania. Zgodnie z zawartą umową zadanie zostało wykonane za kwotę brutto ,00 zł w terminie r. Boisko treningowe z zapleczem sportowym przy ul. Boya śeleńskiego I etap zaplecze. Zakres zadania obejmował szatnie dla zawodników, pomieszczenie trenera, pomieszczenie sędziów, pomieszczenia obsługi, biura, komunikację, natryski, sanitariaty, pomieszczenia techniczne. Wykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w wyniku przetargu nieograniczonego zostało wybrane Konsorcjum firm. Liderem konsorcjum jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych Śląsk Sp. Z o. o. Z Katowic. W/w zadanie zostanie wykonane za kwotę ,24 zł brutto w terminie do dnia r. 6

7 Boisko sportowe w Zarzeczu przy ul. Stellera. Przedmiotem zadania inwestycyjnego było wykonanie : wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni asfaltowej, oświetlenia płyty boiska, remontu ogrodzenia, integracyjnego placu zabaw,-zadaszonego miejsca w formie wiaty, Zgodnie z zawartą umową zadanie wykonano za kwotę ,82 zł w terminie r. Boisko sportowe i plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Wolskiego 3. Przedmiotem zadania inwestycyjnego było wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla: uporządkowania przestrzeni małego boiska poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, zamontowanie ławeczek, dwóch stołów do gry w ping ponga, obszaru płyty boiska głównego gdzie zostaną zaprojektowane dwa mniejsze boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni syntetycznej z bieŝnią i skocznią zlokalizowaną po wschodniej stronie obiektu, rekultywacji ogrodu z pozostawieniem istniejących drzew wysokich, obsianiem terenu trawą, dodatkową zielenią urządzoną i izolacyjną, wykonaniem ścieŝki zdrowia, placu zabaw, oświetlenia terenu. Wyłoniono wykonawcę Konsorcjum firm Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GRETASPORT z Dąbrowy Górniczej oraz Energobud S.J. Gomoluch, Polak z Rudy Śląskiej. Zadanie zostanie wykonane za kwotę brutto ,24 zł w terminie do dnia r. Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1 Przedmiotem zadania było wykonanie usług projektowych obejmujących: - inwentaryzacje obiektu, - ekspertyzę stanu technicznego, - audyt energetyczny, - studium wykonalności, - dokumentację projektową modernizacji ośrodka, - boiska do piłki noŝnej, - boiska treningowego, - budynku zaplecza dla piłkarzy, - zagospodarowanie terenu. W wyniku przetargu na wykonawce wybrano Biuro Projektów Architektonicznych i Usług Inwestorskich COMTAREX z Katowic. Wynagrodzenie ryczałtowe wyniesie brutto ,00 zł. Zadanie zostanie wykonane do dnia r. Miejski Zespół Rekreacyjno Sportowy i Kąpieliskowy Wykonana została analiza przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno prywatnego dla zaprojektowania, budowy i eksploatacji obiektu Miejskiego Zespołu Rekreacyjno Sportowego, Zagospodarowanie akwenu Dolina Trzech Stawów Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji zagospodarowania kąpieliska w latach

8 4. W zakresie rekreacji Na terenie Miasta Katowice zorganizowano róŝnego rodzaju imprezy sportoworekreacyjne o charakterze ogólnomiejskim. Były to między innymi: Ślizgawki ogólnodostępne na miejskich lodowiskach Akcja Zima w mieście 2007", Akcja Lato w mieście 2007, Turnieje Koszykówki TRIO BASKET, Turnieje Piłkarskie, Biegi przełajowe, Czwórbój lekkoatletyczny, Turnieje Hokejowe, Turnieje Tenisa Stołowego, Silesia Cup Międzynarodowy Turniej Koszykówki na Wózkach Wspierane były równieŝ wszelkiego rodzaju inicjatywy lokalne takie jak plenerowe imprezy sportowo-rekreacyjne, festyny, mityngi i inne. Do najwaŝniejszych zaliczyć moŝna: Spotkanie dzieci "I przez nas ma świat lepszym być", XII Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Katowice, Dni Kostuchny, Dni Szopienic, Dni Bogucic, Dni Tysiąclecia, Dni Giszowca, Minifest Parafialny Nikiszowiec Janów, Festyn Kulturalno Sportowy Murcki, Dzień Otwarty Obiektów MOSiR, Dzień Dziecka w Ogrodach Kurii, Mistrzostwa Pracowników Samorządowych I Śląska Spartakiada Przedszkolaków Stadion Śląski 2007 W 2007 roku połoŝono duŝy nacisk na rozwijanie i promowanie rekreacji oraz rozwój róŝnorodnych form aktywnego wypoczynku obejmujących wszystkie grupy społeczne jak równieŝ promowano i popularyzowano rodzinne uczestnictwo w imprezach sportowych i rekreacyjnych poprzez między innymi takie imprezy jak: XIV Bieg Uliczny im. W. Korfantego, V Bieg Uliczny Polonia, Rekreacyjny Rajd Rowerowy ŚcieŜkami Miasta Katowice, Mistrzostwa Polski niepełnosprawnych w tenisie stołowym, Półmaraton "4Energy", Międzyprzedszkolna Integracyjna Spartakiada Przedszkolaków, Cykl wycieczek po Katowicach, Marsze na orientację Wiosna z kompasem. 5. W zakresie edukacji sportowej W 2007 r. miasto wypełniło zadania w tym zakresie poprzez : poszerzanie form sportowego szkolenia dzieci i młodzieŝy w klubach sportowych ze szczególnym uwzględnieniem uczniowskich klubów sportowych w zakresie nieodpłatnego wykorzystania bazy szkolnej - realizowane było zgodnie z Zarządzeniem Nr 1416/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie najmu, 8

9 dzierŝawy, uŝyczenia części nieruchomości oraz pomieszczeń stanowiących własność Miasta Katowice będących w trwałym zarządzie, uŝytkowaniu lub innym posiadaniu przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice. Uczniowskie Kluby Sportowe działające na terenie Miasta Katowice i korzystające z miejskiej bazy sportowej znajdującej się w szkołach, mogły rozwijać zainteresowania uczniów w zakresie sportu i rekreacji, co przyczyniło się do uzyskania wysokich wyników sportowych młodzieŝy katowickiej. nieodpłatne wykorzystywanie bazy szkolnej realizowane było przez: - 37 Uczniowskich Klubów Sportowych, - miesięcznie Uczniowskie Kluby Sportowe poszerzały formy sportowego szkolenia dzieci i młodzieŝy realizując je podczas ok godzin. Poza zajęciami sportowymi dzieci uczestniczyły w zajęciach dydaktycznowyrównawczych, terapeutyczno-pedagogicznych, komputerowych, wycieczkach, wyjściach do kina, imprezach szkolnych. Programami objęte są w głównej mierze dzieci zaniedbane wychowawczo, często z rodzin z problemem alkoholowym. KaŜdy program ma na terenie szkoły koordynatora programu najczęściej jest to pedagog lub psycholog szkolny. wdraŝanie programów edukacyjno - wychowawczych z zakresu kultury widowisk sportowych (np. "bezpieczny stadion", zero tolerancji czysta gra, piątek pływacki ) dla uczniów szkół, wprowadzone zostały do planów wychowawczych w szkołach prowadzonych przez miasto Katowice, nie wiąŝąc się z Ŝadnymi dodatkowymi kosztami. tworzenie w szkołach klas sportowych. Liczba tych klas w roku szkolnym 2007/08 to 34 oddziały. W bieŝącym roku szkolnym zmniejszono ilość klas sportowych o 1 oddział. Zasady tworzenia klas pozostają niezmienne, tzn. cykl szkolenia rozpoczyna się na poziomie szkoły podstawowej, kontynuowane jest w gimnazjum, a następnie w szkole ponadgimnazjalnej. Spadek ogólnej liczby realizowanych godzin wynika ze zmniejszenia podziału na grupy, upowszechnianie nauki pływania - realizowane było przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Pałac MłodzieŜy oraz szkoły posiadające baseny. W roku szkolnym 2007/2008 zajęciami na 13 basenach objętych jest uczniów w 459 grupach. Ponadto w 2007 r. był realizowany Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata , w ramach którego podejmowano działania z zakresu promocji zdrowia w tym promocję aktywności ruchowej poprzez: edukację zdrowotną propagującą aktywne spędzanie wolnego czasu w ramach organizowanego Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krąŝenia dla gimnazjalistów, przygotowanie i wydrukowanie edukacyjnego kalendarza planszowego na 2008 r. o tematyce związanej z korzystnym wpływem ruchu i aktywności fizycznej na zdrowie kalendarz w dwóch wersjach dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym oraz dla młodzieŝy, rozpowszechnienie wśród mieszkańców Katowic ulotek nt. Korzystnego wpływu aktywności fizycznej na zdrowie. Były to ulotki pod hasłem: Dbaj o zdrowie otyłość, Regularny wysiłek fizyczny, Ćwicz systematycznie to się opłaca, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zrealizowano zadanie pn. Roczna kampania zdrowia Katowice Inwestujemy w zdrowie, budujemy lepszą przyszłość, gdzie przeprowadzono szkolenie młodzieŝowych liderów zdrowia wykłady na temat aktywności fizycznej i prawidłowego odŝywiania. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2007 roku w/w programy 9

10 zrealizowano w 43 szkołach, w których objęto tymi programami łącznie ponad uczniów. Programy te przeprowadzono w formie zajęć pozalekcyjnych w ilości godzin o charakterze sportowym. 6. W zakresie ogólnym Zostały przyznane Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie sportu. Osobami nagrodzonymi w roku 2007 byli: I Nagroda: Justyna Kowalczyk 7.000,00 II Nagroda: 1. Magdalena Wójcik 4.000,00. 2.Katarzyna Pawlik 4.000,00 III Nagroda: 1. Ewa Nelip 3.000,00 Nagroda w kategorii najlepszy działacz sportowy/trener: 1. Ginter Pissarek 2.000,00 W oparciu o Uchwałę Nr VIII/128/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 marca 2007r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania oraz wysokości wyróŝnień i nagród w sporcie kwalifikowanym za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w 2007 roku, przekazano zawodnikom katowickich klubów sportowych nagrody pienięŝne, o łącznej wartości ,00 zł. Wśród 37 nagrodzonych osób znaleźli się m.in. srebrni medaliści Mistrzostw Europy oraz Mistrzowie Polski. Laureaci reprezentowali następujące dyscypliny sportowe: lekkoatletyka, akrobatyka sportowa, szermierka, hokej na lodzie, piłka noŝna męŝczyzn. Nagrody zostały wręczone 28 września 2007 roku. Na podstawie uchwały Nr VIII/129/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, przyznano po raz pierwszy stypendia sportowe. Stypendia otrzymało 72 zawodników z następujących klubów sportowych: AZS AWF Katowice KKS Naprzód Janów HC GKS Katowice SSK GKS Katowice - Gieksa KS Rozwój Kopalni Wujek. Realizacja zadań promocyjnych Katowic w zakresie kultury fizycznej i turystyki 10

11 odbywała się poprzez współpracę ze środkami masowego przekazu w sferze promocji imprez sportowych organizowanych i współorganizowanych przez Miasto Katowice, jak równieŝ przekazywanie mediom informacji o Ŝyciu sportowym Miasta zgodnie z harmonogramem imprez sportowych. W roku 2007 Wydział Informacji i Promocji przekazał gadŝety reklamowe albumy, foldery o mieście, plany miasta, torby reklamowe, długopisy z nadrukiem, czapeczki z herbem miasta, smycze z nadrukiem, krawaty itp. jako upominki dla uczestników następujących imprez sportowych: Mistrzostwa Polski Seniorów z okazji 80-lecia Śląskiej Szermierki Turniej Halowej Piłki NoŜnej dla Członków MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych Wędrownicza Wyprawa 2007 na Światowy Zlot Skautowy kwietnia 17 luty Międzynarodowy Klub Curlingowy Praga 1-4 marca Turniej Koszykówki w Holandii 6-9 kwietnia Rajd Pieszo-śeglarski z metą na Pogorii 2 czerwca XXII Rodzinny Rajd WAGABUNDY 16 czerwca Mistrzostwa Polski w Koszykówce MęŜczyzn maj I Mistrzostwa Polski Kobiet w Hokeju na Lodzie Ostatni Etap Rajdu Rowerowego Bischwiller kwietnia kwietnia Rajd Górski im. J. Kukuczki 19 maja XXI Mistrzostwa Polski Pracowników Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w Halowej Piłce NoŜnej 31 maja 3 czerwca Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców w śylinie maja Święto Roweru 17 czerwca Gry i zabawy ruchowe dla dzieci klubowiczów i sympatyków Klubu śeglarskiego WYGA 2 czerwca Turniej Finałowy Pucharu PZKosz 1-3 czerwca Turniej szachowy dla dzieci i młodzieŝy do lat czerwca Międzynarodowy Festiwal w Primorsku - Bułgaria Rywalizacja sportowo rekreacyjna szkół za rok 2006/2007 Turniej Tenisowy Konin Otwarte Mistrzostwa Policji w Piłce NoŜnej Sześcioosobowej o puchar komendanta Miejskiego Policji II Międzynarodowy Turniej Koszykówki na wózkach I Otwarte Mistrzostwa Polski Szkół i Ośrodków Szkolenia Policji w Piłce noŝnej czerwca czerwca czerwca czerwca 11

12 Bieg Przełajowy o Puchar Komendanta Miejskiego Policji 28 czerwca Polsko-słowacki wędrowny obóz wymiany kulturowej na Słowacji Olimpiada Sportowa w Opavie sierpnia września Olimpiada miast partnerskich w Opavie 11 września IX Regionalne i Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne dla MłodzieŜy Niepełnosprawnej Umysłowo w Miszkolcu Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej Liga Światowa w Siatkówce V Mistrzostwa Polski Beach Soccer Rajd pieszo-ŝeglarski dla szkół podstawowych z oddziałami integracyjnymi z metą na Pogorii Światowy Turniej Halowej Piłki NoŜnej DruŜyn Stowarzyszonych w IPA w Holandii września września 29 września 8-12 października Eliminacje Halowe Mistrzostw Polski w Piłce NoŜnej Kobiet 2 grudnia Międzynarodowy Turniej Barbórkowy w Zapasach Styl Klasyczny 7-9 grudnia W ramach przedsięwzięcia promocyjnego Katowice Miasto Wielkich Wydarzeń przeprowadzona została zewnętrzna kampania dotycząca imprezy Liga Światowa Siatkówki, która odbyła się w katowickim Spodku. Ponadto przygotowano, we współpracy z grupą Eskadra, film reklamujący Mistrzostwa Europy w Piłce NoŜnej Euro 2012 na Stadionie Śląskim w Chorzowie oraz promowano, za pośrednictwem radia, zawody emtb o Puchar Prezydenta Miasta Katowice. Działalność klubów sportowych wspierana była m.in. poprzez współfinansowanie transmisji meczy (np. Klubu GKS) oraz finansowanie druku banerów reklamowych, plakatów i ulotek informujących o odbywających się w Katowicach imprezach sportowych. Zakupione zostały równieŝ stroje sportowe dla reprezentacji biorącej udział w Spotkaniu Miast Partnerskich Katowice Ostrawa Koszyce Miszkolc oraz w I Mistrzostwach Pracowników Samorządowych i Radnych Górnośląskiego Związku Metropolitarnego Gorole razem z Hanysami. Reasumując realizację wykonania uchwały w sprawie kierunków działania Miasta Katowice w zakresie kultury fizycznej moŝna stwierdzić, iŝ przebiega ona w sposób prawidłowy. Wszystkie wskazane kierunki realizowane są na bieŝąco w ramach posiadanych środków finansowych i moŝliwości organizacyjnych. Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter 12

UCHWAŁA NR XLIII/1016/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022"

UCHWAŁA NR XLIII/1016/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022 UCHWAŁA NR XLIII/1016/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022" Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice. BRM.0012.5.2.2015.ŁK Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 23.02.2015 r. Miejsce posiedzenia: Sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015. Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015

Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015. Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015 Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015 Tychy 2009 1 SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie 3 II. Aktualny stan kultury fizycznej - diagnoza 6 III. Przesłanki, załoŝenia i główne cele strategii

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Ełku z dnia. STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Strona 1 Spis treści I. Wstęp II. Rola i zadania samorządu w rozwoju sportu III. Analiza demograficzna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu SPRAWOZDANIE Z PLANU PRACY ZA 2013R.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu SPRAWOZDANIE Z PLANU PRACY ZA 2013R. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu SPRAWOZDANIE Z PLANU PRACY ZA 2013R. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu w 2013r. prowadził swoją działalność w oparciu o statut, nadany przez Radę

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE NA LATA 2013-2015 PROJEKT KRAKÓW, 2012 r. I. WSTĘP Kraków ma bogatą sportową historię. Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek RAPORT O STANIE MIASTA ZA OKRES 2010 2014 VI KADENCJA SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.... 3 II. OCENA STANU MIASTA... 4 1. Dane dotyczące demografii i zaludnienia... 4 2. Dane Urzędu Stanu Cywilnego... 8 3.

Bardziej szczegółowo

Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r.

Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r. Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r. w rejonie Bałuty Lp. 1. 2. Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Chełm, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CEL STRATEGICZNY 1: WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Sportu. w Gminie Strzelce Opolskie. na lata 2013 2017 (PROJEKT)

Strategia Rozwoju Sportu. w Gminie Strzelce Opolskie. na lata 2013 2017 (PROJEKT) Strategia Rozwoju Sportu w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2013 2017 (PROJEKT) Opracowanie pn. Strategia Rozwoju Sportu w gminie Strzelce Opolskie na lata 2013 2017 jest efektem prac zespołu powołanego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POWIECIE WAŁECKIM

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POWIECIE WAŁECKIM STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POWIECIE WAŁECKIM Spis treści: I. Wstęp II. Rola i zadanie samorządu w rozwoju sportu III. Uwarunkowania sportu w Powiecie Wałeckim 1.) Sport szkolny w gimnazjach oraz szkołach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 I. Wprowadzenie. We współczesnym świecie na określenie aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SPORTU ŚWIDNICKIEGO

ZAGADNIENIA SPORTU ŚWIDNICKIEGO Urząd Miejski w Świdnicy ZAGADNIENIA SPORTU ŚWIDNICKIEGO Świdnica, kwiecień 2013 r. 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Działalność świdnickich jednostek i stowarzyszeń kultury fizycznej dotowanych z budżetu

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014 Zbiorczy 204 Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 204 Plan pierwotny podmioty: Jednostka budżetowa jst: Gmina Podmiot - Nazwa Cel CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWE Organizacja imprez i udostępnianie Hali

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-001-01/2014 P/14/068 TEKST UJEDNOLICONY WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/14/068

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 Wizja rozwoju miasta: Miasto do życia Misja Miasta: rozwój wartości wspólnotowych w nawiązaniu do tradycji miasta kupieckiego

Bardziej szczegółowo

I. Przeciwdziałanie patologiom społecznym: Kwota w roku 2006 r.: 96.790,00 zł.

I. Przeciwdziałanie patologiom społecznym: Kwota w roku 2006 r.: 96.790,00 zł. SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2006 I. Dotacje na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Obowi zek sporz dzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zada o

Obowi zek sporz dzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zada o Informacja Burmistrza Polkowic o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 009/010 jest przedstawiana Radzie Miejskiej po raz drugi, na podstawie znowelizowanej w marcu 009 r. ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

Gazeta Piaseczyńska. Magda Umer. Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Informacje urzędowe: Publiczna i komercyjna oferta sportowa str.

Gazeta Piaseczyńska. Magda Umer. Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Informacje urzędowe: Publiczna i komercyjna oferta sportowa str. 27 marca 2013 NR 3 (189) BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO ISSN 1234-351X www.piaseczno.eu Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 3 kwietnia 2013 o godzinie 8.30 w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI

9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI 9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI System wskaźników stanowi istotny instrument zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Olkusza obszar Centrum na lata 2007-2016. Jednym z elementów

Bardziej szczegółowo

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 2/2010 Kosakowo, luty 2010 roku egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47 Zawartość dokumentu Wstęp...3 Struktura zawartości dokumentu...6 Priorytet I. Europejska metropolia miasto nowoczesnych przedsięwzięć...8 Priorytet II. Gospodarka innowacyjna i rozwój... 15 Priorytet III.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

NAGRODA PRZYJAZNEGO BRZEGU

NAGRODA PRZYJAZNEGO BRZEGU NAGRODA PRZYJAZNEGO BRZEGU EDYCJA I Nagroda Przyjaznego Brzegu 2004 W roku 2004 pisaliśmy, rozpoczynając nasz konkurs: 1. Nagroda zainicjowana jest przez Komitet Organizacyjny Powitania Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo