Zespó autorów pod redakcjà dr. in. Konrada Podawcy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespó autorów pod redakcjà dr. in. Konrada Podawcy"

Transkrypt

1 Zespó autorów pod redakcjà dr. in. Konrada Podawcy Wydawnictwo Verlag Dashofer Warszawa 2007

2 Copyright 2007 Dashöfer Holding Ltd. & Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa ISBN Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. ul. Senatorska Warszawa tel.: (022) (~05) dzia obs ugi klienta, fax: (022) , Product manager: Katarzyna Czech Korekta i edycja: Anna Skowroƒska Sk ad: Dariusz Ziach Druk: Semafic Wszelkie prawa zastrze one, prawo do tytu u i licencji jest w asnoêcià Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie ca oêci lub fragmentów niniejszej publikacji, równie na noênikach magnetycznych i elektronicznych bez zgody wydawcy jest zabronione. Ze wzgl du na sta e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoêci za zamieszczone informacje.

3 AKTUALNOÂCI Cz Êç 2, rozdzia 10, str Budowa niezgodnie z projektem budowlanym BUDOWA NIEZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM W art. 36a zawarte zosta y regulacje dotyczàce legalnie dokonywanych istotnych odst pstw. Natomiast odst pstwa takie dokonane w trakcie budowy bez zmiany pozwolenia na budow skutkujà wszcz ciem procedury okreêlonej w art. 51. W przypadkach prowadzenia robót budowlanych w sposób istotnie odbiegajàcy od ustaleƒ i warunków okreêlonych w pozwoleniu na budow, w tym w zatwierdzonym projekcie budowlanym, inspektor nadzoru budowlanego ma obowiàzek wstrzymaç wykonywanie tych robót. Inspektor nadzoru budowlanego wydaje w tym celu postanowienie. W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych nale y: 1) podaç przyczyn wstrzymania robót; 2) ustaliç wymagania dotyczàce niezb dnych zabezpieczeƒ. Dodatkowo w postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych inspektor nadzoru budowlanego mo ne na o yç obowiàzek przedstawienia, w ter-

4 Cz Êç 2, rozdzia 10, str Budowa niezgodnie z projektem budowlanym AKTUALNOÂCI minie 30 dni od dnia dor czenia postanowienia, inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych lub odpowiednich ocen technicznych bàdê ekspertyz. Na postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych s u y za alenie do organu wy szego szczebla, przy czym jego nie wstrzymuje wykonania postanowienia. Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych traci wa noêç po up ywie 2 miesi cy od dnia dor czenia. Termin 2 miesi cy jest okresem, w którym organ nadzoru budowlanego powinien przeprowadziç niezb dne post powanie wyjaêniajàce i ewentualnie wdro yç post powanie naprawcze. Bezskuteczny up yw tego terminu (tzn. niewydanie odpowiedniej decyzji) oznacza, e ustaje zakaz prowadzenia robót budowlanych. Nie jest dopuszczalne ponowne wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych (po utracie wa noêci pierwszego), opartego na tych samych przes ankach co poprzednie. W przypadku istotnego odstàpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budow w aêciwy organ w drodze decyzji mo e okreêliç termin wykonania, obowiàzek sporzàdzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzgl dniajàcego zmiany wynikajàce z dotychczas wykonanych robót budowlanych. W razie potrzeby w decyzji takiej organ mo e nakazaç wykonania okreêlonych czynnoêci lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem.

5 AKTUALNOÂCI Cz Êç 2, rozdzia 10, str Budowa niezgodnie z projektem budowlanym Obowiàzki powy sze powinny byç wykonane w terminie okreêlonym przez organ, a termin ten powinien byç mo liwie krótki, ale prawnie i technicznie uzasadniony. Taka decyzja zobowiàzujàca do przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, mo e byç wydana wy àcznie przed up ywem dwóch miesi cy od dnia wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych. Po up ywie dwóch miesi cy od dnia wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych nie mo na ju wydaç decyzji zobowiàzujàcej do przedstawienia projektu budowlanego zamiennego. Po wydaniu przez inspektora nadzoru budowlanego decyzji zobowiàzujàcej do przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, po stronie organu, który wyda pozwolenie na budow (starosta) powstaje obowiàzek uchylenia wczeêniej wydanego pozwolenia na budow. Uchylenie pozwolenia na budow powinno nastàpiç bezzw ocznie po tym, jak wspomniana wczeêniej decyzja stanie si ostateczna (wykonalna). Po up ywie terminu lub na wniosek inwestora, w aêciwy organ nadzoru budowlanego sprawdza wykonanie obowiàzku przedstawienia zamiennego projektu budowlanego i wydaje decyzj w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych albo je eli budowa zosta a zakoƒczona o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego. W decyzji tej nak ada si obowiàzek uzyskania decyzji o pozwoleniu na u ytkowanie. W przypadku niewykonania w terminie obowiàzku przedstawienia zamiennego

6 Cz Êç 2, rozdzia 10, str Budowa niezgodnie z projektem budowlanym AKTUALNOÂCI projektu budowlanego w aêciwy organ wydaje decyzj nakazujàcà zaniechanie dalszych robót budowlanych bàdê rozbiórk obiektu lub jego cz Êci, bàdê doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego. projektant w ramach nadzoru autorskiego Projektant mo e w ramach nadzoru autorskiego stwierdziç, e w trakcie budowy dosz o do odstàpienia od projektu. Je eli projektant uzna, e inwestor jedynie odstàpi od projektu (nie naruszajàc innych przepisów) i ustalenia post powania prowadzonego przez organ nadzoru budowlanego potwierdzà ustalenia projektanta, organ powinien nakazaç tylko przed o enie projektu zamiennego. Po up ywie terminu wskazanego w decyzji lub na wniosek inwestora organ nadzoru budowlanego sprawdza czy obowiàzek zosta wykonany. JeÊli tak si sta o, wydaje, na podstawie art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego, decyzj zatwierdzajàcà projekt zamienny. W decyzji tej organ nak ada na inwestora obowiàzek uzyskania pozwolenia na u ytkowanie. Dopiero po uzyskaniu tej decyzji b dzie mo liwe przystàpienie do u ytkowania obiektu. JeÊli natomiast inwestor nie przed o y w terminie projektu zamiennego organ, na podstawie art. 51 ust. 5 Prawa budowlanego, wydaje decyzj nakazujàcà zaniechanie dalszych robót budowlanych bàdê rozbiórk obiektu lub jego cz Êci, bàdê doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.

7 PROJEKTOWANIE Cz Êç 4, rozdzia 2, str Komputerowe wspomaganie projektowania 4.2. KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA Wraz z wkroczeniem do ery komputerów, niemo liwym sta o si projektowanie konstrukcji bez u ycia nowoczesnej technologii i oprogramowania, które pozwala nie tylko znacznie zredukowaç cenny czas, ale równie zoptymalizowaç danà konstrukcj, a tym samym obni yç koszty jej póêniejszego wykonania. Komputerowe wspomaganie projektowania jest g ównie kojarzone z zastosowaniem aplikacji typu CAD, s u àcych do sporzàdzanie rysunków in ynierskich i wizualizacji. Nale y równie pami taç, e w procesie projektowania bardzo wa nà grupà sà systemy dokonujàce obliczeƒ wytrzyma oêciowych konstrukcji i jej optymalizacji bazujàcych przewa nie na metodzie elementów skoƒczonych (MES, FEM). Do tej grupy mo na zaliczyç m.in. nast pujàce programy: Abaqus, Ansys, Robot, Rm-Win, ABC-P yta. Ten rozdzia b dzie stanowi jedynie przeglàd oprogramowania graficznego, bazujàcego na wektorowym opisie rzeczywistoêci. Poni ej przedstawiono charakterystyk kilku najpopularniejszych aplikacji. W sk ad CAD wchodzi opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej (2D, oraz coraz cz Êciej 3D), ana- charakterystyka aplikacji

8 Cz Êç 4, rozdzia 2, str Komputerowe wspomaganie projektowania PROJEKTOWANIE lizy kinematyczne, wytrzyma oêciowe czy termiczne, prowadzone najcz Êciej z wykorzystaniem MES*, optymalizacja i wiele innych zagadnieƒ zwiàzanych z powstawaniem projektu gotowego wyrobu. Dzi ki zastosowaniu CAD in ynierowie majà atwiejszy dost p do zasobów wiedzy, bibliotek, opracowaƒ normatywnych, przepisów prawnych i dyrektyw obowiàzujàcych w konkretnej ga zi przemys u. Jest to mo liwe dzi ki wykorzystaniu w procesie projektowania in ynierskich baz danych, oraz pracy w Êrodowiskach sieciowych. Architectural Desktop jest aplikacjà opierajàcà si na platformie AutoCAD i jest przeznaczony do tworzenia projektów architektonicznych, dokumentacji i harmonogramów. Oprogramowanie jest zgodne z istniejàcymi rozwiàzaniami zarzàdzania projektami. Dodatkowym komponentem pomocnym podczas sporzàdzania dokumentacji jest narz dzie do nanoszenia uwag, rozbudowana biblioteka gotowych elementów (Êciany, drzwi, okna) oraz mo liwoêç generowania legend. Architektural Desktop umo liwia ponadto generowanie dwuwymiarowych przekrojów i elewacji z kreskowaniem materia ów bezpoêrednio na podstawie planów kondygnacji. Poniewa grafika dla przekrojów i elewacji jest generowana bezpoêrednio na podstawie rysunków z zachowaniem w aêciwoêci warstw, kolorów i rodzajów linii mo na atwo zaktualizowaç te elementy podczas wprowadzania zmian do projektu. AutoCAD jest programem, tworzonym i rozpowszechnianym przez firm Autodesk, wykorzystywanym do dwuwymiarowego i trójwymiarowego

9 PROJEKTOWANIE Cz Êç 4, rozdzia 2, str Komputerowe wspomaganie projektowania komputerowego wspomagania projektowania. Pierwotnie wykorzystywany by tylko przez mechaników, jednak z czasem zosta rozszerzony i aktualnie jest u ywany przez architektów i innych projektantów dzi ki temu, e firma AutoDesk rozszerzy a program o wiele specjalistycznych nak adek, np.: AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop, Civil Design itp. AutoCAD jest w tym wypadku podstawà do której do àczone sà biblioteki, funkcje, interfejsy specyficzne dla danej bran y. Poniewa AutoCAD ma otwartà architektur wiele zewn trznych firm stworzy o w asne nak adki. Przyk adem mo e byç AutoPLANT firmy Rebis (obecnie oddzia firmy Bentley) przeznaczony do projektowania instalacji rurowych. Istnieje wiele wersji j zykowych AutoCAD-a, m.in. wersja polska. Obecnie AutoCAD dost pny jest jedynie na platform Microsoft Windows. Istnia y wersje dla innych systemów operacyjnych takich jak CP/M, PC-DOS, Macintosh (ostatnie wydanie w roku 1992) i Unix (ostatnie wydanie w roku 1994), ale poczàwszy od Release 14, wydanym w 1997 roku, Autodesk zrezygnowa z ich tworzenia. Przy uruchomianiu programu na emulatorach takich jak Microsoft Virtual PC czy Wine nale y si liczyç z bardzo niskà wydajnoêcià. Formaty plików DWG oraz jego odpowiednik w ASCII DXF, u ywane w programie AutoCAD sta y si standardem dla tego typu oprogramowania. Pierwsza wersja AutoCAD-a ukaza a si w grudniu Aktualnà wersjà (od marca 2007) jest Auto- CAD 2008.

10 Cz Êç 4, rozdzia 2, str Komputerowe wspomaganie projektowania PROJEKTOWANIE ArchiCAD wyspecjalizowany program graficzny CAD opracowany przez w gierskà firm Graphisoft z myêlà o zastosowaniu w projektowaniu architektonicznym. ArchiCAD jest jednym z najbardziej popularnych programów w biurach architektonicznych. Umo liwia przygotowanie jednoczeênie zarówno dwuwymiarowych rysunków (rzutów kondygnacji, przekrojów, widoków elewacji) jak i widoków perspektywicznych i aksonometrycznych przy korzystaniu z jednego tylko modelu. Idea programu opiera si na mo liwoêci rysowania w systemie zbli onym do WYSIWYG (zob podstawy projektowania) przy zachowaniu sposobu pracy charakterystycznego dla architektów czyli opracowywaniu rzutów kolejnych kondygnacji. Trójwymiarowy model oraz przekroje generowane sà automatycznie na podstawie rzutów. Edycje dokonane na modelu i przekrojach przenoszà si te na rzut. Program oparty jest na logice obiektowej, poszczególne rodzaje obiektów odpowiadajà ró nym elementom budowlanym (Êciana, strop, dach, belka). Ponadto istniejà obiekty wst pnie zdefiniowane, takie jak okna, drzwi, meble, a nawet ca e pojazdy i ludzie. Do programu do àczony jest edytor obiektów opisywanych w j zyku GDL (GDL Geometric Description Language). Oprogramowanie z rodziny IntelliCAD sà to programy CAD, charakteryzujàce si bardzo dobrà kompatybilnoêcià z formatem DWG AutoCAD, wykorzystywanym do dwuwymiarowego i trójwymiarowego komputerowego wspomagania projek-

11 PROJEKTOWANIE Cz Êç 4, rozdzia 2, str Komputerowe wspomaganie projektowania towania. IntelliCAD jest tworzonym przez firmy zrzeszone w konsorcjum IntelliCAD Technology Consortium. Na rynku dost pne sà ró ne dystrybucje programu ró niàce si oferowanymi opcjami. Program stanowi konkurencj dla oprogramowania Autodesk pod wzgl dem cenowym. MicroStation to pakiet programów typu CAD zaprojektowany przez amerykaƒskà firm Bentley Systems. Znajdujà one zastosowanie przede wszystkim w architekturze, budownictwie, geodezji, GIS, kartografii, mechanice, przemyêle i telekomunikacji. Dzi ki specjalistycznym rozszerzeniom aplikacja ma nieco szersze zastosowanie w ww. bran ach oraz ró ni si funkcjonalnoêcià, niemniej jednak wykonanie pe nej dokumentacji budowlanej wraz z wizualizacjami 3D jest oczywiêcie mo liwe. Program obs uguje zarówno format DGN stworzony przez firm Bentley, jak i pliki o rozszerzeniu DWG. Zaletà tych pierwszych jest mniejsza obj toêç. Na uwag zas uguje bardzo po yteczna funkcja UNDO pozwalajàca cofaç wprowadzane zmiany a do poczàtku projektu nawet po uprzednim zapisaniu projektu. Dodatkowà zaletà jest mo liwoêç Êledzenia wszelkich wprowadzanych zmian przez ró nych wspó autorów tego samego projektu oraz znalezienie zmodyfikowanych elementów, co znacznie u atwi prac zespo owà.

12 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Cz Êç 5, rozdzia 1, podrozdzia 10.1, str Fundamenty Ocena stanów granicznych zgodnie z normà Eurokod 7 [2] Zakres obliczeƒ Norma Eurokod 7 przewiduje nast pujàce stany graniczne: utrata ogólnej statecznoêci; wyczerpanie noênoêci, zniszczenie na skutek przebicia lub wypierania; utrata statecznoêci na skutek przesuni cia (poêlizgu); àczna utrata statecznoêci pod o a i zniszczenie konstrukcji; zniszczenie konstrukcji na skutek przemieszczenia fundamentu; nadmierne osiadania; nadmierne wypi trzenie spowodowane p cznieniem, przemarzaniem lub innymi przyczynami; niedopuszczalne drgania. Ocena I stanu granicznego Wykonujàc obliczenia I stanu granicznego, nale y sprawdziç statecznoêç ogólnà, z uwzgl dnieniem

13 Cz Êç 5, rozdzia 1, podrozdzia 10.1, str Fundamenty ELEMENTY KONSTRUKCYJNE fundamentów lub bez fundamentów, szczególnie w nast pujàcych sytuacjach: na naturalnym zboczu lub skarpie albo w ich pobli u; w pobli u wykopu lub Êciany oporowej; w pobli u rzeki, kana u, jeziora, zbiornika lub brzegu morza; w pobli u wyrobisk górniczych lub konstrukcji podziemnych. Analiza dla powy szych wariantów ma na celu wykazanie, i wystàpienie utraty statecznoêci masywu pod o a àcznie z fundamentem jest dostatecznie ma o prawdopodobne. W sk ad obliczeƒ dotyczàcych I stanu granicznego wed ug normy Eurokod 7, w zale noêci od sytuacji, w jakiej znajdowaç si b dzie obiekt, wchodzà: a) noênoêç pod o a Sprawdzajàc noênoêç pod o a pod przysz ym obiektem, nale y sprawdziç, czy dla wszystkich stanów granicznych noênoêci spe niona jest nierównoêç: V d R d [ /1] gdzie: V d obliczeniowa wartoêç obcià enia V R d wartoêç obliczeniowa oporu przeciw oddzia- ywaniu WartoÊç V d powinna zawieraç ci ar fundamentu i materia u zasypowego oraz parcia gruntu, jako si y

14 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Cz Êç 5, rozdzia 1, podrozdzia 10.1, str Fundamenty korzystne lub niekorzystne. CiÊnienie wody nie spowodowane naciskiem fundamentu nale y w àczyç do obliczeƒ jako oddzia ywania. b) noênoêç na przesuni cie (poêlizg) Sprawdzenie noênoêci na przesuni cie nale y wykonaç, gdy obcià enie nie jest prostopad e do podstawy fundamentu i wykonuje si je wzd u podstawy fundamentu. StatecznoÊç na przesuni cie jest zapewniona, je eli zostanie spe niona nierównoêç: H d R d + R p;d [ /2] gdzie: H d wartoêci obliczeniowe obcià enia H R d wartoêç obliczeniowa oporu przeciw oddzia- ywaniu R p;d wartoêç obliczeniowa si y utrzymujàcej wywo anej przez parcie gruntu na bocznà powierzchni fundamentu. Si a H d powinna zawieraç wszystkie si y (ich wartoêci obliczeniowe) wywierane przez grunt na fundament. Natomiast wartoêci R d i R p;d zaleca si dostosowywaç do wielkoêci przewidywanego przemieszczenia w stanie granicznym w zale noêci od rozpatrywanego obcià enia. Przy znacznych przemieszczeniach nale y rozwa yç mo liwoêç wystàpienia rezydualnych wartoêci parametrów. Eurokod 7 zaleca, aby w wartoêci R p;d zosta o uwzgl dnione przewidywane u ytkowanie konstrukcji (czas).

15 Cz Êç 5, rozdzia 1, podrozdzia 10.1, str Fundamenty ELEMENTY KONSTRUKCYJNE W warunkach z odp ywem obliczeniowy opór Êcinania R d nale y obliczaç, stosujàc wspó czynniki cz Êciowe wed ug wzoru: R d = V d tgδ d [ /3] gdzie: V d wartoêç obliczeniowa efektywnego oddzia- ywania pionowego lub sk adowej ca kowitego oddzia ywania, która dzia a prostopadle do podstawy fundamentu δ d wartoêç obliczeniowa kàta tarcia na styku konstrukcja grunt Dla betonowych fundamentów formowanych w gruncie wartoêç δ d mo na przyjmowaç równà ϕ d (obliczeniowy efektywny kàt tarcia wewn trznego), lub dla g adkich fundamentów prefabrykowanych δ d równà (2/3) ϕ d. W tym przypadku efektywnà spójnoêç c zaleca si pominàç. W warunkach bez odp ywu, obliczeniowy opór Êcinania Rd nale y obliczaç na podstawie wzoru: R d = A c c u;d [ /4] gdzie: A c pole ca kowitej powierzchni podstawy przekazujàcej nacisk na grunt c u;d wartoêç obliczeniowa wytrzyma oêci gruntu na Êcinanie bez odp ywu Je eli istnieje prawdopodobieƒstwo dostania si wody lub powietrza pomi dzy fundament i niezdrenowane pod o e spoiste, nale y sprawdziç zale noêç:

16 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Cz Êç 5, rozdzia 1, podrozdzia 10.1, str Fundamenty R d 0,4 V d [ /5] c) obcià enia z du ym mimoêrodem W przypadku, gdy mimoêród obcià enia jest wi kszy ni 1/3 szerokoêci prostokàtnej podstawy fundamentu lub wi kszy od 0,6 promienia ko owej podstawy fundamentu, nale y podjàç nast pujàce dzia ania: dok adnie sprawdziç obliczeniowe wartoêci oddzia- ywaƒ; zaprojektowaç po o enie kraw dzi fundamentu z uwzgl dnieniem odchy ek wykonawczych; Je eli nie jest wymagana szczególna ostro noêç podczas wykonywania robót, to zaleca si uwzgl dniç odchy ki wymiarowe do 0,10m. d) zniszczenie konstrukcji wywo ane przemieszczeniami fundamentów Eurokod 7 zaleca sprawdzenie, czy ró nice pionowych i poziomych przemieszczeƒ fundamentów nie prowadzà do powstania stanu granicznego noênoêci w projektowanej konstrukcji. W pod o u, które mo e podlegaç p cznieniu, nale y oceniç potencjalne ró nice wypi trzenia, a fundamenty i konstrukcj zaprojektowaç tak, by wytrzyma y wp yw p cznienia lub dostosowa y si do niego. Ocena II stanu granicznego W Eurokodzie 7 wyró nione sà nast pujàce rodzaje II stanu granicznego:

17 Cz Êç 5, rozdzia 1, podrozdzia 10.1, str Fundamenty ELEMENTY KONSTRUKCYJNE a) osiadania Zgodnie z Eurokodem 7 [2], wyznaczajàc wartoêç osiadaƒ, nale y uwzgl dniç osiadania natychmiastowe i d ugotrwa e. Wyznaczajàc osiadania w gruntach cz Êciowo nasyconych wodà lub w pe ni nasyconych, zaleca si uwzgl dniaç osiadania: natychmiastowe (s o ) dla gruntu ca kowicie nasyconego wodà osiadania powstajà w wyniku odkszta ceƒ postaciowych przy sta ej obj toêci, dla gruntu cz Êciowo nasyconego powstajà w wyniku odkszta ceƒ postaciowych, jak i zmniejszenia obj toêci; wynikajàce z konsolidacji (s 1 ); wywo ane pe zaniem (s 2 ) (konsolidacja wtórna). W gruntach organicznych, a tak e w spoistych w stanie mi kkoplastycznym, osiadanie wskutek pe zania mo e przed u aç si bez ograniczeƒ. Podczas wykonywania obliczeƒ nale y pami taç o tym oraz wziàç pod uwag zwi kszenie si osiadaƒ wskutek zag szczenia gruntu pod ci arem w asnym konstrukcji. Dodatkowo nale y wziàç pod uwag poni sze czynniki: wp yw ci aru w asnego, zalania wodà oraz drgaƒ na grunty nasypowe i zapadowe; wp yw zmian napr eƒ w piaskach podatnych na kruszenie ziaren.

18 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Cz Êç 5, rozdzia 1, podrozdzia 10.1, str Fundamenty b) wypi trzenie pod o a Wypi trzenie pod o a mo e byç spowodowane przez: zmniejszenie napr eƒ efektywnych w gruncie (odpr enie); rozszerzalnoêç obj toêciowà cz Êciowo nasyconych gruntów; wypi trzenie zwiàzane ze sta à obj toêcià gruntu ca kowicie nasyconego, powodowane osiadaniem przyleg ej konstrukcji. c) analiza drgaƒ Fundamenty konstrukcji poddanych drganiom powinny byç tak zaprojektowane, aby drgania te nie powodowa y nadmiernych osiadaƒ. Zaleca si zabezpieczenie przed pojawieniem si rezonansu pomi dzy cz stotliwoêcià obcià enia dynamicznego a krytycznà cz stotliwoêcià drgaƒ w asnych uk adu fundament pod o e.

19 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Cz Êç 5, rozdzia 1, podrozdzia 10.2, str Fundamenty Opis konstrukcyjny analizowanego obiektu [4] Dane konstrukcyjno-materia owe P yty parkingu P yty górna parkingu zosta a wykonana na mokro z betonu B-30 i stali A-III u o onej krzy owo górà i do em. GruboÊç p yty jest zmienna od cm w celu odwodnienia. Nad s upami zastosowano g owice stalowe z ceownika 80 pomi dzy zbrojeniem górnym a dolnym. P yta dolna parkingu zosta a wykonana bezpoêrednio na gruncie. Do wyznaczenia poziomu posadowienia p yty dolnej przyj to àcznà jej gruboêç dla wszystkich warstw wynoszàcà 0,50m. W zwiàzku z tym poziomy posadowienia wyniosà: przy budynku B37 na terenie campusu SGGW w Warszawie (rys /1) 23,65 0,50 = 23,15 m nad 0 Wis y pozosta a cz Êç p yty 24,10 0,50 = 23,60 m nad 0 Wis y

20 Cz Êç 5, rozdzia 1, podrozdzia 10.2, str Fundamenty ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Rys /1. Schemat rozmieszczenia przekrojów geotechnicznych: OW wiercenie, CPT sodowanie statyczne, DMT badanie dylatometryczne Marchettiego S upy S upy elbetowe zosta y wykonana na mokro. Zastosowano beton B-25, stal A-III i A-0. Zastosowano s upy okràg e o Êrednicy 0,40 m oraz s upy prostokàtne o wymiarach 0,25 x 0,40 m (przy dylatacji podwójnej) oraz 0,20 x 0,25 m (przy dylatacji poczwórnej)

21 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Cz Êç 5, rozdzia 1, podrozdzia 10.2, str Fundamenty Ca a konstrukcja parkingu sk ada si z nast pujàcej liczby s upów: a) na stopach o wymiarach 2,30 x 2,30 x 0,40 m wybetonowane sà: 33 s upy okràg e 8 s upów przy dylatacji podwójnej na stopie 2,30 x 2,30 x 0,40 m nie ma s upów o dylatacji poczwórnej b) na stopach o wymiarach 2,70 x 2,70 x 0,50 m wybetonowane sà: 90 s upów okràg ych 38 s upów przy dylatacji podwójnej 4 s upy przy dylatacji poczwórnej Si y pochodzàce od poszczególnych rodzajów s upów wynoszà: dla s upów okràg ych: 2 0,40 3,14 ( 4,92 25,0 = 15,45 kn 2 ) dla s upów przy dylatacji podwójnej: 2 0,25 0,40 4,92 25,0 = 24,60 kn dla s upów przy dylatacji poczwórnej: 4 0,25 0,20 4,92 25,0 = 24,60 kn Zatem ró nica pomi dzy si ami od zdylatowanych s upów, a okràg ych wyniesie: 24,60 15,45 = 9,15 kn. Z uwagi na to, e zdecydowanà wi kszoêç s upów stanowià okràg e, oraz na fakt, i stopa 2,30 x 2,30 x 0,40 m b dzie oddzia ywaç na grunt z si à oko o 1000 kn, a stopa 2,70 x 2,70 x 0,50 m z si à oko o

22 Cz Êç 5, rozdzia 1, podrozdzia 10.2, str Fundamenty ELEMENTY KONSTRUKCYJNE 1500 kn, do wyznaczania obcià eƒ dzia ajàcych na grunt przyj to s upy okràg e. W przypadku, gdy obliczenia stanów granicznych zostanà spe nione z niewielkim zapasem, nale y sprawdziç warunki stanu granicznego przy uwzgl dnieniu s upów zdylatowanych. Schody Zaprojektowano schody elbetowe wylewane na mokro z betonu B-30 i zbrojenia 12 co 12 cm ze stali A-III. Âciany Âciany elbetowe wylewane na mokro z betonu B-25 i stali A-III, 12 co 15 cm pionowo oraz 10 co 20 cm poziomo. Fundamenty Fundamenty elbetowe wylewane na mokro z betonu B-25, stali A-III i A-0. a) przyj to wymiary Êrodkowych stóp: 2,70 x 2,70 x 0,50 m b) przyj to wymiary zewn trznych stóp: 2,30 x 2,30 x 0,40 m c) przyj to aw fundamentowà o szerokoêci 0,60m i gruboêci 0,25 m d) wzd u budynku B37 na terenie campusu SGGW w Warszawie przyj to aw fundamentowà w kszta cie litery L ze Êcianà elbetowà o gruboêci 0,25 m. Zastosowano zbrojenie do em od

23 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Cz Êç 5, rozdzia 1, podrozdzia 10.2, str Fundamenty strony istniejàcego budynku 16 co 15 cm. Od góry i od strony parkingu 12 co 12 cm. SzerokoÊç 0,60 m i gruboêç 0,25 m. Wyznaczenie obcià eƒ Obcià enia od tarasu p yty granitowe 0,05 28,0 = 1,40 kn/m 2 1,2 1,68 kn/m 2 podsypka cem-piask 0,12 20,0 = 2,40 kn/m 2 1,2 2,88 kn/m 2 membrana EPDM 0,30 kn/m 2 1,2 0,36 kn/m 2 p yta elbetowa 0,30 25,0 = 7,50 kn/m 2 1,1 8,25 kn/m 2 warstwa spadkowa 0,15 25,0 = 3,75 kn/m 2 1,1 4,12 kn/m 2 15,35 kn/m 2 1,12 17,29 kn/m 2 obc. u ytkowe 5,0 kn/m 2 1,3 6,50 kn/m 2 20,35 kn/m 2 1,16 23,79 kn/m 2 Ci ar tarasu na jeden metr kwadratowy wynosi 23,79 kn. Obcià enie dzia ajàce na s upy a) Êrodkowe S upy sà rozmieszczone osiowo na siatce o wymiarach 7,80 x 7,80 m. Si a dzia ajàca na s up wynosi: 7,80 7,80 23,79 = 1447,38 kn b) zewn trzne Si a dzia ajàca na s up wynosi: 7,80 2,80 ( + ) 7,80 23,79 = 983,47 kn 2 2

24 Cz Êç 5, rozdzia 1, podrozdzia 10.2, str Fundamenty ELEMENTY KONSTRUKCYJNE c) obcià enie s upów przy dylatacji Si a dzia ajàca na s up wynosi: 7,80 7,80 23,79 = 723,69 kn 2 d) obcià enie s upów przy dylatacji poczwórnej Si a dzia ajàca na s up wynosi: 7,80 2,80 23,79 = 361,84 kn 2 2 Wyznaczenie obcià enia dzia ajàcego na grunt pod fundamentami a) obcià enie gruntu (od konstrukcji) pod stopà Êrodkowà (rys /2) Ci ar tarasu przenoszony przez s up: 1447,38 kn Ci ar w asny s upa: 2 π d ( ) γ bet h s up = 3,14 ( 0, ) 2 25,0 4,92 = 15,45 kn Ci ar w asny stopy: B x B x t x γ bet = 2,70 x 2,70 x 0,50 x 25,0 = 91,13 kn Przyj to ci ar zbrojenia wszystkich elementów przypadajàcy na stop : 10,0 kn suma: 1563,96 kn

25 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Cz Êç 5, rozdzia 4, podrozdzia 5.1, str Stropy STROPY POROTHERM I SBP Wyroby do Porotherm i SBP Stropy Porotherm i SBP, pod wzgl dem klasyfikacji, sà zaliczane do tych samych grup co strop Ceram, a wi c sà to stropy g sto ebrowe, prefabrykowano-monolityczne i ceramiczno- elbetowe. Specyfika tego kryje si w charakterystycznym przekroju poryzowanych pustaków stropowych przypominajàcych plaster miodu oraz nietypowemu systemowemu modu owi d ugoêci. Stropy Porotherm i SBP sà dost pne w dwóch rozstawach osiowych belek stropowych 62,5 i 50 cm. Strop 62.5 stworzony zosta przede wszystkim z myêlà o budownictwie jednorodzinnym dla typowych rozpi toêci oraz obcià eƒ u ytkowych. Strop 50 ró ni si od niego tylko rozstawem osiowym belek. To w aênie dzi ki wi kszemu zag szczeniu belek stropowych (elementów noênych) mo e on znaleêç zastosowanie wsz dzie tam, gdzie wymagane sà wy sze wytrzyma oêci stropów. Belka noêna w stropie Porotherm i SBP jest w zasadzie klasycznà belkà kratownicowà z kszta tkà ceramicznà, która powinna bez uszkodzeƒ przenosiç si zginajàcà 2 kn przy rozstawie podpór 50 cm.

26 Cz Êç 5, rozdzia 4, podrozdzia 5.1, str Stropy ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Jej ró nice w porównaniu z pochodnymi wyrobami kryjà si w zasadnie w wymiarach. Rys /1. Kszta tka ceramiczna belek stropowych stropów Porotherm i SBP Tabela /1. Parametry belek i pustaków stropowych stropów Porotherm i SBP Produkt WysokoÊç [mm] SzerokoÊç [mm] D ugoêç [mm] Masa [kg/mb] Zu ycie [szt./m 2 ] Rozstaw belek [mm] Belki stropowe ,7 25,6 1,6 2,0 625 lub 230 co 250 mm lub 500 Kszta tka ok. 1, ceramiczna lub 500 Pustaki 23/ ok , / ok , / ok , /62.5* ok.9,5 10 6, / ok , / ok , / ok.10,5 11 8, /50* ok. 7,5 8 8,0 500 * pustak uzupe niajàcy, u ywany jako szalunek tracony

27 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Cz Êç 5, rozdzia 4, podrozdzia 5.1, str Stropy Rys /2. Poryzowane pustaki stropowe a) pustak 15/62,5; b) pustak 15/50; c) pustak 19/62,5; d) pustak 19/50; e) pustak 23/63,5; f) pustak 23/50; g) pustak 8/62,5; h) pustak 8/50 GruboÊç Êcianek zewn trznych pustaka nie powinna byç mniejsza ni 10 mm, a Êcianek wewn trznych nie mniejsza ni 6 mm. Pustaki o wysokoêciach 150, 190 i 230 nie mogà wykazywaç jakichkolwiek uszkodzeƒ przy obcià eniu statycznym do 2,3 kn. Po u o eniu belek i pustaków strop nale y zalaç betonem gruboêci 4 lub 6 cm.

28 Cz Êç 5, rozdzia 4, podrozdzia 5.1, str Stropy ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Tabela /2. Parametry Porotherm Rodzaj GruboÊç nadbetonu [cm] GruboÊç [cm] Ci ar w asny [kn/m 2 ] Zu ycie betonu [m 3 /m 2 ] IzolacyjnoÊç akustyczna R w /L n,w,eq (db) Klasyfikacja ogniowa* Porotherm ,68 0,058 48/77 2 godziny 15/62.5 Porotherm 2,82 0,062 15/50 Porotherm ,14 0,078 49/76 15/62.5 Porotherm 3,28 0,082 15/50 Porotherm ,95 0,066 49/76 19/62.5 Porotherm 3,13 0,071 19/50 Porotherm ,42 0,086 51/75 19/62.5 Porotherm 3,60 0,091 19/50 Porotherm ,38 0,074 51/74 23/62.5 Porotherm 3,60 0,080 23/50 Porotherm ,84 0,094 53/73 23/62 Porotherm 4,06 0,100 23/50

29 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Cz Êç 5, rozdzia 4, podrozdzia 5.2, str Stropy Konstrukcja Porotherm Strop Porotherm jest stropem g sto ebrowym, nie ró niàcym si zasadniczo od innych tego typu stropów. Wymiarowanie stopu jednoprz s owego, wolnopodpartego, obcià onego równomiernie sprowadza si do wykonania zestawienia obcià eƒ i porównania odpowiednich wartoêci z wartoêciami przedstawionymi w tabelach /1 /6. W wypadku skomplikowanych schematów statycznych lub gdy strop podany jest dzia aniu innych obcià eƒ ni równomiernie roz o one, nale y przeprowadziç analiz statycznà, okreêliç najbardziej wyt one przekroje i obliczyç maksymalne wartoêci momentów zginajàcych i si poprzecznych. WartoÊci uzyskane nale y porównaç z wartoêciami z tabel /1/ 6. Nale y zwróciç uwag, e wartoêci podane w tabelach odnoszà si do momentów wyst pujàcych w prz Êle, powodujàcych rozciàganie w dolnej strefie. W wypadku momentów ujemnych (podporowych) nale y zastosowaç dodatkowe zbrojenie w górnej cz Êci [A4].

30 Cz Êç 5, rozdzia 4, podrozdzia 5.2, str Stropy ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Tabela /1. Najwi ksze wartoêci momentów zginajàcych i si poprzecznych w przeliczeniu na 1 m szerokoêci POROTHEREM 62.5/ cm nadbetonu D ugoêç belki [m] Rozpi toêç w Êwietle [m] Dopuszczalna si a poprzeczna VRd [kn/m] Dopuszczalny moment zginajàcy MRd [knm/m] Obcià enie obliczeniowe pd [kn/m 2 ]* Odwrotna strza ka ugi cia [cm] 1,75 1,50 15,84 10,19 20,00 2,0 1,75 15,84 10,19 19,00 2,25 2,00 15,84 10,19 15,10 2,50 2,25 15,84 10,19 11,50 2,75 2,50 15,84 10,19 8,80 3,0 2,75 17,36 15,65 11,20 3,25 3,00 17,36 15,65 9,80 3,50 3,25 17,36 15,65 8,00 3,75 3,50 17,36 15,65 6,50 4,0 3,75 17,36 22,13 7,10 4,25 4,00 17,36 22,13 6,40 1,0 4,50 4,25 17,36 24,58 5,80 1,1 4,75 4,50 17,36 26,82 5,30 1,1 5,00 4,75 17,36 29,28 4,80 1,2 5,25 5,00 17,36 32,48 4,40 1,3 5,50 5,25 17,36 32,48 4,0 1,3 * ponad ci ar w asny

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Konspekty wykorzystania płyt betonowych, ław fundamentowych i lekkich fundamentów palowych jako fundamentów pod budynki o lekkiej konstrukcji stalowej

Bardziej szczegółowo

Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic.

Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic. Przykład 1- Sprawdzenie nośności ścian budynku biurowego Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic.

Bardziej szczegółowo

Wilgoç, PleÊnie i Grzyby w budynkach

Wilgoç, PleÊnie i Grzyby w budynkach Wilgoç, PleÊnie i Grzyby w budynkach autorzy: dr in. Anna Charkowska dr in. Maciej Mijakowski dr in. Jerzy Sowa Wydawnictwo Verlag Dashofer Warszawa 2005 Copyright 2005 Dashöfer Holding Ltd. & Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA ZAWARTOŚC OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA STATYCZNE ( w projekcie budowlanym ) III. RYSUNKI: 1. Rzut fundamentów nr K-01 2. Stopa fundamentowa St1 nr K-02 3. Stopa fundamentowa St2 i St3

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44

OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44 - str.12 - OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44 1. Zestawienia obciążeń jednostkowych Zestawienia obciążeń jednostkowych w

Bardziej szczegółowo

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]:

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]: Obliczenia bosmanatu 1. Zebranie obci strop drewniany Tablica 1. k Obc. obl. Lp Opis obci enia Obc. char. kn/m 2 f d kn/m 2 1. Obci enie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80 gabinety lekarskie,

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA... 1 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4

1 STRONA TYTUŁOWA... 1 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA... 1 2 SPIS TREŚCI... 2 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 4.2 INWESTOR... 4 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 4 4.4 LOKALIZACJA... 4 4.5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Układ konstrukcyjny obiektu 5. Zastosowane schematy konstrukcyjne 6.

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne Materiały informacyjne Stropy styropianowe Dystrubucja: Inwest Studio 58-210 Sieniawka, Akwen 40 woj. Dolnośląskie tel./fax (74) 893-82-64 tel. kom. 605 287-100 e-mail: InwestStudio@wp.pl http://www.inweststudio.pl

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany

Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany BranŜa: Konstrukcyjna posadowienie zbiornika retencyjnego o pojemności 100 m 3 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

STROPY TERIVA ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA 1.INFORMACJE OGÓLNE...2 2.PUSTAKI STROPOWE...6 3.BELKI STROPOWE...

STROPY TERIVA ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA 1.INFORMACJE OGÓLNE...2 2.PUSTAKI STROPOWE...6 3.BELKI STROPOWE... STROPY TERIVA ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA SPIS TREŚCI 1.INFORMACJE OGÓLNE...2 2.PUSTAKI STROPOWE...6 3.BELKI STROPOWE...7 4.ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA STROPÓW...8 4.1.Uwagi

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY. PN-EN 1997-1:2008/Ap2. Dotyczy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY. PN-EN 1997-1:2008/Ap2. Dotyczy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 91.010.30; 93.020 PN-EN 1997-1:2008/Ap2 wrzesień 2010 Dotyczy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne Copyright by PKN, Warszawa 2010

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 84 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 85 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SPIS TREŚCI. 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9.

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

XXIV OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2011 ELIMINACJE CENTRALNE

XXIV OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2011 ELIMINACJE CENTRALNE XXIV OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2011 ELIMINACJE CENTRALNE Godło nr CZĘŚĆ A Czas 120 minut PYTANIA I ZADANIA 1 2 PUNKTY Na rysunku pokazano wizualizację czterech budowli inżynierskich.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA BIURO PROJEKTÓW SZACHMAT SEBASTIAN MATEJKO UL. GDAŃSKA 40/56 31-411 KRAKÓW 501 120 586 biuro@szachmat.com.pl www.szachmat.com.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA dotycząca zmiany sposobu uŝytkowania i adaptacji poddasza

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROSALUMINIUM.COM Tolerancje standardowe gwarantowane przez Albatros Aluminium obowiązują dla wymiarów co do których nie dokonano innych uzgodnień podczas potwierdzania

Bardziej szczegółowo

1.2. Wykaz piktogramów 1.3. Wykaz autorów 1.4. Informacje o autorach 1.5. Informacje o Biurze Studiów i Projektów LeÊnictwa BIPROLAS

1.2. Wykaz piktogramów 1.3. Wykaz autorów 1.4. Informacje o autorach 1.5. Informacje o Biurze Studiów i Projektów LeÊnictwa BIPROLAS PRZEWODNIK Cz Êç 1, rozdzia 1, str. 1 1.1. SPIS TREÂCI 1. PRZEWODNIK 1.2. Wykaz piktogramów 1.3. Wykaz autorów 1.4. Informacje o autorach 1.5. Informacje o Biurze Studiów i Projektów LeÊnictwa BIPROLAS

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1 PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA *INWEST-BUD* 62-510 Konin, ul. Begoniowa 14 Tel. 063 245 05 45 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Przedszkole Nr 16 Temat: Remont tarasów Adres obiektu: 62-510 Konin,

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie możliwości rozbudowy wiaty magazynowej (zadaszenia) Wiata znajduje się nad częścią istniejącego placu składowania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Krośnie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Opis do konstrukcji budynku 3 4. Część graficzna 7 2 OPIS DO KONSTRUKCJI BUDYNKU Dane ogólne Inwestor: Projekt: Adres: Faza: Branża:

Bardziej szczegółowo

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY WYEKSPLOATOWANYCH KOTŁÓW WĘGLOWO- KOKSOWYCH NA KOTŁY GAZOWO - OLEJOWE WRAZ Z UKŁADEM TECHNOLOGICZNYM ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172279 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 300123 Urząd Patentowy ( 2 2 ) Data zgłoszenia: 16.08.1993 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: E04B 5/19

Bardziej szczegółowo

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 Moduł Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 110-1 Spis treści 110. RAMA 2D - SUPLEMENT...3 110.1 OPIS ZMIAN...3 110.1.1 Nowy tryb wymiarowania...3 110.1.2 Moduł dynamicznego przeglądania wyników...5

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 arch. Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL. JÓZEFITÓW 1/17 TEL/FAX 012-633-38-18, e-mail: apa @ architekci.krakow.

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 arch. Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL. JÓZEFITÓW 1/17 TEL/FAX 012-633-38-18, e-mail: apa @ architekci.krakow. AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 arch. Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL. JÓZEFITÓW 1/17 TEL/FAX 012-633-38-18, e-mail: apa @ architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA ADRES: CZĘSTOCHOWA,

Bardziej szczegółowo

.- dach nad bryłą główną dwuspadowy drewnainy o ukladzie krokwiowo-jętkowym,

.- dach nad bryłą główną dwuspadowy drewnainy o ukladzie krokwiowo-jętkowym, Obliczenia statyczne.- do projektu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na działce nr 5-161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy Inwestor: Gmina Nidzica Założenia przyjęte do obliczeń:

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

STROPY STROPY RODZAJE, CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA 1

STROPY STROPY RODZAJE, CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA 1 STROPY Stropy podobnie jak ściany należą do podstawowej grupy elementów budynku, stanowiąc poziome przegrody jego wewnętrznej przestrzeni. W przegrodzie stropowej wyróżnia się część konstrukcyjną, determinującą

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

1. Materiały. Drewno. 2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela.

1. Materiały. Drewno. 2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 1. Materiały Drewno Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAWIERZCHNIE Z PŁYT ŻELBETOWYCH SST-03 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Materiały... 2 3. Sprzęt.... 3 4. Transport.... 3 5. Wykonanie robót.... 4 6. Kontrola jakości robót....

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak 2 H =? M E = F H A J M K I K C M = C H E = H? D, = H E K I = E A H? = & "! 4 K E = K 2 =! J A B = N # & $ ' '! ' ' J A #! & ' % INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.13.02.02 BETON KLASY PONIŻEJ B25 BEZ DESKOWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.13.02.02 BETON KLASY PONIŻEJ B25 BEZ DESKOWANIA BETON KLASY PONIŻEJ B25 BEZ DESKOWANIA 126 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy betonu niekonstrukcyjnego w związku

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY HALI WARSZTATOWEJ I PRZEWIĄZKI INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU PAN Adres : ul. Reymonta 27, Kraków Inwestor : Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Opracowała:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 43 4067 Poz. 346 346 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegó owego zakresu i form audytu energetycznego oraz cz Êci audytu remontowego, wzorów

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja montażu

Skrócona instrukcja montażu Skrócona instrukcja montażu www.klinkier.pl Instrukcja obsługi -, łączy szybkość wykonania z ponadczasową estetyką i trwałością klinkieru CRH. Ma wszystkie zalety ogrodzenia klinkierowego ( piękny wygląd,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - załącznik nr 1 do strony tytułowej

SPIS TREŚCI - załącznik nr 1 do strony tytułowej SPIS TREŚCI - załącznik nr 1 do strony tytułowej Strona tytułowa 1 Spis treści 2 CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA Opis techniczny Rys. nr K-1; Rzut fundamentów [skala 1:50] Rys. nr K-1A; Stopy żelbetowe St1,St2,St3,St4,Sk1,ława

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 1565 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania:

3. Przedmiot opracowania: 3. Przedmiot opracowania: Niniejsze opracowanie obejmuje lokalizację na działce istniejącego budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą, budynku stodoły przeznaczonego do rozbiórki. - Podstawowe wskaźniki:

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE do PB wzmocnienia dachu nad Muzeum

OBLICZENIA STATYCZNE do PB wzmocnienia dachu nad Muzeum OBLICZENIA STATYCZNE do PB wzmocnienia dachu nad Muzeum 1. Konstrukcja wi by dachowej dla po aci o k cie pochylenia 40 0 Obci enia dla krokwi: Zebranie obci charakterystyczne obliczeniowe - ci ar w asny

Bardziej szczegółowo

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI ADRES INWESTYCJI: Wola Wydrzyna dz. nr ewid. 75 INWESTOR: Gmina Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA: 07.2014 r. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

UWM KATEDRA OGRODNICTWA Ławy fundamentowe P.P.U.H. CHECZA. Kontr. Mgr inż. P.CZIRSON

UWM KATEDRA OGRODNICTWA Ławy fundamentowe P.P.U.H. CHECZA. Kontr. Mgr inż. P.CZIRSON 1 Ławy fundamentowe z odsadzkami pod słupy ram głównych 2.1 Charakterystyki materiałów: Beton : B25 fcd = 13,33 (MPa) ciężar objętościowy = 2447,32 (kg/m3) Zbrojenie podłużne : typ 34GS fe = 350,00 (MPa)

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Poznaj potencjał ArchiCAD-a! Twój przewodnik po programie ArchiCAD!

Poznaj potencjał ArchiCAD-a! Twój przewodnik po programie ArchiCAD! Poznaj potencjał ArchiCAD-a! ArchiCAD to cenione przez architektów i projektantów narzędzie do tworzenia atrakcyjnych projektów i wizualizacji budynków czy pomieszczeń. Rozwijany od wielu lat, zdobył liczną

Bardziej szczegółowo

8. Zginanie ukośne. 8.1 Podstawowe wiadomości

8. Zginanie ukośne. 8.1 Podstawowe wiadomości 8. 1 8. ginanie ukośne 8.1 Podstawowe wiadomości ginanie ukośne zachodzi w przypadku, gdy płaszczyzna działania obciążenia przechodzi przez środek ciężkości przekroju pręta jednak nie pokrywa się z żadną

Bardziej szczegółowo

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego Zakopane, dnia 06.06.2011 roku Uczestnicy postępowania przetargowego dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i modernizacja części budynku z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Biuletyn techniczny Inventor nr 41 Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk 2014, APLIKOM Sp. z o.o. 94-102 Łódź ul. Nowe Sady 6 tel.: (+48) 42 288 16 00

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA SCHODÓW ELBETOWYCH

- 1 - OBLICZENIA SCHODÓW ELBETOWYCH - 1 - Schody P ytowe v..0 OLIZENI SHODÓW ELETOWYH ytkownik: iuro In ynierskie SPEUD 005-0 SPEUD Gliwice utor: mg in. Jan Kowalski Tytu : Poz..3 Schody ieg schodowy 1 SZKI SHODÓW 1 180 0 8x 17,5/5,7 5,7

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

Jedna z krawędzi powstałego prostopadłościanu miałaby długość 10 km. P F

Jedna z krawędzi powstałego prostopadłościanu miałaby długość 10 km. P F SP Graniastosłupy Zadania sprawdzajà nast pujàce umiej tnoêci: r obliczanie pola powierzchni i obj toêç graniastos upa prostego i ostros upa 1. Na rysunku przedstawiono graniastos up prosty i jego wymiary.

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Katalog niniejszy powstał w celu wdro enia i zachowania jednolitych standardów komunikacji wizualnej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Katalog niniejszy powstał w celu wdro enia i zachowania jednolitych standardów komunikacji wizualnej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katalog identyfikacji wizualnej Katalog niniejszy powstał w celu wdro enia i zachowania jednolitych standardów komunikacji wizualnej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Katalog

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO WIATY DO CELÓW EDUKACYJNYCH

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO WIATY DO CELÓW EDUKACYJNYCH OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO WIATY DO CELÓW EDUKACYJNYCH 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie inwestora z 12.2011r. 1.2. Ustawa prawo budowlane 1.3. PN-81/B-03020: Grunty budowlane.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Krzysiak. Projektowanie 2D w programie AutoCAD

Zbigniew Krzysiak. Projektowanie 2D w programie AutoCAD Zbigniew Krzysiak Projektowanie 2D w programie AutoCAD Recenzenci Dr hab. inż. Józef Drewniak, prof. ATH w Bielsku-Białej Dr inż. Kamil Sybilski Projekt okładki Andrzej Leśkiewicz Redakcja Krzysztof Janus

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.6. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścianek działowych Konstrukcja ścianki działowej

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50 Fasady i dachy oszklone Thermo System fasadowo-dachowythermo Woparciu o wieloletnie doêwiadczenia konstruktorów w Skandynawii i w Polsce oraz wspó prac z architektami, SAPA opracowa a nowy system Êcian

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ Nr 1

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ Nr 1 EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ Nr 1 Obiekt: BUDYNEK BURSY SZKOLNEJ Nr 1 Lokalizacja: Zambrów ul. Obwodowa 2 Inwestor: Zarząd Powiatu Zambrowskiego 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3 Autor: inŝ.

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20. Autor opracowania:

INWESTOR: URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20. Autor opracowania: EKSPERTYZA techniczna konstrukcji budynku pod kątem posadowienia instalacji antenowej i kontenera UKE na dachu budynku we Wrocławiu, ul. Kiełczowska 51 INWESTOR: URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 01-211

Bardziej szczegółowo

1.0. Zebranie obciążeń

1.0. Zebranie obciążeń 1.0. Zebranie obciążeń 1.1. Obciążenia stałe Rodzaj: ciężar Typ: stałe 1.1.1. Przekrycie hali (Obliczenia pkt. 2.0. obciążenie A) Q k = 1,30 kn/m 2. Q o1 = 1,58 kn/m 2, γ f1 = 1,22, Q o2 = 1,15 kn/m 2,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Pracownia Projektowa Jacek Dobkowski 81-412 Gdynia, Kasztelańska 15/1 tel. 0 601 660 754 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Remont wybranych pomieszczeń w budynku biurowym GDDKiA o. w Gdańsku z

Bardziej szczegółowo

Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic.

Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic. Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic. Ciep o tam, gdzie jest potrzebne W przypadku budynków z gara ami podziemnymi lub piwnicami, istnieje szczególne ryzyko utraty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE remont dachu ul. Kędzierzyńska 21

OBLICZENIA STATYCZNE remont dachu ul. Kędzierzyńska 21 OBLICZENIA STATYCZNE remont dachu ul. Kędzierzyńska 21 SPRAWDZENIE ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI DLA MIN. ISTNIEJĄCYCH PRZEKROJÓW I MAX. ROZSTAWÓW KROKWI DANE: Geometria ustroju: Szkic układu poprzecznego 693,6

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 306 VILLA NOVA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 306 VILLA NOVA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 Wykopy fundamentowe (wykopy pionowe wysokości

Bardziej szczegółowo

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, aby przed ułożeniem styropapy

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO Andrzej BAIER, Tomasz R. LUBCZYŃSKI Streszczenie: W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój analizy zorientowanej obiektowo.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/POIG/2011 z dn. 3.01.2011

Zapytanie ofertowe nr 4/POIG/2011 z dn. 3.01.2011 Zamawiaj cy: ABW Sp. z o.o. Ul. Tamka 38 00-355 Warszawa Tel./fax 022 556 23 33 abw@abw.pl Oferent:....... Zapytanie ofertowe nr 4/POIG/2011 z dn. 3.01.2011 W zawi zku z realizacj projektu Stworzenie MultiCAD

Bardziej szczegółowo

Katalog. Nakładów Rzeczowych. nr K-49. Nowe technologie. Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX

Katalog. Nakładów Rzeczowych. nr K-49. Nowe technologie. Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX Katalog nr K-49 Nakładów Rzeczowych Nowe technologie Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX Wydawca: Katalog nr K-49 Nakładów Rzeczowych Nowe technologie

Bardziej szczegółowo

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi :

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi : regulamin Promocji DSL Rajd 1. Promocja DSL Rajd, zwana dalej Promocjà, polega na: 1) obni eniu op aty instalacyjnej z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà, Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: Raines Court, Londyn, Wielka Brytania

Studium przypadku: Raines Court, Londyn, Wielka Brytania Studium przypadku: Raines Court, Londyn, Wielka Brytania 6-cio kondygnacyjny budynek modularny składa się z 127 części składowych o szerokości 3,8 m i długości 11,6 m. Na jedno mieszkanie składają się

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe CzĊĞü I

Konstrukcje metalowe CzĊĞü I Konstrukcje metalowe Cz I Konstrukcje metalowe Cz I DOLNO L SKIE WYDAWNICTWO EDUKACYJNE WROC AW 2016 Opracowanie redakcyjne i techniczne Zdzis aw Majewski Projekt i przygotowanie ok adki Janusz Petri

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo