prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy"

Transkrypt

1 Euroregiony 27.qxd :23 Page 1 miesiêcznik - samorz¹dnoœæ/ gospodarka/ integracja europejska Rok III, nr 27, paÿdziernik 2003 cena: 8,50 z³ prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

2 Euroregiony 27.qxd :44 Page 2

3 Euroregiony 27.qxd :43 Page 3 OD REDAKCJI Jednostka informacyjna? W gruncie rzeczy namiêtny ogl¹dacz zamiast w³asnych myœli ma w g³owie telewizyjne k³êbowisko zas³yszanych zdañ, zapamiêtanych obrazków i sytuacji, a w koñcu sam nie wie, kim jest i jakie ma o danej sprawie zdanie, bo tyle tych opinii siê nas³ucha³. Co gorsza nie wie nawet, czy to, co myœli, to s¹ jego w³asne, czy mo e cudze myœli. ' Ten fragment felietonu Ewy Wanackiej gor¹co zachêcam do lektury w³aœciwie roz³o y³ mnie na obie ³opatki. O czym tu pisaæ, do kogo, jak byæ uczciwym, by SWOJE myœli chcieæ przekazaæ innym, skoro do koñca mam nie byæ pewien, co jest mojego, a co konglomeratem zas³yszanych i wciœniêtych mi na falach eteru opinii i pogl¹dów. Po co w ogóle cokolwiek publikowaæ? Z gór¹ 20 lat temu w jednym z tygodników opublikowa³em tekst pod znamiennym tytu³em,,terror informacji Wybuch³a wówczas solidarnoœciowa rewolucja, i obok jedynie s³usznej propagandy, nagle pojawi³a siê rzeka niczym nieskrêpowanej informacji. Miliony ludzi by³y bezradne wobec tej powodzi. Nie przewidywa³em wówczas, e tamte bezradnoœci bêd¹ niczym w porównaniu z dzisiejszym potopem. Elektronika, informatyka, komputery w ka dym pokoju, internet, palmtopy, cyberprzestrzeñ, wirtualna rzeczywistoœæ, spo³eczeñstwo informacyjne, spo³eczeñstwo oparte na wiedzy, globalizacja. Mam dopiero 46 lat. Co mnie jeszcze spotka za ycia, a mo e i po nim? Jak¹ kolejn¹ rewolucjê zafunduje mi postêp cywilizacyjny. Czy wytrzymam, czy nad¹ ê, bo ju teraz ³apie mnie zadyszka. Czy wypadnê z obiegu, bo nie bêdê potrafi³ korzystaæ z,,dobrodziejstw kolejnej technologii, bo mój umys³ ju jej nie przerobi i nie przyswoi? To pytania drêcz¹ce moich rówieœników, ludzi w sile wieku i potencji twórczej. Ale czy na pewno? Czy mo na tworzyæ wartoœciowe dobra, skoro ich odczytanie ju jutro mo e czarno na bia³ym wykazaæ, jak by³y nijakie, mia³kie, przebrzmia³e. Tempo, tempo. Kosmiczne przyspieszenie nie wystêpuje jedynie w technologiach informatycznych. Zero jedynkowo próbuje siê zapisywaæ ca³e spo³eczeñstwa. Jedyna nadzieja w tym, e z jednostk¹ zapisan¹ jako zbiór liczb nie pójdzie tak ³atwo choæ ju teraz próby s¹ czynione vide odczytanie genomu. Wierzê w potêgê rozumu, która przywiod³a ludzkoœæ do rozwi¹zywania problemów ju nie tylko istniej¹cych w rzeczywistoœci, ale skoro tworzymy nowe rzeczywistoœci istniej¹cych wy³¹cznie dziêki temu, e MY jesteœmy. Potêga rozumu mo e nas zaprowadziæ donik¹d. Dlatego bardziej wierzê w potêgê cz³owieczeñstwa, które niestety, ma coraz mniej wspólnego z intelektem. Wierze jednak, e nadejd¹ chwile, kiedy te proporcje nabior¹ w³aœciwych kszta³tów i tak po- ¹dany dziœ kapita³ intelektualny nie bêdzie kwit³ w osamotnieniu, a cz³owiek bêdzie istot¹ po prostu pe³n¹, niepowtarzaln¹, a ju na pewno nie cyfrow¹. Jacek Broszkiewicz redaktor naczelny SPIS TREŒCI Wyprzedzać trendy Z regionem do Unii Ożywienie, czy skraj przepaści?...7 Pokonywanie przeszkód mentalnych Wiedza i materia Wzrost i cięcia Hausneraa...10 Zrównoważony rozwój - efektywna edukacja...11 Bliżej chorego...13 Sezon (na) Małysza...13 Dobre misjsce do życia Na dawnym węgierskim szlaku Aktywni gospodarze Galicyjskie Merano Będzie Rynek! i Rondo Echa różnych kultur...21 Stan nierównowagi...22 Tęsknota za wyspą bezludną Nieuleczalna choroba?...24 Niska emisja - duży problem...25 Oskarżam cię...26 Redaktor Naczelny: Jacek Broszkiewicz ISSN www. globaleconomy. pl/euroregiony-polska Z-ca red. naczelnego: Ewa Grochowska Zespó³: Marek Szpyra (Wroc³aw), Grzegorz P³onka, Jacek Dubiel, Gra yna Brochwicz, Antoni Szczêsny, Ewa Wanacka. Stale wspó³pracuj¹: Bo ena Wróblewska, Marek Starczewski. Rada Redakcyjna: przewodnicz¹cy prof. dr Andrzej Limañski (rektor Wy szej Szko³y Zarz¹dzania Marketingowego i Jêzyków Obcych w Katowicach), wiceprzewodnicz¹cy prof. dr Józef Antoni Haber (Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Action Jean Monnet), Piotr Uszok (prezes Unii Metropolii Polskich), prof. dr hab. Tadeusz Sporek (Akademia Ekonomiczna w Katowicach), Janusz Gacmanga (Kopex S. A), prof. dr hab. Piotr Dobrowolski (dziekan wydzia³u zamiejscowego w Katowicach poznañskiej Wy szej Szko³y Umiejêtnoœci Spo³ecznych), prof. dr Henryk Kolka (Wy sza Szko³a Zarz¹dzania Marketingowego i Jêzyków Obcych w Katowicach), dr Jan Rzymelka (pose³ na Sejm RP), DTP: ukasz Szyma³a, marketing: Urszula Serafiñska, Maria Le ucha, atelier fotograficzne FOTO-IRENA (Katowice, ul. Wita Stwosza 1, tel. (0-32) ) Redakcja: KATOWICE, ul. Jerzyków 5, Tel/fax+48 (0-32) , tel , , Wydawca: APR Jupiter, Katowice, AL Korfantego 32/44, tel. (0-32) PAŸDZIERNIK 2003 EUROREGIONY - POLSKA STRONA 3

4 Euroregiony 27.qxd :47 Page 4 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2003/2004 Wyprzedzaæ trendy Z prof. dr hab. Joachimem Meisnerem, rektorem Œl¹skiej Wy szej Szko³y Zarz¹dzania im. Gen. Jerzego Ziêtka w Katowicach rozmawia Jacek Broszkiewicz Kierowana przez Pana Rektora uczelnia obchodzi³a w tym roku 10-lecie swej dzia³alnoœci. Jest najstarsz¹ uczelni¹ niepañstwow¹ na Œl¹sku i jedn¹ z pierwszych w kraju. Nic zatem dziwnego, e to z Panem Rektorem mam przyjemnoœæ rozmawiaæ w czasie, który stoi pod znakiem inauguracji roku akademickiego w setkach tego typu placówek w Polsce. Ta rozmowa jest w pewnym sensie symboliczna, albowiem dotyczy olbrzymich zmian, jakie zasz³y w minionej dekadzie w polskiej edukacji, zw³aszcza tej szczebla najwy szego. W pierwszych latach transformacji ustrojowej sta³o siê jasne, e pañstwowe szkolnictwo wy sze nie zdo³a wykszta³ciæ takiej liczby absolwentów, zw³aszcza kierunków ekonomicznych i zarz¹dczych, jaka by³a i nadal jest potrzebna do udÿwigniêcia ciê aru przeprowadzania przemian w gospodarce, polityce i yciu spo- ³ecznym. Mieliœmy wówczas do czynienia z relatywnie niskim wskaÿnikiem tzw. skolaryzacji, czyli udzia³em ludzi wykszta³conych w ca³ej populacji. Chcieliœmy wykorzystaæ ogromny pêd do wiedzy m³odych ludzi, którzy w jej zdobywaniu zobaczyli swa szansê yciow¹. Zaowocowa³o to powstawaniem du ej iloœci uczelni wy szych o niepañstwowym charakterze. Decydenci milcz¹co zak³adali, e proces ten bêdzie siê odbywa³ bez anga owania œrodków bud etowych zw³aszcza, e finansowanie nowych uczelni niepañstwowych bêdzie siê odbywa³o wy³¹cznie z czesnego wp³acanego przez studentów. I tak siê dzieje do dzisiaj. Tymczasem ostatnio pojawi³y siê niebezpieczne pomys³y ministerstwa finansów, by nie tylko uczelniom niczego nie dawaæ ze œrodków publicznych, ale nawet im zabraæ opodatkowuj¹c je. Na szczêœcie ten projekt upad³. W istocie bowiem by³by tym samym, co dodatkowe opodatkowanie studentów, b¹dÿ ich rodziców. Czesne musia³oby wzrosn¹æ. Ponadto opodatkowanie szkó³ wy szych zahamowa³oby ich mo liwoœci rozwojowe. Uczelnie niepañstwowe s¹ ponadto placówkami non profit, wiêc pomys³ dodatkowego ich opodatkowania, mia³ s³abiutkie podstawy natury etycznej... Owszem, choæ nie przesadza³bym ze zbyt wygórowanymi oczekiwaniami wobec sfer rz¹dz¹cych w tej w³aœnie materii. Zak³adam, e w kilku, spoœród setek uczelni niepañstwowych, ich za³o yciele mogli z³amaæ zasadê non profit i czerpali nienale ne im zyski, ale przecie nie mo na tych paru ewentualnych patologicznych przyk³adów uogólniaæ i rozci¹gaæ na ca³e niepañstwowe œrodowisko akademickie. Dodam przy tym, e niepañstwowe jeszcze prawie w ca³oœci pokrywa siê z pañstwowym, bowiem ci sami pracownicy naukowi i dydaktyczni tworz¹ z regu³y kadry obu tych typów uczelni w Polsce. Powoli jednak zaczyna siê proces krystalizowania kadr naukowo-dydaktycznych pracuj¹cych na tzw. pierwszych etatach, co z kolei œwiadczy o tym, e œrodowisko przekona³o siê, i uczelnie niepañstwowe s¹ ju stabilnym i wa nym elementem polskiego krajobrazu edukacyjnego. Fakt, e byliœmy pierwsz¹ niepañstwow¹ uczelni¹ w regionie stworzy³ nam handicap istotny w doborze najlepszych ludzi. Dziœ nasza kadra jest chlub¹ Z regionem do Unii Im bli ej do magicznej daty 1 maja 2004 roku, która oznacza dzieñ wejœcia Polski do rodziny Unii Europejskiej, tym bardziej na plan pierwszy wybija siê rola pañstwa zarówno w negocjacjach, jak i przygotowaniach do tej donios³ej chwili. Nic dziwnego zatem, e coraz wiêcej zwolenników zdobywa sobie w Polsce pogl¹d, i reformy decentralizacyjne zosta³y skutecznie wyhamowane. Ci, którzy dobrze znaj¹ zasadnicze cele Unii Europejskiej, wiedz¹ co oznaczaæ bêdzie data 1 maja 2004 roku to szansa powrotu Jacek Kwiatkowski. do realizacji skutecznej i d³ugofalowej polityki regionalnej i to w oparciu o regiony, a nie o centralny aparat pañstwowy. Te w¹tki przewija³y siê zarówno w przemówieniu powitalnym rektora Œl¹skiej Wy - szej Szko³y Zarz¹dzania im. Gen. Jerzego Ziêtka w Katowicach prof. dr hab. Joachima Meisnera, mgr Jacka Kwiatkowskiego prezesa Zarz¹du Zak³adu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach za³o yciela uczelni, jak i Marsza³ka Województwa Œl¹skiego Micha³a Czarskiego, który podczas uroczysto- Micha³ Czarski. STRONA 4 EUROREGIONY - POLSKA PAŸDZIERNIK 2003

5 Euroregiony 27.qxd :32 Page 5 ŒL SKA WY SZA SZKO A ZARZ DZANIA IM. GEN. JERZEGO ZIÊTKA W KATOWICACH wywaniu za³o eñ strategii regionalnej, bior¹ te udzia³ w przygotowaniach regionalnej akcesji do UE. Prof. dr hab. Joachim Meisner w swym przemówieniu do reprezentantów grupy 1476 studentów, którzy rozpoczn¹ naukê w I semestrze podkreœli³, e celem uczelni jest przygotowanie jej absolwentów do pracy w instytucjach i firmach dzia³aj¹cych w zjedno- uczelni i ma decyduj¹cy wp³yw na opinie o niej. Zatem o pozycji i randze uczelni decyduje tak e sposób jej prowadzenia przez za³o yciela. Ten sposób mia³ i ma najwiêksze znaczenie przy doborze kadry naukowo-dydaktycznej. W tej materii decyduje przedsiêbiorczoœæ, ale mo e jeszcze coœ innego? Istnieje jeszcze kilka innych, mniej wymiernych od kwestii finansowych i zdolnoœci negocjacyjnych, elementów. W przypadku Œl¹skiej Wy szej Szko³y Zarz¹dzania im. Gen. Jerzego Ziêtka pierwszorzêdne znaczenie mia³ i ma fakt, e jej za³o ycielem jest Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, najstarsza, bo prawie osiemdziesiêcioletnia placówka edukacyjna w regionie. To mocny fundament naszej uczelni, który wspiera nasz rozwój i inwestycje. Przeznaczyliœmy olbrzymie sumy na restauracjê kompletnie zdewastowanego gmachu by³ej Biblioteki Œl¹skiej, w którym obecnie mieœci siê Wydzia³ Ekonomiczno Spo³eczny i Wydzia³ Informatyki Uczelni. Co trzy lata wymieniamy ca³e wyposa enie komputerowe oko³o 200 sztuk na sprzêt nowej generacji. Ta liczba ca³kowicie wystarcza na potrzeby naszej 4,5 tysiêcznej spo³ecznoœci studenckiej. Tym bardziej, e korzystamy tak e z du ej bazy komputerowej Zak³adu Doskonalenia Zawodowego. Tak polityka ma bardzo du e znaczenie w obliczu faktu, e uruchomiliœmy ostatnio dwa nowe kierunki: pedagogikê spo³eczn¹ i informatykê in yniersk¹. To dla nas spory wysi³ek, bo musimy zapewniæ profesjonalna kadrê wyk³adowców, a w pierwszym roku nie ma pe³nego obci¹ enia zajêciami. Wychodzimy jednak z za³o enia, e trzeba byæ elastycznym, i choæ moim zdaniem, gospodarka i inne dziedziny nie s¹ jeszcze nasycone dobrze przygotowanymi fachowcami od zarz¹dzania, to nale y bardzo uwa nie c.d na str. 6 Wiedzieæ wiêcej Wbrew nik³ym funduszom na oœwiatê, na przekór wzrastaj¹cemu bezrobociu wœród absolwentów uczelni wy szych, wobec du ych kosztów samodzielnego kszta³cenia, z roku na rok wzrasta w Polsce odsetek studiuj¹cych osób. Ci m³odzi ludzie wiedz¹, e wszystko, tak e recesja gospodarcza, znajdzie w koñcu swój kres, a wówczas rzetelna wiedza poparta dyplomem szko³y wy szej stanie siê nieocenion¹ przepustk¹ do wygodniejszego, lepszej jakoœci ycia. Euroregiony-Polska od pocz¹tku istnienia pisma zwracaj¹ szczególn¹ uwagê na kapita³ intelektualny, który kszta³tuje siê na wy szych uczelniach. Obok tych szkó³, które dzia³aj¹ ju na rynku wiedzy dziesi¹tki lat mowa o placówkach publicznych, wyraÿniej w studenckim krajobrazie kraju zaznaczaj¹ siê uczelnie niepubliczne, zdobywaj¹ce coraz lepsz¹ pozycjê w rankingu. Nie wszystkim uda³o siê przetrwaæ ostr¹ rynkow¹ konkurencjê, której podlegaj¹, nie ka da z nich uzyska³a pozytywn¹ opiniê Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. Jednak e to wszystko by³o potrzebne, eby krajobraz szkolnictwa wy szego w Polsce zacz¹³ przypominaæ ten znany z krajów Unii Europejskiej. Coraz bardziej licz¹c¹ siê rolê, jaka odgrywaj¹ wy sze uczelnie niepubliczne docenia równie Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, które w osobie minister Krystyny ybackiej skierowa³o z okazji inauguracji nowego roku akademickiego specjalny list, adresowany w³aœnie do tych szkó³. Oto jego treœæ: Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Szanowna Spo³ecznoœci Akademicka! Ka dego roku z pocz¹tkiem paÿdziernika wype³niaj¹ siê audytoria uczelni i rozpoczyna siê nowy rok akademicki. Jest to rok szczególny, bowiem w trakcie jego trwania zrealizowane zostan¹ nasze d¹ enia do cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Integracja stwarza nadzieje, ale te stawia nowe wyzwania. Nasza droga do Europy wiedzie przez polskie szko³y wy sze. To efekt twórczej pracy uczelni wyznacza narodom miejsce w spo³eczeñstwie opartym na wiedzy. Pozostajê w przekonaniu, e rozpoczynaj¹cy siê rok akademicki bêdzie czasem umacniania roli Polski w Europie i na œwiecie, poprzez kolejne, znacz¹ce osi¹gniêcia naukowe i dydaktyczne polskich uczonych. W tym uroczystym dniu yczê wszystkim studentom radoœci ze zdobywania wiedzy. Nauczycielom akademickim yczê, by ich codzienny trud by³ Ÿród³em osobistej satysfakcji z wykonywanych obowi¹zków. Ca³ej spo³ecznoœci akademickiej i wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystoœci przekazujê wyrazy szacunku oraz yczenia wszelkiej pomyœlnoœci. Krystyna ybacka Warszawa, 1 paÿdziernika 2003 r. akademickiego, jaka odby³a siê 4 paÿdziernika, wyg³osi³ wyk³ad inauguracyjny. Uczelnia powsta³a 10 lat temu, jako pierwsza w województwie ówczesnym katowickim niepañstwowa uczelnia wy sza. ŒWSZ od pierwszych chwil swej dzia³alnoœci postawi³a na œcis³e zwi¹zki z regionem. Przed kilkoma laty podkreœlono je symbolicznie obieraj¹c za patrona gen. Jerzego Ziêtka, wieloletniego powojennego wojewodê œl¹skiego, który po dziœ dzieñ kojarzy siê ludziom tu mieszkaj¹cym z trosk¹ o ich los, o rozwój gospodarczy i infrastrukturê spo- ³eczn¹ tej ziemi. Specjalne zwi¹zki z regionem ŒWSZ wynikaj¹ równie z faktu, e kszta³ci ona specjalistów zarz¹dzania zw³aszcza na potrzeby œl¹skiej gospodarki. Warto podkreœliæ, e jako jedyna uczelnia na Œl¹sku uzyska³a certfikat jakoœci ISO 9001: 2000 nadany przez PCBC i IQNet, odzwierciedlaj¹cy jakoœæ œwiadczonych us³ug. Uczelnia posiada akredytacjê Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. Wysoki poziom us³ug edukacyjnych jest w du ej mierze prost¹ konsekwencj¹ dba³oœci o to samo w instytucji za³o ycielskiej Zak³adzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, którego marka zdobyta w ci¹gu 77-letniej dzia³alnoœci, zosta³a potwierdzona przed trzema laty przyznaniem tej placówce, jako pierwszej tego typu w Polsce, certyfikatu jakoœci ISO 9001 w zakresie kszta³cenia i doskonalenia zawodowego w systemie kursowym. Wysoka pozycja uczelni na œl¹skim i krajowym rynku edukacyjnym jest wynikiem bardzo dobrych relacji szko³y z w³adzami samorz¹dowymi regionu i g³ównych jego oœrodków. Naukowcy zwi¹zani z ŒWSZ uczestniczyli w opraco- Wrêczenie dyplomów absolwentom. c.d na str. 6 PAŸDZIERNIK 2003 EUROREGIONY - POLSKA STRONA 5

6 Euroregiony 27.qxd :27 Page 6 INAUGURACJA 2003/2004 ŒWSZ W KATOWICACH c.d ze str. 5 Wyprzedzaæ trendy analizowaæ trendy wynikaj¹ce z rozwoju cywilizacyjnego. Powszechnie znany jest Pañski bardzo krytyczny pogl¹d na temat poziomu polskich elit rz¹dz¹cych. Czy gwa³towny rozwój szkolnictwa wy szego mo e coœ w tej kwestii zmieniæ na lepsze? Mój pogl¹d jest raczej realistyczny, co oczywiœcie nie mo e wykluczaæ to - samoœci z krytycznym. Wracaj¹c jednak do pytania uwa am, e walory intelektualne, nie maj¹, niestety, takiego znaczenia w polityce, na jakie by zas³ugiwa³y. Dzieje siê coœ przeraÿliwie dziwacznego, kiedy luminarze nauki, potêgi intelektualne, dostawszy siê w tryby polityki przejmuj¹ zasady postêpowania polityków. Polityka wymaga postêpowania koniunkturalnego, podejmowania natychmiastowych decyzji nie poprzedzanych refleksj¹ intelektualn¹. Na ni¹ w polityce nie zawsze jest czas. Uwa am jednak, e podniesienie ogólnego poziomu wykszta³cenia przyczyni siê do podniesienia kultury politycznej zarówno krêgów w³adzy, jak i spo³eczeñstwa. Nie bêdzie to sprawa ³atwa, bo ludzi trudno przekonaæ do tego, by próbowali rozumieæ uwarunkowania podejmowania ró nych decyzji w gospodarce i poza ni¹. Zw³aszcza, gdy tendencje s¹ dla nich niekorzystne. Tego siê nie pozna ogl¹daj¹c Big Brothera, czy wenezuelskie seriale... Trzeba w ludziach wykszta³caæ potrzebê poznawania, s³uchania, rozumienia zjawisk ich otaczaj¹cych, wyci¹gania w³asnych wniosków, czyli samodzielnego myœlenia. To jest w³aœnie zadanie sektora edukacyjnego, uczelni wy - szych, których misj¹ jest dostarczyæ studentowi profesjonaln¹, nowoczesn¹ i u yteczn¹ wiedzê specjalistyczn¹. Wspomnia³em o dwóch nowych kierunkach nauczania, które uruchomiliœmy w naszej uczelni. Œwiat zmienia siê w bardzo szybkim tempie. Potrzeby w zakresie informatyki s¹ niekwestionowane i d³ugo jeszcze nie bêd¹ w Polsce zaspokojone. Istniej¹ prognozy, e ju w nied³ugim czasie w najbardziej rozwiniêtych krajach 20 proc. obecnie zatrudnionych wytworzy tyle, co wytwarza obecnie 100 proc. zatrudnionych. Co ma robiæ reszta? To bêdzie bardzo powa ny problem do rozwi¹zania. Dlatego bêdziemy kszta³ciæ pedagogów spo³ecznych, bo to na nich spadnie ciê ar organizowania czasu i opieki nad coraz wiêkszymi, dysponuj¹cymi wolnym czasem i œrodkami grupami ludzi. Chodzi o to, by cz³owiek nie czu³ siê niepotrzebnym i spo- ³ecznie bezu ytecznym. W Polsce, która boryka siê z bied¹, s³owa te brzmi¹ mo- e nieco fantastycznie, ale 3 miliony bezrobotnych to ju pierwszy zwiastun problemu, z którym kiedyœ bêdziemy musieli siê zmierzyæ. To wyzwanie, które roœnie na gruncie globalizacji, postêpu technologicznego i chocia codziennie na œwiecie miliony ludzi cierpi¹ g³ód, bêdzie siê stawa³o coraz wyrazistsze i pal¹ce. W pierwszym rzêdzie musz¹ je podj¹æ ludzie nauki tak, aby przygotowaæ teoretyczne modele rozwi¹zywania kwestii spo³ecznych wynikaj¹cych z postêpu cywilizacji. Dziêkujê za rozmowê. c.d ze str. 5 Z regionem do Unii Œlubowanie studentów I roku. czonej Europie. Natomiast Marsza³ek województwa Œl¹skiego Micha³ Czarski w swym wyk³adzie inauguracyjnym najwiêcej uwagi poœwiêci³ regionalnym zagro eniom i szansom zwi¹zanym z wejœciem Polski do Unii Europejskiej. Wyrazi³ nadziejê, e akcesja przyspieszy proces decentralizacji pañstwa, regiony zyskaj¹ wiêksz¹ niezale noœæ od centralnego aparatu i bud etu pañstwowego, a wêz³owe problemy regionalne bêd¹ rozwi¹zywane lokalnymi si- ³ami i œrodkami. Mówca roztoczy³ przed s³uchaczami wizjê nap³ywu do regionu w ci¹gu najbli szych trzech lat kwoty pó³ miliarda euro unijnej pomocy strukturalnej. Te œrodki trzeba bêdzie umieæ nie tylko pozyskaæ, znaleÿæ dla nich uzupe³nienie w postaci tzw. wk³adu w³asnego, ale i rozs¹dnie, skutecznie wydaæ. To wielkie zadanie dla mieszkañców Œl¹ska, wielkie wyzwanie dla ludzi, którzy bêd¹ uczestniczyæ w zagospodarowywaniu tych pieniêdzy, w budowaniu dobrobytu. To zadanie dla was zaakcentowa³ marsza- ³ek zwracaj¹c siê do kadry naukowo-dydaktycznej uczelni i studentów, zgromadzonych w auli gmachu by³ej Biblioteki Œl¹skiej, na którego remont i adaptacjê uczelnia wyda³a 4 miliony z³otych. Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Œl¹skiej Wy szej Szkole Zarz¹dzania im. Gen. Jerzego Ziêtka w Katowicach zapocz¹tkowa³a XI rok jej dzia³alnoœci. Naukê w niej bêdzie kontynuowa³o 4200 studentów m. in. na specjalnoœciach: studia europejskie, zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem europejskim, ubezpieczenia gospodarcze, zarz¹dzanie administracj¹ samorz¹dow¹, zarz¹dzanie ekorozwojem. Nowymi propozycjami s¹ dwa kierunki: informatyka in ynierska i pedagogika spo³eczna. O misji uczelni i celach jej dzia³ania mówi jej rektor - prof. dr hab. Joachim Meisner w wywiadzie, który publikujemy obok. (jbr) STRONA 6 EUROREGIONY - POLSKA PAŸDZIERNIK 2003

7 Euroregiony 27.qxd :21 Page 7 POLSKA FIRMA W UNII EUROPEJSKIEJ: UTEX SP. Z O.O. O ywienie, czy skraj przepaœci? Coraz g³oœniej mówi siê o bezspornym o ywieniu gospodarczym, które zazwyczaj najszybciej widaæ w bran y budowlanej. Faktem jest, e w budownictwie pewne o ywienie istotnie ma miejsce. Nie oznacza to niestety, e owe pozytywne zjawisko wystêpuje z jednakowym natê eniem w ka dej dziedzinie zwi¹zanej z bran ¹. W odniesieniu do przemys³u kruszyw, a œciœlej rzecz ujmuj¹c do piasków p³ukanych i wirów, w ci¹gu ostatnich czterech miesiêcy obserwuje siê wyraÿn¹ poprawê sytuacji. Logicznym tego wynikiem bêdzie poprawa w sektorze betonów towarowych i w robotach z nimi zwi¹zanych. To pocz¹tek ka dej inwestycji budowlanej. Jeœli idzie o pozosta³e materia³y budowlane, na przyk³ad o kostkê brukow¹, kleje i zaprawy, to tego o ywienia jeszcze tak wyraÿnie nie widaæ. Rynek ustabilizowa³ siê na poziomie sprzeda y z ubieg³ego roku. Rozpatruj¹c budownictwo jako ca³oœæ mo na dojœæ do wniosku, e obecnie hamulcem rozwoju tego sektora gospodarki jest w zasadzie rzadko przywo³ywany w publicznych dyskusjach fakt pojawienia siê na rynku ca³ej masy niesolidnych firm, które œwiadomie id¹ w postêpowania uk³adowe i upad³oœciowe, staj¹ siê nierzetelnymi p³atnikami, nie mówi¹c ju o doœæ du ej grupie ludzi, którzy nazwijmy rzecz po imieniu wy³udzaj¹ towar, nie p³ac¹c za niego. Nadal bardzo trudno jest sprawdziæ kondycjê i rzetelnoœæ kontrahenta, który przychodzi z ulicy. Dotyczy to niestety tak e du ych, wydawa³oby siê nie budz¹cych w¹tpliwoœci firm, które po prostu nastawione s¹ na oszustwa lub tej drogi próbuj¹. Takie postêpowanie staje siê niebezpieczn¹ manier¹ w polskiej gospodarce i rzutuje na jej postrzeganie przez otoczenie zewnêtrzne. Rok 2003 w budownictwie mo e i by³by lepszy od poprzedniego, gdyby nie d³uga UTEX - Mieszalnia spoiw. i mroÿna zima. Te z materia³ów budowlanych, których nie sprzeda³o siê w ci¹gu trzech pierwszych miesiêcy, ju nie bêd¹ sprzedane i wykorzystane w tym roku. W sumie wiêc pewne zwiastuny o ywienia obserwujemy, ale to nie jest jeszcze to, na co wszyscy czekamy. Kiedy zastanawiam siê nad perspektywami budownictwa w roku przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej, na plan pierwszy wysuwa siê pytanie: W jakim stopniu powszechne wprowadzenie 22-procentowego VAT-u w budownictwie i przemyœle materia³ów budowlanych mo e wp³yn¹æ na kondycjê polskich firm, zw³aszcza w starciu konkurencyjnym z przedsiêbiorstwami unijnymi? OdpowiedŸ na nie jest w zasadzie ³atwa. Wiele firm dzia³aj¹cych w bran y budowlanej jest w trudnej sytuacji finansowej, ma k³opoty z zachowanie p³ynnoœci p³atniczej. Terminy regulowania faktur dochodz¹ do 120 dni. Widaæ wyraÿnie, ze kapita³u obrotowego po prostu nadal brak. Je eli zostanie wprowadzony 22- procentowy podatek VAT, to oczywistym siê stanie, e zapotrzebowanie na ten kapita³ bêdzie jeszcze wiêksze. Bran a ma k³opoty ze zdobywaniem kredytów, a bêdzie z tym jeszcze gorzej. Ta kwestia dotyczy zw³aszcza firm produkuj¹cych materia³y budowlane. Z du ym prawdopodobieñstwem zatem mo na za³o yæ, e wprowadzenie 22- procentowego VAT-u nie przyczyni siê do znacz¹cego wzrostu produkcji materia³ów niezbêdnych w budownictwie. Inne zagro enie, które zmniejszy zapotrzebowanie na materia³y budowlane, wyst¹pi w przypadku, kiedy koñcowy odbiorca nie bêdzie p³atnikiem VAT. Wiele osób fizycznych, które nie prowadz¹ dzia³alnoœci gospodarczej, a wiêc na przyk³ad tych, którzy buduj¹ domy jednorodzinne lub remontuj¹ mieszkania, po prostu nie bêdzie na to staæ, bowiem wzrost ceny towaru, czy us³ugi o ró nicê pomiêdzy VAT- em 7, a 22- procentowym, zmieni wszystkie kalkulacje. Budownictwo zdro- eje o 15 procent. To bêdzie mimo wszystko szok, który na pewno spowoduje w pierwszym okresie zastój w œrodowisku prywatnych inwestorów, nie bêd¹cych p³atnikami VAT. Wzrostu VAT paradoksalnie nie nale y wi¹zaæ ze zmian¹ konkurencyjnych zdolnoœci polskich firm budowlanych lub przemys³u materia³ów budowlanych, poniewa VAT bêdzie identyczny dla firm unijnych i polskich. Oczywiœcie mo e siê okazaæ, e op³acalnym bêdzie sprowadzanie materia³ów budowlanych z krajów, gdzie VAT jest ni szy, ale s¹dziæ te nale y, e polski parlament zadba o odpowiednie zapory. Konkurowanie to nie jedyne zjawisko wystêpuj¹ce na rynku. Odrêbnym pytaniem jest kwestia gotowoœci polskich firm do konkurencji, ale i wspó³pracy z partnerami unijnymi. Oczywiœcie wi¹ e siê to z osi¹ganiem przez polskie przedsiêbiorstwa standardów jakoœciowych, na przyk³ad w zakresie ochrony œrodowiska. Od lat zagraniczne podmioty oferuj¹ce materia³y budowlane ta dziedzina jest mi najbli sza ze wzglêdu na firmê UTEX, któr¹ kierujê s¹ obecne na naszym rynku. Jak widaæ nie przegraliœmy i nie przegrywamy tego starcia, mimo dotkliwego braku kapita³u obrotowego, o czym ju wspomina³em wczeœniej. Wchodz¹c na rynek polski firmy zachodnie korzystaj¹ z ró nych form dokapitalizowania w krajach swego pochodzenia, a to zwiêksza ich przewagê nad nami. Przejawia siê to wrêcz w stosowaniu dumpingu, za którym musimy nad¹ yæ. Mo na podejrzewaæ, e podmioty zagraniczne po prostu czyszcz¹ rynek, poprzez przejmowanie naszych firm, albo powodowanie ich upad³oœci. Kiedy proces ten dobiegnie koñca rynek wróci do stanu normalnoœci, ale ju bez nas, a ceny skocz¹ do góry. To czarny scenariusz, ale ca³kiem prawdopodobny, bo silni mog¹ sobie pozwoliæ na d³ugotrwa³e ponoszenie strat, maj¹c pewnoœæ, e i tak, po oczyszczeniu rynku z konkurencji, z nawi¹zk¹ sobie te straty powetuj¹. Ratunkiem dla przedsiêbiorstw wytwarzaj¹cych materia³y budowlane, mo e byæ dywersyfikowanie dzia³alnoœci lub wi¹zanie jej z wymogami proekologicznymi, ale to ju zupe³nie inna kwestia, do której mam nadziejê jeszcze kiedyœ powróciæ na tych ³amach. Na razie z niecierpliwoœci¹ i niepokojem budownictwo wita ka dy tydzieñ i miesi¹c przybli aj¹cy nas do cz³onkostwa w Unii Europejskiej. ywiê jednak nadziejê, e dynamizm, przedsiêbiorczoœæ i pomys³owoœæ rodzimych przedsiêbiorców i skutecznoœæ polityków odsun¹ na plan dalszy realizacjê czarnych scenariuszy, czego i sobie yczê. Andrzej Szo³tysek Autor jest Prezesem Zarz¹du Przedsiêbiorstwa Produkcyjno-Handlowego Sp. z o. o. w Rybniku, które oprócz wytwarzania szerokiej gamy materia³ów budowlanych, zajmuje siê utylizacj¹ odpadów energetycznych, dziedzin¹, w której jest jedn¹ z najwiêkszych i najlepszych firm w Polsce. W sferze tej zbyt silnej konkurencji obecnie nie ma, a perspektywy s¹ obiecuj¹ce. PAŸDZIERNIK 2003 EUROREGIONY - POLSKA STRONA 7

8 Euroregiony 27.qxd :37 Page 8 AKADEMIA EUROPEJSKA: Pokonywanie przeszkód mentalnych Z prof. dr hab. Jerzym Koplem - Rektorem Wy szej Szko³y Zarz¹dzania i Marketingu w Sosnowcu rozmawia Jacek Broszkiewicz Nasza rozmowa odbywa siê tu po inauguracji roku akademickiego 2003/2004. Rok przysz³y bêdzie, jak nale y s¹dziæ, prze³omowym w ca³ej historii Polski 1 maja nasz kraj ma wst¹piæ do Unii Europejskiej. Im bli ej tej daty, tym wiêcej ludzi jest zaanga owanych w przygotowania do obecnoœci Polski w zjednoczonej Europie. W tych dniach a milion 800 tysiêcy studentów podjê³o naukê na ró nego rodzaju studiach to rekordowa liczba. O czym œwiadczy ten niespotykany ruch w mrowisku edukacyjnym? Gdybym chcia³ odpowiedzieæ na to pytanie bardzo zwiêÿle powiedzia³bym, ze nie tylko wybitni uczeni z ca³ego œwiata stawiaj¹ jako podstawowy problem pocz¹tku XXI wieku kwestie wyzwañ, jakie s¹ zwi¹zane z wy³aniaj¹c¹ siê gospodark¹ opart¹ na wiedzy. Wyczuwa to tak e i spo³eczeñstwo. Myœlê o studentach, o ich rodzicach, o ich œrodowiskach. Coraz przejrzystsz¹ jest œwiadomoœæ, e edukacja jest najlepsz¹ inwestycj¹ dla rodzin oraz samej m³odzie y. Nie ulega w¹tpliwoœci, e to, co na ogó³ rozwa a siê w kategorii wyzwañ stoj¹cych przed organizacjami, które musz¹ znaleÿæ swoje miejsce na konkurencyjnym rynku i przyt³aczaj¹cej wrêcz dynamiki zmian w jakiœ sposób dotyczy poszczególnych osób, zw³aszcza ludzi m³odych. Wypierana jest z rynku pracy prosta si³a robocza. Nie tak ³atwo daje siê wypieraæ, by wspomnieæ niedawne pochody górników ze,,sztylami na Warszawê. To prawda. Ten proces jest i byæ mo e bêdzie jeszcze bardziej dramatyczny. A skoro tak, to ten dramatyzm dotyczy sytuacji m³odych ludzi, ich rodzin. To on sprawia, e jest taki napór na uczelnie wy sze, e wykszta³cenie oznacza byæ albo nie byæ. Nie trzeba byæ profesorem, by wyczuæ ducha zmian i sk¹d wiatr powieje. Widaæ to zw³aszcza w Sosnowcu mieœcie, które w minionym pó³wieczu wspaniale siê rozwija³o, a ostatnio podupada gospodarczo w wyniku wstrz¹saj¹cej restrukturyzacji, ma wysokie, 22 procentowe bezrobocie. Czy jedynym lekiem na te bol¹czki nie tylko w skali miasta, ale regionu i kraju, istotnie mo e byæ edukacja? Nie potrafiê zagwarantowaæ, e bêdzie to lek, który wyleczy wszystkie choroby. Nie widzê natomiast leku lepszego ni edukacja. Globalizacja, procesy zwi¹zane z przechodzeniem do gospodarki opartej na wiedzy to wyzwania stoj¹ce przed organizacjami, firmami biznesowymi, m³odymi ludÿmi. S¹ to jednak tak e wyzwania pojawiaj¹ce siê przed miastami, regionami, pañstwami. Nie jest przypadkiem, e mówi siê o organizacjach, miastach, regionach ucz¹cych siê, organizacjach inteligentnych itp. Otó kapita³ intelektualny, który obecnie jest kapita³em najwa niejszym, liczy siê nie tylko w dzia³alnoœci organizacji i decyduje o tym, czy ta organizacja sprosta konkurencji. Ten kapita³ równie dobrze zawa- y na pomyœlnoœci, lub nie daj Bo e, klêsce poszczególnych miast i regionów. Te organizmy musz¹ byæ sprawnie zarz¹dzane, a wiêc dysponowaæ sprawn¹ administracj¹. Wy sza Szko³a Zarz¹dzania i Marketingu w Sosnowcu, jako jedyna uczelnia w regionie posiada certyfikat Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej na kszta³cenie specjalistów w³aœnie w dziedzinie administracji: gospodarczej, pañstwowej i samorz¹dowej. Czy oznacza to, e mury uczelni opuszczaj¹ urzêdnicy nowej generacji, ludzie administracji oœwieconej, która jest zaprzeczeniem biurokracji i mitrêgi urzêdniczej? Po raz kolejny trudno mi powiedzieæ, czy tak jest. Ze swej strony robimy wszystko, by byli to ludzie jak pan powiedzia³ nowej generacji. Zatrudniamy kadrê naukowo-dydaktyczn¹ o najwy szych kwalifikacjach. Nie ograniczamy siê w naszej dzia³alnoœci edukacyjnej tylko do realizowania wytyczonego programu zajêæ. Konsekwentnie stawiamy na poszerzanie horyzontów studentów, na kszta³towanie nowoczesnego spojrzenia na œwiat, organizuj¹c w ramach programu Humanitas cykliczne spotkania z najwybitniejszymi postaciami œrodowisk naukowych, politycznych, dziennikarskich. W ramach program Praxis odbywaj¹ siê spotkania z praktykami ycia gospodarczego i spo³ecznego. Studenci maj¹ dodatkowe, fakultatywne zajêcia, rozszerzaj¹ce ich zainteresowania w zakresie poszczególnych przedmiotów w³aœnie w kontekœcie europejskim i globalizacyjnym. Mo na zatem stwierdziæ, e uczelnia zalicza siê do europejskiej rodziny edukacyjnej? Wiedza i materia Wiedza i materia w jednej auli (pierwszy z lewej w I rzêdzie - prezydent Sosnowca K. Górski). Istotnych celów nie osi¹ga siê byle jakim wysi³kiem. Trzeba wykazaæ siê pokor¹ wobec wiedzy jako wartoœci szczególnie cennej i w³o- yæ w jej zdobycie spory trud. powiedzia³ prof. dr Jerzy Kopel, rektor Wy szej Szko³y Zarz¹dzania i Marketingu w Sosnowcu, podczas niedawnej inauguracji nowego roku akademickiego. Dzisiaj nie istnieje problem dostêpu do informacji, s¹ natomiast k³opoty z jej selekcj¹ i interpretacj¹. Informacja ponadto bardzo szybko siê starzeje. Kilka lat temu w sieci internetowej by³o 550 mld stron, a od tej pory codziennie przybywa w niej 7,5 mln nowych. W pierwszej kolejnoœci wiêc podczas studiów trzeba wykszta³ciæ zdolnoœæ do ustawicznego uczenia siê. doda³ rektor uczelni. Sosnowiecka szko³a stawia na wszechstronne kszta³cenie swoich s³uchaczy. W Europie Zachodniej nikogo nie dziwi fakt, e student fizyki jest uczestnikiem wyk³adów z historii malarstwa, a m³ody filolog biegnie na wyk³ad z astronomii. Podobne nauczanie bowiem, niemal e holistyczne, wykszta³ca w m³odym cz³owieku postawê kreatywnoœci wobec œwiata. A taki pracownik otwarty na nowoœci, potrafi¹cy ci¹gle siê dokszta³caæ i maj¹cy szerokie horyzonty zawsze jest mile widziany przez pracodawcê. Tymczasem, jak us³yszeli uczestnicy inauguracji roku akademickiego w sosnowieckiej uczelni, czêsto bywa, i absolwenci studiów wy szych wykazuj¹ po zdobyciu dyplomu znamiona wyuczonej bezradnoœci. Dlatego te Wy sza Szko³a Zarz¹dzania i Marketingu w stolicy Zag³êbia D¹browskiego stawia na partnerski dialog miêdzy uczonymi i ucz¹cymi siê, a tak e na du ¹ inicjatywê w³asn¹ s³uchaczy. W tym roku akademickim uczelni przyby³o prawie 1200 nowych studentów, ogó³em zaœ zdobywa w niej wiedzê 3480 osób. Uroczystego aktu immatrykulacji dokona³ dr Grzegorz aszczyca, dziekan szko³y. Jej kanclerz natomiast mgr Aleksander Dudek przedstawi³ zgromadzonym goœciom k³opoty uczelni zwi¹zane z planami rozwoju jej bazy lokalowej. S¹siedztwo Sosnowieckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej znacznie bowiem ich realizacjê utrudnia. Samorz¹d miasta podejmuje dzia³ania zmierzaj¹ce do tego, i by liczba studentów w mieœcie wzros³a czterokrotnie. Dlatego te jak najszybciej postaramy siê STRONA 8 EUROREGIONY - POLSKA PAŸDZIERNIK 2003

9 Euroregiony 27.qxd :46 Page 9 WY SZA SZKO A ZARZ DZANIA I MARKETINGU W SOSNOWCU Jako pierwsi w regionie uruchomiliœmy specjalnoœæ europeistyka. Powody by³y oczywiste: Coraz bli sza i realniejsza stawa³a siê perspektywa naszego cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Jasne zatem by³o, e Polska musi dysponowaæ wysokiej klasy specjalistami, którzy jeœli ju nie wprowadz¹ nas do UE, to umo liwi¹ póÿniej spo³eczeñstwu godne i dostatnie w niej ycie. Mamy bogate kontakty z uczelniami w Europie Zachodniej, zw³aszcza z Zeppelin Universitat w Friedrichshafen w Niemczech, z któr¹ to uczelni¹ wspó³pracujemy na razie naukowo, a ju nied³ugo rozwiniemy wymianê naukowców i studentów. W listopadzie na wspólnej konferencji naukowej we Friedrichshafen poruszaæ bêdziemy kwestie zwi¹zane z integracj¹ europejsk¹ i wzajemn¹ wspó³prac¹ w pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej na realizacjê zadañ wynikaj¹cych z VI Programu Ramowego UE, dotycz¹cego m. in. edukacji, innowacji i badañ naukowych. Europejskoœæ polega tak e na bardzo praktycznej wspó³pracy z Europejczykami. Zajêcia prowadzi u nas mened er z koncernu Volkswagena z Wolfsburga, cykl wyk³adów poprowadzi prof. Jan Stêpniewski z Uniwersytetu Paris XIII. To w³aœnie takie formy zbli aj¹ nas do standardów, procedur, sposobu myœlenia i pojmowania rzeczywistoœci, obowi¹zuj¹cych w UE. Dotyczy to tak e przenoszenia na nasz grunt najnowszych technik zarz¹dzania. Mam tu na myœli na przyk³ad tak fascynuj¹cy przedmiot jak zarz¹dzanie projektem. Wspó³czesny biznes i instytucje ycia publicznego w coraz wiêkszym stopniu swoje przedsiêwziêcia i zadania bêd¹ musia³y realizowaæ w³aœnie w formie konkretnych projektów. Niekiedy szalenie skomplikowanych, wymagaj¹cych wyrafinowanego zarz¹dzania. Œwiat staje na g³owie. Najpierw projekt a potem dopiero firma, czy te konglomerat firm do jego realizacji. To siê wi¹ e z porzuceniem etatyzacji w dzia³alnoœci wytwórczej, us³ugowej, czy jakiejkolwiek innej. Jedna trzecia Amerykanów ju tak pracuje. To s¹ dziesi¹tki milionów ludzi, którym od dzieciñstwa wpajano sk³onnoœæ do przemieszczania siê w poszukiwaniu zajêcia. USA ju wesz³y w gospodarkê opart¹ na wiedzy st¹d te ogromne migracje ludzi anga owanych do poszczególnych projektów na ca³ym œwiecie. Staramy siê przygotowywaæ naszych studentów do myœlenia w takich kategoriach, ale jest to zadanie bardzo trudne. Co prawda, ka dy student naszej uczelni przechodzi cykl wyk³adów dotycz¹cych procesów globalnych, ale nie ka dy jest mentalnie gotów do przyjêcia sposobu myœlenia oferowanego w ich trakcie. To nie jest kwestia intelektu, czy zdolnoœci, ale wychowania, nawyków myœlenia, stereotypów, presji œrodowiska itp. Na tym polu mamy wiele przeszkód do pokonania. Nadal nad spor¹ czêœci¹ m³odzie y, i to na studiach dziennych, ci¹ y odium niezrozumienia czemu ma s³u yæ wykszta³cenie. Wielu studentów s³ysz¹c o procesach globalizacyjnych, zmianach na rynku pracy, nie odnosi tych informacji do siebie osobiœcie. Wcale niema³a czêœæ studiuje dla papierka, Wyk³adu prof. Dietla s³uchano z zapartym tchem. wspólnie rozwi¹zaæ k³opoty uczelni. Intensywnie poszukujemy inwestorów, którzy tej gromadzie wykszta³conych ludzi zapewni¹ w naszym mieœcie miejsca pracy. zadeklarowa³ Kazimierz Górski, prezydent Sosnowca. Wyk³ad inauguracyjny wyg³osi³ prof. zw. dr hab. Jerzy Dietl, prezes Fundacji Edukacyjnej Przedsiêbiorczoœci w odzi, która sta³a siê fundatorem czterech stypendiów dla najlepszych studentek. W ci¹gu 13 lat istnienia Fundacja ufundowa³a ³¹cznie 25 tysiêcy rozmaitych stypendiów, nie tylko dla s³uchaczy szkó³ wy szych w Polsce, ale równie m. in. dla uzdolnionych dzieci z terenów popegeerowskich. Prof. Dietl w swoim inauguracyjnym wyst¹pieniu mówi³ o zasadach przedsiêbiorczoœci i wymaganiach stawianych przedsiêbiorcy w warunkach wspó³czesnego rynku. (ewka) nie widzi sprzê enia zwrotnego pomiêdzy swoim wykszta³ceniem a przysz³oœci¹, jak¹ ono mo e wykreowaæ. Po dwóch, trzech rozmowach, kiedy nie widzimy oznak porzucenia tej swoistej postawy inercji rezygnujemy z takich studentów i egnamy siê z nimi. Dajemy tym samym wyraÿny sygna³, czego oczekujemy od ich kolegów. Taki stosunek do edukacji z ca³¹ pewnoœci¹ buduje rangê uczelni i jej poziom. Na szczêœcie, by nawi¹zaæ do stwierdzeñ z pocz¹tku naszej rozmowy, roœnie odsetek studentów, którzy doskonale wiedz¹ po co studiuj¹ i co im te studia mog¹ daæ. Dziêkujê za rozmowê. Aleksander Dudek Za³o yciel i Kanclerz Wy szej Szko³y Zarz¹dzania i Marketingu w Sosnowcu: Boli mnie, e uczelnia kszta³c¹ca kadry specjalistów nowego typu dla potrzeb administracji tak e samorz¹dowej, napotyka na przeszkody ograniczaj¹ce jej rozwój, stawiane przed niektórych pracowników w³aœnie tej e administracji samorz¹dowej Sosnowca. Jesteœmy jedyn¹ uczelni¹ wy sz¹ maj¹c¹ siedzibê w tym ponad 200-tysiêcznym mieœcie. Na w³asnym przyk³adzie odczuwamy, jakie przykre nastêpstwa i nieuzasadnione logicznie decyzje mo e przynieœæ z³e zarz¹dzanie i nieprzejrzyste motywy dzia³ania administracji, czy te aparatu w³adzy samorz¹dowej. Uczelnia cieszy siê coraz wiêksz¹ renom¹, przybywa nam studentów, którzy nie maj¹ siê ju gdzie pomieœciæ. Rocznie na wynajem sali wyk³adowych w mieœcie wydajemy oko³o 200 tysiêcy z³otych. Nic wiêc Stan zawieszenia dziwnego, e chcemy zbudowaæ campus z prawdziwego zdarzenia, poszerzyæ nasz¹ bazê o budynek dla potrzeb nowego wydzia³u, akademik, obiekty administracyjne i bazê sportowo-rekreacyjn¹ (hala sportowa, basen, klub studencki, ogród botaniczny) oraz parking. Na inwestycjê tê chcemy przeznaczyæ 100 milionów z³otych. Niestety, na terenach, które pragniemy pozyskaæ od miasta, w bliskim s¹siedztwie uczelni wybudowano ju drogê, ma stan¹æ ekskluzywny blok mieszkalny, a Sosnowiecka Spó³dzielnia Mieszkaniowa na gruntach wieczyœcie przez siebie u ytkowanym postawi³a szeregi gara y, które obecnie usi³uje sprzedawaæ po 19 tysiêcy za jeden.. Wszystko to dzieje siê bez naszej zgody i niestety za przyzwoleniem odpowiednich przedstawicieli w³adz miasta. Na ka dym kroku spotykamy siê z biurokratyczn¹ opiesza³oœci¹, podczas gdy sprawy naszego oponenta SSM s¹ za³atwiane b³yskawicznie. Nie potrafimy poj¹æ dlaczego niektórzy urzêdnicy nie widz¹ w rozwoju uczelni interesu publicznego, interesu dla miasta i regionu. To kolejny dowód na niski poziom kadr samorz¹dowych, których misj¹ powinno byæ wywa- anie racji stron i wybór tych opcji, które s¹ najkorzystniejsze dla spo³ecznoœci lokalnej. Jest oczywiste, e w jej interesie nie jest bezprawne przekazywanie atrakcyjnych terenów wokó³ uczelni pod budowê gara y lub bloku, który zapewne bêdzie oferowa³ bardzo drogie stancje naszym studentom. Mam nadziejê, e nasz protest znajduj¹cy siê obecnie w Kolegium Odwo³awczym przy Urzêdzie Marsza³kowskim zostanie uwzglêdniony, a b³êdne decyzje skorygowane. I jeszcze jedno. Nad szkolnictwem niepañstwowym ci¹ y stereotyp, ka ¹cy myœleæ, e jest ono kur¹ znosz¹c¹ z³ote jajka i przynosz¹ca za³o ycielom takich uczelni krociowe zyski. Jako za³o- yciel uczelni zaanga owa³em w jej utworzenie maj¹tek rodzinny. Zafundowa³em miastu szko³ê wy sz¹. Jednak nie jestem jej w³aœcicielem, a placówka ma status non profit, czyli nie przynosi zysków. Wszystkie pozyskane, czy wygenerowane przez ni¹ œrodki kierowane s¹ na pokrycie kosztów dzia³alnoœci, op³acenie kadry oraz na inwestycje. To tytu³em wyjaœnienia, które jak s¹dzê rozwieje mity, którymi karmi siê ludzi, i co do których prawdziwoœci przekonane s¹ osoby piastuj¹ce wysokie funkcje ze spo³ecznego mandatu. Wiara w mity nie mo e byæ usprawiedliwieniem dla podejmowania z³ych, nietrafionych z punktu widzenia spo³ecznego interesu, decyzji. Studenci protestuja przeciwko budowie gara y. PAŸDZIERNIK 2003 EUROREGIONY - POLSKA STRONA 9

10 Euroregiony 27.qxd :12 Page 10 PERSPEKTYWY POLSKIEJ GOSPODARKI (1) Wzrost i ciêcia Hausnera Nie ulega w¹tpliwoœci, e sytuacja gospodarcza Polski jest w dalszym ci¹gu trudna i d³ugo jeszcze bêdzie taka, mimo e mamy do czynienia z wyraÿnymi ju oznakami o ywienia gospodarczego. Uwa am, e obserwuj¹c proces wychodzenia kraju z k³opotów gospodarczych warto te zwróciæ uwagê tak na zachowywanie siê naszego spo³eczeñstwa w obecnej sytuacji, jak i na rolê, jak¹ w tworzeniu atmosfery sprzyjaj¹cej mobilizacji spo³ecznej wokó³ spraw gospodarczych odgrywaj¹ media. W tym zakresie poczyni³em szereg obserwacji, które sk³oni³y mnie do raczej smutnych refleksji. Od d³u szego ju czasu trwa festiwal medialnych wypowiedzi komentatorów na temat stanu polskiej gospodarki i jej perspektyw. Wypowiedzi maj¹ charakter czarno-bia³y z dominacj¹ czerni. Tymczasem: * GUS od kilku miesiêcy informuje o systematycznie poprawiaj¹cej siê sytuacji w polskiej gospodarce. Polski wskaÿnik wzrostu PKB w II kwartale wyniós³ 3,8 proc. i by³ najwy szy w naszym regionie Europy. Dynamicznie rós³ eksport i mala³ deficyt wymiany handlowej z zagranic¹, ros³a te konsumpcja. Inflacja utrzyma³a siê na znacznie ni szym poziomie, ni jeszcze nie tak dawne prognozowa³a RPP... * presti owa w œwiecie Agencja Moody s poinformowa- ³a, e utrzymuje dla Polski jej dotychczasowy, dobry rating, * nasz kraj zaj¹³ wysokie czwarte miejsce (!) w rankingu organizowanym przez równie presti ow¹ AT Kearney. Jest on oparty o wynikowe opinie prezesów, dyrektorów finansowych i innych przedstawicieli kadry kierowniczej firm ze œwiatowej listy Global Na tej liœcie uszeregowano œwiatowe kraje wed³ug tzw. wskaÿnika zaufania do bezpoœrednich inwestycji zagranicznych w danym kraju. Okazuje siê, e te informacje prawie wcale nie maj¹ wp³ywu na masow¹ opiniê Polaków o stanie krajowej gospodarki. Mo na nawet powiedzieæ, e mimo coraz lepszych wyników uzyskiwanych w ostatnich kwarta- ³ach, w dalszym ci¹gu systematycznie pogarsza³a siê w œwiadomoœci spo³ecznej opinia o naszej gospodarce! Potwierdza siê stara prawda, e: * w sprawach gospodarczych myœlimy przede wszystkim w³asnym portfelem, * reagujemy w pierwszej kolejnoœci na zmiany w mo - liwoœciach zaspokojenia w³asnych potrzeb, * interesuje nas w³asne bezpieczeñstwo (w tym stabilnoœæ zatrudnienia, gwarancje dot. opieki zdrowotnej, zabezpieczenia emerytalne). To jest normalne, z tym zawsze nale y siê liczyæ. Taki te sposób reagowania powinni uwzglêdniaæ w swoich politycznych kalkulacjach ci, którzy rz¹dz¹ polska gospodark¹. Pozostaj¹ jednak pytania: czy mamy siê z tak¹ sytuacj¹ godziæ i czy nie powinniœmy dzia³aæ na rzecz wzrostu spo³ecznej œwiadomoœci w sprawach gospodarczych? Jeszcze sporo czasu up³ynie, zanim te pozytywne dziœ tendencje i zapowiedzi lepszych czasów w naszej gospodarce umocni¹ siê i utrwal¹ tak, by nasze spo³eczeñstwo odczu³o wyraÿne i trwa³e polepszenie siê sytuacji we w³asnych domach. Czeka nas jednak wiele wysi³ku, a i obecne czasy wymagaæ bêd¹ wytrwa³oœci. Doœwiadczenie pokazuje, e szanse chorego zdecydowanie rosn¹, gdy on sam bardzo chce pokonaæ powa n¹ chorobê, ma zaufanie do lekarzy oraz postawionej przez nich diagnozy i wierzy w sukces stosowanej terapii. Widzimy te czêsto, jak trac¹ swoje szanse sportowcy, którzy wychodz¹c na boisko nie maj¹ w sobie wiary w mo liwoœæ zwyciêstwa. Polska gospodarka jest powa nie chora, jednak s¹ namacalne dowody na to, e ma szanse wróciæ do zdrowia. Ale do pe³nego wyzdrowienia jeszcze d³uga droga, d³u sza ni to prognozuj¹ politycy. Dziœ potrzebna nam jest ogólnospo³eczna atmosfera prosukcesowa sprzyjaj¹ca wyzwalaniu rezerw i mo - liwoœci gospodarczych. Jednak, by nie sta³a siê kolejn¹ propagand¹ nieistniej¹cych sukcesów musi byæ budowana na: * realnej, ch³odnej ocenie rzeczywistego stanu i mo - liwoœci naszej gospodarki, oraz dzia³aj¹cych w niej mechanizmów, * sensownych i realizowalnych planach, * spo³ecznym zaufaniu do tych, którzy procesami gospodarczymi kieruj¹, * trwa³ym ogólnospo³ecznym zaanga owaniu w to, co robimy. Z drugiej strony jest oczywiste, e nasza przysz³oœæ zale y od skutków wzajemnego na³o enia siê œwiatowych procesów gospodarczych i rezultatów zbiorowej pracy ca³ego spo³eczeñstwa. Na ten pierwszy czynnik mamy raczej ograniczony wp³yw, lecz drugi zale y ju od nas, zale y od naszej m¹droœci przy wyznaczaniu celów, priorytetów i jakoœci wypracowywanych rozwi¹zañ oraz od naszej konsekwencji po³¹czonej z profesjonalizmem w realizacji. Dziœ w dyskusjach nad stanem i przysz³oœci¹ naszej gospodarki dominuj¹ dwa gor¹ce problemy: * jak podtrzymaæ obecne o ywienie gospodarcze i jak podnieœæ poziom wzrostu gospodarczego (byæ mo- e powy ej 5 proc.), * jak obni yæ obecny niebezpieczny poziom niepokojów spo³ecznych i jak pobudziæ niezbêdne, a przy tym trwa³e zaanga owanie w spo³eczeñstwie w procesy gospodarcze. Pilnym problemem na dziœ jest realizacja reformy finansów publicznych i sensowne powi¹zanie w systemie podatkowym dochodów obywateli z dochodami pañstwa. Rz¹d ju kilkakrotnie wypowiada³ siê za obni on¹ stawk¹ podatkow¹, uproszczon¹ i jednakow¹ dla wszystkich rodzajów firm. Popierali go w tym przedsiêbiorcy, a ostatnio pomys³ ten popieraj¹ tak e pracobiorcy. Jednak jak zwykle diabe³ tkwi w szczegó³ach. Tu partnerzy w negocjacjach ró ni¹ siê co do wysokoœci podatku, kwoty wolnej od opodatkowania, zwolnieñ i ulg podatkowych, minimalnego miesiêcznego wynagrodzenia, wskaÿnika wzrostu wynagrodzeñ w sferze bud etowej, sposobu opodatkowania rolników itp. Jak zwykle koñcowe rozwi¹zanie musi byæ kompromisem, do którego zawarcia niezbêdna jest w pierwszej kolejnoœci dobra wola przedstawicieli wszystkich stron i chêæ osi¹gniêcia porozumienia. Dziœ powa nym zagro eniem dla kraju jest deficyt bud etowy i niepokoj¹co rosn¹ce zad³u enie pañstwa, a na plan pierwszy wysuwa siê problem obni enia jego wydatków po³¹czony z reform¹ podatkow¹. Iskierkê nadziei roznieci³ wicepremier Hausner og³aszaj¹c swój plan redukcji wydatków bud etowych o 12 mld z³. Kwesti¹ otwart¹ jest, czy uda mu siê go wprowadziæ w ycie, bo oszczêdnoœci maj¹ siê zacz¹æ od aparatu rz¹dowego i likwidacji wielu synekur obsadzonych przez partyjnych kolegów wicepremiera. Realizacja tego pierwszego kroku bêdzie papierkiem lakmusowym oznaczaj¹cym stopieñ determinacji Hausnera w reformowaniu finansów publicznych. Jeœli mu siê on powiedzie bêdzie mia³ za sob¹ powa ny argument w domaganiu siê ciêæ w innych dziedzinach gospodarki i administracji. Zderzenie dzia³añ oszczêdnoœciowych z coraz lepszymi wynikami polskiej gospodarki mo e byæ jedynym ratunkiem przed kryzysem niektórzy mówi¹: na miarê argentyñskiego. W tych wynikach szukamy odpowiedzi na pytania dotycz¹ce jej stanu i perspektyw. Dziœ p³yn¹ z niej w wiêkszoœci sygna³y potwierdzaj¹ce o ywienie gospodarcze, chocia wci¹ brak jest pewnoœci czy jest ono trwa³e. Wed³ug GUS nasza gospodarka rozwija siê zdecydowanie szybciej ni przed rokiem. Œwiadczy o tym wzrost PKB w drugim kwartale (3,8 proc.) przy w dalszym ci¹gu niskim poziomie inflacji. Optymizm ch³odzi trudna sytuacja w rolnictwie i budownictwie oraz wysoki poziom bezrobocia. Coraz bardziej niepokoi poziom zad³u enia publicznego. Wed³ug analityków drugie pó³rocze ma byæ lepsze od pierwszego. Cdn. dr Henryk Kolka Autor jest profesorem w Wy szej Szko³e Zarz¹dzania Marketingowego i Jêzyków Obcych w Katowicach STRONA 10 EUROREGIONY - POLSKA PAŸDZIERNIK 2003

11 Euroregiony 27.qxd :05 Page 11 ZIELONA DROGA DO EUROPY Z równowa ony rozwój efektywna edukacja Ubolewam nad tym, e w Polsce prawie wcale nie istnieje tzw. reklama spo- ³eczna. T³umaczê sobie ów fakt tym, e dzisiaj spece od komunikacji spo³ecznej unikaj¹ tego narzêdzia ze wzglêdu na fatalne konotacje wynikaj¹ce z niedawnej naszej historii. Z podobnych technik korzysta³a przecie kiedyœ jedynie s³uszna partia... Skrótem myœlowym w przekazie medialnym operuje siê wiêc rzadko, zw³aszcza dla nazwania rozmaitych spo³ecznych akcji. Dotyczy to równie dzia³añ zwi¹zanych z edukacj¹ ekologiczn¹. Tymczasem jednak mamy do czynienia z ca³kiem powa nym wysi³kiem spo³ecznym ró nych instytucji, które tak z racji ustawowych zapisów, jak i w³asnych decyzji, prowadz¹ wielk¹ akcjê edukacyjn¹, zwi¹zan¹ z propagowaniem idei ochrony œrodowiska i zrównowa onego rozwoju. Gdyby ktoœ zada³ sobie trud przyjrzenia siê temu, co dzieje siê np. w szko³ach woj. œl¹skiego, to z pewnoœci¹ zauwa y³by, ile wysi³ku wk³adaj¹ nauczyciele w zachêcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w rozmaitych konkursach i akcjach proekologicznych. Zauwa y³by równie wielk¹ rozmaitoœæ wszelkiego rodzaju dzia³añ w tym kierunku. Drugim nurtem pracy edukacyjnej w zakresie ochrony œrodowiska s¹ te dzia³ania, które realizuj¹ organizacje pozarz¹dowe. Mój szacunek dla nich jest tym wiêkszy, e te jednostki korzystaj¹c z ró nych form dofinansowania, tak- e ze œrodków publicznych, potrafi¹ oszczêdnie, a przy tym efektywnie pracowaæ. Z³¹ robotê wykonali ci, którzy dzia³aj¹c w organizacjach pozarz¹dowych dopuœcili siê nieuczciwoœci w swoich zachowaniach, stoj¹cych nieraz na pograniczu sfery kryminalnej, bowiem cieñ pad³ na wszystkim, ale trzeba pamiêtaæ o tym, i jest to margines, a uogólnianie nie powinno mieæ miejsca. Dodam jeszcze, e organizacje pozarz¹dowe bardzo urozmaicaj¹ paletê œrodków u ywanych w celach edukacji proekologicznej, poniewa nie s¹ one zwi¹zane np. programami dydaktycznymi, które z kolei realizuj¹ szko³y. Trzeba przyznaæ, e oprócz form nieco skostnia³ych, ale jednak kupowanych przez odbiorców, mamy mo liwoœæ uczestniczenia np. w ekologicznych happeningach, które ci¹gle s¹ w Polsce nowoœci¹. Moj¹ uwagê zwraca jednak fakt, e niestandardowe sposoby przekazywania treœci wymagaj¹ nieraz u ycia form ekstremalnych, które, bywa wywo³uj¹ reakcjê odwrotn¹ do zamierzonej. Czasem bowiem nowatorstwo jest tak daleko posuniête, e zniechêca odbiorców. Trzeba wiêc znaleÿæ z³oty œrodek. S³aboœci¹ polskiej edukacji ekologicznej jest, jak to nazywam wszystkoizm. Czêsto nie wybieramy jednego zagadnienia czy tematu, ale staramy siê powiedzieæ wszystko od razu. To b³¹d, gdy ten, do którego adresujemy nasze s³owa, zaczyna siê gubiæ i traci z oczu g³ówny w¹tek. Tymczasem wybranie dwóch-trzech zagadnieñ na jeden rok, przy ró nicowaniu form przekazu, znacznie wspomaga tzw. atak informacyjny i przynosi lepsze efekty. W Polsce istnieje kilkadziesi¹t, jeœli nie kilkaset ekologicznych organizacji pozarz¹dowych, w tym zieloni, pó³zieloni i ca³kiem zieloni, a tak e bogactwo typów od zupe³nej egzotyki, poprzez powagê i g³êbok¹ kontemplacjê, na artach skoñczywszy. Uwa am, e nic w tym z³ego, tak w³aœnie musi byæ. Ró ni s¹ bowiem odbiorcy, inaczej myœl¹, inaczej reaguj¹, inne argumenty do nich trafiaj¹. Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w tym roku wyda ³¹cznie na edukacjê proekologiczn¹ kwotê ok. 5 mln z³ (panie prezesie, proszê sprawdziæ tê kwotê!), z której w³aœnie skorzystaj¹ organizacje pozarz¹dowe, a to przecie nie wszystko, bo te jednostki s¹ wspierane tak e np. przez samorz¹dy, organizacje miêdzynarodowe, p³ynie strumieñ pieniêdzy z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Dotacje przekazywane s¹ równie przez bud et pañstwa i ministerstwo œrodowiska. Niektórzy powiedz¹ dobrze, tych dzia³añ jest tak wiele. Czy jednak nie za wiele? Czy nie jest to mo e trwonienie pieniêdzy? Zastanowi¹ siê te na skupieniem edukacyjnych dzia³añ proekologicznych w jednym rêku, a nie w dziesi¹tkach instytucji. Uwa am, e wówczas mielibyœmy do czynienia ze swego rodzaju przedsiêbiorstwem ekologicznym, a przecie spo³eczeñstwa tak nie mo na organizowaæ. Centralizm ju mieliœmy i wszyscy wiedz¹, jakie by³y tego skutki. Edukacja ekologiczna musi zmierzaæ w dwóch kierunkach pierwszy to nauka funkcjonowania w lokalnym œrodowisku przyrodniczym, a drugi to uwzglêdnienie otoczenia, w którym yjemy, z jego uwarunkowaniami spo³ecznymi, historycznymi i kulturowymi. Oznacza to tylko, e edukacjê ow¹ trzeba realizowaæ lokalnie. Przy czym im wiêcej konkretów, tego dotkniêcia przyrody, tym lepiej. Irytuje mnie ci¹g³e narzekanie na to, e zarówno edukacji ekologicznej, jak i pieniêdzy na ni¹ jest zbyt ma³o. To taki temat dy urny, gdy brakuje innego. Tymczasem tak nie jest, dzia³ania proekologiczne s¹ permanentne, wysi³ek coraz wiêkszy i coraz wiêksze kwoty. Których nikt nie a³uje, bo te wydatki wszystkim siê op³acaj¹. Uwa am, e wbrew obiegowej opinii, poziom œwiadomoœci ekologicznej w Polsce jest wysoki, poniewa trzeba odró niæ wiedzê powszechn¹ od specjalistycznej, wymagaj¹cej studiów, czêsto interdyscyplinarnych. Nie wszyscy musz¹ mieæ tytu³ profesorski z dziedziny œrodowiska naturalnego. Te zostawmy fachowcom. Czêsto szkodzenie œrodowisku przez pojedyncze osoby nie wynika z ich braku œwiadomoœci co do samego faktu, ale z okreœlonej kultury i nawyków. Tego nie zmieni siê, niestety, z dnia na dzieñ. Widzê potrzebê promocji zasad zrównowa onego rozwoju nowego pojêcia, które wkrótce zast¹pi termin ochrona œrodowiska. Zrównowa ony rozwój zak³ada takie dzia³anie cz³owieka, które wyklucza rabunkow¹ gospodarkê zasobami naturalnymi istniej¹cymi w przyrodzie. Chodzi o to, ebyœmy przysz³ych pokoleñ nie pozbawili mo liwoœci pe³nego korzystania ze œrodowiska i jego bogactw Ÿróde³ energii i surowców. Wielka tu rola dla resortów gospodarczych, które tê filozofiê powinny wdra aæ, a dzia³ania edukacyjne musz¹ uzupe³niaæ spo³eczn¹ wiedzê w tym zakresie. Nowoczesne technologie, oszczêdzaj¹ce œrodowisko, musz¹ byæ znane kadrze mened erskiej, osobom kieruj¹cym firmami. Ich liderzy tak e s¹ adresatami wszelkich dzia³añ edukacyjnych, bo od nich zaczyna siê filozofia zrównowa onego rozwoju, maj¹ równie wp³yw na kszta³towanie postaw swoich zespo³ów. Sprawa ta ma ogromne znaczenie tak w przypadku mened erów dopiero wchodz¹cych w gospodarkê, jak i tych, którzy ju w niej funkcjonuj¹. Tu równie widzê wielkie znaczenie dzia³añ edukacyjnych, prowadzonych przez wszystkich, którzy rozumiej¹ potrzebê szanowania przyrody i jej zasobów. Wies³aw Siwczak Autor jest prezesem Zarz¹du Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach PAŸDZIERNIK 2003 EUROREGIONY - POLSKA STRONA 11

12 Euroregiony 27.qxd :52 Page 12 FAM-PIONKI Sp. z o. o. jest kontynuatorem istniejącej od ponad 50 lat Wytwórni Amunicji Myśliwskiej działającej w strukturze Zakładów Chemicznych PRONIT. Bazą do rozpoczęcia tej produkcji były doskonałe prochy myśliwskie nitrocelulozowe produkowane w Pionkach od 1923 roku. Proces restrukturyzacji Zakładów PRONIT spowodował w 1991r. wyodrębnienie i samodzielną działalność Spółki, która przejęła istniejący majątek produkcyjny. Linie technologiczne to w większości maszyny i urządzenia specjalistyczne wyprodukowane przez belgijską firmę LACHAUSSEE, zabezpieczające produkcję amunicji śrutowej na poziomie 30 mln sztuk w skali rocznej w trzech kalibrach: 12, 16 i 20. Produkcja amunicji oparta jest na importowanych materiałach najwyższej jakości. Do elaboracji używana jest spłonka typu W-209 produkcji włoskiej firmy MARTIGNIONI. Szeroko znany na świecie proch myśliwski SOKÓŁ jak i śrut ołowiany pochodzą od rodzimych producentów. FAM-PIONKI posiada własną komputerową stację balistyczną, gdzie sprawdzana jest jakość i parametry balistyczne amunicji gwarantujące wszelkie wymogi bezpieczeństwa i niezawodności naboi. Badania własne potwierdzane są również corocznym certyfikatem uzyskiwanym przez firmę w Centralnym Instytucie Stałego Biura C. I. P. (Permanent International Commision For the Prof od Small Arms) w Liege Belgia. Spółka sprzedaje swoje produkty do kilkunastu krajów świata. Szczególnie popularna od wielu lat jest amunicja marki FAM w krajach Półwyspu Arabskiego. Sprzedaż krajowa odbywa się głównie poprzez sieć sklepów myśliwskich związanych z producentem umowami patronackimi. Krajowe zapotrzebowanie na amunicję śrutową w 70% pokrywane jest własną produkcją gwarantując uzyskanie pełnej satysfakcji jej użytkownikom. FAM-PIONKI jest również sponsorem i współorganizatorem wielu zawodów strzeleckich zarówno w konkurencjach sportowych SKEET i TRAP jak i w wieloboju myśliwskim rozgrywanym wg reguł określonych przez Polski Związek Łowiecki. FAM-PIONKI oferuje swoim odbiorcom doskonałą amunicję sportową marki OLYMPIC z naważką śrutu 24 i 28 g do konkurencji SKEET, TRAP i DOUBLE-TRAP o prędkościach zarówno standardowych jak i wyczynowych high speed, a także o zmniejszonych parametrach prędkościowych typu light dla młodych pasjonatów strzelectwa. Dla polowań i treningów strzeleckich oferujemy amunicję myśliwska śrutową FAM z naważkami śrutu 36 i 32 g dla kalibru 12/70; 27 g dla kalibru 16/70 i 24g dla kalibru 20/70. Program produkcji obejmuje również amunicję z grubym śrutem tzw. loftka SG o średnicy 8,45 mm i SSG o średnicy 6,8 mm, a także z pociskiem kulowym w trzech wersjach: W-8; DZIK-96 oraz F-S. Oddzielną ofertę kierujemy do uprawnionych służb specjalnych mających na wyposażeniu broń gładkolufową typu pump-action kal. 12. Asortyment naboi jaki został zaprojektowany dla tych odbiorców uwzględnia specyfikę zastosowań oraz skuteczność działania. Siedzibą Spółki FAM-PIONKI jest 25-tysięczne miasto PIONKI usytuowane w centralnej Polsce -100 km na południe od Warszawy posiadające dogodne połączenia z głównymi arteriami komunikacyjnymi kraju.

13 Euroregiony 27.qxd :59 Page 13 FORUM POLSKIEJ FARMACJI: PROMOTORZY ZDROWIA Wzrastaj¹c¹ rolê farmaceutów w profilaktyce zdrowotnej, ich znaczenie w trakcie choroby pacjenta jako przewodników po skomplikowanym œwiecie chemii i biologii, dostrzegana jest w Polsce coraz powszechniej. Od kilku lat na tym polu dzia³aj¹ aptekarze zrzeszeni w Forum Polskiej Farmacji. Realizowany przez FPF program Partnerzy dla zdrowia wykorzystuje zasadnicz¹ wiedzê farmaceutów w prowadzeniu indywidualnej edukacji zdrowotnej pacjentów aptek. Placówki uczestnicz¹ce w programie s¹ swego rodzaju przychodniami promocji zdrowia, a ich celem jest rozwijanie u chorych potrzeby zadbania o siebie, umiejêtnoœci rozpoznawania zagro- eñ zdrowotnych oraz metod radzenia sobie z problemami dotycz¹cymi cia³a i ducha. Pacjenci aptek uczestnicz¹cy w ogólnopolskim konkursie Aptekarz Roku wybieraj¹ grupê tych farmaceutów, którzy w ocenie spo- ³ecznej s¹ najbardziej zaanga owani w etyczn¹ misjê apteki. Honorowy tytu³ Aptekarza roku Przyjaciela i Doradcy Pacjenta jest zwieñczeniem 12-miesiêcznej akcji. W listopadzie odbêdzie siê w Krynicy Miêdzynarodowy Kongres Promocji Zdrowia, na którym zostanie rozstrzygniêty fina³ trzeciej edycji plebiscytu pacjentów aptek. Wybrany g³osami osób odwiedzaj¹cych farmaceutów Aptekarz Roku otrzyma nagrodê w postaci 14-dniowego pobytu na farmie zdrowia w Piwnicznej. Jednak e farmaceutyczny konkurs to nie jedyna akcja, któr¹ realizuje Forum Polskiej Farmacji. Obok edukacji prozdrowotnej stowarzyszenie podejmuje dzia³ania o zwiêkszenie dostêpnoœci leków dla ludzi, których nie staæ na zakup medykamentów. S³u y temu sprzeda p³yt-cegie³ek nagrywanych wspólnie z krakowskim poet¹ i kompozytorem Paw³em Orkiszem. W 2001 roku nagrana zosta³a p³yta Aptekarskie Betlejem, z której dochód przekazano na rzecz Hospicjum w Nowym S¹czu. W lutym 2002 roku, z okazji kolejnej konferencji zwi¹zanej z Œwiatowym Dniem Chorego, nagrany zosta³ kr¹ ek Na mi³oœæ serce otworzê, z balladami Bu³ata Okud awy. Dochód ze sprzeda y tej p³yty zasili³ konto Hospicjum Œw. Brata Alberta w D¹browie Tarnowskiej. Kilka miesiêcy póÿniej Pawe³ Orkisz nagra³ swoj¹ p³ytê autorsk¹, której sprzeda wspar³a finansowo polsko-amerykañsk¹ ekspedycjê naukow¹ do Ameryki Œrodkowej. By³a ona zorganizowana przez Wydzia³ Farmacji Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie przy wspó³pracy z Duquesne University Pittsburgh USA. Celem ekspedycji by³y badania nad nowymi substancjami roœlinnymi o wysokiej aktywnoœci przeciwnowotoworowej. Wreszcie jesieni¹ roku ubieg³ego powsta³a p³yta Muzyka s³owiañskiej duszy, dochód z jej sprzeda y zosta³ przekazany na konto Stowarzyszenia Pacjentów Aptek, umo liwiaj¹c zakup leków wielu chorym bêd¹cym w trudnej sytuacji finansowej. Sezon (na) Ma³ysza Gdzieœ tam ju spad³ œnieg. To widoma oznaka pocz¹tku kolejnej edycji ma³yszomanii. Nasz specjalista od pokrzepiania serc pilnie trenuje pod opiek¹ nowej ekipy specjalistów odnowy, dietetyki i psychologii. Tylko trener zosta³ ten sam. Skoczek obiecuje jak zwykle skakaæ dobrze, a reszta dopowiada, e to wystarczy do zdobycia czwartego z kolei Pucharu Œwiata. By³by to piêkny sportowy prezent tu przed akcesj¹ Polski do Unii Europejskiej. Ma³ysz nadal paraduje w s³ynnej bejsbolówce Red Bulla, ale jego koledzy z reprezentacji maj¹ ju na nich logo rodzimej Ustronianki wytwórni wód mineralnych z Ustronia. To znak czasu kolejna polska firma zaczyna sponsorowaæ polskich sportowców. Póki co, skoczkowie pilnie trenuj¹, a w tym samym czasie trener Apoloniusz Tajner i w³aœciciel Ustronianki Micha³ Bo ek znajduj¹ chwilê czasu na lekturê Euroregionów-Polska. yczymy powodzenia w imieniu naszych Czytelników! W roku bie ¹cym dotychczasowa Konferencja Okr¹g³ego Sto³u Polskiej Farmacji zosta³a przekszta³cona w Stowarzyszenie Forum Polskiej Farmacji. Grupuje ono przedstawicieli samorz¹du aptekarskiego, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, akademii medycznych, Stowarzyszenia Pacjentów Aptek, Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski, Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Waleologicznego zajmuj¹cego siê promocj¹ zdrowia, aptekarzy, lekarzy i dziennikarzy. Do udzia³u w Forum zosta³y równie zaproszone samorz¹dy lokalne, do których adresowany jest konkurs Gmina promuj¹ca zdrowie. Na prze³omie wrzeœnia i paÿdziernika Forum Polskiej Farmacji zorganizowa³o wyjazdow¹ konferencjê we W³oszech, w której uczestniczyli przedstawiciele 30 aptek zajmuj¹cych siê promocj¹ zdrowia w makroregionie po- ³udniowo-wschodnim. Tematem podstawowym Forum Italia by³y zagadnienia zwi¹zane z jakoœci¹ obs³ugi pacjentów aptek w zjednoczonej Europie. Spotkanie mia³o miejsce dok³adnie w czasie, w którym w Rzymie odbywa³ siê szczyt Unii Europejskiej obraduj¹cy nad projektem nowej konstytucji Wspólnoty. Tymczasem promotorzy zdrowia mieli mo liwoœæ zapoznania siê z doœwiadczeniami w³oskich aptekarzy z pó³wyspu Gargano dotycz¹cymi metod komunikacji z pacjentem oraz efektywnego zarz¹dzania aptek¹. Tematem specjalistycznych warsztatów by³y m. in. problemy zwi¹zane z diagnostyk¹ potrzeb pacjenta, rol¹ farmaceuty w komunikacji z chorym, formami sprzeda y, budowaniem wiêzi z pacjentem, marchandisingiem, aran acj¹ wnêtrza apteki, reklam¹ oraz informacj¹ farmaceutyczn¹. Uczestnicy warsztatów uzyskali stosowne certyfikaty. Niezwykle wa nym elementem pobytu we W³oszech by³a dla uczestników konferencji audiencja u papie a Jana Paw³a II. Waga tego spotkania sta³a siê tym wiêksza, i trzy lata temu promotorzy zdrowia podczas wizyty u Ojca Œwiêtego przekazali mu certyfikat Przyjaciel i doradca pacjenta. Wówczas to osoby zwi¹zane z Forum Polskiej Farmacji podjê³y zadanie powszechnej edukacji prozdrowotnej swoich pacjentów oraz trud pomocy ludziom cierpi¹cym. Ta ostatnia wizyta w rezydencji Jana Paw³a II sta³a siê nowym impulsem dla realizacji etycznej misji polskich aptek. (ewka) Bli ej chorego,,euroregiony W CENIE PAŸDZIERNIK 2003 EUROREGIONY - POLSKA STRONA 13

14 Euroregiony 27.qxd :56 Page 14 POD PATRONATEM,,ER-P Dobre miejsce do ycia Jej po³o enie tu przy Nowym S¹czu sprawia, i coraz chêtniej mieszkañcy tego miasta wybieraj¹ gminê Che³miec jako swoje miejsce do ycia. Uciekaj¹c od gwaru, ha³asu, nieznoœnego tempa ycia znajduj¹ tutaj swoje siedliska. Spokój, czyste powietrze i harmonia, któr¹ zapewnia kontakt z przyrod¹ staj¹ siê magnesem sk³aniaj¹cym do porzucenia iluzorycznych korzyœci wynikaj¹cych z ycia w mieœcie. Mimo, i jesteœmy gmin¹ rolnicz¹, to ze wzglêdu na s¹siedztwo mamy charakter regionu podmiejskiego. Kurcz¹ siê tereny rolnicze, przybywa zaœ dzia³ek budowlanych, które kupuj¹ pod budowê domów mieszkañcy Nowego S¹cza, ale tak e Œl¹ska. Przybyszów jest u nas coraz wiêcej. St¹d wynika okreœlona logika dzia³añ w³adz samorz¹dowych. mówi Stanis³aw Porêba, wójt Che³mca. Gmina poszukuje i wyznacza nowe tereny nie tylko z myœl¹ o budownictwie jednorodzinnym, ale tak e maj¹c na uwadze potencjalnych inwestorów. S¹ oni tu potrzebni jak powietrze, gdy bezrobocie osi¹gnê- ³o œredni¹ 22 proc. i ka de nowe miejsce pracy jest dzisiaj na wagê czyjegoœ lepszego losu. Rynek pracy w ostatnich latach mocno siê skurczy³, np. jeden z wiêkszych pracodawców w tym rejonie Zak³ady Naprawcze Taboru Kolejowego w Nowym S¹czu o ponad 50 proc. zredukowa³y zatrudnienie. W³adze gminy wspieraj¹ wiêc przedsiêbiorców pragn¹cych w Che³mcu otworzyæ dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z przetwórstwem warzyw i owoców, us³ugami, a tak e wybudowaæ tu ma³e firmy przemys³owe. Powsta³a niedawno fabryka Okien Dako pozwoli³a na wyjœcie z bezrobocia kilkudziesiêciu rodzinom z gminy. Sami mieszkañcy tak e widz¹ koniecznoœæ zmiany modelu ycia. Nie bez przyczyny od paru lat spada w gminie pog³owie hodowanej trzody chlewnej i byd³a, wzrasta natomiast area³ upraw owoców agrestu, porzeczek, truskawek. Ci¹gle jednak brakuje kontrahentów do ich kupna. Jak zawsze i wszêdzie, pocz¹tki s¹ trudne. Problemem gminy s¹ niedostatki wody, zlokalizowane tutaj wsie mieszcz¹ siê bowiem na pagórkach i wzniesieniach, co utrudnia jej doprowadzenie do domowych gospodarstw. Naszym ratunkiem jest budowa wodoci¹gów. W I edycji unijnego programu SAPARD gmina skorzysta³a z jego wsparcia i wybudowa³a doprowadzenie wody dla czêœci miejscowoœci Che³miec. Koszt inwestycji wyniós³ 530 tys. z³, z czego 75 proc. pokry³y fundusze pomocowe Unii Europejskiej. Z³o yliœmy jeszcze kilka innych wniosków, tak e dotycz¹cych wodoci¹gów, które chcemy poprowadziæ w rejonie wsi: Wielog³owy, Ubiat, Klimkówka, Wielopole, D¹browa. Potrzeba na to 1,5 mln z³, bo te inwestycja jest spora, dotyczy 35 km sieci. wyjaœnia Stanis³aw Porêba i wyra a nadziejê, e starania gminy w tej kwestii wesprze Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego. Od tego, czy woda dotrze w najtrudniejsze zak¹tki gminy zale y jej atrakcyjnoœæ jako miejsca do osiedlania siê przez mieszkañców miast. Jest wiêc o co walczyæ. Jest te kim walczyæ, gdy wœród pracowników Urzêdu Gminy znalaz³ siê zespó³ potrafi¹cy znaleÿæ unijne Ÿród³a finansowania inwestycji, pokonuj¹cy administracyjne bariery zwi¹zane choæby ze sformu³owaniem wniosków do funduszy pomocowych. Liczê na to, e po akcesji Polski do Unii Europejskiej bêdziemy jeszcze lepiej korzystali ze œrodków wpisanych do funduszy strukturalnych, a nasza gmina mocno na tym skorzysta. dodaje wójt Porêba. Niezwykle istotna dla Che³mca jest równie sprawa kanalizacji. Istniej¹ ju dwie oczyszczalnie œcieków jedna w samym mieœcie o przepustowoœci 430 m szeœæ. na dobê, druga w Ma³ej Wsi 750 m szeœæ na dobê. W Narodowym Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej le y STRONA 14 EUROREGIONY - POLSKA PAŸDZIERNIK 2003

15 Euroregiony 27.qxd :51 Page 15 KONKURS GMINA PROMOTOR ZDROWIA: CHE MIEC tak e wniosek o udzielenie po yczki na preferencyjnych warunkach, która zosta³aby spo ytkowana na dalszy rozwój sieci kanalizacyjnej w gminie. Che³miec stawia na ekologiê. Nic w tym dziwnego, zwa ywszy na po³o enie gminy w przepiêknej dolinie Dunajca, gdzie zasoby przyrody s¹ szczególnie bogate i atrakcyjne. Czwarty ju rok prowadzona jest tutaj segregacja odpadów, która dziêki zaanga owaniu i zrozumieniu sprawy przez mieszkañców przebiega bardzo sprawnie. Ka dego roku gmina kupuje sadzonki drzew i odnawia tereny leœne oraz te przeznaczone do zalesienia. W obecnie konstruowanych planach zagospodarowania terenu przyjêto zasadê, i na dzia³kach budowlanych istnieje obowi¹zek zachowania 60 proc. powierzchni jako terenu biologicznie czynnego. W³adze samorz¹dowe zwracaj¹ równie uwagê na przestrzeganie warunków zrównowa onego rozwoju, w którym kszta³towanie przestrzeni urbanistycznej musi iœæ w parze z poszanowaniem otoczenia przyrodniczego. Rozwój wszelkich form dzia³alnoœci gospodarczej nie mo e naruszaæ przepisów ustawy o ochronie œrodowiska. Niestety, na swoim koncie mamy tak- e pora ki. Najbardziej chyba bolesn¹ jest fiasko budowy zak³adu utylizacji odpadów. Wyznaczyliœmy na terenie gminy oko³o 20 hektarów, gdzie z powodzeniem móg³by ten zak³ad powstaæ i nikomu nie przeszkadzaæ. Technologie tam zainstalowane mia- ³y przeciwdzia³aæ uci¹ liwoœci dla œrodowiska. Co wiêcej, œrodki na ten cel mo na stosunkowo ³atwo pozyskaæ z funduszy Unii Europejskiej, zw³aszcza e zak³ad mia³ obs³ugiwaæ prawie ca³y powiat nowos¹decki. Nie uda³o siê ze wzglêdu na protesty mieszkañców, które znalaz³y ogromne nag³oœnienie w lokalnych mediach. Sprawa jednak nie jest zamkniêta. mówi wójt Porêba. Istotnie, nie jest zamkniêta, bo teraz ka da gmina nowos¹decka stanê³a przed problemem co zrobiæ ze swoimi œmieciami? Na jego rozwi¹zanie w³adze samorz¹dowe maj¹ 6 miesiêcy. Co dalej nie wiadomo, a rzecz ca³a wygl¹da naprawdê powa nie, bo jak wiadomo UE w tej mierze stosuje bardzo rygorystyczne przepisy. Zostawiaj¹c na chwilê na boku problemy gminy warto na koniec wspomnieæ, i na turystów czekaj¹ tutaj spore atrakcje. W Che³mcu znajduj¹ siê ciekawe tereny do grzybobrania, polowañ, wêdkowania, uprawiania sportów na lotniach i paralotniach. Zajdziemy tu ciekawe szlaki turystyczne, œcie ki rowerowe, pola campingowe. Miejscowoœæ jest znakomitym punktem wypadowym w kierunku Pienin, Nowego S¹cza oraz Krynicy. Dla mi³oœników wypoczynku w siodle istnieje mo liwoœæ korzystania z tras konnych brzegami Dunajca. Przeja d ki organizuje S¹decki Klub JeŸdziecki Centaur prowadzony przez braci Wodów w Wielog³owach. Klub gwarantuje dobrze wyszkolone konie szlachetnych ras, odpowiedni sprzêt jeÿdziecki i fachowy instrukta. Ewa Grochowska MIASTO PROMOTOR ZDROWIA: GRYBÓW Na dawnym wêgierskim szlaku Najpierw trafisz na krzywy Rynek. To punkt charakterystyczny tego niewielkiego miasteczka le ¹cego na granicy Beskidu S¹deckiego i Ciê kowickiego. Ukszta³towanie ryneczku jest niezwyk³e i na pewno go zapamiêtasz wyznaczony niegdyœ na terasie obronnego zbocza, opada w kierunku rzeki Bia³ej. Okalaj¹ce go kamieniczki pochodz¹, co prawda, z XIX i pocz¹tków XX wieku, ale powstanie jednej z nich datuje siê na 1616 rok. Nic dziwnego, przecie miasto za³o y³ sam król Kazimierz Wielki. By³o to 15 maja Roku Pañskiego W akcie lokacyjnym czytamy: My, Kazimierz, z Bo ej aski król Polski, wiadomym czynimy wszem i ka demu z osobna, teraÿniejszym i przysz³ym, którym zale y aby o tym wiadomoœæ mieli, e pragn¹c po ytki królestwa pomno yæ i ubogich swoich poddanych w czasie najazdów od nieprzyjació³ zachowaæ Hankowi, mieszczaninowi s¹deckiemu, synowi Jana Bo ego, za³o yciela wsi Sio³kowa, Bia³a Ni na i Bia³a Wy na nad rzek¹ Bia³¹, polecamy poœród granic tych e wsi miasto prawem magdeburskim na 150 ³anach frankoñskich za³o yæ, a w nagrodê trudów z tem za³o eniem po³¹czonych nadajê mu wójtostwo w tym mieœcie... Takie by³y niegdysiejsze pocz¹tki miasta, które dzisiaj dobrze sobie radzi z zadaniami wspó³czesnoœci. Rozpocz¹æ trzeba od dba³oœci o zdrowie Grybowian. Odnowiony z niema³ym trudem budynek Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej zrobi³ ogromne wra enie na przedstawicielu unijnego programu SAPARD, który stwierdzi³, i rzadko w Europie mo na zobaczyæ tak¹ placówkê. Obrazu dope³nia fakt, i NZOZ pracuje wed³ug nowoczesnych standardów i nie s¹ mu straszne kolejne zawirowania w strukturach krajowej s³u by zdrowia. Stawiamy na rozwój kultury fizycznej mieszkañców. Uwa am bowiem, e w dzisiejszej rzeczywistoœci pracodawcy oczekuj¹ od pracowników dobrej kondycji, która przecie ma bezpoœredni wp³yw na wydajnoœæ i efekty ekonomiczne. Na zachodzie Europy wiedz¹ to ju od dawna, u nas ta œwiadomoœæ przebija siê z trudem i trzeba ca³emu procesowi pomóc. twierdzi Wojciech Œlusarczyk, burmistrz Grybowa. Jeszcze rok temu lider grybowskiego samorz¹du by³ dyrektorem Zespo³u Szkó³ Zawodowych, najstarszej tutaj placówki oœwiatowej, istniej¹cej od 1890 roku. Jego to staraniem szko- ³a wzbogaci³a siê o pe³nowymiarow¹, nowoczesn¹ halê sportowa, z której korzystaj¹ tak m³odzi mieszkañcy Grybowa, jak i okolic. Nic te dziwnego, e placówka prze ywa prawdziwe oblê enie, gdy rozpoczynaj¹ siê zapisy na nowy rok szkolny. Wœród obiektów sportowych, zlokalizowanych w mieœcie, wart zauwa enia jest równie piêkny stadion, którego pozazdroœciæ mo e niejedno du e miasto wojewódzkie. Mam nadziejê, e uda nam siê w krótkim czasie obiekt oœwietliæ i po³o yæ tartanow¹ nawierzchniê na bie ni, co jeszcze bardziej podniesie atrakcyjnoœæ stadionu. W tej inwestycji liczymy bardzo na finansowe wsparcie Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego. dodaje burmistrz Œlusarczyk. ci¹g dalszy na str. 16 PAŸDZIERNIK 2003 EUROREGIONY - POLSKA STRONA 15

16 Euroregiony 27.qxd :47 Page 16 ci¹g dalszy ze str. 15 Na dawnym wêgierskim szlaku MIASTO PROMOTOR ZDROWIA: GRYBÓW W planach rozwoju kultury fizycznej mieszkañców Grybowa znajdzie siê tak e miejsce dla emerytowanych nauczycieli wychowania fizycznego, którzy bêd¹ mogli spo³ecznie prowadziæ w sportowych obiektach zajêcia dla m³odzie y. Byæ mo e i doroœli Grybowianie zainteresuj¹ siê te podobn¹ form¹ spêdzania wolnego czasu? Kto wie... Miasto le ¹ce wœród nieska onej przemys³em przyrody stawia na ochronê swoich zasobów naturalnych, które s¹ niezaprzeczalnym atutem regionu. St¹d w gabinecie burmistrza mo na dostrzec wyeksponowany certyfikat ukoñczenia z wyró nieniem cyklu szkoleñ,,rozwój infrastruktury i zarz¹dzania w dziedzinie ochrony œrodowiska i opracowania projektu,,miasto oraz,,ochrona wód dorzecza Bia³ej Tarnowskiej. Uda³o siê bowiem rozbudowaæ w mieœcie kanalizacjê,,piêtê achillesow¹ tutejszych gmin, a tak e doprowadziæ bie ¹c¹ wodê do domów. Nieprzerwanie trwa edukacja ekologiczna uczniów, którzy zdobyt¹ w szkole wiedzê przenosz¹ do swego rodzinnego œrodowiska. To skutkuje. W mieœcie skoñczy³ siê problem dzikich wysypisk œmieci, sprawnie przebiega segregacja odpadów. Mieszkañcy p³ac¹ zrycza³towan¹ stawkê za wywóz nieczystoœci, co zaaprobowali wypowiadaj¹c siê na ten temat w spo³ecznym referendum. O modernizacjê wo³a natomiast bardzo stara i archaiczna oczyszczalnia œcieków, która ma byæ zast¹piona przez nowoczesny zak³ad biologiczno-mechaniczny. Trwaj¹ poszukiwania Ÿróde³ finansowania tej inwestycji. Grybów potrafi korzystaæ z funduszy pomocowych Unii Europejskiej skierowanych do ma³ych miejscowoœci. Samorz¹d pozyska³ ju œrodki na odbudowê miejskich dróg po ostatniej powodzi, remonty kosztowa- ³y 500 tys. z³. Z programu PHARE Odbudowa 2001 uda³o siê zdobyæ œrodki na odbudowê drogi lokalnej, Bank Œwiatowy w ramach programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich wspar³ budowê kanalizacji sanitarnej w czêœci miasta. Ten sam bank pomóg³ równie w realizacji zadañ szkoleniowo-dydaktycznych dla samorz¹dowców i mieszkañców Grybowa. Sam urz¹d miasta zaœ wprowadzi³ w ubieg³ym roku System Zarz¹dzania Jakoœci¹ ISO 9001: 2001, który zosta³ pozytywnie zweryfikowany przez niezale nych audytorów w roku bie ¹cym. Grybowianie, jak wielu mieszkañców ma³ych miasteczek, utrzymuj¹ siê w wiêkszoœci z drobnego handlu prowadzonego w miejscowych sklepikach i punktach ma³ej gastronomii. Du ¹ szans¹ dla rozwoju miasta jest agroturystyka, do której organizowania zachêca grybowski samorz¹d. Dobrym uzupe³nieniem tej inicjatywy bêdzie wybudowanie, takie s¹ w ka dym razie plany, du ego kompleksu rekreacyjno-basenowego, który zachêci mieszkañców Podbeskidzia i Œl¹ska do wypoczynku weekendowego i wakacyjnego w jak e piêknej okolicy. Ju dzisiaj funkcjonuj¹ dwie trasy turystyczne: spacerowa i rowerowo-widokowa. Prowadz¹ one ³agodnymi, lesistymi grzbietami Gór Grybowskich w kierunku Jaworzyny Krynickiej, Kamiannej miejscowoœci s³ynnej z leczniczych miodów, Nowego S¹cza, Gorlic i Wysowej. Z pobliskiego Che³mu i Jaworza rozci¹gaj¹ siê piêkne widoki na kotlinê rzeki Bia³ej i Ropy. Mi³oœnikom historii i zabytków Grybów oferuje zbiory Muzeum Parafialnego mieszcz¹ce siê w modrzewiowej plebanii z 1699 roku, mo na równie podziwiaæ cenne rzeÿby ze szko³y Wita Stwosza w koœciele pw. Œw. Katarzyny, dawny Dwór Hoschów i synagogê ydowsk¹ z XIX wieku. Lucjan Drzewiecki STRONA 16 EUROREGIONY - POLSKA PAŸDZIERNIK 2003

17 Euroregiony 27.qxd :35 Page 17 GMINA PROMOTOR ZDROWIA: KAMIONKA WIELKA A ktywni gospodarze Historia tej ziemi zatrzyma³a siê i zaczê³a od nowa pewnego dnia 1947 roku, kiedy to nast¹pi³a swoista wêdrówka ludów. Dot¹d mniej lub bardziej zgodnie yli tu po s¹siedzku polscy Podgórzanie i emkowie grupa etniczna, albo jak chce wielu naród zamieszkuj¹cy tereny po obu stronach Karpat. Ich pochodzenie jedni wi¹ ¹ z fal¹ osadnictwa wo³osko-ruskiego, inni ze staro ytnym plemieniem Bia- ³ych Chorwatów, jeszcze inni z plemieniem Traków-Daków, których wymienia Herodot ju w V wieku n. e. Polskie represje wobec niedobitków Ukraiñskiej Powstañczej Armii rykoszetem uderzy³y równie w emków. Przesiedlono ich na tereny zachodnie i pó³nocne naszego kraju, zaœ tu w po³udniowej Ma³opolsce pozosta³y po nich nieliczne ju drewniane cerkwie, charakterystyczne chaty, zwane w jêzyku ³emkowskim chy- ami, niszczej¹ce cmentarze i pamiêæ mieszkañców. W gminie Kamionka Wielka do dzisiaj mo na spotkaæ œlady dawnych mieszkañców, którzy po latach odwiedzaj¹ strony swoich przodków, przynosz¹c na te ziemie dawne bogactwo swojej kultury, przede wszystkim materialnej i duchowej. Historia jest tu stale obecna, widaæ j¹ na ka dym kroku. np. le- ¹ca na terenie naszej gminy wieœ Królowa Górna do 1967 roku nazywa³a siê Królowa Ruska. W Boguszy z kolei wsi ³emkowskiej, zachowa³a siê cerkiew, któr¹ parafia rzymsko-katolicka odrestaurowa³a i zamieni³a na koœció³. W po³owie lat 90. Stowarzyszenie emków w Polsce wystêpowa³o o przywrócenie podwójnego nazewnictwa tutejszych instytucji pañstwowych, ale mieszkañcy nie zgodzili siê z tym postulatem. opowiada Kazimierz Siedlarz, wójt Kamionki Wielkiej. Dzieñ dzisiejszy mieszkañców gminy jest jednak zupe³nie inny. Na odkurzanie historii brakuje czasu wobec wyzwañ niesionych przez bie ¹c¹ chwilê. 48 proc. gminy zajmuj¹ lasy, które stanowi¹ o jej klimacie i charakterze. Wszystkie wsie zosta³y zgazyfikowane ju na prze³omie 1989/1990 roku. Od 1995 do po³owy 1997 roku trwa³a natomiast telefonizacja gminy tak, e ka dy mieszkaniec, gdy tylko wyrazi³ wolê, móg³ mieæ ³¹cznoœæ telefoniczn¹ w domu. W okresie 10 lat tutejsi gospodarze wp³acili na szeroko pojête inwestycje infrastrukturalne kwotê 1,2 mln z³, przy ³¹cznej wartoœci 10 mln z³ wszystkich gminnych przedsiêwziêæ. To pokazuje skalê zaanga owania mieszkañców w rozwój tego terenu z naciskiem podkreœla wójt Siedlarz. I chocia z tzw. inicjatyw¹ spo- ³eczn¹ jest dzisiaj gorzej, ni kiedyœ, to nadal w³adze samorz¹dowe mog¹ liczyæ na aktywnoœæ mieszkañców przy planowaniu nowych gminnych inwestycji. Bezrobocie w gminie Kamionka Wielka, podobnie jak w ca³ej Nowos¹decczyŸnie, jest wysokie. Tu siêga 20 proc. Wa - nym pracodawc¹ jest znana w ca³ej Polsce firma Konspol, hoduj¹ca drób i produkuj¹ca jego przetwory, a tak e kilkanaœcie ma³ych przedsiêbiorstw, które nieco ³agodz¹ problemy rynku pracy. Do optymizmu jednak jeszcze daleko. Unia Europejska jest dla nas du ¹ szans¹, ale niesie tak e pewne zagro enia. Ja osobiœcie obawiam siê zach³yœniêcia Wspólnot¹, po którym mo e przyjœæ rozczarowanie. I co wtedy? Znowu bêdziemy siê odbijaæ od skrajnoœci do skrajnoœci? zastanawia siê Kazimierz Siedlarz. Owe szanse, o których mówi lider gminy, to wielki szacunek tutejszych gospodarzy do ziemi oraz proekologiczne rolnictwo. Zdrowa ywnoœæ to w du ej mierze wymuszone brakiem pieniêdzy ograniczenia w stosowaniu nawozów sztucznych, ale przypadek ten okaza³ siê byæ bardzo na czasie. Super nowoczesna gospodarka rolna w krajach Unii Europejskiej da³a negatywne skutki uboczne, a bezustanne poprawianie Matki Natury obróci³o siê przeciwko cz³owiekowi. Gospodarze z Kamionki mog¹ wiêc mieæ pewnoœæ, e chêtnych do kupna ich wytworów nie zabraknie. I tak bieda mo e byæ bogactwem. Potencja³ gminy tkwi tak e w strukturze wiekowej jej mieszkañców. S¹ oni stosunkowo m³odzi osoby w wieku produkcyjnym to blisko 55 proc. na ponad wszystkich mieszkañców, zaœ w wieku przedprodukcyjnym (dzieci i m³odzie ) znajduje siê 34 proc. Gmina dysponuje idealnymi warunkami dla rozwoju gospodarstw agroturystycznych. Wszystkie miejscowoœci zlokalizowane s¹ tutaj w piêknym krajobrazie, z czystymi rzekami, potokami i strumieniami, gdzie pojawi³y siê ju raki i pstr¹gi i gdzie c.d na str. 18 PAŸDZIERNIK 2003 EUROREGIONY - POLSKA STRONA 17

18 Euroregiony 27.qxd :38 Page 18 KAMIONKA WIELKA c.d ze str. 18 Aktywni gospodarze Siedziba Urzêdu Gminy. ingerencja cz³owieka nie skazi³a œrodowiska naturalnego. Tereny gminy stanowi¹ doskona³e zaplecze do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. W zimie mo na skorzystaæ z wyci¹gu narciarskiego w Kamionce Wielkiej. Turyœci przybywaj¹cy do gminy nie powinni narzekaæ na gastronomiê, ani na brak bazy noclegowej. Istnieje tu ju kilkanaœcie gospodarstw agroturystycznych oferuj¹cych przybyszom atrakcje dla ducha i dla cia³a. Gdyby jeszcze gospodarze zechcieli dostrzec korzyœci ze wspólnego dzia³ania, to by³bym spokojny o rozwój zaplecza turystycznego. Ale có, wielu z nich to indywidualiœci i nie chc¹ siê zrzeszaæ. Tymczasem specjalizacja jest potrzebna tak e w agroturystyce. - wzdycha wójt Kamionki Wielkiej. Gospodarstwa, o których mowa, zlokalizowane s¹ przy trasie Nowy S¹cz Kamionka Wielka Florynka, w malowniczej okolicy nad potokami Kamionka i Królówka, z licznymi k¹pieliskami. Rozwój agroturystyki w gminie jest szans¹ na powstanie nowych miejsc pracy poza rolnictwem, którego struktura musi siê zmieniaæ i dla wielu nie bêdzie w niej miejsca. Dlatego te na cele rekreacyjne w³adze samorz¹dowe przeznaczy³y tereny inwestycyjne na pograniczu wsi Królowa Górna i Kamionka Wielka, gdzie planowane jest powstanie kompleksu wypoczynku œwi¹tecznego. Grunt o powierzchni 8 hektarów zlokalizowany jest przy orczykowym wyci¹gu narciarskim. Gmina, podobnie jak inne tereny o charakterze wiejskim le ¹ce w pobli u Nowego S¹cza, przyci¹ga coraz liczniej mieszkañców tego miasta, oraz innych regionów, którzy tu siê osiedlaj¹. Dla nich oraz dla rdzennych gospodarzy przygotowana jest bogata oferta kulturalna, realizowana przede wszystkim przez zespo³y folklorystyczne i œpiewacze. Dla wszystkich równie wydawany jest, rzecz rzadka w dzisiejszej Polsce, kwartalnik spo³eczno-kulturalny pod nazw¹ Gminne Wieœci. ZnaleŸæ tu mo na wszystko co interesuje mieszkañców, od imprez plenerowych, koncertów i przegl¹dów po sprawy tak wa ne jak bud et i priorytety inwestycyjne gminy. Redakcja pamiêta równie o najstarszych mieszkañcach regionu oddaj¹c nale ny szacunek krzepkim stulatkom. W Kamionce Wielkiej teraÿniejszoœæ splata siê z histori¹, nowoczesnoœæ z zabytkami, a wszystko to tworzy obraz wart zapamiêtania. Monika Olizarowska PROMOTORZY ZDROWIA: UZDROWISKO WYSOWA S.A. Galicyjskie Merano Znakomite i silne szczawy sodowo-chlorowcowo-bromowo- elaziste. Nadspodziewanie dobre i niezwykle skuteczne w najdotkliwszych przypadkach: blednicy, niedokrwistoœci, upoœledzonej przemianie materii, zo³zach i niemocach b³on œluzowych, sk³onnoœciach do zatkañ ywota, obrzmieniach w¹troby, zboczeniach miesi¹czkowania, w¹t³oœci organów p³ciowych, a tak e w nerwowoœci. dr Boles³aw Lutostañski, Kraków A. D Wspania³y klimat, czyste powietrze i przede wszystkim lecznicze wody mineralne oto walory Wysowej, le ¹cej w Ziemi Gorlickiej, które znane by³y w Polsce i Europie ju przed z gór¹ wiekiem. Przyje d ali tu ludzie zamo ni, jak to siê kiedyœ mawia³o,,do wód eby ratowaæ nadw¹tlone zdrowie lub po prostu odpocz¹æ. Tak jest do dzisiaj. Zmieni³y siê tylko realia, przede wszystkim ekonomiczne. Z mocy ustawy lecznictwo uzdrowiskowe stanowi integraln¹ czêœæ systemu ochrony zdrowia. Niestety, zapis ten nie generuje potrzebnych dzia³añ. Doœæ powiedzieæ, i w przysz³ym roku przewidziano w bud ecie ogólnych wydatków na system zdrowotny zaledwie 1,19 proc. na lecznictwo uzdrowiskowe. W 1998 roku przeznaczono na ten cel 4,5 proc. I tu tkwi nasz g³ówny problem. mówi Marek Maækowiak, prezes zarz¹du,,uzdrowiska Wysowa SA. Co gorsza, rozpoczêta prywatyzacja zosta³a wstrzymana tak, e zdo³ano urynkowiæ system dzia³ania tylko jednego uzdrowiska w Na³êczowie. Uzdrowiska maj¹ byæ zatem nadal finansowane z bud etu pañstwa, co z kolei grozi upad³oœci¹ wielu z nich, szczególnie tych, które pozyskaj¹ niskie kontrakty na us³ugi medyczne. Dzisiaj przecie zaledwie 15 proc. kuracjuszy to ci p³ac¹cy z w³asnej kieszeni za turnus w polskich uzdrowiskach. W takich samych zak³adach znajduj¹cych siê w sanatoryjnych miejscowoœciach krajów Unii Europejskiej pañstwo p³aci jedynie za procedury lecznicze, zaœ pacjent pokrywa tzw. koszty hotelowe pobytu. U nas lecznictwo uzdrowiskowe, jako dobro narodowe, ci¹gle znajduje siê w rêkach pañstwowych, co rodzi okreœlone i z regu³y negatywne skutki ekonomiczne. Wysowa radzi sobie nieÿle przede wszystkim dlatego, e oprócz us³ug leczniczych dysponuje równie rozlewni¹ wód mineralnych. Tak na dobr¹ sprawê to wszystkie zyski wypracowywane przez zak³ad zajmuj¹cy siê pozyskiwanie i rozlewnictwem wody musimy kierowaæ na pokrycie strat STRONA 18 EUROREGIONY - POLSKA PAŸDZIERNIK 2003

19 Euroregiony 27.qxd :32 Page 19 WYSOWA S. A. w lecznictwie. Wskutek tego nie mo emy np. zmodernizowaæ naszej linii technologicznej, co jest równie konieczne, bo dzia³amy przecie na wymagaj¹cym wolnym rynku. mówi prezes Maækowiak. Jedyn¹ rad¹ na uzdrowiskowe bol¹czki by- ³oby dokapitalizowanie firmy. Uzdrowiska bowiem, w tym i Wysowa, zosta³y skomercjalizowane w 1999 roku z pominiêciem niezbêdnego w takich sytuacjach procesu restrukturyzacji. Kiepski jest nadzór merytoryczny, gdy w ministerstwie zdrowia zasiada zaledwie jeden doradca w tej sprawie, a nie ma nikogo, kto zna³by od podszewki i szczegó³owo problemy polskich uzdrowisk. Co wiêcej Wysowa jako spó³ka z 100% udzia³em skarbu pañstwa nie mo e ubiegaæ siê o wsparcie z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Kapita³u brakuje jak powietrza, a na ten brak nak³ada siê sezonowoœæ us³ug œwiadczonych przez zak³ady przyrodolecznicze. Gdyby furtka prywatyzacji zosta³a otwarta, to inwestorzy znaleÿliby siê bez problemu. Ju zagl¹daj¹ do nas przedsiêbiorcy tak z Polski, jak i z Niemiec, gdzie uzdrowiska s¹ znakomitym interesem. Po akcesji do UE skorzystaj¹ placówki znajduj¹ce siê przede wszystkim na œcianie zachodniej, bowiem w³aœnie w Niemczech us³ugi uzdrowisk kosztuj¹ trzykrotnie wiêcej, ni u nas. denerwuje siê prezes Maækowiak. Tymczasem jednak ycie biegnie swoimi œcie kami, niezale nymi od skomplikowanych gospodarczych zale noœci, i do Wysowej przyje d a coraz wiêcej kuracjuszy. Tutejsze sanatoria i szpitale uzdrowiskowe œwiadcz¹ us³ugi dla oko³o 1500 osób w sezonie. Obok nich do tej piêknej podgórskiej miejscowoœci przenosz¹ siê na sta³e mieszkañcy Warszawy, Katowic, Krakowa, poszukuj¹cy tu nieska- onej przyrody, ciszy i spokoju. Leczniczy profil uzdrowiska to przede wszystkim schorzenia uk³adu pokarmowego i nerek. W sanatorium,,biawena funkcjonuje 32-³ó kowy Oœrodek Diabetologiczny pod merytorycznym nadzorem Kliniki Chorób Wewnêtrznych i Diabetologii Œl¹skiej Akademii Medycznej, kierowany przez prof. dr hab. nauk med. W³adys³awa Grzeszczaka. Tu trafiaj¹ pacjenci cierpi¹cy na cukrzycê. Z kolei w szpitalu,,beskid dzia³a 6-stanowiskowy oddzia³ hemodializy, nadzorowany przez prof. dr hab. nauk med. Franciszka Kokota, œwiatowej s³awy nefrologa. wyjaœnia dr nauk med. Mariusz Paszkot, dyrektor NZOZ,,Uzdrowisko Wysowa. W po³owie lat 90. Wysowa zosta- ³a oceniona przez ekspertów pod wzglêdem jej walorów klimatologicznych. Okaza³o siê, e panuj¹ce tutaj warunki przypominaj¹ klimat Rabki, st¹d dobrze czuj¹ siê tu równie osoby choruj¹ce na schorzenia uk³adu kr¹ enia. Wysowa nazywana jest wiêc,,galicyjskim Merano nie tylko z uwagi na du ¹ liczbê dni s³onecznych w roku (ponad 100), ale przede wszystkim na jej zasoby wód mineralnych. Tutaj praktycznie wodê lecznicz¹ mo na piæ prosto z ka dego g³êbinowego ujêcia. Wody lecznicze,,józef,,,henryk i,,franciszek uzyska³y wyró nienie na XV Targach Zdrowego ycia i ywnoœci Ecolife 99 w Tarnowie, a w roku bie ¹cym na XIX targach Ecolife 2003 z³oty medal. Wody lecznicze i woda mineralna,,wysowianka posiadaj¹ znak,,zdrowa ywnoœæ Atestowana. Odwiedzaj¹cy Wysow¹ kuracjusze mog¹ korzystaæ z leczenia sanatoryjnego i rehabilitacji w dobrze wyposa onych placówkach uzdrowiska sanatorium, szpitalu i zak³adzie przyrodoleczniczym. Dla dzieci i m³odzie- y organizowane s¹ tu kolonie, zimowiska i,,zielone szko³y, jak równie wczasy odchudzaj¹ce i turnusy rehabilitacyjne dla osób niepe³nosprawnych, podczas których warto wzi¹æ udzia³ w zajêciach hipoterapii. W nowoczesnych pomieszczeniach zabiegowych mieszcz¹ siê urz¹dzenia do k¹pieli pere³kowych i mineralnych, biczów szkockich, masa- u podwodnego, ok³adów borowinowych, k¹pieli 4-komorowych, masa u wirowego. W ofercie mieœci siê równie aquavibron, inhalacje indywidualne, terapuls, lampy Solux, diadynamik, jonoforeza, pr¹dy interferencyjne, laser, magnetronic. Panie pragn¹ce zrzuciæ nadmiar kilogramów powinny poddaæ siê dzia³aniu pasa wibracyjnego do rozbijania tkanki t³uszczowej, æwiczeniom relaksacyjno- -koncentruj¹cym oraz gimnastyce indywidualnej i zbiorowej. We wrzeœniu br. na,,spotkaniu Ludzi i Firm Sukcesu 2003 w azienkach Królewskich Teatrze Stanis³awowskim w Warszawie,,Uzdrowisko Wysowa S. A. otrzyma³o nominacjê do tytu³u promocyjnego,,placówka Medyczna Przyjazna Pacjentowi nadan¹ przez Œwiatow¹ Fundacjê Zdrowie Rozum Serce. Przyznanie nominacji jest dowodem wysokiej oceny po wzglêdem fachowoœci i yczliwoœci personelu medycznego i administracyjnego przez przebywaj¹cych w Uzdrowisku Wysowa pacjentów. Ewa Grochowska PAŸDZIERNIK 2003 EUROREGIONY - POLSKA STRONA 19

20 Euroregiony 27.qxd :25 Page 20 STOLICA ŒL SKA ZMIENIA OBLICZE B êdzie Rynek! i Rondo Gdybym sam tego nie widzia³ nie uwierzy³bym. Wchodz¹c w podziemia Œródmieœcia brodzi siê w œciekach po pas. Tak wiek ca³ej infrastruktury kanalizacyjnej, jak i eksploatacja górnicza wyrz¹dzi³y nieopisane szkody. Musimy wreszcie zrobiæ z tym porz¹dek, eby pomyœleæ o tym, co na powierzchni. mówi Józef Kocurek, wiceprezydent Katowic. Stolica Œl¹ska jest, póki co, miastem bez Rynku. Trudno bowiem tak traktowaæ przecinaj¹ce siê linie tramwajowe biegn¹ce ze wschodu na zachód i z pó³nocy na po³udnie, zlokalizowane miedzy wyasfaltowanymi traktami z parkingami. A wszystko to w otoczeniu ogromnych sklepów z epoki Gierka. Pojawiaj¹ce siê tu i ówdzie letnie ogródki nie zmieniaj¹ charakteru Œródmieœcia, z którego mieszkañcy, jeœli tylko mog¹, uciekaj¹ do zielonych i spokojnych dzielnic na obrze ach Katowic. Idea nowego zagospodarowania katowickiego Rynku powsta³a ju latach 90. atwo jednak pomyœleæ, znacznie trudniej wykonaæ. Nie wystarczy bowiem zrobiæ porz¹dek na górze zacz¹æ trzeba od podziemi. Owe podziemia s¹ dodatkowo skomplikowane ze wzglêdu na p³yn¹c¹ tam rzekê Rawê, któr¹ mieszkañcy dawno ju rzek¹ przestali nazywaæ. Raczej œciekiem nie przydaj¹cym aglomeracji urody. Tylko na starych fotografiach, gdzieœ z po³owy XIX wieku, zobaczyæ mo na elegancko ubrane damy w tiurniurach i d entelmenów w cylindrach przechadzaj¹cych siê zielonymi, nadrzecznymi bulwarami. Tak by³o kiedyœ... Nie dziwi stan obecny rzeki. Wybudowana przed 100 laty kanalizacja jest teraz tak zdewastowana, e œcieki zamiast do kolektora sp³ywaj¹ do Rawy. Z kolei kolektory w ogóle nie maj¹ tzw. spadków, albo posiadaj¹ spadki przeciwne, co sprawia, i nie ma szansy na wy³apanie przez nie nieczystoœci. To wszystko wymaga gigantycznej naprawy. dodaje prezydent Kocurek. Ca³oœæ sprawy komplikuje fakt, e rozpoczynaj¹ca siê wkrótce inwestycja bêdzie prowadzona na obszarze, po którym codziennie przemieszczaj¹ siê tysi¹ce ludzi. Obok Rynku bowiem znajduje siê g³ówny kampus Uniwersytetu Œl¹skiego, zaraz przy nim pachn¹cy jeszcze œwie ¹ farb¹ nowoczesny wie owiec Uni-Centrum, nieopodal biurowce z setkami firm, g³ówny trakt handlowy miasta, siedziby redakcji prasowych, Teatr Œl¹ski im. St. Wyspiañskiego. A wœród tego wszystkiego kursuj¹ tramwaje. Tak powa nych prac na ywym miejskim organizmie prawdopodobnie w Polsce jeszcze nie prowadzono. Co prawda, przebudowy œródmieœcia prze y³a ju i Warszawa, i Zielona Góra, i Wroc³aw, ale nie na tak¹ skalê. Spraw¹ o pierwszorzêdnym znaczeniu sta³y siê, co oczywiste, pieni¹dze. Nie trzeba ekonomisty, eby siê domyœliæ, i inwestycja w œródmieœciu Katowic poch³onie ogromne sumy. adne miasto w Polsce nie dysponuje takim pokaÿnym bud etem. W 1999 roku pojawi³a siê jednak szansa pozyskania funduszy z unijnego programu pomocowego ISPA. Projekt kompleksowej przebudowy Rynku zosta³ wiêc zg³oszony do Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, który sta³ siê koordynatorem programu. Przedstawiony wniosek zawiera³ nie tylko plan wymiany kanalizacji, ale tak e budowê nowej oczyszczalni œcieków dla Œródmieœcia. Chodzi bowiem o to, eby obs³uguj¹ca miasto infrastruktura by³a wydajna i efektywna. Obliczono, i ca³oœci inwestycji poch³onie 52 mln euro. Uda³o siê skorzystaæ z programu ISPA i tym sposobem UE wspomo e Katowice kwot¹ 30 mln euro. A to otwiera przed w³adzami miasta mo liwoœci realizacji planów. Mamy ju gotow¹ ca³¹ inwentaryzacjê podziemi Rynku, któr¹ trzeba by³o wykonaæ od podstaw, bowiem plany przedwojenne siê nie zachowa³y i tak naprawdê nie wiedzieliœmy, co pod p³yt¹ œródmieœcia znajdziemy. W³aœnie trwa koñcowy etap przetargu na realizacjê kolektora. Zg³osi³y siê do niego cztery zachodnie konsorcja, jednak e ostatecznie wykonawcê musi zatwierdziæ przedstawiciel Unii Europejskiej, która wyk³ada na ca³oœæ spor¹ czêœæ kwoty. Przewidujemy zakoñczenie inwestycji w podziemiach Rynku na grudzieñ 2005 roku. Ze wzglêdu na skomplikowanie prac to bardzo szybki termin. wyjaœnia prezydent Kocurek. Wnêtrze Katowic bêdzie modernizowane przy u yciu najnowoczeœniejszych technologii, tzw. mikrotunelingu. By³ on ju zastosowany w mieœcie przy budowie kolektora realizo- STRONA 20 EUROREGIONY - POLSKA PAŸDZIERNIK 2003

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 34 czerwiec 2004 cena: 10 zł Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: Skracać dystans nr 34 2 OD REDAKCJI nr 34 Europejskie koalicje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 wrzesieñ, 2007 r. 1 Opracowanie materia³ów dostarczonych przez kierowników jednostek merytorycznych Jerzy Kozdroñ Zespó³ Wydawnictwa UWM

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005 INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005 Warszawa 2005 Raport Gospodarka Polski Prognozy i Opinie listopad 2005 przygotowa³

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH Praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym Andrzeja Wernika Instytut Finansów przy Wy szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoœci

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 wiedzê i wykszta³cenie oraz intuicjê polityczn¹, czyli umiejêtnoœæ przewidywania i dostosowywania siê. To wszystko daje zdolnoœæ szerokiego spojrzenia na

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str.

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173 Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. 15-18 2 A K T U A L N O S C I W wirze pracy i obowi¹zków mo na

Bardziej szczegółowo

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl Poznan, marzec - kwiecien 2012 nr 2/163 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Rok Spó³dzielczoœci. Dla m³odych. Ryszard Lorek Wiceprezes Zarz¹du SGB-Banku S.A. str. 3 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-12

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem Nathalie Bolgert Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem 1 Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem Copyright 2003 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze one.

Bardziej szczegółowo

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2 Kwartalnik 3/2001 (10) POLSKA GOSPODARKA TENDENCJE OCENY PROGNOZY Spis treœci Hipertrofia bud etu 2 Redakcja Kwartalnika Redaktor Andrzej Bratkowski Sekretarz Kwartalnika ukasz Rawdanowicz agodny zjazd,

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

Zamówienia prosimy sk³adaæ pod adresem elektronicznym: publikacje@ceo.org.pl

Zamówienia prosimy sk³adaæ pod adresem elektronicznym: publikacje@ceo.org.pl Niniejsze Scenariusze lekcji towarzysz¹ podrêcznikowi do nauczania podstaw przedsiêbiorczoœci w szko³ach ponadgimnazjalnych, który powsta³ w oparciu o program Zekonomi¹naty. Program tan uzyska³ akceptacjê

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Nr 2 (2) 2002. Refleksje spo³eczno- -gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. pod redakcj¹ Wojciecha Cieœliñskiego

ZESZYTY NAUKOWE. Nr 2 (2) 2002. Refleksje spo³eczno- -gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. pod redakcj¹ Wojciecha Cieœliñskiego 1 ISSN 1643-630X Nr 2 (2) 2002 ZESZYTY NAUKOWE Wa³brzyskiej Wy szej Szko³y Zarz¹dzania i Przedsiêbiorczoœci Refleksje spo³eczno- -gospodarcze Najnowsze instrumenty opisu organizacji pod redakcj¹ Wojciecha

Bardziej szczegółowo

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Kostkowie - 15 kwietnia 2013 r. Dru yna musi mieæ cel GMINA TO FIRMA Wywiad z wójtem gminy Gniewino panem Zbigniewem Walczakiem przeprowadziliœmy

Bardziej szczegółowo