STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU"

Transkrypt

1 Nowe kierunki kszta³cenia proponowane w roku szkolnym 2007/2008 Technika Zawodowe 4 letnie przygotowuj¹ce do zawodów: STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU technik weterynarii Zespó³ Szkó³ im. Stanis³awa Staszica w Œwi¹tkach zatrudnienie: - fermy hodowlane, - lecznice dla zwierz¹t, - jednostki kontroli i nadzoru sanitarno weterynaryjnego. technik us³ug pocztowych i telekomunikacyjnych Zespó³ Szkó³ Nr 2 im. Ksiêcia Warcis³awa IV w Szczecinku zatrudnienie: - urzêdy przewozu poczty, - centrale telegraficzne i telefoniczne, - jednostki zajmuj¹ce siê akwizycj¹ us³ug pocztowych. technik logistyk Zespó³ Szkó³ Nr 2 im. Ksiêcia Warcis³awa IV w Szczecinku zatrudnienie: - przedsiêbiorstwa przemys³owe, - przedsiêbiorstwa handlowe, us³ugowe i transportowo spedycyjne, - ró ne stanowiska w jednostkach samorz¹dów terytorialnych. technik hodowli koni Zespó³ Szkó³ im. Oskara Langego w Bia³ym Borze zatrudnienie: - gospodarstwa indywidualne hodowli koni, - oœrodki rekreacyjne organizuj¹ce turystyk¹ konn¹ i hipnoterapiê, - przedsiêbiorstwa handlowe. Zasadnicze Szko³y Zawodowe 3 letnie przygotowuj¹ce do zawodów: murarz Zespó³ Szkó³ Nr 3 w Szczecinku monter mechatronik Zespó³ Szkó³ Nr 5 POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY na rok szkolny 2007/2008

2 Droga M³odzie y, Szanowni Pañstwo! Informator, który bierzecie dziœ do rêki, opracowany zosta³ z myœl¹ o absolwentach gimnazjów, którzy zainteresowani s¹ kontynuowaniem nauki w podleg³ych naszemu starostwu placówkach oœwiatowych. Jesteœmy g³êboko przekonani, e przygotowana przez Wydzia³ Edukacji, Kultury i Sportu publikacja obejmuj¹ca w sposób ca³oœciowy ró norodne formy kszta³cenia u³atwi Wam podjêcie decyzji o wyborze szko³y. Prezentujemy równie dzia³alnoœæ Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, instytucji profesjonalnie zajmuj¹cej siê terapi¹ wszelkiego rodzaju problemów szkolnych, zaburzeñ emocjonalnych, diagnozowaniem przypadków dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Mamy tak e nadziejê, i informator spotka siê z zainteresowaniem wielu doros³ych, którzy pragn¹ uzupe³niaæ swoje wykszta³cenie w szko³ach zaocznych i wieczorowych. Nasza oferta skierowana jest równie do tej grupy zainteresowanych. ycz¹c wszystkim udanej lektury, wierzymy e niniejsza publikacja przynajmniej czêœciowo u³atwi dokonanie trafnego wyboru szko³y. Przysz³ym uczniom naszych placówek oœwiatowych ju teraz yczymy powodzenia i konsekwencji w d¹ eniu do wytyczonych sobie celów oraz spe³nienia marzeñ o przyjaznej szkole, która zapewni im dobre wykszta³cenie. Informator jest jedynie przewodnikiem po szko³ach i placówkach. Szczegó³owe informacje o wybranych ju szko³ach mo na uzyskaæ w ich sekretariatach, podczas organizowanych corocznie Dni Otwartych Drzwi do Szkó³ jak równie w folderach przygotowanych dla zainteresowanych przez poszczególne szko³y i placówki naszego powiatu. Przewodnicz¹ca Rady Powiatu Dorota Chrzanowska Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis 3

3 Zasady rekrutacji do szkó³ ponadgimnazjalnych Terminy sk³adania podañ: 1. Kandydaci do szkó³ ponadgimnazjalnych sk³adaj¹ podania kwestio nariusze w terminie od 07 maja do 04 czerwca 2007 r. we wszystkich szko³ach ponadgimnazjalnych. 2. W okresie od 11 czerwca - do 19 czerwca 2007 r. kandydaci mog¹ dokonaæ zmiany wyboru szko³y. Do podania kwestionariusza nale y do³¹czyæ: trzy aktualne fotografie ( podpisane na odwrocie), zaœwiadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do kszta³cenia w okreœlonym zawodzie w przypadku szkó³ prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe, orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego w przypadku oddzia³ów integracyjnych. Rekrutacjê przeprowadza siê: 1. W okresie od 22 czerwca do 26 czerwca br. godz kandydaci sk³adaj¹ œwiadectwa ukoñczenia gimnazjum oraz kopie zaœwiadczenia o szczegó³owych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki poœwiadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukoñczy³. Na ka dej stronie kopii nale y umieœciæ adnotacjê: Stwierdzam za zgodnoœæ z orygina³em datê, pieczêæ urzêdow¹ szko³y oraz imienn¹ dyrektora lub osoby upowa nionej. 2. Od 26 czerwca godz do 28 czerwca br. godz szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne przeprowadz¹ rekrutacjê zgodnie zprocedurami czerwca 2007r. o godz szkolne komisje rekrutacyjno kwalifikacyjne og³aszaj¹ listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjêcia do pierwszej klasy i listy kandydatów niezakwalifikowanych. 4. W okresie od 29 czerwca do 04 lipca br. godz kandydaci zakwalifikowani do przyjêcia do szko³y potwierdzaj¹ wolê podjêcia nauki w danej szkole poprzez z³o enie oœwiadczenia oraz orygina³u œwiadectwa zaœwiadczenia o szczegó³owych wynikach egzaminu gimnazjalnego lipca br. o godz szkolne komisje rekrutacyjno kwalifikacyjne og³aszaj¹ listy kandydatów przyjêtych do szko³y, którzy potwierdzili wolê nauki w danej szkole i z³o yli wymagane dokumenty /wymienione w pkt.4) /. 6. Do 06 lipca br. kandydaci niezakwalifikowani do przyjêcia w wybranych szko³ach sk³adaj¹ dokumenty do szkó³, które nie dokona³y naboru lipca br. o godz komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne og³aszaj¹ wyniki rekrutacji uzupe³niaj¹cej. 8. W okresie od 11 lipca do 13 lipca br. godz kandydaci zakwalifikowani do przyjêcia do szko³y potwierdzaj¹ wolê podjêcia nauki w danej szkole poprzez z³o enie oœwiadczenia oraz orygina³u œwiadectwa i zaœwiadczenia o szczegó³owych wynikach egzaminu gimnazjalnego lipca br. o godz szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne og³aszaj¹ listy kandydatów przyjêtych do klasy pierwszej na rok szkolny 2007/ W przypadku wolnych miejsc w szkole w okresie od 20 sierpnia do 24 sierpnia br. szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne przeprowadzaj¹ dodatkow¹ rekrutacjê. Rekrutacja do szkó³ ponadgimnazjalnych odbywa siê na podstawie: 1. przeliczonych na punkty ocen z okreœlonych przedmiotów, 2. punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego w czêœci humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej, 3. innych, dodatkowych kryteriów ustalonych przez szkoln¹ komisjê rekrutacyjno - kwalifikacyjn¹. 4. Szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ustalaj¹ trzy przedmioty, z których ocena koñcowa bêdzie przeliczana na punkty. Kandydat do szko³y ponadgimnazjalnej mo e otrzymaæ maksymalnie 200 punktów. Na pulê 200 punktów sk³adaj¹ siê: 50 punktów za egzamin z czêœci humanistycznej, 4 5

4 50 punktów za egzamin z czêœci matematyczno-przyrodniczej, 100 punktów w proporcji 80/20 przyznaje szkolna komisja rekrutacyjno- -kwalifikacyjna za wyniki uzyskane na œwiadectwie ukoñczenia gimnazjum i inne osi¹gniêcia ucznia. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przyznaje kandydatowi maksymalnie do 80 punktów za oceny z jêzyka polskiego oraz trzech przedmiotów przez ni¹ w zale noœci od zawodu lub profilu kszta³cenia spoœród przedmiotów ujêtych w ramowym planie nauczania zgodnie z zasad¹: celuj¹cy - 20 punktów, bardzo dobry - 16 punktów, dobry - 12 punktów, dostateczny - 8 punktów. Kolejne 20 punktów kandydat otrzymuje za kryteria ustalone przez szkoln¹ komisjê rekrutacyjno-kwalifikuj¹c¹ (mo na tu miêdzy innymi przyznaæ punkty za ukoñczenie gimnazjum z wyró nieniem, osi¹gniêcia w konkursach organizowanych przez kuratora oœwiaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim oraz za osi¹gniêcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym) / 8, ust. 8 rozporz¹dzenia MENiS z 20 lutego 2004 r./. Laureaci i finaliœci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasiêgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w ca³oœci lub poszerza treœci podstawy programowej z co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani s¹ do wybranej szko³y ponadgimnazjalnej, niezale nie od kryteriów ustalonych przez szko³ê / 8, ust.8 rozporz¹dzenia MENiS z 20 lutego 2004 r./ Wykaz konkursów przedmiotowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2007/2008 uprawniaj¹cych laureata do wyboru szko³y: Absolwenci gimnazjów, ubiegaj¹cych siê o status m³odocianego pracownika, przyjmowani s¹ do szkó³ zasadniczych na podstawie umowy o praktycznej nauce zawodu, niezale nie od wyniku egzaminu gimnazjalnego. ZASADY REKRUTACJI DOSZKÓ UZUPE NIAJ CYCH I POLICEALNYCH Kandydaci do uzupe³niaj¹cych liceów ogólnokszta³c¹cych dla m³odzie y i techników uzupe³niaj¹cych dla m³odzie y: do 08 czerwca 2007 r. sk³adanie podañ w wybranej przez kandydata szkole, w przypadku technikum tak e zaœwiadczeñ lekarskich od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazañ do kszta³cenia w zawodzie, do 26 czerwca 2007 r. sk³adanie œwiadectw ukoñczenia zasadniczej szko³y zawodowej, od 10 lipca do 11 lipca br. terminy przeprowadzania egzaminów pisemnych z dwóch przedmiotów ustalonych przez rade pedagogiczn¹ lub rozmowê kwalifikacyjn¹ / je eli szko³a takowe egzaminy przeprowadza/, og³oszenie wyników o rekrutacji 13 lipca 2007r. o godz , dodatkowa rekrutacja do szkó³ w okresie od 27 sierpnia do 31 sierpnia br. Kandydaci do szkó³ policealnych dla doros³ych: sk³adanie dokumentów do 30 sierpnia 2007 r. rekrutacja do szkó³ na semestr pierwszy do 31 sierpnia 2007 r. - Konkurs z Jêzyka Polskiego z Elementami Wiedzy o Sztuce, - Konkurs Matematyczny, - Konkurs Fizyczny z Elementami Astronomii, - Konkurs Chemiczny, - Konkurs Biologiczny, - Konkurs Historyczny z Elementami Wiedzy o Spo³eczeñstwie, - Konkurs Geograficzny. 6 7

5 I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Ksiê nej El biety w Szczecinku I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Ksiê nej El biety Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych Szczecinek, ul. Ks. El biety 1, tel/fax: (094) e.mail: Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Szczecinku ma bardzo d³ug¹ i piêkn¹ tradycjê, której pozazdroœciæ mo e wiele znakomitych szkó³, zarówno na Pomorzu Zachodnim, jak i w ca³ej Polsce. Tradycje szko³y siêgaj¹ 360 lat. Ju na pocz¹tku XVII wieku szczecineccy mieszczanie czynili starania u Ksiêcia Filipa II, aby na terenie miasta powsta³o gimnazjum. Zosta³y one uwieñczone sukcesem dziêki Ksiê nej Jadwidze Brunszwickiej, wdowie po Ksiêciu Ulryku. To w³aœnie ona 15 paÿdziernika 1640 roku ufundowa³a jedno z pierwszych na Pomorzu Zachodnim gimnazjów, którego bogatej tradycji szko³a jest spadkobierc¹. Oferta edukacyjna I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Ksiê nej El biety w Szczecinku W roku szkolnym 2007/2008 placówka oferuje naukê w nastêpuj¹cych typach szkó³: I LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE IM. KSIÊ NEJ EL BIETY 3 letnie klasa politechniczna - z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki; klasa jêzykowo-humanistyczna - z rozszerzonym programem jêzyka angielskiego, (kontynuacja) lub jêzyka niemieckiego (kontynuacja), jêzyka polskiego i historii; klasa humanistyczno-prawna - z rozszerzonym programem jêzyka polskiego, historii, WOS i ³aciny; 2 klasy medyczne - z rozszerzonym programem biologii, chemii i fizyki; klasa matematyczno-informatyczna - z rozszerzonym programem matematyki, informatyki i geografii. LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE DLA DOROS YCH Na podbudowie szko³y podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szko³y zawodowej. Nasza oferta przeznaczona jest równie dla osób doros³ych, które mog¹ kontynuowaæ naukê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym dla Doros³ych na podbudowie gimnazjum ( klasa humanistyczna i klasa multimedialna). szko³y zawodowej. I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Ksiê nej El biety zapewnia swoim uczniom i s³uchaczom: zdobycie wiedzy przygotowuj¹cej do podjêcia studiów wy szych; mo liwoœæ rozwijania w³asnych zainteresowañ we wszelkiego rodzaju zajêciach pozalekcyjnych tj: - matematyczne, ekologiczne Eureka, PCK, teatralne, historyczne, dziennikarskie, - chór szkolny Ostinato, SKS. efektywn¹ naukê jêzyków obcych w grupach o okreœlonym stopniu zainteresowania: - jêzyk angielski, - jêzyk francuski, - jêzyk niemiecki, - jêzyk rosyjski, - jêzyk w³oski, - ³acina. dostêp do nowoczesnych technik informacyjnych w pracowniach wyposa onych w komputery z oprogramowaniem edukacyjnym, internet i œrodki audiowizualne; kadrê pedagogiczn¹ o wysokich kwalifikacjach; atrakcje o charakterze kulturalnym. klasa humanistyczno-dziennikarska - z rozszerzonym programem jêzyka polskiego, historii, podstaw dziennikarstwa; 8 9

6 Zespó³ Szkó³ Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku II Liceum Ogólnokszta³c¹ce I Liceum Profilowane I Technikum Zawodowe Szko³a Policealna Szczecinek, ul. Szczeciñska 47a tel. (094) , fax (094) e.mail: Zespó³ Szkó³ Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku rozpocz¹³ dzia³alnoœæ 1 grudnia 1945 roku jako Pañstwowe Liceum Spó³dzielcze. W latach placówka funkcjonowa³a jako szko³a resortowa. Od kwietnia 1975 roku szko³a zlokalizowana jest w nowych obiektach przy ulicy Szczeciñskiej 47.Podczas uroczystego otwarcia nowo wybudowanej szkole nadano imiê Komisji Edukacji Narodowej i wrêczono sztandar. Od roku 1990 jest publiczn¹ placówk¹ Ministerstwa Edukacji Narodowej. Aktualnie w sk³ad Zespo³u Szkó³ Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej wchodz¹: Liceum Ogólnokszta³c¹ce, Liceum Profilowa miesi¹cu grudniu 2005 roku szko³a obchodzi³a Jubileusz 60 lecia. Oferta edukacyjna Zespo³u Szkó³ nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku W roku szkolnym 2007/2008 placówka oferuje naukê w nastêpuj¹cych typach szkó³: II LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE 3 letnie z rozszerzonym jêzykiem polskim, historia i wiedza o spo³eczeñstwie, z rozszerzonym jêzykiem angielskim, z rozszerzonym jêzykiem niemieckim, z rozszerzon¹ matematyk¹ i informatyk¹, z rozszerzonymi przedmiotami przyrodniczymi (biologia, chemia, fizyka). LICEUM PROFILOWANE 3 letnie profil: zarz¹dzanie informacj¹, profil: ekonomiczno administracyjny. TECHNIKUM ZAWODOWE 4 letnie zawód: technik ekonomista, zawód: technik handlowiec. SZKO A POLICEALNA zawód: technik informatyk, zawód: technik rachunkowoœci, zawód: technik ekonomista. Zespó³ Szkó³ nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku zapewnia swoim uczniom i s³uchaczom: doskona³¹ bazê dydaktyczn¹ oraz nowoczesne metody kszta³cenia z wykorzystaniem technologii informacyjnej w licznych pracowniach komputerowych; rzetelne przygotowanie do egzaminów i podjêcia studiów wy szych; mo liwoœæ rozwijania w³asnych zainteresowañ przedmiotowych i sportowych; kadrê pedagogiczn¹ o wysokich kwalifikacjach; efektyw n¹ naukê jêzyków obcych: - jêzyk angielski - jêzyk niemiecki - jêzyk francuski - jêzyk r osyjski; warunki rozwoju edukacji europejskiej i pracê w Klubie M³odego Europejczyka; uczestnictwo w olimpiadach i konkursach przedmiotowych; mo liwoœæ korzystania z kawiarenki internetowej i bazy sportowo rekreacyjnej; internat i sto³ówkê, udzia³ w wymianie m³odzie y z partnersk¹ szko³¹ w Oldenburgu ( Niemcy)

7 Zespó³ Szkó³ Nr 2 im. Ksiêcia Warcis³awa IV w Szczecinku Technikum Zawodowe Zasadnicza Szko³a Zawodowa Technikum Uzupe³niaj¹ce Technikum dla Doros³ych Szko³a Policealna Szczecinek, ul. 1 Maja 22 tel. (094) , fax. (094) e.mail: Zespó³ Szkó³ Nr 2 im. Ksiêcia Warcis³awa IV to jedna ze starszych placówek oœwiatowych, jakie dzia³aj¹ na terenie naszego powiatu. Jej pocz¹tki siêgaj¹ roku 1966, kiedy to przy Liceum Pedagogicznym powsta³o Technikum Budowlane oraz Zasadnicza Szko³a Zawodowa, w której ju wówczas kszta³cono w zawodach: kucharz i sprzedawca. Od 1 wrzeœnia 1992 do 31 sierpnia 2002 roku placówka funkcjonowa³a jako Zespó³ Szkó³ Zawodowych. Oferta edukacyjna Zespo³u Szkó³ nr 2 im. Ksiêcia Warcis³awa IV w Szczecinku. W roku szkolnym 2007/2008 placówka oferuje naukê w nastêpuj¹cych typach szkó³: DLA GIMNAZJALISTÓW TECHNIKUM ZAWODOWE 4 letnie technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik organizacji us³ug gastronomicznych, technik kucharz, technik kelner, technik logistyk, technik us³ug pocztowych i telekomunikacyjnych. ZASADNICZA SZKO A ZAWODOWA 2 letnia sprzedawca, kucharz ma³ej gastronomii z oddzia³ami integracyjnymi. ZASADNICZA SZKO A ZAWODOWA 3 letnia z klasami integracyjnymi piekarz, cukiernik, oddzia³y wielozawodowe (fryzjer, stolarz, mechanik oraz pozosta³e zawody z cyklu 3 letniego). Oddzia³y integracyjne funkcjonuj¹ w oparciu o orzeczenie o niepe³nosprawnoœci w stopniu lekkim. DLA ABSOLWENTÓW ZASADNICZEJ SZKO Y ZAWODOWEJ TECHNIKUM UZUPE NIAJACE 3 letnie technik handlowiec, technik kucharz, technik kelner. DLA ABSOLWENTÓW SZKO Y ŒREDNIEJ SZKO A POLICEALNA 1 rok nauki opiekunka œrodowiskowa, 2 lata nauki: dietetyk, technik obs³ugi ruchu turystycznego, opiekun osoby niepe³nosprawnej, technik organizacji reklamy. Zespó³ Szkó³ nr 2 im. Ksiêcia Warcis³awa IV w Szczecinku zapewnia swoim uczniom i s³uchaczom: zdobycie wiedzy przygotowuj¹cej do podjêcia studiów wy szych; mo liwoœæ rozwijania w³asnych zainteresowañ we wszelkiego rodzaju zajêciach pozalekcyjnych w nastêpuj¹cych ko³ach: Ko³o Ma³ych Form Teatralnych, UKS Vigor, Klub Europejski, Eko Europa, Kó³ko Gastronomiczne, 69 Dru yna Wêdrownicza ZHP Kobra ; kadrê pedagogiczn¹ o wysokich kwalifikacjach; dostêp do nowoczesnych technik informacyjnych w pracowniach wyposa onych w komputery z oprogramowaniem edukacyjnym, internet i œrodki audiowizualnego przekazu; efektywn¹ naukê jêzyków obcych: jêzyk angielski, jêzyk niemiecki, jêzyk francuski, jêzyk rosyjski, doskonale przygotowana baza specjalistyczna (pracownie gastronomiczn¹, mikrobiologiczn¹, chemiczn¹ i inne); znakomit¹ bazê sportow¹: pe³nowymiarow¹ salê gimnastyczn¹, si³ownie, szatnie z natryskami, saunê, internat; praktyki zawodowe w renomowanych hotelach w Niemczech i Polsce

8 Zespó³ Szkó³ Nr 3 w Szczecinku Technikum Zawodowe Nr 3 Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 3 III Liceum Profilowane Szczecinek, ul. Artyleryjska 9, tel./fax: e.mail: Zespó³ Szkó³ Nr 3 powsta³ na bazie Zespo³u Szkó³ Budowlanych. W okresie czterdziestu lat swojego istnienia szko³a wnios³a du y wk³ad w rozwój miasta i regionu przygotowuj¹c do pracy w budownictwie wykwalifikowane kadry. Aktualnie szko³a kszta³ci w zawodach i specjalnoœciach na miarê potrzeb wspó³czesnego rynku pracy. Bogata baza szkolna, wysoko wykwalifikowana kadra, nowoczesne metody i formy pracy dydaktyczno-wychowawczej pozwalaj¹ uczniom zdobywaæ rzetelna wiedzê i umiejêtnoœci oraz wspieraj¹ ich wszechstronny rozwój. Oferta edukacyjna Zespo³u Szkó³ nr 3 w Szczecinku W roku szkolnym 2007/2008 placówka proponuje naukê w nastêpuj¹cych typach szkó³: TECHNIKUM ZAWODOWE NR 3 4 letnie technik budownictwa specjalizacje: - nowoczesne technologie, - kosztorysowanie i normowanie, - projektowanie architektoniczne. technik drogownictwa specjalizacje: - autostrady - administrowanie drogami, - utrzymanie dróg i drogowych budowli in ynierskich w stanach kryzysowych. technik architektury krajobrazu. ZASADNICZA SZKO A ZAWODOWA 2 letnia zawód malarz - tapeciarz zawód betoniarz - zbrojarz, ZASADNICZA SZKO A ZAWODOWA 3 letnia zawód murarz. III LICEUM PROFILOWANE 3 letnie Profil: Kszta³towanie œrodowiska Program obejmuje zdobywanie umiejêtnoœci z zakresu projektowania, zagospodarowania terenu z uwzglêdnieniem naturalnego œrodowiska cz³owieka, projektowania architektonicznego z elementami projektowania krajobrazu i wnêtrz. Zespó³ Szkó³ Nr 3 w Szczecinku zapewnia swoim uczniom i s³uchaczom: mo liwoœæ bezpoœrednich kontaktów z przedstawicielami renomowanych firm budowlanych, mo liwoœæ zdobycia certyfikatów firm budowlanych, wyjazdy szkoleniowe na imprezy targowe, listy referencyjne od pracodawców dla wyró niaj¹cych siê w praktycznej nauce zawodu zdobycie wiedzy niezbêdnej do podjêcia studiów wy szych, efektywn¹ naukê jêzyków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego, profesjonalne wykszta³cenie przygotowuj¹ce do pracy i dzia³ania w realiach dzisiejszego rynku pracy, mo liwoœæ rozwijania w³asnych zainteresowañ we wszelkiego rodzaju zajêciach pozalekcyjnych ( ko³a zainteresowañ, zajêcia sportowe w wielu dyscyplinach, wolontariat), wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹,bazê sportowo - rekreacyjn¹, dobrze wyposa on¹ bazê dydaktyczn¹, i sportowo - rekreacyjn¹

9 Zespó³ Szkó³ Nr 5 w Szczecinku Szko³a z klas¹ TECHNIKUM ZAWODOWE 4 letnie IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Oddzia³ami Integracyjnymi IV Liceum Profilowane Technikum Zawodowe Nr 4 Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr Szczecinek, ul. Koszaliñska 81 tel. (094) , , fax Pocz¹tki szko³y siêgaj¹ roku To w³aœnie wówczas powo³ano do istnienia Publiczn¹ Œredni¹ Szko³ê Zawodow¹ Dokszta³caj¹c¹, której siedziba mieœci³a siê przy ulicy Szkolnej. Po kilkuletniej przerwie w funkcjonowaniu placówkê reaktywowano j¹ jako Szko³ê Rzemios³ Budowlanych. W 1964 roku szko³a otrzyma³a nowe obiekty na ulicy Koszaliñskiej, w których mieœci siê do dzisiaj. Przez wiele lat funkcjonowa³a jako Zespó³ Szkó³ Mechanicznych, a póÿniej jako Centrum Kszta³cenia Ustawicznego Zespó³ Szkó³ Mechanicznych. Z dniem 1 wrzeœnia 2003 roku przekszta³cona w Zespó³ Szkó³ Nr 5 i rozszerza swoj¹ ofertê edukacyjn¹ o klasy liceum ogólnokszta³c¹cego. Zespó³ Szkó³ Nr 5 to szko³a z bogatymi tradycjami i charakterem jedna z najlepszych szkó³ technicznych na terenie naszego powiatu. Oferta edukacyjna Zespo³u Szkó³ Nr 5 w Szczecinku W roku szkolnym 2007/2008 placówka oferuje naukê w nastêpuj¹cych typach szkó³: LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE z Oddzia³ami Integracyjnymi z rozszerzonym programem jêzyka polskiego, historii i jêzyka niemieckiego (orientuj¹cy na dziennikarstwo); z rozszerzonym programem matematyki i informatyki; LICEUM PROFILOWANE 3 letnie profil socjalny. technik mechanik; technik elektronik. ZASADNICZA SZKO A ZAWODOWA 3 letnia mechanik pojazdów samochodowych; monter mechatronik; blacharz samochodowy. Zespó³ Szkó³ Nr 5 zapewnia swoim uczniom i s³uchaczom: rzetelne przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych i egzaminów z nauki zawodu; mo liwoœæ rozwoju zainteresowañ przez udzia³ w zajêciach pozalekcyjnych i ko³ach zainteresowañ; dostêp do technik informacyjnych w pracowniach wyposa onych w komputery z oprogramowaniem edukacyjnym, internet i œrodki audiowizualne; efektywn¹ naukê jêzyków obcych w pracowniach wyposa onych w nowoczesne pomoce technodydaktyczne: - jêzyk niemiecki; - jêzyk angielski; kadrê pedagogiczn¹ o wysokich kwalifikacjach; mo liwoœæ odbywania zajêæ praktycznych i praktyk zawodowych w Warsztatach Szkolnych i wspó³pracuj¹cych ze szko³¹ zak³adach pracy; mo liwoœæ kontynuacji nauki po ukoñczeniu zasadniczej szko³y zawodowej w liceum uzupe³niaj¹cym oraz po ukoñczeniu liceum profilowanego w szkole policealnej; mo liwoœæ zakwaterowania w internacie szkolnym zapewniaj¹cym doskona³e warunki ( pokoje 2 i 3 osobowe ) 16 17

10 Zespó³ Szkó³ im. Stanis³awa Staszica w Œwi¹tkach Liceum Profilowane Technikum Zawodowe Œwi¹tki, Szczecinek, tel/fax (094) Zespó³ Szkó³ im. Stanis³awa Staszica w Œwi¹tkach - popularny Rolniczak to jedna z najstarszych placówek oœwiatowych dzia³aj¹cych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Szko³a z bogatymi tradycjami, nieodmiennie kojarz¹ca siê z naszym regionem. Powsta³a w 1946 roku jako Pañstwowe Gimnazjum Rolnicze. Trzy lata póÿniej rozszerzaj¹c edukacyjn¹ ofertê placówki powo³ano do istnienia czteroletnie Pañstwowe Liceum Rolniczo Administracyjne oraz Pañstwowe Liceum Hodowlane (1950 r.). Dat¹ szczególn¹ w historii szko³y by³ bez w¹tpienia rok To w³aœnie wówczas z okazji XX lecia edukacyjnej dzia³alnoœci placówki nadano jej imiê Stanis³awa Staszica, które nosi do dziœ. Ponowna zmiana struktury organizacyjnej szko³y nast¹pi³a z chwil¹ przekszta³cenia jej w Zespó³ Szkó³ Rolniczych w 1976 roku. Pod t¹ nazw¹ placówka funkcjonowa³a do 2001 roku, w którym zmieniono j¹ na Zespó³ Szkó³ Agroekonomicznych. W tym samym roku na bazie szko³y utworzono filiê Akademii Rolniczej w Szczecinie. Oferta edukacyjna Zespo³u Szkó³ im. Stanis³awa Staszica w Œwi¹tkach W roku szkolnym 2007/2008 placówka oferuje naukê w nastêpuj¹cych typach szkó³: LICEUM PROFILOWANE 3 letnie technik ywienia i gospodarstwa domowego, technik agrobiznesu, technik weterynarii. Zespó³ Szkó³ im. Stanis³awa Staszica w Œwi¹tkach zapewnia swoim uczniom: doskona³¹ bazê dydaktyczn¹; zdobycie wiedzy przygotowuj¹cej do podjêcia studiów wy szych; mo liwoœæ korzystania z pracowni WGD; kadrê pedagogiczn¹ o wysokich kwalifikacjach; mo liwoœæ rozwijania zainteresowañ we wszelkiego rodzaju zajêciach pozalekcyjnych i ko³ach: Klub Europejski, Zespó³ Pieœni i Tañca any 66 ; efektywn¹ naukê jêzyków obcych: - jêzyk angielski, - jêzyk niemiecki, - jêzyk francuski, - jêzyk rosyjski; dobr¹ bazê rekreacyjno sportow¹ w tym: pe³nowymiarowe boisko pi³karski e, si³own iê; schronisko m³odzie owe; Centrum Edukacji Ekologicznej; Szkolny Oœrodek Kariery Zawodowej. profil: kszta³towanie œrodowiska, profil: leœnictwo i technologia drewna. TECHNIKUM ZAWODOWE 4 letnie zawód: technik ogrodnik, technik ochrony œrodowiska, technik rolnik, 18 19

11 Zespó³ Szkó³ im. Oskara Langego w Bia³ym Borze - Szko³a z Klas¹ Liceum Ogólnokszta³c¹ce Technikum Zawodowe Bia³y Bór, ul. BrzeŸnicka 10 Tel/fax (094) , e- mail:zserbial.poczta.onet.pl, Zespó³ Szkó³ im. Oskara Langego w Bia³ym Borze to szko³a z 50-letnim znacz¹cym dorobkiem. Jej mury opuœci³o ponad 3400 absolwentów. Aktualnie w sk³ad zespo³u wchodz¹: technika zawodowe i licea ogólnokszta³c¹ce. Przez ca³y czas swojego istnienia szko³¹ by³a i jest mocno zwi¹zana z lokalnym œrodowiskiem. Za prace dydaktyczn¹ i opiekuñczo-wychowawcz¹ szko³ê wyró niono: certyfikatami Szko³y z klas¹ oraz Szko³y przyjaznej uczniom. Dzia³alnoœæ szko³y, jej dorobek i osi¹gniêcia znalaz³y uznanie w³adz oœwiatowych, politycznych i samorz¹dowych, o czym œwiadcz¹ dyplomy, wyró nienia, odznaczenia i medale nadane szkole oraz nauczycielom. Zespó³ Szkó³ ma bardzo d³ug¹ i piêkn¹ tradycjê, której mo e pozazdroœciæ wiele znakomitych szkó³ zarówno na Pomorzu, jak i w ca³ej Polsce. Oferta edukacyjna Zespo³u Szkó³ im. Oskara Langego w Bia³ym Borze W roku szkolnym 2007/2008 placówka oferuje naukê w nastêpuj¹cych typach szkó³: LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE 3 letnie z rozszerzonym programem jêzyka angielskiego i niemieckiego, z rozszerzonym programem jêzyka angielskiego i informatyki. TECHNIKUM ZAWODOWE 4 letnie POLICEALN SZKO Ê DLA DOROS YCH zawód: technik rolnik. Zespó³ Szkó³ im. Oskara Langego zapewnia swoim uczniom: doskona³¹ bazê dydaktyczn¹; nowoczesne klasopracownie, internet; rzetelne przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych i wstêpnych na studia; kadrê pedagogiczn¹ o wysokich kwalifikacjach; efektywn¹ naukê jêzyków obcych: jêzyk angielski; jêzyk niemiecki; mo liwoœæ rozwijania w³asnych zainteresowañ we wszelkiego rodzaju zajêciach pozalekcyjnych i ko³ach zainteresowañ; mo liwoœæ dostêpu do internetu w czytelni szkolnej biblioteki i kawiarence internetowej; internat i sto³ówkê oraz bazê sportowo rekreacyjn¹; mo liwoœæ odbywania praktyk zawodowych w Niemczech, Francji i Holandii; atrakcje o charakterze kulturalnym, wycieczki dydaktyczne i krajoznawcze; wymianê miêdzynarodow¹ m³odzie y ze szko³ami w Niemczech; mo liwoœæ jazdy konnej w obiekcie Stadniny Ogierów w Bia³ym Borze; szkolenia i wyjazdy na imprezy targowe; udzia³ w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. zawód: technik ekonomista o specjalnoœci : rachunkowoœæ i finanse, technik ekonomista o specjalnoœci : zarz¹dzanie ma³ymi i œrednimi przedsiêbiorstwami, technik ochrony œrodowiska, technik hodowli koni 2 oddzia³y, technik handlowiec, technik agrobiznesu

12 Specjalny Oœrodek Szkolno Wychowawczy w Œwi¹tkach Szczecinek, tel./fax: (094) e Szko³a podstawowa dla uczniów g³êboko, znacznie, umiarkowanie i lekko upoœledzonych, Gimnazjum dla uczniów lekko upoœledzonych, Gimnazjum dla uczniów g³êbiej upoœledzonych Internat dla uczniów umiarkowanie i lekko upoœledzonych, 3 letnia Szko³a Przysposabiaj¹ca do pracy dla uczniów umiarkowanie i znacznie upoœledzonych. Krótka historia oœrodka Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy zosta³ otwarty w roku 1970 dla uczniów niepe³nosprawnych intelektualnie. W 35 - letnim okresie istnienia wpisa³ siê trwale na mapie oœwiatowej Powiatu Szczecineckiego. Oœrodek jako placówka edukacyjno - wychowawcza i opiekuñczo - rewalidacyjna umo liwia kszta³cenie dzieciom i m³odzie y - niepe³nosprawnym intelektualnie na poziomie g³êbokim, znacznym, umiarkowanym i lekkim, na czterech etapach edukacyjnych: I - III, IV - VI, I - III - gimnazjum, i I - III - szko³y ponadgimnazjlnej. Szko³y posiadaj¹ dobrze wyposa on¹ bazê dydaktyczn¹ permanentnie wzbogacana, pracownie specjalistyczne, dobre warunki lokalowe oraz wysoko kwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹. Pracê szkó³ wspomaga internat z mo liwoœci¹ zakwaterowania 120 wychowanków z terenu powiatu szczecineckiego i powiatów oœciennych. Oferta edukacyjno - terapeutyczna, rewalidacyjno wychowawcza i opiekuñcza oœrodka: SZKO A PODSTAWOWA SPECJALNA PROWADZI ZAJECIA: w oddzia³ach rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i m³odzie y g³êboko upoœledzonej w wieku od 7 25 lat, w zespo³ach edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów znacznie i umiarkowanie upoœledzonych w wieku od 7 16 lat, w klasach specjalnych dla uczniów lekko upoœledzonych w wieku od 7 16 lat. GIMNAZJUM Nr 1 przyjmuje uczniów upoœledzonych w stopniu lekkim po ukoñczeniu szko³y podstawowej, kszta³cenie jest prowadzone nie d³u ej ni do ukoñczenia przez ucznia 21 roku ycia. GIMNAZJUM Nr 2 przyjmuje uczniów umiarkowanie i znacznie upoœledzonych po ukoñczeniu szko³y podstawowej, kszta³cenie jest prowadzone nie d³u ej ni do ukoñczenia przez ucznia 21 roku ycia SZKO A PRZYSPOSABIAJ CA DO PRACY 3 letnia Szko³a Przysposabiaj¹ca Do Pracy szko³a przysposabiaj¹c¹ do pracy dla uczniów umiarkowanie i znacznie upoœledzonych, którzy ukoñczyli gimnazjum, kszta³cenie jest prowadzone nie d³u ej ni do ukoñczenia przez ucznia 24 roku ycia. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Szczecinku ul. Wiatraczna 1, Szczecinek tel./fax: (094) , e- mail: Poradnia czynna : wtorek, œroda, czwartek, pi¹tek w godzinach: poniedzia³ek w godzinach: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczecinku to placówka, której celem jest pomoc w zakresie wspomagania rozwoju i efektywnoœci uczenia siê dzieci i m³odzie y oraz wsparcie rodziców i nauczycieli w rozwi¹zywaniu problemów dydaktyczno - wychowawczych. Placówka prowadzi oprócz diagnozy terapiê, w formie zajêæ indywidualnych jak i grupowych - metodami aktywnymi oraz realizuje programy profilaktyczne. Kadrê stanowi¹: psycholodzy i pedagodzy, logopedzi oraz doradca zawodowy. Pracownicy Poradni, to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, du ym doœwiadczeniu i zaanga owaniu w to co robi¹. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna zajmuje siê: diagnoz¹ odchyleñ i zaburzeñ rozwojowych dzieci i m³odzie y, terapi¹ psychologiczn¹, pedagogiczn¹ i logopedyczn¹, profilaktyk¹ zgodnie z zapotrzebowaniem œrodowiska, doradztwem w zakresie rozwi¹zywania problemów wychowawczych i szkolnych, opiniowaniem w sprawach dostosowania wymagañ edukacyjnych, orzekaniem i kwalifikowaniem dzieci i m³odzie y do kszta³cenia specjalnego, badaniami przesiewowymi s³uchu i mowy. Poradnia prowadzi równie terenowe punkty konsultacyjne w gminach: Borne Sulinowo, Grzmi¹ca, Barwice i Bia³y Bór. Nowoœæ! Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, jako jedyna placówka w powiecie prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zajêciami objête s¹ dzieci od momentu wykrycia niepe³nosprawnoœci do rozpoczêcia nauki w szkole. Dzia³ania poradni otwarte s¹ na potrzeby dziecka, rodziny i szko³y, profesjonaln¹ pomoc w rozwi¹zywaniu yciowych problemów. Gwarantowana jest dyskrecja i yczliwoœæ

13 Dalbet Sp.zo.o SZCZECINEK ul. Armii Krajowej 78 tel.(094) , tel./fax (094) Sp. z o.o. Szczecinek STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU Wychodz¹c naprzeciw zapotrzebowaniom na rynku pracy, a w tym maj¹c mo liwoœæ zatrudnienia oko³o 50 osób w specjalizacjach: - murarz - tynkarz - technolog robót wykoñczeniowych - betoniarz - zbrojarz - cieœla, monter elementów szalunków wyra amy wolê nawi¹zania œcis³ej wspó³pracy z szko³¹ o profilu budowlanym znajduj¹c¹ siê na terenie miasta Szczecinka. Jednoczeœnie informujemy, e posiadamy mo liwoœci zabezpieczenia praktyk dla znacznej iloœci uczniów. ¹czymy pozdrowienia. 24

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu Monografia Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyœlu Przemyœl 2008 Zespó³ redakcyjny: Ewa Szczepaniec Teresa B³a ko W Monografii wykorzystano materia³y z biuletynu

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji Akademia Morska w Szczecinie Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014 Wydzia³ Nawigacyjny Wydzia³ Mechaniczny Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

FOLDER WYSTAWCÓW. Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP Akademickie Biuro Karier. 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3

FOLDER WYSTAWCÓW. Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP Akademickie Biuro Karier. 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3 Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP i j c a k u d E i FOLDER WYSTAWCÓW 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3 www.pu.wsptwp.eu PATRONI I ORGANIZATORZY DNI PRACY I EDUKACJI WSP TWP w Warszawie Misj¹ Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI Prz e czytaj, j e œ l i sz ukasz p ra cy Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI P rz eczyt aj, jeœl i s z u kasz p r ac y Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI PORADNIK praca gdzie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie modu³owych programów szkoleñ opartych na metodologii MES

Tworzenie modu³owych programów szkoleñ opartych na metodologii MES Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Andrzej Brejnak Tworzenie modu³owych programów szkoleñ opartych na metodologii MES Warszawa 2004 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Rynku

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego YCZENIA ŒWI TECZNO NOWOROCZNE Nr 2 (11) Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia yczymy Pañstwu zdrowych i beztroskich dni œwi¹tecznych daj¹cych

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH Poradnik opracowany przez zespó³ w sk³adzie: Bogumi³a Baliñska

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie, www.sce.pl SPIS TREŒCI

Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie, www.sce.pl SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI Od Starosty Tarnowskiego... 3 S³owo Dyrektora... 4 Propozycje tematów szkoleniowych rad pedagogicznych... 5 Wydawnictwa Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie... 8 l Zeszyty Metodyczne...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Informacja o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym i dotującym jest Powiat Wodzisławski Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego Szanowni Pañstwo, Drodzy kandydaci na studia, Rozpoczynaj¹c nowy etap w swoim yciu, zadajecie sobie zapewne pytania: któr¹ Uczelniê wybraæ, która spe³ni Wasze wymagania i oczekiwania. Wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY Za³o ony w 1997 r. ISSN 1505-0246 B¹dŸ uroczy dla swoich wrogów nic ich bardziej nie z³oœci. Carl Orff Nr 50 (570) Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion 12 grudnia w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

ISO dla wrzesiñskiego szpitala

ISO dla wrzesiñskiego szpitala ISO dla wrzesiñskiego szpitala Szpital Powiatowy we Wrzeœni jako jeden z nielicznych w Wielkopolsce dosta³ certyfikat ISO 9001:2000. Wdro enie systemu u³atwi nie tylko zrozumienie potrzeb pacjentów, ale

Bardziej szczegółowo