STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU"

Transkrypt

1 Nowe kierunki kszta³cenia proponowane w roku szkolnym 2007/2008 Technika Zawodowe 4 letnie przygotowuj¹ce do zawodów: STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU technik weterynarii Zespó³ Szkó³ im. Stanis³awa Staszica w Œwi¹tkach zatrudnienie: - fermy hodowlane, - lecznice dla zwierz¹t, - jednostki kontroli i nadzoru sanitarno weterynaryjnego. technik us³ug pocztowych i telekomunikacyjnych Zespó³ Szkó³ Nr 2 im. Ksiêcia Warcis³awa IV w Szczecinku zatrudnienie: - urzêdy przewozu poczty, - centrale telegraficzne i telefoniczne, - jednostki zajmuj¹ce siê akwizycj¹ us³ug pocztowych. technik logistyk Zespó³ Szkó³ Nr 2 im. Ksiêcia Warcis³awa IV w Szczecinku zatrudnienie: - przedsiêbiorstwa przemys³owe, - przedsiêbiorstwa handlowe, us³ugowe i transportowo spedycyjne, - ró ne stanowiska w jednostkach samorz¹dów terytorialnych. technik hodowli koni Zespó³ Szkó³ im. Oskara Langego w Bia³ym Borze zatrudnienie: - gospodarstwa indywidualne hodowli koni, - oœrodki rekreacyjne organizuj¹ce turystyk¹ konn¹ i hipnoterapiê, - przedsiêbiorstwa handlowe. Zasadnicze Szko³y Zawodowe 3 letnie przygotowuj¹ce do zawodów: murarz Zespó³ Szkó³ Nr 3 w Szczecinku monter mechatronik Zespó³ Szkó³ Nr 5 POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY na rok szkolny 2007/2008

2 Droga M³odzie y, Szanowni Pañstwo! Informator, który bierzecie dziœ do rêki, opracowany zosta³ z myœl¹ o absolwentach gimnazjów, którzy zainteresowani s¹ kontynuowaniem nauki w podleg³ych naszemu starostwu placówkach oœwiatowych. Jesteœmy g³êboko przekonani, e przygotowana przez Wydzia³ Edukacji, Kultury i Sportu publikacja obejmuj¹ca w sposób ca³oœciowy ró norodne formy kszta³cenia u³atwi Wam podjêcie decyzji o wyborze szko³y. Prezentujemy równie dzia³alnoœæ Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, instytucji profesjonalnie zajmuj¹cej siê terapi¹ wszelkiego rodzaju problemów szkolnych, zaburzeñ emocjonalnych, diagnozowaniem przypadków dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Mamy tak e nadziejê, i informator spotka siê z zainteresowaniem wielu doros³ych, którzy pragn¹ uzupe³niaæ swoje wykszta³cenie w szko³ach zaocznych i wieczorowych. Nasza oferta skierowana jest równie do tej grupy zainteresowanych. ycz¹c wszystkim udanej lektury, wierzymy e niniejsza publikacja przynajmniej czêœciowo u³atwi dokonanie trafnego wyboru szko³y. Przysz³ym uczniom naszych placówek oœwiatowych ju teraz yczymy powodzenia i konsekwencji w d¹ eniu do wytyczonych sobie celów oraz spe³nienia marzeñ o przyjaznej szkole, która zapewni im dobre wykszta³cenie. Informator jest jedynie przewodnikiem po szko³ach i placówkach. Szczegó³owe informacje o wybranych ju szko³ach mo na uzyskaæ w ich sekretariatach, podczas organizowanych corocznie Dni Otwartych Drzwi do Szkó³ jak równie w folderach przygotowanych dla zainteresowanych przez poszczególne szko³y i placówki naszego powiatu. Przewodnicz¹ca Rady Powiatu Dorota Chrzanowska Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis 3

3 Zasady rekrutacji do szkó³ ponadgimnazjalnych Terminy sk³adania podañ: 1. Kandydaci do szkó³ ponadgimnazjalnych sk³adaj¹ podania kwestio nariusze w terminie od 07 maja do 04 czerwca 2007 r. we wszystkich szko³ach ponadgimnazjalnych. 2. W okresie od 11 czerwca - do 19 czerwca 2007 r. kandydaci mog¹ dokonaæ zmiany wyboru szko³y. Do podania kwestionariusza nale y do³¹czyæ: trzy aktualne fotografie ( podpisane na odwrocie), zaœwiadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do kszta³cenia w okreœlonym zawodzie w przypadku szkó³ prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe, orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego w przypadku oddzia³ów integracyjnych. Rekrutacjê przeprowadza siê: 1. W okresie od 22 czerwca do 26 czerwca br. godz kandydaci sk³adaj¹ œwiadectwa ukoñczenia gimnazjum oraz kopie zaœwiadczenia o szczegó³owych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki poœwiadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukoñczy³. Na ka dej stronie kopii nale y umieœciæ adnotacjê: Stwierdzam za zgodnoœæ z orygina³em datê, pieczêæ urzêdow¹ szko³y oraz imienn¹ dyrektora lub osoby upowa nionej. 2. Od 26 czerwca godz do 28 czerwca br. godz szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne przeprowadz¹ rekrutacjê zgodnie zprocedurami czerwca 2007r. o godz szkolne komisje rekrutacyjno kwalifikacyjne og³aszaj¹ listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjêcia do pierwszej klasy i listy kandydatów niezakwalifikowanych. 4. W okresie od 29 czerwca do 04 lipca br. godz kandydaci zakwalifikowani do przyjêcia do szko³y potwierdzaj¹ wolê podjêcia nauki w danej szkole poprzez z³o enie oœwiadczenia oraz orygina³u œwiadectwa zaœwiadczenia o szczegó³owych wynikach egzaminu gimnazjalnego lipca br. o godz szkolne komisje rekrutacyjno kwalifikacyjne og³aszaj¹ listy kandydatów przyjêtych do szko³y, którzy potwierdzili wolê nauki w danej szkole i z³o yli wymagane dokumenty /wymienione w pkt.4) /. 6. Do 06 lipca br. kandydaci niezakwalifikowani do przyjêcia w wybranych szko³ach sk³adaj¹ dokumenty do szkó³, które nie dokona³y naboru lipca br. o godz komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne og³aszaj¹ wyniki rekrutacji uzupe³niaj¹cej. 8. W okresie od 11 lipca do 13 lipca br. godz kandydaci zakwalifikowani do przyjêcia do szko³y potwierdzaj¹ wolê podjêcia nauki w danej szkole poprzez z³o enie oœwiadczenia oraz orygina³u œwiadectwa i zaœwiadczenia o szczegó³owych wynikach egzaminu gimnazjalnego lipca br. o godz szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne og³aszaj¹ listy kandydatów przyjêtych do klasy pierwszej na rok szkolny 2007/ W przypadku wolnych miejsc w szkole w okresie od 20 sierpnia do 24 sierpnia br. szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne przeprowadzaj¹ dodatkow¹ rekrutacjê. Rekrutacja do szkó³ ponadgimnazjalnych odbywa siê na podstawie: 1. przeliczonych na punkty ocen z okreœlonych przedmiotów, 2. punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego w czêœci humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej, 3. innych, dodatkowych kryteriów ustalonych przez szkoln¹ komisjê rekrutacyjno - kwalifikacyjn¹. 4. Szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ustalaj¹ trzy przedmioty, z których ocena koñcowa bêdzie przeliczana na punkty. Kandydat do szko³y ponadgimnazjalnej mo e otrzymaæ maksymalnie 200 punktów. Na pulê 200 punktów sk³adaj¹ siê: 50 punktów za egzamin z czêœci humanistycznej, 4 5

4 50 punktów za egzamin z czêœci matematyczno-przyrodniczej, 100 punktów w proporcji 80/20 przyznaje szkolna komisja rekrutacyjno- -kwalifikacyjna za wyniki uzyskane na œwiadectwie ukoñczenia gimnazjum i inne osi¹gniêcia ucznia. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przyznaje kandydatowi maksymalnie do 80 punktów za oceny z jêzyka polskiego oraz trzech przedmiotów przez ni¹ w zale noœci od zawodu lub profilu kszta³cenia spoœród przedmiotów ujêtych w ramowym planie nauczania zgodnie z zasad¹: celuj¹cy - 20 punktów, bardzo dobry - 16 punktów, dobry - 12 punktów, dostateczny - 8 punktów. Kolejne 20 punktów kandydat otrzymuje za kryteria ustalone przez szkoln¹ komisjê rekrutacyjno-kwalifikuj¹c¹ (mo na tu miêdzy innymi przyznaæ punkty za ukoñczenie gimnazjum z wyró nieniem, osi¹gniêcia w konkursach organizowanych przez kuratora oœwiaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim oraz za osi¹gniêcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym) / 8, ust. 8 rozporz¹dzenia MENiS z 20 lutego 2004 r./. Laureaci i finaliœci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasiêgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w ca³oœci lub poszerza treœci podstawy programowej z co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani s¹ do wybranej szko³y ponadgimnazjalnej, niezale nie od kryteriów ustalonych przez szko³ê / 8, ust.8 rozporz¹dzenia MENiS z 20 lutego 2004 r./ Wykaz konkursów przedmiotowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2007/2008 uprawniaj¹cych laureata do wyboru szko³y: Absolwenci gimnazjów, ubiegaj¹cych siê o status m³odocianego pracownika, przyjmowani s¹ do szkó³ zasadniczych na podstawie umowy o praktycznej nauce zawodu, niezale nie od wyniku egzaminu gimnazjalnego. ZASADY REKRUTACJI DOSZKÓ UZUPE NIAJ CYCH I POLICEALNYCH Kandydaci do uzupe³niaj¹cych liceów ogólnokszta³c¹cych dla m³odzie y i techników uzupe³niaj¹cych dla m³odzie y: do 08 czerwca 2007 r. sk³adanie podañ w wybranej przez kandydata szkole, w przypadku technikum tak e zaœwiadczeñ lekarskich od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazañ do kszta³cenia w zawodzie, do 26 czerwca 2007 r. sk³adanie œwiadectw ukoñczenia zasadniczej szko³y zawodowej, od 10 lipca do 11 lipca br. terminy przeprowadzania egzaminów pisemnych z dwóch przedmiotów ustalonych przez rade pedagogiczn¹ lub rozmowê kwalifikacyjn¹ / je eli szko³a takowe egzaminy przeprowadza/, og³oszenie wyników o rekrutacji 13 lipca 2007r. o godz , dodatkowa rekrutacja do szkó³ w okresie od 27 sierpnia do 31 sierpnia br. Kandydaci do szkó³ policealnych dla doros³ych: sk³adanie dokumentów do 30 sierpnia 2007 r. rekrutacja do szkó³ na semestr pierwszy do 31 sierpnia 2007 r. - Konkurs z Jêzyka Polskiego z Elementami Wiedzy o Sztuce, - Konkurs Matematyczny, - Konkurs Fizyczny z Elementami Astronomii, - Konkurs Chemiczny, - Konkurs Biologiczny, - Konkurs Historyczny z Elementami Wiedzy o Spo³eczeñstwie, - Konkurs Geograficzny. 6 7

5 I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Ksiê nej El biety w Szczecinku I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Ksiê nej El biety Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych Szczecinek, ul. Ks. El biety 1, tel/fax: (094) e.mail: Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Szczecinku ma bardzo d³ug¹ i piêkn¹ tradycjê, której pozazdroœciæ mo e wiele znakomitych szkó³, zarówno na Pomorzu Zachodnim, jak i w ca³ej Polsce. Tradycje szko³y siêgaj¹ 360 lat. Ju na pocz¹tku XVII wieku szczecineccy mieszczanie czynili starania u Ksiêcia Filipa II, aby na terenie miasta powsta³o gimnazjum. Zosta³y one uwieñczone sukcesem dziêki Ksiê nej Jadwidze Brunszwickiej, wdowie po Ksiêciu Ulryku. To w³aœnie ona 15 paÿdziernika 1640 roku ufundowa³a jedno z pierwszych na Pomorzu Zachodnim gimnazjów, którego bogatej tradycji szko³a jest spadkobierc¹. Oferta edukacyjna I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Ksiê nej El biety w Szczecinku W roku szkolnym 2007/2008 placówka oferuje naukê w nastêpuj¹cych typach szkó³: I LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE IM. KSIÊ NEJ EL BIETY 3 letnie klasa politechniczna - z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki; klasa jêzykowo-humanistyczna - z rozszerzonym programem jêzyka angielskiego, (kontynuacja) lub jêzyka niemieckiego (kontynuacja), jêzyka polskiego i historii; klasa humanistyczno-prawna - z rozszerzonym programem jêzyka polskiego, historii, WOS i ³aciny; 2 klasy medyczne - z rozszerzonym programem biologii, chemii i fizyki; klasa matematyczno-informatyczna - z rozszerzonym programem matematyki, informatyki i geografii. LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE DLA DOROS YCH Na podbudowie szko³y podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szko³y zawodowej. Nasza oferta przeznaczona jest równie dla osób doros³ych, które mog¹ kontynuowaæ naukê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym dla Doros³ych na podbudowie gimnazjum ( klasa humanistyczna i klasa multimedialna). szko³y zawodowej. I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Ksiê nej El biety zapewnia swoim uczniom i s³uchaczom: zdobycie wiedzy przygotowuj¹cej do podjêcia studiów wy szych; mo liwoœæ rozwijania w³asnych zainteresowañ we wszelkiego rodzaju zajêciach pozalekcyjnych tj: - matematyczne, ekologiczne Eureka, PCK, teatralne, historyczne, dziennikarskie, - chór szkolny Ostinato, SKS. efektywn¹ naukê jêzyków obcych w grupach o okreœlonym stopniu zainteresowania: - jêzyk angielski, - jêzyk francuski, - jêzyk niemiecki, - jêzyk rosyjski, - jêzyk w³oski, - ³acina. dostêp do nowoczesnych technik informacyjnych w pracowniach wyposa onych w komputery z oprogramowaniem edukacyjnym, internet i œrodki audiowizualne; kadrê pedagogiczn¹ o wysokich kwalifikacjach; atrakcje o charakterze kulturalnym. klasa humanistyczno-dziennikarska - z rozszerzonym programem jêzyka polskiego, historii, podstaw dziennikarstwa; 8 9

6 Zespó³ Szkó³ Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku II Liceum Ogólnokszta³c¹ce I Liceum Profilowane I Technikum Zawodowe Szko³a Policealna Szczecinek, ul. Szczeciñska 47a tel. (094) , fax (094) e.mail: Zespó³ Szkó³ Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku rozpocz¹³ dzia³alnoœæ 1 grudnia 1945 roku jako Pañstwowe Liceum Spó³dzielcze. W latach placówka funkcjonowa³a jako szko³a resortowa. Od kwietnia 1975 roku szko³a zlokalizowana jest w nowych obiektach przy ulicy Szczeciñskiej 47.Podczas uroczystego otwarcia nowo wybudowanej szkole nadano imiê Komisji Edukacji Narodowej i wrêczono sztandar. Od roku 1990 jest publiczn¹ placówk¹ Ministerstwa Edukacji Narodowej. Aktualnie w sk³ad Zespo³u Szkó³ Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej wchodz¹: Liceum Ogólnokszta³c¹ce, Liceum Profilowa miesi¹cu grudniu 2005 roku szko³a obchodzi³a Jubileusz 60 lecia. Oferta edukacyjna Zespo³u Szkó³ nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku W roku szkolnym 2007/2008 placówka oferuje naukê w nastêpuj¹cych typach szkó³: II LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE 3 letnie z rozszerzonym jêzykiem polskim, historia i wiedza o spo³eczeñstwie, z rozszerzonym jêzykiem angielskim, z rozszerzonym jêzykiem niemieckim, z rozszerzon¹ matematyk¹ i informatyk¹, z rozszerzonymi przedmiotami przyrodniczymi (biologia, chemia, fizyka). LICEUM PROFILOWANE 3 letnie profil: zarz¹dzanie informacj¹, profil: ekonomiczno administracyjny. TECHNIKUM ZAWODOWE 4 letnie zawód: technik ekonomista, zawód: technik handlowiec. SZKO A POLICEALNA zawód: technik informatyk, zawód: technik rachunkowoœci, zawód: technik ekonomista. Zespó³ Szkó³ nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku zapewnia swoim uczniom i s³uchaczom: doskona³¹ bazê dydaktyczn¹ oraz nowoczesne metody kszta³cenia z wykorzystaniem technologii informacyjnej w licznych pracowniach komputerowych; rzetelne przygotowanie do egzaminów i podjêcia studiów wy szych; mo liwoœæ rozwijania w³asnych zainteresowañ przedmiotowych i sportowych; kadrê pedagogiczn¹ o wysokich kwalifikacjach; efektyw n¹ naukê jêzyków obcych: - jêzyk angielski - jêzyk niemiecki - jêzyk francuski - jêzyk r osyjski; warunki rozwoju edukacji europejskiej i pracê w Klubie M³odego Europejczyka; uczestnictwo w olimpiadach i konkursach przedmiotowych; mo liwoœæ korzystania z kawiarenki internetowej i bazy sportowo rekreacyjnej; internat i sto³ówkê, udzia³ w wymianie m³odzie y z partnersk¹ szko³¹ w Oldenburgu ( Niemcy)

7 Zespó³ Szkó³ Nr 2 im. Ksiêcia Warcis³awa IV w Szczecinku Technikum Zawodowe Zasadnicza Szko³a Zawodowa Technikum Uzupe³niaj¹ce Technikum dla Doros³ych Szko³a Policealna Szczecinek, ul. 1 Maja 22 tel. (094) , fax. (094) e.mail: Zespó³ Szkó³ Nr 2 im. Ksiêcia Warcis³awa IV to jedna ze starszych placówek oœwiatowych, jakie dzia³aj¹ na terenie naszego powiatu. Jej pocz¹tki siêgaj¹ roku 1966, kiedy to przy Liceum Pedagogicznym powsta³o Technikum Budowlane oraz Zasadnicza Szko³a Zawodowa, w której ju wówczas kszta³cono w zawodach: kucharz i sprzedawca. Od 1 wrzeœnia 1992 do 31 sierpnia 2002 roku placówka funkcjonowa³a jako Zespó³ Szkó³ Zawodowych. Oferta edukacyjna Zespo³u Szkó³ nr 2 im. Ksiêcia Warcis³awa IV w Szczecinku. W roku szkolnym 2007/2008 placówka oferuje naukê w nastêpuj¹cych typach szkó³: DLA GIMNAZJALISTÓW TECHNIKUM ZAWODOWE 4 letnie technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik organizacji us³ug gastronomicznych, technik kucharz, technik kelner, technik logistyk, technik us³ug pocztowych i telekomunikacyjnych. ZASADNICZA SZKO A ZAWODOWA 2 letnia sprzedawca, kucharz ma³ej gastronomii z oddzia³ami integracyjnymi. ZASADNICZA SZKO A ZAWODOWA 3 letnia z klasami integracyjnymi piekarz, cukiernik, oddzia³y wielozawodowe (fryzjer, stolarz, mechanik oraz pozosta³e zawody z cyklu 3 letniego). Oddzia³y integracyjne funkcjonuj¹ w oparciu o orzeczenie o niepe³nosprawnoœci w stopniu lekkim. DLA ABSOLWENTÓW ZASADNICZEJ SZKO Y ZAWODOWEJ TECHNIKUM UZUPE NIAJACE 3 letnie technik handlowiec, technik kucharz, technik kelner. DLA ABSOLWENTÓW SZKO Y ŒREDNIEJ SZKO A POLICEALNA 1 rok nauki opiekunka œrodowiskowa, 2 lata nauki: dietetyk, technik obs³ugi ruchu turystycznego, opiekun osoby niepe³nosprawnej, technik organizacji reklamy. Zespó³ Szkó³ nr 2 im. Ksiêcia Warcis³awa IV w Szczecinku zapewnia swoim uczniom i s³uchaczom: zdobycie wiedzy przygotowuj¹cej do podjêcia studiów wy szych; mo liwoœæ rozwijania w³asnych zainteresowañ we wszelkiego rodzaju zajêciach pozalekcyjnych w nastêpuj¹cych ko³ach: Ko³o Ma³ych Form Teatralnych, UKS Vigor, Klub Europejski, Eko Europa, Kó³ko Gastronomiczne, 69 Dru yna Wêdrownicza ZHP Kobra ; kadrê pedagogiczn¹ o wysokich kwalifikacjach; dostêp do nowoczesnych technik informacyjnych w pracowniach wyposa onych w komputery z oprogramowaniem edukacyjnym, internet i œrodki audiowizualnego przekazu; efektywn¹ naukê jêzyków obcych: jêzyk angielski, jêzyk niemiecki, jêzyk francuski, jêzyk rosyjski, doskonale przygotowana baza specjalistyczna (pracownie gastronomiczn¹, mikrobiologiczn¹, chemiczn¹ i inne); znakomit¹ bazê sportow¹: pe³nowymiarow¹ salê gimnastyczn¹, si³ownie, szatnie z natryskami, saunê, internat; praktyki zawodowe w renomowanych hotelach w Niemczech i Polsce

8 Zespó³ Szkó³ Nr 3 w Szczecinku Technikum Zawodowe Nr 3 Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 3 III Liceum Profilowane Szczecinek, ul. Artyleryjska 9, tel./fax: e.mail: Zespó³ Szkó³ Nr 3 powsta³ na bazie Zespo³u Szkó³ Budowlanych. W okresie czterdziestu lat swojego istnienia szko³a wnios³a du y wk³ad w rozwój miasta i regionu przygotowuj¹c do pracy w budownictwie wykwalifikowane kadry. Aktualnie szko³a kszta³ci w zawodach i specjalnoœciach na miarê potrzeb wspó³czesnego rynku pracy. Bogata baza szkolna, wysoko wykwalifikowana kadra, nowoczesne metody i formy pracy dydaktyczno-wychowawczej pozwalaj¹ uczniom zdobywaæ rzetelna wiedzê i umiejêtnoœci oraz wspieraj¹ ich wszechstronny rozwój. Oferta edukacyjna Zespo³u Szkó³ nr 3 w Szczecinku W roku szkolnym 2007/2008 placówka proponuje naukê w nastêpuj¹cych typach szkó³: TECHNIKUM ZAWODOWE NR 3 4 letnie technik budownictwa specjalizacje: - nowoczesne technologie, - kosztorysowanie i normowanie, - projektowanie architektoniczne. technik drogownictwa specjalizacje: - autostrady - administrowanie drogami, - utrzymanie dróg i drogowych budowli in ynierskich w stanach kryzysowych. technik architektury krajobrazu. ZASADNICZA SZKO A ZAWODOWA 2 letnia zawód malarz - tapeciarz zawód betoniarz - zbrojarz, ZASADNICZA SZKO A ZAWODOWA 3 letnia zawód murarz. III LICEUM PROFILOWANE 3 letnie Profil: Kszta³towanie œrodowiska Program obejmuje zdobywanie umiejêtnoœci z zakresu projektowania, zagospodarowania terenu z uwzglêdnieniem naturalnego œrodowiska cz³owieka, projektowania architektonicznego z elementami projektowania krajobrazu i wnêtrz. Zespó³ Szkó³ Nr 3 w Szczecinku zapewnia swoim uczniom i s³uchaczom: mo liwoœæ bezpoœrednich kontaktów z przedstawicielami renomowanych firm budowlanych, mo liwoœæ zdobycia certyfikatów firm budowlanych, wyjazdy szkoleniowe na imprezy targowe, listy referencyjne od pracodawców dla wyró niaj¹cych siê w praktycznej nauce zawodu zdobycie wiedzy niezbêdnej do podjêcia studiów wy szych, efektywn¹ naukê jêzyków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego, profesjonalne wykszta³cenie przygotowuj¹ce do pracy i dzia³ania w realiach dzisiejszego rynku pracy, mo liwoœæ rozwijania w³asnych zainteresowañ we wszelkiego rodzaju zajêciach pozalekcyjnych ( ko³a zainteresowañ, zajêcia sportowe w wielu dyscyplinach, wolontariat), wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹,bazê sportowo - rekreacyjn¹, dobrze wyposa on¹ bazê dydaktyczn¹, i sportowo - rekreacyjn¹

9 Zespó³ Szkó³ Nr 5 w Szczecinku Szko³a z klas¹ TECHNIKUM ZAWODOWE 4 letnie IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Oddzia³ami Integracyjnymi IV Liceum Profilowane Technikum Zawodowe Nr 4 Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr Szczecinek, ul. Koszaliñska 81 tel. (094) , , fax Pocz¹tki szko³y siêgaj¹ roku To w³aœnie wówczas powo³ano do istnienia Publiczn¹ Œredni¹ Szko³ê Zawodow¹ Dokszta³caj¹c¹, której siedziba mieœci³a siê przy ulicy Szkolnej. Po kilkuletniej przerwie w funkcjonowaniu placówkê reaktywowano j¹ jako Szko³ê Rzemios³ Budowlanych. W 1964 roku szko³a otrzyma³a nowe obiekty na ulicy Koszaliñskiej, w których mieœci siê do dzisiaj. Przez wiele lat funkcjonowa³a jako Zespó³ Szkó³ Mechanicznych, a póÿniej jako Centrum Kszta³cenia Ustawicznego Zespó³ Szkó³ Mechanicznych. Z dniem 1 wrzeœnia 2003 roku przekszta³cona w Zespó³ Szkó³ Nr 5 i rozszerza swoj¹ ofertê edukacyjn¹ o klasy liceum ogólnokszta³c¹cego. Zespó³ Szkó³ Nr 5 to szko³a z bogatymi tradycjami i charakterem jedna z najlepszych szkó³ technicznych na terenie naszego powiatu. Oferta edukacyjna Zespo³u Szkó³ Nr 5 w Szczecinku W roku szkolnym 2007/2008 placówka oferuje naukê w nastêpuj¹cych typach szkó³: LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE z Oddzia³ami Integracyjnymi z rozszerzonym programem jêzyka polskiego, historii i jêzyka niemieckiego (orientuj¹cy na dziennikarstwo); z rozszerzonym programem matematyki i informatyki; LICEUM PROFILOWANE 3 letnie profil socjalny. technik mechanik; technik elektronik. ZASADNICZA SZKO A ZAWODOWA 3 letnia mechanik pojazdów samochodowych; monter mechatronik; blacharz samochodowy. Zespó³ Szkó³ Nr 5 zapewnia swoim uczniom i s³uchaczom: rzetelne przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych i egzaminów z nauki zawodu; mo liwoœæ rozwoju zainteresowañ przez udzia³ w zajêciach pozalekcyjnych i ko³ach zainteresowañ; dostêp do technik informacyjnych w pracowniach wyposa onych w komputery z oprogramowaniem edukacyjnym, internet i œrodki audiowizualne; efektywn¹ naukê jêzyków obcych w pracowniach wyposa onych w nowoczesne pomoce technodydaktyczne: - jêzyk niemiecki; - jêzyk angielski; kadrê pedagogiczn¹ o wysokich kwalifikacjach; mo liwoœæ odbywania zajêæ praktycznych i praktyk zawodowych w Warsztatach Szkolnych i wspó³pracuj¹cych ze szko³¹ zak³adach pracy; mo liwoœæ kontynuacji nauki po ukoñczeniu zasadniczej szko³y zawodowej w liceum uzupe³niaj¹cym oraz po ukoñczeniu liceum profilowanego w szkole policealnej; mo liwoœæ zakwaterowania w internacie szkolnym zapewniaj¹cym doskona³e warunki ( pokoje 2 i 3 osobowe ) 16 17

10 Zespó³ Szkó³ im. Stanis³awa Staszica w Œwi¹tkach Liceum Profilowane Technikum Zawodowe Œwi¹tki, Szczecinek, tel/fax (094) Zespó³ Szkó³ im. Stanis³awa Staszica w Œwi¹tkach - popularny Rolniczak to jedna z najstarszych placówek oœwiatowych dzia³aj¹cych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Szko³a z bogatymi tradycjami, nieodmiennie kojarz¹ca siê z naszym regionem. Powsta³a w 1946 roku jako Pañstwowe Gimnazjum Rolnicze. Trzy lata póÿniej rozszerzaj¹c edukacyjn¹ ofertê placówki powo³ano do istnienia czteroletnie Pañstwowe Liceum Rolniczo Administracyjne oraz Pañstwowe Liceum Hodowlane (1950 r.). Dat¹ szczególn¹ w historii szko³y by³ bez w¹tpienia rok To w³aœnie wówczas z okazji XX lecia edukacyjnej dzia³alnoœci placówki nadano jej imiê Stanis³awa Staszica, które nosi do dziœ. Ponowna zmiana struktury organizacyjnej szko³y nast¹pi³a z chwil¹ przekszta³cenia jej w Zespó³ Szkó³ Rolniczych w 1976 roku. Pod t¹ nazw¹ placówka funkcjonowa³a do 2001 roku, w którym zmieniono j¹ na Zespó³ Szkó³ Agroekonomicznych. W tym samym roku na bazie szko³y utworzono filiê Akademii Rolniczej w Szczecinie. Oferta edukacyjna Zespo³u Szkó³ im. Stanis³awa Staszica w Œwi¹tkach W roku szkolnym 2007/2008 placówka oferuje naukê w nastêpuj¹cych typach szkó³: LICEUM PROFILOWANE 3 letnie technik ywienia i gospodarstwa domowego, technik agrobiznesu, technik weterynarii. Zespó³ Szkó³ im. Stanis³awa Staszica w Œwi¹tkach zapewnia swoim uczniom: doskona³¹ bazê dydaktyczn¹; zdobycie wiedzy przygotowuj¹cej do podjêcia studiów wy szych; mo liwoœæ korzystania z pracowni WGD; kadrê pedagogiczn¹ o wysokich kwalifikacjach; mo liwoœæ rozwijania zainteresowañ we wszelkiego rodzaju zajêciach pozalekcyjnych i ko³ach: Klub Europejski, Zespó³ Pieœni i Tañca any 66 ; efektywn¹ naukê jêzyków obcych: - jêzyk angielski, - jêzyk niemiecki, - jêzyk francuski, - jêzyk rosyjski; dobr¹ bazê rekreacyjno sportow¹ w tym: pe³nowymiarowe boisko pi³karski e, si³own iê; schronisko m³odzie owe; Centrum Edukacji Ekologicznej; Szkolny Oœrodek Kariery Zawodowej. profil: kszta³towanie œrodowiska, profil: leœnictwo i technologia drewna. TECHNIKUM ZAWODOWE 4 letnie zawód: technik ogrodnik, technik ochrony œrodowiska, technik rolnik, 18 19

11 Zespó³ Szkó³ im. Oskara Langego w Bia³ym Borze - Szko³a z Klas¹ Liceum Ogólnokszta³c¹ce Technikum Zawodowe Bia³y Bór, ul. BrzeŸnicka 10 Tel/fax (094) , e- mail:zserbial.poczta.onet.pl, Zespó³ Szkó³ im. Oskara Langego w Bia³ym Borze to szko³a z 50-letnim znacz¹cym dorobkiem. Jej mury opuœci³o ponad 3400 absolwentów. Aktualnie w sk³ad zespo³u wchodz¹: technika zawodowe i licea ogólnokszta³c¹ce. Przez ca³y czas swojego istnienia szko³¹ by³a i jest mocno zwi¹zana z lokalnym œrodowiskiem. Za prace dydaktyczn¹ i opiekuñczo-wychowawcz¹ szko³ê wyró niono: certyfikatami Szko³y z klas¹ oraz Szko³y przyjaznej uczniom. Dzia³alnoœæ szko³y, jej dorobek i osi¹gniêcia znalaz³y uznanie w³adz oœwiatowych, politycznych i samorz¹dowych, o czym œwiadcz¹ dyplomy, wyró nienia, odznaczenia i medale nadane szkole oraz nauczycielom. Zespó³ Szkó³ ma bardzo d³ug¹ i piêkn¹ tradycjê, której mo e pozazdroœciæ wiele znakomitych szkó³ zarówno na Pomorzu, jak i w ca³ej Polsce. Oferta edukacyjna Zespo³u Szkó³ im. Oskara Langego w Bia³ym Borze W roku szkolnym 2007/2008 placówka oferuje naukê w nastêpuj¹cych typach szkó³: LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE 3 letnie z rozszerzonym programem jêzyka angielskiego i niemieckiego, z rozszerzonym programem jêzyka angielskiego i informatyki. TECHNIKUM ZAWODOWE 4 letnie POLICEALN SZKO Ê DLA DOROS YCH zawód: technik rolnik. Zespó³ Szkó³ im. Oskara Langego zapewnia swoim uczniom: doskona³¹ bazê dydaktyczn¹; nowoczesne klasopracownie, internet; rzetelne przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych i wstêpnych na studia; kadrê pedagogiczn¹ o wysokich kwalifikacjach; efektywn¹ naukê jêzyków obcych: jêzyk angielski; jêzyk niemiecki; mo liwoœæ rozwijania w³asnych zainteresowañ we wszelkiego rodzaju zajêciach pozalekcyjnych i ko³ach zainteresowañ; mo liwoœæ dostêpu do internetu w czytelni szkolnej biblioteki i kawiarence internetowej; internat i sto³ówkê oraz bazê sportowo rekreacyjn¹; mo liwoœæ odbywania praktyk zawodowych w Niemczech, Francji i Holandii; atrakcje o charakterze kulturalnym, wycieczki dydaktyczne i krajoznawcze; wymianê miêdzynarodow¹ m³odzie y ze szko³ami w Niemczech; mo liwoœæ jazdy konnej w obiekcie Stadniny Ogierów w Bia³ym Borze; szkolenia i wyjazdy na imprezy targowe; udzia³ w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. zawód: technik ekonomista o specjalnoœci : rachunkowoœæ i finanse, technik ekonomista o specjalnoœci : zarz¹dzanie ma³ymi i œrednimi przedsiêbiorstwami, technik ochrony œrodowiska, technik hodowli koni 2 oddzia³y, technik handlowiec, technik agrobiznesu

12 Specjalny Oœrodek Szkolno Wychowawczy w Œwi¹tkach Szczecinek, tel./fax: (094) e Szko³a podstawowa dla uczniów g³êboko, znacznie, umiarkowanie i lekko upoœledzonych, Gimnazjum dla uczniów lekko upoœledzonych, Gimnazjum dla uczniów g³êbiej upoœledzonych Internat dla uczniów umiarkowanie i lekko upoœledzonych, 3 letnia Szko³a Przysposabiaj¹ca do pracy dla uczniów umiarkowanie i znacznie upoœledzonych. Krótka historia oœrodka Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy zosta³ otwarty w roku 1970 dla uczniów niepe³nosprawnych intelektualnie. W 35 - letnim okresie istnienia wpisa³ siê trwale na mapie oœwiatowej Powiatu Szczecineckiego. Oœrodek jako placówka edukacyjno - wychowawcza i opiekuñczo - rewalidacyjna umo liwia kszta³cenie dzieciom i m³odzie y - niepe³nosprawnym intelektualnie na poziomie g³êbokim, znacznym, umiarkowanym i lekkim, na czterech etapach edukacyjnych: I - III, IV - VI, I - III - gimnazjum, i I - III - szko³y ponadgimnazjlnej. Szko³y posiadaj¹ dobrze wyposa on¹ bazê dydaktyczn¹ permanentnie wzbogacana, pracownie specjalistyczne, dobre warunki lokalowe oraz wysoko kwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹. Pracê szkó³ wspomaga internat z mo liwoœci¹ zakwaterowania 120 wychowanków z terenu powiatu szczecineckiego i powiatów oœciennych. Oferta edukacyjno - terapeutyczna, rewalidacyjno wychowawcza i opiekuñcza oœrodka: SZKO A PODSTAWOWA SPECJALNA PROWADZI ZAJECIA: w oddzia³ach rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i m³odzie y g³êboko upoœledzonej w wieku od 7 25 lat, w zespo³ach edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów znacznie i umiarkowanie upoœledzonych w wieku od 7 16 lat, w klasach specjalnych dla uczniów lekko upoœledzonych w wieku od 7 16 lat. GIMNAZJUM Nr 1 przyjmuje uczniów upoœledzonych w stopniu lekkim po ukoñczeniu szko³y podstawowej, kszta³cenie jest prowadzone nie d³u ej ni do ukoñczenia przez ucznia 21 roku ycia. GIMNAZJUM Nr 2 przyjmuje uczniów umiarkowanie i znacznie upoœledzonych po ukoñczeniu szko³y podstawowej, kszta³cenie jest prowadzone nie d³u ej ni do ukoñczenia przez ucznia 21 roku ycia SZKO A PRZYSPOSABIAJ CA DO PRACY 3 letnia Szko³a Przysposabiaj¹ca Do Pracy szko³a przysposabiaj¹c¹ do pracy dla uczniów umiarkowanie i znacznie upoœledzonych, którzy ukoñczyli gimnazjum, kszta³cenie jest prowadzone nie d³u ej ni do ukoñczenia przez ucznia 24 roku ycia. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Szczecinku ul. Wiatraczna 1, Szczecinek tel./fax: (094) , e- mail: Poradnia czynna : wtorek, œroda, czwartek, pi¹tek w godzinach: poniedzia³ek w godzinach: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczecinku to placówka, której celem jest pomoc w zakresie wspomagania rozwoju i efektywnoœci uczenia siê dzieci i m³odzie y oraz wsparcie rodziców i nauczycieli w rozwi¹zywaniu problemów dydaktyczno - wychowawczych. Placówka prowadzi oprócz diagnozy terapiê, w formie zajêæ indywidualnych jak i grupowych - metodami aktywnymi oraz realizuje programy profilaktyczne. Kadrê stanowi¹: psycholodzy i pedagodzy, logopedzi oraz doradca zawodowy. Pracownicy Poradni, to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, du ym doœwiadczeniu i zaanga owaniu w to co robi¹. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna zajmuje siê: diagnoz¹ odchyleñ i zaburzeñ rozwojowych dzieci i m³odzie y, terapi¹ psychologiczn¹, pedagogiczn¹ i logopedyczn¹, profilaktyk¹ zgodnie z zapotrzebowaniem œrodowiska, doradztwem w zakresie rozwi¹zywania problemów wychowawczych i szkolnych, opiniowaniem w sprawach dostosowania wymagañ edukacyjnych, orzekaniem i kwalifikowaniem dzieci i m³odzie y do kszta³cenia specjalnego, badaniami przesiewowymi s³uchu i mowy. Poradnia prowadzi równie terenowe punkty konsultacyjne w gminach: Borne Sulinowo, Grzmi¹ca, Barwice i Bia³y Bór. Nowoœæ! Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, jako jedyna placówka w powiecie prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zajêciami objête s¹ dzieci od momentu wykrycia niepe³nosprawnoœci do rozpoczêcia nauki w szkole. Dzia³ania poradni otwarte s¹ na potrzeby dziecka, rodziny i szko³y, profesjonaln¹ pomoc w rozwi¹zywaniu yciowych problemów. Gwarantowana jest dyskrecja i yczliwoœæ

13 Dalbet Sp.zo.o SZCZECINEK ul. Armii Krajowej 78 tel.(094) , tel./fax (094) Sp. z o.o. Szczecinek STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU Wychodz¹c naprzeciw zapotrzebowaniom na rynku pracy, a w tym maj¹c mo liwoœæ zatrudnienia oko³o 50 osób w specjalizacjach: - murarz - tynkarz - technolog robót wykoñczeniowych - betoniarz - zbrojarz - cieœla, monter elementów szalunków wyra amy wolê nawi¹zania œcis³ej wspó³pracy z szko³¹ o profilu budowlanym znajduj¹c¹ siê na terenie miasta Szczecinka. Jednoczeœnie informujemy, e posiadamy mo liwoœci zabezpieczenia praktyk dla znacznej iloœci uczniów. ¹czymy pozdrowienia. 24

SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI

SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁAWNIE na rok szkolny 2012/2013 Na podstawie 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w roku szkolnym 2013/2014 proponuje następujące kierunki kształcenia: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE klasa dziennikarska (rozszerzone przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie na rok szkolny 2016/2017 1 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę przyjęcia absolwentów szkół gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 www.zs2choszczno.pl e-mail: sekretariatch@vp.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Franciszka Stefczyka. w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Franciszka Stefczyka. w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018 opracowany na podstawie: Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2014 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2010 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 2/2010 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 2/2010 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2010/2011, sposobu przeliczania na punkty ocen, wyników egzaminów i innych

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne. II Liceum Ogólnokształcące - do klas: Technikum Turystyczno-Gastronomiczne

1. Szkoły ponadgimnazjalne. II Liceum Ogólnokształcące - do klas: Technikum Turystyczno-Gastronomiczne Regulamin rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych oraz do szkół policealnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach na rok

Bardziej szczegółowo

- 5 czerwca godz. 1500 - 12 czerwca godz. 1500 27 czerwca godz. 1300 czerwca godz. 1500 3) ) od 29 czerwca od godz. 1100 do 2 lipca do godz.

- 5 czerwca godz. 1500 - 12 czerwca godz. 1500 27 czerwca godz. 1300 czerwca godz. 1500 3) ) od 29 czerwca od godz. 1100 do 2 lipca do godz. ZARZĄDZENIE Nr 19 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 06 lutego 2012 roku w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 z dnia 18.02.2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 z dnia 18.02.2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 z dnia 18.02.2015 r. ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu na rok szkolny 2015/2016, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Komisja rekrutacyjna i jej zadania

Komisja rekrutacyjna i jej zadania ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 W KRAKOWIE REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO: 4-LETNIEGO TECHNIKUM GASTRONOMICZNEGO NR 11 (na podbudowie gimnazjum): w zawodach: -technik żywienia i usług

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art.10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 www.zs2choszczno.pl e-mail: sekretariatch@vp.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁAWNIE na rok szkolny 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁAWNIE na rok szkolny 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁAWNIE na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Zespołu Szkół Budowlano -Technicznych w Stargardzie Szczecińskim dla absolwentów gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 I.ZSBT OGŁASZA NABÓR DO NASTĘPUJĄCYCH SZKÓŁ: Technikum Zawodowe

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873);

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873); Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna 1 Rekrutacja do II LO im. Hetmana

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 1 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i zasady rekrutacji kandydatów do I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku na rok szkolny 2009/2010

Harmonogram i zasady rekrutacji kandydatów do I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku na rok szkolny 2009/2010 Harmonogram i zasady rekrutacji kandydatów do I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku na rok szkolny 2009/20 1. Zasady rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie. na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie. na rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji

INFORMATOR. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat Zduńskowolski INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji www.powiatzdunskowolski.pl Zduńska Wola, luty

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 www.zs2choszczno.pl e-mail: sekretariatch@vp.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym

ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym 2013-2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych. w Zespole Szkół Technicznych. im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie Mościcach. w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych. w Zespole Szkół Technicznych. im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie Mościcach. w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie Mościcach w roku szkolnym 2014/2015 1. Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/534/2006 Rady Powiatu w Malborku z dnia 30 sierpnia 2006 r.

Uchwała Nr XLIX/534/2006 Rady Powiatu w Malborku z dnia 30 sierpnia 2006 r. Uchwała Nr XLIX/534/2006 Rady Powiatu w Malborku z dnia 30 sierpnia 2006 r. W sprawie ustalenia sieci publicznych szkół w powiecie malborskim. Na podstawie art.5 ust.5a, art.17 ust.5 ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

1. Uczniowie kończący gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, wprowadzają swoje dane do komputera w swoich gimnazjach.

1. Uczniowie kończący gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, wprowadzają swoje dane do komputera w swoich gimnazjach. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku - Białej w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie postanowienia Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum Elektronicznego nr 1

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum Elektronicznego nr 1 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum Elektronicznego nr 1 Podstawy prawne: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r., poz.2156 ze zm.) 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 opracowany na podstawie o Ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z

Bardziej szczegółowo

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych. Zespołu Szkół Zawodowych nr.2 im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego w Niepołomicach

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych. Zespołu Szkół Zawodowych nr.2 im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego w Niepołomicach Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych nr.2 im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego w Niepołomicach na rok szkolny 2014/2015 OFERTA EDUKACYJNA I. TECHNIKUM ( TRYB

Bardziej szczegółowo

Informator. Rok szkolny 2013/2014

Informator. Rok szkolny 2013/2014 Informator Rok szkolny 0/04 oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Łęczycki Łęczyca, luty 0 roku Drodzy gimnazjaliści Zbliża się termin

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1 1. Poznaj świat edukacji i pracy - ścieżki kształcenia, typy szkół - świat zawodów, w, w tym tzw. zawodów w przyszłości ci, 2. Poznaj siebie: - własne zainteresowania, - własne uzdolnienia, - swój j

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie. na rok szkolny 2010/2011.

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie. na rok szkolny 2010/2011. Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2010/2011 Na podstawie 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013.

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013. Starostwo Powiatowe w Mikołowie Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2012/2013 - rysunek - Mikołów 2012 r. Drodzy Gimnazjaliści! Zakończenie nauki w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna Zarządzenie nr 6/2016 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w SUŁKOWICACH na rok szkolny 2012/2013

REGULAMIN REKRUTACJI w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w SUŁKOWICACH na rok szkolny 2012/2013 REGULAMIN REKRUTACJI w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w SUŁKOWICACH na rok szkolny 2012/2013 ROZDZIAŁ I 1 PODSTAWA PRAWNA 1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

III. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

III. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Regulamin rekrutacji do szkół w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w CIECHANOWCU na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Technikum Budowlanego nr 5. im. prof. Stefana Bryły. w Warszawie ul. Księcia Janusza 45/47

Regulamin rekrutacji do Technikum Budowlanego nr 5. im. prof. Stefana Bryły. w Warszawie ul. Księcia Janusza 45/47 PODSTAWA PRAWNA: Regulamin rekrutacji do Technikum Budowlanego nr 5 im. prof. Stefana Bryły w Warszawie ul. Księcia Janusza 45/47 1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia /na podbudowie gimnazjum/

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia /na podbudowie gimnazjum/ ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH 42-500 BĘDZIN ul. 11 LISTOPADA 3 sekr. (tel. fax) (32) 267-77-58 e - mail: zstubedzin@wp.pl www: www.zstu.pl Kryteria i zasady rekrutacji do klas pierwszych w roku

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE PROFILE KLAS: A - matematyczno - fizyczny (politechniczny) - j. angielski; drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016 I. Podstawa prawna Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji S t r o n a 1 Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty Dz. U. z 2014 poz. 7 i 811 oraz z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WOJSKA POLSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WOJSKA POLSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WOJSKA POLSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku 1 Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz oraz z 2016 r. poz. 35)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz oraz z 2016 r. poz. 35) ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji młodzieży w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze rok szkolny 2010/2011

Zasady rekrutacji młodzieży w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze rok szkolny 2010/2011 Zasady rekrutacji młodzieży w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze rok szkolny 2010/2011 Na podstawie 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004

Bardziej szczegółowo

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) możliwych do uzyskania za

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) możliwych do uzyskania za Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie w roku szkolnym 2013/2014 Na podstawie 18 pkt.1 rozporządzenia MENiS z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysła II w Poznaniu na rok szkolny 2011/2012

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysła II w Poznaniu na rok szkolny 2011/2012 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysła II w Poznaniu na rok szkolny 2011/2012 Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10/10/11 z dnia 17 lutego 2011 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE SZKOŁA POWSTAŁA W ROKU 1994 JAKO SZKOŁA NIEPUBLICZNA Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ OD ROKU 1997 FUNKCJONUJE JAKO

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TECHNIKUM

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TECHNIKUM ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TECHNIKUM 1. Rekrutacją do Zespołu Szkół Budowlanych zajmuje się Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2009/2010

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2009/2010 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2009/2010 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Sportu

Bardziej szczegółowo

NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2017/2018

NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2017/2018 NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2017/2018 W nadchodzącym roku szkolnym 2017/2018 w szkołach Powiatu Kościerskiego przygotowaliśmy 816 miejsc dla uczniów trzecich klas gimnazjum, w tym: 256 miejsc

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 XVIIILO.4310.5.2016 XVIII LO im. Jana Zamoyskiego ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016 1 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W BARTOSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015 /2016 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

I LICEUM PROFILOWANEGO, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1 i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1

I LICEUM PROFILOWANEGO, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1 i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1 REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM PROFILOWANEGO, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1 i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1 w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego im Jana Kilińskiego w Krakowie na rok szkolny 2010 / 2011

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego im Jana Kilińskiego w Krakowie na rok szkolny 2010 / 2011 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego im Jana Kilińskiego w Krakowie na rok szkolny 2010 / 2011 Podstawa prawna 1 Rekrutacja do Szkoły przeprowadzana jest w oparciu

Bardziej szczegółowo

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice 15 szkół i placówek 5237 Uczniów 516 Etatów nauczycieli 4 doradców zawodowych Kształcenie w ponad 50 zawodach (T i ZSZ) 227

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2011/2012

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2011/2012 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2011/2012 Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W STOPNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W STOPNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.orląt Lwowskich w Stopnicy REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W STOPNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE INFORMACJA o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 Szkoła prowadzi nabór do: Technikum Ekonomicznego Liceum Ogólnokształcącego Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

1 W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

1 W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała Nr 89/2010 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Gimnazjum Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 I. TERMIN SKŁADANIA PODAŃ Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej składają podania w terminie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do klas pierwszych. b) Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im.

ZASADY REKRUTACJI do klas pierwszych. b) Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. ZASADY REKRUTACJI do klas pierwszych Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze w roku szkolnym /2017.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO

PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM PN. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych na rok szkolny 2014/2015 Regulamin rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych na rok szkolny 2014/2015 Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie: 1 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przyjęć Kandydatów do Klas Pierwszych

Regulamin Przyjęć Kandydatów do Klas Pierwszych Regulamin Przyjęć Kandydatów do Klas Pierwszych REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM PROFILOWANEGO, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1 i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1 w

Bardziej szczegółowo

KLASA MUNDUROWA KLASA PRZYRODNICZA. język polski, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie KLASA HUMANISTYCZNA

KLASA MUNDUROWA KLASA PRZYRODNICZA. język polski, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie KLASA HUMANISTYCZNA Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 Dyrektor Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim ogłasza nabór na rok szkolny 2014/2015 do liceum i technikum DRUKUJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KLASA MUNDUROWA geografia, informatyka,

Bardziej szczegółowo

POWIAT KONECKI. I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej 26-200 Końskie ul. kpt. Stoińskiego 4 tel./fax: 372-31-08

POWIAT KONECKI. I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej 26-200 Końskie ul. kpt. Stoińskiego 4 tel./fax: 372-31-08 POWIAT KONECKI I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej ul. kpt. Stoińskiego 4 tel./fax: 372-31-08 http://www.lo1konskie.ids.pl e-mail: lo1konsk@lo1.scholaris.pl dyrektor: mgr Marian Jankowski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Noblistów Polskich w Myśliborzu na rok szkolny 2010/2011

REGULAMIN rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Noblistów Polskich w Myśliborzu na rok szkolny 2010/2011 REGULAMIN rekrutacji do klas pierwszych Regulamin rekrutacji do klas pierwszych został opracowany zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do

Bardziej szczegółowo

Terminy dotyczące przyjęć do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego:

Terminy dotyczące przyjęć do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego: Zarządzenie nr 7/2013 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół policealnych na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROPONOWANE KIERUNKI I PROFILE KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT PSZCZYŃSKI

Bardziej szczegółowo

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU SIERADZKIEGO. (nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2008/2009)

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU SIERADZKIEGO. (nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2008/2009) PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU SIERADZKIEGO (nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2008/2009) I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 21 czerwca 2011 r.

Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 21 czerwca 2011 r. Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2011 r. Planowane w roku szkolnym 2011/2012 liczby oddziałów klas pierwszych i miejsc w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do klas pierwszych I LO w Nowogardzie na rok szkolny 2013/2014

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do klas pierwszych I LO w Nowogardzie na rok szkolny 2013/2014 (załącznik nr 3 Statutu Szkoły) REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do klas pierwszych I LO w Nowogardzie na rok szkolny 2013/2014 Opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI DO: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM IM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI DO: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM IM SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI DO: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM IM. WŁADYSŁAW GRABSKIEGO I SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ODONOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015 Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego z dnia 27 lutego 2014r w sprawie: regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty Rzeszów, 2007 02-14 w Rzeszowie ul.grunwaldzka 15, 35 959 Rzeszów, WNP/Z.421/2/07

Kuratorium Oświaty Rzeszów, 2007 02-14 w Rzeszowie ul.grunwaldzka 15, 35 959 Rzeszów, WNP/Z.421/2/07 Kuratorium Oświaty Rzeszów, 2007 02-14 w Rzeszowie ul.grunwaldzka 15, 35 959 Rzeszów, WNP/Z.421/2/07 Szanowni Państwo Dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla młodzieży i dorosłych w województwie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu na rok szkolny 2014/2015

SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu na rok szkolny 2014/2015 SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI do na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7), 2.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE UL. GRUNWALDZKA 30.

ZASADY REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE UL. GRUNWALDZKA 30. ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE UL. GRUNWALDZKA 30 2017/2018 www.choszczno-zs3.pl 1 Zespół Szkół Nr 3 w Choszcznie w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji 2016/2017 do liceum, technikum i szkoły zawodowej. Spis treści

Zasady rekrutacji 2016/2017 do liceum, technikum i szkoły zawodowej. Spis treści Zasady rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do III Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół RCKU w Piasecznie Spis treści 1. Etapy rekrutacji... 2 2. Warunki

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące. matematyka geografia 1 30 Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące. matematyka geografia 1 30 Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku Załącznik do uchwały Nr 16-48/11 Zarządu Powiatu z dnia 203.2011 r. Planowane w roku szkolnym 2011/2012 liczby oddziałów klas pierwszych i miejsc w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI. do Zespołu Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu. na rok szkolny 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI. do Zespołu Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu. na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu na rok szkolny 2016/2017 1. Rozdział 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO Załącznik nr 1 do uchwały Nr 3/2013 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych w Turku z dnia 28.02.2013 roku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2013/2014 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa europejska

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 www.zs2choszczno.pl e-mail: sekretariatch@vp.pl Na podstawie: 1) Ustawy z dnia 07 września

Bardziej szczegółowo

I. KIERUNKI KSZTAŁCENIA W PCE-ZSP W LĘBORKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

I. KIERUNKI KSZTAŁCENIA W PCE-ZSP W LĘBORKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Regulamin Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2012/2013 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Sportu

Bardziej szczegółowo

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE SZKOŁA POWSTAŁA W ROKU 1994 JAKO SZKOŁA NIEPUBLICZNA Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ OD ROKU 1997 FUNKCJONUJE JAKO

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół i zawodów w szkołach młodzieżowych ponadgimnazjalnych

Wykaz szkół i zawodów w szkołach młodzieżowych ponadgimnazjalnych Czeladź 19.03.2009 REGULAMIN w sprawie warunków, trybu, terminów rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 do klas pierwszych: Technikum Nr 2, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr2, Technikum Uzupełniającego Dla

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST.I. WITKIEWICZA - WITKACEGO W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 1 PODSTAWA PRAWNA

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST.I. WITKIEWICZA - WITKACEGO W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 1 PODSTAWA PRAWNA WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST.I. WITKIEWICZA - WITKACEGO W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 1 PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja uczniów klas pierwszych XXI Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo