SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ"

Transkrypt

1 Kraków, dnia 10 czerwca 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ NAZWA OPRACOWANIA : KAMIENICA "DOM ARCYBRACTWA MIŁOSIERDZIA" (A-67) KRAKÓW SIENNA 5/STOLARSKA 1 Remont konserwatorski wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi i budowlanymi. 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ARCYBRACTWO MIŁOSIERDZIA PW. BOGURODZICY NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ adres Kraków, ul. Sienna 5, Telefon: Adres do korespondencji: Kraków, ul. Sienna 5 2. Tryb udzielenia zamówienia Niniejsze postępowanie jest prowadzone przez Beneficjenta, dla którego nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w związku z czym wybór wykonawcy zadania zostanie dokonany z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, zgodnie z regułami określonymi w wytycznych w sprawie wyboru wykonawcy, stanowiącymi załącznik do umowy o dotacje ze środków NFRZK. 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót obejmujących Remont konserwatorski kamienicy wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi i budowlanymi w kamienicy Arcybractwa Miłosierdzia przy ul. Siennej 5, Stolarskiej 1 i Stolarska 3 w Krakowie. 1. Prace muszą być zrealizowane zgodnie z: 1.1. dokumentacją projektową Projekt budowlany remontu przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalno usługowych przy ul. Siennej 5, Stolarskiej 1 i Stolarska 3 w Krakowie, na dz. Nr 271, 273 obr. 1 Śródmieście; 1.2. programem prac konserwatorskich budynków przy ul. Siennej 5, ul. Stolarskiej 1 w Krakowie należących do Arcybractwa Miłosierdzia pw. Bogurodzicy Najświętszej

2 Maryi Panny bolesnej w Krakowie; 1.3. specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; 1.4. przedmiarem robót; 1.5. pozwoleniem na budowę nr 1615/2012 z dnia r.; 1.6. pozwoleniem konserwatorskim nr 297/12 z dnia r. 2. Dokumentacja projektowa, program prac konserwatorskich oraz przedmiary stanowią załączniki do SIWZ. 3. Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa, program prac konserwatorskich budynków, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wizja lokalna dokonana przez Wykonawcę. 4. Ewentualne braki w przedmiarze robót nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie roboty wynikające z SIWZ i jej załączników w cenie oferty. 5. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ, wypełnione i podpisane. 6. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 60-miesięczny okres gwarancji na wszystkie wykonane roboty. 4. Termin wykonania zamówienia 1. Do r.- prace I etapu objęte dotacją SKOZ. 2. Do 15 listopada 2015 r. pozostałe prace II etapu. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki: a) odpowiednia wiedza i doświadczenie. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków: łącznie realizację w zakresie prac budowlano konserwatorskich obejmujących konserwację wątku ceglanego oraz konserwację wątku kamiennego oraz wykonanie prac ogólno-budowlanych na kwotę minimum ,00 brutto; 2

3 b) dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje w szczególności osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. 2003, Nr 207, poz ze zm./w zakresie: kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego, co najmniej 10-letnią praktykę na budowie przy zabytkach nieruchomych lub uprawnienia do prowadzenia prac w obiektach zabytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987), aktualne członkowstwo we właściwej okręgowej izbie inżynierów budownictwa, opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; kierownik prac konserwatorskich odpowiedzialny za prace konserwatorskie oraz efekt estetyczny całości prac musi posiadać uprawnienia do wykonywania prac w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki, określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia r (Dz.U.nr 150 p.1579,par. 7). Kierownik prac konserwatorskich powinien mieć minimum 20 letnie doświadczenie w pracy na obiektach zabytkowych; kierownik robót branży elektrycznej posiada uprawnienia przewidziane Prawem Budowlanym w branży elektrycznej bez ograniczeń oraz uprawnienia do kierowania robotami w obiekcie zabytkowym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U ) tj. spełnia warunki określone w 24 lub posiadającą uprawnienia (zaświadczenie), o których mowa w 31 ww. rozporządzenia a także wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 3

4 kierownik robót branży sanitarnej posiada uprawnienia przewidziane Prawem Budowlanym w branży instalacyjnej sanitarnej bez ograniczeń oraz uprawnienia do kierowania robotami w obiekcie zabytkowym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U ) tj. spełnia warunki określone w 24 lub posiadając uprawnienia (zaświadczenie), o którym mowa w 31 ww. rozporządzenia a także wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Uwaga! Uprawnienia budowlane (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania. c) posiadają polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum ,00 zł ( słownie: dziesięć milionów zł); Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu a) Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone, b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz 4

5 informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; d) polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum ,00 zł ( słownie: dziesięć milionów zł); e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; g) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej muszą zostać złożone w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 7. Wadium 7.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości ,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 7.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 5

6 c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 7.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 7.4 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: od dnia złożenia ofert do dnia podpisania umowy, 7.6 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 7.7 Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 8. Sposób przygotowania ofert 8.1 Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszej dokumentacji przetargowej oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu oferenta (uprawnioną zgodnie z odpisem z 6

7 Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta, zaadresowana na adres: ARCYBRACTWO MIŁOSIERDZIA PW. BOGURODZICY NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ ul. Sienna 5, Kraków oraz oznakowanie: OFERTA - Remont konserwatorski wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi i budowlanymi w kamienicy Arcybractwa Miłosierdzia. Nie otwierać przed terminem składania ofert Oferenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia; oświadczenia i dokumenty wymagane w pkt 6 warunków zamówienia; kosztorys ofertowy opracowany zgodnie z przedmiarem; informacje o podwykonawcach oraz o części zamówienia, której wykonanie, oferent zamierza powierzyć podwykonawcom w przypadku powierzenia przez oferenta części zamówienia podwykonawcom; umowa spółki lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku składania oferty wspólnej; pełnomocnictwo do występowania w imieniu oferenta, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania oferenta (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt i powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty. 7

8 9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować do ARCYBRACTWA MIŁOSIERDZIA PW. BOGURODZICY NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ Kraków, ul. Sienna 5. Termin składania ofert upływa r. godz Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie - ARCYBRACTWA MIŁOSIERDZIA PW. BOGURODZICY NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ ul. Sienna 5 Kraków- w dniu r. godz Publiczne otwarcie ofert przebiegać będzie w sposób następujący : - podanie informacji o liczbie złożonych ofert, - otwarcie ofert z podaniem do publicznej wiadomości firmy (nazwy) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, jego adresu (siedziby), oraz ceny ofertowej, terminu wykonania, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. Spośród pozostałych ofert zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych poniżej Ogłoszenie wyboru oferenta r. godz Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert Każda oferta będzie oceniana w skali od 0 do 100 punktów Oferowana cena 60 %. W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru: Najniższa cena pkt waga kryterium Cena badanej oferty Doświadczenie w wykonywaniu prac konserwatorsko-budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków 40 %. 8

9 W powyższym kryterium oceniana będzie: ilość realizacji dotyczących wykonania prac konserwatorsko-budowlanych o kwocie zadania nie mniejszej niż ,00 brutto obejmujących w swoim zakresie konserwację cegły w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania przetargowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Maksymalną ilość realizacji podlegających ocenie 10. Oferty będą oceniane wg następującego wzoru: ilość realizacji zbadanej oferty (max 10) dotyczących wykonania prac konserwatorsko-budowlanych obejmujących konserwację cegły w obiektach wpisanych do rejestru pkt waga kryterium ilość realizacji dotyczących wykonania prac konserwatorsko-budowlanych obejmujących konserwację cegły w obiektach wpisanych do rejestru - z oferty, która podaje największą ilość (max 10) Uwaga! Praca wykazana w warunkach dopuszczeniowych nie może być powtórnie wykazana w powyższym kryterium Na potwierdzenie wykazania posiadanego doświadczenia w kryterium oceny ofert, do oferty należy dołączyć wykaz prac oraz referencje, potwierdzające, że prace te zostały wykonane należycie. 12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferenta w celu zawarcia umowy Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną z warunkami zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty Osoby reprezentujące oferenta przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty Oferent przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu Harmonogram Rzeczowo- Finansowy, który stanowić będzie integralną część umowy. 9

10 12.4. Oferent wybrany do wykonania zamówienia zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie (po zaokrągleniu w dół do wysokości pełnych 100,00 zł) należy złożyć przed podpisaniem umowy w jednej z następujących postaci: pieniądzu; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych W przypadku wnoszenia zabezpieczenie należytego wykonania umowy przelewem, za termin jego wniesienia przyjmuje się datę uznania na rachunku Zamawiającego Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z zawieraną umową W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, oryginał dokumentu należy złożyć przed podpisaniem umowy w siedzibie Zamawiającego. 13. Informacje dodatkowe: 13.1 Zamawiający udostępni pełną dokumentację przetargową w wersji PDF w siedzibie firmy w godz po wcześniejszy telefonicznym umówieniu w trakcie trwania przetargu; 13.2 Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu r. Zbiórka zainteresowanych w siedzibie Zamawiającego w godzinach Załączniki: 1. Projekt budowlany załącznik nr Program prac konserwatorskich - załącznik nr Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót załącznik nr Przedmiar robót załącznik nr Pozwolenie konserwatorskie załącznik nr Pozwolenie na budowę załącznik nr 6. 10

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 4 845 000 euro. 1. Zamawiający - nazwa i adres

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 4 845 000 euro. 1. Zamawiający - nazwa i adres Oznaczenie sprawy: ZP-2/2012 Gliwice, 25-07-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 4 845 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 4 845 000 euro. 1. Zamawiający - nazwa i adres

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 4 845 000 euro. 1. Zamawiający - nazwa i adres Oznaczenie sprawy: ZP-1/2012 Gliwice, 09-07-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 4 845 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ ZATWIERDZAM Łódź, dn. 21.08.2013 r. Dyrektor ŁOW NFZ Jolanta Kręcka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Z A T W I E R D Z A M : Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie Antoni Góral SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT. Przebudowa istniejących placów zabaw dla dzieci przy ul. Bytomskiej i ul. Stawowej w Siemianowicach Śląskich.

KONKURS OFERT. Przebudowa istniejących placów zabaw dla dzieci przy ul. Bytomskiej i ul. Stawowej w Siemianowicach Śląskich. KONKURS OFERT Przedmiot: Przebudowa istniejących placów zabaw dla dzieci przy ul. Bytomskiej i ul. Stawowej w Siemianowicach Śląskich. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Michał ul. Wieczorka 7a 41-100

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5 000 000 euro. 1. Zamawiający - nazwa i adres

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5 000 000 euro. 1. Zamawiający - nazwa i adres Oznaczenie sprawy: GCE/ZP1/2013 Gliwice, dnia 02-06-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5 000 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wolsztyn: Realizacja przedsięwzięcia p.n.działania energooszczędne w budynkach SP ZOZ w Wolsztynie na podstawie Umowy o dofinansowanie w ramach VI konkursu Programu priorytetowego,system zielonych inwestycji

Bardziej szczegółowo