Program nauczania realizowany w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1. w zawodzie. betoniarz zbrojarz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program nauczania realizowany w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1. w zawodzie. betoniarz zbrojarz"

Transkrypt

1 rogram nauczania realizowany w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 w zawodzie betoniarz zbrojarz Nr programu: /5201/SZ/MEN/ /ZSiKZ/2012 opracowany przez pracowników Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji zawodowej i Ustawicznej w ramach projektu: DOSKONALENIE ODSTAW ROGRAMOWYH KLUZEM DO MODERNIZAJI KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO Typ programu przedmiotowy Rodzaj programu- liniowy Autorzy: mgr inż. arbara Duda-Dziewierz Konsultanci: mgr inż. Mirosław Żurek Zmodyfikowany przez nauczycieli Zespołu Szkół i lacówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze: Autorzy programu zmodyfikowanego - mgr inż. Artur Szcześniak- REENZENT - mgr inż. Leszek Jastrubczak- AUTOR - mgr Jolanta iążkowska- Gaj- AUTOR Wchodzi w życie sukcesywnie z dniem 01 września 2012r.

2 1. ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie co najmniej następujących celów ogólnych kształcenia zawodowego: przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 2. KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU ETONIARZ-ZROJARZ Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO rogram nauczania dla zawodu betoniarz-zbrojarz uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. rogram uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: 1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;

3 4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; 5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; 6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 8) umiejętność pracy zespołowej. W programie nauczania dla zawodu betoniarz-zbrojarz uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów jak: matematyka, fizyka, chemia, a także podstawy przedsiębiorczości i edukacja dla bezpieczeństwa. W zakresie matematyki uczeń na wcześniejszym etapie kształcenia powinien opanować takie umiejętności, jak: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie (także z wykorzystaniem kalkulatora) liczb wymiernych zapisanych w postaci ułamków zwykłych lub rozwinięć dziesiętnych, zamieniać ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne, zamieniać ułamki dziesiętne skończone na ułamki zwykłe, zaokrąglać rozwinięcia dziesiętne liczb, obliczać wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych, procent danej liczby, liczbę na podstawie procentu, wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych, długość okręgu i łuku okręgu, pole koła, stosować twierdzenie itagorasa, obliczać pola i obwody trójkątów i czworokątów,, pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego, zamieniać jednostki pola i objętości. W przypadku fizyki uczeń powinien: podawać przykłady sił w różnych sytuacjach praktycznych, posługiwać się pojęciem siły ciężkości, gęstości, ciśnienia, wyjaśniać zasadę działania dźwigni dwustronnej, bloku nieruchomego, kołowrotu, zasady przewodnictwa cieplnego oraz rolę izolacji cieplnej. Z kolei w zakresie chemii uczeń posiada następujące umiejętności: opisuje właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co dzień produktów np. soli kamiennej, cukru, mąki, wody, miedzi, żelaza, wykonuje doświadczenia, w których bada właściwości wybranych substancji, klasyfikuje pierwiastki na metale i niemetale; odróżnia metale od niemetali, posługuje się symbolami (zna i stosuje do zapisywania wzorów) pierwiastków, opisuje różnice w przebiegu zjawiska fizycznego i reakcji chemicznej, podaje przykłady zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych zachodzących w otoczeniu człowieka, planuje i wykonuje doświadczenia ilustrujące zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną, wymienia źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń powietrza, planuje sposób postępowania pozwalający chronić powietrze przed zanieczyszczeniami. 3. INFORMAJA O ZAWODZIE ETONIARZ-ZROJARZ Do głównych zadań wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w zawodzie betoniarz-zbrojarz należy: przygotowanie mieszanek betonowych, siatek i szkieletów zbrojenia oraz wykonywanie elementów betonowych i żelbetowych w różnych obiektach budowlanych. onadto montują oni i demontują formy oraz deskowania do wykonywania elementów betonowych i żelbetowych.

4 Osobę pracująca w zawodzie betoniarz-zbrojarz powinna cechować sprawność manualna, zmysł równowagi, wyobraźnia przestrzenna, wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny, odporność na warunki pogodowe, dokładność i samokontrola. etoniarz-zbrojarz, który pełni funkcję brygadzisty, powinien przejawiać zdolności kierownicze, uzdolnienia techniczne i zdolność współpracy w zespole. etoniarz zbrojarz może wykonywać pracę w zakładzie produkcyjnym, w hali lub na wolnym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych. racy betoniarza-zbrojarza często towarzyszy hałas. Ze względów ergonomicznych narzędzia pracy powinny być umieszczone w zasięgu rąk betoniarza-zbrojarza. etoniarze zbrojarze pracują zazwyczaj w zespołach, w ośmiogodzinnym wymiarze czasu, który może być wydłużony w związku z terminami umownymi lub ze względów technologicznych bądź atmosferycznych. etoniarz-zbrojarz może pracować w sąsiedztwie spawaczy, młotów pneumatycznych, dźwigów, walców drogowych i asfalciarek. Utrudnienia w pracy stwarzają wąskie przejścia, stojące rusztowania i stemplowania. 4. UZASADNIENIE OTRZEY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE ETONIARZ-ZROJARZ udownictwo należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (Zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2011 roku. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012, s. 24) wynika, że w sekcji budownictwo w 2011 roku było zatrudnionych ok. 500 tys. osób. Osoby te są głównie zatrudniane w prywatnych firmach budowlanych. udowlańcy należą do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za granicami naszego państwa. racodawcy w kraju oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i technikum kształcących dla potrzeb budownictwa. W ich ocenie poza kwalifikacjami zawodowymi, ważne są także kompetencje personalne i społeczne, choćby zaangażowanie w wykonywaną pracę. racodawcy zagraniczni cenią sobie polskich fachowców z branży budowlanej, jednak wymagają umiejętności posługiwania się językiem zawodowym. Osoby przedsiębiorcze mogą otworzyć własne firmy budowlane, w których będą zatrudniali innych. Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o entralną azę Ofert racy zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy wykazała, że zawody z obszaru budownictwa należą do poszukiwanych na rynku pracy. Najwięcej ofert pracy w branży budowlanej skierowanych było do: murarzy-tynkarzy, betoniarzy-zbrojarzy (http://psz.praca.gov.pl/ dane z dnia r.). 5. OWIĄZANIA ZAWODU ETONIARZ-ZROJARZ Z INNYMI ZAWODAMI odział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, np.: dla zawodu betoniarz-zbrojarz wyodrębniona została kwalifikacja.16. która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik budownictwa.

5 Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego budowlanego są efekty określone kodem KZ(.c) a będące podbudową kształcenia między innymi w zawodach: kominiarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych, dekarz, cieśla, monter konstrukcji budowlanych, kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz, technik renowacji elementów architektury, technik dróg i mostów kolejowych, technik drogownictwa, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni kolejowej. Kwalifikacja Symbol Elementy Zawód zawodu wspólne.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i etoniarz-zbrojarz KZ(.c) betoniarskich Technik budownictwa.18. Wykonywanie robót murarskich i Murarz-tynkarz KZ(.c) tynkarskich Technik budownictwa.20 Montaż konstrukcji budowlanych Monter konstrukcji KZ(.c) budowlanych Technik budownictwa 6. ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE ETONIARZ-ZROJARZ Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie betoniarz-zbrojarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania i układanie zbrojenia w deskowaniu lub formie; 2) wykonywania mieszanek betonowych; 3) układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego betonu; 4) wykonywania prac związanych z naprawą elementów betonowych i żelbetowych. Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie betoniarz-zbrojarz: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (H, DG, JOZ); efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów KZ(.c); efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.

6 7. EFEKTY KSZTAŁENIA DLA ZAWODU ETONIARZ-ZROJARZ ZAISANE W ROZORZĄDZENIU W SRAWIE ODSTAWY ROGRAMOWEJ KSZTAŁENIA W ZAWODAH Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów H(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; H(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce; H(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; H(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; H(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; H(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; H(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; H(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; H(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; H(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia; DG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; DG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; DG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; DG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; DG(5) analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branży; DG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; DG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; DG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; DG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; DG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; DG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

7 JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. KS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; KS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; KS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; KS(4) jest otwarty na zmiany; KS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; KS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; KS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej; KS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; KS(9) potrafi negocjować warunki porozumień; KS(10) współpracuje w zespole. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów KZ(.c)(1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych; KZ(.c)(2) rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania; KZ(.c)(3) rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych; KZ(.c)(4) rozpoznaje materiały budowlane i określa ich zastosowanie; KZ(.c)(5) przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych; KZ(.c)(6) wykonuje szkice robocze; KZ(.c)(7) rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie; KZ(.c)(8) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych; KZ(.c)(9) przestrzega zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi; KZ(.c)(10) rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy; KZ(.c)(11) rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie; KZ(.c)(12) przestrzega zasad transportu i składowania materiałów budowlanych; KZ(.c)(13) rozróżnia rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich montażu, użytkowania i demontażu; KZ(.c)(14) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań; Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.16.1(1) rozróżnia rodzaje prętów zbrojeniowych oraz określa ich właściwości i zastosowanie;

8 .16.1(2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót zbrojarskich;.16.1(3) sporządza przedmiar robót związanych z przygotowaniem stali zbrojeniowej do montażu oraz kalkuluje koszty tych robót;.16.1(4) dobiera stal zbrojeniową, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót zbrojarskich;.16.1(5) dobiera środki transportu stali zbrojeniowej;.16.1(6) dobiera sposoby prostowania, cięcia i gięcia prętów zbrojeniowych;.16.1(7) wykonuje czynności związane z czyszczeniem i prostowaniem prętów przeznaczonych do montażu;.16.1(8) wykonuje cięcie i gięcie prętów zbrojeniowych;.16.1(9) ocenia jakość wykonania robót zbrojarskich;.16.1(10) wykonuje obmiar robót związanych z przygotowaniem stali zbrojeniowej do montażu i sporządza rozliczenie tych robót;.16.2(1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu zbrojenia oraz układania zbrojenia w deskowaniach i formach;.16.2(2) sporządza przedmiar robót związanych z montażem i układaniem zbrojenia w deskowaniach i formach oraz kalkuluje koszty tych robót;.16.2(3) dobiera pręty zbrojeniowe oraz materiały pomocnicze do montażu zbrojenia;.16.2(4) dobiera narzędzia i sprzęt do montażu zbrojenia;.16.2(5) układa zbrojenie w deskowaniach i formach;.16.2(6) dobiera sposoby łączenia prętów zbrojeniowych;.16.2(7) wykonuje siatki i szkielety zbrojeniowe;.16.2(8) dobiera środki transportu prętów zbrojeniowych, siatek i szkieletów zbrojeniowych;.16.2(9) układa pręty zbrojeniowe, siatki i szkielety zbrojeniowe w deskowaniach i formach;.16.2(10) ocenia jakość montażu i układania zbrojenia;.16.2(11) wykonuje obmiar robót związanych z montażem i układaniem zbrojenia w deskowaniu oraz sporządza rozliczenie tych robót;.16.3(1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania mieszanek betonowych;.16.3(2) sporządza przedmiar robót związanych z wykonywaniem mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;.16.3(3) dobiera składniki mieszanek betonowych;.16.3(4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót betoniarskich;.16.3(5) przestrzega zasad przygotowania mieszanek betonowych;.16.3(6) dobiera środki transportu mieszanek betonowych;.16.3(7) wykonuje mieszanki betonowe zgodnie z recepturą;

9 .16.3(8) sporządza zaprawy i zaczyny budowlane;.16.3(9) ocenia jakość wykonania mieszanek betonowych;.16.3(10) sporządza rozliczenie robót związanych z wykonaniem mieszanek betonowych;.16.4(1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi układania i zagęszczania mieszanki betonowej oraz pielęgnacji świeżego betonu;.16.4(2) sporządza przedmiar robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanek betonowych i pielęgnacją świeżego betonu oraz kalkuluje koszty tych robót;.16.4(3) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu;.16.4(4) układa mieszankę betonową w formach i deskowaniach;.16.4(5) dobiera sposoby zagęszczania mieszanki betonowej;.16.4(6) wykonuje czynności związane z zagęszczaniem mieszanki betonowej;.16.4(7) określa metody przyspieszania dojrzewania świeżego betonu;.16.4(8) dobiera sposoby pielęgnacji świeżego betonu;.16.4(9) wykonuje czynności związane z pielęgnacją świeżego betonu;.16.4(10) wykonuje drobnowymiarowe wyroby z zapraw i mieszanek betonowych;.16.4(11) określa sposoby naprawy elementów betonowych i żelbetowych i wykonuje czynności związane z tą naprawą;.16.4(12) ocenia jakość wykonania robót betoniarskich;.16.4(13) wykonuje obmiar robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu oraz sporządza rozliczenie tych robót. 8. OGRUOWANE EFEKTY KSZTAŁENIA Nazwa przedmiotu/ pracowni Efekty kształcenia Uczeń: klasa I II III

10 I semestr Materiałoznawstwo i technologia robót zbrojarskich i betoniarskich II semestr I semestr II semestr I semestr II semestr KZ(.c)(1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych; X X X X X X KZ(.c)(2) rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania; X X X X X X KZ(.c)(3) rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych; X X X X X X KZ(.c)(4) rozpoznaje materiały budowlane i określa ich zastosowanie; X X X X X X KZ(.c)(8) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych; X X X X X X KZ(.c)(9) przestrzega zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi; X X X X X X KZ(.c)(10) rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy; X X X X X X KZ(.c)(11) rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie; X X X X X X KZ(.c)(12) przestrzega zasad transportu i składowania materiałów budowlanych; X X X X X X KZ(.c)(13) rozróżnia rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich montażu, użytkowania i demontażu; X X X X X X H(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; X X X X X X H(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce; X X X X X X H(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; X X X X X X H(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; X X X X X X H(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; X X X X X X H(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; X X X X X X

11 H(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; X X X X X X H(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia; X X X X X X.16.1(1) rozróżnia rodzaje prętów zbrojeniowych oraz określa ich właściwości i zastosowanie; X X X X X X.16.1(3) sporządza przedmiar robót związanych z przygotowaniem stali zbrojeniowej do montażu oraz kalkuluje koszty tych robót; X X X X X X.16.1(5) dobiera środki transportu stali zbrojeniowej; X X X X X X.16.1(6) dobiera sposoby prostowania, cięcia i gięcia prętów zbrojeniowych; X X X X X X.16.1(9) ocenia jakość wykonania robót zbrojarskich; X X X X X X.16.1(10) wykonuje obmiar robót związanych z przygotowaniem stali zbrojeniowej do montażu i sporządza rozliczenie tych robót; X X X X X X.16.2(2) sporządza przedmiar robót związanych z montażem i układaniem zbrojenia w deskowaniach i formach oraz kalkuluje koszty tych robót; X X X X X X.16.2(3) dobiera pręty zbrojeniowe oraz materiały pomocnicze do montażu zbrojenia; X X X X X X.16.2(4) dobiera narzędzia i sprzęt do montażu zbrojenia; X X X X X X.16.2(6) dobiera sposoby łączenia prętów zbrojeniowych; X X X X X X.16.2(8) dobiera środki transportu prętów zbrojeniowych, siatek i szkieletów zbrojeniowych; X X X X X X.16.2(10) ocenia jakość montażu i układania zbrojenia; X X X X X X.16.2(11) wykonuje obmiar robót związanych z montażem i układaniem zbrojenia w deskowaniu oraz sporządza rozliczenie tych robót; X X X X X X.16.3(2) sporządza przedmiar robót związanych z wykonywaniem mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania; X X X X X X.16.3(3) dobiera składniki mieszanek betonowych; X X X X X X.16.3(4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót betoniarskich; X X X X X X.16.3(5) przestrzega zasad przygotowania mieszanek betonowych; X X X X X X.16.3(6) dobiera środki transportu mieszanek betonowych; X X X X X X

12 .16.3(7) wykonuje mieszanki betonowe zgodnie z recepturą; X X X X X X.16.3(9) ocenia jakość wykonania mieszanek betonowych; X X X X X X.16.3(10) sporządza rozliczenie robót związanych z wykonaniem mieszanek betonowych; X X X X X X.16.4(2) sporządza przedmiar robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanek betonowych i pielęgnacją świeżego betonu oraz kalkuluje koszty tych X X X X X X robót;.16.4(3) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z X X X X X X układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu;.16.4(5) dobiera sposoby zagęszczania mieszanki betonowej; X X X X X X.16.4(7) określa metody przyspieszania dojrzewania świeżego betonu; X X X X X X.16.4(8) dobiera sposoby pielęgnacji świeżego betonu; X X X X X X.16.4(11) określa sposoby naprawy elementów betonowych i żelbetowych i wykonuje czynności związane z tą naprawą; X X X X X X.16.4(12) ocenia jakość wykonania robót betoniarskich; X X X X X X.16.4(13) wykonuje obmiar robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu oraz sporządza rozliczenie X X X X X X tych robót; KS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; X X X X X X KS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; X X X X X X KS(4) jest otwarty na zmiany; X X X X X X KS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; X X X X X X Rysunek zawodowy KZ(.c)(5) przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych; X X X X KZ(.c)(6) wykonuje szkice robocze; X X X X KZ(.c)(7) rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie; X X X X KZ(.c)(14) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań; X X X X.16.1(2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi X X X

13 wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót zbrojarskich;.16.2(1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu zbrojenia oraz układania zbrojenia w deskowaniach i formach;.16.3(1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania mieszanek betonowych;.16.4(1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi układania i zagęszczania mieszanki betonowej oraz pielęgnacji świeżego betonu; X X X X X X X X X KS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; X X X X KS(4) jest otwarty na zmiany; X X X X KS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; X X X X Język obcy zawodowy w robotach zbrojarskich i betoniarskich JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; KS(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji; KS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; KS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; X X X X X X X

14 KS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; X Działalność gospodarcza w budownictwie DG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; X X DG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; X X DG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; X X DG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; X X DG(5) analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branży; X X DG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; X X DG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; X X DG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; X X DG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; X X DG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; X X DG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej; X X KS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; X X KS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; X X KS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; X X KS(4) jest otwarty na zmiany; X X KS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; X X KS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; X X KS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; X X KS(9) potrafi negocjować warunki porozumień; X X

15 Roboty zbrojarskie i betoniarskie zajęcia praktyczne H(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; X X X X X X H(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; X X X X X X H(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; X X X X X X H(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i X X X X X X ochrony środowiska; H(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; X X X X X X H(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; X X X X X X H(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia X X X X X X.16.1(2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami X X X X X X dotyczącymi wykonywania robót zbrojarskich;.16.1(3) sporządza przedmiar robót związanych z przygotowaniem stali zbrojeniowej do montażu oraz kalkuluje koszty tych robót; X X X X X X.16.1(4) dobiera stal zbrojeniową, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót zbrojarskich; X X X X X X.16.1(5) dobiera środki transportu stali zbrojeniowej; X X X X X X.16.1(6) dobiera sposoby prostowania, cięcia i gięcia prętów; X X X X X X.16.1(7) wykonuje czynności związane z czyszczeniem i prostowaniem prętów przeznaczonych do montażu; X X X X X X.16.1(8) wykonuje cięcie i gięcie prętów zbrojeniowych; X X X X X X.16.1(9) ocenia jakość wykonania robót zbrojarskich; X X X X X X.16.1(10) wykonuje obmiar robót związanych z przygotowaniem stali zbrojeniowej do montażu i sporządza rozliczenie tych; X X X X X X.16.2(1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi X X X X X X

16 wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu zbrojenia oraz układania zbrojenia w deskowaniach i formach;.16.2(2) sporządza przedmiar robót związanych z montażem i układaniem zbrojenia w deskowaniach i formach oraz kalkuluje koszty tych robót; X X X X X X.16.2(3) dobiera pręty zbrojeniowe oraz materiały pomocnicze do montażu zbrojenia; X X X X X X.16.2(4) dobiera narzędzia i sprzęt do montażu zbrojenia; X X X X X X.16.2(5) układa zbrojenie w deskowaniach i formach; X X X X X X.16.2(6) dobiera sposoby łączenia prętów zbrojeniowych; X X X X X X.16.2(7) wykonuje siatki i szkielety zbrojeniowe; X X X X X X.16.2(8) dobiera środki transportu prętów zbrojeniowych, siatek i szkieletów zbrojeniowych; X X X X X X.16.2(9) układa pręty zbrojeniowe, siatki i szkielety zbrojeniowe w deskowaniach i formach; X X X X X X.16.2(10) ocenia jakość montażu i układania zbrojenia; X X X X X X.16.2(11) wykonuje obmiar robót związanych z montażem i układaniem zbrojenia w deskowaniu oraz sporządza rozliczenie tych robót; X X X X X X.16.3(1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami X X X X X X dotyczącymi wykonania mieszanek betonowych;.16.3(2) sporządza przedmiar robót związanych z wykonywaniem mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania; X X X X X X.16.3(3) dobiera składniki mieszanek betonowych; X X X X X X.16.3(4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót betoniarskich; X X X X X X.16.3(5) przestrzega zasad przygotowania mieszanek betonowych; X X X X X X.16.3(6) dobiera środki transportu mieszanek betonowych; X X X X X X.16.3(7) wykonuje mieszanki betonowe zgodnie z recepturą; X X X X X X.16.3(8) sporządza zaprawy i zaczyny budowlane; X X X X X X.16.3(9) ocenia jakość wykonania mieszanek betonowych; X X X X X X.16.3(10) sporządza rozliczenie robót związanych z wykonaniem mieszanek X X X X X X

17 betonowych;.16.4(1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi układania i zagęszczania mieszanki betonowej oraz pielęgnacji świeżego X X X X X X betonu;.16.4(2) sporządza przedmiar robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanek betonowych i pielęgnacją świeżego betonu oraz kalkuluje koszty tych X X X X X X robót;.16.4(3) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu; X X X X X X.16.4(4) układa mieszankę betonową w formach i deskowaniach; X X X X X X.16.4(5) dobiera sposoby zagęszczania mieszanki betonowej; X X X X X X.16.4(6) wykonuje czynności związane z zagęszczaniem mieszanki betonowej; X X X X X X.16.4(7) określa metody przyspieszania dojrzewania świeżego betonu; X X X X X X.16.4(8) dobiera sposoby pielęgnacji świeżego betonu; X X X X X X.16.4(9) wykonuje czynności związane z pielęgnacją świeżego betonu; X X X X X X.16.4(10) wykonuje drobnowymiarowe wyroby z zapraw i mieszanek betonowych; X X X X X X.16.4(11) określa sposoby naprawy elementów betonowych i żelbetowych i wykonuje czynności związane z tą naprawą; X X X X X X.16.4(12) ocenia jakość wykonania robót betoniarskich; X X X X X X.16.4(13) wykonuje obmiar robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu oraz sporządza rozliczenie X X X X X X tych robót; KS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; X X X X X X KS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; X X X X X X KS(4) jest otwarty na zmiany; X X X X X X KS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej X X X X X X KS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; X X X X X X KS(10) współpracuje w zespole; X X X X X X

18 USZZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁENIA Nazwa przedmiot u Materiałoznawstwo i technologia robót zbrojarskich i betoniarskich Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń: Uszczegółowione efekty kształcenia A KZ(.c)(1) rozpoznaje KZ(.c)(1)1. rozróżnić i dokonać klasyfikacji obiektów budowlanych; rodzaje i elementy obiektów KZ(.c)(1)2. określić kryteria podziału obiektów budowlanych budowlanych; KZ(.c)(1)3. rozróżnić elementy niekonstrukcyjne obiektów budowlanych. KZ(.c)(2) rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania; KZ(.c)(3) rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych; KZ(.c)(4) rozpoznaje materiały budowlane i określa ich zastosowanie; KZ(.c)(8) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych; KZ(.c)(9) przestrzega zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi; KZ(.c)(10) rozpoznaje elementy zagospodarowania KZ(.c)(2)1. rozróżnić elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych; KZ(.c)(2)2. dokonać charakterystyki technologii wykonania konstrukcji budowlanych; KZ(.c)(2)3. określić zależności technologiczne pomiędzy różnymi procesami budowlanymi; KZ(.c)(2)4. dobrać technologię wykonania do konstrukcji obiektu budowlanego; KZ(.c)(3)1. rozróżnić elementy instalacji budowlanych; KZ(.c)(3)2. rozróżnić rodzaje instalacji budowlanych. KZ(.c)(4)1. rozróżnić materiały budowlane; KZ(.c)(4)2.określić zastosowanie materiałów budowlanych. KZ(.c)(8)1. zakwalifikować przyrządy do określonych prac pomiarowych; KZ(.c)(8)2. omówić budowę przyrządów pomiarowych; KZ(.c)(8)3. określić zasady obsługi urządzeń pomiarowych; KZ(.c)(8)4. określić zastosowanie poszczególnych przyrządów pomiarowych; KZ(.c)(9)1. określić zasady dokonywania prac pomiarowych w terenie; KZ(.c)(9)2. ustalić tolerancje wymiarowe mierzonych wielkości; KZ(.c)(9)3. określić poprawność wykonanych prac pomiarowych; KZ(.c)(10)1. ustalić kolejność robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; KZ(.c)(10)2. określić miejsca magazynowania materiałów budowlanych na terenie budowy;

19 terenu budowy; KZ(.c)(11) rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie; KZ(.c)(12) przestrzega zasad transportu i składowania materiałów budowlanych; KZ(.c)(13) rozróżnia rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich montażu, użytkowania i demontażu; H(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; H(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce; H(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; KZ(.c)(10)3. ustalić rozmieszczenie obiektów biurowo socjalnych na terenie budowy; KZ(.c)(11)1. rozróżnić środki transportu dalekiego i bliskiego; KZ(.c)(11)2. rozróżnić środki transportu pionowego i poziomego; KZ(.c)(11)3. dobrać środek transportu do określonego rodzaju materiału; KZ(.c)(11)4. określić współpracę poszczególnych środków transportu; KZ(.c)(12)1. określić zasady transportu materiałów budowlanych; KZ(.c)(12)2. określić zasady składowania materiałów w magazynach otwartych; KZ(.c)(12)3 określić zasady składowania materiałów w magazynach zamkniętych; KZ(.c)(12)4. dobrać środki transportu do przewożonych materiałów lub elementów budowlanych. KZ(.c)(13)1. scharakteryzować rusztowanie; KZ(.c)(13)2. dostosować rusztowanie do określonych robót; KZ(.c)(13)3. analizować zasady montażu i użytkowania rusztowań zgodnie z obowiązującymi przepisami; H(1)1. wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy H(1)2. wyjaśnić pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową oraz ochroną środowiska H(1)3. wyjaśnić pojęcia związane z ergonomią H(2)1. wymienić instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce; H(2)2. ustalić zadania instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce; H(2)3. określić uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce; H(3)1. rozpoznać prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; H(3)2. rozróżnić obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy H(3)3. wyjaśnić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania praw i obowiązków pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy H(4) przewiduje zagrożenia H(4)1. analizować przepisy dotyczące zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz

20 dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; H(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; H(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; H(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; H(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;.16.1(1) rozróżnia rodzaje prętów zbrojeniowych oraz określa ich właściwości i zastosowanie;.16.1(3) sporządza przedmiar robót związanych z przygotowaniem stali zbrojeniowej do montażu oraz kalkuluje koszty tych robót; mienia i środowiska związane z przygotowaniem stali zbrojeniowej do montażu; H(5)1. ustalić rodzaje czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy betoniarza-zbrojarza H(5)2. dokonać charakterystyki czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy betoniarza- zbrojarza; H(6)1. rozróżnić czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące w środowisku pracy betoniarza-zbrojarza; H(9)1. dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych; H(10)1. powiadomić system pomocy medycznej w przypadku sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia przy wykonywaniu zadań zawodowych; H(10)3. zidentyfikować stany zagrożenia zdrowia i życia;.16.1(1)1. rozróżnić pręty zbrojeniowe.16.1(1)2. określić własności prętów zbrojeniowych.16.1(1)3. określić zastosowanie prętów zbrojeniowych.16.1(3)1. określić procedurę sporządzenia przedmiaru robót związanych z przygotowaniem stali zbrojeniowej do montażu;.16.1(3)2. zaprezentować sposób przygotowania kalkulacji koszty robót związanych z przygotowaniem stali zbrojeniowej do montażu;

w zawodzie operator przemysłu spożywczego Nr programu: 522301 /827[01]/ZSZ, SP/MEN/2006.10.16/ ZSiPKZ/2012

w zawodzie operator przemysłu spożywczego Nr programu: 522301 /827[01]/ZSZ, SP/MEN/2006.10.16/ ZSiPKZ/2012 rogram nauczania realizowany w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół lacówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w zawodzie operator przemysłu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2 ROGRAM NAUZANIA W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM raktyki zawodowe TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY rogram powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 ROGRAM NAUZANIA RZEDMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM ELEKTROMEHANIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH, 741203 ` ROGRAM NAUZANIA RZEDMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM: Naprawy elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 TYP SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania w systemie 4-tygodniowych kursów Nr programu 751204/741[02]/SZ,LZ/MEN/2000.12.05/KL/2012 1. TYP

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni PROGRAM NAUCZANIA. Typ szkoły: Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni PROGRAM NAUCZANIA. Typ szkoły: Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni ROGRAM NAUZANIA Typ szkoły: ubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód: KUHARZ Symbol cyfrowy zawodu: 512 001 rogram powstał na podstawie przykładowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Cukiernik 751201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RAHUNKOWOŚI 431103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 01.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ` ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU SRZEDAWA 522301 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA 311512

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA 311512 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK MEHANIZAJI ROLNITWA 311512 TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Niniejszy program nauczania jest własnością Krajowego entrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU SRZEDAWA 522301 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 28.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TAIER, 753402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik mechanizacji rolnictwa 311512 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu sprzedawca (ZSP-65-2012) - zajęcia praktyczne

Program nauczania dla zawodu sprzedawca (ZSP-65-2012) - zajęcia praktyczne Program nauczania dla zawodu sprzedawca (ZSP-65-2012) - zajęcia praktyczne Tabela 1. Szkolny plan nauczania dla zawodu sprzedawca L.p Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa I II III Liczba godzin tygodniowo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH 712616

MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH 712616 CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU UKIERNIK 751201 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ

Bardziej szczegółowo

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca.

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca. CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Od: < Zapisane przez program Windows Internet Explorer 7 > Temat: Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 522305 Data: Mon, 27 Feb 2012 13:01:27 +0100 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik ekonomista 331403 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne

Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne Tabela 1. Szkolny plan nauczania dla zawodu kucharz L.p Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa I II III Liczba godzin tygodniowo w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMEHANIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH 741203 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY Wschowa 2014 Autor: mgr inż. Radosław Kęsicki.Ewa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T Opracowano na podstawie programu autorów: mgr Zbigniew Sobór, mgr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Dla zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie : CUKIERNIK. Symbol cyfrowy: 751201. Nr programu: CUKIERNIK

PROGRAM NAUCZANIA. Dla zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie : CUKIERNIK. Symbol cyfrowy: 751201. Nr programu: CUKIERNIK PROGRAM NAUCZANIA Dla zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie : CUKIERNIK Symbol cyfrowy: 7520 Nr programu: CUKIERNIK Typ programu - turnusy zawodowe Rodzaj programu - liniowy Autorzy: Koweziu / Ewa Bogulas

Bardziej szczegółowo