Program Funkcjonalno UŜytkowy. Wykonanie osłon przeciwhałasowych przy ul. Witosa i ul. Krakowskiej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Funkcjonalno UŜytkowy. Wykonanie osłon przeciwhałasowych przy ul. Witosa i ul. Krakowskiej."

Transkrypt

1 Program Funkcjonalno UŜytkowy dla zadania: Wykonanie osłon przeciwhałasowych przy ul. Witosa i ul. Krakowskiej. Adres obiektu: Al. Witosa w Rzeszowie, Kod CPV : Roboty inŝynieryjne i budowlane Ekrany ochronne Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów, Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, Rzeszów, ul. Targowa 1 Autor: Tadeusz Chuchla Zawartość programu: 1.strona tytułowa, 2.część opisowa, 3.część informacyjna, Rzeszów, czerwiec 2009 r. Zatwierdzam

2 I. Część opisowa: 1. Opis ogólny: Celem niniejszego programu jest zaprojektowanie i wykonanie osłon przed hałasem na Al. Witosa na odcinku wzdłuŝ ul. Rataja chroniących budynki Rataja 4, 6, 10. Zamówienie obejmuje: - - sporządzenie dokumentacji technicznej (projekt wykonawczy) umoŝliwiający wykonanie ekranów dla całości zadania objętego zamówieniem - szt.4. - wykonanie map do celów projektowych w skali 1:500 - uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów w zakresie objętym projektem budowlanym, - w opracowaniu naleŝy przedstawić rozwiązania ewentualnych kolizji z urządzeniami uzbrojenia terenu wraz z wszystkimi uzgodnieniami z właścicielami sieci, - w przypadku wystąpienia kolizji projektowanych zabezpieczeń przed hałasem z drzewami naleŝy sporządzić inwentaryzację drzew do wycinki i uzyskać decyzję na wycinkę, - sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U ) z późniejszymi zmianami, - 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 w elektronicznej, - zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, - przedmiary robót - 1 egzemplarz do w/w opracowań, - wykonanie robót budowlanych na podstawie powyŝszych projektów i specyfikacji technicznych, - przedłoŝenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych osłon wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi - 3 egzemplarze, - przedłoŝenie operatu kolaudacyjnego wraz z rozliczeniem zadania po zakończeniu robót. Charakterystyka przebudowy: - lokalizacja w obrębie pasa drogowego Al. Witosa lub ul. Rataja, - wysokość ekranów do 4,50 m (z uwzględnieniem wyników pomiaru hałasu w ramach analizy porealizacyjnej opracowanej przez Zakład Ochrony Środowiska INWEST EKO Sp. j.), - konstrukcja nośna ekranów słupy stalowe ocynkowane dobór uzaleŝnić od rodzaju wypełnienia i obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, - fundamenty w postaci pali wierconych średnicę i długość określić obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi, - rozstaw słupów nośnych uzaleŝnić od przeprowadzonych obliczeń statyczno wytrzymałościowych z uwzględnieniem kolizji istniejących urządzeń podziemnych, - panele osłon przeciwhałasowych drewniane z wypełnieniem wełną mineralną grubości 100 mm o gęstości 100 kg/m 3 w środku, - wszystkie elementy drewniane powinny być nasączone impregnatem celem uchronienia przed wilgocią i grzybami,

3 - pomiędzy panelem, a gruntem naleŝy wykonać betonową płytę podwalinową z uwzględnieniem właściwego spływu i odprowadzenia wód opadowych, - wykonanie trawników dywanowych oraz nasadzeń zieleni, - wszelkie zmiany jakie staną się konieczne w stosunku do wydanych warunków naleŝy na bieŝąco w trakcie prowadzenia prac projektowych ustalać z Zamawiającym. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: - 1.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca : a/ wykonywał roboty budowlane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego b/ oznakował prowadzone roboty i dbał o prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót c/ utrzymywał porządek na terenie budowy w czasie realizacji robót d/ przestrzegał przepisów bhp i ppoŝ. e/ dostarczył na minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem materiałów, receptury, atesty, świadectwa jakości, certyfikaty lub aprobaty techniczne na wszystkie wbudowane materiały inspektorowi nadzoru f/ realizował roboty objęte zamówieniem z pomocą sprzętu oraz przy udziale osób podanych w ofercie i utrzymywał ten potencjał techniczny i kadrowy przez cały okres objęty umową g/ zapewnił wykonywanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymienione w ofercie. 2. Dopuszcza się ograniczenia ruchu pieszego na czas prowadzenia robót jedną stroną ulicy tj. chodnikiem po przeciwnej stronie. 3. Wykonawca w złoŝonej ofercie musi uwzględnić: a/ zabezpieczenie obsługi geodezyjnej na wszystkie roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST w tym: - wytyczenie geodezyjne obiektu budowlanego zgodnie z projektem wykonawczym, - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egzemplarzach dla Zamawiającego oraz po 3 egzemplarze dla kaŝdej z branŝ objętych przedmiotem Zamówienia, - dbanie o nienaruszenie stałych punktów geodezyjnych i ich odtworzenie po wykonaniu umowy, b/ ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, c/ wykonanie na własny koszt wszystkich próbek oraz przeprowadzenia badań wynikających ze Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, d/ przeprowadzenie na Ŝądanie Zamawiającego badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, e/ pokrycie kosztów badań dodatkowych, jeŝeli w rezultacie ich przeprowadzenia okaŝe się, Ŝe zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, W cenie zamówienia oferent powinien uwzględnić wszelkie badania i oceny techniczne, które jego zdaniem są niezbędne do zapewnienia naleŝytego wykonania zamówienia. Do uzyskania wszelkich uzgodnień związanych z opracowaniem projektu, wybrany w drodze przetargu Wykonawca projektu otrzyma stosowne upowaŝnienie od Zamawiającego do występowania w jego imieniu.

4 Uzgodnienie projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 1.Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 1.1. organizacji robót budowlanych, 1.2. zabezpieczenia interesów osób trzecich, 1.3. ochrony środowiska, 1.4. warunków bezpieczeństwa pracy, 1.5. warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 1.6. zabezpieczeniem robót przed dostępem osób trzecich, 1.7. zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 2. Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do : 2.1. posiadania w chwili rozpoczęcia robót budowlanych zatwierdzonego projektu zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 2.2. prowadzenia dziennika budowy, który zostanie dostarczony przez Inspektora Nadzoru 2.3. informowania Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu ich zakończenia, 2.4. opisania w ofercie tej części zamówienia, którą zamierza powierzyć do realizacji Podwykonawcom zapewnienia organom nadzoru budowlanego, inspektorowi nadzoru i wszystkim osobom przez niego upowaŝnionym, dostępu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane lub gdzie przewiduje się wykonywanie robót związanych realizacją zamówienia stosowania w trakcie wykonywania robót budowlanych, materiałów spełniających wymagania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 3. Zamawiający przewiduje bieŝącą kontrolę w zakresie postępu prac projektowych i robót budowlanych zgodnie z harmonogramem przedłoŝonym przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy. Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności: 3.1. rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji technicznej przed złoŝeniem projektu do ZUDP, zachowanie terminów podanych w harmonogramie prac projektowych, zgodność danych na rysunkach, w opisie, SST i przedmiarach, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w zakresie uwzględniającym wszystkie roboty, 3.2. stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i SST, 3.3. wyroby wytwarzane przez wykonawcę, jak beton pod względem uŝytego cementu i kruszyw, receptury betonu i mieszanek, sposobu przygotowania i jakości mieszanek przed wbudowaniem, 3.4. sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami wykonawczymi i SST, a w szczególności sposobu wykonania dna wykopów, jego głębokości, spadków i wyrównań,

5 3.5. jakość wykonania robót i dokładność montaŝu słupów 3.6. prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń, 4. Dla zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenie kontroli wykonywanych robót budowlanych zgodnie z umową, zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane. 5. Zamawiający zakłada następujące rodzaje odbiorów: 5.1. odbiór dokumentacji projektowej 5.2. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 5.3. odbiór końcowy, 5.4. odbiór w okresie rękojmi po roku od odbioru końcowego, 5.5. odbiór ostateczny po okresie rękojmi, 6. Odbiór dokumentacji projektowej: 6.1. przekazanie kompletu dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego za potwierdzeniem Zamawiający dokona sprawdzenia przekazanego opracowania w terminie 3 dni od daty przekazania (przyjęcie opracowania do sprawdzenia nie będzie równoznaczne z odbiorem dokumentacji projektowej i nie upowaŝnia Wykonawcy do wystawienia faktury) Po sprawdzeniu opracowania przez Zamawiającego i stwierdzeniu naleŝytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający potwierdzi odbiór opracowania na protokole zdawczo odbiorczym, co upowaŝni Wykonawcę do wystawienia faktury W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niekompletności, wad lub niezgodności opracowania z przedmiotem umowy Zamawiający moŝe wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad i niezgodności występujących w opracowaniu. 7. Warunkiem odbioru robót budowlanych będzie: 7.1. zatwierdzenie przez inspektora nadzoru wszelkich receptur i materiałów do wbudowania, zgłoszonych do zatwierdzenia minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem, 7.2. przedstawienie przez Kierownika budowy lub Kierownika robót wyników badań określonych w SST, 7.3. przedłoŝenie przez Kierownika budowy lub Kierownika robót obmiarów wykonanych robót, 7.4. zgłoszenie do odbioru robót na 3 dni przed planowanym ich zakończeniem przez Kierownika budowy lub Kierownika robót, potwierdzone wpisem do dziennika Budowy, 7.5. gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu ( Inspektorowi Nadzoru) wpisem do dziennika budowy. Zgłoszenie naleŝy przedstawić z minimum jednodniowym wyprzedzeniem planowanego zakończenia robót przewidzianych do odbioru. Inspektor Nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie do 3 dni roboczych licząc od daty wpisu w dzienniku budowy, 7.6. prawidłowość wykonanych robót ulegających zakryciu musi być potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez właściwego inspektora nadzoru. 8. Warunkiem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia będzie przekazanie Inspektorowi nadzoru: 8.1. oświadczenia Kierownika budowy a/ o usunięciu ewentualnych usterek stwierdzonych podczas przeglądu technicznego obiektu budowlanego objętego zamówieniem, dokonanego przez Komisję MZDiZ

6 ds. przeglądu i odbioru robót w obecności Wykonawcy robót b/ o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę/zgłoszenia oraz przepisami c/ o doprowadzeniu do naleŝytego stanu i porządku terenu budowy, a takŝe w razie konieczności korzystania sąsiednich nieruchomości, 8.2. oryginału dziennika budowy wraz z wpisem o gotowości obiektu budowlanego do odbioru końcowego 8.3. dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkową, jeŝeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 8.4. szczegółowych specyfikacji technicznych (podstawowych z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniających lub zamiennych) 8.5. receptur i ustaleń technologicznych 8.6. deklaracji zgodności oraz aprobat technicznych na wbudowane materiały zgodnie z SST 8.7. protokołów badań i sprawdzeń zgodnie z SST 8.8. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w trzech toŝsamych egzemplarzach 8.9. potwierdzenia, zgodnie z odrębnymi przepisami odbioru wszystkich wykonywanych w ramach zamówienia urządzeń, sieci, przyłączy itp przez Kierownika budowy obmiarów wykonanych robót za ostatni okres rozliczeniowy oraz kolaudacja przez Inspektora nadzoru ( sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłoŝonych przez Kierownika budowy dokumentów określonych w punktach od 8.1. do 8.10 w terminie nie przekraczającym 4 dni od wpisu Kierownika budowy o gotowości obiektu budowlanego do odbioru końcowego. Czas na dokonanie czynności o których mowa w pkt.7 i 8 nie moŝe przekroczyć 18 dni od dnia wpisu Kierownika budowy do dziennika budowy o zakończeniu robót. Za termin zakończenia robót uwaŝa się datę wpisu do dziennika budowy o zakończenia robót przez Kierownika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem o tym fakcie inspektora koordynującego nadzór. O dokonaniu wpisu przez Kierownika budowy, Inspektor koordynujący nadzór powiadomi niezwłocznie Przewodniczącego Komisji MZDiZ ds. przeglądu i odbioru robót budowlanych. Komisja w terminie do 3-ch dni od terminu zakończenia robót dokona przeglądu technicznego obiektu budowlanego objętego zamówieniem. Z czynności przeglądu Komisja MZDiZ ds. przeglądu i odbioru robót sporządzi protokół, w którym określi stwierdzone ewentualne usterki oraz wyznaczy termin na ich usunięcie. 9. JeŜeli Inspektor nadzoru uzna, Ŝe roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeŝeń co do kompletności oraz prawidłowości przedłoŝonych dokumentów warunkujących odbiór końcowy, wyznaczy datę odbioru końcowego powiadamiając wszystkie strony procesu budowlanego. 10. JeŜeli Inspektor nadzoru stwierdzi, Ŝe roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeŝenia co do kompletności i prawidłowości przedłoŝonych dokumentów określonych w pkt.8 od 8.1 do 8.10, w porozumieniu z Wykonawcą robót wyznaczy termin ponownego złoŝenia przez Wykonawcę zawiadomienia o dokonanie odbioru końcowego. 11. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie do 7 dni od daty pisemnego stwierdzenia inspektora nadzoru o gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru.

7 12. Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół odbioru końcowego. Wymagania szczegółowe: 1. W odniesieniu do przygotowania terenu; a) teren przewidziany pod budowę ekranów naleŝy do zamawiającego. Projekt związany z budowę ekranów naleŝy tak opracować, by zakres robót nie wykraczał poza istniejący pas drogowy naleŝący do zamawiającego. b) miejsca składowania ziemi, materiałów jak teŝ urządzanie czasowych placów budowy. Wykonawca uzgodni z zarządcami terenów we własnym zakresie, 2. W odniesieniu do architektury: Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do architektury. Kolorystykę ekranów uzgodnić z Zamawiającym. 3. W odniesieniu do zagospodarowania terenu; Po wykonaniu robót naleŝy uporządkować teren w obrębie odcinka, na którym prowadzone będą roboty. Zaplecze budowy Wykonawca zobowiązany jest zlikwidować przed odbiorem końcowym. II. Część informacyjna: 1. Podstawa opracowania : 1.1. wnioski mieszkańców o konieczności wykonania osłon przed hałasem zabezpieczenie środków finansowych Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa obowiązujące normatywy i norm 2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z wykonaniem osłon przeciwhałasowych wzdłuŝ ul. Rataja: 2.1. Zamawiający oczekuje, Ŝe: a/ komplet dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami w ZUDP, w MZDiZ i uzgodnieniami branŝowymi otrzyma od Wykonawcy w terminie do r, b/ roboty budowlane zostaną wykonane w terminie do r. c/ wykonanie umowy nastąpi r Zamawiający zakłada wypłatę wynagrodzenia za realizację zamówienia na podstawie dwóch faktur; a/ za opracowanie dokumentacji projektowej b/ za wykonanie robót budowlanych 2.3. Podstawą wystawienia faktury za opracowanie dokumentacji będzie podpisany przez przedstawicieli stron umowy protokołu zdawczo-odbiorczego Podstawą wystawienia faktury za wykonanie robót budowlanych będzie podpisany protokół odbioru końcowego. Uwaga: Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Załączniki: 1. Analiza wyników pomiarów krótkotrwałych hałasu w siedmiu punktach pomiarowych wersja elektroniczna

8 3.Dokumenty związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego: 3.1. Ustawa Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 26 sierpnia 2005 r. nr 163, poz. 1364) 3.2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz z późniejszymi zmianami) 3.3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.u.2001r. nr 63, poz. 627 z późniejszymi zmianami) 1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŝytkowego, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 43/99, poz.430) 3.6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie naleŝy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w prawie substancji szczególnie niebezpiecznych ( Dz.U ) 3.7. PN-EN 206-1: 2003/Ap1: 2004 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność PN-88/B Beton zwykły.

9 3. Planowane koszty robót; Planowane koszty budowy obliczono metodą zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych ( Dz.U. nr 130 poz z r) W RB = W ci x n i Wskaźniki cen jednostkowych do wyliczenia W RB przyjęto: na podstawie zapytania o cenę realizacji drewnianych osłon przeciwhałasowych przez Firmy zajmujące się realizacją tego typu robót. Zakres robót budowlanych zadania objętego zamówieniem wyniesie : m 2 W ci = 520 zł/m 2 n i = m 2 W RB = 520 x = zł (netto) Planowany koszt prac projektowych; W = W% x W RB W = 4.0% x zł = zł Wskaźnik w wysokości 4,0 % przyjęto wg tabeli B Wskaźniki dla budownictwa drogowego. Szacunkowy koszt za całość zamówienia wyniesie więc w zaokrągleniu W RB + W = zł zł = zł netto Koszt brutto= ,20 zł Biorąc pod uwagę stopień inflacji wynoszący 3,5 % w okresie od 31 maja 2008 do 31 maja 2009 ( strona internetowa: inflacja.money.pl ) Szacunkowy koszt za całość zamówienia wyniesie więc w zaokrągleniu: W RB = ,20 + ( ,20 x 3,5 %) = ,35 zł brutto ( ,60 netto)

Program Funkcjonalno UŜytkowy

Program Funkcjonalno UŜytkowy Program Funkcjonalno UŜytkowy dla zadania: Wykonanie umocnienia skarpy drogowej oraz ubezpieczenia rowu melioracyjno przydroŝnego S 3 w pasie drogowym ul. Paderewskiego po stronie północnej na odcinku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont budynku byłej szkoły podstawowej w Czernicy Wrocławska 78 z przystosowaniem

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe

Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe Zakres opracowania: I. Ogólna specyfikacja techniczna (ST) II. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe Grupa 452 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław ETAP / ZADANIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

PROJ BUD 33-390 ŁĄCKO 770 (018) 444 63 73 proj-bud@pro.onet.pl

PROJ BUD 33-390 ŁĄCKO 770 (018) 444 63 73 proj-bud@pro.onet.pl PROJ BUD 33-390 ŁĄCKO 770 (018) 444 63 73 proj-bud@pro.onet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dla przedsięwzięcia: BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11 WERNER - ENTERPRISE mgr inŝ. Jan Jacek Werner ul. Kiepury 35/4; 64-100 Leszno tel. 039 900 17 64; kom. 607 344 114 e-mail.: werner@it.pl http://www.werner.it.pl NIP 697-168-84-91 Regon 410378043; nr ew./14037/99

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA Str. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA Remont hali warsztatowej MZK Piła z przebudową kanałów naprawczych Piła ul. Łączna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE [dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ul. Gołdapska 22/15 19-400 Olecko Remont dachu Hali Sportowej zlokalizowanej przy publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zamówienia: BUDOWA WIEJSKIEGO KLUBU KULTURY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W KAWĘCZYNIE ADRES BUDOWY: KAWĘCZYN INWESTOR: GMINA SZCZEBRZESZYN

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH TEMAT OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH INWESTYCJA ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU W ŁUPAWSKU NA POTRZEBY CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI ADRES Łupawsko, dz. nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT POMIESZCZEŃ W HALI GARAśOWEJ WRAZ Z PODCIENIEM WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. PROJEKTANT: Ekoprojekt Wojciech Kowal Smugi 27J, 21-002 Jastków ZAMAWIAJĄCY: Gmina Konopnica 21-030 Motycz; Kozubszczyzna 127a INWESTYCJA: OBIEKT: STADIUM: EkoProjekt Budowa kanalizacji sanitarnej dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. dla Specyfikacji Technicznej (ST) dla robót: KOD CPV 45 30 11 10, 45 31 57 00

WYMAGANIA OGÓLNE. dla Specyfikacji Technicznej (ST) dla robót: KOD CPV 45 30 11 10, 45 31 57 00 Załącznik nr 2 do SIWZ WYMAGANIA OGÓLNE dla Specyfikacji Technicznej (ST) dla robót: KOD CPV 45 30 11 10, 45 31 57 00 45330000-9 Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

ZOLiRM.IV/381-4/14 załącznik nr 5

ZOLiRM.IV/381-4/14 załącznik nr 5 Zakres czynności na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji roboty budowlanej polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIANY POKRYCIA DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W m. TURZE GMINA POŚWIĘTNE Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45453000-7 Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

B 1 ROBOTY ZIEMNE...13 B 2.1 ELEMENTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO...39 B 3 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE...42 B 3.1ELEMENTY LINIOWE...

B 1 ROBOTY ZIEMNE...13 B 2.1 ELEMENTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO...39 B 3 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE...42 B 3.1ELEMENTY LINIOWE... Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ETAP 1 D_0 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST D_0 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo