Program Funkcjonalno UŜytkowy. Wykonanie osłon przeciwhałasowych przy ul. Witosa i ul. Krakowskiej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Funkcjonalno UŜytkowy. Wykonanie osłon przeciwhałasowych przy ul. Witosa i ul. Krakowskiej."

Transkrypt

1 Program Funkcjonalno UŜytkowy dla zadania: Wykonanie osłon przeciwhałasowych przy ul. Witosa i ul. Krakowskiej. Adres obiektu: Al. Witosa w Rzeszowie, Kod CPV : Roboty inŝynieryjne i budowlane Ekrany ochronne Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów, Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, Rzeszów, ul. Targowa 1 Autor: Tadeusz Chuchla Zawartość programu: 1.strona tytułowa, 2.część opisowa, 3.część informacyjna, Rzeszów, czerwiec 2009 r. Zatwierdzam

2 I. Część opisowa: 1. Opis ogólny: Celem niniejszego programu jest zaprojektowanie i wykonanie osłon przed hałasem na Al. Witosa na odcinku wzdłuŝ ul. Rataja chroniących budynki Rataja 4, 6, 10. Zamówienie obejmuje: - - sporządzenie dokumentacji technicznej (projekt wykonawczy) umoŝliwiający wykonanie ekranów dla całości zadania objętego zamówieniem - szt.4. - wykonanie map do celów projektowych w skali 1:500 - uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów w zakresie objętym projektem budowlanym, - w opracowaniu naleŝy przedstawić rozwiązania ewentualnych kolizji z urządzeniami uzbrojenia terenu wraz z wszystkimi uzgodnieniami z właścicielami sieci, - w przypadku wystąpienia kolizji projektowanych zabezpieczeń przed hałasem z drzewami naleŝy sporządzić inwentaryzację drzew do wycinki i uzyskać decyzję na wycinkę, - sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U ) z późniejszymi zmianami, - 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 w elektronicznej, - zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, - przedmiary robót - 1 egzemplarz do w/w opracowań, - wykonanie robót budowlanych na podstawie powyŝszych projektów i specyfikacji technicznych, - przedłoŝenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych osłon wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi - 3 egzemplarze, - przedłoŝenie operatu kolaudacyjnego wraz z rozliczeniem zadania po zakończeniu robót. Charakterystyka przebudowy: - lokalizacja w obrębie pasa drogowego Al. Witosa lub ul. Rataja, - wysokość ekranów do 4,50 m (z uwzględnieniem wyników pomiaru hałasu w ramach analizy porealizacyjnej opracowanej przez Zakład Ochrony Środowiska INWEST EKO Sp. j.), - konstrukcja nośna ekranów słupy stalowe ocynkowane dobór uzaleŝnić od rodzaju wypełnienia i obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, - fundamenty w postaci pali wierconych średnicę i długość określić obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi, - rozstaw słupów nośnych uzaleŝnić od przeprowadzonych obliczeń statyczno wytrzymałościowych z uwzględnieniem kolizji istniejących urządzeń podziemnych, - panele osłon przeciwhałasowych drewniane z wypełnieniem wełną mineralną grubości 100 mm o gęstości 100 kg/m 3 w środku, - wszystkie elementy drewniane powinny być nasączone impregnatem celem uchronienia przed wilgocią i grzybami,

3 - pomiędzy panelem, a gruntem naleŝy wykonać betonową płytę podwalinową z uwzględnieniem właściwego spływu i odprowadzenia wód opadowych, - wykonanie trawników dywanowych oraz nasadzeń zieleni, - wszelkie zmiany jakie staną się konieczne w stosunku do wydanych warunków naleŝy na bieŝąco w trakcie prowadzenia prac projektowych ustalać z Zamawiającym. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: - 1.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca : a/ wykonywał roboty budowlane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego b/ oznakował prowadzone roboty i dbał o prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót c/ utrzymywał porządek na terenie budowy w czasie realizacji robót d/ przestrzegał przepisów bhp i ppoŝ. e/ dostarczył na minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem materiałów, receptury, atesty, świadectwa jakości, certyfikaty lub aprobaty techniczne na wszystkie wbudowane materiały inspektorowi nadzoru f/ realizował roboty objęte zamówieniem z pomocą sprzętu oraz przy udziale osób podanych w ofercie i utrzymywał ten potencjał techniczny i kadrowy przez cały okres objęty umową g/ zapewnił wykonywanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymienione w ofercie. 2. Dopuszcza się ograniczenia ruchu pieszego na czas prowadzenia robót jedną stroną ulicy tj. chodnikiem po przeciwnej stronie. 3. Wykonawca w złoŝonej ofercie musi uwzględnić: a/ zabezpieczenie obsługi geodezyjnej na wszystkie roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST w tym: - wytyczenie geodezyjne obiektu budowlanego zgodnie z projektem wykonawczym, - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egzemplarzach dla Zamawiającego oraz po 3 egzemplarze dla kaŝdej z branŝ objętych przedmiotem Zamówienia, - dbanie o nienaruszenie stałych punktów geodezyjnych i ich odtworzenie po wykonaniu umowy, b/ ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, c/ wykonanie na własny koszt wszystkich próbek oraz przeprowadzenia badań wynikających ze Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, d/ przeprowadzenie na Ŝądanie Zamawiającego badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, e/ pokrycie kosztów badań dodatkowych, jeŝeli w rezultacie ich przeprowadzenia okaŝe się, Ŝe zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, W cenie zamówienia oferent powinien uwzględnić wszelkie badania i oceny techniczne, które jego zdaniem są niezbędne do zapewnienia naleŝytego wykonania zamówienia. Do uzyskania wszelkich uzgodnień związanych z opracowaniem projektu, wybrany w drodze przetargu Wykonawca projektu otrzyma stosowne upowaŝnienie od Zamawiającego do występowania w jego imieniu.

4 Uzgodnienie projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 1.Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 1.1. organizacji robót budowlanych, 1.2. zabezpieczenia interesów osób trzecich, 1.3. ochrony środowiska, 1.4. warunków bezpieczeństwa pracy, 1.5. warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 1.6. zabezpieczeniem robót przed dostępem osób trzecich, 1.7. zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 2. Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do : 2.1. posiadania w chwili rozpoczęcia robót budowlanych zatwierdzonego projektu zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 2.2. prowadzenia dziennika budowy, który zostanie dostarczony przez Inspektora Nadzoru 2.3. informowania Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu ich zakończenia, 2.4. opisania w ofercie tej części zamówienia, którą zamierza powierzyć do realizacji Podwykonawcom zapewnienia organom nadzoru budowlanego, inspektorowi nadzoru i wszystkim osobom przez niego upowaŝnionym, dostępu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane lub gdzie przewiduje się wykonywanie robót związanych realizacją zamówienia stosowania w trakcie wykonywania robót budowlanych, materiałów spełniających wymagania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 3. Zamawiający przewiduje bieŝącą kontrolę w zakresie postępu prac projektowych i robót budowlanych zgodnie z harmonogramem przedłoŝonym przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy. Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności: 3.1. rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji technicznej przed złoŝeniem projektu do ZUDP, zachowanie terminów podanych w harmonogramie prac projektowych, zgodność danych na rysunkach, w opisie, SST i przedmiarach, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w zakresie uwzględniającym wszystkie roboty, 3.2. stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i SST, 3.3. wyroby wytwarzane przez wykonawcę, jak beton pod względem uŝytego cementu i kruszyw, receptury betonu i mieszanek, sposobu przygotowania i jakości mieszanek przed wbudowaniem, 3.4. sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami wykonawczymi i SST, a w szczególności sposobu wykonania dna wykopów, jego głębokości, spadków i wyrównań,

5 3.5. jakość wykonania robót i dokładność montaŝu słupów 3.6. prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń, 4. Dla zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenie kontroli wykonywanych robót budowlanych zgodnie z umową, zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane. 5. Zamawiający zakłada następujące rodzaje odbiorów: 5.1. odbiór dokumentacji projektowej 5.2. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 5.3. odbiór końcowy, 5.4. odbiór w okresie rękojmi po roku od odbioru końcowego, 5.5. odbiór ostateczny po okresie rękojmi, 6. Odbiór dokumentacji projektowej: 6.1. przekazanie kompletu dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego za potwierdzeniem Zamawiający dokona sprawdzenia przekazanego opracowania w terminie 3 dni od daty przekazania (przyjęcie opracowania do sprawdzenia nie będzie równoznaczne z odbiorem dokumentacji projektowej i nie upowaŝnia Wykonawcy do wystawienia faktury) Po sprawdzeniu opracowania przez Zamawiającego i stwierdzeniu naleŝytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający potwierdzi odbiór opracowania na protokole zdawczo odbiorczym, co upowaŝni Wykonawcę do wystawienia faktury W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niekompletności, wad lub niezgodności opracowania z przedmiotem umowy Zamawiający moŝe wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad i niezgodności występujących w opracowaniu. 7. Warunkiem odbioru robót budowlanych będzie: 7.1. zatwierdzenie przez inspektora nadzoru wszelkich receptur i materiałów do wbudowania, zgłoszonych do zatwierdzenia minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem, 7.2. przedstawienie przez Kierownika budowy lub Kierownika robót wyników badań określonych w SST, 7.3. przedłoŝenie przez Kierownika budowy lub Kierownika robót obmiarów wykonanych robót, 7.4. zgłoszenie do odbioru robót na 3 dni przed planowanym ich zakończeniem przez Kierownika budowy lub Kierownika robót, potwierdzone wpisem do dziennika Budowy, 7.5. gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu ( Inspektorowi Nadzoru) wpisem do dziennika budowy. Zgłoszenie naleŝy przedstawić z minimum jednodniowym wyprzedzeniem planowanego zakończenia robót przewidzianych do odbioru. Inspektor Nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie do 3 dni roboczych licząc od daty wpisu w dzienniku budowy, 7.6. prawidłowość wykonanych robót ulegających zakryciu musi być potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez właściwego inspektora nadzoru. 8. Warunkiem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia będzie przekazanie Inspektorowi nadzoru: 8.1. oświadczenia Kierownika budowy a/ o usunięciu ewentualnych usterek stwierdzonych podczas przeglądu technicznego obiektu budowlanego objętego zamówieniem, dokonanego przez Komisję MZDiZ

6 ds. przeglądu i odbioru robót w obecności Wykonawcy robót b/ o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę/zgłoszenia oraz przepisami c/ o doprowadzeniu do naleŝytego stanu i porządku terenu budowy, a takŝe w razie konieczności korzystania sąsiednich nieruchomości, 8.2. oryginału dziennika budowy wraz z wpisem o gotowości obiektu budowlanego do odbioru końcowego 8.3. dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkową, jeŝeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 8.4. szczegółowych specyfikacji technicznych (podstawowych z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniających lub zamiennych) 8.5. receptur i ustaleń technologicznych 8.6. deklaracji zgodności oraz aprobat technicznych na wbudowane materiały zgodnie z SST 8.7. protokołów badań i sprawdzeń zgodnie z SST 8.8. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w trzech toŝsamych egzemplarzach 8.9. potwierdzenia, zgodnie z odrębnymi przepisami odbioru wszystkich wykonywanych w ramach zamówienia urządzeń, sieci, przyłączy itp przez Kierownika budowy obmiarów wykonanych robót za ostatni okres rozliczeniowy oraz kolaudacja przez Inspektora nadzoru ( sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłoŝonych przez Kierownika budowy dokumentów określonych w punktach od 8.1. do 8.10 w terminie nie przekraczającym 4 dni od wpisu Kierownika budowy o gotowości obiektu budowlanego do odbioru końcowego. Czas na dokonanie czynności o których mowa w pkt.7 i 8 nie moŝe przekroczyć 18 dni od dnia wpisu Kierownika budowy do dziennika budowy o zakończeniu robót. Za termin zakończenia robót uwaŝa się datę wpisu do dziennika budowy o zakończenia robót przez Kierownika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem o tym fakcie inspektora koordynującego nadzór. O dokonaniu wpisu przez Kierownika budowy, Inspektor koordynujący nadzór powiadomi niezwłocznie Przewodniczącego Komisji MZDiZ ds. przeglądu i odbioru robót budowlanych. Komisja w terminie do 3-ch dni od terminu zakończenia robót dokona przeglądu technicznego obiektu budowlanego objętego zamówieniem. Z czynności przeglądu Komisja MZDiZ ds. przeglądu i odbioru robót sporządzi protokół, w którym określi stwierdzone ewentualne usterki oraz wyznaczy termin na ich usunięcie. 9. JeŜeli Inspektor nadzoru uzna, Ŝe roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeŝeń co do kompletności oraz prawidłowości przedłoŝonych dokumentów warunkujących odbiór końcowy, wyznaczy datę odbioru końcowego powiadamiając wszystkie strony procesu budowlanego. 10. JeŜeli Inspektor nadzoru stwierdzi, Ŝe roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeŝenia co do kompletności i prawidłowości przedłoŝonych dokumentów określonych w pkt.8 od 8.1 do 8.10, w porozumieniu z Wykonawcą robót wyznaczy termin ponownego złoŝenia przez Wykonawcę zawiadomienia o dokonanie odbioru końcowego. 11. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie do 7 dni od daty pisemnego stwierdzenia inspektora nadzoru o gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru.

7 12. Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół odbioru końcowego. Wymagania szczegółowe: 1. W odniesieniu do przygotowania terenu; a) teren przewidziany pod budowę ekranów naleŝy do zamawiającego. Projekt związany z budowę ekranów naleŝy tak opracować, by zakres robót nie wykraczał poza istniejący pas drogowy naleŝący do zamawiającego. b) miejsca składowania ziemi, materiałów jak teŝ urządzanie czasowych placów budowy. Wykonawca uzgodni z zarządcami terenów we własnym zakresie, 2. W odniesieniu do architektury: Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do architektury. Kolorystykę ekranów uzgodnić z Zamawiającym. 3. W odniesieniu do zagospodarowania terenu; Po wykonaniu robót naleŝy uporządkować teren w obrębie odcinka, na którym prowadzone będą roboty. Zaplecze budowy Wykonawca zobowiązany jest zlikwidować przed odbiorem końcowym. II. Część informacyjna: 1. Podstawa opracowania : 1.1. wnioski mieszkańców o konieczności wykonania osłon przed hałasem zabezpieczenie środków finansowych Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa obowiązujące normatywy i norm 2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z wykonaniem osłon przeciwhałasowych wzdłuŝ ul. Rataja: 2.1. Zamawiający oczekuje, Ŝe: a/ komplet dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami w ZUDP, w MZDiZ i uzgodnieniami branŝowymi otrzyma od Wykonawcy w terminie do r, b/ roboty budowlane zostaną wykonane w terminie do r. c/ wykonanie umowy nastąpi r Zamawiający zakłada wypłatę wynagrodzenia za realizację zamówienia na podstawie dwóch faktur; a/ za opracowanie dokumentacji projektowej b/ za wykonanie robót budowlanych 2.3. Podstawą wystawienia faktury za opracowanie dokumentacji będzie podpisany przez przedstawicieli stron umowy protokołu zdawczo-odbiorczego Podstawą wystawienia faktury za wykonanie robót budowlanych będzie podpisany protokół odbioru końcowego. Uwaga: Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Załączniki: 1. Analiza wyników pomiarów krótkotrwałych hałasu w siedmiu punktach pomiarowych wersja elektroniczna

8 3.Dokumenty związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego: 3.1. Ustawa Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 26 sierpnia 2005 r. nr 163, poz. 1364) 3.2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz z późniejszymi zmianami) 3.3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.u.2001r. nr 63, poz. 627 z późniejszymi zmianami) 1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŝytkowego, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 43/99, poz.430) 3.6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie naleŝy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w prawie substancji szczególnie niebezpiecznych ( Dz.U ) 3.7. PN-EN 206-1: 2003/Ap1: 2004 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność PN-88/B Beton zwykły.

9 3. Planowane koszty robót; Planowane koszty budowy obliczono metodą zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych ( Dz.U. nr 130 poz z r) W RB = W ci x n i Wskaźniki cen jednostkowych do wyliczenia W RB przyjęto: na podstawie zapytania o cenę realizacji drewnianych osłon przeciwhałasowych przez Firmy zajmujące się realizacją tego typu robót. Zakres robót budowlanych zadania objętego zamówieniem wyniesie : m 2 W ci = 520 zł/m 2 n i = m 2 W RB = 520 x = zł (netto) Planowany koszt prac projektowych; W = W% x W RB W = 4.0% x zł = zł Wskaźnik w wysokości 4,0 % przyjęto wg tabeli B Wskaźniki dla budownictwa drogowego. Szacunkowy koszt za całość zamówienia wyniesie więc w zaokrągleniu W RB + W = zł zł = zł netto Koszt brutto= ,20 zł Biorąc pod uwagę stopień inflacji wynoszący 3,5 % w okresie od 31 maja 2008 do 31 maja 2009 ( strona internetowa: inflacja.money.pl ) Szacunkowy koszt za całość zamówienia wyniesie więc w zaokrągleniu: W RB = ,20 + ( ,20 x 3,5 %) = ,35 zł brutto ( ,60 netto)

Program Funkcjonalno UŜytkowy

Program Funkcjonalno UŜytkowy Program Funkcjonalno UŜytkowy dla zadania: Wykonanie umocnienia skarpy drogowej oraz ubezpieczenia rowu melioracyjno przydroŝnego S 3 w pasie drogowym ul. Paderewskiego po stronie północnej na odcinku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR.. UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY I. Nazwa zamówienia: Przebudowa linii energetycznej SN-15 kv zasilającej VOR2, DME i ACC w miejscowości Sudół, gmina Jędrzejów. II. III. Adres obiektu budowlanego, którego

Bardziej szczegółowo

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul. Obszarowej etap -III. Zadanie realizowane będzie na

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul. Obszarowej etap -III. Zadanie realizowane będzie na Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 222900-2010 z dnia 2010-07-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Przedmiotem zamówienia jest: Budowa drogi gminnej -ul. Obszarowa od ul. 1KDz do ul. Pańskiej

Bardziej szczegółowo

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5. Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5. Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych. Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych. Program Funkcjonalno - Użytkowy Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY:

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: 1. W okresie poprzedzającym realizację budowy należy: -

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: WZÓR UMOWY W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: 1. 2. a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010 P R O J E K T Załącznik Nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Remont drogi osiedlowej, chodników i miejsc parkingowych przy Domu Studenckim nr 2 Politechniki Gdańskiej Politechnika Gdańska ul. Gabriela

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na: Budowie Skateparku na dz. nr ew. 3/35 i 4/1 z obrębu 3-02 w Górze Kalwarii SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / 2006 zawarta w dniu... 2006r pomiędzy Gminą Morawica z siedzibą w Morawicy przy ul.kieleckiej 38 zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 1. Nazwa zamówienia: Wymiana nawierzchni chodników i drogi wewnętrznej w rejonie kompleksu akademików Politechniki Gdańskiej przy ulicy Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU.

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. 2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. A.P.P. ARCHITEKA - 139 - 2.9.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2.9.1.1. Podstawowe parametry i ogólny zakres prac objętych zadaniem. Zadanie

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE w dniu w Kraszewicach, pomiędzy Gminą Kraszewice mającą swą siedzibę w Kraszewicach ul. Wieluńska 53 zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1 Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr UMOWA projekt na roboty budowlane Nr W dniu pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz zwaną dalej zamawiającym, którą reprezentuje : Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza a zwaną dalej wykonawcą, którą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 7 Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku Adres obiektu budowlanego: Miasto Białystok: 1) ul. Wiatrakowa 18 (przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) Termin wykonania do dnia 30 marca 2009 r.

UMOWA (projekt) Termin wykonania do dnia 30 marca 2009 r. UMOWA (projekt) zawarta dnia... w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów w imieniu, której działa..., zwaną dalej Zamawiającym" a...zwanym dalej Wykonawcą" Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 1. Nazwa zamówienia: OŚWIETLENIE PLACU PARKINGOWEGO WRAZ Z ZASILANIEM ROZDZIELNICY OŚWIETLENIOWEJ RZ ORAZ ZASILENIEM SZLABANÓW I REKLAMY W

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Nazwa zamówienia: Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suchym Dębie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach.

w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach. Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU (SZO) w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach. 1. WSTĘP Zadanie pn. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra SZCZEGÓŁOWY OPIS przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac do wykonania w ramach zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku - Kamienna Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Wykonanie w formule Zaprojektuj i wybuduj dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa altany śmietnikowej na potrzeby budynku położonego przy ulicy Kobielskiej

Bardziej szczegółowo

Gmina Wisznia Mała 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9

Gmina Wisznia Mała 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 Gmina Wisznia Mała 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 tel.( 071 ) 312-70-25, fax (071) 312-70-68 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie ogrodzenia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania:... Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ.

UMOWA. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania:... Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ. (Załącznik Nr UMOWA zawarta w dniu... 2008 w Łomży, pomiędzy : III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży reprezentowanym przez:grażynę Chodnicką Dyrektora zwaną dalej Zamawiającym, a...... reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie:

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa Nr /2013 W dniu w Leśniowicach, pomiędzy Gminą Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice, REGON 110198050, NIP 5632158376 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Umowa nr /RG/2009 o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawarta w dniu.. roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej ul. T. Kościuszki 12 pomiędzy Gminą Kazimierza Wielka zwaną

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy Załącznik nr 2 do SIWZ U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ i złoŝonej oferty, dnia:... roku w Strzelcach Wielkich pomiędzy Międzygminnym Związkiem

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 8 do SIWZ P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA OSIEDLU ZA ROJEM W MIEJSCOWOSCI SUSZNO, GMINA WŁODAWA ADRES INWESTYCJI: miejsc. Suszno, działki nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy

UMOWA NR... Przedmiot umowy UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 1. Nazwa: stanowisko stanowisko. ... uprawnienia Konto bankowe wykonawcy:...

OFERTA. 1. Nazwa: stanowisko stanowisko. ... uprawnienia Konto bankowe wykonawcy:... OFERTA załącznik nr 1 na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Budowa nawierzchni ul. Jana Kazimierza w Lesznie na odcinku od ul. Kmicica do ul. Jagiełły wraz z budową brakującego odcinka kanalizacji

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. / NR / 2016 zawarta w dniu.2016 r.

Umowa Nr. / NR / 2016 zawarta w dniu.2016 r. Umowa Nr. / NR / 2016 zawarta w dniu.2016 r. Projekt umowy Nie wypełniać pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2, 84-300 Lębork, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Druk Nr 5 Wzór - Umowa z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cym Wykonawc Zagospodarowanie terenu Stadionu Miejskiego w Rzeszowie : Dział 926; Rozdział 92601, 6050.

Zamawiaj cym Wykonawc Zagospodarowanie terenu Stadionu Miejskiego w Rzeszowie : Dział 926; Rozdział 92601, 6050. WZÓR UMOWY Zawarta dnia...w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez... a......zwaną dalej Wykonawcą o następującej

Bardziej szczegółowo

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV )

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV ) D-01.01.01 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV 45111200-0) 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy:

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA NR / 2015 zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Antesa 1 zwanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) Zmiana sposobu użytkowania mieszkania służbowego w Zespole Szkół nr 17 w Bydgoszczy na punkt przedszkolny. ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki OPIS TECHNICZNY

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki OPIS TECHNICZNY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki OPIS TECHNICZNY BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243 Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA NR.../2015 W dniu...2015 roku w Błażowej pomiędzy Regionalnym Towarzystwem Rolno Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia r.

UMOWA. 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia r. WZÓR UMOWY Nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA zawarta dnia...2012r pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży, z siedzibą ul. Poligonowa 30, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 1. Janusza

Bardziej szczegółowo

Umowa nr GMiI /2009

Umowa nr GMiI /2009 Część IV Wzór umowy Umowa nr GMiI. 342-.../2009 W dniu... 2009 r. w Podkowie Leśnej pomiędzy Miastem Podkowa Leśna z siedzibą Urzędu w Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowa 39/41, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 7 Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy (wykonany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegół owego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Wykonawca winien wskazać części zamówienia, które zamierza zlecić podwykonawcy.

Wykonawca winien wskazać części zamówienia, które zamierza zlecić podwykonawcy. ZP.I.341-13/08 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do postępowania nie stosuje się przepisów

Bardziej szczegółowo

OR.3431-28/09 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OR.3431-28/09 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OR.3431-28/09 Chojnice: Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta Numer ogłoszenia: 212519-2009; data zamieszczenia: 18.11.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Umowa na roboty budowlane

Umowa na roboty budowlane 1 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa na roboty budowlane W dniu r. w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ w postępowaniu nr Ba/3/2011 Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ w postępowaniu nr Ba/3/2011 Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ w postępowaniu nr Ba/3/2011 Opis przedmiotu zamówienia Definicje 1) Obiekt obiekt budowlany w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz wszelkie urządzenia lub instalacje mu towarzyszące, do wykonania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. 2 Przedmiot umowy. 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn... Wartość wykonania zadania ustala się na kwotę

UMOWA NR.. 2 Przedmiot umowy. 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn... Wartość wykonania zadania ustala się na kwotę UMOWA NR.. w dniu... r. w Bydgoszczy pomiędzy: a, Zespołem Szkół Mechanicznych nr 2 ul. Słoneczna 19, 85-348 Bydgoszcz, NIP 967-00-69-151, reprezentowanym przez Dyrektora - Ryszarda Lewandowskiego, zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Nr zawarta w dniu... roku pomiędzy Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. 17 Stycznia 18, NIP reprezentowanym przez: 1)...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH G M I N A G R Ę B Ó W SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Grębów, czerwiec 2007 r. Strona 1 z 5 1. Wstęp. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1.Prezydenta Miasta LEGNICA.. a firmą... mającą swą siedzibę w... REGON :. NIP:..

UMOWA Nr. 1.Prezydenta Miasta LEGNICA.. a firmą... mającą swą siedzibę w... REGON :. NIP:.. WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w dniu... pomiędzy Gminą LEGNICA mającą swą siedzibę przy placu Słowiańskim 8 w Legnicy zwaną dalej Zamawiajacym, reprezentowaną przez: 1.Prezydenta Miasta LEGNICA.. a firmą...

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... mgr Piotra Wąsowicza Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój; al. Mickiewicza 10; 28-100 Busko-Zdrój

U M O W A NR... mgr Piotra Wąsowicza Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój; al. Mickiewicza 10; 28-100 Busko-Zdrój Załącznik Nr 6 WZÓR UMOWY U M O W A NR... zawarta w dniu... w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego dnia... 2008 r., pomiędzy Gminą Busko-Zdrój, NIP 655 187 96 46; REGON 291

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Określenie przedmiotu zamówienia DOSTOSOWANIE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO WYMOGÓW NORM I PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W Teatrze im.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI nn w m. MOKRE ADRES: MOKRE DZ. NR BRANśA: Elektryczna INWESTOR: URZĄD GMINY W śyrakowie AUTOR OPRACOWANIA: inŝ. Ryszard

Bardziej szczegółowo

5. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiającego.

5. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiającego. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ------------------------------------------------------------------------------------------------- Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja Nowy Dwór Parcela, gm. Nowy Kawęczyn, powiat - Skierniewice.

Lokalizacja Nowy Dwór Parcela, gm. Nowy Kawęczyn, powiat - Skierniewice. UMOWA NR 3/ZP/08 Wzór umowy zawarta w dniu.2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Program Funkcjonalno - Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680 N zaprojektuj i wybuduj. Program Funkcjonalno - Użytkowy CPV: 45221111-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy UMOWA NR. / 345 / DP / ST / 2016

Projekt umowy UMOWA NR. / 345 / DP / ST / 2016 Nr sprawy: PZD / ST / 342 / 2 /2016 Projekt umowy UMOWA NR. / 345 / DP / ST / 2016 Zawarta w dniu.. 2016r. w Żarkach pomiędzy: Powiatem Myszkowskim - Powiatowym Zarządem Dróg w Myszkowie z siedzibą w Żarkach,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej 786 w miejscowości Stojewsko (odcinek

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Załącznik nr 7 do WZ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Inżynier Kontraktu w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. / NR / 2015 zawarta w dniu r.

Umowa Nr. / NR / 2015 zawarta w dniu r. Projekt umowy Nie wypełniać Umowa Nr. / NR / 2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2, 84-300 Lębork, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I KACJA I S T OTNYCH W A R U N KÓW

S P E C Y F I KACJA I S T OTNYCH W A R U N KÓW S P E C Y F I KACJA I S T OTNYCH W A R U N KÓW ZA M ÓWIENIA na wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 707 w miejscowości Żdżary, gmina Nowe Miasto nad Pilicą Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. MONTAŻ 6 URZĄDZEŃ REKREACYJNYCHNA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI TOMASZKOWICE NA DZ. NR 105 GMINA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na opracowanie: dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na opracowanie: dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Janowiec, dnia 23.12.2014 r. RO.042.05.1.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Na opracowanie: dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 522 położonej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

3 1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień :... r. 2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień:.r.

3 1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień :... r. 2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień:.r. U M O W A Nr PT.2370.5.2013 zawarta w dniu...2013 r. pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu 95-100 Zgierz ul. Łąkowa 6/8 NIP 732-17-93-108 REGON 472072264, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 1/2013 z dnia...

U M O W A NR 1/2013 z dnia... Załącznik nr 9 do SIWZ (projekt) Nr sprawy : 271.1.2013 U M O W A NR 1/2013 z dnia... zawarta pomiędzy: Gminą Głowno, reprezentowaną przez Wójta Gminy Głowno Marka Jóźwiaka, z siedzibą w Głownie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-uŝytkowy. dla realizacji zadania pn. Budowa wodociągu Zakręt, gmina Wiązowna

Program funkcjonalno-uŝytkowy. dla realizacji zadania pn. Budowa wodociągu Zakręt, gmina Wiązowna Załącznik Nr 4 do SIWZ Wiązowna, dnia 18.11.2008 r. Program funkcjonalno-uŝytkowy dla realizacji zadania pn. Budowa wodociągu Zakręt, gmina Wiązowna Projektowanie sieci wodociągowej. Adres obiektu: Wieś:

Bardziej szczegółowo