PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: PGE Energia Odnawialna S.A. ul. Ogrodowa 59a Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina OBIEKT BUDOWLANY Elektrownia Szczytowo-Pompowa Solina PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna Oddział w Solinie Solina Kod CPV Opis Ochrona odgromowa Montaż instalacji piorunochronnej Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Inne instalacje elektryczne Usługi opracowywania oprogramowania do sterowników systemowych Opracowanie: Wiesław Nietupski upr. bud. projekt. BŁ/169/93 RST sp.j. M.Zielenkiewicz, A.Wojtkowski, W.Nietupski ul. Myśliwska 2, Białystok Białystok, marzec 2011 r.

2 SPIS ZAWARTOŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA 2. DEFINICJE 3. CZĘŚĆ OPISOWA PLANOWANEJ INWESTYCJI 3.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Opis stanu istniejącego 3.2. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia Ochrona odgromowa Ochrona przed przepięciami Modernizacja istniejącego systemu ASTKZ Niezbędne dodatkowe prace modernizacyjne Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Zakres robót budowlanych 4. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 4.1. Finansowanie inwestycji 4.2. Dokumenty niezbędne do wykonania prac montażowych 2

3 1. PODSTAWA PRAWNA Niniejszy PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz.2072 z dnia 16 września 2004 r.) 2. DEFINICJE Projektant uprawniona w rozumieniu Prawa budowlanego osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej Wykonawca osoba fizyczna lub prawna realizująca wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej Roboty budowlane budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego Przebudowa wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji STWiOR Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zbiór wymagań technicznych związanych z realizacją inwestycji, kontrolą, odbiorem robót. 3. CZĘŚĆ OPISOWA PLANOWANEJ INWESTYCJI 3.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej ochrony odgromowej i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina Opis stanu istniejącego Instalacja odgromowa i uziemiająca zapory i budynku siłowni były zaprojektowane jeszcze w okresie budowy Elektrowni Wodnej Solina w latach 60-tych poprzedniego stulecia. Instalacją ochrony odgromowej objęto budynek siłowni, most zasilający 110 kv oraz rozdzielnię wysokiego napięcia. Dokumentacja projektowa instalacji odgromowych nie odzwierciedla ich faktycznego stanu na dzień wykonywania niniejszej koncepcji oraz nie spełnia wymogów aktualnych norm. Konstrukcja zapory posiada elementy instalacji odgromowej odnoszące się do budek przelewowych, suwnicy i stacji meteorologicznej, jednak aktualny stan instalacji odgromowej nie jest zgodny z pierwotnymi założeniami projektowymi, a w obliczu wymagań współczesnych norm ochrony odgromowej wymaga modernizacji oraz uzupełnień. Obecna instalacja odgromowa nie posiada wyraźnie określonych miejsc odprowadzania energii piorunowej do instalacji uziemiającej. Na budowli zapory, w czasie jej eksploatacji usunięto istniejące wcześniej przewody odprowadzające biegnące od korony po ścianie zapory w dół do siłowni, których zadaniem było rozproszenie prądów wyładowań z instalacji odgromowej budek przelewowych. Na budynku siłowni znikły niezbędne przewody odprowadzające instalacji odgromowej. Konieczne jest uzupełnienie tych podstawowych niedociągnięć, gdyż brak właściwego podzielenia prądów piorunowych na odpowiednio dużą ilość przewodów odprowadzających skutkuje przenikaniem części prąd piorunowego z instalacji odgromowej do wnę- 3

4 trza zapory i siłowni przez instalację wyrównania potencjałów. Ze względu na duże prawdopodobieństwa możliwości bezpośredniego trafienia wyładowania atmosferycznego w koronę zapory Elektrowni Wodnej Solina istnieje określone prawdopodobieństwo porażenia istot żywych napięciami krokowymi i dotykowymi w przypadku ich zbliżenia do przewodów odprowadzających i uziemiających instalacji odgromowej. Aktualnie ochrona odgromowa nie obejmuje całej przestrzeni korony udostępnionej do zwiedzania, a istniejące strefy ochrony odgromowej ograniczają się do kiosków oraz suwnicy. Ze względu na bardzo duże prawdopodobieństwo zbliżenia się osób zwiedzających koronę zapory do metalowych balustrad (zazwyczaj jest to jeden z głównych celów pobytu turystów na szczycie zapory), rozmieszczonych dla bezpieczeństwa wzdłuż całej zapory po obu stronach jej korony, należy się liczyć z porażeniami związanymi z oddziaływaniem napięć krokowych i dotykowych zarówno w przypadku bezpośrednich wyładowań w metalowe dachy budek połączonych z balustradą przewodami odprowadzającymi, jak i wyładowaniami bezpośrednio w poręcz, której całkowita długość wynosi aż około 1000 m. Aktualnie nie zastosowano żadnego z zalecanych środków redukujących zagrożenie napięciem dotykowym i krokowym do tolerowanego poziomu. Dodatkowo, w trakcie użytkowania systemu ASTKZ zaobserwowano dużą wrażliwość zainstalowanych urządzeń na zakłócenia będące skutkiem wyładowań atmosferycznych. Uszkodzeniom ulegają urządzenia zainstalowane w galerii IV zarówno po prawej i po lewej stronie oraz urządzenia zainstalowane w galerii I na prawym. Uszkodzeniom ulegają porty komunikacyjne pól oddalonych, co skutkuje zakłóceniami w komunikacji magistral, do których są podłączone OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ochrona odgromowa Instalację odgromową na koronie zapory oraz na budynku technicznoadministracyjnym projektuje się zgodnie z wymaganiami odpowiadającymi drugiemu poziomowi ochrony odgromowej. Wymagania takiego poziomu ochrony powinny spełniać instalacje piorunochronne oraz elementy i układy ochrony przed działaniem prądów piorunowych i przed przepięciami w instalacjach elektrycznych oraz systemach przesyłu sygnałów. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi przebywających na koronie zapory zaprojektowano wykonanie: instalacji odgromowej na bazie zwodów pionowych rozmieszczonych wzdłuż korony zapory, montowanych do powierzchni ścian bocznych zapory, z jednoczesnym uwzględnieniem konieczności ochrony górnej części ściany zapory po stronie dolnej wody; system sygnalizacji ostrzegającej przed zbliżaniem się nawałnicy burzowej bazujący na stosowanych obecnie na świecie Systemach Ostrzegania Piorunowego (bieżąca analiza stopnia lokalnego zagrożenia piorunowego, sygnały ostrzegawcze, komunikaty głosowe nakazujące opuszczenie korony zapory); tablice ostrzegawcze przed wyładowaniami atmosferycznymi ustawione po obu stronach na wejściu na zaporę oraz w części środkowej, nakazujące niezwłoczne opuszczenie korony zapory po usłyszeniu sygnału ostrzegawczego. Zaprojektowano zamontowanie przewodów odprowadzających prąd piorunowy na zewnątrz budowli zapory, zarówno po stronie górnej jak i dolnej wody. Przewody odprowadzające po stronie wody dolnej należy połączyć z projektowanym uziomem powierzchniowym. Po stronie wody górnej przewody odprowadzające będą połączone ze zbrojeniem budowli przez spawanie. W tym celu należy w wybranych miejscach należy odkryć elementy zbrojenia ściany zapory poprzez odkucie betonu od ściany zapory w poszukiwaniu miejsc podłączenia przewodów odprowadzających instalacji odgromowej. Decyzja o wyborze miejsc odpowiednich dla odkrywek konstrukcji żelbetowej powinna 4

5 być podjęta przez uprawnionego eksperta budowlanego. Ekspert określi również odpowiednia technologię tych prac. Dodatkowo, dla wyraźnego zwiększenia bezpieczeństwa ludzi przebywających na koronie zapory wprowadza się sygnalizację zwiększonego zagrożenia wyładowaniami atmosferycznymi, której celem ma być przekazanie informacji osobom zwiedzającym obiekt o konieczności opuszczenia korony zapory Ochrona przed przepięciami Dla realizacji pełnej kompleksowości ochrony zastosowano zalecenia strefowej koncepcji ochrony przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP) do ochrony urządzeń szczególnie wrażliwych na zaburzenia elektromagnetyczne. Celem dostosowania istniejących instalacji zasilania elektroenergetycznego i linii sygnałowych do przyjętych założeń strefowej koncepcji wszystkie obwody zaprojektowano wyposażyć w układy zabezpieczeń przed przepięciami dobrane odpowiednio do określonej w projekcie kategorii strefy ochrony przed LEMP. W projekcie kompleksowej ochrony odgromowej i przed przepięciami zastosowano układy ochrony przepięciowej: ZOP Złącza Ochrony przed Przepięciami kabli zewnętrznych montowane na granicach na granicach stref ochronnych LPZ O A / LPZ 1 i LPZ O B / LPZ 1 oraz wewnątrz strefy LPZ O B, a także LOP- układy Lokalnej Ochrony Przepięciowej wewnątrz obiektów budowlanych na granicach stref ochronnych LPZ 1 LPZ 2 ponumerowane kolejno. W złączach ochrony przed przepięciami najczęściej znajdują się zarówno ograniczniki przepięć obwodów zasilania jak i linii sygnałowych, w zależności od lokalnej konfiguracji tras kablowych. Złącza Ochrony przed Przepięciami montowane przy urządzeniach należy lokalizować w ich bezpośredniej bliskości tak, aby w przyszłości nie wystąpiła możliwość przeniknięcia przepięć na odcinku kabla pomiędzy chronionym urządzeniem a ZOP. Wszystkie ZOP muszą posiadać lokalne połączenie z istniejącą instalacją uziemiającą. Specjalna konstrukcja zaprojektowanych ZOP charakteryzuje się wysoką skutecznością odprowadzania energii przepięć do instalacji uziemiającej Modernizacja istniejącego systemu ASTKZ Modernizacja systemu ASTKZ będzie polegać na zamianie struktury rozproszonej zbudowanej w oparciu o moduły wejść analogowych IP3112-B318 firmy Beckhoff połączone siecią obiektową Profibus DP, na strukturę z centralną wyspą wejść analogowych. Wyspy te poprzez konwertery światłowodowe zostaną podłączone do koncentratora znajdującego się w szafie ASTKZ. Wyspy wejść analogowych powinny być: wyposażone w interfejs komunikacyjny Profibus DP oraz wejścia analogowe do podłączenia czujników w standardzie 4-20mA o rozdzielczości przetwornika 16 bitów, zainstalowane w szafkach (sterownicach) zapewniających odpowiedni stopień ochrony wraz z nimi zostaną zainstalowane elementy rozszycia światłowodu, konwertery światłowodowe, układy zasilania. Sygnały z czujników zostaną doprowadzone na wejścia w standardzie 4-20 ma do odpowiednich sterownic wewnątrz zapory w korytkach stalowych z pokrywą. W miejscu istniejących szafek obiektowych(sterownic) KZ04a (galeria IV, sekcja 20), KZ04b (galeria IV, sekcja 27), KZ07 (galeria I, sekcja 36), zostaną zainstalowane szafki (KZ04L20, KZ04P27, KZ07) zawierające układy zasilania, konwertery światłowodowe oraz urządzenia centralnej wyspy wejść analogowych (moduł komunikacyjny, moduł rozprowadzenia potencjału oraz karty wejść analogowych). Ze względu na ograniczenia protokołu Profibus DP na ilość przesyłanych danych z jednego urządzenia (wyspa) konieczne jest zastosowanie dwóch wysp w galerii IV po stronie lewej. W tym celu zostanie zainstalowana dodatkowa szafka KZ04L18 w pomieszczeniu sterowania zasuwami awaryjnymi w galerii IV w sekcji 18. Szafka KZ17 nie będzie wyposażona w moduły zbierania danych, ta funkcjonalność zostanie przeniesiona do nowej szafki KZ07, a jedynie będzie wyposażona w listwy zaciskowe dla podłączenia czujników znajdujących się w terenie na prawym przyczółku. Szczególną uwagę należy zwrócić na zewnętrzne elementy systemy ASTKZ (5 szczeli- 5

6 nomierzy, 11 piezometrów, system meteo na zaporze), które muszą być zlokalizowane w strefie osłoniętej przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym. Dodatkowo, w celu zmniejszenia zagrożenia, zaleca się przeniesienie zewnętrznej skrzynki ASTKZ zlokalizowanej obecnie w terenie po stronie prawej (od Jawora) do wnętrza zapory galerii I. Ze względu na wprowadzenie zmian w strukturze układu konieczne jest wykonanie nowego oprogramowania koncentratora i serwerów wizualizacji w zakresie nowych urządzeń oraz rozruch układu Niezbędne dodatkowe prace modernizacyjne Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania projektowanej instalacji należy w trybie pilnym zdemontować następujące urządzenia i okablowanie systemów: 1. Wide-net 4x skrętka UTP+OMY 3x1mm2 między budką wartowniczą na zaporze i skrzynką Wide-netu (20 m). 2. Selsynowe czujniki poziomu wody górnej (300m + aparat o wadze ok. 10 kg). 3. Selsynowe czujniki poziomu wody dolnej (100m + aparat o wadze ok. 10 kg 4. Antena i okablowanie starego radiotelefonu energetycznego 47MHz na maszcie z czujnikami Meteo IMGW przy suwnicy (antena prętowa 1,5m + ok. 30m przewodu koncentrycznego Ø10 mm) 5. Okablowanie starego systemu CCTV (ok. 7 km przewodu do 10mm, utrudnienia: konieczne użycie sprzętu alpinistycznego w szybie zapory 300m, podniesienie osłon betonowych na kanałach w koronie zapory na odcinku zapory 600m) 6. Okablowanie ( około 4 przewodów) do nieokreślonego systemu wchodzącego na platformę suwnicy od strony Jaworu (ok. 100m, przewody wchodzą do wody zbiornika górnego). 7. Okablowanie ETN - Energetyczna telefonia nośna (ok. 500 m przewód do Ø 15 mm, podniesienie pokryw kanału kablowego wzdłuż parkingu i na polu rozdzielni 110 kv). 8. Stary kabel telefoniczny w powłoce ołowianej między wartownią i pomieszczeniem łączności w budynku siłowni (ok. 300 m, podniesienie pokryw kanału kablowego wzdłuż kabla). 9. Maszt i urządzenia firmy Multimedia zakończenie zapory od strony Soliny (urządzenia zabierze właściciel, kabel ok. 30 m do Ø10 mm). 10. Uszkodzony przewód koncentryczny ( biały) do anten Meteo SAT (przeciąć w miejscu wejścia do budynku). 11. Przewód z nastawni do starego systemu serwera czasu GPS (ok. 15 m Ø 7 mm na dachu nastawni) Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Wszelkie prace montażowe będą realizowane w oparciu o PROJEKT WYKONAWCZY Nr 01/01/2011 p/t/: Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina. Marzec 2011 r. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu nierównoważności zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji projektowej oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej. 6

7 Zakres robót budowlanych Zamówienie obejmuje wykonanie prac budowlanych zgodnie z: projektem wykonawczym etap I. planowanych prac, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 4. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 4.1. FINANSOWANIE INWESTYCJI Projektowane zadania objęte są planem remontów do realizacji na rok W cenie całkowitej uwzględnione zostały koszty wykonania wszystkich prac montażowych i badań niezbędnych do prawidłowego wykonania zaprojektowanych instalacji. 4.2.DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA PRAC MONTAŻOWYCH PROJEKT WYKONAWCZY Nr 01/01/2011 p.t.: Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina. Marzec 2011 r. Opracował: 7

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nazwy i kody przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Grupa robót: 323, 349, 351, 513, 519, 713, 453 Klasa robót: 3232, 3497, 3512, 5131, 5190, 7132, 4531 Kategoria robót: 32323, 34971,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice

Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice 1 Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice Przedmiotem inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zamówienia: Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym (węglem) na kocioł opalany miałem i groszkiem na potrzeby cwu i ogrzewania budynku OKSiT zlokalizowanego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 4 Nr sprawy... do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORING WIZYJNY w rejonie ulic Piotrowickiej, Związkowej, Franciszkańskiej w Katowicach Kody i nazwa zamówienia według CPV: 32323500-8

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

Instalacje piorunochronne ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa

Instalacje piorunochronne ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa Instalacje piorunochronne ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa mgr inż. Krzysztof Cedro PKOO SEP PPHU SPINPOL HT Kielce Konferencja Naukowo -Techniczna: Dostosowanie instalacji elektrycznych i piorunochronnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4.

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Informacja o terenie i planowanej inwestycji... 4 2.1 Lokalizacja i stosunki własnościowe... 4 2.2 Stan istniejący... 4 2.3 Warunki wodno-gruntowe, zanieczyszczenia... 4 2.4

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 001 Rzut Parteru Instalacja SAP 002 Rzut I Piętra - Instalacja SAP 003 Rzut

Bardziej szczegółowo

kr umowów pjjropplm4lmnlmt bgzk nr N alhrjbktacga TbCekfCwkA olwbralta pyptbjr jlkftlofkdr jfapta Bowbd btam ff CwĘŚĆ R hwiecień OMNM

kr umowów pjjropplm4lmnlmt bgzk nr N alhrjbktacga TbCekfCwkA olwbralta pyptbjr jlkftlofkdr jfapta Bowbd btam ff CwĘŚĆ R hwiecień OMNM UNITREZ elektronik 45-403 Opole, ul. Górna 3 tel. (77) 457-80-13 Nr umowy: SM-5233/04/01/07 Egz. nr 1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zadanie: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIASTA BRZEG ETAP II CZĘŚĆ 5 Data wykonania:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo