Lokalny Program Rewitalizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalny Program Rewitalizacji"

Transkrypt

1 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Urząd Miejski w Polanicy - Zdroju Lokalny Program Rewitalizacji (projekt) Rewitalizacja Obszaru Miejskiego w Polanicy - Zdroju Urząd Miejski w Polanicy - Zdroju roku 1

2 1 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Spis treści 1. Charakterystyka obecnej sytuacji mieście Zagospodarowanie przestrzenne Infrastruktura techniczna Strefy ochrony konserwatorskiej Ochrona środowiska Podział gruntów Turystyka Sfera społeczno gospodarcza Struktura demograficzna i społeczna Skala bezrobocia Struktura podstawowych branż gospodarki Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania rozwoju miasta Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju społecznego miasta i regionu Spójność ze Strategią Rozwoju Dolnego Śląska Spójność ze Strategią Rozwoju Powiatu Kłodzkiego Spójność ze Strategią Rozwoju Miasta Lokalny Program Rewitalizacji Polanicy Zdroju wobec założeń Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Lokalny Program Rewitalizacji Polanicy - Zdrój prezentacja metodologii opracowania Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji i oczekiwane rezultaty Prezentacja obszaru miejskiego objętego Programem Rewitalizacji na planie miasta Charakterystyka obszaru uzasadnienie wyboru Analiza SWOT obszaru objętego rewitalizacją Założenia rewitalizacji wskazanego obszaru System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji w Polanicy Zdroju

3 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Załączniki do Lokalnego Programu Rewitalizacji Załącznik Nr 1 Lista zadań do realizacji w ramach LPR...42 Załącznik Nr 2 Matryca logiczna projektu...43 Wstęp Przedmiotem niniejszej analizy jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Polanicy-Zdroju. Dokument ten ma za zadanie ścisłe określenie obszaru wsparcia w ramach rewitalizacji oraz wskazanie działań rewitalizacyjnych mających umożliwić realizację celu jakim jest dążenie do zrównoważonego i trwałego rozwoju Polanicy-Zdroju. Dokument zawiera analizę społeczną, przestrzenną i gospodarczą mającą służyć wskazaniu obszaru miejskiego Polanicy Zdrój, w którym aktualnie kumulują się negatywne zjawiska społeczno-gospodarcze oraz urbanistyczne, niepożądane z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju Miasta, polepszenia jakości życia jego mieszkańców oraz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego. W pierwszej części dokumentu dokonano analizy obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej całego Miasta, na podstawie danych z 2006 i 2007 roku, wraz ze wskazaniem wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju, przedstawiono opis mocnych i słabych stron Polanicy Zdrój oraz istniejących szans i zagrożeń w oparciu o metodę analizy SWOT. Odwołano się również do dokumentów planistycznych, wojewódzkich i lokalnych, wskazując zgodność Lokalnego Programu Rewitalizacji Polanicy Zdrój ze Strategią Rozwoju Powiatu Kłodzkiego oraz Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. W części kolejnej przedstawiono metodologię postępowania przy określaniu obszaru wymagającego objęcia procedurą rewitalizacji na terenie Polanicy- Zdrój. Część ta zawiera dane dotyczące obszarów infrastruktury oraz społecznego, opracowane na podstawie statystyk Urzędu Miasta oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, a także Komisariatu Policji w Polanicy Zdroju oraz Miejskiego Zakładu Komunalnego. Przedstawiono charakterystykę i analizę 3

4 1 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju wybranego obszaru uwzględniając rekomendacje zawarte w Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jako podstawy udzielenia wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata , z uwzględnieniem art. 47 Rozporządzenia (WE) nr 1828/2006 określającego działania w zakresie mieszkalnictwa kwalifikujące się do wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W części trzeciej przedstawiono zakres i opis działań planowanych do realizacji w ramach rewitalizacji wskazanego obszaru miejskiego wraz z harmonogramami rzeczowo-finansowymi planowanych przedsięwzięć. W załączniku do Lokalnego Programu Rewitalizacji znajduje się matryca logiczna projektu pn. Rewitalizacja obszaru miejskiego w Polanicy Zdroju, a także dokumentacja fotograficzna obszaru oraz opis założeń projektu wraz z harmonogramem realizacji poszczególnych etapów rewitalizacji. 4

5 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Rozdział 1 Charakterystyka obecnej sytuacji w mieście. Polanica Zdrój to miejscowość turystyczno-uzdrowiskowa licząca 6757 mieszkańców. Położona jest na wysokości 420 m n.p.m., na terenie Ziemi Kłodzkiej przy głównej trasie międzynarodowej łączącej Polskę i Czechy przejściem w Kudowie Zdroju. Powiat kłodzki 5

6 1 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Łagodny, podgórski klimat oraz obfite źródła wód mineralnych stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku, leczenia chorób układu krążenia i przewodu pokarmowego, a także zwalczania nałogu palenia tytoniu. Miasto posiada specyficzną zabudowę pensjonatową tworzącą jego unikalny charakter. Część uzdrowiskową otacza zabytkowy park, pełen starych drzew i egzotycznych krzewów: azalii, rododendronów i magnolii. Polanica Zdrój dysponuje bazą leczniczą w związku z pełnieniem funkcji uzdrowiskowej, posiada także dobrze wyposażoną bazę turystyczną, wraz z rozwiniętą siecią usług gastronomicznych, a także liczne obiekty kulturalne i sportowe. Miasto corocznie organizuje imprezy o zasięgu, nie tylko krajowym, lecz również międzynarodowym, m.in. Międzynarodowy Turniej Szachowy pamięci Akiby Rubinsteina, Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich POL-8 oraz Koncerty Muzyki Kameralnej i Organowej w wykonaniu artystów o światowej sławie Zagospodarowanie przestrzenne Infrastruktura techniczna. Komunikacja kołowa. Drogi większej części miasta są odnowione i właściwie oznakowane. Łączna długość dróg utwardzonych na terenie miasta to 58,5 km (w tym gminne 47,9 km i powiatowe 4,9 km). Cały układ komunikacyjny dla miasta oparty jest na ciągach dróg publicznych: Drogi krajowe i wojewódzkie: - trasa nr 8 Warszawa Kłodzko Kudowa Zdrój - trasa nr 388 Ratno Polanica Zdrój Bystrzyca Kłodzka Drogi powiatowe: - droga nr 3240D Szalejów Górny Polanica Zdrój Szczytna - droga nr 3291D Kłodzko Stary Wielisław Polanica Zdrój W granicach administracyjnych miasta drogi te znajdują się w ciągach ulic o następujących parametrach: - Trasa nr 8 ulica główna tranzytowa - Trasa nr 388 ulica zbiorcza tranzytowa - droga nr 3240D ulica zbiorcza tranzytowa 6

7 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju - droga nr 3291D ulica lokalna Ruch wewnętrzny oparty jest na sieci ulic lokalnych. Docelowym priorytetem jest całkowite wyprowadzenie tranzytowego ruchu samochodowego z obszaru miasta. Komunikacja kolejowa: Miasto obsługiwane jest istniejącą linią kolejową Kłodzko Kudowa - Zdrój. Jest to linia jedno torowa, II rzędu, niezelektryfikowana o małym nasileniu ruchu pasażerskiego i towarowego. Trasa ta jest trasą podmiejską i bardzo mało uczęszczaną, ponieważ jest to linia nierentowna, kolej zmniejszyła ilość połączeń komunikacyjnych. Kanalizacja i wodociągi: Miasto jest wyposażone w centralną sieć wodociągową. Ujęcia wody znajdują się na terenie miasta oraz jedno poza jego terenem. W sumie istnieje 8 ujęć wodnych. Całkowita długość sieci wodociągowej liczy 76,30 km w tym: - sieć przesyłowa 11,20 km - sieć rozdzielcza 42,40 km - przyłącza do budynków 22,70 km, których na terenie gminy jest 789 Przepustowość sieci około 4000 m 3 / d w zależności od wydajności ujęć wodociągowych. Polanica-Zdrój posiada kanalizację sanitarną, która jest połączona systemem rur do własnej oczyszczalni ścieków. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej to 100 km w tym: - sieci ogólno spławnej 2,40km - sieci sanitarnej na ścieki bytowo-gospodarcze 36,30km - sieci przyłącza do budynków 17,90km - sieci deszczowej 37,80km - długość kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni 5,60km Miastu brakuje jeszcze około 20 km sieci kanalizacyjnej aby było ono w 99 % skanalizowane. 7

8 1 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Zaopatrzenie w ciepło. Zaopatrzenie miasta w ciepło odbywa się poprzez liczne kotłownie gazowe lokalne oraz kotłownie opalane węglem lub olejem opałowym, które są głównym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza. Docelowe rozwiązania to przebudowa urządzeń grzewczych na czynnik grzewczy gazowy i elektryczny. Dwie największe kotłownie na terenie miasta już zostały zmodernizowane i ogrzewanie w nich odbywa się gazem. Gaz jest dostarczany do miasta siecią rurociągów z Wrocławia. Cała długość sieci gazociągu na terenie miasta liczy około m, ilość odbiorców gazu 1887, w tym 1763 gospodarstwa domowe ( w tym 592 odbiorców używa gazu do celów grzewczych), 5 odbiorców przemysłowych, 53 odbiorców usługowych, 8 odbiorców handlowych a 58 to pozostali odbiorcy. Energetyka. Miasto zaopatrywane jest w energię elektryczną za pośrednictwem rejonowej sieci rozdzielczej o mocy 20KV Strefy ochrony konserwatorskiej na terenie Polanicy Zdrój. W mieście występują strefy ochrony konserwatorskiej i są to: strefa ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu urbanistycznego, obejmującego obszar istniejącej dzielnicy uzdrowiskowej i centrum usługowego miasta strefa ochrony konserwatorskiej pojedynczych obiektów i zespołów zabytkowych. Poniższa mapa wskazuje strefę ochrony konserwatorskiej obejmującą obszar dzielnicy uzdrowiskowej i centrum. 8

9 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Obiekty objęte ochroną konserwatorską na terenie Polanicy Zdroju to zabytkowy Park Zdrojowy, Zakład Przyrodoleczniczy Wielka Pieniawa, Teatr Zdrojowy im. M. Ćwiklińskiej, oraz Muszla Koncertowa. Do obiektów chronionych należą również pomniki przyrody znajdujące się na terenie miasta. W Polanicy Zdrój znajdują się aktualnie 4 pomniki przyrody, ustanowione Zarządzeniem Wojewody Wałbrzyskiego: lipa drobnolistna, buk pospolity, cyprysik Lawsona, różanecznik. Na terenie naszego miasta znajduje się również 29 obiektów ustanowionych jako pomniki przyrody zarządzeniem Rady Miejskiej. Wśród nich m.in. topole czarne, żywotniki olbrzymie, modrzew europejski, choinka kanadyjska, oraz unikatowe skupisko różaneczników Ochrona środowiska. Ochrona funkcji uzdrowiska. Ze względu na wyjątkowe walory środowiskowe, w tym złoża wód leczniczych oraz liczną infrastrukturę w tym zakresie, funkcję uzdrowiskową w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego zdefiniowano jako podstawową funkcję gminy. Ochrona i rozwój uzdrowiska jest podstawowym celem działań podejmowanych przez władze gminy. Wszelkie działania inwestycyjne 9

10 1 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju podejmowane na terenie miasta są ściśle podporządkowane wymogom wynikającym z uwarunkowań ochrony środowiska przyrodniczego. Na terenie miasta obowiązują ustalenia i ograniczenia wynikające ze Statutu Uzdrowiska Polanica-Zdrój. Niniejszy Statut określa w szczególności granice ochrony uzdrowiskowej: - granica strefy A - obejmuje uzdrowisko istniejące i projektowane tereny lecznictwa uzdrowiskowego - granica strefy B - obejmuje obszary zainwestowania miejskiego. - granica strefy C - obejmuje pozostałe tereny w granicach opracowania planu. Szczegółowe zasady gospodarowania w poszczególnych strefach są zawarte w Statucie Uzdrowiska, a najważniejsze to: - obowiązek uzgadniania wszelkich działań modernizacyjnych i inwestycyjnych z Naczelnym Lekarzem Uzdrowiska, - zakaz lokalizacji na terenie miasta obiektów uciążliwych dla funkcji uzdrowiskowej, oraz pogarszających stan środowiska naturalnego. Ochrona wód powierzchniowych. Miasto położone jest w zlewni wód chronionych Nysy Kłodzkiej. Rzeka Bystrzyca Dusznicka przepływająca przez Polanicę jest rzeką, która prowadzi wody o stosunkowo dobrej jakości pod względem fizyko-chemicznym. Z Raportu o stanie środowiska województwa dolnośląskiego na lata wynika, iż wody Bystrzycy Dusznickiej utrzymują się od dłuższego czasu na poziomie wód odpowiadających III klasie czystości tj. wód zadowalającej jakości. Stężenia większości badanych parametrów utrzymują się niskim poziomie, 70% badanych wskaźników odpowiada I klasie czystości. Zasadniczy wpływ na klasyfikację rzeki miała zawartość związków biogennych, takich jak azotyny i fosforany. Warunkiem utrzymania I klasy czystości rzeki jest dalsza rozbudowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni w Polanicy-Zdroju. Ochrona wód podziemnych, mineralnych i leczniczych. W dolinach rzek, w tym Bystrzycy Dusznickiej, wody gruntowe gromadzą się w przepuszczalnych osadach akumulacyjnych, łącząc się bezpośrednio z wodami powierzchniowymi. Głębokość zalegania wód gruntowych jest wiec ściśle 10

11 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju uzależniona od aktualnego poziomu wody w rzece i podlega analogicznym jak ona wahaniom. Poza obszarem doliny wody gruntowe występują w obrębie: Gliniasto żwirowych utworów czwartorzędowych magazynowane tu wody pochodzą głównie z opadów atmosferycznych. W tej sytuacji zasoby wód są ściśle uzależnione od opadów atmosferycznych Skalnego, piaskowcowo marglowego podłoża górno kredowego, w postaci wód szczelinowo warstwowych. Z tego poziomu pochodzą też wody mineralne uzdrowiska. Zasoby wód zwykłych i mineralnych w tej formacji skalnej są duże. Polanica Zdrój leży na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr Niecka wewnątrz-sudecka Kudowa-Bystrzyca. Jest to zbiornik wód szczelinowo-porowych występujących w obrębie kredowych piaskowców i mułowców Klasa wód podziemnych w Polanicy Zdroju na rok 2003 miała się następująco: - pierwsze półrocze I klasa czystości - drugie półrocze - I klasa czystości Wody lecznicze występujące na terenie uzdrowiska to szczawy wodorowęglanowo wapniowe występujące w utworach osadowych górnej kredy, jako wody szczelinowo warstwowe, zlokalizowane w strefach uskokowych i wcięciach erozyjnych. Średnia mineralizacja tych wód zamyka się w przedziale 1,0 2,7 g/dm3, zawartość CO2 0,8 2,6 g/dm3, temperatura 12 C. Złoże wód leczniczych Polanicy-Zdroju objęte jest obszarem górniczym Polanica utworzonym decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia r. Zasoby wód leczniczych wykorzystywane są w lecznictwie balneologicznym oraz w dwóch działających w mieście rozlewniach wody mineralnej. Priorytety ochrony wód podziemnych: - zakaz odprowadzania ścieków do cieków wodnych na terenie całego miasta, - zakaz rolniczego wykorzystywania (nawożenia) gnojowicy i ścieków na terenie całego miasta oraz przechowywanie nawozów sztucznych i obornika w szczelnych zbiornikach. - zakaz lokalizowania na terenie miasta wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych, istniejące wysypisko docelowo będzie zamknięte i poddane zostanie rekultywacji 11

12 1 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju - optymalizacja zużycia wody do celów różnych dziedzin gospodarki. Ochrona powietrza. W mieście przewiduje się likwidację istniejących kotłowni na paliwo stałe i docelowe przejście na ogrzewanie czynnikiem grzewczym gazowym dla wszystkich kotłowni na terenie miasta. Na dzień dzisiejszy dwie największe kotłownie w mieście tj. osiedlowa oraz w parku dla kompleksu uzdrowiskowego zostały zmodernizowane na ogrzewanie gazowe. Do momentu zgazyfikowania całego miasta dla potrzeb grzewczych należy stosować bezwzględny warunek realizacji nowych kotłowni w tym w zabudowie jedno rodzinnej na koks lub energii elektrycznej. Na terenie miasta obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów produkcyjnych emitujących zanieczyszczenia pyłowe i gazowe. Najważniejsze priorytety ochrony powietrza: - ograniczenie emisji zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych i usługowych - minimalizacja zanieczyszczeń powietrza pochodzących z emisji niskiej - redukcja zanieczyszczenia powietrza pochodzącego ze źródeł komunikacyjnych - poprawa płynności ruchu samochodowego Ochrona gruntów rolnych i leśnych. Miasto Polanica Zdrój mimo górskiego charakteru posiada średni udział powierzchni rolnych, które zajmują 492 ha, co stanowi około 28,6 % powierzchni miasta. Do warunków kształtujących rolniczą przestrzeń produkcyjną miasta należą: gleby, klimat, rzeźba terenu oraz warunki wodne. Zróżnicowanie glebowe obszaru wiąże się bezpośrednio z jego budową geologiczną. W zachodniej, górskiej i zalesionej części miasta przeważają gleby zwietrzelinowe, szkieletowe. W części wschodniej obserwuje się gleby brunatne, ewentualnie pseudo bielicowe kwaśne. W rejonie Wielisławia występują słabo żyzne gleby lesso podobne, zaś w dolinie Bystrzycy Dusznickiej lokalnie mady. Miasto nie posiada dobrych warunków pod uprawę, zarówno ze względu na klasę gleb jak i ukształtowanie terenu. Żyzność gleb i ich wartość rolnicza na ogół maleje wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej terenu. 12

13 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Rolniczą przestrzeń produkcyjną miasta tworzą: Grunty orne 204 ha - 40,1 % Łąki - 95 ha - 19,3 % Pastwiska ha - 27,1 % Na terenie miasta przeważają grunty IV i V klasy, co świadczy o średnich warunkach glebowych. Dlatego szczególnie ważna jest odpowiednia polityka gospodarcza, aby nieduży zasób gruntów o stosunkowo dobrej jakości gleb (III i IV klasa) był jak najlepiej wykorzystany. Kompleksy leśne miasta można zaliczyć do cennych zasobów środowiska przyrodniczego. Stanowią one naturalną otulinę dla zespołów uzdrowiskowych i usługowych miasta, podnosząc dodatkowo atrakcyjność ich lokalizacji. Grunty leśne zajmują 52,5 % powierzchni miasta. Tak, więc lesistość jest znacznie większa niż w powiecie kłodzkim (35,1%) i województwie dolnośląskim (29,3%). Całość terenów leśnych leży w zasięgu obszarów ochrony krajobrazowej oraz uzdrowiskowej. W granicach miasta znajdują się zarówno lasy państwowe administrowane przez Nadleśnictwo Zdroje (Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasów Państwowych), jak również lasy komunalne oraz małe enklawy lasów prywatnych. W ogólnym bilansie powierzchni leśnej miasta, lasy komunalne zajmują 70 ha (9% ogólnej pow. leśnej). Są to w całości lasy ochronne, uzdrowiskowoklimatyczne. Mają one obecnie charakter parków leśnych. Tereny te są silnie penetrowane przez turystów, wczasowiczów i kuracjuszy. Może mieć to wpływ na zaśmiecenie terenów wzdłuż ścieżek i duktów leśnych. Konieczne jest ustawienie odpowiedniej liczby pojemników na śmieci w tego typu miejscach Cele ochrony ekologicznej: - ograniczenie procesu degradacji gleb - rekultywacja terenów zdegradowanych - zmniejszenie degradacji wiążącej się z działalnością rolniczą - zakaz masowych wyrębów lasów - zmniejszenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko 13

14 1 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Ochrona krajobrazu. Obszar miasta Polanica Zdrój jest terenem o bardzo dużych walorach przyrodniczych. Bliskość gór, naturalny krajobraz, mała odległość do Parku Narodowego Gór Stołowych, zróżnicowane warunki fizjograficzne, urozmaicona rzeźba terenu, piękne widoki, duża powierzchnia leśna z zachowanymi fragmentami naturalnych siedlisk drzew liściastych i świerkowych, rzeka Bystrzyca Dusznicka tworząca malowniczą dolinę ze szczególnie ciekawym odcinkiem przełomowym, stosunkowo nie duże zanieczyszczenie środowiska, mnogość dóbr kulturowych w postaci obiektów uzdrowiskowych oraz pięknej architektury sprawiają, iż miasto wyróżnia się na tle jednostek terytorialnych województwa dolnośląskiego W centrum uzdrowiska rozciąga się Park Zdrojowy, przechodzący w park leśny. w 1991 roku Park Zdrojowy w Polanicy Zdroju został wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Rosnące tu skupisko rododendronów jak i pojedyncze okazy drzew zostały zaliczone do pomników przyrody. Na terenie miasta znajduje się obszar chroniony zakwalifikowany do sieci NATURA Jest to teren Piekielnej Doliny (PLH020010) zakwalifikowany jako specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) Obszary i obiekty chronione: - Park Narodowy Gór Stołowych - Obszar Krajobrazu Chronionego Gór Bystrzyckich i Orlickich - Strefa ochrony uzdrowiska - Strefa ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego - Teren ochrony górniczej wód leczniczych Polanica Zdrój - Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP z 1910r. - Kościół filialny św. Antoniego z I połowy XVIII w. - Dworzec kolejowy z 1890 r. - Pijalnia wody mineralnej z hala spacerową z 1911 r. - Teatr Zdrojowy z 1925 r. - Stary dom zdrojowy z 1892 r. 14

15 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Cele ekologiczne w tym obszarze: - określenie zasobów przyrodniczych - ochrona cennych przyrodniczo obszarów - zwiększenie bioróżnorodności biologicznej i krajobrazowej - powiększenie zasobów leśnych - Rozwój terenów zieleni - tworzenie nowych obszarów i obiektów chronionych Podział gruntów. Obszar miasta zajmuje powierzchnię 1722 ha i podzielony jest na 3 strefy oraz 7 obrębów administracyjnych: strefa A : zajmuje 165 ha strefa B : zajmuje 716 ha strefa C : zajmuje 1722 ha W tych 3 strefach mieści się 7 obrębów administracyjnych na które jest podzielony cały obszar miasta. Obręby te to : obręb 1 Centrum obręb 2 Stary Zdrój obręb 3 Nowy Zdrój obręb 4 Piekielna Góra obręb 5 Sokołówka obręb 6 Sokołówka Lasy obręb 7 Nowy Wielisław 15

16 1 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Strefy obszarowe. Jeśli chodzi o zasoby budynków znajdujących się na terenie miasta, to według danych statystycznych ilość ta przedstawia się następująco : Ilość budynków ogółem Budynków mieszkalnych Stanowiących własność: Osób fizycznych Spółdzielni Mieszkaniowych...17 Gminy...52 Zakładów pracy...14 Pozostałych podmiotów...3 Współwłasność Budynki mieszkalno inwentarskie i mieszkalno gospodarski...5 w tym stanowiące własność lub współwłasność osób fizycznych...4 Budynki pozostałe w tym stanowiące własność lub współwłasność osób fizycznych

17 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Turystyka. Miasto Polanica Zdrój pełni rolę ośrodka turystycznego oraz wypoczynkowego w tej części województwa dolnośląskiego i jest znane w kraju jak i za granicą. Miasto Polanica-Zdrój spełnia rolę centrum, turystycznego, wypoczynkowego, kulturalnego, gastronomicznego, uzdrowiskowego oraz usługowo-produkcyjnego. Atrakcyjność turystyczna Polanicy Zdrój wynika głównie z jej walorów uzdrowiskowych oraz krajobrazowych. Turystów przyciąga także bogactwo występującej przyrody oraz zabytki, będące świadectwem historycznych korzeni regionu. Bliskość Wrocławia oraz położenie w ciągu głównych szlaków komunikacyjnych to kolejne atuty naszego Miasta. Spore zagęszczenie szlaków turystycznych na terenie Ziemi Kłodzkiej, w której znajduje się Polanica Zdrój, jak również liczne parki krajobrazowe otaczające Polanicę, sprawiają, że jest to miejsce atrakcyjne dla wielu turystów z kraju i zagranicy. W roku 2006 według danych Głównego Urzędu Statystycznego Polanicę odwiedziło ponad 28 tysięcy turystów krajowych oraz ponad 5 tysięcy turystów zagranicznych, w sumie udzielonych zostało ponad 141 tysięcy noclegów. W zakresie promocji i rozwoju potencjału turystycznego, miasto współpracuje z partnerami ze strony Czech poprzez organizację wspólnych akcji promocyjnych oraz wspólne wydawnictwa informacyjno promocyjne. Kuracjusze i turyści przebywający w Polanicy Zdrój mają szerokie możliwości skorzystania z oferty wyjazdów krajoznawczych do Czech. Kierunki rozwoju turystyki: - stworzenie warunków rozwoju turystyki poprzez odpowiednie zagospodarowanie kompleksów leśnych, utworzenie ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych - wytyczenie i oznakowanie tras turystyczno-krajoznawczych wraz z budową wiat i parkingów leśnych - rozszerzenie bazy hotelarsko-gastronomicznej na obszarze miasta - wykorzystanie walorów turystycznych rzeki Bystrzyca Dusznicka budowa deptaków i ścieżek spacerowych; lokalizacja punktów gastronomicznych - udział w ponad gminnych inicjatywach 17

18 1 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju - poprawa stanu sanitarnego środowiska przyrodniczego zwiększenie atrakcyjności obszaru - edukacja i promocja turystyczna 1.2.Sfera społeczno gospodarcza Struktura demograficzna i społeczna. Gminę Polanica Zdrój zamieszkiwało na dzień 31 grudnia osób. STAN LUDNOŚCI I RUCH NATURALNY Ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci Jednostka miary stałe miejsce zameldowania stan na 30 VI ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba stan na 31 XII ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba faktyczne miejsce zamieszkania stan na 30 VI ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba stan na 31 XII ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba Ruch naturalny wg płci Urodzenia żywe ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba Zgony ogółem ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba Przyrost naturalny ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba Tabela 1. Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 18

19 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju LUDNOŚĆ WG. WIEKU PRODUKCYJNEGO Jednostka miary Ludność wg wieku produkcyjnego i płci ogółem ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba w wieku przedprodukcyjnym ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba w wieku produkcyjnym ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba w wieku poprodukcyjnym ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba Tabela 2. Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. MIGRACJE Migracje na pobyt stały gminne wg typu, kierunku i płci migrantów zameldowania w ruchu wewnętrznym ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba zagranica ogółem osoba 4 7 mężczyźni osoba 0 3 kobiety osoba 4 4 wymeldowania w ruchu wewnętrznym ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba zagranica ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba

20 1 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju saldo migracji w ruchu wewnętrznym ogółem osoba 24-5 mężczyźni osoba 8-8 kobiety osoba 16 3 zagranica ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba Migracje na pobyt stały gminne wg typu i kierunków zameldowania ogółem osoba miasta osoba wieś osoba zagranica osoba 4 7 wymeldowania ogółem osoba miasta osoba wieś osoba zagranica osoba Tabela 3. Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Liczba mieszkańców Polanicy-Zdroju systematycznie maleje. Ludzie osiedlają się na terenach, których perspektywy rozwojowe postrzegają z optymizmem. Spontaniczna emigracja z danego terenu jest zawsze sygnałem zagrożenia zapaścią rozwojową. Ujemne saldo migracji w Polanicy Zdroju jest stałą tendencją choć jej rozmiar nie jest alarmujący. Ludność opuszcza miasto w poszukiwaniu lepszej pracy i lepszych warunków mieszkaniowych. Za przyczynę należy uznać czynniki makropolityczne związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i udostępnieniem zagranicznych ośrodków wzrostu i rynków pracy. Odpływ podobnie jak w przypadku analizy tego zjawiska dla całego kraju dotyczy zdecydowanie osób młodych w przedziale wiekowym lat, które emigrują do zagranicznych (głównie europejskich) ośrodków w poszukiwaniu pracy i miejsca stałego pobytu w konkurencyjnych warunkach ekonomicznych. Ponadto możliwości edukacji na terenie Polanicy-Zdrój, kończą się na etapie szkolnictwa średniego, co również w znaczącym stopniu wpływa na odpływ młodych, pragnących dalej się kształcić, najbardziej operatywnych ludzi do ośrodków miejskich dających rękojmię bardziej atrakcyjnych i ustabilizowanych perspektyw życia. Spadek liczby ludności jest także wynikiem ujemnego przyrostu naturalnego w Polanicy-Zdroju. Malejąca liczba urodzeń wynika nie tylko z pogarszającej się 20

21 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju sytuacji materialnej mieszkańców miasta, braku perspektyw na znalezienie satysfakcjonującej pracy oraz kłopotów mieszkaniowych, ale również ze zmiany priorytetów życiowych ludzi młodych. Ważniejsze staje się staranne wykształcenie oraz satysfakcjonujące i ustabilizowane zatrudnienie, a dopiero na dalszym etapie życia zakładanie i utrzymanie własnej rodziny. Analizując prognozy demograficzne Polanicy-Zdroju można stwierdzić, że są one obecnie mało korzystne dla miasta oraz jego rozwoju. Przewiduje się dalszy odpływ ludności, uwarunkowany bezrobociem oraz stagnacją w budownictwie, zwłaszcza komunalnym. Ponadto mieszkańcy miasta wchodzą powoli w fazę starzenia się. Dochodzi do tego ujemny przyrost naturalny. Biorąc pod uwagę strukturę aktywności zawodowej Polanicy-Zdroju sytuację tą częściowo poprawia funkcjonowanie na terenie gminy Regionalnej Szkoły Turystycznej na poziomie szkolnictwa średniego-zawodowego, prowadzonej przez Powiat Kłodzki. W związku z niekorzystną sytuacją demograficzną ważnym zadaniem władz miasta jest podjęcie niezbędnych działań mających na celu zwiększenie atrakcyjności Polanicy-Zdroju, aby zachęcić ludność do pozostawania lub zamieszkiwania na jej terenie. Aby było to możliwe konieczne jest jednak zapewnienie mieszkańcom bezpiecznych warunków życia, pracy, nauki, rozrywki i kultury Skala bezrobocia na terenie Polanicy Zdrój. Kolejnym czynnikiem warunkującym przemiany społeczne w mieście jest bezrobocie. Ma ono istotny wpływ na zadowolenie mieszkańców i poziom ich życia. Należy dążyć do sytuacji, w której większość mieszkańców będzie mogła podjąć pracę w miejscu zamieszkania i najbliższej okolicy, bez konieczności dalekich migracji, które często wiążą się z rozłąką rodzin. Na wielkość bezrobocia w całym powiecie kłodzkim wpływ mają trwające od początku lat 90-tych procesy restrukturyzacyjne, a także związana z nimi likwidacja lub istotna redukcja dużych ośrodków zatrudnienia związanych z przemysłem wydobywczym, drzewnym, włókienniczym oraz zmiany strukturalne na obszarach wiejskich. Trudności dotknęły także miejscowości uzdrowiskowe ziemi kłodzkiej zmuszone do przystosowania się do nowych realiów świadczenia usług w warunkach rynkowych. Drugim czynnikiem społecznym kształtujących 21

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza

Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza październik 2004 2 I. CELE STRATEGICZNE REWITALIZACJI Istnieje powszechna

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 PROJEKT Łódź, czerwiec 2006 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO... 5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA GORLICE - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA GORLICE - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA GORLICE - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027 Gorlice 2011 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja

Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja Zalacznik do uchwaly Rady Miejskiej Wodzislawia Slaskiego Nr XLVII/465/10 Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego wrzesień

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Olecku z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBEJMUJĄCY TEREN MIASTA OLECKO JAKO SZANSA NA Olecko 2008 rok 1 Urząd Miejski w Olecku 19-400 Olecko Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XIV/ 91 /2007 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 28 września 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Jelcz-Laskowice wrzesień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA -PROJEKT-

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA -PROJEKT- STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY -PROJEKT- ETAP: WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 62 Nazwa opracowania: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego Załącznik do uchwały Nr XV/122/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 marca 2008 r. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2007-2015 Gostyń 2008 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU GOSTYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/152/12 Rady Gminy Pawłowie z dnia 9 marca 2012 r. Wójt Gminy Pawłów

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/152/12 Rady Gminy Pawłowie z dnia 9 marca 2012 r. Wójt Gminy Pawłów Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/152/12 Rady Gminy Pawłowie z dnia 9 marca 2012 r. Wójt Gminy Pawłów PAWŁÓW Z M I A N A N R 1 S T U D I U M U W A R U N K O W A Ń I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 + STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Urząd Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 43-512 Bestwina tel. /032/ 215 77 00 fax. /032/ 215 77 12 www.bestwina.pl info@bestwina.pl IR CONSULTING S.C.

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew REDUKCJA EMISJI CO2 EDUKACJA EKOLOGICZNA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PARCZEW 2015 Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew 2 Program

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

POWíat RadoMSZCZan'skí ul. L z czirm"j Ł" 22, 7-500 RuIt"Jnki, Itl. 144/ ( i33 45 09

POWíat RadoMSZCZan'skí ul. L z czirmj Ł 22, 7-500 RuItJnki, Itl. 144/ ( i33 45 09 POWíat RadoMSZCZan'skí ul. L z czirm"j Ł" 22, 7-500 RuIt"Jnki, Itl. 144/ ( i33 45 09 www. riii,isszczi,iski.pi Radomsko 14.10.2014r. OG Ł OSZENIE Prognoza Oddzialywania na Środowisko dla projektu Strategii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Zamawiający: Wykonawca: Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy Strategia Rozwoju GMINY DZIWNÓW wrzesień 2007 GMINY DZIWNÓW ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy 1.1 WPROWADZENIE I DEFINICJE Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na zlecenie Gminy Dziwnów. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ DZIELNICY... 4 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE... 4 UWARUNKOWANIA OCHRONY

Bardziej szczegółowo