Lokalny Program Rewitalizacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalny Program Rewitalizacji"

Transkrypt

1 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Urząd Miejski w Polanicy - Zdroju Lokalny Program Rewitalizacji (projekt) Rewitalizacja Obszaru Miejskiego w Polanicy - Zdroju Urząd Miejski w Polanicy - Zdroju roku 1

2 1 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Spis treści 1. Charakterystyka obecnej sytuacji mieście Zagospodarowanie przestrzenne Infrastruktura techniczna Strefy ochrony konserwatorskiej Ochrona środowiska Podział gruntów Turystyka Sfera społeczno gospodarcza Struktura demograficzna i społeczna Skala bezrobocia Struktura podstawowych branż gospodarki Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania rozwoju miasta Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju społecznego miasta i regionu Spójność ze Strategią Rozwoju Dolnego Śląska Spójność ze Strategią Rozwoju Powiatu Kłodzkiego Spójność ze Strategią Rozwoju Miasta Lokalny Program Rewitalizacji Polanicy Zdroju wobec założeń Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Lokalny Program Rewitalizacji Polanicy - Zdrój prezentacja metodologii opracowania Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji i oczekiwane rezultaty Prezentacja obszaru miejskiego objętego Programem Rewitalizacji na planie miasta Charakterystyka obszaru uzasadnienie wyboru Analiza SWOT obszaru objętego rewitalizacją Założenia rewitalizacji wskazanego obszaru System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji w Polanicy Zdroju

3 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Załączniki do Lokalnego Programu Rewitalizacji Załącznik Nr 1 Lista zadań do realizacji w ramach LPR...42 Załącznik Nr 2 Matryca logiczna projektu...43 Wstęp Przedmiotem niniejszej analizy jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Polanicy-Zdroju. Dokument ten ma za zadanie ścisłe określenie obszaru wsparcia w ramach rewitalizacji oraz wskazanie działań rewitalizacyjnych mających umożliwić realizację celu jakim jest dążenie do zrównoważonego i trwałego rozwoju Polanicy-Zdroju. Dokument zawiera analizę społeczną, przestrzenną i gospodarczą mającą służyć wskazaniu obszaru miejskiego Polanicy Zdrój, w którym aktualnie kumulują się negatywne zjawiska społeczno-gospodarcze oraz urbanistyczne, niepożądane z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju Miasta, polepszenia jakości życia jego mieszkańców oraz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego. W pierwszej części dokumentu dokonano analizy obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej całego Miasta, na podstawie danych z 2006 i 2007 roku, wraz ze wskazaniem wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju, przedstawiono opis mocnych i słabych stron Polanicy Zdrój oraz istniejących szans i zagrożeń w oparciu o metodę analizy SWOT. Odwołano się również do dokumentów planistycznych, wojewódzkich i lokalnych, wskazując zgodność Lokalnego Programu Rewitalizacji Polanicy Zdrój ze Strategią Rozwoju Powiatu Kłodzkiego oraz Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. W części kolejnej przedstawiono metodologię postępowania przy określaniu obszaru wymagającego objęcia procedurą rewitalizacji na terenie Polanicy- Zdrój. Część ta zawiera dane dotyczące obszarów infrastruktury oraz społecznego, opracowane na podstawie statystyk Urzędu Miasta oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, a także Komisariatu Policji w Polanicy Zdroju oraz Miejskiego Zakładu Komunalnego. Przedstawiono charakterystykę i analizę 3

4 1 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju wybranego obszaru uwzględniając rekomendacje zawarte w Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jako podstawy udzielenia wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata , z uwzględnieniem art. 47 Rozporządzenia (WE) nr 1828/2006 określającego działania w zakresie mieszkalnictwa kwalifikujące się do wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W części trzeciej przedstawiono zakres i opis działań planowanych do realizacji w ramach rewitalizacji wskazanego obszaru miejskiego wraz z harmonogramami rzeczowo-finansowymi planowanych przedsięwzięć. W załączniku do Lokalnego Programu Rewitalizacji znajduje się matryca logiczna projektu pn. Rewitalizacja obszaru miejskiego w Polanicy Zdroju, a także dokumentacja fotograficzna obszaru oraz opis założeń projektu wraz z harmonogramem realizacji poszczególnych etapów rewitalizacji. 4

5 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Rozdział 1 Charakterystyka obecnej sytuacji w mieście. Polanica Zdrój to miejscowość turystyczno-uzdrowiskowa licząca 6757 mieszkańców. Położona jest na wysokości 420 m n.p.m., na terenie Ziemi Kłodzkiej przy głównej trasie międzynarodowej łączącej Polskę i Czechy przejściem w Kudowie Zdroju. Powiat kłodzki 5

6 1 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Łagodny, podgórski klimat oraz obfite źródła wód mineralnych stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku, leczenia chorób układu krążenia i przewodu pokarmowego, a także zwalczania nałogu palenia tytoniu. Miasto posiada specyficzną zabudowę pensjonatową tworzącą jego unikalny charakter. Część uzdrowiskową otacza zabytkowy park, pełen starych drzew i egzotycznych krzewów: azalii, rododendronów i magnolii. Polanica Zdrój dysponuje bazą leczniczą w związku z pełnieniem funkcji uzdrowiskowej, posiada także dobrze wyposażoną bazę turystyczną, wraz z rozwiniętą siecią usług gastronomicznych, a także liczne obiekty kulturalne i sportowe. Miasto corocznie organizuje imprezy o zasięgu, nie tylko krajowym, lecz również międzynarodowym, m.in. Międzynarodowy Turniej Szachowy pamięci Akiby Rubinsteina, Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich POL-8 oraz Koncerty Muzyki Kameralnej i Organowej w wykonaniu artystów o światowej sławie Zagospodarowanie przestrzenne Infrastruktura techniczna. Komunikacja kołowa. Drogi większej części miasta są odnowione i właściwie oznakowane. Łączna długość dróg utwardzonych na terenie miasta to 58,5 km (w tym gminne 47,9 km i powiatowe 4,9 km). Cały układ komunikacyjny dla miasta oparty jest na ciągach dróg publicznych: Drogi krajowe i wojewódzkie: - trasa nr 8 Warszawa Kłodzko Kudowa Zdrój - trasa nr 388 Ratno Polanica Zdrój Bystrzyca Kłodzka Drogi powiatowe: - droga nr 3240D Szalejów Górny Polanica Zdrój Szczytna - droga nr 3291D Kłodzko Stary Wielisław Polanica Zdrój W granicach administracyjnych miasta drogi te znajdują się w ciągach ulic o następujących parametrach: - Trasa nr 8 ulica główna tranzytowa - Trasa nr 388 ulica zbiorcza tranzytowa - droga nr 3240D ulica zbiorcza tranzytowa 6

7 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju - droga nr 3291D ulica lokalna Ruch wewnętrzny oparty jest na sieci ulic lokalnych. Docelowym priorytetem jest całkowite wyprowadzenie tranzytowego ruchu samochodowego z obszaru miasta. Komunikacja kolejowa: Miasto obsługiwane jest istniejącą linią kolejową Kłodzko Kudowa - Zdrój. Jest to linia jedno torowa, II rzędu, niezelektryfikowana o małym nasileniu ruchu pasażerskiego i towarowego. Trasa ta jest trasą podmiejską i bardzo mało uczęszczaną, ponieważ jest to linia nierentowna, kolej zmniejszyła ilość połączeń komunikacyjnych. Kanalizacja i wodociągi: Miasto jest wyposażone w centralną sieć wodociągową. Ujęcia wody znajdują się na terenie miasta oraz jedno poza jego terenem. W sumie istnieje 8 ujęć wodnych. Całkowita długość sieci wodociągowej liczy 76,30 km w tym: - sieć przesyłowa 11,20 km - sieć rozdzielcza 42,40 km - przyłącza do budynków 22,70 km, których na terenie gminy jest 789 Przepustowość sieci około 4000 m 3 / d w zależności od wydajności ujęć wodociągowych. Polanica-Zdrój posiada kanalizację sanitarną, która jest połączona systemem rur do własnej oczyszczalni ścieków. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej to 100 km w tym: - sieci ogólno spławnej 2,40km - sieci sanitarnej na ścieki bytowo-gospodarcze 36,30km - sieci przyłącza do budynków 17,90km - sieci deszczowej 37,80km - długość kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni 5,60km Miastu brakuje jeszcze około 20 km sieci kanalizacyjnej aby było ono w 99 % skanalizowane. 7

8 1 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Zaopatrzenie w ciepło. Zaopatrzenie miasta w ciepło odbywa się poprzez liczne kotłownie gazowe lokalne oraz kotłownie opalane węglem lub olejem opałowym, które są głównym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza. Docelowe rozwiązania to przebudowa urządzeń grzewczych na czynnik grzewczy gazowy i elektryczny. Dwie największe kotłownie na terenie miasta już zostały zmodernizowane i ogrzewanie w nich odbywa się gazem. Gaz jest dostarczany do miasta siecią rurociągów z Wrocławia. Cała długość sieci gazociągu na terenie miasta liczy około m, ilość odbiorców gazu 1887, w tym 1763 gospodarstwa domowe ( w tym 592 odbiorców używa gazu do celów grzewczych), 5 odbiorców przemysłowych, 53 odbiorców usługowych, 8 odbiorców handlowych a 58 to pozostali odbiorcy. Energetyka. Miasto zaopatrywane jest w energię elektryczną za pośrednictwem rejonowej sieci rozdzielczej o mocy 20KV Strefy ochrony konserwatorskiej na terenie Polanicy Zdrój. W mieście występują strefy ochrony konserwatorskiej i są to: strefa ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu urbanistycznego, obejmującego obszar istniejącej dzielnicy uzdrowiskowej i centrum usługowego miasta strefa ochrony konserwatorskiej pojedynczych obiektów i zespołów zabytkowych. Poniższa mapa wskazuje strefę ochrony konserwatorskiej obejmującą obszar dzielnicy uzdrowiskowej i centrum. 8

9 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Obiekty objęte ochroną konserwatorską na terenie Polanicy Zdroju to zabytkowy Park Zdrojowy, Zakład Przyrodoleczniczy Wielka Pieniawa, Teatr Zdrojowy im. M. Ćwiklińskiej, oraz Muszla Koncertowa. Do obiektów chronionych należą również pomniki przyrody znajdujące się na terenie miasta. W Polanicy Zdrój znajdują się aktualnie 4 pomniki przyrody, ustanowione Zarządzeniem Wojewody Wałbrzyskiego: lipa drobnolistna, buk pospolity, cyprysik Lawsona, różanecznik. Na terenie naszego miasta znajduje się również 29 obiektów ustanowionych jako pomniki przyrody zarządzeniem Rady Miejskiej. Wśród nich m.in. topole czarne, żywotniki olbrzymie, modrzew europejski, choinka kanadyjska, oraz unikatowe skupisko różaneczników Ochrona środowiska. Ochrona funkcji uzdrowiska. Ze względu na wyjątkowe walory środowiskowe, w tym złoża wód leczniczych oraz liczną infrastrukturę w tym zakresie, funkcję uzdrowiskową w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego zdefiniowano jako podstawową funkcję gminy. Ochrona i rozwój uzdrowiska jest podstawowym celem działań podejmowanych przez władze gminy. Wszelkie działania inwestycyjne 9

10 1 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju podejmowane na terenie miasta są ściśle podporządkowane wymogom wynikającym z uwarunkowań ochrony środowiska przyrodniczego. Na terenie miasta obowiązują ustalenia i ograniczenia wynikające ze Statutu Uzdrowiska Polanica-Zdrój. Niniejszy Statut określa w szczególności granice ochrony uzdrowiskowej: - granica strefy A - obejmuje uzdrowisko istniejące i projektowane tereny lecznictwa uzdrowiskowego - granica strefy B - obejmuje obszary zainwestowania miejskiego. - granica strefy C - obejmuje pozostałe tereny w granicach opracowania planu. Szczegółowe zasady gospodarowania w poszczególnych strefach są zawarte w Statucie Uzdrowiska, a najważniejsze to: - obowiązek uzgadniania wszelkich działań modernizacyjnych i inwestycyjnych z Naczelnym Lekarzem Uzdrowiska, - zakaz lokalizacji na terenie miasta obiektów uciążliwych dla funkcji uzdrowiskowej, oraz pogarszających stan środowiska naturalnego. Ochrona wód powierzchniowych. Miasto położone jest w zlewni wód chronionych Nysy Kłodzkiej. Rzeka Bystrzyca Dusznicka przepływająca przez Polanicę jest rzeką, która prowadzi wody o stosunkowo dobrej jakości pod względem fizyko-chemicznym. Z Raportu o stanie środowiska województwa dolnośląskiego na lata wynika, iż wody Bystrzycy Dusznickiej utrzymują się od dłuższego czasu na poziomie wód odpowiadających III klasie czystości tj. wód zadowalającej jakości. Stężenia większości badanych parametrów utrzymują się niskim poziomie, 70% badanych wskaźników odpowiada I klasie czystości. Zasadniczy wpływ na klasyfikację rzeki miała zawartość związków biogennych, takich jak azotyny i fosforany. Warunkiem utrzymania I klasy czystości rzeki jest dalsza rozbudowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni w Polanicy-Zdroju. Ochrona wód podziemnych, mineralnych i leczniczych. W dolinach rzek, w tym Bystrzycy Dusznickiej, wody gruntowe gromadzą się w przepuszczalnych osadach akumulacyjnych, łącząc się bezpośrednio z wodami powierzchniowymi. Głębokość zalegania wód gruntowych jest wiec ściśle 10

11 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju uzależniona od aktualnego poziomu wody w rzece i podlega analogicznym jak ona wahaniom. Poza obszarem doliny wody gruntowe występują w obrębie: Gliniasto żwirowych utworów czwartorzędowych magazynowane tu wody pochodzą głównie z opadów atmosferycznych. W tej sytuacji zasoby wód są ściśle uzależnione od opadów atmosferycznych Skalnego, piaskowcowo marglowego podłoża górno kredowego, w postaci wód szczelinowo warstwowych. Z tego poziomu pochodzą też wody mineralne uzdrowiska. Zasoby wód zwykłych i mineralnych w tej formacji skalnej są duże. Polanica Zdrój leży na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr Niecka wewnątrz-sudecka Kudowa-Bystrzyca. Jest to zbiornik wód szczelinowo-porowych występujących w obrębie kredowych piaskowców i mułowców Klasa wód podziemnych w Polanicy Zdroju na rok 2003 miała się następująco: - pierwsze półrocze I klasa czystości - drugie półrocze - I klasa czystości Wody lecznicze występujące na terenie uzdrowiska to szczawy wodorowęglanowo wapniowe występujące w utworach osadowych górnej kredy, jako wody szczelinowo warstwowe, zlokalizowane w strefach uskokowych i wcięciach erozyjnych. Średnia mineralizacja tych wód zamyka się w przedziale 1,0 2,7 g/dm3, zawartość CO2 0,8 2,6 g/dm3, temperatura 12 C. Złoże wód leczniczych Polanicy-Zdroju objęte jest obszarem górniczym Polanica utworzonym decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia r. Zasoby wód leczniczych wykorzystywane są w lecznictwie balneologicznym oraz w dwóch działających w mieście rozlewniach wody mineralnej. Priorytety ochrony wód podziemnych: - zakaz odprowadzania ścieków do cieków wodnych na terenie całego miasta, - zakaz rolniczego wykorzystywania (nawożenia) gnojowicy i ścieków na terenie całego miasta oraz przechowywanie nawozów sztucznych i obornika w szczelnych zbiornikach. - zakaz lokalizowania na terenie miasta wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych, istniejące wysypisko docelowo będzie zamknięte i poddane zostanie rekultywacji 11

12 1 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju - optymalizacja zużycia wody do celów różnych dziedzin gospodarki. Ochrona powietrza. W mieście przewiduje się likwidację istniejących kotłowni na paliwo stałe i docelowe przejście na ogrzewanie czynnikiem grzewczym gazowym dla wszystkich kotłowni na terenie miasta. Na dzień dzisiejszy dwie największe kotłownie w mieście tj. osiedlowa oraz w parku dla kompleksu uzdrowiskowego zostały zmodernizowane na ogrzewanie gazowe. Do momentu zgazyfikowania całego miasta dla potrzeb grzewczych należy stosować bezwzględny warunek realizacji nowych kotłowni w tym w zabudowie jedno rodzinnej na koks lub energii elektrycznej. Na terenie miasta obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów produkcyjnych emitujących zanieczyszczenia pyłowe i gazowe. Najważniejsze priorytety ochrony powietrza: - ograniczenie emisji zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych i usługowych - minimalizacja zanieczyszczeń powietrza pochodzących z emisji niskiej - redukcja zanieczyszczenia powietrza pochodzącego ze źródeł komunikacyjnych - poprawa płynności ruchu samochodowego Ochrona gruntów rolnych i leśnych. Miasto Polanica Zdrój mimo górskiego charakteru posiada średni udział powierzchni rolnych, które zajmują 492 ha, co stanowi około 28,6 % powierzchni miasta. Do warunków kształtujących rolniczą przestrzeń produkcyjną miasta należą: gleby, klimat, rzeźba terenu oraz warunki wodne. Zróżnicowanie glebowe obszaru wiąże się bezpośrednio z jego budową geologiczną. W zachodniej, górskiej i zalesionej części miasta przeważają gleby zwietrzelinowe, szkieletowe. W części wschodniej obserwuje się gleby brunatne, ewentualnie pseudo bielicowe kwaśne. W rejonie Wielisławia występują słabo żyzne gleby lesso podobne, zaś w dolinie Bystrzycy Dusznickiej lokalnie mady. Miasto nie posiada dobrych warunków pod uprawę, zarówno ze względu na klasę gleb jak i ukształtowanie terenu. Żyzność gleb i ich wartość rolnicza na ogół maleje wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej terenu. 12

13 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Rolniczą przestrzeń produkcyjną miasta tworzą: Grunty orne 204 ha - 40,1 % Łąki - 95 ha - 19,3 % Pastwiska ha - 27,1 % Na terenie miasta przeważają grunty IV i V klasy, co świadczy o średnich warunkach glebowych. Dlatego szczególnie ważna jest odpowiednia polityka gospodarcza, aby nieduży zasób gruntów o stosunkowo dobrej jakości gleb (III i IV klasa) był jak najlepiej wykorzystany. Kompleksy leśne miasta można zaliczyć do cennych zasobów środowiska przyrodniczego. Stanowią one naturalną otulinę dla zespołów uzdrowiskowych i usługowych miasta, podnosząc dodatkowo atrakcyjność ich lokalizacji. Grunty leśne zajmują 52,5 % powierzchni miasta. Tak, więc lesistość jest znacznie większa niż w powiecie kłodzkim (35,1%) i województwie dolnośląskim (29,3%). Całość terenów leśnych leży w zasięgu obszarów ochrony krajobrazowej oraz uzdrowiskowej. W granicach miasta znajdują się zarówno lasy państwowe administrowane przez Nadleśnictwo Zdroje (Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasów Państwowych), jak również lasy komunalne oraz małe enklawy lasów prywatnych. W ogólnym bilansie powierzchni leśnej miasta, lasy komunalne zajmują 70 ha (9% ogólnej pow. leśnej). Są to w całości lasy ochronne, uzdrowiskowoklimatyczne. Mają one obecnie charakter parków leśnych. Tereny te są silnie penetrowane przez turystów, wczasowiczów i kuracjuszy. Może mieć to wpływ na zaśmiecenie terenów wzdłuż ścieżek i duktów leśnych. Konieczne jest ustawienie odpowiedniej liczby pojemników na śmieci w tego typu miejscach Cele ochrony ekologicznej: - ograniczenie procesu degradacji gleb - rekultywacja terenów zdegradowanych - zmniejszenie degradacji wiążącej się z działalnością rolniczą - zakaz masowych wyrębów lasów - zmniejszenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko 13

14 1 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Ochrona krajobrazu. Obszar miasta Polanica Zdrój jest terenem o bardzo dużych walorach przyrodniczych. Bliskość gór, naturalny krajobraz, mała odległość do Parku Narodowego Gór Stołowych, zróżnicowane warunki fizjograficzne, urozmaicona rzeźba terenu, piękne widoki, duża powierzchnia leśna z zachowanymi fragmentami naturalnych siedlisk drzew liściastych i świerkowych, rzeka Bystrzyca Dusznicka tworząca malowniczą dolinę ze szczególnie ciekawym odcinkiem przełomowym, stosunkowo nie duże zanieczyszczenie środowiska, mnogość dóbr kulturowych w postaci obiektów uzdrowiskowych oraz pięknej architektury sprawiają, iż miasto wyróżnia się na tle jednostek terytorialnych województwa dolnośląskiego W centrum uzdrowiska rozciąga się Park Zdrojowy, przechodzący w park leśny. w 1991 roku Park Zdrojowy w Polanicy Zdroju został wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Rosnące tu skupisko rododendronów jak i pojedyncze okazy drzew zostały zaliczone do pomników przyrody. Na terenie miasta znajduje się obszar chroniony zakwalifikowany do sieci NATURA Jest to teren Piekielnej Doliny (PLH020010) zakwalifikowany jako specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) Obszary i obiekty chronione: - Park Narodowy Gór Stołowych - Obszar Krajobrazu Chronionego Gór Bystrzyckich i Orlickich - Strefa ochrony uzdrowiska - Strefa ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego - Teren ochrony górniczej wód leczniczych Polanica Zdrój - Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP z 1910r. - Kościół filialny św. Antoniego z I połowy XVIII w. - Dworzec kolejowy z 1890 r. - Pijalnia wody mineralnej z hala spacerową z 1911 r. - Teatr Zdrojowy z 1925 r. - Stary dom zdrojowy z 1892 r. 14

15 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Cele ekologiczne w tym obszarze: - określenie zasobów przyrodniczych - ochrona cennych przyrodniczo obszarów - zwiększenie bioróżnorodności biologicznej i krajobrazowej - powiększenie zasobów leśnych - Rozwój terenów zieleni - tworzenie nowych obszarów i obiektów chronionych Podział gruntów. Obszar miasta zajmuje powierzchnię 1722 ha i podzielony jest na 3 strefy oraz 7 obrębów administracyjnych: strefa A : zajmuje 165 ha strefa B : zajmuje 716 ha strefa C : zajmuje 1722 ha W tych 3 strefach mieści się 7 obrębów administracyjnych na które jest podzielony cały obszar miasta. Obręby te to : obręb 1 Centrum obręb 2 Stary Zdrój obręb 3 Nowy Zdrój obręb 4 Piekielna Góra obręb 5 Sokołówka obręb 6 Sokołówka Lasy obręb 7 Nowy Wielisław 15

16 1 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Strefy obszarowe. Jeśli chodzi o zasoby budynków znajdujących się na terenie miasta, to według danych statystycznych ilość ta przedstawia się następująco : Ilość budynków ogółem Budynków mieszkalnych Stanowiących własność: Osób fizycznych Spółdzielni Mieszkaniowych...17 Gminy...52 Zakładów pracy...14 Pozostałych podmiotów...3 Współwłasność Budynki mieszkalno inwentarskie i mieszkalno gospodarski...5 w tym stanowiące własność lub współwłasność osób fizycznych...4 Budynki pozostałe w tym stanowiące własność lub współwłasność osób fizycznych

17 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Turystyka. Miasto Polanica Zdrój pełni rolę ośrodka turystycznego oraz wypoczynkowego w tej części województwa dolnośląskiego i jest znane w kraju jak i za granicą. Miasto Polanica-Zdrój spełnia rolę centrum, turystycznego, wypoczynkowego, kulturalnego, gastronomicznego, uzdrowiskowego oraz usługowo-produkcyjnego. Atrakcyjność turystyczna Polanicy Zdrój wynika głównie z jej walorów uzdrowiskowych oraz krajobrazowych. Turystów przyciąga także bogactwo występującej przyrody oraz zabytki, będące świadectwem historycznych korzeni regionu. Bliskość Wrocławia oraz położenie w ciągu głównych szlaków komunikacyjnych to kolejne atuty naszego Miasta. Spore zagęszczenie szlaków turystycznych na terenie Ziemi Kłodzkiej, w której znajduje się Polanica Zdrój, jak również liczne parki krajobrazowe otaczające Polanicę, sprawiają, że jest to miejsce atrakcyjne dla wielu turystów z kraju i zagranicy. W roku 2006 według danych Głównego Urzędu Statystycznego Polanicę odwiedziło ponad 28 tysięcy turystów krajowych oraz ponad 5 tysięcy turystów zagranicznych, w sumie udzielonych zostało ponad 141 tysięcy noclegów. W zakresie promocji i rozwoju potencjału turystycznego, miasto współpracuje z partnerami ze strony Czech poprzez organizację wspólnych akcji promocyjnych oraz wspólne wydawnictwa informacyjno promocyjne. Kuracjusze i turyści przebywający w Polanicy Zdrój mają szerokie możliwości skorzystania z oferty wyjazdów krajoznawczych do Czech. Kierunki rozwoju turystyki: - stworzenie warunków rozwoju turystyki poprzez odpowiednie zagospodarowanie kompleksów leśnych, utworzenie ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych - wytyczenie i oznakowanie tras turystyczno-krajoznawczych wraz z budową wiat i parkingów leśnych - rozszerzenie bazy hotelarsko-gastronomicznej na obszarze miasta - wykorzystanie walorów turystycznych rzeki Bystrzyca Dusznicka budowa deptaków i ścieżek spacerowych; lokalizacja punktów gastronomicznych - udział w ponad gminnych inicjatywach 17

18 1 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju - poprawa stanu sanitarnego środowiska przyrodniczego zwiększenie atrakcyjności obszaru - edukacja i promocja turystyczna 1.2.Sfera społeczno gospodarcza Struktura demograficzna i społeczna. Gminę Polanica Zdrój zamieszkiwało na dzień 31 grudnia osób. STAN LUDNOŚCI I RUCH NATURALNY Ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci Jednostka miary stałe miejsce zameldowania stan na 30 VI ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba stan na 31 XII ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba faktyczne miejsce zamieszkania stan na 30 VI ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba stan na 31 XII ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba Ruch naturalny wg płci Urodzenia żywe ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba Zgony ogółem ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba Przyrost naturalny ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba Tabela 1. Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 18

19 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju LUDNOŚĆ WG. WIEKU PRODUKCYJNEGO Jednostka miary Ludność wg wieku produkcyjnego i płci ogółem ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba w wieku przedprodukcyjnym ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba w wieku produkcyjnym ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba w wieku poprodukcyjnym ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba Tabela 2. Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. MIGRACJE Migracje na pobyt stały gminne wg typu, kierunku i płci migrantów zameldowania w ruchu wewnętrznym ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba zagranica ogółem osoba 4 7 mężczyźni osoba 0 3 kobiety osoba 4 4 wymeldowania w ruchu wewnętrznym ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba zagranica ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba

20 1 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju saldo migracji w ruchu wewnętrznym ogółem osoba 24-5 mężczyźni osoba 8-8 kobiety osoba 16 3 zagranica ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba Migracje na pobyt stały gminne wg typu i kierunków zameldowania ogółem osoba miasta osoba wieś osoba zagranica osoba 4 7 wymeldowania ogółem osoba miasta osoba wieś osoba zagranica osoba Tabela 3. Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Liczba mieszkańców Polanicy-Zdroju systematycznie maleje. Ludzie osiedlają się na terenach, których perspektywy rozwojowe postrzegają z optymizmem. Spontaniczna emigracja z danego terenu jest zawsze sygnałem zagrożenia zapaścią rozwojową. Ujemne saldo migracji w Polanicy Zdroju jest stałą tendencją choć jej rozmiar nie jest alarmujący. Ludność opuszcza miasto w poszukiwaniu lepszej pracy i lepszych warunków mieszkaniowych. Za przyczynę należy uznać czynniki makropolityczne związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i udostępnieniem zagranicznych ośrodków wzrostu i rynków pracy. Odpływ podobnie jak w przypadku analizy tego zjawiska dla całego kraju dotyczy zdecydowanie osób młodych w przedziale wiekowym lat, które emigrują do zagranicznych (głównie europejskich) ośrodków w poszukiwaniu pracy i miejsca stałego pobytu w konkurencyjnych warunkach ekonomicznych. Ponadto możliwości edukacji na terenie Polanicy-Zdrój, kończą się na etapie szkolnictwa średniego, co również w znaczącym stopniu wpływa na odpływ młodych, pragnących dalej się kształcić, najbardziej operatywnych ludzi do ośrodków miejskich dających rękojmię bardziej atrakcyjnych i ustabilizowanych perspektyw życia. Spadek liczby ludności jest także wynikiem ujemnego przyrostu naturalnego w Polanicy-Zdroju. Malejąca liczba urodzeń wynika nie tylko z pogarszającej się 20

21 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju sytuacji materialnej mieszkańców miasta, braku perspektyw na znalezienie satysfakcjonującej pracy oraz kłopotów mieszkaniowych, ale również ze zmiany priorytetów życiowych ludzi młodych. Ważniejsze staje się staranne wykształcenie oraz satysfakcjonujące i ustabilizowane zatrudnienie, a dopiero na dalszym etapie życia zakładanie i utrzymanie własnej rodziny. Analizując prognozy demograficzne Polanicy-Zdroju można stwierdzić, że są one obecnie mało korzystne dla miasta oraz jego rozwoju. Przewiduje się dalszy odpływ ludności, uwarunkowany bezrobociem oraz stagnacją w budownictwie, zwłaszcza komunalnym. Ponadto mieszkańcy miasta wchodzą powoli w fazę starzenia się. Dochodzi do tego ujemny przyrost naturalny. Biorąc pod uwagę strukturę aktywności zawodowej Polanicy-Zdroju sytuację tą częściowo poprawia funkcjonowanie na terenie gminy Regionalnej Szkoły Turystycznej na poziomie szkolnictwa średniego-zawodowego, prowadzonej przez Powiat Kłodzki. W związku z niekorzystną sytuacją demograficzną ważnym zadaniem władz miasta jest podjęcie niezbędnych działań mających na celu zwiększenie atrakcyjności Polanicy-Zdroju, aby zachęcić ludność do pozostawania lub zamieszkiwania na jej terenie. Aby było to możliwe konieczne jest jednak zapewnienie mieszkańcom bezpiecznych warunków życia, pracy, nauki, rozrywki i kultury Skala bezrobocia na terenie Polanicy Zdrój. Kolejnym czynnikiem warunkującym przemiany społeczne w mieście jest bezrobocie. Ma ono istotny wpływ na zadowolenie mieszkańców i poziom ich życia. Należy dążyć do sytuacji, w której większość mieszkańców będzie mogła podjąć pracę w miejscu zamieszkania i najbliższej okolicy, bez konieczności dalekich migracji, które często wiążą się z rozłąką rodzin. Na wielkość bezrobocia w całym powiecie kłodzkim wpływ mają trwające od początku lat 90-tych procesy restrukturyzacyjne, a także związana z nimi likwidacja lub istotna redukcja dużych ośrodków zatrudnienia związanych z przemysłem wydobywczym, drzewnym, włókienniczym oraz zmiany strukturalne na obszarach wiejskich. Trudności dotknęły także miejscowości uzdrowiskowe ziemi kłodzkiej zmuszone do przystosowania się do nowych realiów świadczenia usług w warunkach rynkowych. Drugim czynnikiem społecznym kształtujących 21

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji

Załącznik nr 4. Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji Załącznik nr 4 Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, czerwiec 2008

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poniżej podano wyłącznie stronę tytułową i spis treści Uszczegółowienia RPO, oraz, poniżej, zał. nr 6 do tego dokumetu.

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 Warsztat 1 Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Klasik, dr Krzysztof Wrana, dr Adam Polko, mgr Marcin Budziński Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wyniki warsztatów Wałbrzych.

Załącznik nr 4. Wyniki warsztatów Wałbrzych. Załącznik nr 4. Wyniki warsztatów Wałbrzych. Tabela 1. Najważniejsze problemy SUOI, wskazane przez uczestników warsztatów w pierwszej części warsztatów. l.p. Nazwa Pkt. 1. Brak wysokiej jakości połączenia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

danych statystycznych dokumentów absorpcji środków badania ankietowego

danych statystycznych dokumentów absorpcji środków badania ankietowego W ramach niniejszego projektu przeprowadzono analizy: - ogólnodostępnych danych statystycznych z siedmiu zakresów tematycznych, - najważniejszych dokumentów programowych, planistycznych i strategicznych

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Obszary mieszkaniowe obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej ( blokowiska ) obszary z przeważającą funkcją mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025, zwracamy się do Państwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE W prezentacji proponowanych działań i realizacji, przyjęto następującą konstrukcję. Do wymienionych we wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Zrównoważony rozwój w strategii woj. wielkopolskiego wprowadzenie do części warsztatowej Patrycja Romaniuk, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Poznań, 04.03.2013 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku V. ANALIZA SWOT Biorąc pod uwagę uwarunkowania rozwoju gminy, problemy rozwojowe oraz analizę mocnych i słabych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W LUBLINIE

REWITALIZACJA W LUBLINIE REWITALIZACJA W LUBLINIE Program Rewitalizacji dla Lublina: Uchwała nr 752/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 roku: 1 ust. 2 Program Rewitalizacji dla Lublina pełni rolę lokalnego programu

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Miasta Środa Śląska

Rewitalizacja Miasta Środa Śląska Materiały na stronę pogrupowane Rewitalizacja Miasta Środa Śląska => Informacje ogólne Szanowni Państwo, Miasto przystąpiło do sporządzania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Głównym celem podjętych przez

Bardziej szczegółowo

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 2020. Priorytety i wysokość wsparcia dr Robert Foks Zespół

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych.

Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych. DZIAŁANIE 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych. Jakie projekty mogą liczyć na współfinansowanie?

Bardziej szczegółowo

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu Województwa Dolnośląskiego Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Plan prezentacji 1. Obszary

Bardziej szczegółowo

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE Skutki DRZEWO PROBLEMÓW Negatywny odbiór społeczny Ograniczone rozwoju Nieład urbanistyczny Niewykorzystany potencjał Patologie Mała konkurencyjność Brak zagospodarowania Brak zainteresowania ze strony

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzeszów. Krzeszów, 2014 rok

Gmina Krzeszów. Krzeszów, 2014 rok Gmina Krzeszów Krzeszów, 2014 rok Gmina Krzeszów położona jest w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim, nad rzeką San. Gmina liczy 4319 mieszkańców (2013). Głównym źródłem utrzymania mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

- STAN - ZADANIA - PLANY

- STAN - ZADANIA - PLANY POLITYKA PRZESTRZENNA MIASTA PIŁY - STAN - ZADANIA - PLANY Informacja przedstawiona przez Prezydenta Miasta Piły na IX Sesji Rady Miasta Piły w dniu 31 maja 2011r., (pkt 20 porządku obrad, druk nr 90).

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Olsztyn 2013-09-23 Regionalny Program Operacyjny Warmia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Streszczenie. Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata

ROZDZIAŁ I. Streszczenie. Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata Streszczenie Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata 2008-2015 9 1.1. Tytuł: PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZAKLICZYN 1.2. Lokalizacja: 1.3. Obszar na lata 2008-2015 MIASTO ZAKLICZYN stolica gminy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O

OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O W imieniu władz Samorządowych Gminy serdecznie zachęcam Państwa do inwestowania w pięknej i nowoczesnej Gminie Baranowo. Władze gminy oraz lokalna społeczność

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 Wyniki diagnozy Gminy Barlinek Na 1000 osób 89 korzysta z pomocy społecznej Ponad 12% gospodarstw domowych to stali beneficjenci pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne platformy współpracy mające na celu kształtowanie i wdrażanie lokalnej oraz regionalnej polityki energetycznej

Nowoczesne platformy współpracy mające na celu kształtowanie i wdrażanie lokalnej oraz regionalnej polityki energetycznej Nowoczesne platformy współpracy mające na celu kształtowanie i wdrażanie lokalnej oraz regionalnej polityki energetycznej II SPOTKANIE KOALICJI Katowice 12.06.2014r. BOŻENA HERBUŚ NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNALNEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:..

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:.. Szanowni Państwo, KWESTIONARIUSZ ANKIETY Identyfikacja problemów i potrzeb rozwojowych Gminy Karczew realizowana na potrzeby opracowania pn. Program Rewitalizacji Gminy Karczew Gmina Karczew przystąpiła

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE, OCHRONA ŚRODOWISKA ORZESZE MIASTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

INWESTYCJE, OCHRONA ŚRODOWISKA ORZESZE MIASTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU INWESTYCJE, OCHRONA ŚRODOWISKA ORZESZE MIASTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU rozwój zrównoważony ochrona środowiska miasto Orzesze KONFERENCJA, 22 maja 2013 r. DEFINICJA POJĘCIA ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY: rozwój społeczno-gospodarczy,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Opoczno

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Opoczno Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Opoczno Klaudia Swat Dominika Kochanowska 6 październik 2016 rok Rewitalizacja do 2013 roku: Cegły, beton, asfalt, tynk (działania inwestycyjne w przestrzeni) Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt w sprawie określenia obszaru podległego procesowi rewitalizacji oraz przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Ostrołęki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO A ZJAWISKO URBAN SPRAWL

POLITYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO A ZJAWISKO URBAN SPRAWL POLITYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO A ZJAWISKO URBAN SPRAWL Magdalena Belof Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu Urban sprawl jako zagroŝenie dla zrównowaŝonego rozwoju Sopot 3-4 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (MRPO) zakłada, że Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR) powinny dotyczyć wyselekcjonowanych obszarów miejskich, za wyjątkiem miast o liczbie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski POWIAT LIMANOWSKI Cechy demograficzne Powiatu Obszar 952 km 2 Liczba mieszkańców 120,1 tys. Gęstość zaludnienia 126 osób/km 2 Zalesienie 41% Specyfika: - duży udział ludności w wieku przedprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI Załącznik nr 4 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PROJEKT WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY 1 PERSPEKTYWA 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska ma do dyspozycji 82,5 mld euro

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025, zwracamy

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo