PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Dostosowanie budynku użyteczności publicznej do obowiązujących wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Adres obiektu: Zamawiający: Al. Solidarności 77, Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, Warszawa Klasyfikacja robót wg CPV: Roboty rozbiórkowe Roboty murarskie i murowe Tynkowanie Roboty malarskie Roboty remontowe i renowacyjne Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Roboty w zakresie okładziny tynkowej Roboty w zakresie stolarki budowlanej Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów Instalowanie ram drzwiowych i okiennych Instalowanie drzwi i okien Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Roboty instalacyjne przeciwpożarowe Instalowanie sprzętu gaśniczego Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Spis zawartości: 1. Opis przedmiotu zamówienia, 2. Przedmiar robót wraz z planowanymi kosztami prac projektowych oraz planowanymi kosztami robót budowlanych. Opracowała: mgr inż. Marzena Baranowska Sprawdził: mgr inż. Tomasz Buczek Warszawa, czerwiec 2013r.

2 2 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Opis ogólny Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie dostosowania ochrony przeciwpożarowej budynku użyteczności publicznej do wymogów określonych przez obowiązujące przepisy. Miejsce wykonania zamówienia: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, Warszawa. Integralną częścią opracowania jest "Ekspertyza dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy AL. Solidarności 77, w Warszawie", z września 2007r, wykonana przez Firmę pożarniczą FIRE EXPERT Krzysztof Dąbrowski Określenie wielkości lub zakresu zamówienia Zakres robót objętych specyfikacją techniczną został podzielony na dwa etapy: I i II, obejmujący planowane koszty prac projektowych oraz planowane koszty robót budowlanych. ETAP I: Planowane koszty prac projektowych: Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku zawierającej szczegółowe przedstawienie wszystkich instalacji, ich rozmieszenie w infrastrukturze budynku z podziałem na każdą ścianę pomieszczenia oraz projektu budowlanego przebudowy. Uzyskanie w imieniu Inwestora wymaganych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do realizacji projektu i robót budowlanych, wykonanie projektów wykonawczych elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i ppoż. wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i akceptacjami (min. BHP i PPOŻ). Dodatkowo po wykonaniu robót w przypadku zmian w projektach pierwotnych wykonanie projektów powykonawczych. Wykonanie projektu wizualizacji zabudowy aluminiowej z przeszkleniem, łącznie z drzwiami przesuwnymi z wypiastowanym lub wyszlifowanym logo. Planowane koszty robót budowlanych: Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych. Wykucie z muru ościeżnic stalowych. 2

3 3 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, dwudzielnych, fabrycznie wykończonych z logo firmy, aluminiowych przeszklonych o odporności ogniowej EI30 oraz dymoszczelnych S30 - Klatka B (uwzględniając serwis, montaż i gwarancję na okres 5 lat, itp.). Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych jednodzielnych pełnych dymoszczelnych z zachowaniem odwzorowania drzwi istniejących - Klatka B. Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych dwudzielnych przeszklonych z logo firmy o odporności ogniowej EI60 wyposażonych w elektrotrzymacz - Piwnica, Klatka B. Wykonanie tynków zwykłych na ościeżach w miejscach wymienionych h drzwi. Wykonanie malowania farbami emulsyjnymi ościeży zgodnie z istniejącą kolorystyką w miejscach wymiany stolarki drzwiowej. Montaż uszczelek dymoszczelnych i samozamykaczy w istniejących drzwiach do pomieszczeń łazienek. Demontaż istniejących zbędnych elementów instalacji ppoż. Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej (zakup centrali SSP, zakup czujek i wykonanie instalacji niezbędnej do funkcjonowania systemu z możliwością podłączenia do systemu komendy miejskiej PSP), Wszystkie materiały wyposażenia zastosowane do przebudowy przed zastosowaniem i wyposażeniem powinny być ustalone i zatwierdzone przez Inwestora. Prace towarzyszące: Zdemontowany sprzęt z remontowanych pomieszczeń do usunięcia poprzez wywiezienie i zutylizowanie - elementy przeznaczone do utylizacji określi Inwestor. Wykonawca przekaże Inwestorowi kartę przekazania odpadów do utylizacji. Zamówienie kontenera na nieczystości i odpady, jak również uzyskanie poprzez wynajem miejsca dla jego usytuowania przy budynku na czas prowadzonych prac. Termin realizacji : ok 3 miesiące 3

4 4 ETAP II: Planowane koszty robót budowlanych: Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej A uwzględniając oddymiania z napowietrzaniem mechanicznym. mechaniczny system Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej B uwzględniając mechaniczny system oddymiania z napowietrzaniem mechanicznym. Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wraz z ościeżami - klatka A. Montaż zabudowy aluminiowej z przeszkleniem o odporności ogniowej EI30 - Klatka schodowa A. Zabudowa aluminiowa przeciwpożarowa wraz z drzewami przesuwnymi, (uwzględniając serwis, montaż i gwarancję na okres 5 lat, itp.). Montaż skrzydeł drzwiowych przesuwnych wewnętrznych, dwudzielnych fabrycznie wykończonych aluminiowych przeszklonych o odporności ogniowej EI30 - klatka schodowa A, (uwzględniając serwis, montaż i gwarancję na okres 5 lat, itp.) Wykonanie tynków zwykłych na ościeżach w miejscach wymanionych drzwi - klatka schodowa A. Wykonanie malowania farbami emulsyjnymi miejscach wymiany stolarki drzwiowej - klatka schodowa A. ościeży zgodnie z istniejącą kolorystyką w Montaż uszczelek dymoszczelnych i samozamykaczy w istniejących drzwiach do pomieszczeń łazienek - klatka schodowa A. Zabezpieczenie ogniochronne przepustów instalacyjnych. Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej - wąż półsztywny Q25 z ewentualnym zestawem hydroforowym dla podniesienia wydajności instalacji Prace towarzyszące: Zdemontowany sprzęt z remontowanych pomieszczeń do usunięcia poprzez wywiezienie i zutylizowanie - elementy przeznaczone do utylizacji określi Inwestor. wykonawca przekaże Inwestorowi kartę przekazania odpadów do utylizacji. 4

5 5 Zamówienie kontenera na nieczystości i odpady, jak również uzyskanie poprzez wynajem miejsca dla jego usytuowania przy budynku na czas prowadzonych prac. Sprawdzenie poprawności funkcjonowania nagłośnienia pomieszczeń podlegającym przebudowie w stosunku do całego budynku ze względu na zainstalowany dźwiękowy system ostrzegawczo-ewakuacyjny niniejszego obiektu. Podłączenie systemu sygnalizacji Pożarowej do systemu powiadamiania komendy miejskiej PSP. Termin realizacji : ok 8 miesięcy Wszystkie materiały wyposażenia zastosowane do przebudowy przed zastosowaniem i wyposażeniem powinny być ustalone i zatwierdzone przez Inwestora. Powyższe rozwiązania techniczne zostały pokazane w części rysunkowej na rzutach poszczególnych kondygnacji w "Ekspertyzie dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej... " stanowiącej integralną część z przedmiotowym opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 5

6 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zamówienia: Dostosowanie budynku użyteczności publicznej do obowiązujących wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Adres obiektu: Al. Solidarności 77, Warszawa Zamawiający: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, Warszawa Klasyfikacja robót wg CPV: Roboty rozbiórkowe Roboty murarskie i murowe Tynkowanie Roboty malarskie Roboty remontowe i renowacyjne Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Roboty w zakresie okładziny tynkowej Roboty w zakresie stolarki budowlanej Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów Instalowanie ram drzwiowych i okiennych Instalowanie drzwi i okien Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Roboty instalacyjne przeciwpożarowe Instalowanie sprzętu gaśniczego Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Opracowała: mgr inż. Marzena Baranowska Sprawdził: mgr inż. Tomasz Buczek Warszawa, czerwiec 2013r. 6

7 7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostosowanie budynku użyteczności publicznej do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej 1. Wstęp Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Dostosowanie budynku użyteczności publicznej do obowiązujących wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zamawiający: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, Warszawa. Obiekt: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, Warszawa. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są prace w zakresie dostosowania budynku użyteczności publicznej do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Budynek po jego przebudowie będzie podlegać procedurze odbiorczej ze strony Państwowej Straży Pożarnej. Zakres rzeczowy niniejszego opracowania został dostosowany do wymagań Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Określenia. Wykonawca podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który zawarł z Zamawiającym umowę na wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający podmiot, na rzecz którego Wykonawca realizuje roboty objęte przedmiotem zamówienia i który zapłaci za to Wykonawcy przewidziane umową wynagrodzenie. 3. Zakres robót budowlanych Zakres robót objętych specyfikacją techniczną został podzielony na dwa etapy: I i II, obejmujący planowane koszty prac projektowych oraz planowane koszty robót budowlanych. ETAP I: Planowane koszty prac projektowych: Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku zawierającej szczegółowe przedstawienie wszystkich instalacji, ich rozmieszenie w infrastrukturze budynku z podziałem na każdą ścianę pomieszczenia oraz projektu budowlanego przebudowy. Uzyskanie 7

8 8 w imieniu Inwestora wymaganych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do realizacji projektu i robót budowlanych, wykonanie projektów wykonawczych elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i ppoż. wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i akceptacjami (min. BHP i PPOŻ). Dodatkowo po wykonaniu robót w przypadku zmian w projektach pierwotnych wykonanie projektów powykonawczych. Wykonanie projektu wizualizacji zabudowy aluminiowej z przeszkleniem, łącznie z drzwiami przesuwnymi z wypiastowanym lub wyszlifowanym logo. Planowane koszty robót budowlanych: Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych. Wykucie z muru ościeżnic stalowych. Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, dwudzielnych, fabrycznie wykończonych z logo firmy, aluminiowych przeszklonych o odporności ogniowej EI30 oraz dymoszczelnych S30 - Klatka B (uwzględniając serwis, montaż i gwarancję na okres 5 lat, itp.). Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych jednodzielnych pełnych dymoszczelnych z zachowaniem odwzorowania drzwi istniejących - Klatka B. Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych dwudzielnych przeszklonych z logo firmy o odporności ogniowej EI60 wyposażonych w elektrotrzymacz - Piwnica, Klatka B. Wykonanie tynków zwykłych na ościeżach w miejscach wymienionych h drzwi. Wykonanie malowania farbami emulsyjnymi ościeży zgodnie z istniejącą kolorystyką w miejscach wymiany stolarki drzwiowej. Montaż uszczelek dymoszczelnych i samozamykaczy w istniejących drzwiach do pomieszczeń łazienek. Demontaż istniejących zbędnych elementów instalacji ppoż. 8

9 9 Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej (zakup centrali SSP, zakup czujek i wykonanie instalacji niezbędnej do funkcjonowania systemu z możliwością podłączenia do systemu komendy miejskiej PSP), Wszystkie materiały wyposażenia zastosowane do przebudowy przed zastosowaniem i wyposażeniem powinny być ustalone i zatwierdzone przez Inwestora. Prace towarzyszące: Zdemontowany sprzęt z remontowanych pomieszczeń do usunięcia poprzez wywiezienie i zutylizowanie - elementy przeznaczone do utylizacji określi Inwestor. wykonawca przekaże Inwestorowi kartę przekazania odpadów do utylizacji. Zamówienie kontenera na nieczystości i odpady, jak również uzyskanie poprzez wynajem miejsca dla jego usytuowania przy budynku na czas prowadzonych prac. Termin realizacji : ok 3 miesiące ETAP II: Planowane koszty robót budowlanych: Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej A uwzględniając oddymiania z napowietrzaniem mechanicznym. mechaniczny system Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej B uwzględniając mechaniczny system oddymiania z napowietrzaniem mechanicznym. Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wraz z ościeżami - klatka A. Montaż zabudowy aluminiowej z przeszkleniem o odporności ogniowej EI30 - Klatka schodowa A. Zabudowa aluminiowa przeciwpożarowa wraz z drzwiami przesuwnymi, (uwzględniając serwis, montaż i gwarancję na okres 5 lat, itp.). Montaż skrzydeł drzwiowych przesuwnych wewnętrznych, dwudzielnych fabrycznie wykończonych aluminiowych przeszklonych o odporności ogniowej EI30 - klatka schodowa A, (uwzględniając serwis, montaż i gwarancję na okres 5 lat, itp.) 9

10 10 Wykonanie tynków zwykłych na ościeżach w miejscach wymanionych drzwi - klatka schodowa A. Wykonanie malowania farbami emulsyjnymi ościeży zgodnie z istniejącą kolorystyką w miejscach wymiany stolarki drzwiowej - klatka schodowa A. Montaż uszczelek dymoszczelnych i samozamykaczy w istniejących drzwiach do pomieszczeń łazienek - klatka schodowa A. Zabezpieczenie ogniochronne przepustów instalacyjnych. Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej - wąż półsztywny Q25 z ewentualnym zestawem hydroforowym dla podniesienia wydajności instalacji Prace towarzyszące: Zdemontowany sprzęt z remontowanych pomieszczeń do usunięcia poprzez wywiezienie i zutylizowanie - elementy przeznaczone do utylizacji określi Inwestor. wykonawca przekaże Inwestorowi kartę przekazania odpadów do utylizacji. Zamówienie kontenera na nieczystości i odpady, jak również uzyskanie poprzez wynajem miejsca dla jego usytuowania przy budynku na czas prowadzonych prac. Sprawdzenie poprawności funkcjonowania nagłośnienia pomieszczeń podlegającym przebudowie w stosunku do całego budynku ze względu na zainstalowany dźwiękowy system ostrzegawczo-ewakuacyjny niniejszego obiektu. Podłączenie systemu sygnalizacji Pożarowej do systemu powiadamiania komendy miejskiej PSP. Termin realizacji : ok 8 miesięcy Wszystkie materiały wyposażenia zastosowane do przebudowy przed zastosowaniem i wyposażeniem powinny być ustalone i zatwierdzone przez Inwestora. Powyższe rozwiązania techniczne zostały pokazane w części rysunkowej na rzutach poszczególnych kondygnacji w "Ekspertyzie dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej... " stanowiącej integralną część z przedmiotowym opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 10

11 11 4. Wymagania formalne. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: - Przekazać Zamawiającemu listę nazwisk pracowników wytypowanych do realizacji zadania, - Uzgodnić kolejność prowadzonych prac, - Opracować harmonogram prac. 5. Informacje o terenie budowy Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 5.3.Materiały szkodliwe dla otoczenia. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 11

12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Przedstawiciela Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 6. Nazwy i kody CPV Roboty rozbiórkowe Roboty murarskie i murowe Tynkowanie Roboty malarskie Roboty remontowe i renowacyjne Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Roboty w zakresie okładziny tynkowej Roboty w zakresie stolarki budowlanej Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów Instalowanie ram drzwiowych i okiennych Instalowanie drzwi i okien Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Roboty instalacyjne przeciwpożarowe Instalowanie sprzętu gaśniczego Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 7. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomić Nadzór Techniczny o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Nadzoru Technicznego materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez zgody 12

13 13 Nadzoru Technicznego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonanie pracy. Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę wyroby muszą bezwzględnie posiadać wszelkie wymagane prawem polskie certyfikaty, atesty i znaki bezpieczeństwa, zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r Tekst jednolity ( D. U. z 2004 r. Nr 204 poz ). Urządzenia i materiały zastosowane do wykonania wszelkich instalacji muszą spełniać wymogi odnośnie polskiej normy i być zgodne ze standardami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej. Należy stosować jedynie urządzenia i materiały pochodzące od znanych producentów (wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub ST), powszechnie stosowane i łatwo dostępne w odpowiednich branżach. Wszelkie propozycje alternatywne należy uzgadniać z Zamawiającym na etapie przetargowym. 8. Przechowywanie i składowanie materiałów. Składowanie materiałów powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych. Rury należy składać pod zadaszeniem na podkładach drewnianych. Materiały izolacyjne, armaturę, sprzęt, oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie zamkniętym. 9. Wymagania dotyczące sprzętu montażowego. Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie takiego sprzętu, który nie spowoduje obniżenia zadeklarowanej jakości materiałów ani nie wpłynie negatywnie na jakość wykonanych robót, zarówno w miejscu wykonania tych robót jak i w czasie prac pogwarancyjnych. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać, pod względem typów i ilości, wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej lub ST, zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiającego w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 13

14 14 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Przedstawiciela Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 10. Wymagania dotyczące transportu. Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie takich środków transportu, załadunku i wyładunku, które nie spowodują obniżenia zadeklarowanej jakości materiałów ani nie wpłyną negatywnie na jakość wykonanych robót. Dla dostarczonych urządzeń powinny być respektowane wytyczne producenta. 11. Wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót. Wykonawca zapewni osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje formalne i doświadczenie zawodowe, która będzie kierowała robotami. Kwalifikacje formalne Kierownika budowy określa Prawo Budowlane lub inne przepisy branżowe. Kierownik budowy ma obowiązek ścisłej współpracy z Inspektorem nadzoru. Roboty powinny być wykonane ze szczególną dbałością o ich jakość przy zachowaniu wymagań, przepisów i zasad sztuki budowlanej i montażowej. Jeśli zastosowane wyroby techniczne i budowlane mają instrukcję producenta określającą sposób ich stosowania, należy przestrzegać zasad podanych w tej instrukcji. Podczas realizacji robót obowiązuje wykonanie ich w ścisłej zgodności z przyjętym i uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem prac. Wszelkie odstępstwa od uzgodnień i przyjętego projektu muszą mieć akceptację Inspektora z ramienia Zamawiającego. Roboty budowlane i montażowe muszą być prowadzone w sposób bezpieczny dla pracowników Wykonawcy i pozwalający na bezpieczne użytkowanie budynku. Przy wykonywaniu robót obowiązuje przestrzeganie postanowień Kodeksu Pracy wraz z przepisami wykonawczymi. W zakresie BHP obowiązują rozporządzenia MI z dnia r. i Rozporządzenie MPiPS z dnia r. Roboty budowlane i montażowe powinny być wykonywane w czasie uzgodnionym z Zamawiającym i w sposób ograniczający do minimum ich uciążliwość dla Zamawiającego. Uzgodniony z Zamawiającym czas wykonywania robót powinien być bezwzględnie przestrzegany. 12. Certyfikaty i deklaracje. Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 14

15 15 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 13. Monitorowanie sygnałów z pomieszczenia przez istniejącą centralę sygnalizacji alarmu pożaru Linie monitorujące przekazują sygnał do modułów we/wy systemu SAP (sygnalizacja alarmu pożaru) ogólnobudynkowego: - uszkodzenia ogólne - I stopień alarmu - II stopień alarmu Line wykonać przewodem YnTKSY ekw 1x2x1 14. Doprowadzenie przewodu wielożyłowego z instalacji przeciwpożarowej archiwum do centrali sygnalizacji alarmu pożaru Centralę sterowania instalacji przeciwpożarowej umieszcza się w pomieszczeniu chronionym lub jego bezpośrednim sąsiedztwie. Wykaz kabli i przewodów instalacji do zasilania i przesyłania sygnałów z centrali instalacji przeciwpożarowej archiwum do centrali sygnalizacji alarmu pożaru: - kabel bezpieczeństwa bezhalogenowy na napięcie 300/500 V ekranowy i nieekranowy typ Flame-X 950 HLGs, HDGs, HLgGs, HDGsekwf, HLGsekwf, HlgGsekwf - telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpożarowych typu YnTKSY i YnTKSX w wykonaniach: YnTKSY (1-10)x2x(0,8-1,05); YnTKSYekw (1-10)x2x(0,8-1,05); YnTKSXekw (1-10)x2x(0,8-1,05) - kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji ppoż. typu HDGs (FE 180) PH 90; HDGs kwef (FE 180) PH 80; HLGs (FE 180) PH 90; HLGs kwef (FE 180) PH 90 - telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpożarowych typu HTKSH PH90 i HTKSH ekw PH90 w wykonaniach 1x4x(0,8; 1,0; 1,05; 1,4; 1,8; 2,3), (1-10)x2x(0,8; 1,0; 1,4; 1,8; 2,3) mm. Przewody zgodnie z zaleceniami producenta należy prowadzić w metalowych korytach, rurkach RLHF, RGHL lub na ścianach mocowanych przy pomocy metalowych uchwytów. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na utwardzonym podłożu. 15

16 Uszczelnienie przejść instalacyjnych przez zewnętrzne ściany budynku Do wykonania przejścia instalacyjnego zapewniającego wymaganą odporność ogniową stosuje się następujące komponenty: - gotową płytę z wełny mineralnej do uszczelnień przejść instalacyjnych z naniesioną farbą ogniochronną ROCKLIT 150 BMA (lub równoważny produkt) - płytę z wełny mineralnej bez powłoki ogniochronnej ROCKLIT 150 (lub równoważny produkt) i samemu nanieść farbę ogniochronną BMA - szpachlę ogniochronną do uszczelnień przejść instalacyjnych, FIRELIT BMS/BMK (lub równoważny produkt) - farbę ogniochronną do zabezpieczenia powierzchni przejść instalacyjnych, kabli i rur FIRELIT BMA (lub równoważny produkt) 16. Analiza prawidłowego nagłośnienia pomieszczeń ze względu na zainstalowany dźwiękowy system ostrzegawczy - ewakuacyjny Głównym zadaniem Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) jest powiadomienie głosowe osób przebywających w obiekcie o wystąpieniu zagrożenia. Komunikaty ostrzegawcze będą nadawane w celu szybkiej i uporządkowanej ewakuacji osób znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz zagrożonego obszaru. Podstawowe określenia z zakresu akustyki wnętrz i metodykę pomiarów parametrów akustycznych należy przyjąć na podstawie Polskiej Normy PN EN ISO 3382 Pomiar czasu pogłosu pomieszczeń w powiązaniu z innymi parametrami akustycznymi. Podstawowe określenia i metodyka pomiarów dla wyznaczenia wskaźnika zrozumiałości mocy STI należy przyjąć na podstawie Polskiej Normy PN EN , Urządzenia systemów elektroakustycznych, część 16: Obiektywna ocena zrozumiałości mowy za pomocą wskaźnika transmisji mowy. 17. Kontrola jakości robót po ich wykonaniu Kontrola jakości robót po ich wykonaniu powinna być elementem procedury odbioru końcowego. Stronami w procedurze odbioru końcowego są Zamawiający i Wykonawca. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 16

17 17 poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Protokół odbioru końcowego powinien zawierać ocenę jakości wykonanych robót. Ogólne zasady kontroli jakości robót malarskich Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w temperaturze większej lub równej 5oC nie wcześniej niż po 7 dniach. Powłoki powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho i na szorowanie, bez uszkodzeń, plam, smug, prześwitów, śladów pędzla i wałka, spękań, łuszczenia się i odstawania od podłoża. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: - wyglądu powierzchni - wsiąkliwości środków i farb - wyschnięciu podłoża - czystości powłok malarskich po 7 dniach od wykonania - zgodności barw - dokładności wykonania gładzi (gładkości, odchyłek tolerancji, twardości, estetyki) Ogólne zasady kontroli jakości robót montażowych stolarki drzwiowej: - prawidłowość osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej w konstrukcji budowlanej osadzenia w płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu - wymiary stolarki okiennej i drzwiowej - oczyszczenie ościeżnic i wykonanie ewentualnych ubytków w ościeżnicach - dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian - dokładność robót wykończeniowych - prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających Testy wykonywane podczas odbioru instalacji przeciwpożarowej: - sprawdzenie wymaganych protokołów - sprawdzenie procedury uruchomiania automatycznego - sprawdzenie procedury uruchomiania ręcznego (przycisk START) - sprawdzenie możliwości wstrzymania odliczenia (przycisk STOP) - sprawdzenie działania sygnalizatorów - sprawdzenie współdziałania instalacji z klapami ppoż. - sprawdzenie współdziałania instalacji z wentylatorami - sprawdzenie sygnalizacji alarmu wstępnego (alarm I stopnia) - sprawdzenie sygnalizacji alarmu II stopnia 17

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA :

SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA : SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA : MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI NA PRACOWNIĘ GASTRONOMICZNĄ I MODERNIZACJA POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO ORAZ PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zamówienia: oddymianie klatek schodowych, wydzielenia pożarowe klatek schodowych wraz z systemem sterowania zamknięciami ogniowymi, oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych LOKGAZ SP Z O.O. Lusówko ul. Jankowicka 7a 62-080 Tarnowo Podgórne Nazwa inwestycji Modernizacja instalacji ogrzewania w Domu Ludowym Uścięcice ul. Długa 3 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Opalenica Ul. 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław ETAP / ZADANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dla przedsięwzięcia: BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOWŚCI STADŁA Inwestor GMINA PODEGRODZIE 33-386 PODEGRODZIE 248 Adres inwestycji STADŁA DZ.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6 ST 00.01 WARUNKI OGÓLNE... 2 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 5 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 6 7. OBMIAR ROBÓT... 7 8. ODBIÓR ROBÓT... 8 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE ST B 00 Zamawiający : Gdańska Galeria Miejska, 80-831 Gdańsk, ul. Piwna 27/29 Przedmiot zamówienia : REMONTU I MODERNIZACJI LOKALU UŻYTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH budynek szkoły 05-240 Krusze 37 Przebudowa kotłowni gazowej z adaptacją i regulacją instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacja gazowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dotycząca wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zamówienia pn. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU NR 59 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Wspólny słownik zamówień 45443000-4

Bardziej szczegółowo

STWiOR IS Data: Podpis:

STWiOR IS Data: Podpis: Nazwa Inwestora i adres: Nazwa Jednostki Projektowej i adres: Nazwa obiektu budowlanego i lokalizacja: GMINA POPIELÓW 46-090 POPIELÓW UL. OPOLSKA 13 BIURO INŻYNIERSKIE SEROWIK-ROGALSKI 45-123 OPOLE, UL.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Kod CPV 45100000-8 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA ZAMÓWIENIA: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 2 w MŁAWIE. ul. Zuzanny Morawskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania i adres: Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń segmentu B na 1.piętrze z pomieszczeń dydaktycznych z zapleczem sanitarnym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE dotyczące zadania: Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego i budynku hali pomp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT JEDNOSTKA PROJEKTOWA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: BUDOWA, MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE CENTRUM GASTRONOMII Z DIETETYKĄ I BIOOCENĄ ŻYWNOŚCI WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA: TEMAT: Sanitarna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA Instalacja gazów w budynku Strona: 1 SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA ST-03.01 Wymagania Ogólne 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH gotowe projekty hal sportowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA 18x40 LOKALIZACJA: INWESTOR: Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo