PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU TUNELU KOMUNIKACYJNEGO I CZEPRNI POWIETRZA W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP.Z O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU TUNELU KOMUNIKACYJNEGO I CZEPRNI POWIETRZA W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP.Z O."

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU TUNELU KOMUNIKACYJNEGO I CZEPRNI POWIETRZA W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP.Z O.O 1

2 SPIS TREŚCI: I DANE OGÓLNE 1. Dane ewidencyjne 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Adres obiektu budowlanego 1.3 Nazwa i adres Inwestora 1.4 Jednostka projektowa 2. Podstawa opracowania 3. Cel opracowania 3.1 Wstęp 3.2 Przedmiot opracowania 4. Kody robót budowlanych wg Numerycznego Słownika Głównego wspólnego słownika zamówień (CPV). II. CZĘŚĆ OPISOWA 5. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 6. Charakterystyczne parametry określające wielkość pomieszczeń i zakres robót budowlanych 6.1 Lokalizacja 6.2 Podstawowa dane liczbowe 7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 7.1 Uwarunkowania wynikające z lokalizacji inwestycji Zagospodarowanie terenu Uzbrojenie terenu i zasilanie w media 7.2 Organizacja budowy 7.3 Inwestor Zastępczy 8. Opis prac do wykonania 9. Wymagania Zamawiającego w stosunku przedmiotu zamówienia 9.1 Przygotowanie terenu budowy 9.2 Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia 9.3 Wymagania dotyczące architektury i wykończenia Rozwiązania materiałowe 9.4 Uwagi ogólne 10 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 10.1 Wymagania ogólne odbioru robót budowlanych 10.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 10.3 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych 10.4 Wymagania dotyczące wykonania robót 10.5 Dokumentacja budowy 10.6 Odbiory 10.7 Podstawa płatności 10.8 Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 10.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót Stosowanie się do przepisów prawa Dokumenty odniesienia III CZĘŚĆ INFORMACYJNA 2

3 11. Informacje ogólne 11.1 Dokumenty administracyjno-techniczne IV. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 12. Przepisy związane V. ZAŁACZNIKI 14. Inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego tuneli komunikacyjnych i czerpni powietrza 3

4 I. DANE OGÓLNE 1. Dane ewidencyjne: 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Remont tuneli komunikacyjnych oraz czerpni powietrza dla bloku operacyjnego. 1.2 Adres obiektu budowlanego: os. Złotej Jesieni Kraków 1.3 Nazwa i adres Inwestora: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp z o.o. os. Złotej Jesieni Karków 1.4 Jednostka projektowa Dział Infrastruktury Szpitalnej 2. Podstawa opracowania: - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn r (Dz. U. z 2004r nr 202 poz z póź. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy. - obowiązujące normy i przepisy. 3. Cel opracowania: 3.1 Wstęp Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. jest wieloprofilowym i wysokospecjalistycznym podmiotem medycznym udzielającym świadczeń zdrowotnych w większości rodzajów świadczeń kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest jednym z największych szpitali w Małopolsce, posiada 597 łóżek. Posiada 22 oddziały w pełnym przekroju specjalizacji, na których w ostatnich latach hospitalizowanych jest corocznie ok pacjentów, oraz zespół przyszpitalnych poradni specjalistycznych obsługujących rocznie ok pacjentów ambulatoryjnych. Misją Szpitala jest kompleksowe i na wysokim poziomie jakości zaspokajanie najbardziej złożonych potrzeb zdrowotnych pacjentów, przy zastosowaniu wysokospecjalistycznych technologii diagnostycznych i leczniczych oraz przy uwzględnieniu wysokiej efektywności wykorzystania posiadanych zasobów kadrowych i rzeczowych. 4

5 3.2 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik SIWZ do przetargu na wykonanie remontu dwóch tuneli komunikacyjnych oraz czerpni powietrza dla bloku operacyjnego. Niniejszy program w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji. 4. Kody robót budowlanych wg Numerycznego Słownika Głównego wspólnego słownika zamówień (CPV). Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu realizacji Roboty budowlane Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty izolacyjne Roboty remontowe i renowacyjne Roboty malarskie i szklarskie Nakładanie powierzchni kryjących Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: pierwsze dwie cyfry określają działy (XX Y); pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y); pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y); pierwsze pięć cyfr określają kategorie (XXXXX000-Y). Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. II. CZĘŚĆ OPISOWA 5. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są prace budowlane polegające na wykonaniu miejscowej naprawy istniejącej izolacji przeciwwodnej na stropie i ścianach tuneli, uszczelnienie dylatacji, usunięciu łuszczącego się tynku oraz farb, uzupełnieniu wyprawy tynkarskiej oraz wykonanie nowej powłoki malarskiej na ścianach oraz stropie i stolarce drzwiowej i okiennej. Ponadto do zakresu prac w tunelach będzie wchodziło zabezpieczeniu koryt ściekowych Remont czerpni powietrza będzie polegał na uszczelnieniu dylatacji oraz lokalnych wycieków (ściennych i sufitowych), usunięciu łuszczącego się tynku i farby oraz wykonaniem nowych tynków, uzupełnienia podmurówek, progów itp. oraz nowej powłoki malarskiej, odmalowanie 5

6 elementów metalowych takich jak krata, żaluzje, stelaże na filtry, ramy pomocnicze, drzwi, drabinki, czyli wszystkie elementy, które znajdują się w czerpni. Dodatkowo należy wykonać niewielką studzienkę odwadniającą wraz z pompą zatapialną do wody brudnej o wydatku nie mniejszym niż 200 l/min. (oraz jej podłączeniem do instalacji elektrycznej i odpływowej do najbliższej kanalizacji ok. 50m) w obniżeniu czerpni, w najniższym punkcie posadzki. Studzienkę osłonić kratą zabezpieczoną antykorozyjnie. Przewody elektryczne prowadzić w rurce osłonowej PCV typu RL na ścianie czerpni mocując systemowymi uchwytami. Podłączenie hydrauliczne wykonać z rur zgrzewanych typu PP lub w systemach zaciskowych z rurą sztywną montowanych uchwytami systemowymi do ściany. Załączanie pompy ręczne (on-off) z wyłącznika ściennego umieszczonego na wejściu do czerpni. Ponadto należy wymienić wszystkie istniejące lampy na hermetyczne świetlówkowe min. 2x18W ok. 22 szt. wraz z wymianą przewodów zasilających na odcinku czerpni. Nowe przewody prowadzić w rurkach osłonowych PCV typu RL mocowanych uchwytami systemowymi. Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie robót budowlanych, 6. Charakterystyczne parametry określające wielkość pomieszczeń i zakres robót budowlanych 6.1 Lokalizacja Tunele komunikacyjny są zlokalizowane pomiędzy budynkiem głównym szpitala a budynkiem kuchni-pralni oraz budynkiem kotłowni. Czerpnie powietrza znajduje się pomiędzy budynkami A-3, B-1, A Podstawowe dane liczbowe Tunele komunikacyjne łączna powierzchnia stropów 1320,0m 2 Powierzchnia ścian 1650m 2 Wysokość tuneli Szerokość tuneli 2,17m. 2,70m. Głębokość posadowienie posadzki ok. 3,0m Czerpnie powietrza powierzchnia stropu 260,0m 2 Powierzchnia ścian 650,0m 2 Wysokość czerpni części korytarzowej od 3,0m do 3,6m. Szerokość części korytarzowej od 2,5m do 3,25m. Głębokość posadowienia czerpni ok. 5,0m 7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia określać będą: 6

7 7.1 Uwarunkowania wynikające z lokalizacji inwestycji Zagospodarowanie terenu. W związku z przedmiotowa inwestycja nie zachodzi zmiana zagospodarowania terenu Uzbrojenie terenu i zasilanie w media. Realizacja zadania nie wymaga przebudowy istniejących sieci znajdujących się przy budynku Szpitala. 7.2 Organizacja budowy W organizacji budowy należy uwzględnić, że prowadzone prace remontowe będą wykonywane na czynnym obiekcie. Prowadzenie prac nie może zakłócić komunikacji pomiędzy budynkiem głównym szpitala a budynkami sąsiednimi. 7.3 Inwestor Zastępczy Zamawiający nie przewiduje powołania Inwestora Zastępczego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty w postępowaniu przetargowym, dokonał wizji lokalnej w realizowanym obiekcie oraz na terenie opracowania w obecności Jego przedstawiciela. 8. Opis stanu istniejącego Tunele komunikacyjne są to ciągi podziemnej komunikacji pomiędzy poszczególnymi budynki a budynkiem głównym szpitala. Ściany i stropy tuneli są wykonane jako ściany żelbetowe gr. 25cm wytynkowane oraz pomalowane farba olejną. Warstwy stropu to: - wylewka cementowa gr. 15cm, - 2 x papa asfaltowa na lepiku, - wylewka cementowa gr. 4cm, - styropian, - 1 x papa asfaltowa na sucho, - płyta żelbetowa gr. 25cm. Warstwa na ścianach: - warstwa dociskowa cegły gr. 6,5cm - styropian gr. 4,0cm, - 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym, - płyta ścienna żelbetowa gr. 25cm. Stolarka okienna to stolarka drewniana. Stolarka drzwiowa to drzwi stalowe przeszkolone. Ściany i stropy czerpni powietrza są żelbetowe gr. 20cm wytynkowane oraz pomalowane farbą olejną. Posadzka typu: lastriko. Stolarka drzwiowa stalowa, ramy stelaże - stalowe. 7

8 9. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 9.1 Przygotowanie terenu budowy. Wykonawca zapewni ilość niezbędnych kontenerów wg aktualnych potrzeb oraz wg przewidzianego zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy należy organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów. Kierownictwo robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i otoczenia. Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP, oraz posiadać właściwe oznakowanie pozwalające w łatwy sposób zidentyfikować pracownika firmy (zalecana kamizelka odblaskowa z logiem firmy) Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach służby zdrowia, posiadające wymagane dokumenty jakościowe. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi ochrony przeciwpożarowej. 9.2 Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia. Zakres prac remontowych tuneli obejmować będzie: - naprawa istniejącej izolacji przeciwwodnej tuneli w miejscu ich nieszczelności; - uszczelnienie dylatacji tuneli; - usuniecie łuszczącego się tynku oraz farby; - wykonanie nowego tynku; - wykonanie gładzi gipsowych; - wykonanie nowej powłoki malarskiej przy użyciu farby olejnej na ścianach i stropie (kolorystyka zostanie ustalona w porozumieniu z inwestorem); - montaż stalowych narożników oraz listew maskujących na dylatacjach; - zabezpieczenie koryt ściekowych; - odmalowanie istniejących krat na korytach ściekowych; - odnowienie powłok malarskich na stolarce okiennej i drzwiowej. Zakres prac remontowych czerpni powietrza: - uszczelnienie dylatacji; - usuniecie łuszczącego się tynku oraz farby; - odgrzybianie ściany; - wykonanie nowego tynku; - wykonanie gładzi gipsowych; - uzupełnienie podmurówek, stopni, posadzki itp. - wykonanie nowej powłoki malarskiej przy użyciu farby olejnej na ścianach i stropach (kolorystyka zostanie ustalona w porozumieniu z inwestorem), - odmalowanie elementów metalowych tj. krata, żaluzje, stelaże, ramy, drzwi, drabinka; 8

9 (kolorystyka zostanie ustalona w porozumieniu z inwestorem) - wykonanie niewielkiej studzienki odwadniającej wraz z pompą zatapialną w obniżeniu czerpni (oraz jej podłączeniem do instalacji elektrycznej + odpływ do najbliższej kanalizacji ok. 50m); - wymiana ok. 22 szt lamp na hermetyczne świetlówkowe min. 2 x 18W. 9.3 Wymagania dotyczące architektury i wykończenia Rozwiązania materiałowe Podane poniżej przykładowe proporcje rozwiązań materiałowych określają minimalne wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia. Rozwiązania architektoniczno-budowlane: Farba olejno-ftalowa produkowana z wysokiej jakości żywicy ftalowej modyfikowanej olejami roślinnymi w benzynie bezaromatycznej z dodatkiem sykatyw, środków pomocniczych i pigmentów, musi być: - odporna na środki dezynfekujące; - spełniać wymagania dla pomieszczeń użyteczności publicznej i służby zdrowia; - trudno zapalna powłoka - klasa palności D-s1, d1; - odporna na czynniki mechaniczne i atmosferyczne; - wymagana ogólna odporność i trwałość; - niska emisja szkodliwych związków lotnych, oparów; - niska emisja uciążliwych zapachów. 9.4 Uwagi ogólne Prace remontowe tuneli komunikacyjnych muszą być tak prowadzone, aby nie wprowadzić zbytnich utrudnień komunikacyjnych. Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę nie powodujących zaśmiecenia drogi transportu. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów. Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z programem funkcjonalnoużytkowym, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach służby zdrowia, posiadające wymagane dokumenty jakościowe. Prace w czerpni prowadzić należy w uzgodnieniu z pracownikami Działu Technicznego, gdyż remontowane czerpnie należą do czynnego systemu wentylacyjnego obsługującego blok operacyjny. Prace najlepiej prowadzić w godzinach wieczornych oraz w sobotę i niedzielę. Dalsze fragmenty kanałów wentylacyjnych należy zabezpieczyć przed szkodliwymi oparami. Prace należy prowadzić z użyciem wentylatorów przemysłowych w celu szybszego osuszenia ścian i przewietrzenia czerpni, celem zminimalizowania uciążliwych zapachów, które mogą być dystrybuowane za pośrednictwem układów wentylacji mechanicznej. Ponadto należy zabezpieczyć układ filtracyjny by nie uległ przedwczesnemu zużyciu. Elementy stalowe należy oczyścić z rdzy i zabezpieczyć podkładami anty korozyjnymi. Elementy i materiały zastosowane zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno użytkowym powinny posiadać wymagane przepisami aprobaty, atesty i świadectwa dopuszczone, w tym do stosowania w obiektach służby zdrowia. 9

10 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Zamawiającego na użycie w trakcie realizacji zadania konkretnych materiałów. 10. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 10.1 Wymagania ogólne odbioru robót budowlanych: Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z programem funkcjonalnoużytkowym, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy materiały niezbędne do realizacji inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszące czynności niezbędne do zrealizowania zadania Ogólne wymagania dotyczące robót Zamawiający w terminach określonych w umowie udostępni Wykonawcy teren prowadzenia prac budowlanych. Wykonawca zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca będzie tak prowadził prace remontowe aby nie zakłócić ciągłości komunikacji pomiędzy budynkami szpitala. Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za organizację robót budowlanych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, warunków bezpieczeństwa pracy Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń. Wszelkie wyroby i materiały budowlane zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach służby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane Wymagania dotyczące wykonania robót Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z programem funkcjonalno-użytkowym. Dane określone w programie funkcjonalno-użytkowym będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Programie funkcjonalno-użytkowym Dokumentacja budowy Dokumenty budowy to w szczególności: protokoły udostępnienia terenu budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoły ustaleń, 10

11 protokoły odbioru robót Odbiory Gotowość do odbiorów końcowego robót Kierownik Budowy zgłasza Zamawiającemu. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie 3 dni. Z czynności odbioru robót sporządza się protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez Strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze robót wad lub braków w wykonanych pracach lub innego rodzaju usterek lub uchybień w stosunku do ich zamierzonego na dzień odbioru stanu, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia tych wad. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej. Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane będą zasady, jak dla odbioru końcowego. Dokumenty do odbioru robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: Certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa sanitarne wbudowanych materiałów, 10.7 Podstawa płatności Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót (częściowych i końcowego). Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wartość ryczałtowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikającego z programu funkcjonalno-użytkowego, specyfikacji technicznej, jak również wszelkie koszty związane z zapleczem i zabezpieczeniem terenu budowy, koszty wywozu gruzu, koszty utylizacji odpadów, koszty prób, sprawdzeń, dokumentacji powykonawczej, a także inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz przekazania go do użytkowania włączywszy w to koszty nieujęte w programie funkcjonalno-użytkowym. Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Zabezpieczenie systemu detekcji p. poż (czujek dymowych) w celu uniknięcia fałszywych alarmów. 11

12 10.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej części. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia obiektu w którym wykonywane są prace budowlane Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych Stosowanie się do przepisów prawa. Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. W szczególności Wykonawca będzie przestrzegał przepisów wynikających z następujących aktów prawnych: Ustawa z dnia r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej Dokumenty odniesienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi w poszczególnych dokumentach, przyjmuje się następującą hierarchię ważności dokumentów odniesienia: umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym Program funkcjonalno użytkowy. aktualne normy techniczne. aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, świadectwa dopuszczenia itp., przepisy prawa powszechnie obowiązującego. III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 11. Informacje ogólne Zamawiający dysponuje dokumentami administracyjnymi i technicznymi określającymi warunki formalne i techniczne realizacji budynku wymienionymi w pkt

13 11.1 Dokumenty administracyjno-techniczne - inwentaryzacja fotograficzna przedmiotu zamówienia IV. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 12. Przepisy związane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75,poz. 690 z poźn. zm.) V. ZAŁĄCZNIKI 13. Inwentaryzacja fotograficzna przedmiotu zamówienia 13

14 TUNELE KOMUNIKACYJNE Zdj. nr 1 14

15 Zdj. nr 2 15

16 Zdj. nr 3 16

17 Zdj. nr 4 Zdj. nr 5 17

18 Zdj. nr 6 18

19 Zdj. nr 7 19

20 Zdj. nr 8 20

21 CZERPNIA POWIETRZA Zdj. nr 9 21

22 Zdj. nr 10 Zdj. nr 11 22

23 Zdj. nr 12 Zdj. nr 13 23

24 Zdj. nr 14 Zdj. nr 15 24

25 Zdj. nr 16 Zdj. nr 17 25

Projekt wykonawczy Remontu budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach

Projekt wykonawczy Remontu budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Projekt wykonawczy Remontu budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach Kody CPV robót objętych specyfikacją: Roboty murarskie kod CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka

Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka Załącznik Nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Temat : Wykonanie modernizacji instalacji wentylacyjnej dla krytej pływalni DELFIN w Kozienickim Centrum Kultury, Rekreacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych LOKGAZ SP Z O.O. Lusówko ul. Jankowicka 7a 62-080 Tarnowo Podgórne Nazwa inwestycji Modernizacja instalacji ogrzewania w Domu Ludowym Uścięcice ul. Długa 3 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Opalenica Ul. 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH mgr inż. Mirosława Witczak Krotoszyn, ul. Rynek 1/4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków kom: 602 286 141 ekosystembiuro@gmail.com NIP 679-141-97-89 INWESTOR NAZWA INWESTYCJI Gmina Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 7; 33-380 Krynica Budowa (modernizacja) Stacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA 1 Wykonawca projektu: KONSORCJUM DWÓCH FIRM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- firma nr 1 BIURO PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

Kozienickie Centrum Rekreacji

Kozienickie Centrum Rekreacji Załącznik Nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Temat : Naprawa strefy podporowej dźwigarów głównych przykrycia hali basenowej i ich konserwacja Inwestor: Kozienickie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH NR 25 i 26 w BAZIE MAGAZYNOWEJ B3 OPP KWP PRZY UL. KOSZAROWEJ W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE. (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE. (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane) Warszawa 2012 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 [dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów i robót budowlanych]

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE dotyczące zadania: Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego i budynku hali pomp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dotycząca wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zamówienia pn. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

STWiOR IS Data: Podpis:

STWiOR IS Data: Podpis: Nazwa Inwestora i adres: Nazwa Jednostki Projektowej i adres: Nazwa obiektu budowlanego i lokalizacja: GMINA POPIELÓW 46-090 POPIELÓW UL. OPOLSKA 13 BIURO INŻYNIERSKIE SEROWIK-ROGALSKI 45-123 OPOLE, UL.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Przebudowa laboratorium wody czystej fizykochemia i bakteriologia w Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach, działka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. (041) 343-13-54; Fax: (041) 343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/34/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania i adres: Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń segmentu B na 1.piętrze z pomieszczeń dydaktycznych z zapleczem sanitarnym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 15 przy ulicy Waryńskiego 36B w Gdańsku dz.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 15 przy ulicy Waryńskiego 36B w Gdańsku dz. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 15 przy ulicy Waryńskiego 36B w Gdańsku dz. nr 519/6 Spis treści: ST 00.01 - WYMAGANIA OGÓLNE... 16 1. WSTĘP....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont budynku byłej szkoły podstawowej w Czernicy Wrocławska 78 z przystosowaniem

Bardziej szczegółowo