PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 Nasz znak: ON 340 / 03 / 2010 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) , fax (068) PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI W DRZENIOWIE I BIAŁKOWIE, GMINA CYBINKA Program funkcjonalno użytkowy, na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r., Dz. U. Nr 223, poz Z późn. zm.) opisuje przedmiot zamówienia jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków Opracował: mgr inż. Dariusz Kuczyński Cybinka, 18 marca 2010r. GMINA CYBINKA, ul. Szkolna 5, Cybinka Strona 1 z 9

2 SPIS TREŚCI 1. Część opisowa Opis ogólny przedmiotu zamówienia Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836: Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych Część informacyjna Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Wytyczne i zalecenia Załączniki do Programu funkcjonalno użytkowego:...9 GMINA CYBINKA, ul. Szkolna 5, Cybinka Strona 2 z 9

3 1. Część opisowa 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo technicznej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w Drzeniowie i Białkowie oraz stacją zlewczą ścieków w Białkowie, gmina Cybinka Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych. Załącznik Nr 1 Plan sytuacyjny jest głównym elementem programu określającym funkcjonalne i użytkowe cechy projektu. Zakres robót obejmuje: 1) projektowanie i budowa sieci kanalizacji tłocznej PE HD Dn90x5,4mm SDR17 PE100 PN10 o długości L=1 700,00mb w Białkowie (drogi gminne i powiatowe) działki nr ewid. 269/7, 330, 329, 746, 327, 738/3, 738/1 obręb Białków, gmina Cybinka Miejsce wpięcia: Początek projektowana przepompownia ścieków ze stacją zlewczą na działce nr ewid. 269/7 obręb Białków, Koniec istniejący rurociąg PE HD Dn90x5,4mm na działce o nr ewid 738/1 obręb Białków 2) projektowanie i budowa sieci kanalizacji tłocznej PE HD Dn90x5,4mm SDR17 PE100 PN10 o długości L=40,00mb w Drzeniowie działki nr ewid. 9/59, 9/40, 203/2 obręb Drzeniów, gmina Cybinka, z wpięciem do istniejącego rurociągu PE HD Dn90x5,4mm na działce o nr ewid 203/2 obręb Drzeniów Miejsce wpięcia: Początek projektowana przepompownia ścieków na działce nr ewid. 9/59 obręb Drzeniów Koniec istniejący rurociąg PE HD Dn90x5,4mm na działce o nr ewid 738/1 obręb Drzeniów 3) projektowanie i budowa przepompowni ścieków oraz stacji zlewczej ścieków na działce o nr ewid. 269/7 obręb Białków z wpięciem do istniejącego rurociągu PE HD Dn90x5,4mm oraz do projektowanego rurociągu PE HD Dn90x5,4mm SDR17 PE100 PN10 o długości L=1 700,00mb, Lokalizacja przepompowni: dz. nr ewid. 269/7 rzędna terenu 61,40m n.p.m. UWAGA!!! zbiornik przepompowni musi spełniać charakter studni rozprężnej dla rurociągu z Drzeniowa!!!! Niezbędne minimalne wyposażenie przepompowni: a) z uwagi na istniejący system monitoringu GPRS przepompowni ścieków firmy HYDRO PARTNER z Leszna na terenie Gminy Cybinka, zaproponowana automatyka musi być kompatybilną z automatyką stosowaną przez Brzeską Fabrykę Pomp i Armatury MEPROZET Sp. z o.o. oraz HYDRO PARTNER z Leszna w kwestii prawidłowego funkcjonowania sieci monitoringu, b) zbiornik betonowy z betonu B-45 lub polimerobetonu lub równoważnym z pokrywą w wykonaniu specjalnym (łączenie na uszczelki, zabezpieczony wewnątrz farbą chemoodporną, na zewnątrz lakierem asfaltowym), c) kompletną armaturę (kolana sprzęgające wraz z podstawami), zawory zwrotne kulowe, zasuwy z klinem ogumowanym, orurowanie ze stali kwasoodpornej, prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej, złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej, d) konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: uniwersalny wspornik rozdzielnicy (spełniający również funkcję wentylacji wywiewnej) i kominek wentylacyjny nawiewny, właz z kratą bezpieczeństwa zamykany na kłódkę, pomost obsługowy z kratą przeciwpoślizgową, drabina do zejścia na pomost, wsporniki armatury, prowadnic i pionów tłocznych itp.); e) kominki wentylacyjne zabezpieczone przed wrzuceniem do pompowni np. długich prętów, kamieni itp. stali kwasoodpornej, f) deflektor tłumiący napływ ze stali nierdzewnej, g) łańcuchy pomp i pływaków ze stali nierdzewnej, h) kompletny układ sterowania, obudowa wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego, Strona 3 z 9

4 i) każdorazowo naprzemienna praca pomp, w momencie dużego napływu włącza się automatycznie druga pompa, j) wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy, k) zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej z pomp, l) zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejności faz (czujnik zaniku i asymetrii faz), m) zabezpieczenie pomp obwodem sterującym tzw. 1-2 (szeregowo, połączone w pompie wyłączniki termiczne i wyłącznik wilgotnościowy), n) sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem dwuliniowym LCD na wyświetlaczu licznik czasu pracy dla każdej z pomp, sterowanie ręczne lub automatyczne, sygnalizowana praca pomp, sygnalizowana awaria (wyświetla kod komunikatu o możliwej przyczynie awarii), o) w przypadku awarii jednej z pomp, całkowitą pracę przepompowni przejmuje automatycznie druga pompa, p) sygnalizacja akustyczno-optyczna alarmów, q) gniazdo 230V, r) wyłącznik główny, s) sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomów. Rurociąg po stronie tłocznej: Rurociąg projektowany PE HD Dn90 L=1 700,00mb wpięty na działce 738/1 obręb Białków (rzędna terenu 57,30m n.p.m.) do rurociągu istniejącego PE HD Dn90 L=1 800,00mb połączonego ze studnią rozprężną w Cybince (rzędna terenu 53,80m n.p.m.) 96 mieszkańców mieszkańcy bloków podłączonych do lokalnej sieci kanalizacyjnych i wyposażonych wg klasy IV tabeli 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia Liczba mieszkańców Białkowa 598 z czego: przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70) 502 mieszkańców mieszkańcy budynków podłączonych do zbiorników bezodpływowych i wyposażonych wg klasy IV tabeli 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70) Lokalizacja stacji zlewczej ścieków: dz. nr ewid. 269/7 rzędna terenu 61,40m n.p.m. Stacja zlewcza kontenerowa. Maksymalny zrzut ścieków 40m 3 /d. Stacja wpięta grawitacyjnie do projektowanej przepompowni ścieków na działce nr ewid. 269/7 obręb Białków. Stacja w całości wykonana ze stali kwasoodpornej. Kontener zabezpieczony termicznie. Stacja wyposażona w: a) urządzenie do pomiaru i kontroli parametrów oraz ilości dostarczanych ścieków (przepływomierz i moduł pomiarowy do pomiaru odczynu ph, konduktancji i temperatury w sytuacji przekroczenia parametrów odbiór ścieków musi być przerwany, b) obsługa za pomocą identyfikatora transponderowego, c) sito czyszczone ręcznie, d) po zakończeniu zrzutu automatyczne przepłukanie układu wodą, e) zapis wszystkich danych na karcie PCMCIA lub innym nośniku, f) panel sterujący wyposażony w panel przemysłowy, drukarkę i czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców umożliwiający raportowanie zawierające m.in. numer dostawcy, daty i godziny, ilości dostarczanych ścieków, wartości ph, konduktancji i temperatury oraz kontyngentu ustalonej ilości ścieków dla danego klienta, Strona 4 z 9

5 4) projektowanie i budowa przepompowni ścieków na działce o nr ewid. 9/59 obręb Drzeniów wraz z wpięciem do istniejącego rurociągu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej kanał zrzutowy do przepompowni (materiał i średnica nieznana) oraz do projektowanego rurociągu PE HD Dn90x5,4mm SDR17 PE100 PN10 o długości L=40,00mb, Lokalizacja przepompowni: dz. nr ewid. 9/59 rzędna terenu 93,50m n.p.m. Rurociąg po stronie tłocznej: PE HD Dn90x5,4mm SDR17 PE100 PN10 L=4 500,00mb rzędna wylotu 61,40m n.p.m. Niezbędne minimalne wyposażenie przepompowni: a) z uwagi na istniejący system monitoringu GPRS przepompowni ścieków firmy HYDRO PARTNER z Leszna na terenie Gminy Cybinka, zaproponowana automatyka musi być kompatybilną z automatyką stosowaną przez Brzeską Fabrykę Pomp i Armatury MEPROZET Sp. z o.o. oraz HYDRO PARTNER z Leszna w kwestii prawidłowego funkcjonowania sieci monitoringu, b) zbiornik betonowy z betonu B-45 lub polimerobetonu lub równoważnym z pokrywą w wykonaniu specjalnym (łączenie na uszczelki, zabezpieczony wewnątrz farbą chemoodporną, na zewnątrz lakierem asfaltowym), c) kompletną armaturę (kolana sprzęgające wraz z podstawami), zawory zwrotne kulowe, zasuwy z klinem ogumowanym, orurowanie ze stali kwasoodpornej, prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej, złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej, d) konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: uniwersalny wspornik rozdzielnicy (spełniający również funkcję wentylacji wywiewnej) i kominek wentylacyjny nawiewny, właz z kratą bezpieczeństwa zamykany na kłódkę, pomost obsługowy z kratą przeciwpoślizgową, drabina do zejścia na pomost, wsporniki armatury, prowadnic i pionów tłocznych itp.); e) kominki wentylacyjne zabezpieczone przed wrzuceniem do pompowni np. długich prętów, kamieni itp. stali kwasoodpornej, f) deflektor tłumiący napływ ze stali nierdzewnej, g) łańcuchy pomp i pływaków ze stali nierdzewnej, h) kompletny układ sterowania, obudowa wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego, i) każdorazowo naprzemienna praca pomp, w momencie dużego napływu włącza się automatycznie druga pompa, j) wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy, k) zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej z pomp, l) zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejności faz (czujnik zaniku i asymetrii faz), m) zabezpieczenie pomp obwodem sterującym tzw. 1-2 (szeregowo, połączone w pompie wyłączniki termiczne i wyłącznik wilgotnościowy), n) sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem dwuliniowym LCD na wyświetlaczu licznik czasu pracy dla każdej z pomp, sterowanie ręczne lub automatyczne, sygnalizowana praca pomp, sygnalizowana awaria (wyświetla kod komunikatu o możliwej przyczynie awarii), o) w przypadku awarii jednej z pomp, całkowitą pracę przepompowni przejmuje automatycznie druga pompa, p) sygnalizacja akustyczno-optyczna alarmów, q) gniazdo 230V, r) wyłącznik główny, s) sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomów. 192 mieszkańców mieszkańcy bloków podłączonych do lokalnej sieci kanalizacyjnych i wyposażonych wg klasy IV tabeli 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia Liczba mieszkańców Drzeniowa 406 z czego: przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70) 214 mieszkańców mieszkańcy budynków podłączonych do zbiorników bezodpływowych i wyposażonych wg klasy IV tabeli 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70) Strona 5 z 9

6 5) zaprojektowanie i budowa przyłączy elektroenergetycznych do projektowanych przepompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków, 6) zaprojektowanie i budowa przyłącza wodociągowego do stacji zlewczej ścieków, 7) zaprojektowanie i budowa terenu utwardzonego niezbędnego do obsługi projektowanych przepompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków oraz do posadowienia kontenera stacji zlewczej, 8) próby ciśnieniowe, uzbrojenie przepompowni i stacji zlewczej oraz rozruch całego układu sieci kanalizacji tłocznej umożliwiający odbiór ścieków w Drzeniowie, zrzut ścieków w Białkowie i dostarczenie ich do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Cybince. Projekt ma obejmować rozwiązania: 1) sieciowe, 2) technologiczne przepompowni ścieków, 3) technologiczne stacji zlewczej ścieków, 4) komunikacyjne w zakresie obsługi urządzeń Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w Drzeniowie i Białkowie oraz stacją zlewczą ścieków w Białkowie będzie realizowana na działkach ewidencyjnych: Lp. 1. Nr działki Obręb ewidencyjny Właściciel 269/7 1 Białków Gmina Cybinka Sposób wykorzystania przepompownia, stacja zlewcza Białków Gmina Cybinka kanalizacja tłoczna Białków Gmina Cybinka kanalizacja tłoczna Białków Gmina Cybinka kanalizacja tłoczna Białków Gmina Cybinka kanalizacja tłoczna /3 1 Białków Zarząd Dróg Powiatowych Słubice kanalizacja tłoczna /1 1 Białków Zarząd Dróg Powiatowych Słubice kanalizacja tłoczna wpięcie do istniejącego rurociągu 8. 9/59 11 Drzeniów Gmina Cybinka przepompownia 9. 9/40 11 Drzeniów ANR Gorzów Wlkp. kanalizacja tłoczna 10. kanalizacja tłoczna wpięcie 203/2 11 Drzeniów Gmina Cybinka do istniejącego rurociągu Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej powinna się zamknąć w istniejących ciągach komunikacyjnych z maksymalnym wykorzystaniem istniejących drzew i terenów zielonych Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997. Lp. Nazwa Powierzchnia 1 Budowana sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE HD Dn90x5,4mm SDR17 PE100 PN ,00mb 2 Budowana sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE HD Dn90x5,4mm SDR17 PE100 PN10 40,00mb 3 Budowana Stacja Zlewcza Ścieków w Białkowie 1 sztuka 4 Budowana przepompownia ścieków w Białkowie 1 sztuka 5 Budowana przepompownia ścieków w Drzeniowie 1 sztuka Strona 6 z 9

7 1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych. Wymagania Zamawiającego obejmują: 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej w zakresie: 1) budowy sieci kanalizacji tłocznej, 2) budowy dwóch przepompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków, 3) budowy przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków, 4) budowy przyłącza energetycznego i wodociągowego do stacji zlewczej ścieków, 5) budowy systemów komunikacji do obsługi przepompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków. 2. Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie: 1) budowy sieci kanalizacji tłocznej, 2) budowy dwóch przepompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków, 3) budowy przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków, 4) budowy przyłącza energetycznego i wodociągowego do stacji zlewczej ścieków, 5) budowy systemów komunikacji do obsługi przepompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków 3. Opracowanie projektów budowlanych w zakresie koniecznym do wykonania zadania. 4. Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 1) projekty budowlano-wykonawcze 4 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektroniczne (rozszerzenia *.*doc, *.*dwg, *.*dxf, *.*pdf), 2) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 4 egzemplarze w wersji papierowej i jeden egzemplarz w wersji elektronicznej (rozszerzenie *.*doc), 3) informacja dotycząca BIOZ 4 egzemplarze w wersji papierowej i jeden egzemplarz w wersji elektronicznej (rozszerzenie *.*doc). 5. Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu. Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz z późn. zm.). Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać w 4 egz. Muszą one zawierać wszystkie dane wyszczegółowione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego. Wymagania w zakresie informacji BIOZ wymaga się zawarcia danych wyszczególnionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 6. Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji. 1) zaproponowane przez Projektanta rozwiązania sytuacyjne oraz materiały i technologie należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie projektowania, 2) w sytuacji wystąpienia kolizji z istniejącym zadrzewieniem lub zakrzewieniem Projektant sporządzi plan wyrębu zgodnie z wszystkimi informacjami umożliwiającymi złożenie stosownego wniosku o wycinkę drzew i krzewów, 3) przed realizacją robót projekty muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. 4) w sytuacji wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną (np. energetyczną, wodociągową itd.), Wykonawca musi uwzględnić powyższą przeszkodę w kosztorysie ofertowym oraz ją wykonać. 7. Wymagania dotyczące formy opracowania. 1) wszelkie kserokopie elementów projektu powinny być kserowane w całości (tak jak w oryginale) z podpisem Projektanta za zgodność, 2) wszystkie strony projektu powinny być ponumerowane, 3) spis treści powinien posiadać numerację stron, na których znajdują się dane elementy projektu, 4) wszystkie rysunki projektu we wszystkich egzemplarzach powinny posiadać kolorystykę zgodną z legendą rysunku, 5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację projektowo-techniczną. Strona 7 z 9

8 2. Część informacyjna 2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Dla projektowania i budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w Drzeniowie i Białkowie oraz stacją zlewczą ścieków w Białkowie, gmina Cybinka Zamawiający złożył wniosek o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w momencie podpisania umowy z wyłonionym Oferentem przedmiotowa decyzja będzie prawomocna w związku z czym, zamierzenie będzie zgodne z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Dla projektowania i budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w Drzeniowie i Białkowie oraz stacją zlewczą ścieków w Białkowie, gmina Cybinka nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w myśl ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz z późn. zm.) 2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Przedsięwzięcie realizowane jest na gruntach stanowiących własność Gminy Cybinka, Zarządu Dróg Powiatowych i Agencji Nieruchomości Rolnych. Gmina Cybinka dysponuje zgodą właścicieli do dysponowania gruntami na cele budowlane dla przedmiotowej inwestycji Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006r., Dz. U. Nr 156 poz z późn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r., Dz. U. Nr 223, poz Z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. Nr 202, poz z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym, 2.4. Wytyczne i zalecenia. 1) W zakresie projektowania. Załącznik Nr 1 zawierający Plan sytuacyjny jest głównym elementem programu określającym funkcjonalne i użytkowe cechy projektu. 2) W zakresie istniejącej lub zaprojektowanej infrastruktury. Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz przepompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków. W ramach zadania należy opracować projekt, ściśle nawiązujący do istniejącego uzbrojenia. 3) W zakresie wykonawstwa oferta musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zadania będącego przedmiotem postępowania tj. koszty projektu, budowy drogi (robót budowlanych), dostaw i usług cudzych i własnych związanych z realizacją zadania, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, oznakowania tymczasowego robót, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i decyzji, koszty zajęcia pasa drogowego oraz prowadzenia ewentualnego odwodnienia wykopów, wymiany gruntu, koszty badań. Strona 8 z 9

9 4) Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni oraz stacji zlewczej ścieków zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym projektem, z zachowaniem przepisów prawa budowlanego i parametrów zgodnych z wytycznymi zawartymi w PN-EN/Polskich Normach dla tego typu obiektów. 5) Zamawiający dostarczy mapę sytuacyjno wysokościową do celów projektowych 2.5. Załączniki do Programu funkcjonalno użytkowego: 1) Załącznik Nr 1 Plan sytuacyjny Strona 9 z 9

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa Zamówienia: Zadanie2.1 Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania.

Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. Tytuł Identyfikator dokumentu Miejskie sieci, urządzenia i przyłącza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Nazwa i adres Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI PWiK Sp. z o.o. ul. Marklowicka 15 44-300 Wodzisław Śląski www.pwik-wodzislaw.pl jrp@pwik-wodzislaw.pl Adres do uzyskania SIWZ, korespondencji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP/3/2010 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo...

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy NAZWA ZADANIA: Program funkcjonalno-użytkowy Zaprojektowanie i budowa hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w ternie otwartym PLL S.A. LOKALIZACJA OBIEKTÓW: Działka 1761

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczawnicy.

Program funkcjonalno użytkowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczawnicy. Program funkcjonalno-użytkowy. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy. 1 Zamawiający: TIM II Maciej Kita 44-100 Gliwice, ul. Czapli 57 NIP 631-155-76-76 Tel. 601-44-31-79, e-mail: maciej.kita@tim2.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DLA DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY REFERAT INWESTYCJI 01-017 WARSZAWA UL. ŻELAZNA 99 TEL. 22 / 44 35 718 TEL. SEK. 22 / 44 35 720 FAX 22/ 44 35 600 E: ir.wola@um.warszawa.pl PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w

Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świebodzinie część osadowa Część III Opis przedmiotu zamówienia;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. OPIS TECHNICZNY 1. Nazwa inwestycji i jej położenie. 2. Inwestor 3. Zakres opracowania. 4. Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania. 5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec

Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec Zamawiający: Adres: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec Nazwa zamówienia: Program Funkcjonalno-Użytkowy Modernizacja systemów podgrzewu ciepłej

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DATA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji solarnych w ramach projektu: Gmina Naturalnie Słoneczna - montaż instalacji

Bardziej szczegółowo