PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KOD CPV: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych Roboty w zakresie instalacji sanitarnych Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych ZAMAWIAJĄCY: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego WARSZAWA 49, skr. poczt. 50 NIP: REGON: tel fax NAZWA ZADANIA: Aktualizacja i sporządzenie dokumentacji projektowo - wykonawczej wraz z wykonaniem wentylacji i klimatyzacji w salach nr 232a, 232b, 316 i 317 w budynku 100 w systemie 'zaprojektuj i wykonaj'" BRANŻA: architektoniczno-projektowa i wykonawcza ADRES OBIEKTU: ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego Warszawa, Dzielnica Bemowo DATA OPRACOWANIA: 14 maja 2015 roku Wyszczególnienie Imię i nazwisko Podpis OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ Zbigniew Krupa Władysław Wirpsza 1

2 Spis treści Lp. Opis Str. A CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 1 Podstawa opracowania 3 2 Charakterystyczne parametry określające wielkość budynku Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 4-11 B CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Koszty administracyjne: wszelkich uzgodnień, uzyskania mapy zasadniczej, warunków zabudowy i pozwolenia budowlanego, ponosi Wykonawca 12 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 12 Właściwe organy wojskowe do uzgodnienia dokumentacji pod względem p.poż. i sanitarnym 12 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych Załącznik nr 1: Oświadczenie o dysponowaniu terenem na cele budowlane Załącznik nr 2: Zakres i forma dokumentacji projektowowykonawczej Załącznik nr 3: kopia geodezyjnej mapy zasadniczej skala 1: Załącznik nr 4: Projekt budowlano-wykonawczy firmy REMER s.c

3 A. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 1. Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia Przedmiotem opracowania są dwa zadania, pierwsze zadanie polega na aktualizacji dokumentacji projektowej - wykonawczej instalacji wentylacji i klimatyzacji z kwietnia 2002 r. (dostępna wersja papierowa) dla sal wykładowych nr 316 i 317 znajdujących się w bud. nr 100 (Sztab) wraz z wykonaniem robót budowlanych. Drugie zadanie polega na sporządzeniu dokumentacji projektowo-wykonawczej dla instalacji klimatyzacji pomieszczeń nr 232a i 232b w budynku nr 100 (Sztab) oraz wykonaniu robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji. Po sporządzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez rzeczoznawcę ds. ppoż. oraz zatwierdzeniu przez inspektorów nadzoru inwestorskiego WAT, należy zwrócić się do Konserwatora Zabytków m. st. Warszawy w celu uzyskania zgody na wykonanie zadania drugiego zgodnie z wykonaną dokumentację projektowo-wykonawczą, po wykonaniu robót należy przeprowadzić wszystkie próby zgodnie z obowiązującymi przepisami, a następnie sporządzić dokumentację powykonawczą przedmiotowego zadania. Obiekt jest zlokalizowane na terenie WAT na działce ewidencyjnej nr 10/5 w obrębie przy ul. Kaliskiego 2 w Warszawie. Obiekt znajduje się na obszarze ujętym w gminnej ewidencji zabytków (nr ID ) oraz budynek nr 100 (Sztab) jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy. 1. Podstawa opracowania: art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2013 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) o treści: Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. 15 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2013 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U r. poz. 1129), wydanego na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych o treści: Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych Zakwalifikowanie do PKOB Obiekt zaliczony został do klasy: 1263 Budynki szkół i instytucji badawczych stosownie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), (Dz. U. nr 112 poz z późn. zm.) 2. Charakterystyczne parametry określające wielkość budynków: 2.1. Budynek nr 100: Rok budowy: 1962 Funkcja obiektu: PKOB 1263 Budynki szkół i instytucji badawczych 3

4 Kubatura: m 3 Powierzchnia ogólna: m 2 Powierzchnia użytkowa: m 2 Powierzchnia dachu: m 2 Kondygnacji nad powierzchnią: 4 Kondygnacji pod powierzchnią: 1 Konstrukcja budynku: Strop: Konstrukcja dachu: Pokrycie: Instalacje: murowana niepalny żelbet papa elektryczna, co., wod-kan, ppoż. 3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Stan istniejący: Zużycie techniczne obiektu ustalone w czasie kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej: 17.42% Stan techniczny obiektu na podstawie książki obiektu budowlanego z ostatnich 5 lat oraz protokołów oceny stanu technicznego - budynek aktualnie jest użytkowany jako Sztab, w dobrym stanie technicznym, pozwalającym na przeprowadzenie remontu Planowane roboty: 1) W budynku nr 100 planuje się aktualizację dokumentacji projektowo wykonawczej wykonanej w kwietniu 2002 r. przez firmę REMER pt. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja dla sal wykładowych nr 316 i 317 (część budowlano-instalacyjna) wraz z wykonaiem całości robót budowlano-montażowych. W zadaniu należy uwzględnić istniejący w budynku system centralnej klimatyzacji oraz wentylacji. 2) Wykonawca w dokumentacji projektowo-wykonawczej powinien uwzględnić cały zakres robót, który jest niezbędny do wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi. W szczególności zgodnie z formą i zawartość merytoryczną projektu, który ma spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. Nr 202, poz. 2072) 4) Dokumentacja projektowo-wykonawcza powinna zawierać rozwiązania i wytyczne w zakresie opracowania projektów instalacji sanitarnych i elektrycznych. Ważnym elementem jest umieszczenie Centralnego urządzenia zewnętrznego dla 4-ech klimatyzatorów na dachu budynku. 5) Dokumentacja projektowo-wykonawcza musi być uzgodniona z Rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych. 6) Ze względu na to, że budynek jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków (nr ID ), dokumentację należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków m. st. Warszawy. 4

5 7) Przed wykonaniem dokumentacji projektowo-wykonawczych, należy dokonać inwentaryzacji istniejących obwodów instalacji elektrycznej oraz układów instalacji sanitarnej w obiekcie w zakresie zapewniającym poprawne wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin budynku w szczególności pomieszczeń objętych zakresem dokumentacji oraz zapozna z infrastrukturą techniczną obiektu w zakresie przedmiotowego zadania Stan wymagany: Dokumentacja projektowo-wykonawcza dla bud. nr 100 w zakresie pom 316 i 317: Inwentaryzacja instalacji elektrycznych i sanitarnych do celów projektowych w budynku nr 100 w pom nr 316 i 317, dla bud. nr 100 pom. nr 316 i 317, dokumentacja projektowo-wykonawcza instalacji sanitarnych i elektrycznych w 5 egzemplarzach, w wersji papierowej i DWG, dokumentacja projektowo-wykonawcza ww. budynku musi być zatwierdzona przez rzeczoznawcę ds. ppoż., uzgodnienie dokumentacji z Konserwatorem Zabytków m. st. Warszawy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (jeśli będzie wymagane) sporządzenie kosztorysów ofertowych w wersji papierowej i edytowalnej ATH rozpoznawalnym w programie NORMA na podstawie dokumentacji projektowych dla budynków nr 100 pom. nr 316 i kpl. sporządzenie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w wersji papierowej i doc. na podstawie dokumentacji projektowych dla budynku nr 100 pom. nr 316 i kpl. dokumentacja projektowo-wykonawcza powinna zawierać rozwiązania i wytyczne w zakresie opracowania projektów instalacji sanitarnych i elektrycznych. Ważnym elementem jest umieszczenie na dachu budynku centralnej jednostki zewnętrznej dla obsługi dwóch sal wykładowych. Zamawiający oczekuje od projektantów pełnego wywiązania się z obowiązków jakie nakłada na nich Ustawia Prawo budowlane, akty wykonawcze do niej i w przepisy odrębne. Zaproponowany dobór materiałów oraz rozwiązań projektowych, w tym technologii prowadzenia robót budowlanych, winien zapewnić realizację wyżej wymienionego celu z poszanowaniem regulacji prawnych: Prawa budowlanego w szczególności, jak i innych przepisów odrębnych; obowiązujących unormowań i wiedzy technicznej w zakresie inżynierii budowlanej, sanitarnej i elektrycznej Dokumentacja projektowo-wykonawcza dla bud. nr 100 w zakresie pom 232a i 232b: Inwentaryzacja instalacji elektrycznych i sanitarnych do celów projektowych w budynku nr 100 w pom nr 232a i 232b, dla bud. nr 100 pom. nr 232a i 232b, dokumentacja projektowo-wykonawcza instalacji sanitarnych i elektrycznych w 5 egzemplarzach, w wersji papierowej, i DWG, dokumentacja projektowo-wykonawcza ww. budynku musi być zatwierdzona przez rzeczoznawcę ds. ppoż., sporządzenie kosztorysów ofertowych w wersji papierowej i edytowalnej ATH na podstawie dokumentacji projektowych dla budynków nr 100 pom. nr 232a i 232b 5 kpl. 5

6 sporządzenie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w wersji papierowej i doc. na podstawie dokumentacji projektowych dla budynku nr 100 pom. nr 232a i 232b 5 kpl. dokumentacja projektowo-wykonawcza powinna zawierać rozwiązania i wytyczne w zakresie opracowania projektów instalacji sanitarnych i elektrycznych. Ważnym elementem jest umieszczenie na dachu budynku centralnej jednostki zewnętrznej dla 4-ech jednostek wewnętrznych. Zamawiający oczekuje od projektantów pełnego wywiązania się z obowiązków jakie nakłada na nich Ustawa Prawo budowlane, akty wykonawcze do niej i przepisy odrębne. Zaproponowany dobór materiałów oraz rozwiązań projektowych, w tym technologii prowadzenia robót budowlanych, winien zapewnić realizację wyżej wymienionego celu z poszanowaniem regulacji prawnych: Prawa budowlanego w szczególności, jak i innych przepisów odrębnych; obowiązujących unormowań i wiedzy technicznej w zakresie inżynierii budowlanej, sanitarnej i elektrycznej Dodatkowe wytyczne użytkownika dotyczące pomieszczeń nr 232a, 232b, 316 i 317: wykonanie instalacji elektrycznych uwzględniającej możliwość zamontowania po 2 szt. klimatyzatorów w pomieszczeniach 232a i 232b, a) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli będzie wymagane) b) wykonanie instalacji elektrycznej dostosowanej do montażu centralnej jednostki zewnętrznej umieszczonej na dachu budynku obsługującej jednostki wewnętrzne zamontowane w pom. nr 232a i 232b c) montaż i uruchomienie 4 szt. klimatyzatorów jednostek wewnętrznych, d) montaż i uruchomienie centralnej jednostki zewnętrznej umieszczonej na dachu budynku, e) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sal 316 i 316 wraz z robotami budowlano-instalacyjnymi, a) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli będzie wymagane) b) wykonanie robót instalacji elektrycznych, c) wykonanie robót instalacji sanitarnych, d) wykonanie robót budowlanych, e) uruchomienie i szkolenia personelu, f) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, Efekt rzeczowy realizowanego przedmiotu zamówienia Efektem rzeczowym realizowanego przedmiotu zamówienia będzie dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących wymogów i przepisów ppoż. 1. Spełnienie warunku z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.). 6

7 2. Spełnienie warunków z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719) Przepisy i rozporządzenia związane z realizacją projektowanego obiektu: 1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) 2 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 147/2002 poz z późn. zm.) 3 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z późn. zm.); 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w szczególności podziału budynków na strefy przeciwpożarowe; 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) w szczególności w zakresie spełnienia wymagań normatywnych dla dróg ewakuacyjnych; 6 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1372) 7 PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia Oświetlenie awaryjne; 8 PN-HD :2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed porażeniem elektrycznym 9 PN-N :1997 Oznakowanie Przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 10 PN-EN 50200:2003 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających 11 PN-IEC : 2003 Badania kabli i przewodów elektrycznych poddanych działaniu ognia. Ciągłość obwodu. Część 11: Aparatura. Pojedynczy palnik o temperaturze płomienia co najmniej 750 o C 12 PN-IEC :2003 Badania kabli i przewodów elektrycznych poddanych działaniu ognia. Ciągłość obwodu. Część 21: Metody badania i wymagania. Kable i przewody na napięcie znamionowe do 0,6/1,0 kv 13 PN-IEC : 2004 Badania kabli i przewodów elektrycznych poddanych działaniu ognia. Ciągłość obwodu. Część 31: Metody badania i wymagania w przypadku zastosowania ognia i uderzenia mechanicznego. Kable i przewody na napięcie znamionowe do 0,6/1,0 kv. 14 PN-HD :2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym 15 PN-N :1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 16 PN-N :1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe 17 DIN 4102 T. l2/l998-1l Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 12: Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen; Anforderungen und Prüfungen 18 Musiał E.: Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach niskiego napięcia. Najczęstsze nieporozumienia i błędy interpretacyjne. Miesięcznik SEP INPE Informacje o normach i przepisach elektrycznych 2009, nr 117, s Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 7

8 3.3.6 Zdjęcia lokalizacji pomocne do wykorzystania do celu sporządzenia dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz aktualizacji dokumentacji projektowej przedmiotowego zamówienia: Rys. nr 1: Wejście do pokoju nr 232a na 2 piętrze (klatka schodowa) Zdjęcie nr 2 i 3: Widok wnętrza pomieszczenia nr 232a. 8

9 Zdjęcie nr 4: Widok korytarza i wejąś do pomieszczeń nr 232a i 232b. Zdjęcie nr 5 i 6: Widok wejść do sal 316 i 317 na IIIp budynku Przydatne informacje: Zamawiający posiada aktualną dokumentację projektowo-wykonawczą na dostosowanie budynku 100 do wymogów ppoż. Dokumentacja zostanie udostępniona wykonawcy do wykorzystania podczas realizacji przedmiotu umowy. W celu wyjaśnienia nasuwających się wątpliwości w zakresie uzgadniania projektów pod względem ochrony ppoż., w wyciągu z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 121, poz [2]), obejmujący kategorie projektów budowlanych podlegających obowiązkowemu uzgodnieniu. Zgodnie z 4.1 (Rozdział 2) cytowanego rozporządzenia, uzgodnieniu podlegają projekty: 9

10 budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II, budynku należącego do grupy wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, ZL IV lub ZL V, obiektu budowlanego innego niż budynek, przeznaczonego do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m2, budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojącego urządzenia technologicznego lub zbiornika poza budynkami oraz placu składowego albo wiaty, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków: strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1000 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2, występuje zagrożenie wybuchem; garażu wielopoziomowego, obiektu budowlanego objętego obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej lub stałych urządzeń gaśniczych, parkingu dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne, przeciwpożarowego zbiornika wodnego oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych, tunelu o długości ponad 100 m. Projekty budowlane objęte obowiązkowym uzgodnieniem należy uzgadniać z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (lista rzeczoznawców dostępna jest każdej w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej). Projekty, które zgodnie z rozporządzeniem [2] nie wymagają uzgodnienia, mogą być uzgadniane z rzeczoznawcą na wniosek projektanta lub inwestora. Uzgodnienie projektu rzeczoznawca potwierdza przez ostemplowanie i podpisanie go na: - rzucie kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego, - mapie zagospodarowania działki (terenu) w przypadku projektu zagospodarowania działki (terenu). Rzeczoznawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, właściwej terytorialnie dla lokalizacji projektowanego obiektu, w ciągu 14 dni od daty uzgodnienia projektu. W przypadku stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej, rzeczoznawca może odmówić uzgodnienia projektu lub uzgodnić go z uwagami. Wszelkie uwagi rzeczoznawcy dotyczące niezgodności z obowiązującymi przepisami ochrony ppoż. muszą być uwzględnione podczas realizacji projektu. Niezastosowanie się do uwag rzeczoznawcy będzie skutkowało niedopuszczeniem wykonanego obiektu do eksploatacji przez Wojskową Ochrona Przeciwpożarową, która zgodnie z obowiązującymi przepisami uczestniczy w procedurach odbiorczych obiektów budowlanych. Przedstawione w tekście przykłady rysunkowe nie wyczerpują wszystkich możliwości układowych, ale stanowią podstawę do dalszego ich rozbudowywania i projektowania przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach, w których istnieje obowiązek ich instalowania. Sterowanie elektryczne wyłącznikiem daje również komfort psychiczny i pozwala bezpiecznie wyłączyć zasilanie budynku podczas akcji gaśniczej prowadzonej przez straż pożarną. 10

11 Literatura: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami ostatnia DzU nr 109/2004, poz. 1156). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (DzU 121, poz. 1137). Z. Strzeżysz, J. Wiatr, Metody badań przed porażeniem i ocena bezpieczeństwa elektrycznego w instalacjach i urządzeniach niskiego napięcia zasilanych z agregatu, elektro.info nr 4/2004 oraz nr 7-8/2004. J. Wiatr, M. Orzechowski, Projekt systemu zasilania gwarantowanego w budynku użyteczności publicznej, elektro.info nr 6/2004 oraz nr 7-8/2004. Katalog firmy Legrand Ząbkowice Śląskie. Katalog firmy ELESTER Łódź (GE Power Controls). J. Wiatr, Zespoły prądotwórcze w układach zasilania awaryjnego obiektów budowlanych, seria Zeszyty dla elektryków nr 3, DW Medium J. Wiatr, M. Miegoń, Zasilacze UPS i baterie akumulatorów w układach zasilania gwarantowanego, seria Zeszyty dla elektryków nr 3, DW Medium A. Boczkowski, Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia, DW Medium J. Wiatr, M. Orzechowski, Poradnik projektanta elektryka. Podstawy zasilania budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną, III wydanie, DW Medium Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 11

12 B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 1. Koszty administracyjne: wszelkich uzgodnień, i aktualizacji oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, ponosi Wykonawca. 2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie, wydane w związku z art. 32 ust. 4 pkt. 2 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 984) o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Programu Funkcjonalno - Użytkowego. 3. Właściwe organy wojskowe do uzgodnienia dokumentacji pod względem p.poż. i sanitarnym: Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie Al. Jerozolimskie Nr Warszawa Siedziba: Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie ul. Nowowiejska Warszawa tel , , Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków ul. Nowy Świat 18/ Warszawa Tel , , Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Modlinie ul. Szpitalna Nowy Dwór Mazowiecki 5 Sekretariat: tel fax ) Opinia ornitologiczna: Towarzystwo Przyrodnicze BOCIAN Oddział Warszawski ul. Radomska 22/ Warszawa tel.: (22) , .: 4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego: 1. Ustawa z dnia 7 lipca Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 984). 2. Ustawa z dnia 9 sierpnia 2013 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 907). 3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 165.). 4. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2009 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U nr 151 poz. 1220) 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U poz. 926). 12

13 6. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U nr 0 poz. 1129) 7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz. U. 130 poz. 1389) 8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U nr 238 poz. 1579) w szczególności uzgodniony program inwestycji 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Dot. INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U nr 121 poz. 1137) Dot.: SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEŃ 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U r. Nr 130 poz. 1389). 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U nr 220 poz. 2237) - w zakresie opinii ornitologicznej 14. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1692). 1 EURO= zł 15. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U nr 169 poz. 1650). 5. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych: 5.1. Oświadczenie Oświadczenie o dysponowaniu gruntem na cele budowlane stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego PF-U 5.2. Wytyczne do projektowania Zakres i forma dokumentacji projektowej-wykonawczej stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego PF-U 5.3. Mapa w skali 1:500 Kopia geodezyjnej mapy zasadniczej w sakli 1:500 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego PF-U 5.4. Projekt budowlano-wykonawczy firmy REMER s.c. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja (część budowlano-instalacyjna) oraz (część elektryczna) stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego PF-U 13

14 5.5. Zalecenia konserwatorskie Budynki i budowle znajdujące się na terenie WAT są objęte zakresem ochrony konserwatorskiej m. st. Warszawy Informacje dot. ekspertyzy ppoż. dla budynku 100 Zamawiający informuje, że posiada aktualną ekspertyzę dostosowania budynku 100 do wymogów ppoż. Ekspertyza może być udostępniona po podpisaniu Umowy Wykonawcy dla potrzeb przedmiotowych zadań będących w zakresie aktualizacji istniejących dokumentacji. 14

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2008 r.

Warszawa, październik 2008 r. KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZMÓWIENIA: Wykonanie wydzielenia pożarowego i grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku przy ul. Kotlarza 10 B w Katowicach. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DLA DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY REFERAT INWESTYCJI 01-017 WARSZAWA UL. ŻELAZNA 99 TEL. 22 / 44 35 718 TEL. SEK. 22 / 44 35 720 FAX 22/ 44 35 600 E: ir.wola@um.warszawa.pl PROGRAM

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

Radom, dnia 17.03.2011 roku. Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11

Radom, dnia 17.03.2011 roku. Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11 Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11 Radom, dnia 17.03.2011 roku Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji sygnalizacji alarmowo-przyzywowej, instalacji monitoringu, dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy NAZWA ZADANIA: Program funkcjonalno-użytkowy Zaprojektowanie i budowa hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w ternie otwartym PLL S.A. LOKALIZACJA OBIEKTÓW: Działka 1761

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

STWiOR IS Data: Podpis:

STWiOR IS Data: Podpis: Nazwa Inwestora i adres: Nazwa Jednostki Projektowej i adres: Nazwa obiektu budowlanego i lokalizacja: GMINA POPIELÓW 46-090 POPIELÓW UL. OPOLSKA 13 BIURO INŻYNIERSKIE SEROWIK-ROGALSKI 45-123 OPOLE, UL.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2013 r. Poz. 216. DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 2 września 2013 r. Poz. 216. DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 2 września 2013 r. Poz. 216 Biuro Infrastruktury Specjalnej DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Zasad utrzymania i ewidencji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Przeglądy techniczne i remonty

Przeglądy techniczne i remonty POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGARFII STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Mgr inż. Tomasz J. Wojtkiewicz Przeglądy techniczne i remonty Podstawowe informacje o remontach i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków kom: 602 286 141 ekosystembiuro@gmail.com NIP 679-141-97-89 INWESTOR NAZWA INWESTYCJI Gmina Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 7; 33-380 Krynica Budowa (modernizacja) Stacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE. (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE. (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane) Warszawa 2012 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA 1 Wykonawca projektu: KONSORCJUM DWÓCH FIRM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- firma nr 1 BIURO PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo