Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne."

Transkrypt

1 Strategia Rozwoju Miasta Zielona Góra Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/247/97 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 23 stycznia 1997 r. Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne.

2 Program 1: Aktywizacja Trasy Północnej. 1. Celem programu jest: 1) Stworzenie funkcjonalnej i uporządkowanej strefy dla rozwoju działalności komercyjnych na obszarach leżących w pasie wzdłuż Trasy Północnej i bezpośrednio związanych z nią przestrzennie. 2) Doprowadzenie do powstania harmonijnego zespołu nowych zespołów komercyjnych obiektów handlowych, produkcyjnych i związanych z obsługą podróżnych. 3) Polepszenie obrazu miasta odbieranego przez przejezdnych podróżujących Trasą Północną i drogą krajową nr 3 przez miasto Zielona Góra. 2. Uznaje się obszary przylegające do Trasy Północnej za ważne dla rozwoju miasta. Obszary, te stanowią potencjalnie atrakcyjny obszar rozwoju działalności komercyjnych, szczególnie w zakresie handlu hurtowego i nieuciążliwej produkcji. Należy wykorzystać ich dogodne położenie przy trasie tranzytowej wschód-zachód. wygodne powiązania z drogą krajową nr 3 i przyszłą autostradą A-3 oraz dobrą dostępność z centrum miasta. Charakter najbliższego otoczenia Trasy Północnej będzie miał istotny wpływ na wizerunek miasta odbierany przez przejeżdżających przez Zieloną Górę. 3. Program operacyjny Aktywizacja Trasy Północnej obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Stworzenie zasobu gruntów dla rozwoju działalności komercyjnych wzdłuż Trasy Północnej. 2) Ustalenie inwestycji promocyjnej. 3) Podjęcie działań z zakresu planowania przestrzennego zapewniających harmonijność i funkcjonalność układu przestrzennego. Jeżeli to będzie konieczne sporządzenie lub aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 4) Uzbrojenie terenów i inwestycje komunikacyjne. 5) Działalność promocyjną mającą na celu znalezienie inwestorów. 6) Sprzedaż lub dzierżawę gruntów inwestorom, a następnie kontrolę i koordynację działań inwestycyjnych. Program 2: Restrukturyzacja i rozwój przemysłu. 1. Celem programu jest wspomaganie funkcjonowania i procesu restrukturyzacji istniejących w Zielonej Górze przedsiębiorstw i rozwoju nowych przedsiębiorstw produkcyjnych i budowlanych. Program operacyjny Restrukturyzacja i rozwój przemysłu obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Stworzenie zbioru danych dotyczących ofert współpracy, jakie stwarzają przedsiębiorstwa przemysłowe i budów lane.-wydawanie wydawnictw w tym zakresie. 2) Promocja przedsiębiorstw działających w obszarze miasta. 3) Polepszenie warunków przestrzennych funkcjonowania przedsiębiorstw. 4) Katalog majątku produkcyjnego na sprzedaż, do dzierżawy lub wynajmu. 5) Przygotowanie ofert terenowych dla małych, średnich oraz dużych nowych przedsiębiorstw produkcyjnych i budowlanych. Tereny dla obiektów średnich i wielkiego mogą zostać zaplanowane w następujących obszarach: - Obszar na północny-zachód od węzła drogi krajowej nr 5 z Trasą Północna. - Obszar pomiędzy ulicami Batorego i Dekoracyjną. - Obszar na poi noc od wschodniego odcinka ul. Foluszowej 6) Współpraca z Wojewodą Zielonogórskim w zakresie restrukturyzacji przemysłu w oparciu o kierunki działań przewidziane w Strategii Rozwoju Województwa. 7) Ustalenie stopnia przygotowania terenów pod rozwój przemysłu. Uwzględnić należy następujące warianty: Częściowe uzbrojenie terenu. Pełne uzbrojenie terenu Narzędzia polityki lokalnej. Programy operacyjne. str. 2

3 Utworzenie parku przemysłowego lub parku biznesu, czyli kompleksu terenów wyposażonego w urządzenia obsługujące zlokalizowane tam przedsiębiorstwa. Utworzenie prestiżowego parku przemysłowego lub parku biznesu o wysokich walorach krajobrazowych i wysokim standardzie ukształtowania przestrzennego. 8) Przyciąganie inwestorów. Preferuje się działalności produkcyjne nieuciążliwe, o wysokiej technologii i nie terenochłonne. Przedsięwzięcie związane z programem Aktywne przyciąganie inwestorów. 9) Ustalenie zasad przekształceń przestrzennych zakładów produkcyjnych dzielących się na mniejsze zakłady. 10) Sprzyjanie rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości. Przedsięwzięcie związane z programem Mały i średni biznes 11) Pomoc dla firm dokonujących wewnętrznej restrukturyzacji ekonomicznej. W stosunku do firm mających przejściowe problemy ekonomiczne możliwe są: Stosowanie ulg w podatkach lokalnych Wsparcie w zabiegach o ulgi w pozostałych podatkach. Mediacja w zakresie podpisywania umów z radami wierzycieli oraz ugod bankowych. Współpraca w pozyskiwaniu krajowych lub zagranicznych inwestorów strategicznych. Przedsięwzięcie wspólne z programem Praca dla bezrobotnych. 12) Sprzyjanie procesowi przekształceń własnościowych przedsiębiorstw. Wnikliwa analiza potrzeby przekształceń własnościowych przedsiębiorstw i zakładów komunalnych. Program 3: Wysoka technologia. 1. Celem programu jest wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw opierających się o wysoką technologię w mieście z wykorzystaniem potencjału badawczego i intelektualnego Politechniki Zielonogórskiej. 2. Program operacyjny Wysoka technologia obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Popieranie lokalnego transferu technologii poprzez promocję i organizację seminariów i konferencji w szczególności wdrażanie w lokalnych przedsiębiorstwach rozwiązań technologicznych opracowanych w instytucjach naukowych w mieście. 2) Rozważenie możliwości stworzenia parku technologicznego. Park technologiczny stanowi koncentrację przedsiębiorstw zaangażowanych w komercyjnym zastosowaniu wysokiej technologii. Należy wziąć pod uwagę dwa warianty: Park technologiczny inkubator przedsiębiorczości, który stwarzać ma warunki dla wdrażania do działalności gospodarczej patentów, rozwiązań technologicznych i wyników badań na zasadach komercyjnych. Park technologiczny biegun technologii. Jest to park przemysłowy, w którym usytuowana jest instytucja prowadząca działalność badawczą lub produkcyjną opartą na wysokiej technologii przyciągająca przedsiębiorstwa. 3) Utworzenie parku technologicznego. Przedsięwzięcie to obejmuje następujące działania: Współpraca z kręgami naukowymi zajmującymi aktywnie innowacjami w zakresie wysokiej technologii. Przyciągnięcie obiektu mogącego stanowić biegun technologiczny. Ustalenie lokalizacji parku w miarę możliwości w pobliżu Politechniki Zielonogórskiej. Zapewnienie wysokiego poziomu infrastruktury' parku oraz walorów krajobrazowych. Ewentualne pomoc finansowa miasta taka, jak obniżenie podatku, preferencje w przetargu, obniżenie kosztów wynajmu.. Udział podmiotów publicznych w tworzeniu parku na przykład przez aport gruntu do spółki. 4) Preferencje dla przedsiębiorstw wykorzystujących wysoką technologię. Narzędzia polityki lokalnej. Programy operacyjne. str. 3

4 Program 4: Usługi w centrum. 1. Celem programu operacyjnego jest: 1) Podwyższenie rangi centrum jako ośrodka oferującego dobra i usługi na najwyższym poziomie. 2) Polepszenie warunków dla funkcjonowania usług i stworzenie im szans dalszego rozwoju w obszarze centrum. 3) Zmiana struktury branżowej i charakteru handlu detalicznego w centrum w kierunku zwiększenia udziału zakupów specjalistycznych, prestiżowych, turystycznych i niezwykłych i zmniejszenia roli tego obszaru w zaopatrzeniu w artykuły codziennego użytku. 4) Zwiększenie wygody klientów usług w centrum. 5) Zwiększenie roli kulturotwórczej centrum jako tła dla zjawisk kulturalnych. 6) Nadanie centrum niezwykłego klimatu 7) Podwyższenie prestiżu centrum. 2. Program wykorzystuje obecne wysokie walory kulturowe i przestrzenne starego miasta w Zielonej Górze. 3. Program operacyjny Usługi w centrum obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Zwiększanie zasobu pomieszczeń dla handlu i usług w trakcie procesu rewaloryzacji starego miasta. 2) Przebudowa układu ulicznego w centrum. 3) Zwiększenie liczby stanowisk postojowych w centrum. 4) Ulepszenia w zakresie tras dostawczych. 5) Ulepszenia w ruchu pieszym. 6) Wzmocnienie nastroju staromiejskiego w centrum. 7) Polityka zwiększająca udział budowli trwałych w centrum. 8) Tworzenie pieszych pasaży śródmiejskich. 9) Polityka tworzenia stref branżowych. 10) Zmniejszenie konfliktów pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową w centrum poprzez ustalenie w obszarze centrum stref z dominującą funkcją mieszkaniową i stref z dominującą funkcją usługową. 11) W razie potrzeby stosowanie zachęt dla inwestorów w stosunku do niekorzystnie położonych lokali komercyjnych wymagających dużych nakładów na adaptację lub remont. 12) Zmniejszanie czynszów dla podmiotów prowadzących preferowaną działalność w drodze konkursu. 13) Unikanie obiektów o fasadach pozbawionych wejść. 14) Organizowanie imprez ulicznych w centrum. 15) Ujednolicenie szaty graficznej w centrum. 16) Utrzymanie szczególnie wysokiego poziomu czystości na deptakach. Program 5: Giełda rolno-towarowa. 1. Celem programu jest wspomaganie rozwoju Zielonogórskiej Giełdy Rolno-Towarowej. 2. Program operacyjny Giełda rolno-towarowa obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Rezerwacja terenów dla rozwoju giełdy. 2) Ulepszenia w zakresie systemu ulicznego w rejonie rozwoju przestrzennego giełdy. 3) Udział w promocji giełdy. 4) Wspieranie koncepcji stworzenia strefy wolnocłowej w ramach giełdy. 5) Wspomaganie współpracy z innymi giełdami. 6) Wspomaganie współpraca z Giełdą Berlińską i z Unią Europejską. Narzędzia polityki lokalnej. Programy operacyjne. str. 4

5 Program 6: Targi Zielonogórskie. 1. Celem programu jest organizacja starych targów w Zielonej Górze lub w jej pobliżu. 2. Program Targi Zielonogórskie obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Stworzenie przedsiębiorstwa targowego z udziałem miasta. 2) Ustalenie profilu targów wyróżniającego się od innych imprez. 3) Ustalenie przestrzennej lokalizacji targów i stworzenie zasobu gruntów. 4) Inwestycje związane z urządzeniem terenu targów. 5) Inwestycje w zakresie włączenia terenów targowych do przestrzeni miejskiej takie jak: Ulepszenia na trasach dojazdowych do targów Linia autobusowa łącząca dworzec kolejowy i autobusowy oraz centrum miasta z terenami targowymi w okresie ich funkcjonowania. Znaki i drogowskazy prowadzące do targów. Zbudowanie bocznicy kolejowej. 6) Opracowanie planu organizacji targów 7) Organizacja targów. 8) Współpraca z przedsiębiorstwami województwa zielonogórskiego zainteresowanymi udziałem w targach. 9) Zwiększenie bazy noclegowej. 10) Działalność promocyjna. 11) Współpraca z innymi miastami targowymi. 12) Stworzenie pakietu usług turystycznych: Udział w targach. Program 7: Dzielnicowe ośrodki usługowe. 1. Celem programu jest: 1) Stworzenie dużych dzielnicowych ośrodków handlowo-usługowych w następujących rejonach miasta: Po zachodniej stronie ul. Wyszyńskiego, pod nazwą Pasaż Zachodni. W Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, pod nazwą Centrum Kisielińskie. W Jędrzychowie, pod nazwą Centrum Jędrzychowskie. W pobliżu Osiedla Zastalowskiego, pod nazwą Centrum Północne. W Chynowie pod nazwą Centrum Chynowskie. Powstanie ośrodka usługowego w tym rejonie stanie się konieczne w fazie rozwoju zabudowy mieszkaniowej na północ od Chynowa. 2) Zwiększenie dostępności obiektów usługowych dla mieszkańców. 3) Zmiana profilu handlu detalicznego w centrum miasta w kierunku zakupów specjalistycznych, prestiżowych, turystycznych i niezwykłych. 4) Zwiększenie liczby miejsc pracy w pobliżu dużych zespołów mieszkaniowych. 2. Program Dzielnicowe ośrodki usługowe obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Opracowanie koncepcji tworzenia każdego z planowanych ośrodków. 2) Sporządzenie lub zmiana planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego w obszarach planowanych ośrodków. 3) Działania w celu urządzenia systemu ciągów pieszych wiążących ośrodki dzielnicowe z terenami mieszkaniowymi. 4) Działania marketingowo-promocyjne mające na celu przyciągnięcie inwestorów do planowanych ośrodków. 5) Przetargi i rokowania z inwestorami 6) Kontrola i koordynacja działań inwestycyjnych. Narzędzia polityki lokalnej. Programy operacyjne. str. 5

6 Program 8: Mały i średni biznes. 1. Celem programu jest wspomaganie rozwoju i funkcjonowania małych przedsiębiorstw. 2. Program Mały i średni biznes obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Utrzymywanie kontaktu i współpraca ze stowarzyszeniami zrzeszającymi przedsiębiorców. 2) Polityka ochrony procesu koncentracji lokalnego kapitału łecz nie kosztem pogorszenia jakości usług i produktów. 3) Przygotowanie ofert terenowych dla rozwoju małych przedsiębiorstw w ramach kilku zespołów o zróżnicowanych standardach w zakresie wielkości działek, uzbrojenia terenu, wymagań w zakresie ochrony środowiska, ewentualnie rodzaju działalności. 4) Przygotowanie oferty pomieszczeń do wynajmu, adaptacji, dzierżawy lub kupna dla małych firm różnego rodzaju. Stworzenie katalogu oferowanych pomieszczeń. Przedsięwzięcie wspólne z programem Rozwój sektora obsługi firm. 5) Budowa hali targowej. Przedsięwzięcie wspólne z programem usługi w centrum. 6) Usprawnianie i rozszerzanie działalności inkubatorów przedsiębiorczości. Zasadne jest funkcjonowanie kilku inkubatorów. Przedsięwzięcie wspólne z programem Praca dla bezrobotnych. 7) Organizacja punktu doradztwa i pomocy dla małych przedsiębiorstw. 8) Promocja małych firm handlowych w kierunku klientów i partnerów gospodarczych. 9) Współpraca z Wojewodą Zielonogórskim w zakresie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o kierunki działań przewidziane w Strategii Rozwoju Województwa. 10) Stworzenie i upowszechnienie wykazu warunków uzasadniających otrzymanie ulg w podatkach lokalnych. Program 9: Rozwój sektora obsługi firm. 1. Program ma na celu wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw informatycznych, badawczo-rozwojowych, konsultingowych, projektowych, reklamowych w szczególności o ponadlokalnym zasięgu działania. 2. Program Rozwój sektora obsługi firm obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Promocja firm z należących do sektora obsługi firm. 2) Przygotowanie oferty pomieszczeń do wynajmu, adaptacji, dzierżawy lub kupna dla małych firm różnego rodzaju. Stworzenie katalogu oferowanych pomieszczeń. Przedsięwzięcie wspólne z programem Mały i średni biznes. 3) Działalność na rzecz zwiększenia poziomu wykształcenia kadr w mieście. 4) Modernizacja zarządzania miastem. 5) Współpraca ze organizacjami profesjonalistów. 6) Wymiana informacji na temat aktywności ekonomicznej miasta z firmami opracowującymi różnego typu informatory. Przedsięwzięcie wspólne z programem Informacja gospodarcza. 7) Współpraca w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na potrzeby lokalnych przedsiębiorstw. Dotyczy to szczególnie fundacji i firm doradczych. Program 10: Banki. 1. Program ma na celu rozwój sektora obsługi finansowej w mieście. 2. Program Banki obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Działalność na rzecz przyciągnięcia jak największej liczby filii banków krajowych i zagranicznych do miasta. 2) Działalność na rzecz utworzenia nowego banku z siedzibą w Zielonej Górze we współpracy z Wojewodą Zielonogórskim. Narzędzia polityki lokalnej. Programy operacyjne. str. 6

7 3) Sprzyjanie poszerzaniu dostępności usług bankowych w wyniku udostępniania lokali i terenów na nowe banki, agencje i punkty kasowe, bankomaty. 4) Zachęcanie banków obsługujących organy miasta i jego instytucje publiczne oraz przedsiębiorstwa komunalne do aktywnego partycypowania w finansowaniu przedsięwzięć promocyjnych, targowych i innych. Program 11: Informacja gospodarcza. 1. Program ma na celu stworzenie systemu informacji dla przedsiębiorstw lokalnych i tych, które zamierzają podjąć działalność w Zielonej Górze. 2. Program Informacja gospodarcza obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Stworzenie komórki zbierającej i udostępniającej informacje związane z gospodarką miasta w szczególności dotyczące następujących zakresów: Ogólne informacje ekonomiczne dotyczące funkcjonowania działalności gospodarczych w mieście. Oferty kooperacyjne podmiotów gospodarczych działających w mieście. Oferty dla inwestorów i warunki inwestowania. Projekty promocyjne przedstawiające koncepcje architektoniczne obiektów, które można wznieść na oferowanych gruntach. Oferty firm z sektora obsługi firm oraz oferty firm budowlanych. Oferty usług świadczonych przez banki. 2) Współpraca z firmami wydającymi informatory gospodarcze. 3) Uruchomienie bazy komputerowej danych dostępnych w sieci internet. Program 12: Praca dla bezrobotnych. 1. Celem programu jest zmniejszenie liczby bezrobotnych w Zielonej Górze i w jej okolicach. 2. Program Praca dla bezrobotnych obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Współpraca z Rejonowym Urzędem Pracy. 2) Organizacja punktu, w którym można uzyskać informacje o możliwościach podejmowania działalności gospodarczej. 3) Organizacja szkoleń dla bezrobotnych. 4) Organizacja prac publicznych dla bezrobotnych. 5) Usprawnianie i rozszerzanie działalności inkubatora przedsiębiorczości. Przedsięwzięcie wspólne z programem Mary i średni biznes. 6) Uproszczenie formalności związanych z zakładaniem nowych firm. 7) Unikanie wypłacania nadgodzin w jednostkach i instytucjach podległych miastu. Powiększanie liczby pracujących w jednostkach publicznych. 8) Sprzyjanie różnego typu inwestycjom w mieście. Przedsięwzięcie wspólne z programem Aktywne przyciąganie inwestorów. 9) Partycypacja i mediacja miasta w podpisywaniu ugod bankowych oraz umów z radami wierzycieli w przypadku firm zagrożonych upadkiem. 10) Przedsięwzięcie wspólne z programem Restrukturyzacja i rozwój przemysłu 11) Stosowanie ulg w podatkach lokalnych w stosunku do firm, mających przejściowe trudności ekonomiczne. Wspieranie ich starań o ulgi w pozostałych podatkach. Narzędzia polityki lokalnej. Programy operacyjne. str. 7

8 Program 13: Pakiet dla ruchu przygranicznego. 1. Celem programu jest przyciągnięcie do Zielonej Góry turystów z Niemiec i zachęcenie ich do częstych przyjazdów. 2. Program wykorzystuje następujące walory Zielonej Góry: 1) Położenie przygraniczne. 2) Możliwość stworzenia oferty zakupów i usług konkurencyjnej w stosunku do innych miejscowości strefy przygranicznej w następujących zakresach: Warunki, w jakich dokonywane są zakupy. Poziom obsługi klientów. Ceny. Asortyment oferowanych towarów. Wiązanie oferty zakupów z atrakcjami turystycznymi, kulturalnymi i wypoczynkowymi. 3) Walory turystyczne zabytkowego starego miasta. 4) Walory krajobrazowe najbliższego otoczenia miasta. 5) Wysoki poziom organizowanych imprez kulturalnych organizowanych w mieście. 6) Możliwość uprawiania myślistwa i wędkarstwa w okolicach miasta. 3. Program zakłada, że do czasu przyjęcia Polski do UE, główną atrakcją przyciągającą turystów z Niemiec będą zakupy i usługi. Przyjeżdżając do miasta w tych celach turyści będą korzystać z ofert kulturalnych, turystycznych i wypoczynkowych jako uzupełnienie programu pobytu i w ten sposób poznają ich wartość. W dalszej perspektywie, a zwłaszcza po wstąpieniu Polski do UE głównym celem przyjazdów turystów w ramach ruchu przygranicznego będą oferty kulturalne, turystyczne i wypoczynkowe, a zakupy i usługi staną się celem uzupełniającym. 4. Głównymi adresatami oferty są mieszkańcy miast niemieckich leżących w pasie l00 km od granicy, lecz w mniejszym stopniu mieszkańcy miejscowości przygranicznych. 5. Program Pakiet dla ruchu przygranicznego obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Ulepszenia transgranicznych powiązań transportowych umożliwiających jednodniowe przyjazdy autobusem lub koleją z Niemiec do Zielonej Góry, szczególnie na trasach: Zielona Góra Chociebuż (Cottbus) Zielona Góra. Berlin Zielona Góra Berlin. Zielona Góra Forst Zielona Góra. 2) Ustalenie współpracy z handlowcami w realizacji programu. 3) Działalność informacyjna dotycząca Zielonej Góry W miejscu zamieszkania potencjalnych klientów. Na przejściach granicznych. Znaki informacyjne na trasach z przejść granicznych do miasta. Tablice informacyjne w mieście zapewniające sprawne dotarcie do celu. Punkt informacyjny w mieście. Powiązanie informacji turystycznej z handlową i biznesową. Informacja w sklepach o innych sklepach. W każdym sklepie folder o wszystkich sklepach. 4) Prowadzenie akcji promocyjnej z uwzględnieniem między innymi następujących jej form: System rabatowy dla przyjezdnych. Bezpłatnych kupony parkingowe. Konkursy dla przyjezdnych. 5) Stworzenie pakietu turystycznego oferowanych przez biura podróży dla przyjezdnych w ruchu przygranicznym pod nazwą Zakupy w Zielonej Górze lub Weekend w Zielonej Górze. 6) Ulepszenia w zakresie poruszania się i parkowanie autokarów w centrum i miejscach turystycznych. 7) Oferta handlu i usług dla turystów zagranicznych określająca specjalizację Zielonej Góry w tym zakresie. 8) Organizacja giełdy krasnali i figur ogrodowych. Narzędzia polityki lokalnej. Programy operacyjne. str. 8

9 Program 14: Ośrodek nauki i szkolnictwa wyższego. 1. Celem programu operacyjnego jest: 1) Zwiększenie roli miasta jako ośrodka uniwersyteckiego. 2) Zwiększenie liczby szkół wyższych w mieście 3) Podwyższenie rangi miasta. 4) Zwiększenie roli miasta jako ośrodka wymiany idei. 5) Wzmocnienie roli miasta jako ośrodka kultury. 2. Uznaje się za kluczowy dla rozwoju miasta dynamiczny rozwój szkolnictwa wyższego, a w szczególności utworzenie nowej uczelni o profilu ekonomicznym. Należy umacniać współpracę z istniejącymi szkołami wyższymi oraz patronat miasta nad promocją Zielonej Góry jako ośrodka akademickiego. 3. Program Ośrodek nauki i szkolnictwa wyższego obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Ustalenie sposobu rozwoju istniejących i planowanych w przyszłości szkół wyższych. 2) Działalność w celu utworzenie nowej szkoły wyższej o profilu ekonomicznym lub biznesowym państwowej lub prywatnej obejmująca między innymi: Konsultacje ze środowiskami naukowymi akademii ekonomicznych w kraju. Współpraca ze średnimi szkołami ekonomicznymi w Zielonej Górze. Współpraca z Wojewodą Zielonogórskim w zakresie utworzenia nowej szkoły wyższej w oparciu o kierunki działań przewidziane w Strategii Rozwoju Województwa. Rozwiązanie problemu lokalizacji nowej uczelni. Udział w lobby dążącego do stworzenia nowej uczelni. 3) Sporządzenie lub aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 4) Patronat miasta nad konferencjami, seminariami i innymi imprezami naukowymi. 5) Działalność na rzecz utworzenia nowych, kierunków studiów nadających zielonogórskiemu ośrodkowi akademickiego własną specyfikę. 6) Działalność na rzecz przekształcenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Uniwersytet. Program 15: Rewaloryzacja Starego Miasta. 1. Celem programu operacyjnego jest: 1) Podwyższenie rangi miasta. 2) Zwiększenie urody miasta i nasycenie go treściami symbolicznymi 3) Zwiększenie walorów Starego Miasta. 4) Rozwój usług na Starym Mieście. 5) Zapewnienie wysokiej jakości rozwiązań przestrzennych na Starym Mieście. 6) Rozszerzenie zasięgu oddziaływania strefy Starego Miasta. 7) Przyciągnięcie większej liczby turystów. 2. Uznaje się za ważne dla rozwoju miasta podwyższanie prestiżu Starego Miasta poprzez zapewnienie bardzo wysokiej jakości rozwiązań przestrzennych w tym obszarze, nasycenie go treściami symbolicznymi, rozwój usług i ożywienie życia kulturalnego. Charakter i styl Starego Miasta ma istotny wpływ na kształtowanie wizerunku miasta wśród przyjezdnych oraz inwestorów. 3. Na realizację programu operacyjnego Rewaloryzacja Starego Miasta składają się następujące przedsięwzięcia: 1) Uregulowanie stanu prawnego gruntów 2) Przebudowa układu ulicznego. Przedsięwzięcie wspólne z programem Handel w centrum. 3) Uzbrojenie lub uzupełnienie uzbrojenia terenu 4) Podwyższanie jakości przestrzeni na styku ze Starym Miastem 5) Ustalenie priorytetów rozwoju usług 6) Powiązanie Starego Miasta z dworcami. Przedsięwzięcie związane z programem Powiązanie dworców z centrum. 7) Parkowanie. Przedsięwzięcie wspólne z programem Handel w centrum. Narzędzia polityki lokalnej. Programy operacyjne. str. 9

10 8) Ustalenie zasad ruchu pieszego i rowerowego na Starym Mieście. 9) Opracowanie programu rozwoju usług na Starym Mieście. 10) Przyciągnięcie kapitału komercyjnego dla rewaloryzacji, l l)opracowanie planu marketingu. 12) Działania promocyjne. 13) Ustalenie kryteriów rozstrzygania przetargów. 14) Styl Starego Miasta. 15) Nastrój staromiejski. Przedsięwzięcie wspólne z programem Usługi w centrum. 16) Wzrost ilości budowli trwałych. Przedsięwzięcie wspólne z programem Usługi w centrum. 17) Pasaże staromiejskie. Przedsięwzięcie wspólne z programem Usługi w centrum. 18) Strefy branżowe. Przedsięwzięcie wspólne z programem Usługi w centrum. 19) Eliminacja obiektów o martwych fasadach. Przedsięwzięcie wspólne z programem Usługi w centrum. 20) Zamieszkiwanie na Starym Mieście. 21) Imprezy. Przedsięwzięcie wspólne z programem Usługi w centrum. 22) Utrzymanie wysokiego poziomu czystości na Starym Mieście. Przedsięwzięcie wspólne z programem Usługi w centrum. 23) Bezpieczeństwo. Przedsięwzięcie wspólne z programem Usługi w centrum. Program 16: Rozwój życia i instytucji kulturalnych. 1. Celem programu jest: 1) Podwyższenie rangi miasta. 2) Zwiększenie roli miasta jako ośrodka wymiany idei. 3) Wzmocnienie roli miasta jako ośrodka kultury. 4) Wzmocnienie i wzbogacenie tożsamości miasta. 5) Wydobycie indywidualności Zielonej Góry. 2. Uznaje się za ważne dla rozwoju miasta i podwyższania poziomu życia mieszkańców ożywienie i utrzymywanie na wysokim poziomie życia kulturalnego w mieście. Dąży się do znacznego urozmaicenia działalności kulturalnych i szczególnego wspierania takich instytucji i działań kulturalnych, które rozsławiają miasto i podkreślają jego indywidualność. Wspiera się lokalne inicjatywy kulturalne. Należy poszerzać przestrzeń kulturową miasta i wciągać mieszkańców do działań kulturalnych. 3. Program operacyjny Życie kulturalne obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) W trakcie sporządzenie lub zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględnienie potrzeby kształtowania miasta jako tła dla wydarzeń kulturalnych. 2) Rewaloryzacja Starego Miasta, przedsięwzięcie związane z programem Rewaloryzacja Centrum. 3) Powiązanie Starego Miasta z Amfiteatrem. Przedsięwzięcie wspólne z programem Turystyka. Pakiet krótkopobytowy. 4) Zorganizowanie i wylansowanie nowego Festiwalu Zielonogórskiego. Przedsięwzięcie związane z programem Wielka Atrakcja Turystyczna. 5) Program wspierania instytucji artystycznych. 6) Program ożywiania życia kulturalnego w mieście. 7) Wspieranie instytucji i działań kulturalnych o specyficznie zielonogórskim charakterze w tym w szczególności Filharmonii Zielonogórskiej i Teatru Lubuskiego. 8) Współpraca ze szkołami 9) Współpraca ze szkołami wyższymi 10) Negocjacje z LWWG Polmos i Wytwórnią Win w sprawie udostępnienia ich dla zwiedzających 11) Uzbrojenie lub uzupełnienie uzbrojenia terenu 12) Uregulowanie stanu prawnego gruntów i nieruchomości 13) Zmniejszanie czynszów dla niektórych firm prowadzących działalność kulturalną (np. kawiarni literackich, galerii, kabaretów artystycznych itp.) Narzędzia polityki lokalnej. Programy operacyjne. str. 10

11 14) Plan marketingu 15) Działania promocyjne mające na celu przyciągnięcie inwestorów i sponsorów 16) Opracowanie kalendarza stałych imprez kulturalnych 17) Organizacja imprez w tym imprez ulicznych. Program 17: Wizerunek miasta. 1. Podejmuje się program operacyjny pod nazwą Wizerunek miasta. Celem programu operacyjnego jest: 1) Wzmocnienie i wzbogacenie tożsamości miasta. 2) Wydobycie indywidualności Zielonej Góry. 3) Podwyższenie rangi miasta. 4) Wykreowanie i wylansowanie wizerunku miasta. 2. Uznaje się za ważne dla rozwoju miasta wydobycie, wyakcentowanie i wylansowanie charakterystycznych jego cech, odróżniających go od innych i decydujących o jego indywidualności i wzbogaceniu tożsamości. Dąży się także do podwyższenia rangi i znaczenia miasta poprzez kreowanie pożądanego jego wizerunku. 3. Program operacyjny Wizerunek miasta obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Zdefiniowanie zespołu cech kształtujących wizerunek miasta. 2) Opracowanie hasła i logo miasta. 3) Zdefiniowanie cech i wylansowanie zielonogórskiego stylu życia. 4) Nasycenie rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych treściami symbolicznymi. 5) Kształtowanie układów urbanistycznych w taki sposób, aby wpływały na tworzenie pożądanych typów nastrojów w mieście. 6) Współpraca z przedsiębiorstwami w mieście. 7) Promocja wizerunku miasta wśród mieszkańców. Program 18: Promocja ogólna miasta. 1. Celem programu jest: 1) Przekonanie szerokich kręgów osób o wyjątkowych walorach Zielonej Góry i że walory te są dla nich i dla innych osób użyteczne. 2) Wyrobienie pozytywnego nastawienia do miasta. 3) Wywołanie pozytywnych skojarzeń z miastem. 2. Program Promocja ogólna miasta obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Ustalenie kategorii osób, które są celem promocji. Wstępnie należy uznać, że celem promocji powinny być następujące kategorie osób: według kryterium geograficznego: w pierwszej kolejności mieszkańcy Polski i Niemiec; w drugiej Francji, Belgii, Holandii, Szwecji, Danii, Czech, Słowacji, Austrii, Węgier; w trzeciej pozostałych krajów Europy i USA. Według kryterium wieku: w pierwszej kolejności osoby w wieku od 16 do 30 lat. Według kryterium wykształcenia: osoby o średnim i wyższym wykształceniu oraz osoby o szczególnie wysokich kwalifikacjach. Według kryteriów psychologicznych dwie kategorie: - osoby stateczne, solidne, preferujące spokój - osoby rzutkie, pełne wyobraźni, szukające nowych możliwości, skłonne do odpowiedzi na wyzwania. 2) Ustalenie zakresu treści promocyjnych. Należy przyjąć, że treść promocji jest zbiorem nakładających się obrazów, jakie należy wywołać u odbiorcy. Uwzględnienia wymagają następujące obrazy wymienione według znaczenia: Obraz miasta, o którym mowa w programie Wizerunek miasta. Narzędzia polityki lokalnej. Programy operacyjne. str. 11

12 Obraz korzyści, jakie można odnieść z odwiedzenia, zamieszkania, zakupów, studiów, podjęcia działalności gospodarczej w Zielonej Górze. Nacisk należy położyć na połączenie w Zielonej Górze dobrych, a nawet komfortowych warunków życia z możliwościami sukcesu zawodowego i finansowego na tle oryginalnego krajobrazu i życia kulturalnego w atmosferze życzliwości. Obraz społeczności miasta. Należy wskazać na pozytywne cechy lokalnej społeczności Zielonej Góry takie jak: pracowitość, solidność, gościnność, życzliwość, zdolność do dobrej organizacji, zainteresowania kulturalne, spokój, niewielkie rozmiary patologii społecznych. Obraz władz miasta. Podkreślić należy takie cechy władz jak: otwarcie na nowe propozycje, dynamika działania, sprawność, szybki odzew na potrzeby mieszkańców, dbałość o rozwój kultury, nauki, sztuki,. Obraz klienta, czyli tego, kto korzysta z ofert zielonogórskich. Należy zwracać uwagę, że turyści przybywający na imprezy kulturalne odznaczają się dobrym smakiem i wyrobieniem, zwiedzający stare miasto, są amatorami wyszukanych nastrojów, przedsiębiorcy inwestujący w mieście to osoby solidne i jednocześnie dynamiczne itp. Obraz dostępności do walorów miasta. Należy akcentować łatwy dojazd do Zielonej Góry, wygodę korzystania z usług, szybkość załatwiania spraw itp. Obraz kosztów. Należy zwracać uwagę, że ceny towarów i usług są niższe niż w miejscowościach przy przejściach granicznych. Działalność promocyjna powinna sprawiać jej odbiorcom przyjemność, robić wrażenie niewymuszonej i odznaczać się wysokim poziomem, a szczególnie nie robić wrażenia promocji. 3) Wykorzystanie kanałów promocji czyli sposobów przekazywania treści promocyjnych. Postuluje się wykorzystanie następujących kanałów: Wydawanie folderów przekazującego treści promocji ogólnej. Opracowanie logo dla miasta. Radio i telewizja. W tym: - Częsta obecność miasta w programach informacyjnych o zasięgu ponadregionalnym. - Programy w lokalnych stacjach. - Programy o mieście i regionie w programach informacyjnych o zasięgu ponadregionalnym. - Wystąpienia władz w telewizji lokalnej najlepiej w formie stałego programu. Prasa lokalna, krajowa i zagraniczna. Imprezy promocyjne. Baza danych dostępna przez sieć internet. Własne wydawnictwa. Seminaria i konferencje. Szata graficzna Zielonej Góry odbierana przez przejeżdżających przez miasto, w szczególności drogą krajową nr 3 i Trasą Północną. Miasto w twórczości artystycznej. Odwiedzający miasto. Najsilniej odziaływującym kanałem promocji są osoby, które odwiedziły miasto i przekazują swoje opinie innym osobom. Opinie te są traktowane jako bardziej wiarygodne niż treści przekazywane innymi kanałami. Program 19: Aktywne przyciąganie inwestorów. 1. Celem programu jest: 1) Przyciąganie inwestorów różnych kategorii do miasta. 2) Wspomaganie innych programów operacyjnych, których realizacja opiera się o inwestycje podmiotów komercyjnych. 2. Realizacja programu powinna być skoordynowana z funkcjonowaniem innych programów operacyjnych. 3. Miasto jest zainteresowane przyciąganiem inwestorów o różnym charakterze: Narzędzia polityki lokalnej. Programy operacyjne. str. 12

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Strategia rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Załącznik do Uchwały nr 323/1635/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14września 2010 roku. Powiat Tarnogórski Strategia rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Sierpień, 2010 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA C I E S Z YŃ S K I E G O 2001-2016 STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO 2001-2016 Wydział Strategii, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY Tarnów 2011 Strategia Rozwoju Miasta WSTĘP Strategia jest kluczowym dokumentem z punktu widzenia rozwoju miasta. Stanowi ona punkt wyjścia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Torunia

Strategia Rozwoju Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia Strategia Rozwoju Miasta Torunia na lata 2009-2020 Projekt Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R....

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 Załącznik do Uchwały Nr HLII/880/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 marca 2014 r. SAMORZĄD MIASTA GLIWICE STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 AKTUALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Sporządził: Adam Puza Ełk, sierpień 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Założenia wstępne... 4 3. Metodologia, analizy, badania, działania...

Bardziej szczegółowo

Część II. Analiza SWOT, misja, wizja, cele i zadania strategiczne

Część II. Analiza SWOT, misja, wizja, cele i zadania strategiczne Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Część II Analiza SWOT, misja, wizja, cele i zadania strategiczne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA Oświęcim, 22 maja 2002

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA Oświęcim, 22 maja 2002 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA Oświęcim, 22 maja 2002 CZĘŚĆ I Analiza stanu istniejącego METODOLOGIA I ORGANIZACJA PRAC NAD STRATEGIĄ PROMOCJI Proces opracowywania strategii promocji oparty jest

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 SUWAŁKI Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 Miejski w Suwałkach Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Dokument przyjęty uchwałą Nr LII/577/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W KRAKOWIE NA LATA 2014 2020 1 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Prof. dr hab. Jacek Majchrowski ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Magdalena Sroka WYDZIAŁ INFORMACJI, TURYSTYKI I PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta Kalety do roku 2025

Strategia rozwoju miasta Kalety do roku 2025 Miasto Kalety Załącznik Nr 1 do Uchwały 151/XVII/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 kwietnia 2012 Strategia rozwoju miasta Kalety do roku 2025 Kalety, styczeń 2012 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r.

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015 Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Struktura budowy: SFERA X. Priorytet X.1. Działanie SFERA GOSPODARCZA SFERA PRZESTRZENNA SFERA SPOŁECZNA 1. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY LISZKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LISZKI. USTALENIA STUDIUM tekst jednolity

WÓJT GMINY LISZKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LISZKI. USTALENIA STUDIUM tekst jednolity WÓJT GMINY LISZKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LISZKI USTALENIA STUDIUM tekst jednolity INSTYTUT ROZWOJU MIAST TEKST JEDNOLITY, KWIECIEŃ 2006 R. ZESPÓŁ SPORZĄDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Zakopanego z dnia. Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 ZIELONE ZAKOPANE TATRZAŃSKIE CENTRUM MIĘDZYNARODOWEJ TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU, ROZWIJAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego

Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/94/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego Wizja rozwoju powiatu sępoleńskiego i gmin powiatu sępoleńskiego Cele i kierunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN PREZYDENT MIASTA LUBLIN ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN Kierunki zagospodarowania przestrzennego ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr 165/XI/2011 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze

Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze Strona1 Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze Publikacja na zlecenie Urzędu Miasta Jelenia Góra opracowanie: Kamil Bromski,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i

Bardziej szczegółowo

Działalność promocyjna gmin w kontekście wspierania przedsiębiorczości (na przykładzie miasta Tarnobrzeg)

Działalność promocyjna gmin w kontekście wspierania przedsiębiorczości (na przykładzie miasta Tarnobrzeg) P r z e d s i ę b i o r c z o ś ć Edukacja Nr 8 Rola przedsiębiorczości w edukacji Agnieszka Buś-Bidas Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Działalność promocyjna gmin w kontekście

Bardziej szczegółowo