Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne."

Transkrypt

1 Strategia Rozwoju Miasta Zielona Góra Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/247/97 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 23 stycznia 1997 r. Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne.

2 Program 1: Aktywizacja Trasy Północnej. 1. Celem programu jest: 1) Stworzenie funkcjonalnej i uporządkowanej strefy dla rozwoju działalności komercyjnych na obszarach leżących w pasie wzdłuż Trasy Północnej i bezpośrednio związanych z nią przestrzennie. 2) Doprowadzenie do powstania harmonijnego zespołu nowych zespołów komercyjnych obiektów handlowych, produkcyjnych i związanych z obsługą podróżnych. 3) Polepszenie obrazu miasta odbieranego przez przejezdnych podróżujących Trasą Północną i drogą krajową nr 3 przez miasto Zielona Góra. 2. Uznaje się obszary przylegające do Trasy Północnej za ważne dla rozwoju miasta. Obszary, te stanowią potencjalnie atrakcyjny obszar rozwoju działalności komercyjnych, szczególnie w zakresie handlu hurtowego i nieuciążliwej produkcji. Należy wykorzystać ich dogodne położenie przy trasie tranzytowej wschód-zachód. wygodne powiązania z drogą krajową nr 3 i przyszłą autostradą A-3 oraz dobrą dostępność z centrum miasta. Charakter najbliższego otoczenia Trasy Północnej będzie miał istotny wpływ na wizerunek miasta odbierany przez przejeżdżających przez Zieloną Górę. 3. Program operacyjny Aktywizacja Trasy Północnej obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Stworzenie zasobu gruntów dla rozwoju działalności komercyjnych wzdłuż Trasy Północnej. 2) Ustalenie inwestycji promocyjnej. 3) Podjęcie działań z zakresu planowania przestrzennego zapewniających harmonijność i funkcjonalność układu przestrzennego. Jeżeli to będzie konieczne sporządzenie lub aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 4) Uzbrojenie terenów i inwestycje komunikacyjne. 5) Działalność promocyjną mającą na celu znalezienie inwestorów. 6) Sprzedaż lub dzierżawę gruntów inwestorom, a następnie kontrolę i koordynację działań inwestycyjnych. Program 2: Restrukturyzacja i rozwój przemysłu. 1. Celem programu jest wspomaganie funkcjonowania i procesu restrukturyzacji istniejących w Zielonej Górze przedsiębiorstw i rozwoju nowych przedsiębiorstw produkcyjnych i budowlanych. Program operacyjny Restrukturyzacja i rozwój przemysłu obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Stworzenie zbioru danych dotyczących ofert współpracy, jakie stwarzają przedsiębiorstwa przemysłowe i budów lane.-wydawanie wydawnictw w tym zakresie. 2) Promocja przedsiębiorstw działających w obszarze miasta. 3) Polepszenie warunków przestrzennych funkcjonowania przedsiębiorstw. 4) Katalog majątku produkcyjnego na sprzedaż, do dzierżawy lub wynajmu. 5) Przygotowanie ofert terenowych dla małych, średnich oraz dużych nowych przedsiębiorstw produkcyjnych i budowlanych. Tereny dla obiektów średnich i wielkiego mogą zostać zaplanowane w następujących obszarach: - Obszar na północny-zachód od węzła drogi krajowej nr 5 z Trasą Północna. - Obszar pomiędzy ulicami Batorego i Dekoracyjną. - Obszar na poi noc od wschodniego odcinka ul. Foluszowej 6) Współpraca z Wojewodą Zielonogórskim w zakresie restrukturyzacji przemysłu w oparciu o kierunki działań przewidziane w Strategii Rozwoju Województwa. 7) Ustalenie stopnia przygotowania terenów pod rozwój przemysłu. Uwzględnić należy następujące warianty: Częściowe uzbrojenie terenu. Pełne uzbrojenie terenu Narzędzia polityki lokalnej. Programy operacyjne. str. 2

3 Utworzenie parku przemysłowego lub parku biznesu, czyli kompleksu terenów wyposażonego w urządzenia obsługujące zlokalizowane tam przedsiębiorstwa. Utworzenie prestiżowego parku przemysłowego lub parku biznesu o wysokich walorach krajobrazowych i wysokim standardzie ukształtowania przestrzennego. 8) Przyciąganie inwestorów. Preferuje się działalności produkcyjne nieuciążliwe, o wysokiej technologii i nie terenochłonne. Przedsięwzięcie związane z programem Aktywne przyciąganie inwestorów. 9) Ustalenie zasad przekształceń przestrzennych zakładów produkcyjnych dzielących się na mniejsze zakłady. 10) Sprzyjanie rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości. Przedsięwzięcie związane z programem Mały i średni biznes 11) Pomoc dla firm dokonujących wewnętrznej restrukturyzacji ekonomicznej. W stosunku do firm mających przejściowe problemy ekonomiczne możliwe są: Stosowanie ulg w podatkach lokalnych Wsparcie w zabiegach o ulgi w pozostałych podatkach. Mediacja w zakresie podpisywania umów z radami wierzycieli oraz ugod bankowych. Współpraca w pozyskiwaniu krajowych lub zagranicznych inwestorów strategicznych. Przedsięwzięcie wspólne z programem Praca dla bezrobotnych. 12) Sprzyjanie procesowi przekształceń własnościowych przedsiębiorstw. Wnikliwa analiza potrzeby przekształceń własnościowych przedsiębiorstw i zakładów komunalnych. Program 3: Wysoka technologia. 1. Celem programu jest wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw opierających się o wysoką technologię w mieście z wykorzystaniem potencjału badawczego i intelektualnego Politechniki Zielonogórskiej. 2. Program operacyjny Wysoka technologia obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Popieranie lokalnego transferu technologii poprzez promocję i organizację seminariów i konferencji w szczególności wdrażanie w lokalnych przedsiębiorstwach rozwiązań technologicznych opracowanych w instytucjach naukowych w mieście. 2) Rozważenie możliwości stworzenia parku technologicznego. Park technologiczny stanowi koncentrację przedsiębiorstw zaangażowanych w komercyjnym zastosowaniu wysokiej technologii. Należy wziąć pod uwagę dwa warianty: Park technologiczny inkubator przedsiębiorczości, który stwarzać ma warunki dla wdrażania do działalności gospodarczej patentów, rozwiązań technologicznych i wyników badań na zasadach komercyjnych. Park technologiczny biegun technologii. Jest to park przemysłowy, w którym usytuowana jest instytucja prowadząca działalność badawczą lub produkcyjną opartą na wysokiej technologii przyciągająca przedsiębiorstwa. 3) Utworzenie parku technologicznego. Przedsięwzięcie to obejmuje następujące działania: Współpraca z kręgami naukowymi zajmującymi aktywnie innowacjami w zakresie wysokiej technologii. Przyciągnięcie obiektu mogącego stanowić biegun technologiczny. Ustalenie lokalizacji parku w miarę możliwości w pobliżu Politechniki Zielonogórskiej. Zapewnienie wysokiego poziomu infrastruktury' parku oraz walorów krajobrazowych. Ewentualne pomoc finansowa miasta taka, jak obniżenie podatku, preferencje w przetargu, obniżenie kosztów wynajmu.. Udział podmiotów publicznych w tworzeniu parku na przykład przez aport gruntu do spółki. 4) Preferencje dla przedsiębiorstw wykorzystujących wysoką technologię. Narzędzia polityki lokalnej. Programy operacyjne. str. 3

4 Program 4: Usługi w centrum. 1. Celem programu operacyjnego jest: 1) Podwyższenie rangi centrum jako ośrodka oferującego dobra i usługi na najwyższym poziomie. 2) Polepszenie warunków dla funkcjonowania usług i stworzenie im szans dalszego rozwoju w obszarze centrum. 3) Zmiana struktury branżowej i charakteru handlu detalicznego w centrum w kierunku zwiększenia udziału zakupów specjalistycznych, prestiżowych, turystycznych i niezwykłych i zmniejszenia roli tego obszaru w zaopatrzeniu w artykuły codziennego użytku. 4) Zwiększenie wygody klientów usług w centrum. 5) Zwiększenie roli kulturotwórczej centrum jako tła dla zjawisk kulturalnych. 6) Nadanie centrum niezwykłego klimatu 7) Podwyższenie prestiżu centrum. 2. Program wykorzystuje obecne wysokie walory kulturowe i przestrzenne starego miasta w Zielonej Górze. 3. Program operacyjny Usługi w centrum obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Zwiększanie zasobu pomieszczeń dla handlu i usług w trakcie procesu rewaloryzacji starego miasta. 2) Przebudowa układu ulicznego w centrum. 3) Zwiększenie liczby stanowisk postojowych w centrum. 4) Ulepszenia w zakresie tras dostawczych. 5) Ulepszenia w ruchu pieszym. 6) Wzmocnienie nastroju staromiejskiego w centrum. 7) Polityka zwiększająca udział budowli trwałych w centrum. 8) Tworzenie pieszych pasaży śródmiejskich. 9) Polityka tworzenia stref branżowych. 10) Zmniejszenie konfliktów pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową w centrum poprzez ustalenie w obszarze centrum stref z dominującą funkcją mieszkaniową i stref z dominującą funkcją usługową. 11) W razie potrzeby stosowanie zachęt dla inwestorów w stosunku do niekorzystnie położonych lokali komercyjnych wymagających dużych nakładów na adaptację lub remont. 12) Zmniejszanie czynszów dla podmiotów prowadzących preferowaną działalność w drodze konkursu. 13) Unikanie obiektów o fasadach pozbawionych wejść. 14) Organizowanie imprez ulicznych w centrum. 15) Ujednolicenie szaty graficznej w centrum. 16) Utrzymanie szczególnie wysokiego poziomu czystości na deptakach. Program 5: Giełda rolno-towarowa. 1. Celem programu jest wspomaganie rozwoju Zielonogórskiej Giełdy Rolno-Towarowej. 2. Program operacyjny Giełda rolno-towarowa obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Rezerwacja terenów dla rozwoju giełdy. 2) Ulepszenia w zakresie systemu ulicznego w rejonie rozwoju przestrzennego giełdy. 3) Udział w promocji giełdy. 4) Wspieranie koncepcji stworzenia strefy wolnocłowej w ramach giełdy. 5) Wspomaganie współpracy z innymi giełdami. 6) Wspomaganie współpraca z Giełdą Berlińską i z Unią Europejską. Narzędzia polityki lokalnej. Programy operacyjne. str. 4

5 Program 6: Targi Zielonogórskie. 1. Celem programu jest organizacja starych targów w Zielonej Górze lub w jej pobliżu. 2. Program Targi Zielonogórskie obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Stworzenie przedsiębiorstwa targowego z udziałem miasta. 2) Ustalenie profilu targów wyróżniającego się od innych imprez. 3) Ustalenie przestrzennej lokalizacji targów i stworzenie zasobu gruntów. 4) Inwestycje związane z urządzeniem terenu targów. 5) Inwestycje w zakresie włączenia terenów targowych do przestrzeni miejskiej takie jak: Ulepszenia na trasach dojazdowych do targów Linia autobusowa łącząca dworzec kolejowy i autobusowy oraz centrum miasta z terenami targowymi w okresie ich funkcjonowania. Znaki i drogowskazy prowadzące do targów. Zbudowanie bocznicy kolejowej. 6) Opracowanie planu organizacji targów 7) Organizacja targów. 8) Współpraca z przedsiębiorstwami województwa zielonogórskiego zainteresowanymi udziałem w targach. 9) Zwiększenie bazy noclegowej. 10) Działalność promocyjna. 11) Współpraca z innymi miastami targowymi. 12) Stworzenie pakietu usług turystycznych: Udział w targach. Program 7: Dzielnicowe ośrodki usługowe. 1. Celem programu jest: 1) Stworzenie dużych dzielnicowych ośrodków handlowo-usługowych w następujących rejonach miasta: Po zachodniej stronie ul. Wyszyńskiego, pod nazwą Pasaż Zachodni. W Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, pod nazwą Centrum Kisielińskie. W Jędrzychowie, pod nazwą Centrum Jędrzychowskie. W pobliżu Osiedla Zastalowskiego, pod nazwą Centrum Północne. W Chynowie pod nazwą Centrum Chynowskie. Powstanie ośrodka usługowego w tym rejonie stanie się konieczne w fazie rozwoju zabudowy mieszkaniowej na północ od Chynowa. 2) Zwiększenie dostępności obiektów usługowych dla mieszkańców. 3) Zmiana profilu handlu detalicznego w centrum miasta w kierunku zakupów specjalistycznych, prestiżowych, turystycznych i niezwykłych. 4) Zwiększenie liczby miejsc pracy w pobliżu dużych zespołów mieszkaniowych. 2. Program Dzielnicowe ośrodki usługowe obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Opracowanie koncepcji tworzenia każdego z planowanych ośrodków. 2) Sporządzenie lub zmiana planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego w obszarach planowanych ośrodków. 3) Działania w celu urządzenia systemu ciągów pieszych wiążących ośrodki dzielnicowe z terenami mieszkaniowymi. 4) Działania marketingowo-promocyjne mające na celu przyciągnięcie inwestorów do planowanych ośrodków. 5) Przetargi i rokowania z inwestorami 6) Kontrola i koordynacja działań inwestycyjnych. Narzędzia polityki lokalnej. Programy operacyjne. str. 5

6 Program 8: Mały i średni biznes. 1. Celem programu jest wspomaganie rozwoju i funkcjonowania małych przedsiębiorstw. 2. Program Mały i średni biznes obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Utrzymywanie kontaktu i współpraca ze stowarzyszeniami zrzeszającymi przedsiębiorców. 2) Polityka ochrony procesu koncentracji lokalnego kapitału łecz nie kosztem pogorszenia jakości usług i produktów. 3) Przygotowanie ofert terenowych dla rozwoju małych przedsiębiorstw w ramach kilku zespołów o zróżnicowanych standardach w zakresie wielkości działek, uzbrojenia terenu, wymagań w zakresie ochrony środowiska, ewentualnie rodzaju działalności. 4) Przygotowanie oferty pomieszczeń do wynajmu, adaptacji, dzierżawy lub kupna dla małych firm różnego rodzaju. Stworzenie katalogu oferowanych pomieszczeń. Przedsięwzięcie wspólne z programem Rozwój sektora obsługi firm. 5) Budowa hali targowej. Przedsięwzięcie wspólne z programem usługi w centrum. 6) Usprawnianie i rozszerzanie działalności inkubatorów przedsiębiorczości. Zasadne jest funkcjonowanie kilku inkubatorów. Przedsięwzięcie wspólne z programem Praca dla bezrobotnych. 7) Organizacja punktu doradztwa i pomocy dla małych przedsiębiorstw. 8) Promocja małych firm handlowych w kierunku klientów i partnerów gospodarczych. 9) Współpraca z Wojewodą Zielonogórskim w zakresie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o kierunki działań przewidziane w Strategii Rozwoju Województwa. 10) Stworzenie i upowszechnienie wykazu warunków uzasadniających otrzymanie ulg w podatkach lokalnych. Program 9: Rozwój sektora obsługi firm. 1. Program ma na celu wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw informatycznych, badawczo-rozwojowych, konsultingowych, projektowych, reklamowych w szczególności o ponadlokalnym zasięgu działania. 2. Program Rozwój sektora obsługi firm obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Promocja firm z należących do sektora obsługi firm. 2) Przygotowanie oferty pomieszczeń do wynajmu, adaptacji, dzierżawy lub kupna dla małych firm różnego rodzaju. Stworzenie katalogu oferowanych pomieszczeń. Przedsięwzięcie wspólne z programem Mały i średni biznes. 3) Działalność na rzecz zwiększenia poziomu wykształcenia kadr w mieście. 4) Modernizacja zarządzania miastem. 5) Współpraca ze organizacjami profesjonalistów. 6) Wymiana informacji na temat aktywności ekonomicznej miasta z firmami opracowującymi różnego typu informatory. Przedsięwzięcie wspólne z programem Informacja gospodarcza. 7) Współpraca w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na potrzeby lokalnych przedsiębiorstw. Dotyczy to szczególnie fundacji i firm doradczych. Program 10: Banki. 1. Program ma na celu rozwój sektora obsługi finansowej w mieście. 2. Program Banki obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Działalność na rzecz przyciągnięcia jak największej liczby filii banków krajowych i zagranicznych do miasta. 2) Działalność na rzecz utworzenia nowego banku z siedzibą w Zielonej Górze we współpracy z Wojewodą Zielonogórskim. Narzędzia polityki lokalnej. Programy operacyjne. str. 6

7 3) Sprzyjanie poszerzaniu dostępności usług bankowych w wyniku udostępniania lokali i terenów na nowe banki, agencje i punkty kasowe, bankomaty. 4) Zachęcanie banków obsługujących organy miasta i jego instytucje publiczne oraz przedsiębiorstwa komunalne do aktywnego partycypowania w finansowaniu przedsięwzięć promocyjnych, targowych i innych. Program 11: Informacja gospodarcza. 1. Program ma na celu stworzenie systemu informacji dla przedsiębiorstw lokalnych i tych, które zamierzają podjąć działalność w Zielonej Górze. 2. Program Informacja gospodarcza obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Stworzenie komórki zbierającej i udostępniającej informacje związane z gospodarką miasta w szczególności dotyczące następujących zakresów: Ogólne informacje ekonomiczne dotyczące funkcjonowania działalności gospodarczych w mieście. Oferty kooperacyjne podmiotów gospodarczych działających w mieście. Oferty dla inwestorów i warunki inwestowania. Projekty promocyjne przedstawiające koncepcje architektoniczne obiektów, które można wznieść na oferowanych gruntach. Oferty firm z sektora obsługi firm oraz oferty firm budowlanych. Oferty usług świadczonych przez banki. 2) Współpraca z firmami wydającymi informatory gospodarcze. 3) Uruchomienie bazy komputerowej danych dostępnych w sieci internet. Program 12: Praca dla bezrobotnych. 1. Celem programu jest zmniejszenie liczby bezrobotnych w Zielonej Górze i w jej okolicach. 2. Program Praca dla bezrobotnych obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Współpraca z Rejonowym Urzędem Pracy. 2) Organizacja punktu, w którym można uzyskać informacje o możliwościach podejmowania działalności gospodarczej. 3) Organizacja szkoleń dla bezrobotnych. 4) Organizacja prac publicznych dla bezrobotnych. 5) Usprawnianie i rozszerzanie działalności inkubatora przedsiębiorczości. Przedsięwzięcie wspólne z programem Mary i średni biznes. 6) Uproszczenie formalności związanych z zakładaniem nowych firm. 7) Unikanie wypłacania nadgodzin w jednostkach i instytucjach podległych miastu. Powiększanie liczby pracujących w jednostkach publicznych. 8) Sprzyjanie różnego typu inwestycjom w mieście. Przedsięwzięcie wspólne z programem Aktywne przyciąganie inwestorów. 9) Partycypacja i mediacja miasta w podpisywaniu ugod bankowych oraz umów z radami wierzycieli w przypadku firm zagrożonych upadkiem. 10) Przedsięwzięcie wspólne z programem Restrukturyzacja i rozwój przemysłu 11) Stosowanie ulg w podatkach lokalnych w stosunku do firm, mających przejściowe trudności ekonomiczne. Wspieranie ich starań o ulgi w pozostałych podatkach. Narzędzia polityki lokalnej. Programy operacyjne. str. 7

8 Program 13: Pakiet dla ruchu przygranicznego. 1. Celem programu jest przyciągnięcie do Zielonej Góry turystów z Niemiec i zachęcenie ich do częstych przyjazdów. 2. Program wykorzystuje następujące walory Zielonej Góry: 1) Położenie przygraniczne. 2) Możliwość stworzenia oferty zakupów i usług konkurencyjnej w stosunku do innych miejscowości strefy przygranicznej w następujących zakresach: Warunki, w jakich dokonywane są zakupy. Poziom obsługi klientów. Ceny. Asortyment oferowanych towarów. Wiązanie oferty zakupów z atrakcjami turystycznymi, kulturalnymi i wypoczynkowymi. 3) Walory turystyczne zabytkowego starego miasta. 4) Walory krajobrazowe najbliższego otoczenia miasta. 5) Wysoki poziom organizowanych imprez kulturalnych organizowanych w mieście. 6) Możliwość uprawiania myślistwa i wędkarstwa w okolicach miasta. 3. Program zakłada, że do czasu przyjęcia Polski do UE, główną atrakcją przyciągającą turystów z Niemiec będą zakupy i usługi. Przyjeżdżając do miasta w tych celach turyści będą korzystać z ofert kulturalnych, turystycznych i wypoczynkowych jako uzupełnienie programu pobytu i w ten sposób poznają ich wartość. W dalszej perspektywie, a zwłaszcza po wstąpieniu Polski do UE głównym celem przyjazdów turystów w ramach ruchu przygranicznego będą oferty kulturalne, turystyczne i wypoczynkowe, a zakupy i usługi staną się celem uzupełniającym. 4. Głównymi adresatami oferty są mieszkańcy miast niemieckich leżących w pasie l00 km od granicy, lecz w mniejszym stopniu mieszkańcy miejscowości przygranicznych. 5. Program Pakiet dla ruchu przygranicznego obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Ulepszenia transgranicznych powiązań transportowych umożliwiających jednodniowe przyjazdy autobusem lub koleją z Niemiec do Zielonej Góry, szczególnie na trasach: Zielona Góra Chociebuż (Cottbus) Zielona Góra. Berlin Zielona Góra Berlin. Zielona Góra Forst Zielona Góra. 2) Ustalenie współpracy z handlowcami w realizacji programu. 3) Działalność informacyjna dotycząca Zielonej Góry W miejscu zamieszkania potencjalnych klientów. Na przejściach granicznych. Znaki informacyjne na trasach z przejść granicznych do miasta. Tablice informacyjne w mieście zapewniające sprawne dotarcie do celu. Punkt informacyjny w mieście. Powiązanie informacji turystycznej z handlową i biznesową. Informacja w sklepach o innych sklepach. W każdym sklepie folder o wszystkich sklepach. 4) Prowadzenie akcji promocyjnej z uwzględnieniem między innymi następujących jej form: System rabatowy dla przyjezdnych. Bezpłatnych kupony parkingowe. Konkursy dla przyjezdnych. 5) Stworzenie pakietu turystycznego oferowanych przez biura podróży dla przyjezdnych w ruchu przygranicznym pod nazwą Zakupy w Zielonej Górze lub Weekend w Zielonej Górze. 6) Ulepszenia w zakresie poruszania się i parkowanie autokarów w centrum i miejscach turystycznych. 7) Oferta handlu i usług dla turystów zagranicznych określająca specjalizację Zielonej Góry w tym zakresie. 8) Organizacja giełdy krasnali i figur ogrodowych. Narzędzia polityki lokalnej. Programy operacyjne. str. 8

9 Program 14: Ośrodek nauki i szkolnictwa wyższego. 1. Celem programu operacyjnego jest: 1) Zwiększenie roli miasta jako ośrodka uniwersyteckiego. 2) Zwiększenie liczby szkół wyższych w mieście 3) Podwyższenie rangi miasta. 4) Zwiększenie roli miasta jako ośrodka wymiany idei. 5) Wzmocnienie roli miasta jako ośrodka kultury. 2. Uznaje się za kluczowy dla rozwoju miasta dynamiczny rozwój szkolnictwa wyższego, a w szczególności utworzenie nowej uczelni o profilu ekonomicznym. Należy umacniać współpracę z istniejącymi szkołami wyższymi oraz patronat miasta nad promocją Zielonej Góry jako ośrodka akademickiego. 3. Program Ośrodek nauki i szkolnictwa wyższego obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Ustalenie sposobu rozwoju istniejących i planowanych w przyszłości szkół wyższych. 2) Działalność w celu utworzenie nowej szkoły wyższej o profilu ekonomicznym lub biznesowym państwowej lub prywatnej obejmująca między innymi: Konsultacje ze środowiskami naukowymi akademii ekonomicznych w kraju. Współpraca ze średnimi szkołami ekonomicznymi w Zielonej Górze. Współpraca z Wojewodą Zielonogórskim w zakresie utworzenia nowej szkoły wyższej w oparciu o kierunki działań przewidziane w Strategii Rozwoju Województwa. Rozwiązanie problemu lokalizacji nowej uczelni. Udział w lobby dążącego do stworzenia nowej uczelni. 3) Sporządzenie lub aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 4) Patronat miasta nad konferencjami, seminariami i innymi imprezami naukowymi. 5) Działalność na rzecz utworzenia nowych, kierunków studiów nadających zielonogórskiemu ośrodkowi akademickiego własną specyfikę. 6) Działalność na rzecz przekształcenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Uniwersytet. Program 15: Rewaloryzacja Starego Miasta. 1. Celem programu operacyjnego jest: 1) Podwyższenie rangi miasta. 2) Zwiększenie urody miasta i nasycenie go treściami symbolicznymi 3) Zwiększenie walorów Starego Miasta. 4) Rozwój usług na Starym Mieście. 5) Zapewnienie wysokiej jakości rozwiązań przestrzennych na Starym Mieście. 6) Rozszerzenie zasięgu oddziaływania strefy Starego Miasta. 7) Przyciągnięcie większej liczby turystów. 2. Uznaje się za ważne dla rozwoju miasta podwyższanie prestiżu Starego Miasta poprzez zapewnienie bardzo wysokiej jakości rozwiązań przestrzennych w tym obszarze, nasycenie go treściami symbolicznymi, rozwój usług i ożywienie życia kulturalnego. Charakter i styl Starego Miasta ma istotny wpływ na kształtowanie wizerunku miasta wśród przyjezdnych oraz inwestorów. 3. Na realizację programu operacyjnego Rewaloryzacja Starego Miasta składają się następujące przedsięwzięcia: 1) Uregulowanie stanu prawnego gruntów 2) Przebudowa układu ulicznego. Przedsięwzięcie wspólne z programem Handel w centrum. 3) Uzbrojenie lub uzupełnienie uzbrojenia terenu 4) Podwyższanie jakości przestrzeni na styku ze Starym Miastem 5) Ustalenie priorytetów rozwoju usług 6) Powiązanie Starego Miasta z dworcami. Przedsięwzięcie związane z programem Powiązanie dworców z centrum. 7) Parkowanie. Przedsięwzięcie wspólne z programem Handel w centrum. Narzędzia polityki lokalnej. Programy operacyjne. str. 9

10 8) Ustalenie zasad ruchu pieszego i rowerowego na Starym Mieście. 9) Opracowanie programu rozwoju usług na Starym Mieście. 10) Przyciągnięcie kapitału komercyjnego dla rewaloryzacji, l l)opracowanie planu marketingu. 12) Działania promocyjne. 13) Ustalenie kryteriów rozstrzygania przetargów. 14) Styl Starego Miasta. 15) Nastrój staromiejski. Przedsięwzięcie wspólne z programem Usługi w centrum. 16) Wzrost ilości budowli trwałych. Przedsięwzięcie wspólne z programem Usługi w centrum. 17) Pasaże staromiejskie. Przedsięwzięcie wspólne z programem Usługi w centrum. 18) Strefy branżowe. Przedsięwzięcie wspólne z programem Usługi w centrum. 19) Eliminacja obiektów o martwych fasadach. Przedsięwzięcie wspólne z programem Usługi w centrum. 20) Zamieszkiwanie na Starym Mieście. 21) Imprezy. Przedsięwzięcie wspólne z programem Usługi w centrum. 22) Utrzymanie wysokiego poziomu czystości na Starym Mieście. Przedsięwzięcie wspólne z programem Usługi w centrum. 23) Bezpieczeństwo. Przedsięwzięcie wspólne z programem Usługi w centrum. Program 16: Rozwój życia i instytucji kulturalnych. 1. Celem programu jest: 1) Podwyższenie rangi miasta. 2) Zwiększenie roli miasta jako ośrodka wymiany idei. 3) Wzmocnienie roli miasta jako ośrodka kultury. 4) Wzmocnienie i wzbogacenie tożsamości miasta. 5) Wydobycie indywidualności Zielonej Góry. 2. Uznaje się za ważne dla rozwoju miasta i podwyższania poziomu życia mieszkańców ożywienie i utrzymywanie na wysokim poziomie życia kulturalnego w mieście. Dąży się do znacznego urozmaicenia działalności kulturalnych i szczególnego wspierania takich instytucji i działań kulturalnych, które rozsławiają miasto i podkreślają jego indywidualność. Wspiera się lokalne inicjatywy kulturalne. Należy poszerzać przestrzeń kulturową miasta i wciągać mieszkańców do działań kulturalnych. 3. Program operacyjny Życie kulturalne obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) W trakcie sporządzenie lub zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględnienie potrzeby kształtowania miasta jako tła dla wydarzeń kulturalnych. 2) Rewaloryzacja Starego Miasta, przedsięwzięcie związane z programem Rewaloryzacja Centrum. 3) Powiązanie Starego Miasta z Amfiteatrem. Przedsięwzięcie wspólne z programem Turystyka. Pakiet krótkopobytowy. 4) Zorganizowanie i wylansowanie nowego Festiwalu Zielonogórskiego. Przedsięwzięcie związane z programem Wielka Atrakcja Turystyczna. 5) Program wspierania instytucji artystycznych. 6) Program ożywiania życia kulturalnego w mieście. 7) Wspieranie instytucji i działań kulturalnych o specyficznie zielonogórskim charakterze w tym w szczególności Filharmonii Zielonogórskiej i Teatru Lubuskiego. 8) Współpraca ze szkołami 9) Współpraca ze szkołami wyższymi 10) Negocjacje z LWWG Polmos i Wytwórnią Win w sprawie udostępnienia ich dla zwiedzających 11) Uzbrojenie lub uzupełnienie uzbrojenia terenu 12) Uregulowanie stanu prawnego gruntów i nieruchomości 13) Zmniejszanie czynszów dla niektórych firm prowadzących działalność kulturalną (np. kawiarni literackich, galerii, kabaretów artystycznych itp.) Narzędzia polityki lokalnej. Programy operacyjne. str. 10

11 14) Plan marketingu 15) Działania promocyjne mające na celu przyciągnięcie inwestorów i sponsorów 16) Opracowanie kalendarza stałych imprez kulturalnych 17) Organizacja imprez w tym imprez ulicznych. Program 17: Wizerunek miasta. 1. Podejmuje się program operacyjny pod nazwą Wizerunek miasta. Celem programu operacyjnego jest: 1) Wzmocnienie i wzbogacenie tożsamości miasta. 2) Wydobycie indywidualności Zielonej Góry. 3) Podwyższenie rangi miasta. 4) Wykreowanie i wylansowanie wizerunku miasta. 2. Uznaje się za ważne dla rozwoju miasta wydobycie, wyakcentowanie i wylansowanie charakterystycznych jego cech, odróżniających go od innych i decydujących o jego indywidualności i wzbogaceniu tożsamości. Dąży się także do podwyższenia rangi i znaczenia miasta poprzez kreowanie pożądanego jego wizerunku. 3. Program operacyjny Wizerunek miasta obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Zdefiniowanie zespołu cech kształtujących wizerunek miasta. 2) Opracowanie hasła i logo miasta. 3) Zdefiniowanie cech i wylansowanie zielonogórskiego stylu życia. 4) Nasycenie rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych treściami symbolicznymi. 5) Kształtowanie układów urbanistycznych w taki sposób, aby wpływały na tworzenie pożądanych typów nastrojów w mieście. 6) Współpraca z przedsiębiorstwami w mieście. 7) Promocja wizerunku miasta wśród mieszkańców. Program 18: Promocja ogólna miasta. 1. Celem programu jest: 1) Przekonanie szerokich kręgów osób o wyjątkowych walorach Zielonej Góry i że walory te są dla nich i dla innych osób użyteczne. 2) Wyrobienie pozytywnego nastawienia do miasta. 3) Wywołanie pozytywnych skojarzeń z miastem. 2. Program Promocja ogólna miasta obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Ustalenie kategorii osób, które są celem promocji. Wstępnie należy uznać, że celem promocji powinny być następujące kategorie osób: według kryterium geograficznego: w pierwszej kolejności mieszkańcy Polski i Niemiec; w drugiej Francji, Belgii, Holandii, Szwecji, Danii, Czech, Słowacji, Austrii, Węgier; w trzeciej pozostałych krajów Europy i USA. Według kryterium wieku: w pierwszej kolejności osoby w wieku od 16 do 30 lat. Według kryterium wykształcenia: osoby o średnim i wyższym wykształceniu oraz osoby o szczególnie wysokich kwalifikacjach. Według kryteriów psychologicznych dwie kategorie: - osoby stateczne, solidne, preferujące spokój - osoby rzutkie, pełne wyobraźni, szukające nowych możliwości, skłonne do odpowiedzi na wyzwania. 2) Ustalenie zakresu treści promocyjnych. Należy przyjąć, że treść promocji jest zbiorem nakładających się obrazów, jakie należy wywołać u odbiorcy. Uwzględnienia wymagają następujące obrazy wymienione według znaczenia: Obraz miasta, o którym mowa w programie Wizerunek miasta. Narzędzia polityki lokalnej. Programy operacyjne. str. 11

12 Obraz korzyści, jakie można odnieść z odwiedzenia, zamieszkania, zakupów, studiów, podjęcia działalności gospodarczej w Zielonej Górze. Nacisk należy położyć na połączenie w Zielonej Górze dobrych, a nawet komfortowych warunków życia z możliwościami sukcesu zawodowego i finansowego na tle oryginalnego krajobrazu i życia kulturalnego w atmosferze życzliwości. Obraz społeczności miasta. Należy wskazać na pozytywne cechy lokalnej społeczności Zielonej Góry takie jak: pracowitość, solidność, gościnność, życzliwość, zdolność do dobrej organizacji, zainteresowania kulturalne, spokój, niewielkie rozmiary patologii społecznych. Obraz władz miasta. Podkreślić należy takie cechy władz jak: otwarcie na nowe propozycje, dynamika działania, sprawność, szybki odzew na potrzeby mieszkańców, dbałość o rozwój kultury, nauki, sztuki,. Obraz klienta, czyli tego, kto korzysta z ofert zielonogórskich. Należy zwracać uwagę, że turyści przybywający na imprezy kulturalne odznaczają się dobrym smakiem i wyrobieniem, zwiedzający stare miasto, są amatorami wyszukanych nastrojów, przedsiębiorcy inwestujący w mieście to osoby solidne i jednocześnie dynamiczne itp. Obraz dostępności do walorów miasta. Należy akcentować łatwy dojazd do Zielonej Góry, wygodę korzystania z usług, szybkość załatwiania spraw itp. Obraz kosztów. Należy zwracać uwagę, że ceny towarów i usług są niższe niż w miejscowościach przy przejściach granicznych. Działalność promocyjna powinna sprawiać jej odbiorcom przyjemność, robić wrażenie niewymuszonej i odznaczać się wysokim poziomem, a szczególnie nie robić wrażenia promocji. 3) Wykorzystanie kanałów promocji czyli sposobów przekazywania treści promocyjnych. Postuluje się wykorzystanie następujących kanałów: Wydawanie folderów przekazującego treści promocji ogólnej. Opracowanie logo dla miasta. Radio i telewizja. W tym: - Częsta obecność miasta w programach informacyjnych o zasięgu ponadregionalnym. - Programy w lokalnych stacjach. - Programy o mieście i regionie w programach informacyjnych o zasięgu ponadregionalnym. - Wystąpienia władz w telewizji lokalnej najlepiej w formie stałego programu. Prasa lokalna, krajowa i zagraniczna. Imprezy promocyjne. Baza danych dostępna przez sieć internet. Własne wydawnictwa. Seminaria i konferencje. Szata graficzna Zielonej Góry odbierana przez przejeżdżających przez miasto, w szczególności drogą krajową nr 3 i Trasą Północną. Miasto w twórczości artystycznej. Odwiedzający miasto. Najsilniej odziaływującym kanałem promocji są osoby, które odwiedziły miasto i przekazują swoje opinie innym osobom. Opinie te są traktowane jako bardziej wiarygodne niż treści przekazywane innymi kanałami. Program 19: Aktywne przyciąganie inwestorów. 1. Celem programu jest: 1) Przyciąganie inwestorów różnych kategorii do miasta. 2) Wspomaganie innych programów operacyjnych, których realizacja opiera się o inwestycje podmiotów komercyjnych. 2. Realizacja programu powinna być skoordynowana z funkcjonowaniem innych programów operacyjnych. 3. Miasto jest zainteresowane przyciąganiem inwestorów o różnym charakterze: Narzędzia polityki lokalnej. Programy operacyjne. str. 12

13 1) Tworzących od podstaw nowe obiekty. 2) Zagospodarowujących niewykorzystany majątek trwały. 3) Dokapitalizowujących istniejące firmy prywatne i publiczne (inwestor strategiczny). 4) Skłonnych przejąć przedsiębiorstwa publiczne przeznaczone do prywatyzacji. 5) Podejmujących wspólne działania z władzami miasta. Szczególnie wiele uwagi należy poświęcić inwestującym od podstaw i tworzącym nowe miejsca pracy. 4. Program Aktywne przyciąganie inwestorów obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Ustalenie kierunków promocji w oparciu o analizę rynku inwestycyjnego. Celem promocji powinny być następujące podmioty: Inwestorzy. Typy inwestorów przyciąganych wynikają z wyboru programów operacyjnych do realizacji. W opisach poszczególnych programów wymienia się typy inwestorów pożądanych przy ich realizacji. Firmy komercyjne wspomagające inwestorów w wyborze lokalizacji inwestycji, w szczególności firmy consultingowe. Agencje rządowe krajowe i zagraniczne. Organizacje skupiające przedsiębiorstwa i przedsiębiorców. 2) Współpraca z podmiotami władającymi gruntami w zakresie tworzenia zasobów gruntów mających stanowić oferty dla inwestorów. 3) Zaangażowanie firm konsultingowych do analizy rynku inwestycyjnego i poszukiwania inwestorów. 4) Stworzenie przedsiębiorstwa z udziałem miasta, które by na wybranych terenach przeprowadziło cały proces ich zagospodarowania lub transformacji, a w szczególności przeprowadziło następujące działania: analiza rynku inwestycyjnego, stworzenie zasobu gruntów, uzbrojenie gruntów i urządzenie terenów wspólnych, przyciąganie inwestorów, sprzedaż działek do zagospodarowania. 5) Kontrola podaży gruntów do zagospodarowania. 6) Promocja ogólna, której dotyczy program operacyjny Promocja ogólna. 7) Współpraca z Wojewodą Zielonogórskim i sąsiednimi gminami w zakresie przyciągania inwestorów. 8) Ustalenie zakresu treści promocyjnych. Należy przyjąć, że treść promocji jest zbiorem nakładających się obrazów, jakie należy wywołać u odbiorcy. Uwzględnienia wymagają następujące obrazy wymienione według znaczenia: Obraz zysków, jakie można odnieść z inwestowania i podjęcia działalności gospodarczej w Zielonej Górze. Obraz dogodnego położenia miasta w kraju i w Europie oraz dogodnych powiązań komunikacyjnych. Obraz promowanych ofert z uwzględnieniem ich zalet bez ukrywania wad. Obraz władz miasta. Podkreślenie takich cech władz jak: przychylność dla rozwoju gospodarczego, gotowość do współpracy z sektorem prywatnym, otwarcie na nowe propozycje, szybkość załatwiania spraw. Obraz społeczności miasta. Wskazanie na pozytywne cechy lokalnej społeczności Zielonej Góry takie jak: pracowitość, solidność, zdolność do dobrej organizacji, brak patologii społecznych. Obraz miasta, o którym mowa w programie Wizerunek miasta. Obraz kosztów. W Zielonej Górze pewne usługi są tańsze niż w wielkich miastach. Niższe są ceny gruntu. Działalność promocyjna powinna sprawiać wrażenie działalności informacyjnej i technicznej profesjonalności. 9) Wykorzystanie kanałów promocji, czyli sposobów przekazywania treści promocyjnych. Postuluje się wykorzystanie następujących kanałów: Foldery przekazujące treści promocji ogólnej. Foldery przedstawiające oferty kooperacyjne podmiotów gospodarczych działających w Zielonej Górze. Narzędzia polityki lokalnej. Programy operacyjne. str. 13

14 Foldery przedstawiające oferty dla inwestorów i warunki inwestowania, w tym sukcesywnie aktualizowane ulotki dostępne w urzędach o wolnych obiektach, o różnym przeznaczeniu, znajdujących się w mieście, niezależnie od ich formalnego statusu własnościowego. Projekty promocyjne przedstawiające koncepcje architektoniczne obiektów, które można wznieść na oferowanych gruntach. Foldery firm budowlanych działających w rejonie Zielonej Góry. Seminaria i konferencje poświęcone możliwościom inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej w mieście. Obsługa wizyty potencjalnych inwestorów i osób związanych z życiem gospodarczym z udziałem władz i zainteresowanych partnerów gospodarczych. Współpraca z miastami bliźniaczymi Zielonej Góry w zakresie kontaktów z organizacjami gospodarczymi w ich krajach. Udział w specjalistycznych imprezach targowych, w szczególności w krajowych targach miast i w targach ofert dla inwestorów, takich jak na przykład targi w Cannes. Ogłoszenia w prasie specjalistycznej krajowej i zagranicznej. Artykuły w prasie. Baza danych dostępna przez sieć internet. 10) Stosowanie bodźców ekonomicznych w odniesieniu do pożądanych działalności takich, jak obniżenie podatku od nieruchomości, wchodzenie miasta w spółkę z inwestorem poprzez aport gruntu. 11) Ulepszenia w zakresie udostępnienia informacji o ofertach dla inwestorów. 12) Ulepszenia w zakresie obsługi inwestora. Program 20: Pakiet dla rowerzysty. 1. Celem programu jest: 1) Stworzenie w mieście ośrodka o charakterze rekreacyjne - wypoczynkowym nakierowanego na obsługę rowerzystów zwanego dalej Centrum Rowerowym. 2) Przyciągnięcie do miasta turystów wypoczywających na trasach rowerowych. 3) Zapewnienie możliwości rekreacji rowerowej mieszkańcom miasta. 4) Polepszenie wizerunku miasta jako miejsca przyjaznego rowerzystom. 2. Uznaje się za ważne dla rozwoju miasta i polepszenia warunków życia jego mieszkańców wykorzystanie naturalnych walorów środowiska, krajobrazu i położenia geograficznego dla rozwinięcia turystyki rowerowej i rekreacyjnego poruszania się po mieście poprzez rozbudowę systemu tras rowerowych i ożywienie jednego z istniejących lub stworzenie zupełnie nowego ośrodka rekreacyjnego o profilu kolarskim. Jako predestynowane do takiego przekształcenia uznaje się dwa ośrodki na obszarze miasta: 1) Teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Sulechowskiej. 2) Teren Ośrodka Rekreacyjnego Ochla poszerzonego o leżący po przeciwnej stronie ulicy Botanicznej obszar z niezagospodarowanym zbiornikiem wodnym. 3. Na realizację programu operacyjnego Pakiet dla rowerzysty składają się następujące przedsięwzięcia: 1) Wybór lokalizacji Centrum Rowerowego. 2) Sporządzenie lub aktualizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 3) Opracowanie planu marketingu i planu finansowego. 4) Uzbrojenie lub uzupełnienie uzbrojenia terenu. 5) Inwestycje komunikacyjne. Rozbudowa układu komunikacyjnego i parkowanie. 6) Budowa ścieżek rowerowych w mieście. Przedsięwzięcie wspólne z programem Trasy rekreacyjne. 7) Utworzenie lub wybór przedsiębiorstwa lub instytucji zarządzającej Centrum Rowerowym. 8) Kontrola działań inwestycyjnych. 9) Negocjacje z sąsiednimi gminami. 10) Współpraca na poziomie regionu i euroregionu. 11) Organizacja imprez związanych z amatorskim kolarstwem. Narzędzia polityki lokalnej. Programy operacyjne. str. 14

15 12) Współpraca z producentami i dystrybutorami sprzętu rowerowego. 13) Promocja Centrum Rowerowego i Zielonej Góry jako atrakcyjnego miejsca na trasach rowerowych regionu i kraju. Program 21: Turystyka. Pakiet Krótkopobytowy. 1. Celem programu jest: 1) Przyciągnięcie jak największej liczby turystów odwiedzających miasto. 2) Zacieśnienie współpracy z okolicznymi gminami w dziedzinie rozwoju turystyki. 3) Rozszerzenie oferty wypoczynku dla przyjeżdżających i mieszkańców miasta. 4) Podniesienie rangi i prestiżu miasta jako ośrodka kultury. 5) Wzmocnienie znaczenia instytucji kulturalnych miasta. 6) Zwiększenie roli miasta jako ośrodka wypoczynku weekendowego i świątecznego. 7) Rozwój drobnego biznesu. 8) Zwiększenie liczby miejsc pracy. 2. Uznaje się za ważne wykorzystanie dla rozwoju miasta jego dziedzictwa kulturowego obejmującego zarówno jego zabytki, instytucje kulturalne i naukowe i tradycje oraz urodę krajobrazu i walory środowiska naturalnego. 3. Na realizację programu operacyjnego Turystyka. Pakiet krótkopobytowy składają się następujące przedsięwzięcia: 1) Rewaloryzacja centrum. Program jest wspomagany przez program Rewaloryzacja centrum 2) Powiązanie centrum z dworcami: autobusowym i kolejowym. Program jest wspomagany przez program Powiązanie centrum z dworcami. 3) Uzbrojenie lub uzupełnienie uzbrojenia terenu. 4) Inwestycje komunikacyjne. Przebudowa układu komunikacyjnego i parkowanie. 5) Rozdzielenie i usprawnienie ruchów pieszych i dostawczych w centrum. 6) Zapewnienie wysokiego poziomu rozwiązań kompozycyjnych i architektonicznych w centrum. 7) Połączenie Amfiteatru z centrum. 8) Organizacja ruchu rowerowego w centrum. Przedsięwzięcie związane z programami Trasy rekreacyjne i Pakiet dla rowerzysty'. 9) Organizacja terminali leśnych. 10) Utworzenie Centrum Rowerowego. Przedsięwzięcie związane z programami Pakiet dla rowerzysty. 11) Negocjacje i ustalenia z sąsiednimi gminami. 12) Opracowanie planu marketingu. 13) Współpraca z przedsiębiorstwami i firmami na terenie miasta i województwa zielonogórskiego. 14) Wspieranie rozwoju bazy noclegowej. 15) Powiązania transgraniczne. 16) Przyciąganie turystów spędzających urlop w regionie. 17) Ożywienie życia kulturalnego w mieście. 18) Promocja miasta jako ośrodka wypoczynku weekendowego i świątecznego. Program 22: Wielka Atrakcja Turystyczna. 1. Podejmuje się program operacyjny pod nazwą Wielka atrakcja turystyczna. Celem programu operacyjnego jest: 1) Zorganizowanie, wylansowanie i utrzymanie na wysokim poziomie Zielonogórskiego Festiwalu Tradycji i Źródeł. 2) Zorganizowanie, wylansowanie i przyciągnięcie jak największej liczby klientów Zielonogórskich Targów Fantasy. 3) Rozszerzenie oferty wypoczynku dla przyjeżdżających i mieszkańców miasta. 4) Podniesienie rangi i prestiżu miasta jako ośrodka kultury. Narzędzia polityki lokalnej. Programy operacyjne. str. 15

16 5) Wzmocnienie znaczenia instytucji kulturalnych miasta. 2. Uznaje się za ważne dla rozwoju miasta wykorzystanie jego ugruntowanej pozycji jako ośrodka festiwalowego dążąc jednocześnie do takiego przekształcenia jego formuły, która zapewni mu odpowiednią rangę. Dąży się jednocześnie do wykorzystania i podniesienia walorów obiektów i urządzeń służących festiwalowi. 3. Na realizację programu operacyjnego Wielka atrakcja turystyczna składają się następujące przedsięwzięcia: 1) Opracowanie szczegółowej formuły i ustalenie terminu Zielonogórskiego Festiwalu Tradycji i Źródeł. 2) Ustalenie przestrzennej lokalizacji festiwalu. 3) Ustalenie kryteriów wyboru firmy organizującej festiwal. 4) Inwestycje związane z urządzeniem obiektów niezbędnych dla przestrzennej organizacji festiwalu. 5) Powiązanie funkcjonalne i przestrzenne terenów związanych z obsługą festiwalu. 6) Ustalenie szczegółowego zakresu i terminarza Zielonogórskich Targów Fantasy. 7) Uzgodnienia pomiędzy organizatorami obu imprez. 8) Współpraca z firmami z terenu miasta i województwa. 9) Współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie urządzenia terenów dla rozgrywania gier fabularnych. 10) Współpraca z innymi gminami i miastami. 11) Promocja miasta jako znaczącego ośrodka festiwalowego. Program 23: Powiązanie dworców z centrum. 1. Cele programu są następujące: 1) Wzmocnienie powiązania funkcjonalnego pomiędzy dworcem kolejowym i autobusowym a centrum miasta. 2) Przyciągnięcie podróżnych do centrum i do strefy turystycznej. 3) Wykorzystanie atrakcyjności obszarów w pobliżu dworców dla usług. 2. Program Powiązanie dworców z centrum obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Ulepszenia tras ruchu pieszego pomiędzy centrum a dworcami. 2) Aktywizacja rozwoju usług na trasie pomiędzy centrum a dworcami. 3) Rozwiązania kompozycyjne strefy wokół dworców jako wrót do miasta. 4) Włączenie dworców do strefy turystycznej miasta, w tym uruchomienie linii pojazdów turystycznych takich jak riksze, dorożki itp. łączące dworce z centrum. 5) Rozszerzenie informacji turystycznej na dworcach i w ich pobliżu. Program 24: Tereny dla zabudowy mieszkaniowej. 1. Celem programu jest: 1) Przygotowanie terenów dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 2) Polepszenie warunków zamieszkiwania. 3) Ograniczenie zasięgu konfliktów społecznych. 4) Zwiększenie atrakcyjności krajobrazu. 2. Uznaje się za ważne dla harmonijnego rozwoju miasta i stałego polepszania warunków życia mieszkańców zapewnienie podaży gruntów dla zabudowy mieszkaniowej. Działania te są szczególnie istotne w aspekcie niewielkiej powierzchni gruntów, jaką dysponuje miasto dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Należy, zatem szczególnie starannie wykorzystać wszystkie możliwości w tej dziedzinie. Na realizację programu Tereny dla zabudowy mieszkaniowej składają się następujące przedsięwzięcia: 1) Sporządzenie lub aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2) Ustalenie zasad rozwoju i popieranych form zabudowy mieszkaniowej. 3) Opracowanie programu (w tym etapowania) rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 4) Przygotowanie gruntów dla zabudowy mieszkaniowej. Narzędzia polityki lokalnej. Programy operacyjne. str. 16

17 5) Rozszerzenie dostępu do urządzeń obsługujących mieszkańców. 6) Uzbrojenie lub uzupełnienie uzbrojenia terenu. 7) Plan marketingu. 8) Działania promocyjne mające na celu przyciągnięcie inwestorów. 9) Współpraca z inwestorami. Program 25: Polityka w zakresie mieszkań komunalnych; 1. Celem programu jest: 1) Polepszenie warunków zamieszkiwania w zasobach komunalnych. 2) Prywatyzacja komunalnych zasobów mieszkaniowych. 3) Rewaloryzacja komunalnych zasobów mieszkaniowych położonych w obszarze Starego Miasta. 2. Uznaje się za ważną dla rozwoju miasta stopniową, lecz konsekwentną prywatyzację komunalnych zasobów mieszkaniowych. Pozwoli to na utrzymanie substancji mieszkaniowej na wyższym poziomie (poprzez troskę nad nią bezpośrednich właścicieli - wspólnot mieszkaniowych lub właścicieli prywatnych) i swobodny obrót nieruchomościami. Należy wykorzystać także możliwość rewaloryzacji zabudowy poprzez komercyjny kapitał w obszarach cennych kulturowo, których stan wpływa znacząco na kształtowanie wizerunku miasta. 3. Program operacyjny Polityka w zakresie mieszkań komunalnych obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Prywatyzacja mieszkań komunalnych poprzez sprzedaż mieszkańcom 2) Prywatyzacja mieszkań komunalnych poprzez sprzedaż komercyjną 3) Inwestycje (wznoszenie nowych budynków) 4) Opracowanie programu przekształceń istniejących zasobów mieszkaniowych na Starym Mieście. Program 26: Mieszkania socjalne. 1. Celem programu jest przygotowanie mieszkań socjalnych dla najuboższych i osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji losowej. 2. Uznaje się za ważne zapewnienie każdemu obywatelowi miasta zapewnienie prawa do schronienia. Prowadzi to częściowego ograniczania konfliktów występujących w obszarze miasta. 3. Program operacyjny Mieszkania socjalne obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Ustalenie zasad lokalizacji i typów budownictwa socjalnego w mieście 2) Wznoszenie lub adaptacja obiektów 3) Współpraca z instytucjami pozarządowymi (wyznaniowymi, charytatywnymi) oraz Wojewodą 4) Ustalenie zasad przyznawania lokali socjalnych dla seniorów i inwalidów 5) Negocjacje z instytucjami opiekuńczymi 6) Ustalenie zasad przyznawania lokali i zakwaterowania eksmitowanych i bezdomnych 7) Poszukiwanie sponsorów dla bezdomnych. Program 27: Program Zielonogórski styl zamieszkiwania. 1. Celem programu jest: 1) Polepszenie warunków zamieszkiwania w mieście 2) Wykreowanie istotnych elementów wizerunku Zielonej Góry 3) Zwiększenie urody miasta 4) Wylansowanie charakterystycznego zielonogórskiego sposobu zamieszkiwania 5) Rozszerzenie oferty form zamieszkiwania w mieście. 2. Uznaje się za ważne dla rozwoju miasta i polepszenia warunków życia jego mieszkańców stworzenie jak najszerszej oferty form zamieszkiwania i wykreowanie specyficznie zielonogórskiego, niepowtarzalnego stylu zamieszkiwania w oparciu o naturalne walory środowiska, położenia geograficznego i krajobrazu oraz bogate tradycje kulturowe. 3. Program Zielonogórski styl zamieszkiwania obejmuje następujące przedsięwzięcia: Narzędzia polityki lokalnej. Programy operacyjne. str. 17

18 1) Zdefiniowanie cech zielonogórskiego stylu zamieszkiwania. 2) Uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 3) Wylansowanie istniejących osiedli w stylu zielonogórskim. 4) Współpraca z firmami architektonicznymi, urbanistycznymi i budowlanymi. 5) Promocja zielonogórskiego stylu zamieszkiwania wśród inwestorów. 6) Promocja zielonogórskiego stylu zamieszkiwania wśród mieszkańców. Program 28: Podwyższenie poziomu kształcenia. 1. Celem programu jest: 1) Rozwój systemu edukacji odpowiadającego potrzebom regionu i miasta 2) Podwyższenie poziomu wykształcenia mieszkańców 3) Ograniczenie zasięgu występowania konfliktów społecznych 4) Zwiększenie liczby wykwalifikowanych kadr 5) Zmniejszenie bezrobocia 2. Uważa się za ważne dla rozwoju miasta i podwyższenia poziomu życia mieszkańców podwyższenie poziomu wykształcenia mieszkańców. Dąży się do stopniowej eliminacji zasadniczych szkół zawodowych a zwiększania udziału liceów ogólnokształcących i liceów zawodowych. Wykształcenie lokalnej społeczności uznaje się za bardzo istotny czynnik rozwoju gospodarczego i kulturalnego miasta oraz wzrostu zamożności ludności. Uznaje się także jego znaczącą rolę w likwidacji konfliktów społecznych i wzrostu identyfikacji mieszkańców z miastem i regionem. 3. Program operacyjny Podwyższenie poziomu kształcenia obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Opracowanie programu rozwoju szkół średnich i policealnych w mieście 2) Opracowanie planu etapowania inwestycji 3) Sporządzenie lub aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 4) Współpraca z sąsiednimi gminami 5) Współpraca z przedsiębiorcami 6) Realizacja (budowa) nowych szkół średnich w mieście 7) Realizacja (budowa) nowych internatów i burs. Program 29: Ochrona zdrowia i opieka społeczna. 1. Celem programu jest doskonalenie i rozwój systemu ochrony zdrowia i opieki społecznej w mieście. 2. Program powinien być zaplanowany i wdrażany w ścisłej współpracy z instytucjami ochrony zdrowia i opieki społecznej. 3. Program operacyjny Ochrona zdrowia i opieka społeczna obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Działalność zmierzająca do lepszego wyposażenia w aparaturę medyczną najwyższej klasy placówek ochrony zdrowia w mieście. 2) Zapewnienie warunków niezbędnych dla wzniesienia nowych obiektów ochrony zdrowia oraz rozbudowy istniejących, w tym zarezerwowanie odpowiednich terenów. W szczególności należy przewidzieć następujące nowe obiekty: Przychodnie i poradnie o łącznej liczbie ok. 30 gabinetów do ok r. Przychodnie i poradnie o łącznej liczbie ok. 90 gabinetów do ok r. W szczególności przychodnie ogólne w Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, w Jędrzychowie, w Osiedlu Zastalowskim oraz przychodnie specjalistyczne. Dzienny oddział rehabilitacji dla niepełnosprawnych. Ośrodek rehabilitacji domowej. Nowe obiekty stacji sanitarno-epidemiologicznej. Budynek pogotowia ratunkowego do ok roku. Obiekty kolumny transportu sanitarnego do ok Dom dziecka. Narzędzia polityki lokalnej. Programy operacyjne. str. 18

19 3) Wspieranie rozwoju obecnych i powstawania nowych obiektów ochrony zdrowia w sektorze publicznym i prywatnym. 4) Działania wspierające utworzenie wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy i włączenia zakładowej służby zdrowia w ogólny system opieki zdrowotnej w mieście. 5) We współpracy z instytucjami ochrony zdrowia rozważenie możliwych wariantów systemu opartego o lekarza rodzinnego. Podjęcie ze strony organów miasta poczynań wspierających wprowadzenie tego systemu. 6) Rozważenie roli organów miasta w trakcie przyszłej reformy ochrony zdrowia. Opracowanie i wdrożenie program działań wspierających reformę. 7) Wspieranie rozwoju specjalistycznych usług medycznych wyróżniających Zieloną Górę w skali krajowej. 8) Rozważenie potrzeby polityki w zakresie rozmieszczenia prywatnych gabinetów lekarskich. 9) Współpraca z ośrodkiem pomocy społecznej. 10) Rozważenie potrzeby powstania w Zielonej Górze lub ulepszeń w funkcjonowaniu następujących obiektów: Zakłady opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci dotkniętych głębokim niedorozwojem. Nowy szpital na ok. 400 łóżek do ok r. Domy opieki społecznej ze stałym pobytem dla starszych. Domy stałej opieki dla nieuleczalnie chorych. Schroniska i noclegownie dla bezdomnych. 11) Wdrożenie działań zmierzających do realizacji potrzeb stwierdzonych w ramach przedsięwzięcia 9). Program 30: Ośrodki rekreacyjne. 1. Celem programu jest: 1) Polepszenie warunków życia mieszkańców. 2) Podwyższanie poziomu zdrowia mieszkańców. 3) Rozwój sportu i polepszenie warunków dla rekreacji. 4) Rozwój małych przedsiębiorstw. 5) Przyciągnięcie turystów. 6) Rozwój ośrodków rekreacyjnych o charakterze ogólnym. 7) Rozwój ośrodków rekreacyjnych o charakterze specjalistycznym. 8) Zwiększenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców. 2. Uznaje się za ważne dla polepszenia warunków życia mieszkańców znaczące poszerzenie oferty wypoczynku poprzez rozwój ośrodków rekreacyjnych o zróżnicowanym charakterze. Za priorytetowe zadanie uznaje się realizację nowych krytych pływalni. Rozwój ośrodków rekreacyjnych uznaje się także za istotny element przyciągnięcia większej liczby turystów do miasta. 3. Program operacyjny Ośrodki rekreacyjne obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1) Ustalenie priorytetów rozwoju ośrodków rekreacyjnych. 2) Uregulowanie stanu prawnego gruntów. 3) Sporządzenie lub aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 4) Uzbrojenie lub uzupełnienie uzbrojenia terenu. 5) Opracowanie planu rozwoju ośrodków istniejących. 6) Inwestycje komunikacyjne związane z obsługą ośrodków. 7) Opracowanie planu marketingu inwestycyjnego. 8) Działania promocyjne mające na celu przyciągnięcie inwestorów. 9) Ustalenie kryteriów rozstrzygania przetargów. 10) Przetargi i rokowania z inwestorami. 11) Informacja dla korzystających z ośrodków. Narzędzia polityki lokalnej. Programy operacyjne. str. 19

20 12) Rozwój tras rekreacyjnych łączących tereny mieszkaniowe z ośrodkami rekreacyjnymi. Przedsięwzięcie wspólne z programem Trasy rekreacyjne. 13) Współpraca z sąsiednimi gminami. Program 31: Trasy rekreacyjne. l. Celem programu jest: 1) Polepszenie warunków zamieszkiwania w mieście. 2) Wykreowanie istotnych elementów wizerunku Zielonej Góry. 3) Polepszenie stanu środowiska przyrodniczego. 4) Podkreślenie walorów krajobrazu. 5) Przyciągnięcie turystów. 6) Rozwój tras rowerowych o różnym charakterze. 7) Rozwój tras spacerowych o różnym charakterze. 8) Rozwój alternatywnych form komunikacji miejskiej. 9) Rozwój sportu i polepszenie warunków dla rekreacji. 2. Uznaje się za ważne dla rozwoju miasta i polepszenia życia mieszkańców wykorzystanie walorów położenia i krajobrazu dla rozwinięcia systemu tras rowerowych i spacerowych umożliwiających mieszkańcom rekreacyjne poruszanie się po mieście. Uznaje się także za istotne zwiększenie szans rozwoju turystyki i przyciągnięcia nowych grup turystów poprzez zapewnienie im atrakcyjnych form poruszania się po mieście. Styl poruszania się po mieście ma także znaczący wpływ na wykreowanie wizerunku Zielonej Góry odbieranego przez przyjezdnych jako miasta o charakterystycznym stylu życia i przyjaznego rowerzystom. 3. Na realizację programu operacyjnego Trasy rekreacyjne składają się następujące przedsięwzięcia: 1) Opracowanie programu rozwoju dróg rowerowych w mieście. Przedsięwzięcie wspólne z programem Pakiet dla rowerzysty. 2) Opracowanie programu rozwoju tras spacerowych w mieście. Przedsięwzięcie wspólne z programem Pakiet dla rowerzysty. 3) Sporządzenie lub aktualizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 4) Budowa ścieżek rowerowych. Przedsięwzięcie wspólne z programem Pakiet dla rowerzysty. 5) Budowa tras spacerowych. 6) Organizacja terminali leśnych. Przedsięwzięcie wspólne z programem Turystyka. Pakiet krótkopobytowy. 7) Organizacja Parku dla czworonoga. 8) Rozwój usług przy trasach rekreacyjnych. 9) Rozwój usług w centrum, przedsięwzięcie wspólne z programami Usługi w centrum i Rewaloryzacja Starego Miasta. 10) Rozdzielenie ruchu w centrum. Przedsięwzięcie wspólne z programem Usługi w centrum i Turystyka. Pakiet krótkoterminowy, l l)zwiększenie liczby parkingów rowerowych. 12) Współpraca z przedsiębiorstwami na terenie miasta. 13) Współpraca ze szkołami na terenie miasta. 14) Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa rowerzystom i pieszym. 15) Współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie tworzenia tras pieszych i rowerowych. 16) Informacja o systemie tras pieszych i rowerowych. 17) Organizacja imprez. Przedsięwzięcie wspólne z programem Pakiet dla rowerzysty. Program 32: Stolica województwa 1. Celem programu jest wzmocnienie pozycji Zielonej Góry jako stolicy Środkowego Nadodrza. 2. Program Stolica województwa obejmuje następujące przedsięwzięcia: Narzędzia polityki lokalnej. Programy operacyjne. str. 20

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE W prezentacji proponowanych działań i realizacji, przyjęto następującą konstrukcję. Do wymienionych we wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Fundusze Europejskie na sport Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii Spójności 2007-2013 sprzyjają

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r.

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Informacje ogólne Liczba mieszkańców: około 40 tys. Wyspiarskie położenie. Przygraniczne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Obszary mieszkaniowe obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej ( blokowiska ) obszary z przeważającą funkcją mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 Dlaczego jej potrzebujemy? * Strategia rozwoju Poznania jest nam niezbędna ponieważ musimy: określić pozycję Poznania w związku ze zmieniającą się sytuacją

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE Skutki DRZEWO PROBLEMÓW Negatywny odbiór społeczny Ograniczone rozwoju Nieład urbanistyczny Niewykorzystany potencjał Patologie Mała konkurencyjność Brak zagospodarowania Brak zainteresowania ze strony

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady Nr zad. Nazwa zadania i cel programu Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn: Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej w Gminie Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty zrealizowane w latach 2004-2010 Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004 2010 zrealizował 24 projekty unijne: - łączna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia Załącznik nr 5 Analiza zgodności endogenicznych dokumentów strategicznych ze Strategią Marki Rzeszów. Wizja Cele strategiczne Rdzeń i Submarki Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ Lokalna Strategia Rozwoju DIROW na lata 2009-2015 Załącznik nr 2 do Uchwały nr./2013 w sprawie zmian do uchwały nr 15/2009 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Typy wspieranych przedsięwzięć wg priorytetów i działań PRIORYTET DZIAŁANIE PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ

Typy wspieranych przedsięwzięć wg priorytetów i działań PRIORYTET DZIAŁANIE PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ 1 Typy wspieranych przedsięwzięć wg priorytetów i działań Załącznik D PRIORYTET DZIAŁANIE PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ Priorytet A. Rozwój A 1. Rozwój Infrastruktura okołogospodarcza gospodarczy i gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 ZAŁOśENIA SCHEMAT, marzec 2011 WIZJA TARNOWA 2020 miasto komfortu i rozwoju, pomnaŝające bogactwa 2 OBSZAR I ROZWÓJ GOSPODARCZY atrakcyjny inwestycyjnie, innowacyjny,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Darłówko, 21 maja 2015 r.

Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Darłówko, 21 maja 2015 r. Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego Darłówko, 21 maja 2015 r. Dlaczego turystyka rowerowa? Turystyka aktywna jednym z głównych strategicznych produktów turystycznych regionu. Turystyka rowerowa

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego Zielona Góra 31 październik 2012r

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego Zielona Góra 31 październik 2012r Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Zielona Góra 31 październik 2012r Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Wizja W 2020 roku województwo lubuskie w pełni korzysta ze swojego położenia

Bardziej szczegółowo

wspieranie potencjału ludzkiego, kreowanie równych szans rozwoju i sku teczne wspomaganie jednostki i grup w realizacji ich celów życiowych.

wspieranie potencjału ludzkiego, kreowanie równych szans rozwoju i sku teczne wspomaganie jednostki i grup w realizacji ich celów życiowych. V. Cele strategii 5.1. Misją Misja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy jest Misją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy jest wspieranie potencjału ludzkiego,

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ALEKSANDRÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE

Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE 111 Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Białą Rawska OBSZAR PRIORYTETOWY DO REWITALIZACJI MIASTA BIAŁA RAWSKA Wybrany obszar stanowi najważniejszy teren przekształceń

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r.

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r. A Ł A I B I O C O Ś K T S O 1 S L Z A E C BI MI IOR B Ę I S D E Z R P Katowice, 12 listopada 2007 r. Bielsko-Biała to miasto ludzi przedsiębiorczych, czego potwierdzeniem jest wysoki odsetek zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów 23.11.2007 Racibórz / 30.11.2007 Cieszyn / 7.12.2007 Bielsko-Biała spotkanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 2020. Priorytety i wysokość wsparcia dr Robert Foks Zespół

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości DEFINICJE KLASTRA: Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA Czy Pana(i)/Państwa zdaniem naszemu miastu potrzebny jest program ożywienia gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PROBLEMU

IDENTYFIKACJA PROBLEMU PREZENTACJA IDENTYFIKACJA PROBLEMU Problematyka rewitalizacji terenów zdegradowanych dotyczy każdego regionu poprzemysłowego. Również władze Miasta Piekary Śląskie zauważyły, że problem terenów przekształconych

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A.

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. FILOZOFIA DPIN Głównym celem DPIN jest podejmowanie inicjatyw i tworzenie warunków do ścisłej współpracy partnerów z obszaru nauki i gospodarki na rzecz

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Ewa Sołek-Kowalska, Grzegorz Godziek Definicja rewitalizacji Rewitalizacja - proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający na

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYDWORCOWYCH W SOPOCIE W TRYBIE PPP PRZEZ PODMIOTY SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO MIASTO SOPOT ORAZ BAŁTYCKĄ GRUPĘ

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYDWORCOWYCH W SOPOCIE W TRYBIE PPP PRZEZ PODMIOTY SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO MIASTO SOPOT ORAZ BAŁTYCKĄ GRUPĘ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYDWORCOWYCH W SOPOCIE W TRYBIE PPP PRZEZ PODMIOTY SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO MIASTO SOPOT ORAZ BAŁTYCKĄ GRUPĘ INWESTYCYJNĄ S.A. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA Obecnymi właścicielami

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Efekty dla Uniwersytetu Zielonogórskiego wynikające z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. prof. dr hab. Czesław Osękowski, Rektor UZ

Efekty dla Uniwersytetu Zielonogórskiego wynikające z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. prof. dr hab. Czesław Osękowski, Rektor UZ Efekty dla Uniwersytetu Zielonogórskiego wynikające z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego prof. dr hab. Czesław Osękowski, Rektor UZ Krótko o środkach na naukę i badania W ramach łącznej sumy

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Czy istnieją w Gminie dokumenty kształtujące jej politykę kulturalną? Czy Gmina stworzyła warunki dla rozwoju kultury oraz

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych

Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych Paweł Olczyk Członek Zarządu PKP S.A. Dyrektor Zarządzania Nieruchomościami I Nadzoru Właścicielskiego Sopot, 2 luty

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA 2030 projekt Strategia Rozwoju Krakowa 2030 (projekt) wizja i misja Nowa Wizja rozwoju Krakowa Kraków nowoczesna metropolia tętniąca kulturą, otwarta, bogata, bezpieczna i przyjazna,

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata

Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta na lata 2016-2025 2016 1 Strategia Rozwoju Miasta na lata 2016-2025 Rekomendowane zadania planistyczne i nieinwestycyjne Proponowane zadania zakładają opracowanie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A DO: OD: Pani Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Lidia Wójtowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O

OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O W imieniu władz Samorządowych Gminy serdecznie zachęcam Państwa do inwestowania w pięknej i nowoczesnej Gminie Baranowo. Władze gminy oraz lokalna społeczność

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo