DAWNA WILLA ROBERTA NESTLERA, OBECNIE PRZEDSZKOLE PRZY UL. ŁĄKOWEJ 13 W ŁODZI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DAWNA WILLA ROBERTA NESTLERA, OBECNIE PRZEDSZKOLE PRZY UL. ŁĄKOWEJ 13 W ŁODZI"

Transkrypt

1 DAWNA WILLA ROBERTA NESTLERA, OBECNIE PRZEDSZKOLE PRZY UL. ŁĄKOWEJ 13 W ŁODZI PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ELEWACJACH Opracowała: mgr Katarzyna Sułkowska konserwator dzieł sztuki KRZESZOWICE, LISTOPAD

2 SPIS TREŚCI WSTĘP DANE HISTORYCZNE TECHNOLOGIA I TECHNIKA WYKONANIA STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ... 7 TYNKI I DEKORACJA SZTUKATORSKA... 7 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA... 8 DETAL METALOWY WNIOSKI I ZAŁOśENIA KONSERWATORSKIE ZAGADNIENIA STYLISTYCZNE TYNKI I DEKORACJA SZTUKATORSKA STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ELEMENTY METALOWE I OFASOWANIA BLACHARSKIE PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH TYNKI I DEKORACJA SZTUKATORSKA STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ELEMENTY METALOWE UPRAWNIENIA ZAWODOWE ANEKS WYNIKI BADAŃ CHEMICZNO TECHNOLOGICZNYCH DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

3 WSTĘP Opracowanie konserwatorskie wykonano na zlecenie Wykonawcy prac remontowo konserwatorskich, firmy P.U. REMO-BUD Andrzej Wawrzonek, al. Chryzantem 5/70, Łódź. Obejmuje ono zagadnienia krótkiej historii obiektu, stanu zachowania, wniosków konserwatorskich oraz proponowanej technologii zabiegów konserwatorskich przy elewacjach dawnej willi. Zostało wykonane w oparciu o wizję lokalną obiektu, wykonane odkrywki i badania stratygraficzne oraz badania chemiczno technologiczne pobranych próbek materiałów z elewacji części secesyjnej. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Widnieje natomiast w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Łodzi jako zespół willowy Roberta Nestlera. Opracowanie zostało wykonane jako uzupełnienie i korekta do zaakceptowanego projektu budowlanego remontu elewacji autorstwa mgr inŝ. arch. Roberta Szczepaniaka z 2010 r. Projekt ten w części opisowej zawiera zalecenia konserwatorskie i sposób wykonania napraw nie do końca zgodny z pierwotną technologią obiektu. Przed przystąpieniem do wykonania projektu budowlanego nie zostało wykonane rozpoznanie konserwatorskie ani szczegółowy program prac konserwatorskich. Niniejsze opracowanie jest niezbędne, aby Wykonawca mógł we właściwy sposób przeprowadzić prace remontowo konserwatorskie. Zakres opracowania dotyczy ściśle zagadnień konserwatorskich i nie obejmuje kwestii budowlanych (izolacje, przebudowa tarasu itp.) 3

4 1. DANE HISTORYCZNE Secesyjna willa została wybudowana przez Roberta Nestlera (ur r.) jako dom własny w latach Rodzina Nestlerów (ojciec, synowie, wnuki) zajmowała się branŝą projektową i budowlaną (wykonawczą). Ojciec, Robert Nestler, przybył do Łodzi w 1859 r. Przez pewien czas pełnił funkcją starszego cechu murarzy. Od 1889 r. pracował w firmie Nestler i Ferrenbach, której był współwłaścicielem. Firma naleŝała do jednej z najwaŝniejszych firm budowlanych w Łodzi. Wykonała m.in. cerkiew garnizonową św. Aleksego (obecnie kościół garnizonowy św. Jerzego przy ul. św. Jerzego), gmach Szkoły Przemysłowej przy ul. Pańskiej, kościół katolicki św. Wojciecha w Chojnach Starych, kościół katolicki św. Anny na Zarzewie, szpital dziecięcy Anny Marii, willę własną Roberta Nestlera syna przy ul. Łąkowej, Niemieckie Gimnazjum Reformowane przy ul. Nowo-Spacerowej. Prowadzenie firmy przejęli po ojcu synowie: Robert i Gustaw. Senior rodu, Robert Nestler, zmarł w Łodzi w 1905 r. Firma działała na rynku budowlanym do wybuchu II wojny światowej. Willa została wybudowana jako dom własny Roberta Nestlera w stylu secesyjnym. Po kilkunastu latach, w okresie międzywojennym została rozbudowana w kierunku zachodnim. Rozbudowa wykonana została w formie prostej, bez Ŝadnych ozdób, co stanowiło z jednej strony kontrast w stosunku do secesyjnej części, a drugiej strony nie przytłaczało i nie stanowiło konkurencji dla części historycznej. Elewacje willi odnawiano kilka razy. Pierwszy raz prawdopodobnie jeszcze przed II wojną światową, kiedy to ścianę przemalowano farbą wapienną na kolor pistacjowy (rozbielona zieleń). Drugi raz być moŝe zaraz po wojnie, kiedy to dokonano reperacji cokołu i pomalowano go na kolor jasnoróŝowy. Być moŝe pomalowano ściany w całości, jednak na innych powierzchniach oprócz cokołu ta warstwa się nie zachowała. Kolejny remont miał miejsce być moŝe w latach 70-tych XX w., kiedy to ściany w całości przemalowano na kolor ugrowy. Ostatnia odnowa miała miejsce około 25 lat temu. Wtedy całość elewacji pomalowano jednolitym kolorem białym. W ciągu ostatnich dwóch lat dokonano wymiany części stolarki okiennej na nową, wykonaną z drewna, o uproszczonej w stosunku do pierwotnej, formie. Wymieniono takŝe pokrycie dachowe. Pierwotne było prawdopodobnie z dachówki ceramicznej typu karpiówka, obecnie zamontowano blachodachówkę imitującą dachówkę falistą. Bibliografia K. Stefański Ludzie, którzy zbudowali Łódź, Dom Wydawniczy KsięŜy Młyn, Łódź

5 2. TECHNOLOGIA I TECHNIKA WYKONANIA Willę oraz jej część rozbudowaną wymurowano z cegły. Dach oraz wszystkie daszki nad wykuszami pokryto dachówką karpiówką. Pierwotne wyprawy elewacji części secesyjnej wykonano w technice tynków wapienno cementowych. Pokryto je tynkiem wapienno cementowym o zróŝnicowanej fakturze (gładkie boniowania, obramienia okien, gzymsy, imitacja faktury dłutowanej w partii cokołu oraz tynk nakrapiany na pozostałych partiach ścian), a takŝe wapienno piaskowym z niewielkim dodatkiem cementu i gipsu w partii dekoracji ornamentalnej. Powierzchnię tynku i dekoracji sztukatorskiej pomalowano farbą krzemianową w kolorze ugrowym (elementy dekoracji ornamentalnej) i jasnougrowym (ściany). Elewacje modernistycznej części dobudowanej pokryto tynkiem wapienno cementowym zatartym na gładko. W oknach pierwotnie zamontowano drewnianą, skrzynkową stolarkę ze zróŝnicowanym podziałem w zaleŝności od wielkości okna. KaŜde z okien posiadało profilowane ślemię oraz drobny podział szyb w uchylnej górnej kwaterze. Obecnie zachowane są jedynie trzy historyczne okna na elewacji południowej części secesyjnej, w tym duŝe okno zwieńczone półłukiem. Wykonane są z drewna iglastego i pierwotnie pomalowane farbą olejną, prawdopodobnie na kolor zielony. Obecnie przemalowane farbą olejną na kolor brązowo czerwony. Pozostałe okna wymieniono na współczesne, wykonane z drewna, jednoramowe, z ogólnym zachowaniem podziałów i profilowanego ślemienia, w kolorze pomarańczowo brązowym 1. Zachowały się takŝe pierwotne okna secesyjnej werandy na elewacji zachodniej, obecnie przemalowane na kolor biały. Pierwotna stolarka okienna zachowana jest takŝe w większości w części dobudowanej, z wyjątkiem okien kondygnacji II piętra elewacji zachodniej, które wymieniono na nowe 2. Są to okna drewniane, z dekorowanymi ramami (Ŝłobienia, proste ornamenty). W niektórych oknach I piętra elewacji wschodniej oraz w oknach naroŝnego wykusza umieszczono pierwotnie ozdobne, metalowe skrzynki na kwiaty. W oknach piwnicznych zamontowano metalowe kraty. Wejście główne do willi prowadzi poprzez przedsionek wysunięty przed lico elewacji. Pierwotnie wchodziło się przez prawie w całości przeszklone drzwi, zwieńczone półokrągło. W późniejszym czasie zamontowano dodatkowe, pełne drzwi ochronne. 1 Niestety, są to okna typowe, co spowodowało bezpowrotną utratę zdobień ram okiennych w postaci Ŝłobkowań i niewielkich ornamentów. 2 Dokonano takŝe wymiany okna balkonowego, które zamieniono na zwykłe okno, przez co obecnie dostęp do balkonu jest utrudniony. 5

6 Elewacje części secesyjnej Stratygrafia wstępna przed konserwacją Nr warstwy cokół ściana sztukateria secesyjna Charakterystyka warstwy Faza chronologiczna Datowanie 1. stolarka okienna współczesna VI po 2011 r. 2. w. mal biała V ok r. 3. w. mal. ugrowa IV lata 70-te XX w. (?) 4. w. mal. róŝowa III po 1945 r. 5. w. mal. pistacjowa, wapienna 6. zaprawa wapienno cementowa, uzupełnienia II przed 1939 r. 7. dekoracyjne elementy metalowe (kraty, uchwyty na skrzynki z kwiatami) 8. drewniana stolarka okienna i drzwiowa 9. farba krzemianowa, ugrowa I r. 10. zaprawa wapienno cementowa z dodatkiem gipsu, sztukateria 11. zaprawa wapienno cementowa 12. mur ceglany 6

7 3. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ Tynki i dekoracja sztukatorska Część secesyjna Kompozycja elewacji i dekoracja architektoniczno sztukatorska zachowały się w zasadzie bez Ŝadnych przekształceń. Skuto jedynie elementy ozdobne po bokach okna lewej osi I piętra elewacji południowej. Miało to miejsce prawdopodobnie podczas wymiany stolarki okiennej. Być moŝe dokonano wtedy nieznacznego zwęŝenia otworu okiennego. Tynk i gładkie obramienie zrekonstruowano poprawnie, natomiast nie wykonano na nowo sztukaterii. Pozostały po niej jedynie dwa fragmenty po bokach okna. Sam stan substancji materialnej obiektu ocenić moŝna jako względnie dobry. Na całej powierzchni ścian widoczny jest równomierny osad brudu i substancji smolistych. Pochodzą one z zanieszczyszczeń typu miejskiego produktów spalania w piecach opałowych, zanieszczyszczeń przemysłowych oraz spowodowanych przez intensywny ruch komunikacji samochodowej. W miejscach stale opłukiwanych przez wody opadowe widoczne są jaśniejsze zacieki efekt samooczyszczenia. W gorszym stanie jest elewacja wschodnia. Widoczne są tu spękania tynków, rozwarstwienia i ubytki w obrębie gzymsu. Te zniszczenia spowodowane są przede wszystkim złym stanem rynny. Woda przedostawała się przez nieszczelności, zalewała tynki, które w okresie zimowym zamarzały. Po rozmroŝeniu zaprawa ulegała stopniowemu wykruszaniu. Jest ona popękana, mocno spłukana, z licznymi zaciekami. Drobna siatka spękań widoczna jest w obrębie całej powierzchni tynków gładkich. Tynki fakturalne, nakrapiane są mniej popękane. W wielu miejscach widoczne są drobne odspojenia i ubytki tynków. Zatarcia zaprawą cementową wykonano w miejscach po bruzdach z przewodami róŝnych instalacji. Zniszczenia pozostałych partii tynków powstały na skutek działania wody opadowej, wilgoci z powietrza, duŝych róŝnic temperatury oraz naprzemiennych cykli zamarzania i rozmarzania wody w strukturze materiału w okresach zimowych. Woda opadowa powoduje wypłukiwanie spoiwa. Zamarzanie wody w strukturze materiału powoduje wzrost jej objętości, a co za tym idzie rozsadzanie zaprawy. Powstają pęknięcia, odspojenia od podłoŝa całych fragmentów, dezintegracja struktury, a w konsekwencji odpadanie całych kawałków tynku i dekoracji oraz powstanie ubytków. Widoczne jest to w części cokołowej, gdzie miejscami odpadły całe płyciny fakturalnych boni. Wszystkie gładkie powierzchnie tynków mają siatkę drobnych spękań, charakterystyczną dla zapraw cementowych. Wymiana i osadzanie nowych okien spowodowała uszkodzenia tynków w szpaletach okien. Widoczne są ubytki tynku w miejscach profilowanego ślemienia stolarki drewnianej. W niektórych miejscach widoczna jest pianka montaŝowa. Pierwotna, secesyjna dekoracja sztukatorska jest zachowana bardzo czytelnie. Ostrość brzegów została miejscami wyoblona przez wody opadowe (naroŝnik przy rurze spustowej), a takŝe poprzez nałoŝenie kolejnych warstw farb i zacierek. Powierzchnia pozbawiona jest praktycznie pierwotnych warstw barwnych, które zachowały się jedynie w zagłębieniach formy. Tynk przemalowany jest obecnie cienką warstwą białej farby.

8 Warstwa malarska zachowana jest nierównomiernie na powierzchni elewacji. Najwięcej warstw zachowało się w obrębie cokołu oraz na częściach chronionych przez silnym zalewaniem wodami opadowymi. W niektórych miejscach na powierzchni tynku widoczne są łodygi pnączy. Część modernistyczna Elewacje zachowane są w stanie ogólnym dość dobrym. Miejscowo, głównie w górnej części oraz na elewacji północnej, widoczne są liczne ubytki tynku i odspojenia od podłoŝa. W dolnych partiach widoczne jest zawilgocenie i glony porastające powierzchnię. Całość ścian pokryta jest warstwą zanieszczyszczeń typu miejskiego (smółki, sadze, nawarstwienia o charakterze tłustym). Stolarka okienna i drzwiowa Jak juŝ wcześniej wspomniano, historyczna stolarka okienna zachowana jest jedynie częściowo. Większość okien wymieniono na nowe, typowe, z zachowaniem ogólnego podziału kwater. Zachowane okno elewacji południowej, zwieńczone półokrągło, posiada pierwotne zdobienia w postaci Ŝłobkowania ram, profilowanych konsolek, nacięć. Stan zachowania drewna nie jest najgorszy, natomiast zupełnej destrukcji uległy warstwy malarskie i podkładowe. Widoczne są silne spękania, złuszczenia i osypywanie się warstw malarskich. Nie spełniają one w tej chwili Ŝadnej funkcji, ani technicznej, ani estetycznej. Podobny stan zachowania prezentują okna części dobudowanej. Problemem uŝytkownika nie jest stan techniczny drewna stolarki, a jej parametry uŝytkowe. Dość duŝe rozmiary ram okiennych spowodowały wypaczenie listew i brak moŝliwości szczelnego zamknięcia okien. To z kolei powoduje, Ŝe podczas opadów woda dostaje się do środka skrzyni okiennej, a drewno nasiąka i pęcznieje, co skutkuje dalszym odkształcaniem listew. W kilku oknach zachowane są powyŝej ślemienia drewniane, poziome belki. Są to prawdopodobnie pozostałości konstrukcji rolet okiennych, wykonanych z płótna i opuszczanych na linkach. Belki mają kilka otworów ze specjalnymi rolkami. W złym stanie technicznym są zachowane okna werandy zachodniej. Widoczne są liczne ubytki warstwy malarskiej, złuszczenia i odpryski. W dolnej części, z powodu nadmiernego zalewania wodą opadową, zupełnemu zniszczeniu uległy drewniane okapniki oraz dolne części płycin. Widoczne są ubytki drewna i jego rozwarstwienia oraz częściowe butwienie. Drzwi wejściowe do willi secesyjnej, drewniane, przeszklone, są zachowane w miarę dobrym stanie. Obecnie są przemalowane farbą olejną w kolorze jasnobrązowym. Detal metalowy Do detali wykonanych z metalu zaliczyć moŝna kraty w oknach piwnicznych i oknach obok przedsionka wejściowego, konstrukcje w oknach na skrzynki z kwiatami w obrębie I piętra oraz balustradę balkonu. Wszystkie te elementy są częściowo skorodowane i pozbawione 8

9 ochronnej warstwy malarskiej. Istniejące resztki lakierów łuszczą się i odspajają od metalu i nie stanowią dla niego Ŝadnej ochrony. Do części dobudowanej prowadzą cięŝkie, dwuskrzydłowe drzwi, pomalowane farbą olejną, z przeszklonym naświetlem. 9

10 4. WNIOSKI I ZAŁOśENIA KONSERWATORSKIE Zagadnienia stylistyczne Willa Roberta Nestlera naleŝy do grona bardzo ciekawych przykładów secesyjnej architektury miejskiej Łodzi początku XX wieku. Obecny wygląd willi, po rozbudowie w okresie międzywojennym, odbiega od pierwotnego. Niemniej jednak elewacja wschodnia i południowa, a takŝe weranda na elewacji zachodniej zgodne są całkowicie z pierwotnym projektem. Forma i kompozycja całej elewacji, jak i detali została zachowana w całości (z niewielkim wyjątkiem, jakim jest skucie części dekoracji wokół okna I piętra). Dekoracja willi jest typowym przykładem zastosowania stylistyki secesyjnej i jednym z bardziej wartościowych przykładów tego stylu w budownictwie Łodzi. Stąd naleŝy jej się ścisła ochrona konserwatorska. Głównym celem planowanych prac konserwatorskich będzie znacząca poprawa stanu technicznego tynków i detalu sztukatorskiego przy jednoczesnym utrzymaniu wszystkich zachowanych elementów zdobniczych oraz powrót do pierwotnej kolorystyki willi. Tynki i dekoracja sztukatorska Planowane prace konserwatorskie zmierzać będą przede wszystkim do powstrzymania dalszej degradacji tynków, eliminacji przyczyn zniszczeń i odtworzenia stanu pierwotnego. Przewiduje się wykonanie pełnego zakresu prac konserwację techniczną i estetyczną. Pierwszym etapem prac będzie postawienie rusztowań. NaleŜy zwrócić uwagę na miejsca kotwienia konstrukcji rusztowania do muru. Kotwy nie powinny być wbijane w miejscach, gdzie tynk jest odspojony oraz w miejscach dekoracji sztukatorskiej! Część secesyjna Czyszczenie Wykonane badania technologiczne tynków wykazały, Ŝe pierwotne zaprawy są to tynki cementowo wapienne i nie zawierają cementu romańskiego. Z tego powodu naprawy powinny być wykonane przy uŝyciu tych samych materiałów. Pierwszą czynnością po ustawieniu rusztowań będzie oczyszczenie powierzchni tynków z brudu i warstw malarskich i odsłonięcie, w miarę moŝliwości, pierwotnej warstw malarskiej. Po wykonaniu prób zaleca się zastosowanie metody termopary przy uŝyciu urządzenia typu Kärcher lub podobnego oraz doczyszczania ręcznego z uŝyciem drucianych szczotek mosięŝnych i innych narzędzi. Ze względu na stopień zabrudzenia niezbędne będzie uŝycie preparatów chemicznych detergentów oraz pasty z zawartością kwaśnego fluorku amonu (przy uporczywych, czarnych zabrudzeniach). W razie potrzeby niektóre partie dekoracji sztukatorskiej będą doczyszczone ręcznie. Na duŝy, secesyjny relief naleŝy zwrócić szczególną uwagę. Jest on zachowany czytelnie i nie naleŝy go niepotrzebnie doczyszczać mechanicznie. Przed przystąpieniem do czyszczenia naleŝy usunąć w 10

11 całości resztki pnączy porastających powierzchnię ścian. Pnącza mają bardzo mocne i głęboko osadzone korzenie, które powodują powstawanie pęknięć tynku i zwiększają penetrację wody. Zaleca się takŝe usunięcie wszystkich kabli i przewodów instalacyjnych oraz demontaŝ lamp typu halogen. Usuwanie zniszczonych partii tynku i zatarć cementowych Zabieg będzie miał ograniczony zasięg i będzie dotyczyć fragmentów elewacji wschodniej. NaleŜy ostroŝnie odkuć spękane i odspojone fragmenty nadproŝy okien i gzymsu koronującego. TakŜe osłabione fragmenty tynku przy niewielkich ubytkach naleŝy usunąć. Wykuć naleŝy wszystkie nieestetyczne uzupełnienia zaprawami cementowymi. MoŜna pozostawić te, które są dobre technicznie oraz nie odznaczają się inną fakturą. Podklejenie odspojeń Elementy odspojone naleŝy podkleić, a spękania, po konsultacji z konstruktorem, spiąć z uŝyciem dodatkowych kotew. W istniejące szczeliny naleŝy wstrzyknąć zaczyn cementowy (biały cement) z niewielkim dodatkiem drobnego piasku. Będzie to dotyczyć spękań gzymsu nad oknami I piętra elewacji południowej oraz ewentualnie pęknięć na elewacji wschodniej. Wzmocnienie strukturalne Partie osłabione tynków naleŝy wzmocnić poprzez zabieg impregnacji. Po oględzinach moŝna stwierdzić, Ŝe wzmocnienia wymagają niektóre partie reliefu w miejscach silnego opłukiwania wodą opadową oraz miejscowo cokół. Uzupełnienie spękań i rys Niewielkie spękania naleŝy poszerzyć i uzupełnić materiałem elastycznym. Nie naleŝy zacierać drobnych spękań skurczowych zaprawy cementowej. Uzupełnienie ubytków tynku i sztukaterii Od strony technologicznej przewiduje się zastosowanie tradycyjnych tynków mineralnych, dwuwarstwowych (obrzutka, warstwa nośna ze szlichtą), wapienno cementowych. Dopuszcza się zastosowanie gotowych fabrycznie zapraw o stałych parametrach, z zawartością białego cementu i/lub trasu. Jako warstwę wykończeniową tynku przewiduje się zastosowanie cienkowarstwowej mineralnej zaprawy gładzonej o uziarnieniu ok. 0,3 0,5 mm. Będzie to dotyczyć rekonstrukcji fragmentów gzymsu koronującego, nadproŝy okiennych, cokołu. Uzupełniane fragmenty naleŝy wykonać zgodnie z sąsiadującą, pierwotną fakturą. W części cokołowej niezbędne będzie odlanie płytek boniowania z historyczną fakturą i montaŝ ich w brakujących miejscach (lewa część elewacji południowej). Ze względu na duŝy stopień wypłukania powierzchni reliefu secesyjnego proponuje się jego powierzchniowe uzupełnienie poprzez przeszpachlowanie drobnoziarnistą szpachlówką mineralną. Po wyszpachlowaniu naleŝy miejscami uczytelnić relief. 11

12 Malowanie elewacji NajwaŜniejszym estetycznie etapem prac będzie malowanie elewacji części secesyjnej. Kolorystyka zostanie doprecyzowana po wykonaniu zabiegu oczyszczenia. Po wykonaniu wstępnych badań stratygraficznych moŝna stwierdzić, Ŝe pierwotna kolorystyka była utrzymana w tonacji ugrowej. Relief na wejściem pomalowany był w kolorze nasyconego, Ŝółtego ugru. Partie tynków nakrapianych utrzymane były w tonacji rozbielonego ugru, natomiast gładkie partie tynków w obrębie obramień okiennych, gzymsów w odcieniu jasnego brązu. W obrębie cokołu nie zachowały się pierwotne warstwy malarskie, jednak naleŝy go pomalować w kolorze o ton ciemniejszym niŝ ściany. Obecnie po oczyszczeniu elewacji i wykonaniu uzupełnień ubytków niezbędne będzie pomalowanie ich powierzchni. Zaleca się powrót do kolorystyki pierwotnej z uŝyciem farb półkryjących, laserunkowych. Od strony technologicznej moŝliwy jest powrót do farb krzemianowych, zgodnie z technologią pierwotną lub zastosowanie farb odwracalnych, o spoiwie silikonowym. Przed przystąpieniem do całościowego malowania naleŝy wykonać próbne wymalowania na fragmencie elewacji, o powierzchni nie większej niŝ 1 m2. Ostateczną decyzję, co do koloru i sposobu malowania naleŝy podjąć komisyjnie. Ze względu na wysoki stopień hydrofobowości obu rodzajów farb nie ma potrzeby wykonywania dodatkowego zabiegu hydrofobizacji. Część modernistyczna Czyszczenie Obecne wyprawy tynkowe są wykonane z zaprawy cementowo wapiennej i nie posiadają wymalowań. Pierwszą czynnością po ustawieniu rusztowań będzie oczyszczenie powierzchni tynków z brudu, glonów i innych nawarstwień. Po wykonaniu prób zaleca się zastosowanie metody termopary przy uŝyciu urządzenia typu Kärcher lub podobnego. Ze względu na stopień zabrudzenia być moŝe konieczne będzie uŝycie preparatów chemicznych w postaci detergentów. Usuwanie zniszczonych partii tynku NaleŜy odkuć wszystkie odspojone i zmurszałe fragmenty tynków na elewacji północnej, zachodniej i południowej. Likwidacja glonów Miejsca pokryte glonami naleŝy zdezynfekować odpowiednim preparatem. Środek naleŝy nałoŝyć na powierzchnię tynku, odczekać kilka godzin, oczyścić powierzchnię szczotką mosięŝną i przystąpić do następnych zabiegów. Uzupełnienie ubytków tynku Od strony technologicznej przewiduje się zastosowanie tradycyjnych tynków mineralnych, dwuwarstwowych (obrzutka, warstwa nośna ze szlichtą), wapienno 12

13 cementowych. Dopuszcza się zastosowanie gotowych fabrycznie zapraw o stałych parametrach. Uzupełniane fragmenty naleŝy zatrzeć zgodnie z sąsiadującą, pierwotną fakturą. Malowanie elewacji Ze względu na brak jakiejkolwiek warstwy malarskiej na istniejących tynkach zaleca się pomalowanie ich powierzchni farbą laserunkową, hydrofobową. MoŜna zastosować te same materiały, co na części secesyjnej (krzemianowe lub silikonowe). Jeśli chodzi o kolorystykę to zaleca się zastosowanie tej samej tonacji, co na części secesyjnej. Pozwoli to ujednolicić bryły budynków pochodzących z dwóch okresów historycznych. Stolarka okienna i drzwiowa Ze względu na pełnioną funkcję przedszkola i konieczność zapewnienia odpowiednich warunków uŝytkowych kilka lat temu podjęto decyzję o wymianie stolarki okiennej. Częściowo dokonano tej wymiany w części secesyjnej willi, w całości na elewacji wschodniej i częściowo na elewacji południowej. Zamontowano stolarkę drewnianą, jednoramową, z powtórzeniem ogólnego podziału na kwatery. Niestety, nie we wszystkich oknach powtórzono drobny podział szyb w górnej części. Obecnie jest przewidziana korekta w ramach aktualnie prowadzonych prac, czyli naklejenie pionowych szprosów w górnych kwaterach. PoniewaŜ współczesna stolarka jest stolarką typową, nie powtarza kształtu profili ram okiennych czy ślemienia, a takŝe nie posiada tak charakterystycznych dla stolarki historycznej zdobień. Ze względu na duŝą wartość historyczną istniejącej stolarki proponuje się i zaleca pozostawienie jako świadka duŝego, półkoliście zwieńczonego, okna w elewacji południowej (nad wejściem). Okno to naleŝy poddać pełnej konserwacji technicznej i estetycznej. Kolor okna naleŝy dopasować do koloru stolarki współczesnej, aby nie wprowadzać dodatkowej barwy. Jednak dopuszcza się uŝycie innego, historycznego koloru, po wyraŝeniu zgody przez komisję konserwatorską. Istniejącą poziomą belkę w oknie naleŝy zdemontować, a wcześniej wykonać szczegółową dokumentację fotograficzną. Jest to belka słuŝąca prawdopodobnie do montaŝu płóciennych rolet. Obecnie nie spełnia swojej funkcji i moŝe być usunięta. Pozostałe okna naleŝy wymienić zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Drewniane drzwi wejściowe na elewacji zachodniej, zarówno skrzydła przeszklone, jak i wrota, naleŝy poddać zabiegom konserwatorskim. Łuszczące się warstwy naleŝy usunąć, powierzchnię przeszlifować, uzupełnić ubytki oraz pomalować farbą alkidową półmatową w wybranym kolorze. Pozostałe prace przy stolarce drzwiowej naleŝy wykonać zgodnie z projektem budowlanym (wymiana drzwi wejściowych w części dobudowanej). 13

14 Elementy metalowe i ofasowania blacharskie Konserwacji zostaną poddane wszystkie elementy metalowe kraty okienne, kosze na skrzynki kwiatowe, balustrada balkonu. Powierzchnię metalu naleŝy oczyścić ze starych lakierów i produktów korozji, pomalować dwukrotnie minią, a następnie lakierem do metalu w kolorze grafitowym lub innym, wybranym przez komisję konserwatorską. Podczas prac naleŝy sprawdzić stan ofasowań blacharskich, rynien i rur spustowych, pomimo ich niedawnej wymiany. W razie zauwaŝenia nieszczelności naleŝy je zlikwidować. nad gzymsem koronującym i rynny podwieszonej do krawędzi dachu. W razie wykrycia nieszczelności naleŝy je zlikwidować. Podczas prowadzenia prac remontowo konserwatorskich na bieŝąco będą wykonywane zabezpieczenia okien folią polietylenową, a podczas skuwania takŝe płytami pilśniowymi, aby nie uszkodzić szyb. Wszelkie decyzje, co do zakresu rekonstrukcji i kolorystyki, naleŝy podejmować komisyjnie z udziałem przedstawiciela Miejskiego Konserwatora Zabytków w Łodzi na zwołanej w tym celu komisji konserwatorskiej. Wszystkie prace prowadzone na elewacjach zostaną odpowiednio udokumentowane w formie pisemnej i fotograficznej. Pozostały zakres prac, nie ujęty w niniejszym opracowaniu, naleŝy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. 14

15 5. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH Tynki i dekoracja sztukatorska Część secesyjna 1. Zabezpieczenie wszystkich okien przed etapem czyszczenia folią polietylenową. 2. Oczyszczenie powierzchni tynków z brudu, nawarstwień i tłustych osadów metodą wybraną na podstawie prób. Jako najkorzystniejszą uznaje się metodę czyszczenia wodą pod ciśnieniem z dodatkiem specjalnych detergentów np. Schmutzlöser firmy Remmers lub metodę termodynamiczną z uŝyciem gorącej pary wodnej pod ciśnieniem. Miejscowo, wobec uporczywych czarnych nawarstwień, moŝna zastosować pastę Fassadenreiniger Paste firmy Remmers. Po zabiegu czyszczenia z uŝyciem preparatów chemicznych naleŝy bardzo dobrze spłukać powierzchnię tynków czystą wodą. 3. Wzmocnienie strukturalne tynków w partiach osłabionych (secesyjna sztukateria nad wejściem) preparatem Silitol-Konzentrat 111 firmy Caparol, rozcieńczonym wodą w proporcjach 1:1. 4. Usunięcie poprzez odkucie spękanych i odspojonych elementów, głównie w partii gzymsów i nadproŝy okiennych. 5. Po konsultacji z konstruktorem iniekcje z zaczynu cementowego (biały cement z niewielką ilością piasku) w istniejące szczeliny. 6. Uzupełnienie spękań i niewielkich szczelin materiałem elastycznym Cap-elast Riß-Spachtel (szpachlówka) firmy Caparol. Po związaniu naleŝy powierzchnię w razie potrzeby przeszlifować papierem ściernym. 7. Uzupełnienie ubytków tynku i większych szczelin zaprawą cementowo wapienną z białym cementem i wapnem trasowym. Proporcje zaprawy: podkładowa - 1 cz. wapna trasowego, 1 cz. białego cementu, 5 cz. szarego płukanego piasku; szlichta - 1 cz. wapna trasowego, 0,5 cz. białego cementu, 4,5 cz. szarego płukanego drobnego przesianego piasku. W miejscach rozległych ubytków najpierw naleŝy wkleić konstrukcje z drutu nierdzewnego (mosięŝnego) na Ŝywicy epoksydowej, tzw. pajączki. Zaprawę naleŝy nakładać partiami, w przeciwnym wypadku moŝe spękać. W obrębie uzupełnianych fragmentów naleŝy przywrócić pierwotną fakturę (gładką, nakrapianą lub dłutowaną). 8. Uzupełnienie wypłukanej powierzchniowo warstwy sztukaterii szpachlą wapienną firmy Baumit Kalkin RK 70 N. Zaprawa ta jest drobnoziarnista i daje moŝliwość uzyskania gładzi. Zaprawę naleŝy nałoŝyć szpachelką metalową albo pędzlem, uzupełnić nierówności i po związaniu i wyschnięciu przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym (gradacja ok ). 9. Malowanie powierzchni tynków i sztukaterii farbą laserunkową krzemianową np. Soldalitarte (bez bieli tytanowej) lub Soldalit firmy Keim rozcieńczoną preparatem Soldalit-Fixativ w odpowiednio ustalonej proporcji. Stopień rozcieńczenia naleŝy ustalić eksperymentalnie, aby uzyskać poŝądany efekt transparentności. Drugą moŝliwością jest zastosowanie farb o 15

16 spoiwie silikonowym, laserunkowych, Historic Lasur firmy Remmers. Kolor naleŝy dobrać na podstawie firmowego wzornika kolorów. Część modernistyczna 1. Skucie fragmentów odparzonych, odspojonych i osłabionych tynków na powierzchniach płaskich. 2. Oczyszczenie powierzchni muru z pyłu przed przystąpieniem do tynkowania przy pomocy zimnej wody pod niewielkim ciśnieniem przy wykorzystaniu agregatu Kärcher. 3. Likwidacja glonów i zazielenień preparatem BFA firmy Remmers. Preparat naleŝy nałoŝyć na powierzchnie zaatakowane przez glony i pozostawić przez okres ok. 6 godzin. Potem moŝna przystąpić do dalszych prac. Nie naleŝy preparatu zmywać, ale pozostawić na powierzchni tynku i traktować jako zabezpieczenie przed ponownym porastaniem przez glony. 4. Wzmocnienie strukturalne muru i pozostawionych partii tynku (w razie konieczności). UŜyty zostanie preparat gruntujący Sylitol Koncentrat 111 firmy Caparol rozcieńczony z wodą w proporcji 2:1 (2 części objętościowe preparatu i 1 część objętościowa wody). W razie uzyskiwania zbyt mocnego efektu utwardzenia naleŝy preparat mocniej rozcieńczyć (np. 1:1). 5. Uzupełnienie tynków w miejscach ubytków. Jako obrzutka zostanie wykonana zaprawa wapienno cementowa z białym cementem, o stosunku spoiwa do wypełniacza nie większym niŝ 1:2. Kolejna warstwa powinna mieć stosunek spoiwa do wypełniacza ok. 1:3. 6. Po związaniu i dobrym wyschnięciu tynków (min. okres ok. 2 tygodni przy dobrej suchej pogodzie) pomalowanie ścian farbą jak w części secesyjnej. Zaleca się takŝe zastosowanie farby półkryjącej. Obie farby, krzemianowa i silikonowa, są hydrofobowe, więc nie ma potrzeby wykonania dodatkowego zabiegu hydrofobizacji. Stolarka okienna i drzwiowa Prace stolarskie przy drewnianym oknie nad wejściem w elewacji południowej, zachowanym jako świadek oraz przy drzwiach wejściowych. 1. Usunięcie olejnych przemalowań z powierzchni skrzydeł drzwi przy pomocy nagrzewnicy z nadmuchem gorącego powietrza oraz past chemicznych do usuwania przemalowań np. Scansol firmy Scandia Cosmetics lub Vitaf firmy Levis. NaleŜy przy tym uwaŝać, aby nie spowodować pęknięcia szyb. 2. Ręczne przeszlifowanie powierzchni drewna papierami ściernymi o róŝnej gradacji (60 240). 3. Flekowanie zniszczonych fragmentów ram okiennych drewnem odpowiedniego gatunku z zachowaniem rozmiaru, kształtu i profilowania uzupełnianych fragmentów. 16

17 4. Uzupełnienie drobnych, powierzchniowych ubytków drewna kitem z zawartością drobno mielonych trocin, dostosowanym kolorystycznie do drewna. Proponuje się uŝycie szpachlówki marki Syntilor prod. francuskiej. 5. Przeszpachlowanie powierzchni drewna szpachlówką odporną na działanie wody np. poliestrową do drewna, w miejscach ubytków i nierówności. 6. Przeszlifowanie powierzchni drewna i jej odpylenie. 7. Pomalowanie powierzchni drewna farbą podkładową, a następnie dwukrotnie kryjącą farbą alkidową w odpowiednio dobranym kolorze. Zaleca się zastosowanie farby półmatowej, firmy Tikkurilla lub Sigma. 8. Wyczyszczenie szyb okien i drzwi po przeprowadzonych pracach. Elementy metalowe 1. Oczyszczenie z rdzy i warstw lakierów elementów metalowych (krat, metalowych koszy na skrzynki do kwiatów, balustrady balkonu). 2. Przeszlifowanie powierzchni metalu papierem ściernym o gradacji od 60 do Dwukrotne malowanie powierzchni metalu farbą antykorozyjną typu minia. 4. Dwukrotne pomalowanie elementów metalowych dwuskładnikowym strukturalnym lakierem poliuretanowym Lowigraf Pur firmy Polifarb Łódź w kolorze grafitowym. Jest to emalia o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne, skutecznej ochronie antykorozyjnej dzięki zawartości pigmentów metalicznych i antykorozyjnych oraz bardzo dobrym efekcie estetycznym. Wszystkie prace powinny być wykonane ze względów technologicznych przy temp. minimalnej powyŝej +5 C. NaleŜy przestrzegać zaleceń producenta danego materiału zawartych w kartach technicznych. 17

18 6. UPRAWNIENIA ZAWODOWE 18

19 19

20 7. ANEKS WYNIKI BADAŃ CHEMICZNO TECHNOLOGICZNYCH 20

PRACOWNIA KONSERWACJI ZABYTKÓW

PRACOWNIA KONSERWACJI ZABYTKÓW INWENTARYZACJA KONSERWATORSKA I PROGRAM PRAC BARAKU O NUMERZE INWENTARYZACYJNYM 42 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM NA MAJDANKU W LUBLINIE Oprac.: mgr Marek Trocha LUBLIN 2014 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY. REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie MIF PRACOWNIA PROJEKTOWA ELŻBIETA MISZTA 00-321 Warszawa, ul. Bednarska 23 m 47; tel/fax 22 828 55 28; 601 828 552 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

3.0 PROGRAM KONSERWATORSKI PAŁACU W CHRZĘSNEM

3.0 PROGRAM KONSERWATORSKI PAŁACU W CHRZĘSNEM 3.0 PROGRAM KONSERWATORSKI PAŁACU W CHRZĘSNEM Zaproponowane w niniejszym opracowaniu materiały i ich producenci podani zostali jako przykładowi, zaś mogą być zastosowane inne o równowaŝnych parametrach.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi "Pałacu Ślubów" OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz.

projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi Pałacu Ślubów OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz. m g r i n ż. a r c h i t e k t Marta Bejnar-Bejnarowicz projektowanie i realizacja inwestycji Ul. Orląt Lwowskich 13/2 66-40 0 Gorzów Wlkp. 6 0 1 9 4 0 1 2 1 N I P 5 9 9-1 8 7-1 9-9 6 w w w. b e j n a

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2

SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2 I. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne str. 3 2. Opis stanu istniejącego str. 3-7 3. Założenia projektowe str. 7-8 3. Opis technologii osuszania

Bardziej szczegółowo

Poradnik malowania elewacji

Poradnik malowania elewacji Poradnik malowania elewacji ARBY ELEWACYJNE FARBY ELEWACYJNE FARBY ELEWACYJNE FARBY ELEWACYJNE F Praktyczne wskazówki Oferta produktów Wstęp Malowanie elewacji budynków to najpopularniejsze i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny: 1.0 Dane ogólne. str. 1.1 Cel i zakres opracowania. 1.2 Charakterystyka ogólna.

I. Opis techniczny: 1.0 Dane ogólne. str. 1.1 Cel i zakres opracowania. 1.2 Charakterystyka ogólna. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY REMONTU PRZYZIEMIA ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ WYKONANIE POZIOMEJ IZOLACJI PRZECIW WILGOCIOWEJ ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA p.w. ŚW. ANTONIEGO WE WROCŁAWIU obiekt/adres: kościół

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87 Strona 1 Tytuł: Zamawiający: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP SPIS TREŚCI I. Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Przepisy związane II. Roboty budowlane 1.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA BRANśA: FAZA: P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU KRUS PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

WYPIS I WYRYS Z PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI DZIEDZIŃCA, STROPU PIWNICY POD DZIEDZIŃCEM RING, FRAGMENTU ŚCIANY WSCHODNIEJ PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ

WYPIS I WYRYS Z PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI DZIEDZIŃCA, STROPU PIWNICY POD DZIEDZIŃCEM RING, FRAGMENTU ŚCIANY WSCHODNIEJ PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ M A R E K B U L A K 08-110 SIEDLCE ul. CZERWONEGO KRZYśA 15/8 tel./fax.: (25) 644 62 79 kom. 0 600 880 333 www.bulakprojekt.pl; mail: bulakprojekt@bulakprojekt.pl 02-692 WARSZAWA ul. JADŹWINGÓW 2 lok.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA i INŻYNIERII ŚRODOWISKA KATEDRA PODSTAW BUDOWNICTWA i OCHRONY BUDOWLI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA TEMAT: SYSTEMY RENOWACJI ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

Dotycząca pomieszczeń przeznaczonych na stałą ekspozycję zbiorów tyflologicznych

Dotycząca pomieszczeń przeznaczonych na stałą ekspozycję zbiorów tyflologicznych Konserwacja Zabytków Andrzej Lipiński ul. Powstańców Wlkp. 57 Drużyna 62-05 Mosina tel.kom. 0504 164 07 e-mail: andrzej.lipinski@op.pl OPINIA KONSERWATORSKA Dotycząca pomieszczeń przeznaczonych na stałą

Bardziej szczegółowo

BOLIX Complex renowacje system renowacji i ochrony mikrobiologicznej ścian zewnętrznych budynków

BOLIX Complex renowacje system renowacji i ochrony mikrobiologicznej ścian zewnętrznych budynków REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1185/2010 BOLIX Complex renowacje system renowacji i ochrony mikrobiologicznej ścian zewnętrznych budynków WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV NAZWA SPECYFIKACJI 45210000-2 45310000-3 45232460-4 Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont 11-500 GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo

Architektoniczne problemy odnowy historycznych przestrzeni miejskich na przykładzie kolonii robotniczej Zandek w Zabrzu

Architektoniczne problemy odnowy historycznych przestrzeni miejskich na przykładzie kolonii robotniczej Zandek w Zabrzu Architektoniczne problemy odnowy historycznych przestrzeni miejskich na przykładzie kolonii robotniczej Zandek w Zabrzu Dr inż. arch. Jakub Czarnecki, dr inż. arch. Paweł Maryńczuk, Politechnika Śląska,

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: - strona tytułowa str. 1 - spis zawartości str. 2

Spis zawartości: - strona tytułowa str. 1 - spis zawartości str. 2 ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY KIELAR 57-300 Kłodzko, ul. Walasiewiczówny 4 tel.: 0 74/ 867 65 34, 0 603 116 168 www.kielra.eu jkmarek@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY REMONTU RATUSZA MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej.

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Sposobem na zminimalizowanie tej ilości może być wstawienie nowych, szczelnych okien lub ocieplenie dachu. Jednak najwięcej energii budynek traci przez

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH 80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 OPIS TECHNICZNY

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH 80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU, ODBUDOWY I ROZBUDOWY O KONDYGNACJĘ PODZIEMNĄ (PIWNICA CZĘŚCI PARTEROWEJ) ZABYTKOWEGO DWORU W KŁÓBCE Z PRZEZNACZENIEM NA CELE MUZEALNE W MIEJSCOWOŚCI KŁÓBKA,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne dotyczące wykonania prac REMONTU CZYTELNI W BUDYNKU GŁÓWNYM ZESPOŁU SZKÓŁ W LUABWIE

Specyfikacje Techniczne dotyczące wykonania prac REMONTU CZYTELNI W BUDYNKU GŁÓWNYM ZESPOŁU SZKÓŁ W LUABWIE Specyfikacje Techniczne dotyczące wykonania prac REMONTU CZYTELNI W BUDYNKU GŁÓWNYM ZESPOŁU SZKÓŁ W LUABWIE Adres: ul. GDAŃSKA 25 14 260 LUBAWA Inwestor: Zespół Szkół w Lubawie ul. Gdańska 25 14-260 Lubawa

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA UMOWA Z DNIA 26.02.2015 r. BZP.2421.18.2015.AB załącznik nr 11 DATA: 26.03.2015r. EGZ. NR TEMAT: EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA OBIEKT: POMIESZCZENIA PIWNICZNE I PARTERU ADRES: 50-237 WROCŁAW, UL.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo