DAWNA WILLA ROBERTA NESTLERA, OBECNIE PRZEDSZKOLE PRZY UL. ŁĄKOWEJ 13 W ŁODZI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DAWNA WILLA ROBERTA NESTLERA, OBECNIE PRZEDSZKOLE PRZY UL. ŁĄKOWEJ 13 W ŁODZI"

Transkrypt

1 DAWNA WILLA ROBERTA NESTLERA, OBECNIE PRZEDSZKOLE PRZY UL. ŁĄKOWEJ 13 W ŁODZI PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ELEWACJACH Opracowała: mgr Katarzyna Sułkowska konserwator dzieł sztuki KRZESZOWICE, LISTOPAD

2 SPIS TREŚCI WSTĘP DANE HISTORYCZNE TECHNOLOGIA I TECHNIKA WYKONANIA STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ... 7 TYNKI I DEKORACJA SZTUKATORSKA... 7 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA... 8 DETAL METALOWY WNIOSKI I ZAŁOśENIA KONSERWATORSKIE ZAGADNIENIA STYLISTYCZNE TYNKI I DEKORACJA SZTUKATORSKA STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ELEMENTY METALOWE I OFASOWANIA BLACHARSKIE PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH TYNKI I DEKORACJA SZTUKATORSKA STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ELEMENTY METALOWE UPRAWNIENIA ZAWODOWE ANEKS WYNIKI BADAŃ CHEMICZNO TECHNOLOGICZNYCH DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

3 WSTĘP Opracowanie konserwatorskie wykonano na zlecenie Wykonawcy prac remontowo konserwatorskich, firmy P.U. REMO-BUD Andrzej Wawrzonek, al. Chryzantem 5/70, Łódź. Obejmuje ono zagadnienia krótkiej historii obiektu, stanu zachowania, wniosków konserwatorskich oraz proponowanej technologii zabiegów konserwatorskich przy elewacjach dawnej willi. Zostało wykonane w oparciu o wizję lokalną obiektu, wykonane odkrywki i badania stratygraficzne oraz badania chemiczno technologiczne pobranych próbek materiałów z elewacji części secesyjnej. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Widnieje natomiast w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Łodzi jako zespół willowy Roberta Nestlera. Opracowanie zostało wykonane jako uzupełnienie i korekta do zaakceptowanego projektu budowlanego remontu elewacji autorstwa mgr inŝ. arch. Roberta Szczepaniaka z 2010 r. Projekt ten w części opisowej zawiera zalecenia konserwatorskie i sposób wykonania napraw nie do końca zgodny z pierwotną technologią obiektu. Przed przystąpieniem do wykonania projektu budowlanego nie zostało wykonane rozpoznanie konserwatorskie ani szczegółowy program prac konserwatorskich. Niniejsze opracowanie jest niezbędne, aby Wykonawca mógł we właściwy sposób przeprowadzić prace remontowo konserwatorskie. Zakres opracowania dotyczy ściśle zagadnień konserwatorskich i nie obejmuje kwestii budowlanych (izolacje, przebudowa tarasu itp.) 3

4 1. DANE HISTORYCZNE Secesyjna willa została wybudowana przez Roberta Nestlera (ur r.) jako dom własny w latach Rodzina Nestlerów (ojciec, synowie, wnuki) zajmowała się branŝą projektową i budowlaną (wykonawczą). Ojciec, Robert Nestler, przybył do Łodzi w 1859 r. Przez pewien czas pełnił funkcją starszego cechu murarzy. Od 1889 r. pracował w firmie Nestler i Ferrenbach, której był współwłaścicielem. Firma naleŝała do jednej z najwaŝniejszych firm budowlanych w Łodzi. Wykonała m.in. cerkiew garnizonową św. Aleksego (obecnie kościół garnizonowy św. Jerzego przy ul. św. Jerzego), gmach Szkoły Przemysłowej przy ul. Pańskiej, kościół katolicki św. Wojciecha w Chojnach Starych, kościół katolicki św. Anny na Zarzewie, szpital dziecięcy Anny Marii, willę własną Roberta Nestlera syna przy ul. Łąkowej, Niemieckie Gimnazjum Reformowane przy ul. Nowo-Spacerowej. Prowadzenie firmy przejęli po ojcu synowie: Robert i Gustaw. Senior rodu, Robert Nestler, zmarł w Łodzi w 1905 r. Firma działała na rynku budowlanym do wybuchu II wojny światowej. Willa została wybudowana jako dom własny Roberta Nestlera w stylu secesyjnym. Po kilkunastu latach, w okresie międzywojennym została rozbudowana w kierunku zachodnim. Rozbudowa wykonana została w formie prostej, bez Ŝadnych ozdób, co stanowiło z jednej strony kontrast w stosunku do secesyjnej części, a drugiej strony nie przytłaczało i nie stanowiło konkurencji dla części historycznej. Elewacje willi odnawiano kilka razy. Pierwszy raz prawdopodobnie jeszcze przed II wojną światową, kiedy to ścianę przemalowano farbą wapienną na kolor pistacjowy (rozbielona zieleń). Drugi raz być moŝe zaraz po wojnie, kiedy to dokonano reperacji cokołu i pomalowano go na kolor jasnoróŝowy. Być moŝe pomalowano ściany w całości, jednak na innych powierzchniach oprócz cokołu ta warstwa się nie zachowała. Kolejny remont miał miejsce być moŝe w latach 70-tych XX w., kiedy to ściany w całości przemalowano na kolor ugrowy. Ostatnia odnowa miała miejsce około 25 lat temu. Wtedy całość elewacji pomalowano jednolitym kolorem białym. W ciągu ostatnich dwóch lat dokonano wymiany części stolarki okiennej na nową, wykonaną z drewna, o uproszczonej w stosunku do pierwotnej, formie. Wymieniono takŝe pokrycie dachowe. Pierwotne było prawdopodobnie z dachówki ceramicznej typu karpiówka, obecnie zamontowano blachodachówkę imitującą dachówkę falistą. Bibliografia K. Stefański Ludzie, którzy zbudowali Łódź, Dom Wydawniczy KsięŜy Młyn, Łódź

5 2. TECHNOLOGIA I TECHNIKA WYKONANIA Willę oraz jej część rozbudowaną wymurowano z cegły. Dach oraz wszystkie daszki nad wykuszami pokryto dachówką karpiówką. Pierwotne wyprawy elewacji części secesyjnej wykonano w technice tynków wapienno cementowych. Pokryto je tynkiem wapienno cementowym o zróŝnicowanej fakturze (gładkie boniowania, obramienia okien, gzymsy, imitacja faktury dłutowanej w partii cokołu oraz tynk nakrapiany na pozostałych partiach ścian), a takŝe wapienno piaskowym z niewielkim dodatkiem cementu i gipsu w partii dekoracji ornamentalnej. Powierzchnię tynku i dekoracji sztukatorskiej pomalowano farbą krzemianową w kolorze ugrowym (elementy dekoracji ornamentalnej) i jasnougrowym (ściany). Elewacje modernistycznej części dobudowanej pokryto tynkiem wapienno cementowym zatartym na gładko. W oknach pierwotnie zamontowano drewnianą, skrzynkową stolarkę ze zróŝnicowanym podziałem w zaleŝności od wielkości okna. KaŜde z okien posiadało profilowane ślemię oraz drobny podział szyb w uchylnej górnej kwaterze. Obecnie zachowane są jedynie trzy historyczne okna na elewacji południowej części secesyjnej, w tym duŝe okno zwieńczone półłukiem. Wykonane są z drewna iglastego i pierwotnie pomalowane farbą olejną, prawdopodobnie na kolor zielony. Obecnie przemalowane farbą olejną na kolor brązowo czerwony. Pozostałe okna wymieniono na współczesne, wykonane z drewna, jednoramowe, z ogólnym zachowaniem podziałów i profilowanego ślemienia, w kolorze pomarańczowo brązowym 1. Zachowały się takŝe pierwotne okna secesyjnej werandy na elewacji zachodniej, obecnie przemalowane na kolor biały. Pierwotna stolarka okienna zachowana jest takŝe w większości w części dobudowanej, z wyjątkiem okien kondygnacji II piętra elewacji zachodniej, które wymieniono na nowe 2. Są to okna drewniane, z dekorowanymi ramami (Ŝłobienia, proste ornamenty). W niektórych oknach I piętra elewacji wschodniej oraz w oknach naroŝnego wykusza umieszczono pierwotnie ozdobne, metalowe skrzynki na kwiaty. W oknach piwnicznych zamontowano metalowe kraty. Wejście główne do willi prowadzi poprzez przedsionek wysunięty przed lico elewacji. Pierwotnie wchodziło się przez prawie w całości przeszklone drzwi, zwieńczone półokrągło. W późniejszym czasie zamontowano dodatkowe, pełne drzwi ochronne. 1 Niestety, są to okna typowe, co spowodowało bezpowrotną utratę zdobień ram okiennych w postaci Ŝłobkowań i niewielkich ornamentów. 2 Dokonano takŝe wymiany okna balkonowego, które zamieniono na zwykłe okno, przez co obecnie dostęp do balkonu jest utrudniony. 5

6 Elewacje części secesyjnej Stratygrafia wstępna przed konserwacją Nr warstwy cokół ściana sztukateria secesyjna Charakterystyka warstwy Faza chronologiczna Datowanie 1. stolarka okienna współczesna VI po 2011 r. 2. w. mal biała V ok r. 3. w. mal. ugrowa IV lata 70-te XX w. (?) 4. w. mal. róŝowa III po 1945 r. 5. w. mal. pistacjowa, wapienna 6. zaprawa wapienno cementowa, uzupełnienia II przed 1939 r. 7. dekoracyjne elementy metalowe (kraty, uchwyty na skrzynki z kwiatami) 8. drewniana stolarka okienna i drzwiowa 9. farba krzemianowa, ugrowa I r. 10. zaprawa wapienno cementowa z dodatkiem gipsu, sztukateria 11. zaprawa wapienno cementowa 12. mur ceglany 6

7 3. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ Tynki i dekoracja sztukatorska Część secesyjna Kompozycja elewacji i dekoracja architektoniczno sztukatorska zachowały się w zasadzie bez Ŝadnych przekształceń. Skuto jedynie elementy ozdobne po bokach okna lewej osi I piętra elewacji południowej. Miało to miejsce prawdopodobnie podczas wymiany stolarki okiennej. Być moŝe dokonano wtedy nieznacznego zwęŝenia otworu okiennego. Tynk i gładkie obramienie zrekonstruowano poprawnie, natomiast nie wykonano na nowo sztukaterii. Pozostały po niej jedynie dwa fragmenty po bokach okna. Sam stan substancji materialnej obiektu ocenić moŝna jako względnie dobry. Na całej powierzchni ścian widoczny jest równomierny osad brudu i substancji smolistych. Pochodzą one z zanieszczyszczeń typu miejskiego produktów spalania w piecach opałowych, zanieszczyszczeń przemysłowych oraz spowodowanych przez intensywny ruch komunikacji samochodowej. W miejscach stale opłukiwanych przez wody opadowe widoczne są jaśniejsze zacieki efekt samooczyszczenia. W gorszym stanie jest elewacja wschodnia. Widoczne są tu spękania tynków, rozwarstwienia i ubytki w obrębie gzymsu. Te zniszczenia spowodowane są przede wszystkim złym stanem rynny. Woda przedostawała się przez nieszczelności, zalewała tynki, które w okresie zimowym zamarzały. Po rozmroŝeniu zaprawa ulegała stopniowemu wykruszaniu. Jest ona popękana, mocno spłukana, z licznymi zaciekami. Drobna siatka spękań widoczna jest w obrębie całej powierzchni tynków gładkich. Tynki fakturalne, nakrapiane są mniej popękane. W wielu miejscach widoczne są drobne odspojenia i ubytki tynków. Zatarcia zaprawą cementową wykonano w miejscach po bruzdach z przewodami róŝnych instalacji. Zniszczenia pozostałych partii tynków powstały na skutek działania wody opadowej, wilgoci z powietrza, duŝych róŝnic temperatury oraz naprzemiennych cykli zamarzania i rozmarzania wody w strukturze materiału w okresach zimowych. Woda opadowa powoduje wypłukiwanie spoiwa. Zamarzanie wody w strukturze materiału powoduje wzrost jej objętości, a co za tym idzie rozsadzanie zaprawy. Powstają pęknięcia, odspojenia od podłoŝa całych fragmentów, dezintegracja struktury, a w konsekwencji odpadanie całych kawałków tynku i dekoracji oraz powstanie ubytków. Widoczne jest to w części cokołowej, gdzie miejscami odpadły całe płyciny fakturalnych boni. Wszystkie gładkie powierzchnie tynków mają siatkę drobnych spękań, charakterystyczną dla zapraw cementowych. Wymiana i osadzanie nowych okien spowodowała uszkodzenia tynków w szpaletach okien. Widoczne są ubytki tynku w miejscach profilowanego ślemienia stolarki drewnianej. W niektórych miejscach widoczna jest pianka montaŝowa. Pierwotna, secesyjna dekoracja sztukatorska jest zachowana bardzo czytelnie. Ostrość brzegów została miejscami wyoblona przez wody opadowe (naroŝnik przy rurze spustowej), a takŝe poprzez nałoŝenie kolejnych warstw farb i zacierek. Powierzchnia pozbawiona jest praktycznie pierwotnych warstw barwnych, które zachowały się jedynie w zagłębieniach formy. Tynk przemalowany jest obecnie cienką warstwą białej farby.

8 Warstwa malarska zachowana jest nierównomiernie na powierzchni elewacji. Najwięcej warstw zachowało się w obrębie cokołu oraz na częściach chronionych przez silnym zalewaniem wodami opadowymi. W niektórych miejscach na powierzchni tynku widoczne są łodygi pnączy. Część modernistyczna Elewacje zachowane są w stanie ogólnym dość dobrym. Miejscowo, głównie w górnej części oraz na elewacji północnej, widoczne są liczne ubytki tynku i odspojenia od podłoŝa. W dolnych partiach widoczne jest zawilgocenie i glony porastające powierzchnię. Całość ścian pokryta jest warstwą zanieszczyszczeń typu miejskiego (smółki, sadze, nawarstwienia o charakterze tłustym). Stolarka okienna i drzwiowa Jak juŝ wcześniej wspomniano, historyczna stolarka okienna zachowana jest jedynie częściowo. Większość okien wymieniono na nowe, typowe, z zachowaniem ogólnego podziału kwater. Zachowane okno elewacji południowej, zwieńczone półokrągło, posiada pierwotne zdobienia w postaci Ŝłobkowania ram, profilowanych konsolek, nacięć. Stan zachowania drewna nie jest najgorszy, natomiast zupełnej destrukcji uległy warstwy malarskie i podkładowe. Widoczne są silne spękania, złuszczenia i osypywanie się warstw malarskich. Nie spełniają one w tej chwili Ŝadnej funkcji, ani technicznej, ani estetycznej. Podobny stan zachowania prezentują okna części dobudowanej. Problemem uŝytkownika nie jest stan techniczny drewna stolarki, a jej parametry uŝytkowe. Dość duŝe rozmiary ram okiennych spowodowały wypaczenie listew i brak moŝliwości szczelnego zamknięcia okien. To z kolei powoduje, Ŝe podczas opadów woda dostaje się do środka skrzyni okiennej, a drewno nasiąka i pęcznieje, co skutkuje dalszym odkształcaniem listew. W kilku oknach zachowane są powyŝej ślemienia drewniane, poziome belki. Są to prawdopodobnie pozostałości konstrukcji rolet okiennych, wykonanych z płótna i opuszczanych na linkach. Belki mają kilka otworów ze specjalnymi rolkami. W złym stanie technicznym są zachowane okna werandy zachodniej. Widoczne są liczne ubytki warstwy malarskiej, złuszczenia i odpryski. W dolnej części, z powodu nadmiernego zalewania wodą opadową, zupełnemu zniszczeniu uległy drewniane okapniki oraz dolne części płycin. Widoczne są ubytki drewna i jego rozwarstwienia oraz częściowe butwienie. Drzwi wejściowe do willi secesyjnej, drewniane, przeszklone, są zachowane w miarę dobrym stanie. Obecnie są przemalowane farbą olejną w kolorze jasnobrązowym. Detal metalowy Do detali wykonanych z metalu zaliczyć moŝna kraty w oknach piwnicznych i oknach obok przedsionka wejściowego, konstrukcje w oknach na skrzynki z kwiatami w obrębie I piętra oraz balustradę balkonu. Wszystkie te elementy są częściowo skorodowane i pozbawione 8

9 ochronnej warstwy malarskiej. Istniejące resztki lakierów łuszczą się i odspajają od metalu i nie stanowią dla niego Ŝadnej ochrony. Do części dobudowanej prowadzą cięŝkie, dwuskrzydłowe drzwi, pomalowane farbą olejną, z przeszklonym naświetlem. 9

10 4. WNIOSKI I ZAŁOśENIA KONSERWATORSKIE Zagadnienia stylistyczne Willa Roberta Nestlera naleŝy do grona bardzo ciekawych przykładów secesyjnej architektury miejskiej Łodzi początku XX wieku. Obecny wygląd willi, po rozbudowie w okresie międzywojennym, odbiega od pierwotnego. Niemniej jednak elewacja wschodnia i południowa, a takŝe weranda na elewacji zachodniej zgodne są całkowicie z pierwotnym projektem. Forma i kompozycja całej elewacji, jak i detali została zachowana w całości (z niewielkim wyjątkiem, jakim jest skucie części dekoracji wokół okna I piętra). Dekoracja willi jest typowym przykładem zastosowania stylistyki secesyjnej i jednym z bardziej wartościowych przykładów tego stylu w budownictwie Łodzi. Stąd naleŝy jej się ścisła ochrona konserwatorska. Głównym celem planowanych prac konserwatorskich będzie znacząca poprawa stanu technicznego tynków i detalu sztukatorskiego przy jednoczesnym utrzymaniu wszystkich zachowanych elementów zdobniczych oraz powrót do pierwotnej kolorystyki willi. Tynki i dekoracja sztukatorska Planowane prace konserwatorskie zmierzać będą przede wszystkim do powstrzymania dalszej degradacji tynków, eliminacji przyczyn zniszczeń i odtworzenia stanu pierwotnego. Przewiduje się wykonanie pełnego zakresu prac konserwację techniczną i estetyczną. Pierwszym etapem prac będzie postawienie rusztowań. NaleŜy zwrócić uwagę na miejsca kotwienia konstrukcji rusztowania do muru. Kotwy nie powinny być wbijane w miejscach, gdzie tynk jest odspojony oraz w miejscach dekoracji sztukatorskiej! Część secesyjna Czyszczenie Wykonane badania technologiczne tynków wykazały, Ŝe pierwotne zaprawy są to tynki cementowo wapienne i nie zawierają cementu romańskiego. Z tego powodu naprawy powinny być wykonane przy uŝyciu tych samych materiałów. Pierwszą czynnością po ustawieniu rusztowań będzie oczyszczenie powierzchni tynków z brudu i warstw malarskich i odsłonięcie, w miarę moŝliwości, pierwotnej warstw malarskiej. Po wykonaniu prób zaleca się zastosowanie metody termopary przy uŝyciu urządzenia typu Kärcher lub podobnego oraz doczyszczania ręcznego z uŝyciem drucianych szczotek mosięŝnych i innych narzędzi. Ze względu na stopień zabrudzenia niezbędne będzie uŝycie preparatów chemicznych detergentów oraz pasty z zawartością kwaśnego fluorku amonu (przy uporczywych, czarnych zabrudzeniach). W razie potrzeby niektóre partie dekoracji sztukatorskiej będą doczyszczone ręcznie. Na duŝy, secesyjny relief naleŝy zwrócić szczególną uwagę. Jest on zachowany czytelnie i nie naleŝy go niepotrzebnie doczyszczać mechanicznie. Przed przystąpieniem do czyszczenia naleŝy usunąć w 10

11 całości resztki pnączy porastających powierzchnię ścian. Pnącza mają bardzo mocne i głęboko osadzone korzenie, które powodują powstawanie pęknięć tynku i zwiększają penetrację wody. Zaleca się takŝe usunięcie wszystkich kabli i przewodów instalacyjnych oraz demontaŝ lamp typu halogen. Usuwanie zniszczonych partii tynku i zatarć cementowych Zabieg będzie miał ograniczony zasięg i będzie dotyczyć fragmentów elewacji wschodniej. NaleŜy ostroŝnie odkuć spękane i odspojone fragmenty nadproŝy okien i gzymsu koronującego. TakŜe osłabione fragmenty tynku przy niewielkich ubytkach naleŝy usunąć. Wykuć naleŝy wszystkie nieestetyczne uzupełnienia zaprawami cementowymi. MoŜna pozostawić te, które są dobre technicznie oraz nie odznaczają się inną fakturą. Podklejenie odspojeń Elementy odspojone naleŝy podkleić, a spękania, po konsultacji z konstruktorem, spiąć z uŝyciem dodatkowych kotew. W istniejące szczeliny naleŝy wstrzyknąć zaczyn cementowy (biały cement) z niewielkim dodatkiem drobnego piasku. Będzie to dotyczyć spękań gzymsu nad oknami I piętra elewacji południowej oraz ewentualnie pęknięć na elewacji wschodniej. Wzmocnienie strukturalne Partie osłabione tynków naleŝy wzmocnić poprzez zabieg impregnacji. Po oględzinach moŝna stwierdzić, Ŝe wzmocnienia wymagają niektóre partie reliefu w miejscach silnego opłukiwania wodą opadową oraz miejscowo cokół. Uzupełnienie spękań i rys Niewielkie spękania naleŝy poszerzyć i uzupełnić materiałem elastycznym. Nie naleŝy zacierać drobnych spękań skurczowych zaprawy cementowej. Uzupełnienie ubytków tynku i sztukaterii Od strony technologicznej przewiduje się zastosowanie tradycyjnych tynków mineralnych, dwuwarstwowych (obrzutka, warstwa nośna ze szlichtą), wapienno cementowych. Dopuszcza się zastosowanie gotowych fabrycznie zapraw o stałych parametrach, z zawartością białego cementu i/lub trasu. Jako warstwę wykończeniową tynku przewiduje się zastosowanie cienkowarstwowej mineralnej zaprawy gładzonej o uziarnieniu ok. 0,3 0,5 mm. Będzie to dotyczyć rekonstrukcji fragmentów gzymsu koronującego, nadproŝy okiennych, cokołu. Uzupełniane fragmenty naleŝy wykonać zgodnie z sąsiadującą, pierwotną fakturą. W części cokołowej niezbędne będzie odlanie płytek boniowania z historyczną fakturą i montaŝ ich w brakujących miejscach (lewa część elewacji południowej). Ze względu na duŝy stopień wypłukania powierzchni reliefu secesyjnego proponuje się jego powierzchniowe uzupełnienie poprzez przeszpachlowanie drobnoziarnistą szpachlówką mineralną. Po wyszpachlowaniu naleŝy miejscami uczytelnić relief. 11

12 Malowanie elewacji NajwaŜniejszym estetycznie etapem prac będzie malowanie elewacji części secesyjnej. Kolorystyka zostanie doprecyzowana po wykonaniu zabiegu oczyszczenia. Po wykonaniu wstępnych badań stratygraficznych moŝna stwierdzić, Ŝe pierwotna kolorystyka była utrzymana w tonacji ugrowej. Relief na wejściem pomalowany był w kolorze nasyconego, Ŝółtego ugru. Partie tynków nakrapianych utrzymane były w tonacji rozbielonego ugru, natomiast gładkie partie tynków w obrębie obramień okiennych, gzymsów w odcieniu jasnego brązu. W obrębie cokołu nie zachowały się pierwotne warstwy malarskie, jednak naleŝy go pomalować w kolorze o ton ciemniejszym niŝ ściany. Obecnie po oczyszczeniu elewacji i wykonaniu uzupełnień ubytków niezbędne będzie pomalowanie ich powierzchni. Zaleca się powrót do kolorystyki pierwotnej z uŝyciem farb półkryjących, laserunkowych. Od strony technologicznej moŝliwy jest powrót do farb krzemianowych, zgodnie z technologią pierwotną lub zastosowanie farb odwracalnych, o spoiwie silikonowym. Przed przystąpieniem do całościowego malowania naleŝy wykonać próbne wymalowania na fragmencie elewacji, o powierzchni nie większej niŝ 1 m2. Ostateczną decyzję, co do koloru i sposobu malowania naleŝy podjąć komisyjnie. Ze względu na wysoki stopień hydrofobowości obu rodzajów farb nie ma potrzeby wykonywania dodatkowego zabiegu hydrofobizacji. Część modernistyczna Czyszczenie Obecne wyprawy tynkowe są wykonane z zaprawy cementowo wapiennej i nie posiadają wymalowań. Pierwszą czynnością po ustawieniu rusztowań będzie oczyszczenie powierzchni tynków z brudu, glonów i innych nawarstwień. Po wykonaniu prób zaleca się zastosowanie metody termopary przy uŝyciu urządzenia typu Kärcher lub podobnego. Ze względu na stopień zabrudzenia być moŝe konieczne będzie uŝycie preparatów chemicznych w postaci detergentów. Usuwanie zniszczonych partii tynku NaleŜy odkuć wszystkie odspojone i zmurszałe fragmenty tynków na elewacji północnej, zachodniej i południowej. Likwidacja glonów Miejsca pokryte glonami naleŝy zdezynfekować odpowiednim preparatem. Środek naleŝy nałoŝyć na powierzchnię tynku, odczekać kilka godzin, oczyścić powierzchnię szczotką mosięŝną i przystąpić do następnych zabiegów. Uzupełnienie ubytków tynku Od strony technologicznej przewiduje się zastosowanie tradycyjnych tynków mineralnych, dwuwarstwowych (obrzutka, warstwa nośna ze szlichtą), wapienno 12

13 cementowych. Dopuszcza się zastosowanie gotowych fabrycznie zapraw o stałych parametrach. Uzupełniane fragmenty naleŝy zatrzeć zgodnie z sąsiadującą, pierwotną fakturą. Malowanie elewacji Ze względu na brak jakiejkolwiek warstwy malarskiej na istniejących tynkach zaleca się pomalowanie ich powierzchni farbą laserunkową, hydrofobową. MoŜna zastosować te same materiały, co na części secesyjnej (krzemianowe lub silikonowe). Jeśli chodzi o kolorystykę to zaleca się zastosowanie tej samej tonacji, co na części secesyjnej. Pozwoli to ujednolicić bryły budynków pochodzących z dwóch okresów historycznych. Stolarka okienna i drzwiowa Ze względu na pełnioną funkcję przedszkola i konieczność zapewnienia odpowiednich warunków uŝytkowych kilka lat temu podjęto decyzję o wymianie stolarki okiennej. Częściowo dokonano tej wymiany w części secesyjnej willi, w całości na elewacji wschodniej i częściowo na elewacji południowej. Zamontowano stolarkę drewnianą, jednoramową, z powtórzeniem ogólnego podziału na kwatery. Niestety, nie we wszystkich oknach powtórzono drobny podział szyb w górnej części. Obecnie jest przewidziana korekta w ramach aktualnie prowadzonych prac, czyli naklejenie pionowych szprosów w górnych kwaterach. PoniewaŜ współczesna stolarka jest stolarką typową, nie powtarza kształtu profili ram okiennych czy ślemienia, a takŝe nie posiada tak charakterystycznych dla stolarki historycznej zdobień. Ze względu na duŝą wartość historyczną istniejącej stolarki proponuje się i zaleca pozostawienie jako świadka duŝego, półkoliście zwieńczonego, okna w elewacji południowej (nad wejściem). Okno to naleŝy poddać pełnej konserwacji technicznej i estetycznej. Kolor okna naleŝy dopasować do koloru stolarki współczesnej, aby nie wprowadzać dodatkowej barwy. Jednak dopuszcza się uŝycie innego, historycznego koloru, po wyraŝeniu zgody przez komisję konserwatorską. Istniejącą poziomą belkę w oknie naleŝy zdemontować, a wcześniej wykonać szczegółową dokumentację fotograficzną. Jest to belka słuŝąca prawdopodobnie do montaŝu płóciennych rolet. Obecnie nie spełnia swojej funkcji i moŝe być usunięta. Pozostałe okna naleŝy wymienić zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Drewniane drzwi wejściowe na elewacji zachodniej, zarówno skrzydła przeszklone, jak i wrota, naleŝy poddać zabiegom konserwatorskim. Łuszczące się warstwy naleŝy usunąć, powierzchnię przeszlifować, uzupełnić ubytki oraz pomalować farbą alkidową półmatową w wybranym kolorze. Pozostałe prace przy stolarce drzwiowej naleŝy wykonać zgodnie z projektem budowlanym (wymiana drzwi wejściowych w części dobudowanej). 13

14 Elementy metalowe i ofasowania blacharskie Konserwacji zostaną poddane wszystkie elementy metalowe kraty okienne, kosze na skrzynki kwiatowe, balustrada balkonu. Powierzchnię metalu naleŝy oczyścić ze starych lakierów i produktów korozji, pomalować dwukrotnie minią, a następnie lakierem do metalu w kolorze grafitowym lub innym, wybranym przez komisję konserwatorską. Podczas prac naleŝy sprawdzić stan ofasowań blacharskich, rynien i rur spustowych, pomimo ich niedawnej wymiany. W razie zauwaŝenia nieszczelności naleŝy je zlikwidować. nad gzymsem koronującym i rynny podwieszonej do krawędzi dachu. W razie wykrycia nieszczelności naleŝy je zlikwidować. Podczas prowadzenia prac remontowo konserwatorskich na bieŝąco będą wykonywane zabezpieczenia okien folią polietylenową, a podczas skuwania takŝe płytami pilśniowymi, aby nie uszkodzić szyb. Wszelkie decyzje, co do zakresu rekonstrukcji i kolorystyki, naleŝy podejmować komisyjnie z udziałem przedstawiciela Miejskiego Konserwatora Zabytków w Łodzi na zwołanej w tym celu komisji konserwatorskiej. Wszystkie prace prowadzone na elewacjach zostaną odpowiednio udokumentowane w formie pisemnej i fotograficznej. Pozostały zakres prac, nie ujęty w niniejszym opracowaniu, naleŝy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. 14

15 5. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH Tynki i dekoracja sztukatorska Część secesyjna 1. Zabezpieczenie wszystkich okien przed etapem czyszczenia folią polietylenową. 2. Oczyszczenie powierzchni tynków z brudu, nawarstwień i tłustych osadów metodą wybraną na podstawie prób. Jako najkorzystniejszą uznaje się metodę czyszczenia wodą pod ciśnieniem z dodatkiem specjalnych detergentów np. Schmutzlöser firmy Remmers lub metodę termodynamiczną z uŝyciem gorącej pary wodnej pod ciśnieniem. Miejscowo, wobec uporczywych czarnych nawarstwień, moŝna zastosować pastę Fassadenreiniger Paste firmy Remmers. Po zabiegu czyszczenia z uŝyciem preparatów chemicznych naleŝy bardzo dobrze spłukać powierzchnię tynków czystą wodą. 3. Wzmocnienie strukturalne tynków w partiach osłabionych (secesyjna sztukateria nad wejściem) preparatem Silitol-Konzentrat 111 firmy Caparol, rozcieńczonym wodą w proporcjach 1:1. 4. Usunięcie poprzez odkucie spękanych i odspojonych elementów, głównie w partii gzymsów i nadproŝy okiennych. 5. Po konsultacji z konstruktorem iniekcje z zaczynu cementowego (biały cement z niewielką ilością piasku) w istniejące szczeliny. 6. Uzupełnienie spękań i niewielkich szczelin materiałem elastycznym Cap-elast Riß-Spachtel (szpachlówka) firmy Caparol. Po związaniu naleŝy powierzchnię w razie potrzeby przeszlifować papierem ściernym. 7. Uzupełnienie ubytków tynku i większych szczelin zaprawą cementowo wapienną z białym cementem i wapnem trasowym. Proporcje zaprawy: podkładowa - 1 cz. wapna trasowego, 1 cz. białego cementu, 5 cz. szarego płukanego piasku; szlichta - 1 cz. wapna trasowego, 0,5 cz. białego cementu, 4,5 cz. szarego płukanego drobnego przesianego piasku. W miejscach rozległych ubytków najpierw naleŝy wkleić konstrukcje z drutu nierdzewnego (mosięŝnego) na Ŝywicy epoksydowej, tzw. pajączki. Zaprawę naleŝy nakładać partiami, w przeciwnym wypadku moŝe spękać. W obrębie uzupełnianych fragmentów naleŝy przywrócić pierwotną fakturę (gładką, nakrapianą lub dłutowaną). 8. Uzupełnienie wypłukanej powierzchniowo warstwy sztukaterii szpachlą wapienną firmy Baumit Kalkin RK 70 N. Zaprawa ta jest drobnoziarnista i daje moŝliwość uzyskania gładzi. Zaprawę naleŝy nałoŝyć szpachelką metalową albo pędzlem, uzupełnić nierówności i po związaniu i wyschnięciu przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym (gradacja ok ). 9. Malowanie powierzchni tynków i sztukaterii farbą laserunkową krzemianową np. Soldalitarte (bez bieli tytanowej) lub Soldalit firmy Keim rozcieńczoną preparatem Soldalit-Fixativ w odpowiednio ustalonej proporcji. Stopień rozcieńczenia naleŝy ustalić eksperymentalnie, aby uzyskać poŝądany efekt transparentności. Drugą moŝliwością jest zastosowanie farb o 15

16 spoiwie silikonowym, laserunkowych, Historic Lasur firmy Remmers. Kolor naleŝy dobrać na podstawie firmowego wzornika kolorów. Część modernistyczna 1. Skucie fragmentów odparzonych, odspojonych i osłabionych tynków na powierzchniach płaskich. 2. Oczyszczenie powierzchni muru z pyłu przed przystąpieniem do tynkowania przy pomocy zimnej wody pod niewielkim ciśnieniem przy wykorzystaniu agregatu Kärcher. 3. Likwidacja glonów i zazielenień preparatem BFA firmy Remmers. Preparat naleŝy nałoŝyć na powierzchnie zaatakowane przez glony i pozostawić przez okres ok. 6 godzin. Potem moŝna przystąpić do dalszych prac. Nie naleŝy preparatu zmywać, ale pozostawić na powierzchni tynku i traktować jako zabezpieczenie przed ponownym porastaniem przez glony. 4. Wzmocnienie strukturalne muru i pozostawionych partii tynku (w razie konieczności). UŜyty zostanie preparat gruntujący Sylitol Koncentrat 111 firmy Caparol rozcieńczony z wodą w proporcji 2:1 (2 części objętościowe preparatu i 1 część objętościowa wody). W razie uzyskiwania zbyt mocnego efektu utwardzenia naleŝy preparat mocniej rozcieńczyć (np. 1:1). 5. Uzupełnienie tynków w miejscach ubytków. Jako obrzutka zostanie wykonana zaprawa wapienno cementowa z białym cementem, o stosunku spoiwa do wypełniacza nie większym niŝ 1:2. Kolejna warstwa powinna mieć stosunek spoiwa do wypełniacza ok. 1:3. 6. Po związaniu i dobrym wyschnięciu tynków (min. okres ok. 2 tygodni przy dobrej suchej pogodzie) pomalowanie ścian farbą jak w części secesyjnej. Zaleca się takŝe zastosowanie farby półkryjącej. Obie farby, krzemianowa i silikonowa, są hydrofobowe, więc nie ma potrzeby wykonania dodatkowego zabiegu hydrofobizacji. Stolarka okienna i drzwiowa Prace stolarskie przy drewnianym oknie nad wejściem w elewacji południowej, zachowanym jako świadek oraz przy drzwiach wejściowych. 1. Usunięcie olejnych przemalowań z powierzchni skrzydeł drzwi przy pomocy nagrzewnicy z nadmuchem gorącego powietrza oraz past chemicznych do usuwania przemalowań np. Scansol firmy Scandia Cosmetics lub Vitaf firmy Levis. NaleŜy przy tym uwaŝać, aby nie spowodować pęknięcia szyb. 2. Ręczne przeszlifowanie powierzchni drewna papierami ściernymi o róŝnej gradacji (60 240). 3. Flekowanie zniszczonych fragmentów ram okiennych drewnem odpowiedniego gatunku z zachowaniem rozmiaru, kształtu i profilowania uzupełnianych fragmentów. 16

17 4. Uzupełnienie drobnych, powierzchniowych ubytków drewna kitem z zawartością drobno mielonych trocin, dostosowanym kolorystycznie do drewna. Proponuje się uŝycie szpachlówki marki Syntilor prod. francuskiej. 5. Przeszpachlowanie powierzchni drewna szpachlówką odporną na działanie wody np. poliestrową do drewna, w miejscach ubytków i nierówności. 6. Przeszlifowanie powierzchni drewna i jej odpylenie. 7. Pomalowanie powierzchni drewna farbą podkładową, a następnie dwukrotnie kryjącą farbą alkidową w odpowiednio dobranym kolorze. Zaleca się zastosowanie farby półmatowej, firmy Tikkurilla lub Sigma. 8. Wyczyszczenie szyb okien i drzwi po przeprowadzonych pracach. Elementy metalowe 1. Oczyszczenie z rdzy i warstw lakierów elementów metalowych (krat, metalowych koszy na skrzynki do kwiatów, balustrady balkonu). 2. Przeszlifowanie powierzchni metalu papierem ściernym o gradacji od 60 do Dwukrotne malowanie powierzchni metalu farbą antykorozyjną typu minia. 4. Dwukrotne pomalowanie elementów metalowych dwuskładnikowym strukturalnym lakierem poliuretanowym Lowigraf Pur firmy Polifarb Łódź w kolorze grafitowym. Jest to emalia o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne, skutecznej ochronie antykorozyjnej dzięki zawartości pigmentów metalicznych i antykorozyjnych oraz bardzo dobrym efekcie estetycznym. Wszystkie prace powinny być wykonane ze względów technologicznych przy temp. minimalnej powyŝej +5 C. NaleŜy przestrzegać zaleceń producenta danego materiału zawartych w kartach technicznych. 17

18 6. UPRAWNIENIA ZAWODOWE 18

19 19

20 7. ANEKS WYNIKI BADAŃ CHEMICZNO TECHNOLOGICZNYCH 20

ROTUNDA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

ROTUNDA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki ROTUNDA - 8 - Fot.R.1 Rotunda, widok w kierunku północnym Fot.R.2 Rotunda, widok w kierunku zachodnim - 9 - Fot.R.3 Rotunda, widok w kierunku wschodnim Fot.R.4 Rotunda, widok w kierunku południowym - 10

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA Z BADAŃ KONSERWATORSKICH

DOKUMENTACJA Z BADAŃ KONSERWATORSKICH DOKUMENTACJA Z BADAŃ KONSERWATORSKICH BADANIA STRATYGRAFICZNE ELEWACJI OBORNIKI ŚLĄSKIE, UL. PODZAMCZE 7 AUTOR BADAŃ: mgr Agnieszka Witkowska AUTOR DOKUMENTACJI : mgr Agnieszka Witkowska WROCŁAW, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Proponowane postępowanie konserwatorskie

Proponowane postępowanie konserwatorskie Proponowane postępowanie konserwatorskie 1. Tynki Ze względu na zły stan wypraw tynkarskich, ich niejednorodność : tynki wapienne, tynki wapienno-cementowe i tynki wapienne z narzutem cementowym oraz znaczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S PROBUD PROBUD Sp. z o.o. Opracowanie: Przedmiot: (Nazwa, adres, numery działek) BranŜa: Inwestor: (Nazwa, adres) Jednostka projektowa: (Nazwa, adres) PROJEKT WYKONAWCZY REMONT ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY I. STAN BUDYNKU SZKOŁY PRZED REMONTEM Dane dotyczące budynku przed remontem w 2014: - data poprzedniej renowacji elewacji 1997, - data

Bardziej szczegółowo

SALA BALOWA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

SALA BALOWA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki SALA BALOWA - 19 - Fot.B.1 Sala Balowa, ściana południowa - 20 - Fot.B.2 Sala Balowa, ściana północna - 21 - Fot.B.3 Sala Balowa, ściana zachodnia Fot.B.4 Sala Balowa, ściana wschodnia - 22 - Fot.B.5 Sala

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ STRATYGRAFII WARSTW MALARSKICH

DOKUMENTACJA BADAŃ STRATYGRAFII WARSTW MALARSKICH DOKUMENTACJA BADAŃ STRATYGRAFII WARSTW MALARSKICH Stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul. Jagiellońskiej 24/6 w Olsztynie Autor dokumentacji konserwatorskiej : Danuta Pestka Anna Krause OLSZTYN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO

PROGRAM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO PROGRAM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO zalecenia wstępne: rusztowania do prac remontowych i konserwatorskich winny zabezpieczać elewacje przed zamakaniem w trakcie trwania prac konieczne zadaszenie rusztowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 2014-04-24. Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 2014-04-24. Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Makro-Budomat Development Sp. z o.o. -187 Warszawa ul.wolska 50 A Pawilon 9 B PZEDMIA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej 45442110-1 Malowanie budynków

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ KONSERWATORSKICH ELEWACJI DOMU PRZY UL. KILIŃSKIEGO 39 W ŁODZI

DOKUMENTACJA BADAŃ KONSERWATORSKICH ELEWACJI DOMU PRZY UL. KILIŃSKIEGO 39 W ŁODZI ATIK Sp. z o.o. KONSERWACJA ARCHITEKTURY ul. Nawrot 36/13, 90-055 Łódź NIP 725-000-79-00 REGON 470522160 KRS 0000458481 tel./fax +48 42 674 19 13 kom. +48 503 092 996 e-mail: m.m.kloda@gmail.com web: www.atik.art.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU PRZEWIDUJE: RENOWACJĘ ŚCIANY OD ULICY NARUTOWICZA WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU 1 1. OKAP

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Załącznik nr 5/2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Opis robót : Renowacja elewacji starej części obiektu B u d o w a : GMINA WOŁCZYN O b i e k t : Budynek

Bardziej szczegółowo

Program prac konserwatorskich REST

Program prac konserwatorskich REST Program prac konserwatorskich REST Konserwacja Zabytków A R T P i o t r D y b a l s k i 60-616 Poznań, Ul.Wołyńska 5 m.1, NIP: 7811154551, REGON: 634476884 tel.(0-61) 8471 579, GSM: 0-602 599 109, e-mail:dibalaq@go2.pl,

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Darecka Gdańsk, 22. 08. 2010 Gdynia, ul. Falista 6/1 Konserwator zabytków-zabytkoznawca Nr dypl. UMK 865 OPINIA KONSERWATORSKA

Katarzyna Darecka Gdańsk, 22. 08. 2010 Gdynia, ul. Falista 6/1 Konserwator zabytków-zabytkoznawca Nr dypl. UMK 865 OPINIA KONSERWATORSKA Katarzyna Darecka Gdańsk, 22. 08. 2010 Gdynia, ul. Falista 6/1 Konserwator zabytków-zabytkoznawca Nr dypl. UMK 865 OPINIA KONSERWATORSKA Dokonano przeglądu okien na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

Zakres prac remontowych - remont elewacji budynku wymiennikowni G-3 przy ul. Podwisłocze 22.

Zakres prac remontowych - remont elewacji budynku wymiennikowni G-3 przy ul. Podwisłocze 22. Załącznik nr 4 Znak sprawy: KZP1/253/TT/22/16 Zakres prac remontowych remont elewacji budynku wymiennikowni G3 przy ul. Podwisłocze 22. I. Zakres ogólny 1. Ogrodzenie terenu budowy i zabezpieczenie go

Bardziej szczegółowo

Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie

Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Opis do przedmiaru i kosztorysu na Renowację i wymianę stolarki okiennej od strony wschodniej i północnej w budynku A WSSE Bydgoszcz ul.

Opis do przedmiaru i kosztorysu na Renowację i wymianę stolarki okiennej od strony wschodniej i północnej w budynku A WSSE Bydgoszcz ul. Strona1 Opis 1.Przedmiot opracowania Opis do przedmiaru i kosztorysu na Renowację i wymianę stolarki okiennej od strony wschodniej i północnej w budynku A WSSE Bydgoszcz ul. Kujawska 4 2.Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR REMONT ELEWACJI ŚWIETLICA WIEJSKA W MIEJSCOWOSCI WARTOWICE 37 59 720 RACIBOROWICE GÓRNE GMINA WARTA

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA ELEWACJI BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W GDYNI ul. 10 Lutego 38/39

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA ELEWACJI BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W GDYNI ul. 10 Lutego 38/39 PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA ELEWACJI BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W GDYNI ul. 10 Lutego 38/39 mgr Maciej Szczepkowski Dyplom nr 5832 ASP W-wa 81-368 Gdynia, ul. Świętojańska 4-8/40 PROGRAM PRAC

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ STRATYGRAFII WARSTW MALARSKICH

DOKUMENTACJA BADAŃ STRATYGRAFII WARSTW MALARSKICH DOKUMENTACJA BADAŃ STRATYGRAFII WARSTW MALARSKICH Stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul. Jagiellońskiej 21/8 w Olsztynie Autor dokumentacji konserwatorskiej : Danuta Pestka Anna Krause OLSZTYN

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER)

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) zadanie branŝa: ETAP B i ETAP F - Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie budowlana Pozycja TER Pozycja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty remontowo-budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty remontowo-budowlane PRZEDMIAR ROBÓT Roboty remontowo-budowlane Obiekt Kod CPV CPV, 45422100-2 Budowa Budynek Ratusza w Pasymiu Inwestor Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu 12-130 Pasym ul. Rynek 8 Załącznik Strona 2/8 OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH."

Kosztorys Ślepy REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH. Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH." Data: 2015-02-24 Obiekt/Rodzaj robót: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej Lokalizacja: KOWARY, Gm. RADZIEMICE, Pow. Proszowicki, woj. Małopolskie

Bardziej szczegółowo

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI 2. ELEWACJE KAMIENIC UL. SZEROKA 80/81 2.1. Opis obiektu w aspekcie historycznym 2.1.1. ELEWACJA NR. 80. Kamienica z elewacją klasycystyczną,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT: Remont pomieszczeń zajmowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową zlokalizowanych na IV piętrze biurowca ADRES: Siedlce ul. Piłsudskiego 38 INWESTOR: Regionalna Izba

Bardziej szczegółowo

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Zakład Badań Specjalistycznych i Technik Dokumentacyjnych

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Zakład Badań Specjalistycznych i Technik Dokumentacyjnych SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI pierwszego etapu UMOWY o DZIEŁO p.t.: Wykonanie szlifów i analiza produktów korozji próbek metali konstrukcyjnych parowozów metodami mikro-chemicznymi i laserowej spektrometrii

Bardziej szczegółowo

Tynkowanie tradycyjne cementowo-wapienne (z materiałem) Tynki zewnętrzne (bez materiału) Tynki ozdobne (bez materiału)

Tynkowanie tradycyjne cementowo-wapienne (z materiałem) Tynki zewnętrzne (bez materiału) Tynki ozdobne (bez materiału) Prace murarskie Tynkowanie tradycyjne cementowo-wapienne (bez materiału) Tynkowanie tradycyjne cementowo-wapienne (z materiałem) Tynki zewnętrzne (bez materiału) Tynki ozdobne (bez materiału) Uzupełnianie

Bardziej szczegółowo

ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE

ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków cementowo-wapiennych

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Załącznik nr 12 do SIWZ EKSPERTYZA TECHNICZNA I.DANE OGÓLNE OBIEKT: BUDYNEK INSTYTUTU HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMI NAUK TEMAT: OPRACOWANIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO STOLARKI OKIENNEJ

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45215500-2 Obiekty uŝyteczności społecznej REMONT ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W CIESZYNIE PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO Nr

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna Kościół Św. Antoniego w Ratowie Dokumentacja fotograficzna Załącznik do pracowania Renowacja elewacji i fundamentów Kościoła Św. Antoniego w Ratowie 1 Fot. 1 Elewacja boczna, wschodnia. Uszkodzenia lub

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH EMPORY ORGANOWEJ BAZYLIKI NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA I WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W DOBRYM MIEŚCIE

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH EMPORY ORGANOWEJ BAZYLIKI NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA I WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W DOBRYM MIEŚCIE PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH EMPORY ORGANOWEJ BAZYLIKI NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA I WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W DOBRYM MIEŚCIE Pracownia Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki RESTAURO Przemysław Gorek ul. Klaudyny

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA :

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA : 1. Inwentaryzacja zestawienie skala 1:100 rys. nr A01 2. Inwentaryzacja zestawienie skala 1:100 rys. nr A02 3. Inwentaryzacja zestawienie skala

Bardziej szczegółowo

Spis treści opracowania

Spis treści opracowania Spis treści opracowania 1. Dane ogólne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Przedmiot opracowania 1.3 Zakres opracowania 1.4 Wykorzystana dokumentacja 1.5 Wizje lokalne 2. Opis konstrukcji bramy 3. Uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przedmiar robót Budowa Inwestor Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 luty.2012

Bardziej szczegółowo

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI 3. ELEWACJE KAMIENIC UL. SZEROKA 82/83 3.1. Opis obiektu w aspekcie historycznym 3.1.1. ELEWACJA NR. 82. Kamienica w układzie kalenicowym dachu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r.

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Inwestor Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Toruń Czerwiec 2010r Kosztorys Strona 2/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Elewacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO REMONTU KOŚCIOŁA W PASTWIE

OPIS TECHNICZNY DO REMONTU KOŚCIOŁA W PASTWIE OPIS TECHNICZNY DO REMONTU KOŚCIOŁA W PASTWIE 1. OPIS ZAKRESU REMONTU Planowany remont wykonany będzie w następującym zakresie: 1. Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ocieplenia i prac remontowych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńsku (budynek kotłowni) ściana wschodnia i północna ADRES INWESTYCJI : Szkoła

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed rdzą na długie lata... w kilka minut!

Ochrona przed rdzą na długie lata... w kilka minut! RDZA METAL BETON DREWNO Ochrona przed rdzą na długie lata... w kilka minut! do 10,5 m 2 /l do 10 lat! Dlaczego Alkyton jest idealny dla Ciebie? Bezpośrednio na stal Wyjątkowa elastyczność Jedna warstwa

Bardziej szczegółowo

Mur arkadowy przed Domem Plastyka OW ZPAP. Maciej Czyński Konrad Grabowski Marcin Kozarzewski

Mur arkadowy przed Domem Plastyka OW ZPAP. Maciej Czyński Konrad Grabowski Marcin Kozarzewski Mur arkadowy przed Domem Plastyka OW ZPAP Maciej Czyński Konrad Grabowski Marcin Kozarzewski Obiekt budynek Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Historia projekt: Henryk Marconi budowa: 1853-56 (rycina z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR- ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI- budynek adm.-biurowy

PRZEDMIAR- ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI- budynek adm.-biurowy PRZEDMIAR- ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI- budynek adm.-biurowy 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie elewacji w budynku administracyjno

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Budynek mieszkalny wielorodzinny NR ZLECENIA C-n 346 KARTA TYTUŁOWA Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny Adres: Cieszyn, ul. Olszaka 1 Treść: Opinia techniczna określająca zakres niezbędnych prac remontowych elewacji frontowych budynku

Bardziej szczegółowo

2. PODSTAWA OPRACOWANIA -umowa z inwestorem -uzgodnienia z inwestorem -zalecenia konserwatorskie z dnia 05.12.2011 (BKZ.4120.1.190.2011.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA -umowa z inwestorem -uzgodnienia z inwestorem -zalecenia konserwatorskie z dnia 05.12.2011 (BKZ.4120.1.190.2011. OPIS TECHNICZNY 1. CEL. OPRACOWANIA Celem opracowania jest projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz remont zewnętrznej drewnianej altanki i zadaszenia schodów elewacji tylnej, od

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT Hydroekspert Biuro Projektów i Usług 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12 lok. 15 KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont części elewacji ponad dachem Budynku Głównego Teatru Narodowego

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A B A D A Ń S T R A T Y G R A F I I W A R S T W M A L A R S K I C H

D O K U M E N T A C J A B A D A Ń S T R A T Y G R A F I I W A R S T W M A L A R S K I C H D O K U M E N T A C J A B A D A Ń S T R A T Y G R A F I I W A R S T W M A L A R S K I C H Pomieszczenia ratusza miejskiego w Szczytnie użytkowane przez Muzeum Mazurskie w Szczytnie - oddział Muzeum Warmii

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

Dot. Projekt renowacji południowo - wschodniej elewacji budynku teatru od strony ulicy Mickiewicza (Gniezno, działka nr 12/2, ul. Mickiewicza 9).

Dot. Projekt renowacji południowo - wschodniej elewacji budynku teatru od strony ulicy Mickiewicza (Gniezno, działka nr 12/2, ul. Mickiewicza 9). Gniezno, dnia 22.08.2015r. Teatr im. Al. Fredry ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno Dot. Projekt renowacji południowo - wschodniej elewacji budynku teatru od strony ulicy Mickiewicza (Gniezno, działka nr

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski.

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Kosztorys ofertowy Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Data: 2011-07-20 Budowa: Remont świetlicy wiejskiej w Lekowie Obiekt: Świetlica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. NIP 779-23-93-070, REGON 301749386, KRS 0000386710 ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań, tel/fax 48 061 66 21 140 www.demiurg.com.pl, biuro@demiurg.com.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Icchaka Lejba Pereca 16/9 53-444 Wrocław. Rozenkowski studio projektowe mgr inż. arch. Marcin Rozenkowski

PRZEDMIAR. ul. Icchaka Lejba Pereca 16/9 53-444 Wrocław. Rozenkowski studio projektowe mgr inż. arch. Marcin Rozenkowski Rozenkowski studio projektowe mgr inż. arch. Marcin Rozenkowski ul. Icchaka Lejba Pereca 16/9 53-444 Wrocław Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45443000-4 Roboty elewacyjne 45453000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Plan sytuacyjny Rys. nr 1. Elewacje - kolorystyka OŚWIADCZENIE Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartą umową, kompletne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. Fot. nr 1. Elewacja frontowa. Fot. nr 2. Fot. nr 3. Fot. nr 4. Fot. nr 2 4. Uszkodzenia elewacji frontowej zarysowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO STARCZANOWO 10, MUROWANA GOŚLINA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO W STARCZANOWIE 10, MUROWANA GOŚLINA PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: LIDER Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 19,

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar SCHODY ZEWNĘTRZNE

Przedmiar SCHODY ZEWNĘTRZNE Przedmiar Data: 2009-07-15 Budowa: Remont schodów zewnętrznych Zamawiający: Instytut Materiałoznawstwa i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, Ul.Reymonta 25 Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

OPINIA DOTYCZĄCA NIEZBĘDNEGO ZAKRESU PRAC REMONTOWYCH W RAMACH ESTETYZACJI ELEWACJI ORAZ POCZEKALNI DWORCA KOLEJOWEGO W ŻARACH

OPINIA DOTYCZĄCA NIEZBĘDNEGO ZAKRESU PRAC REMONTOWYCH W RAMACH ESTETYZACJI ELEWACJI ORAZ POCZEKALNI DWORCA KOLEJOWEGO W ŻARACH GEOKONSBUD Piotr Kuleta 62-050 Krosinko k./mosiny, ul.wiejska 6 Biuro: 60-749 Poznań, ul.wyspiańskiego 10/8 tel./fax (0-61) 866-80-81 tel. kom. 0-602-392-185 e-mail: biuro@geokonsbud.pl GEOKONSBUD Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

OCHRONA I MALOWANIE DREWNA PORADY

OCHRONA I MALOWANIE DREWNA PORADY PORADY OCHRONA I MALOWANIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA Przed przystąpieniem do malowania drewna należy przygotować: rękawice gumowe maska ochronna opalarka szpachla papier ścierny pędzel do drewna lub wałek folia

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r Kosztorys OFERTOWY Obiekt Budowa Biuro kosztorysowe ROBOTY REMONTOWE, NAPRAWCZE I REWITALIZACYJNE KAPLICZKI p. w. NMP NIEPOKALANIE POCZĘTEJ Wola Rzędzińska, województwo małopolskie powiat tarnowski gmina

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW Z - 1 Zagospodarowanie terenu Skala 1:500

SPIS RYSUNKÓW Z - 1 Zagospodarowanie terenu Skala 1:500 A/ Opis SPIS TREŚCI 1. Podstawy opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Lokalizacja 4. Informacja o wpisie do rejestru zabytków 5. Dane techniczne 6. Zagospodarowanie terenu 7. Elewacje opis stanu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt BranŜa: Budowlana Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy wymiany stolarki okiennej z profili aluminiowych na stolarkę

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁODZI, PRZY UL. POMORSKIEJ 105 Sporządził: Tomasz Karaczko 1 Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE Nazwa zadania : Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie Inwestor : Szkoła Podstawowa nr 24 w Rzeszowie im.rudolfa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 5A-11-B. Roboty budowlane - renowacja od wewnątrz ścian piwnic, taras i wymiana stolarki okiennej piwnic od strony tarasu

Przedmiar robót 5A-11-B. Roboty budowlane - renowacja od wewnątrz ścian piwnic, taras i wymiana stolarki okiennej piwnic od strony tarasu Przedmiar robót 5A-11-B. Roboty budowlane - renowacja od wewnątrz ścian piwnic, taras i wymiana stolarki okiennej piwnic od strony tarasu Obiekt DOM POBYTU DZIENNEGO DLA OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU HYDROIZOLACJA BALKONÓW I TARASÓW HYDROIZOLACJA BALKONÓW I TARASÓW Tarasy i balkony, naleŝą do tych części budynku, które naraŝone są

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Chemiczne oczyszczenie wraz z nałożeniem preparatu zabezpieczającego powierzchnię elewacji z cegły klinkierowej, z uzupełnieniem brakujących cegieł lub ich wymiana w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Malowanie 2013 - Roboty remontowe / tynkarskie i malarskie / w wybranych pomieszczeniach Zamku Królewskiego na Wawelu

Przedmiar robót. Malowanie 2013 - Roboty remontowe / tynkarskie i malarskie / w wybranych pomieszczeniach Zamku Królewskiego na Wawelu Przedmiar robót pomieszczeniach Zamku Królewskiego na Budowa: Bieżąca konserwacja - roboty malarskie Obiekt lub rodzaj robót: Różne obiekty na Lokalizacja: Zamek Królewski na Inwestor: Zamek Królewski

Bardziej szczegółowo

ZMNIEJSZANIE NASIĄKLIWOŚCI TYNKÓW, IZOLOWANIE PLAM I ZACIEKÓW. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela

ZMNIEJSZANIE NASIĄKLIWOŚCI TYNKÓW, IZOLOWANIE PLAM I ZACIEKÓW. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela ZMNIEJSZANIE NASIĄKLIWOŚCI TYNKÓW, IZOLOWANIE PLAM I ZACIEKÓW Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela 1. TYNKI NA SPOIWIE CEMENTOWYM I WAPIENNYM IZOLOWANIE PLAM I ZACIEKÓW Plamy spowodowane zaciekami wodnymi

Bardziej szczegółowo

EGZ. Biuro Projektowe DGJ-FHU Jerzy Bis. 37-450 STALOWA WOLA AL.JANA PAWŁA II 13 tel. (015) 844 06 20, www.dgj.net.pl email: biuro@dgj.net.

EGZ. Biuro Projektowe DGJ-FHU Jerzy Bis. 37-450 STALOWA WOLA AL.JANA PAWŁA II 13 tel. (015) 844 06 20, www.dgj.net.pl email: biuro@dgj.net. EGZ. Biuro Projektowe DGJ-FHU Jerzy Bis 37-450 STALOWA WOLA AL.JANA PAWŁA II 13 tel. (015) 844 06 20, www.dgj.net.pl email: biuro@dgj.net.pl PROJEKT BUDOWLANY Inwestycja: Rewitalizacja poprzez przywrócenie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 20 maj 2015 r.

Kosztorys Nakładczy. mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 20 maj 2015 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Zepołu Szkół Ponadgimnazjalnych, roboty remontowe wewnętrzne sala nr 207 ROBOTY MALARSKIE, STOLARSKIE Budowa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 Słupsk ul. Szczecińska 60 Biuro

Bardziej szczegółowo

1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ

1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 229/469 Budynek mieszkalny LIPIANKI mieszkalna drewno ok. 1880 r. - budynek drewniany, w konstrukcji wieńcowo-zrębowej, szczyty w konstrukcji szkieletowej odeskowane

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Budowa : - Obiekt : Przebudowa budynku garaŝowego - Przecena Adres : Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 działka nr 4026 Inwestor : Starostwo Powiatowe 78-600 Wałcz ul Dabrowskiego

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : WLEŃ Obiekt : Wleń Kod CPV : 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych Inwestor

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont elewacji budynku Teatru Dramatycznego im. J. Piłsudskiego w Białymstoku

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont elewacji budynku Teatru Dramatycznego im. J. Piłsudskiego w Białymstoku Data opracowania: 2007-09-12 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont elewacji budynku Teatru Dramatycznego im. J. Piłsudskiego w Białymstoku Adres inwestycji: Zamawiającyr: Białystok, ul. Elektryczna

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

Przedmiar ASP 09/01/003

Przedmiar ASP 09/01/003 Przedmiar ASP 09/01/003 Obiekt Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Budowa Gdańsk, ul. Chlebnicka 13/16 Inwestor Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, 80-836 Gdańsk, Targ

Bardziej szczegółowo

Obrzutka (szpryc) narzut Tynki maszynowe

Obrzutka (szpryc) narzut Tynki maszynowe Obrzutka (szpryc) narzut Tynki maszynowe TYNKI DEKORACYJNE Zaletą tynków dekoracyjnych jest różnorodność faktur, jakie można uzyskać na ścianie. Zależą one od rodzaju tynku, metod nakładania i fakturowania,

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna dotycząca przyczyn zawilgocenia ścian w kasie biletowej w budynku teatru

Opinia techniczna dotycząca przyczyn zawilgocenia ścian w kasie biletowej w budynku teatru Opinia techniczna dotycząca przyczyn zawilgocenia ścian w kasie biletowej w budynku teatru 1.Dane podstawowe. Obiekt: Budynek Teatru im. Cypriana Kamila Norwida Jelenia Góra ul. Aleja Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI URZĄD MIASTA I GMINY LIDZBARKU ul.sądowa 21 KOSZTORYS INWESTORSKI CPV 45321000-3 CPV 45421125-6 CPV454221 00-2 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DOCIEPLNIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYMIANA STOLARKI

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ML-Bud P.B.P.H. s.c. 44-100 Gliwice, ul. ŁuŜycka 16

PRZEDMIAR ROBÓT. ML-Bud P.B.P.H. s.c. 44-100 Gliwice, ul. ŁuŜycka 16 ML-Bud P.B.P.H. s.c. 44-100 Gliwice, ul. ŁuŜycka 16 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45421000-4

Bardziej szczegółowo