PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Wymiana instalacji (remont) centralnego ogrzewania w Internacie Liceum Plastycznego im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu wraz z wykonaniem projektu. Adres obiektu budowlanego: INTERNAT LICEUM PLASTYCZNEGO Nowy Wiśnicz, ul. Bocheńska 10 Działka nr. 134/2 i 134/3 Nazwa zamawiającego: LICEUM PLASTYCZNE IM. JANA MATEJKI Nowy Wiśnicz, ul. Bocheńska 6 Kod CPV: Instalowanie centralnego ogrzewania Roboty remontowe i renowacyjne Opracował: Marcin Kierepka Data opracowania: Kwiecień 2011

2 Spis zawartości I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia... 2 II. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia... 3 III. Oświadczenia zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane... 3 IV. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego,... 4 V. Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczące przedmiotu zamówienia... 5 VI. Załączniki... 5 str. 1

3 I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1. Stan istniejący: Internat Liceum Plastycznego im. Jana Matejki położony jest przy ul. Bocheńskiej 10 w Nowym Wiśniczu. Budynek został zbudowany w latach 60-tych ubiegłego stulecia. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 1733 m 2, powierzchnia użytkowa 2976m 2, kubatura budynku 11144m 3. Liczba kondygnacji budynku - 2 nadziemne, 0,37 podziemnej. W budynku znajdują się 94 pomieszczenia z których 56 to pomieszczenia mieszkalne, pozostałe pełnią funkcje pomieszczeń użytkowych. Posadowienie budynku na ławach fundamentowych żelbetowych, ściany piwnic betonowe o gr. 30 cm, w części administracyjno-socjalnej, ceglane. Ściany zewnętrzne podłużne z gazobetonu odm. 0,5 gr. 24 cm; nośne ściany szczytowe, poprzeczne, żwirobetonowe gr. 15 cm, ocieplone gazobetonem gr. 12 cm, odmiany 0,5. Ściany nośne wewnętrzne wylewane żwirobetonowe, pozostałe z cegły dziurawki kl 50 (obecnie kl. 5,0). Klatki schodowe, spoczniki między kondygnacyjne, hole wejściowe, korytarz żelbetowe. Konstrukcja dachu stropodach wentylowany wykonany z płyt trzcinowych na podkładach z pojedynczych cegieł ułożonych na płytach trzcinowych, położonych na stropie DZ-3 wykonanym w spadku 5%. Pokrycie dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej wykonane na pierwotnym pokryciu z papy i lepiku, obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej, rynny i rury spustowe z PCV. Kominy w części których powierzchnia wchodzi w kontakt ze środowiskiem zewnętrznym z cegły silikatowej. Ogólny stan techniczny budynku dobry. W roku 2010 dokonano wymiany kotłowni węglowej na gazową kondensacyjną. Kotłownia w budynku internatu pracuje w oparciu o cztery kondensacyjne kotły wodne MC 90 firmy De Dietrich wyposażone w palniki gazowe wraz z dodatkowymi urządzeniami technologicznymi kotłowni. Kotły pracują w sezonie grzewczym przy zmiennych parametrach wody w funkcji zmian temperatury zewnętrznej dla centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Poza sezonem grzewczym kotły pracują dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej przy stałym parametrze 70C. Układ grzewczy składa się z jednego hydraulicznego obiegu grzewczego, który jest podłączony do istniejącego rozdzielacza dostarczającego czynnik grzewczy do istniejących pionów grzewczych. Obieg grzewczy wyposażony jest w pompę obiegową oraz zawór regulacyjny mieszający. Bieg grzewczy i układ przygotowania ciepłej wody użytkowej sterowany jest przez regulator zbudowany w kotle. Praca układu grzewczego odbywa się w systemie zamkniętym przy stabilizacji ciśnienia wody w zładzie technologicznym z wykorzystaniem urządzeń firmy Reflex. Uzupełnienie zładu grzewczego odbywa się w sposób ręczny wodą zmiękczoną w stacji uzdatniania. 2. Zakres zamówienia Wymiana instalacji (remont) centralnego ogrzewania w Internacie Liceum Plastycznego im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu. str. 2

4 II. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia W budynku internatu należy zaprojektować i wykonać wewnętrznej instalacji c.o. Przed przystąpieniem do projektowania należy wykonać inwentaryzację stanu istniejącego całej instalacji c.o. i uzgadniać na bieżąco rozwiązania projektowe z Zamawiającym, oraz dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień do realizacji zadania. Przy wykonywaniu instalacji c.o. należy stosować grzejniki stalowe płytowe z głowicami termoregulacyjnymi. Dobór grzejników należy przeprowadzić w oparciu o gabaryty pomieszczeń i ich przeznaczenie. Instalacja ma zapewniać temperatury zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiednie dla funkcji pomieszczeń. Z uwagi na dużą liczbę budynków zasilanych z kotłowni internatu przy projektowaniu należy uwzględnić wymianę instalacji starej przepompowni /ze względu na jej wysoki stopień zużycia/ oraz zainstalowanie pomp obiegowych, wspomagających dodatkowo przepływ czynnika grzewczego do każdego budynku, oraz wymiana istniejącego rozdzielacza c.o. Należy również przewidzieć zamontowanie głównego licznika ciepła w kotłowni internatu oraz indywidualnych liczników ciepła dla każdego budynku w celu rozliczenia kosztów ciepła dostarczonego do poszczególnych budynków. Po zakończeniu prac w zakresie j.w. należy wykonać niezbędne prace budowlano-wykończeniowe w celu przywrócenia stanu istniejącego. Należy również przewidzieć i wykonać przekucia konieczne do montażu instalacji, a następnie dokonać napraw i uzupełnień uszkodzonych elementów budowlanych. Dla proponowanych do instalacji urządzeń należy przewidzieć wykonanie instalacji koniecznych do prawidłowej pracy instalacji c.o. (np. elektrycznej). Wszelkie roboty należy przeprowadzić z uzgodnieniem i zachowaniem kwestii gwarancyjnych poprzednich wykonawców. Rozwiązania materiałowe powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów (posiadać aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty). Do obowiązków wykonawcy należeć będzie sporządzenie dodatkowych opracowań dokumentacji technicznej, które na etapie wykonania instalacji mogą wystąpić, a także wykonanie dodatkowych prac wynikających z tych opracowań, dokonanie rozruchu technicznego wykonanej instalacji c.o. III. Oświadczenia zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE Ja, niżej podpisany (a)1... ( imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby umocowanej do złożenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę) legitymujący się... ( numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i organ wydający) urodzony(a)...w... (data) ( miejsce) str. 3

5 zamieszkały (a)... ( dokładny adres) po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz 2016, z późnzm), oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) Nr... w obrębie ewidencyjnym... w jednostce ewidencyjnej... na cele budowlane, wynikające z tytułu: 1) własności 2)współwłasności... ( należy wskazać współwłaścicieli oraz ich adres) oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę z dnia... 3) użytkowania wieczystego... 4) trwałego zarządu ) ograniczonego prawa rzeczowego2... 6) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonania robót i obiektów budowlanych 2... wynikające z następujących dokumentów2 potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane3) ) (inne) Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia...do reprezentowania osoby prawnej...upoważniające mnie ( nazwa i adres osoby prawnej) do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.4) Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej ( miejscowość, data) (podpis) 1) Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane. 2). Należy wskazać właściciela nieruchomości 3) Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 4)Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych IV. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego, 1. Wytyczne projektowania instalacji c.o. - wymagania techniczne COBRI Instal 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 3. Ustawa Prawo Budowlane. 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego. str. 4

6 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego. 6. Obowiązujące przepisy, normy, katalogi. V. Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczące przedmiotu zamówienia 1. W trakcie prowadzenia robót wykonawczych wszystkie przełączenia instalacji, wyłączenia z eksploatacji należy wcześniej uzgadniać z Dyrektorem szkoły w celu zminimalizowania niedogodności wynikających z prowadzonych prac. 2. Złom z demontażu pozostaje do zagospodarowania po stronie inwestora. 3. Ze względu na fakt, iż prace prowadzone będą w budynku eksploatowanym, w trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenia BHP oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdujących się tam elementów wyposażenia. 4. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i wykonać niezbędne prace wykończeniowe po wykonaniu instalacji 5. W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zapewni stały dozór techniczny (kierownik budowy/robót). 6. Wszelkie pozostałości budowlane należy wywieźć z terenu internatu i utylizować. 7. Wykonawca zobowiązany jest uruchomić instalacje w zakresie przedmiotu zamówienia i dokonać jej regulacji. 8. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi w 2 egz. niezbędne obowiązujące dokumenty w tym : - dokumentację powykonawczą - dokumentację techniczno- ruchową zamontowanych urządzeń, - atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i urządzenia, karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia, - protokoły z dokonywanych prób i pomiarów. VI. Załączniki Rzut Piwnic i Korytarzy str. 5

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres Inwestora Jednostka projektowania Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ciepła technologicznego na terenie SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY W BEJSCACH W CELU UMOŻLIWIENIA OGRZEWANIA BUDOWANEJ SALI SPORTOWEJ

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY W BEJSCACH W CELU UMOŻLIWIENIA OGRZEWANIA BUDOWANEJ SALI SPORTOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla KOTŁOWNI WĘGLOWEJ ORAZ CZĘŚCIOWEJ MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. ORAZ INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ WSPOMAGANEJ INSTALACJĄ SOLARNĄ 1. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl PROJEKT WYKONAWCZY wraz z niezbędnymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Tytuł zadania : Technologia kotłowni,instalacja centralnego ogrzewania i gazu ADRES: Zielona Góra ul.jęczmienna 1 ZAMAWIAJĄCY : Urząd Miasta w Zielonej Górze UWAGA: Wskazania w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 [dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów i robót budowlanych]

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dotyczy projektu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji solarnych w ramach projektu: Zakup i montaż kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ ZASADY OBLICZANIA CENY NA ROBOTY BUDOWLANE sporządzona na podstawie treści Rozdziału 3 rozporządzenia MI z 2 września 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZMÓWIENIA: Wykonanie wydzielenia pożarowego i grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku przy ul. Kotlarza 10 B w Katowicach. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji solarnych w ramach projektu: Gmina Naturalnie Słoneczna - montaż instalacji

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy NAZWA ZADANIA: Program funkcjonalno-użytkowy Zaprojektowanie i budowa hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w ternie otwartym PLL S.A. LOKALIZACJA OBIEKTÓW: Działka 1761

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zamówienia: Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym (węglem) na kocioł opalany miałem i groszkiem na potrzeby cwu i ogrzewania budynku OKSiT zlokalizowanego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ODDZIAŁ RZESZÓW BRANŻA SANITARNA ADRES INWESTORA: INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI W DOMU KULTURY Bielsko-Biała Komorowice OBIEKT: Dom Kultury Komorowice ADRES: Bielsko-Biała ul. Olimpijska

Bardziej szczegółowo

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 1 1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 2 obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR:

Bardziej szczegółowo