PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWY I KODY CPV DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH ROBÓT:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWY I KODY CPV DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH ROBÓT:"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWY I KODY CPV DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH ROBÓT: A. Projektowanie Usługi architektoniczne i podobne Usługi projektowania architektonicznego Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni B. Realizacja. KOD CPV Nazwa Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie przygotowania terenu po budowę i roboty ziemne Roboty w zakresie usuwania gleby Roboty na placu budowy Próbne wiercenia i wykopy Roboty kanalizacyjne zewnętrzne Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów Budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego Roboty budowlane w zakresie mieszkań Roboty w zakresie budowy dróg Roboty budowlane w zakresie parkingów Prace dotyczące nawierzchni chodnikowych Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Wykonywanie konstrukcji dachowych Wykonywanie pokryć dachowych Roboty w zakresie instalacji budowlanych Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Inne instalacje elektryczne Roboty izolacyjne Hydraulika i roboty sanitarne Budowlane prace instalacyjne Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza Węzły ciepłownicze lokalne Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Tynkowanie Montaż stolarki drzwiowej i okiennej oraz podobnych elementów składowych Montaż drzwi stalowych Montaż drzwi z tworzyw sztucznych Montaż okien z tworzyw sztucznych instalacja ścianek działowych prace dotyczące kładzenia płytek Roboty ciesielskie Pokrywanie podłóg i ścian Prace malarskie Pozostałe budowlane roboty wykończeniowe 2

2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Program funkcjonalno użytkowy opis 2. Rysunki koncepcyjne 3. Załączniki SPIS RYSUNKÓW KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU A-0 RZUT PARTERU A-1 RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ A-2 PRZEKRÓJ A-A A-3 ELEWACJE A-4 3

3 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO w Wałczu przy ul. Al. Zdob. Wału Pomorskiego dz. nr 5162/9 1.PODSTAWA OPRACOWANIA: 1.1. Umowa o prace projektowe Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr III/sXLII/280/01 Rady Miasta Wałcz z dnia 27 grudnia 2001r.) 1.3. Projekt koncepcyjny zaakceptowany przez Inwestora Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Wizje lokalne w terenie Polskie Normy Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006.Nr 156. poz z późn. zm.) Zakres i treść projektu budowlanego powinna być dostosowana do specyfikacji i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych (art. 34 ust. 2), zawartość projektu budowlanego zgodna z art. 34 ust. 3. Obowiązuje zgodność projektu budowlanego z przepisami, w tym techniczno budowlanymi w zakresie ustalonym w art Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U Nr 120, poz. 1133). Zakres i forma projektu budowlanego powinna odpowiadać warunkom określonym w w/w. Rozporządzeniu. oraz z wynikającymi z ww. ustawy przepisami odrębnymi, w zależności od zakresu inwestycji Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( Dz. U Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) wraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006r.Nr 80, poz. 563) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003r., Nr 121. poz. 1137) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych: Należy ustalić geotechniczne warunki posadowienia projektowanych obiektów budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej : Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu (przyłączy) należy uzgodnić ze starostą zgodnie z rozporządzeniem. 4

4 2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. Celem opracowania jest, sporządzenie planu funkcjonalno - użytkowego umożliwiającego budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Wałczu wraz z niezbędnymi przyłączami, dostarczającymi poszczególne media. Opracowanie obejmuje projekt koncepcyjny architektoniczno - urbanistyczny budynku, na podstawie którego inwestor TBS w Wałczu planuje ogłosić przetarg w formie zaprojektuj - wybuduj. 3.OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Teren, który obejmuje opracowanie zlokalizowany jest na terenie miasta Wałcza w obrębie Al. Zdobywców Wału Pom. na działce o nr ewidencyjnym 5162/9 w bliskim sąsiedztwie budynków wielorodzinnych o zbliżonej architekturze. Teren działki o zróżnicowanym ukształtowaniu. Wyraźny spadek w kierunku południowym. Po uporządkowaniu i zniwelowaniu nadaje się do wykonania projektowanych robót budowlanych. Obecnie teren nie użytkowany. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego budynku znajdują się podziemny ciepłociąg ZEC. Na terenie działki planuje się wykonać budynek wielorodzinny (18 mieszkaniowy) oraz 20 miejsc parkingowych w tym dwa dla osoby niepełnosprawnej wg koncepcyjnego projektu zagospodarowania terenu. Projekt nie jest wiążący, inwestor dopuszcza zmiany w w/w projekcie zagospodarowania. Wjazd na działkę z istniejącej drogi wewnętrznej, zlokalizowanej w południowo-zachodniej części działki. Obok wjazdu zlokalizowano utwardzone miejsce na kontenery śmieciowe. Na działce inwestora planuje się wybudować plac zabaw dla dzieci i miejsce rekreacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych. Wyposażenie placu zabaw dobrano, jako przykładowe, na podstawie oferty firmy BUGLO ul. Zwycięstwa 276, Koszalin, -huśtawka podwójna szt.1 -nr katalogowy 3003, -ławka szt. 2 nr katalogowy 6016, -kosz na śmieci szt. 2 nr katalogowy ślizgawka szt.1 nr katalogowy kompas szt.1 nr katalogowy PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ. Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania przyłączy, określonymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu. 5. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE. Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania przyłączy, określonymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu. 5

5 6. PRZYŁĄCZE INSTALACJI DESZCZOWEJ. Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania przyłączy, określonymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu. 7. PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE. Przyłącze energetyczne zaprojektuje i wykona ENEA w ramach opłaty przyłączeniowej, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania przyłączy określonymi przez ENEA Wałcz OŚWIETLENIE TERENU. Ciągi piesze, pieszo-jezdne i częściowo miejsca postojowe /parkingi/ oświetlono oprawami typu TREE LED lub równoważnymi z diodą świecącą. Klosze tych opraw winny posiadać wykonanie antywandal. Oprawy zamontowane będą na słupach parkowych stalowych ocynkowanych typu Sbu45 firmy ARIEL-Poznań (lub równoważne). 8. PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE. Przyłącze ciepłownicze (wraz z projektem budowlanym) wykona ZEC Wałcz w ramach opłaty przyłączeniowej i doprowadzi je do pomieszczenia wymiennikowni, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania przyłączy określonymi przez ZEC Wałcz. 9. TERENY UTWARDZONE (parkingi, drogi i chodniki). Nawierzchnię chodnika o szer. 1,50m wykonać z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowej, zagęszczanej gr. 25cm. Chodnik od strony drogi ograniczyć krawężnikiem ulicznym 15x30cm wystającym 12cm. Od strony pasa zieleni chodnik ograniczony obrzeżem betonowym 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej. Nawierzchnię zjazdu, dróg, pochylni dla osób niepełnosprawnych projektuje się z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego 20cm dwuwarstwowo, obszar ograniczyć krawężnikiem najazdowym 15x22cm wystającym 3cm. Projektuje się budowę 20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym dwa dla osoby niepełnosprawnej. Wymiary miejsc postojowych: 2,60x5,00m, dla osób niepełnosprawnych 3,60x5,00m. Nawierzchnię parkingu projektuje się z płyt ażurowych betonowych o wymiarach 60/40 cm gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 40cm ograniczoną opornikiem betonowym 12x30cm wystającym 12cm i miejscami krawężnikiem ulicznym 15x30cm wystającym 12cm. Sytuacyjnie i wysokościowo projektowane nawierzchnie dowiązano do projektowanych obiektów i drogi istniejącej, wjazdowej. Istniejące uzbrojenie podziemne w obrębie projektowanych nawierzchni zabezpieczyć rurami ochronnymi. W celu niwelacji terenu działki oraz stabilnego posadowienia nawierzchni utwardzonych zaleca się częściową wymianę gruntu. 6

6 10. OPIS BUDYNKU MIESZKALNEGO - opis ogólny Projektowany budynek mieszkalny, wielorodzinny (18 mieszkań) jest budynkiem czterokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Na parterze zaprojektowano oprócz trzech mieszkań, komórki lokatorskie oraz pomieszczenie dla ZEC, szafki licznikowe. Budynek jedno klatkowy z dachem stromym, dwuspadowym. Układ ścian konstrukcyjnych mieszany. Forma architektoniczna budynku prosta. W rzucie budynek stanowi prostokąt z niewielkimi wypustami przy ścianach szczytowych. Technologia wykonania budynku mieszana. Ściany nośne murowane z bloczków silikatowych, stropy prefabrykowane z płyt kanałowych, klatki schodowe tj. biegi i spoczniki prefabrykowane z wyjątkiem parteru. Stolarka okienna indywidualna. Stolarka drzwiowa wewnętrzna typowa. Drzwi wejściowe z ciepłego aluminium. Mieszkania na parterze posiadać będą tarasy na gruncie z balustradami. Jedno mieszkanie na parterze dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. - funkcje W budynku jednoklatkowym mieścić się będzie: - 18 mieszkań, - 18 komórek lokatorskich, - pomieszczenie wymiennikowni, - pomieszczenie techniczne. 11. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek zaliczono do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. Budynek winien spełniać wymagania klasy C odporności ogniowej. Ewakuacja z pomieszczeń na parterze i kondygnacji powtarzalnych poprzez wentylowaną klatkę schodową. Klatka schodowa długością i szerokością poziomych dróg ewakuacyjnych zapewnia bezpieczne wyjście bezpośrednio na zewnątrz budynku. Dojazd straży pożarnej bardzo dogodny. 12. WYPOSAŻENIE W INSTALACJE Projektuje się wyposażenie budynku w następujące instalacje; - wodociągową - wody zimnej (wodomierze METRONA Polska EPico R125 H/R 80, DN15, 110 LN) - wewnętrznej centralnego ogrzewania i c.w.u. z sieci ZEC-u Wałcz. Dla każdego mieszkania projektuje się lokalne centrale rozdziału ciepła firmy MEIBES lub równoważnej. Każda z central zabezpiecza potrzeby cieplne dla c.o. i przygotowania c.w.u, (instalacja c.w.u. z nadajnikiem impulsów 10l/impuls, ciepłomierze firmy Kamstrup typ Multical 402) - elektryczną ogólnego stosowania i siłową, - telekomunikacyjną, - telewizji kablowej w światłowodach, 7

7 - domofonową, - kanalizacji sanitarnej, - kanalizacji deszczowej, - odgromową Wyposażenie lokali mieszkalnych; 1. Łazienka; - wanna dł. 1,70m z baterią jednouchwytową z regulatorem wypływu wody i natryskiem ręcznym, - miska ustępowa z urządzeniem spłukującym typu kompakt, dwufunkcyjnym, - umywalka z półnogą i baterią jednouchwytową z regulatorem wypływu wody i perlatorem, - miejsce z podejściem do pralki, syfon i zawór czerpalny. 2. Kuchnia; - zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej gładkiej typu len wpuszczany w blat z baterią stojącą jednouchwytową z regulatorem wypływu wody i perlatorem, - kuchenka elektryczna z płytą indukcyjną z piekarnikiem elektrycznym, - miejsce z podejściem do zmywarki, syfon i zawór czerpalny. 3. Pokoje; - panele podłogowe o klasie użytkowalności 23 i klasie ścieralności AC3, -drzwi typowe płycinowe szklone i płytowe, okleinowane okleiną drewnopodobną, ościeżnice regulowane okleinowe, drzwi do łazienek z kratką wentylacyjną nawiewną o pow. min. 200 cm 2 zamocowaną w dolnej przestrzeni drzwi. -sufity i ściany pomalowane farbami lateksowymi (kolory uzgodnić na etapie projektowania) 13. DANE OGÓLNE. Powierzchnia zabudowy- 341,96 m 2 Powierzchnia użytkowa- ok ,28 m 2 Kubatura- ok ,00 m 3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ MIESZKAŃ wg. PN-ISO 9836:1997. Lp. POWIERZCHNIA UŻYT- ILOŚĆ CAŁ. POWIERZCH- KOWA [m2] MIESZKAŃ NIA UŻYTKOWA [m2] M1 54, ,20 M2 52, ,40 M3 39, ,00 M4 52, ,20 M5 39, ,00 8

8 M6 40, ,60 M7 57, ,20 M8 54, ,60 SUMA , OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH Fundamenty. Fundamenty żelbetowe w postaci ław fundamentowych Charakterystyka warunków gruntowych Na podstawie badań własnych stwierdzono występowanie w poziomie posadowienia gruntów w postaci piasków gliniastych oraz glin piaszczystych.woda gruntowa do gł. 2,0 m nie występuje. Kategoria geotechniczna obiektu II. W czasie wykonywania wykopów i ław fundamentowych należy przewidzieć środki zabezpieczające przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznięciem podłoża, zalaniem wykopów przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. W przypadku uplastycznienia się podłoża ( np. długotrwałe opady przy gruncie spoistym) warstwy uplastycznione należy bezwzględnie wybrać i zastąpić warstwą chudego betonu lub warstwą piaskowo żwirową zagęszczaną mechanicznie, warstwami gr. do 20cm. oraz osiągnięcia współczynnika ID>0,65. Środki zabezpieczające przed zamarznięciem gruntu W przypadku prowadzenia robót w warunkach zimowych należy zabezpieczyć grunt następującymi sposobami: Przez pokrycie terenu przewidzianych robót środkami izolacyjnymi warstwami grubości : Liście i wióry 25 cm Trociny i rozdrobniony torf 30 cm Maty słomiane jedna warstwa Nasycenie gruntu środkami chemicznymi opóźniającymi zamarzanie, takimi jak : chlorki wapnia, magnezu i sodu, ług posulfitowy; środki te należy stosować ściśle według receptur Zastosowanie osłon typu namiotowego z nadmuchem ciepłego powietrza. Środki zabezpieczające przed wodami opadowymi, gruntowymi i powierzchniowymi W celu zabezpieczenia budowy przed wpływem wód opadowych i powierzchniowych należy przewidzieć wykonanie prostego systemu odprowadzeń wody za pomocą studni zbiorczych tra- 9

9 conych wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu.odprowadzenie wody ze studni za pomocą pomp. WNIOSKI Z przeprowadzonych badań wynika, że podłoże omawianej działki budują utwory mineralne rodzime pochodzenia wodno - lodowcowego i polodowcowego. Jak wynika z przeprowadzonych badań stan zagęszczenia piasków nasypowych występujących bezpośrednio pod zewnętrzną warstwą humusu można określić jako średnio zagęszczony o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID=0,50. Stan gruntów spoistych można określić jako twardoplastyczny o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL=0,25. Stan gruntów spoistych o nienaruszonej strukturze (poniżej -1,3mppt) można określić jako twardoplastyczny o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL=0,20. Wody gruntowej do poziomu -2,Omppt nie stwierdzono. OCENA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH W dokumentowanym podłożu w miejscu lokalizacji projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego panują proste warunki gruntowe w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (poz.463) -grunty występujące w podłożu poniżej warstwy nasypów i gleby są jednorodne, ciągłe o korzystnych parametrach wytrzymałościowych, pozwalające na posadowienie fundamentów w tych gruntach w sposób bezpośredni. Wykształcone są one w postaci glin piaszczystych, piasków gliniastych oraz piasków drobnych i średnich nadające się do bezpośredniego posadowienia, -powierzchniowo przykryte są one zalegającą warstwą nasypów nie budowlanych i glebą, które nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża fundamentów i wymagają wybrania lub zebrania do warstwy nośnej-rodzimych piasków gliniastych, glin piaszczystych oraz piasków drobnych i średnich, Przyszły wykonawca (projektant) po ustaleniu dokładnej lokalizacji miejsc parkingowych, dróg, chodników zobligowany jest do przeprowadzenia badań geotechnicznych pod wskazaną lokalizacją Ściany fundamentowe. Zewnętrzne ściany fundamentowe gr. 25 cm wykonać z bloczków betonowych. Na otynkowanych ścianach, należy wykonać powłokową izolację pionową z masy polimerowo- bitumicznej (KMB). Na styku ławy i ściany we wszystkich kątach wewnętrznych wykonać fasety (wyokrąglenia) o promieniu min. 2cm z wodoszczelnej, szybkowiążącej zaprawy. Szczegół izolacji ścian fundamentowych i cokołu przedstawi przyszły wykonawca. Ściany fundamentowe zaizolować termicznie,w dowolnej metodzie Bezspoinowego Systemu Ociepleń (obecna nazwa ETICS ), z zewnątrz styropianem gr. 10 cm. styropianem ekstrudowanym. Ocieplenie wykonać z dwiema warstwami systemowej siatki szklanej. 10

10 Izolację poziomą z dwóch warstw papy zgrzewalnej asfaltowej, wykonać na poziomie styku fundamentu ze ścianą fundamentową i połączyć ją z izolacją poziomą posadzek parteru. Izolację ze styropianu wykonać do +0,30m ponad poziom terenu projektowanego. Powyżej izolację termiczną ścian wykonać ze styropianu lub wełny mineralnej gr. 18 cm. Cokół obłożyć (na zaprawie mrozoodpornej i do płytek klinkierowych) płytkami ceramicznymi klinkierowymi w kolorze grafitowym i wyfugować fugą elastyczną 1 cm. Uwaga: Budynek winien spełniać nowe wytyczne w zakresie ochrony cieplno- wilgotnościowej budynków, przegród zewnętrznych i ich złączy określone w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. -Dz.U. z 2013r., poz. 926). Wnioskuje się aby w dokumentacji budowlanej i realizacji robót uwzględnić wymagania odnośnie współczynnika przenikania ciepła UC (max) obowiązujące od r Ściany parteru i kondygnacji powtarzalnej. Ściany kondygnacji nadziemnych projektuje się gr. 25 cm murowane z bloczków silikatowych kl.15mpa na poziomej ciepłochronnej zaprawie systemowej. Ściany zewnętrzne grubości 25 cm. ocieplone styropianem lub wełną mineralną gr. min. 18 cm. EPS Fasada Ocieplenie wykonać w dowolnej metodzie w dowolnej metodzie Bezspoinowego Systemu Ociepleń (obecna nazwa ETICS ). Ścianki działowe piwnicy projektuje się z cegły wapienno-piaskowej o grubości 12 cm. Ścianki działowe kondygnacji nadziemnych gr. 6.5 i 12 cm zaprojektowano z bloczków silikatowych na zaprawie cem.-wap. M5. Ściany nienośne należy podmurować pod konstrukcję nośną z pozostawieniem szczeliny dylatacyjnej 2cm i wypełnić materiałem trwale elastycznym (ściśliwym) na styku z sufitem. Ściany mieszkań graniczące z klatką schodową należy zaizolować termicznie gr. min 8cm. Pokrycie ścian Wykonać np. za pomocą gipsowego tynku maszynowego lekkiego MP752 firmy Knauf. W komórkach lokatorskich i łazienkach wykonać tynk cementowo-wapienny kl. III gr. 2cm Izolacja termiczna ścian zewnętrznych Ocieplenie ścian metodą lekką mokrą polega na zamocowaniu do zewnętrznej powierzchni ściany ocieplenia, np. ze styropianu EPS Fasada, a następnie wykonaniu warstwy zbrojącej i nałożeniu tynku cienkowarstwowego żywiczno-silikonowego. Opis przykładowej struktury systemu: 1. Położenie na oczyszczoną ścianę masy zbrojącej 2. Płyta styropianowa frezowana i sezonowana, 3. Masa zbrojąca podkład tynkarski pod tynk silikonowy 4. Kołki mocujące w ilości 6 lub 8 przy krawędziach szt./m 2 ( ciepłe z polipropylenu) 11

11 5. Siatka systemowa 6. Tynk silikonowy baranek o granulacji 1,50 mm gotowy tynk na bazie żywic syntetycznych barwiony w masie w strukturze baranka. Opis struktury systemu wraz z dodatkowymi parametrami technicznymi: -Położenie na oczyszczoną ścianę kleju do styropianu Mineralna zaprawa klejowa modyfikowana polimerami. Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (po 28 dniach) Rz 28 = 4,0 MPa Wytrzymałość na ściskanie ( po 28 dniach ) Rc 28 = 10,0 MPa Współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej µ 14 -Płyta styropianowa EPS Fasada -Masa zbrojąca zaprawa mineralna na bazie białego cementu, wzmocniona mikrowłóknem. Wytrzymałość tynku na ściskanie Rc 28 = 4,0 5,0 MPa Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu Rz 28 = 2,0 2,5 MPa Nasiąkliwość W < 0,5 kg/m 2 h 0,5 Współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej µ = 14 -Siatka systemowa Siatka odporna na oddziaływanie środowiska zasadowego, (impregnowana przeciwalkalicznie) ze splotem przeplatanym i klejonym. Ciężar powierzchniowy 175 g/m 2 Wydłużenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach klimatycznych): osnowa oraz wątek > 3,5% -Kołki mocujące w ilości 6 lub 8 szt./m 2 -Zaprawa tynkarska na bazie białego cementu. Nasiąkliwość dojrzałego tynku < 0,50 kg/m 2 h 0,5 Współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 15 µ 35 Przyczepność do betonu (wg UEATc) 0,600 N/mm 2 Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) Rc = 3,0 4,0 N/mm 2 Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: (po 28 dniach) Rz = 1,5-2,0 N/mm 2 - Cienkowarstwowy tynk żywiczno-silikonowy o strukturze baranka o uziarnieniu K 1,5 mm. Charakterystyka -funkcja Wysoka przepuszczalność pary wodnej i CO2 -odporność na warunki atmosferyczne -wysoka odporność na działanie wody -wysoka odporność na działanie alg i grzybów -barwiony w masie. 12

12 Parametry techniczne. Gęstość DIN ,7-1,9 g/cm3 Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO g/(m2 d) Wsp. dyfuzji pary wodnej _ DIN EN ISO Wsp. dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO ,20 m Wodoprzepuszczalność DIN EN ,05 kg/(m2 h1/2) Przewodność cieplna DIN ,7 W/(m K) Wskazówki Podłoże musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i odspojeń. Podłoże zagruntować powłoką pośrednią. Prace związane z ociepleniem budynku należy wykonywać zgodnie z wytycznymi i wskazówkami zawartymi w Instrukcji ITB nr 447/2009 Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS Zasady projektowania i wykonywania. Zalecenia; 1) Ościeża należy ocieplić styropianem gr. 3 cm. 2) Do mechanicznego mocowania płyt styropianu należy używać ciepłe kołki z polipropylenu kryte zapobiegające powstawaniu śladu kołków i redukujące mostki termiczne o efektywnej długości zakotwienia trzpienia w części konstrukcyjnej ściany min. 6 cm. 3) Na pasmach szerokości 2 m, które są umiejscowione wzdłuż krawędzi budynku należy zwiększyć liczbę łączników do 8 szt/m2. 4) Do wykonania wyprawy tynkarskiej należy zastosować masę tynkarską do nakładania ręcznego o ziarnie grubości 1,50 mm. Tynk należy wykonać o fakturze baranka o min. grubości 2 mm. (PN-65/B-10101) Zalecenia odnośnie kolorystyki budynku W przypadku niepełnej zgodności kolorystyki przedstawionej w formie wydruku w porównaniu do opisanej numeracji (przekłamania w czasie wydruku) należy, przy zamawianiu materiałów do wykonawstwa, w pierwszej kolejności stosować kolorystykę wizualną zgodną z wydrukiem, a ewentualne rozbieżności skorygować ze wzornikiem kolorów Kominy spalinowe i wentylacyjne Trzony wentylacyjne z ceramicznych pustaków wentylacyjnych 25x25cm. Kominy ponad dachem ostatniej kondygnacji z cegły pełnej, otynkowanej lub obłożonej płytkami z ociepleniem kanałów styropianem ekstrudowanym o gr. 10cm. Trzony wentylacyjne w przestrzeni strychowej ocieplone styropianem gr.10cm. 13

13 Wentylacja klatki schodowej kratki wentylacyjne w kominach w dachu ostatniej kondygnacji oraz nawiewniki higrosterowane w fasadzie klatki schodowych. Instalacja nawiewna w parterze kratki wentylacyjne 14x27cm w komórkach lokatorskich w zewnętrznych ścianach murowanych. Czapę kominowe należy wykonać jako płytę monolityczną z betonu B-15 o gr. min 7cm. zbrojoną standardową siatką zgrzewaną z prętów Ø 3,2 mm. W czapie betonowej o spadku min.0,5%. należy wyprofilować rowki kapinosowe Balkony Balkony zaprojektowano jako monolityczną płytę gr.16cm wylewaną na mokro. Istnieje możliwość wykonania balkonów z płyt prefabrykowanych. Płytę balkonową z wieńcami i stropem połączyć przy pomocy łączników termicznych firmy Schock Isokorb lub równoważnymi. Na parterze tarasy na gruncie Nadproża i wieńce. Nadproża prefabrykowane typu L19 zaprojektowano nad otworami okiennymi i drzwiowymi o rozpiętości do 270 cm. Wieńce projektuje się jako monolityczne z betonu C25/30 zbrojone konstrukcyjnie. Wieńce dodatkowo zaizolować styropianem ekstrudowanym gr. 3-5cm Stropy. Zaprojektowano kanałowe prefabrykowane płyty żelbetowe gr. 24cm Schody wewnętrzne. Biegi i spoczniki prefabrykowane z wyjątkiem kondygnacji parteru gdzie zaprojektowano schody płytowe wylewane na mokro Daszki nad balkonami ostatniej kondygnacji Daszki systemowe nad balkonami ostatniej kondygnacji - konstrukcja aluminiowa przykrycie płyta poliwęglanowa Obróbki blacharskie. Wykonać z blachy powlekanej gr.0,55 mm w kolorze wg przyjętej kolorystyki elewacji Schody zewnętrzne Nie projektuje się zewnętrznych schodów, poziom zero budynku przyjęto 60cm nad istniejącym poziomem terenu. Schody wew. umożliwią dostęp do parteru Konstrukcja i pokrycie dachu. 14

14 Dwuspadowy o nachyleniu 30, konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną lub cementową. W dachu przewidziano wyłazy dachowe przeszklone w przestrzeni strychowej wykonać pomost techniczny z desek jako dojście do wyłazów. Ławy, stopnie kominiarskie i drabinki przeciwśnieżne w systemie pokrycia. Zapewnić systemową wentylację połaci Balustrady schodowe i balkonowe. Balustrady balkonowe wykonać ze stalowych prętów i słupków wypełnionych płytą włóknocementową. Balustrady wew. stalowe przygotować w warsztacie i w całości pomalować proszkowo w kolorze RAL 7042 Pro-coatings Podłogi i posadzki. W poziomie posadzek parteru, nad warstwą zagęszczonej podsypki, należy wykonać płytę pod posadzkową gr.10 cm z betonu C16/20 ze zbrojeniem rozproszonym w ilości min. 4,5kg na 1 m 3 betonu. Na izolacji z papy termozgrzewalnej dwie warstwy) ułożyć izolację termiczną ze styropianu ekstrudowanego gr. 20cm (lub EPS ). Warstwę dociskową wykonać z betonu zawibrowanego C20/25 zbrojoną typową siatką zgrzewaną posadzkową Ø 8mm w oczkach o rozstawie 12 x 12 cm. Na kondygnacjach powtarzalnych w stropach wykonać izolację akustyczna ze styropianowych płyt akustycznych gr.5cm. Izolacje przeciwwilgociowe Izolację przeciwwilgociową pod posadzki parteru zaprojektowano jako dwie warstwy papy termozgrzewalnej asfaltowej modyfikowanej SBS Zdunbit lub innej równoważnej. Hydroizolację ( łazienki) należy wykonać z elastycznej masy uszczelniającej z uszczelnieniem połączenia posadzki ze ścianą elastyczną taśmą uszczelniającą, posiadającą atesty higieniczne i aprobaty dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi pamiętając o wywinięciu izolacji po obwodzie ścian na wys. 20 cm. W narożnikach ścian taśmę należy zamocować do wysokość 200cm od posadzki. Dotyczy pomieszczeń o I klasie narażenia na zawilgocenie. Posadzki Posadzki zaprojektowano w zależności od funkcji pomieszczeń; -komunikacja, klatka schodowa oraz kuchnie i sanitariaty; z płytek ceramicznych gresowych, (PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E 3 % Grupa B I GL) o parametrach technicznych: - Wzornictwo do wyboru przez inwestora - Nasiąkliwość wodna; 0,5 15

15 - Wytrzymałość na zginanie; 40 Mpa - Twardość powierzchni; 5 6 w skali Mohsa - Odporność na szok termiczny - odporne - Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku; A-AA - Mrozoodporne - Odporność na ścieranie powierzchni; III IV klasa - Współczynnik tarcia kinetycznego; min. 0,22 z wykonaniem ( w pomieszczeniach ze ścianami malowanymi )cokołu wys.10 cm. Płytki ceramiczne ułożyć na elastycznych zaprawach klejowych spójnych z przyjętym systemem elastycznych powłok uszczelniających. Spoiny w posadzkach i okładzinach wypełnić zaprawą elastyczną, fugową przeznaczoną do stref mokrych w kolorze lekko ciemniejszym od koloru płytek. Szerokości spoin 4 mm. Uwaga: W pomieszczeniach łazienek płytki ścienne ułożyć na całej powierzchni wszystkich ścian. -pokoje; -z paneli podłogowych, układanych na wygłuszającej gąbce gr. min. 5mm Stolarka okienna i drzwiowa. Stolarka okienna indywidualna wg. wymiarów opisanych na poszczególnych rzutach. Zaprojektowano okna i drzwi balkonowe z PVC-U (PN-B-91000:1996) Do produkcji okien należy używać : - kształtowników z nieplastyfikowanego polichlorku winylu w kolorze białym min. 8 komorowych, - szklenie szkło niskoemisyjne zespolone dwukomorowe 4+4+4/16 o wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,9 W/( m²k) w środkowej części szyby zespolonej ( bez uwzględniania mostków cieplnych) - wymagana infiltracja powietrza 0,30 (dapa) - mocowanie szyb i uszczelniania we wrębach skrzydeł przy użyciu listew przyszybowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu w kolorze białym oraz uszczelek osadczych z kauczuku syntetycznego - okucia systemowe dostosowane swoimi parametrami do wymiarów okien np. ROTO lub równoważne. Okucia winny spełniać wymagania AT /2001 Okucia rozwierano-uchylne,rozwierane i uchylne ROTO NT-lub równoważne, do okien i drzwi balkonowych z PVC-U, - okna i drzwi balkonowe należy wyposażyć w mechanizmy ryglowania zasuwnic, mechanizmów uchyłu i zabezpieczające uszkodzeniu klamek, oraz posiadające zabezpieczenie antyprzeciągowe oraz blokady błędnego położenia klamki, - drzwi balkonowe muszą posiadać zabezpieczenia zapobiegające uderzeniu otwartych drzwi balkonowych, - drzwi balkonowe należy wykonać z profilem poszerzającym dla umożliwienia wykonania (połączenia) izolacji przeciwwilgociowej płyt balkonowych. 16

16 - uszczelki typu AD, - profile z dodatkowym zbrojeniem wewnątrz profili - izolacyjność akustyczna; RA2 =30 db; RW =30 db, - współczynnika przenikania ciepła okna U = 0,9 W/( m²k) Okna i drzwi balkonowe należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne dwustrumieniowe o poniższych parametrach; Podstawowe dane techniczne nawiewników aereco lub równoważnych: - Zakres pracy od 30 do 70% wilgotności względnej w pomieszczeniu. - Przepływ powietrza od 5 do 35 m3/h - Tłumienie akustyczne 33 db(a) (z okapem standardowym) -Zaopatrzone we wkładkę akustyczną i zabezpieczone przeciw owadom - Kolor : biały Do montażu podokienników zewnętrznych należy zastosować dodatkowe profile podokienne montażowe umożliwiające połączenie zatrzaskowe z zaczepem grzybkowym w profilu ościeżnicy okna. Okna montować poza licem ścian na konsolach systemowych w systemie warstwowym. Pianka montażowa wypełniająca styk ram okiennych z murem powinna być osłonięta od wewnątrz taśmą paroizolacyjną a od zewnątrz paroprzepuszczalną. Aby taśma szczelnie przylegała do muru musi być docięta z lekkim zapasem i zamontowana z luzem uwzględniającym termiczne odkształcenie ram. Fasada klatki schodowej W celu doświetlenia oraz wentylacji klatki schodowej projektuje się fasadę z polami otwieranymi z PVC. Wszystkie pola otwierane wyposażone w nawiewniki higrosterowalne dwustrumieniowe. Odporność ogniowa sklasyfikowana została w klasie EI 60. Kolor biały. Parapety zewnętrzne; Nowe podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej, systemowo spójne z oknami i drzwiami balkonowymi, powinny być montowane po wykonaniu warstwy zbrojonej z masy klejącej z tkaniną szklaną lecz przed ostatecznym wykończeniem ocieplenia masą tynkarską. Parapety powinny wystawać poza lico ocieplonych ścian nie mniej niż 40 mm. Styki parapetów zewnętrznych z wykonaną elewacją należy uszczelnić za pomocą kitu trwale plastycznego. Podokienniki zewnętrzne należy wykonać z elementami zakończeniowymi systemowymi w kolorze RAL Podokienniki wewnętrzne; Parapety z duromarmuru o brzegach zaokrąglonych i szerokości parapetu 30 cm. 17

17 Duromarmur wytwarzany z naturalnych kruszyw skalnych (granit, marmur, kwarc, serycyt) z dodatkiem naturalnych barwników żelazowych i żywic dwukrotnie zwiększających wytrzymałość wyrobów (jest trwalszy od marmuru ciętego z bloku). Stolarka drzwiowa wewnętrzna; Drzwi typowe płycinowe szklone i płytowe, okleinowane okleiną drewnopodobną. Ościeżnice regulowane okleinowe. Drzwi do łazienek z kratką wentylacyjną nawiewną o pow. min. 200 cm 2 zamocowaną w dolnej przestrzeni drzwi. Drzwi wejściowe do mieszkań antywłamaniowe z atestem firm ubezpieczeniowych o zwiększonej odporności na włamanie klasa C, wzmocnione, o podwyższonej izolacji akustycznej osadzone w ościeżnicach stalowych z uszczelką. Drzwi wyposażyć w dwa zamki, wzierniki i numerację mieszkań. Drzwi do pomieszczeń gospodarczych -skrzydła wewnętrzne płytowe, opisane numerami mieszkań z ościeżnicami stalowymi. Drzwi wejściowe do budynku : -z profili aluminiowych w systemie ciepłym, -drzwi wyposażyć we wkładki bębenkowe spełniające wymagania PN-1303:2000 Okucia budowlane -drzwi wyposażyć w samozamykacz górny, -drzwi wyposażyć w elektrozworę do automatycznego otwierania domofonem, -cześć przeszklona winna być wykonana ze szkła bezpiecznego B spełniającego wymagania PN-EN-IISO Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe oraz posiadającego klasę wytrzymałości na uderzenie wahadłem: 1/B/1 określoną wg PN-EN Szkło w budownictwie. Badania wahadłem. Udarowa metoda badania i klasyfikacji szkła płaskiego,, -przy każdych skrzydłach drzwiowych drzwi wejściowych zewnętrznych należy wykonać odboje drzwiowe z materiału elastycznego, -przed drzwiami wejściowymi należy zamontować wycieraczkę do obuwia o wym. 80x40 cm. Elementy te wykonać jako stalowe ocynkowane, Elementy ślusarskie i drobne elementy wykończeniowe. W mieszkaniach, przy drzwiach wejściowych, zamontować odboje drzwiowe uniemożliwiające obijanie klamki o ścianę. Przy wejściu do sieni, zamontować wycieraczkę do obuwia oraz skrzynkę na listy Izolacje termiczne i akustyczne. Ściany klatek schodowych Ściany klatek schodowych należy ocieplić od wewnątrz płytami styropianowymi EPS Fasada o gr.8 cm. Ściany zewnętrzne Izolacja ścian zewnętrznych- wełna lub styropian EPS Fasada gr. 18 cm (λ=0,038 W/mK) 18

18 Dach Izolacja dachu wełna mineralna lub styropian gr. 30cm (λ=0,038 W/mK). Posadzki na gruncie Izolacja posadzek parteru - styropian gr. 20cm +obwodowo szer. 1m pas grubości 10cm (λ=0,040 W/mK) Wykończenie wewnętrzne. Tynki wewnętrzne Tynki wewnętrzne i okładziny ścian: a/ pokoje, przedpokoje, - tynk maszynowy gipsowy gładki o wykończeniu powierzchni odpowiadającej kat. III tynku zwykłego, b/ kuchnie- ściany przy zestawie mebli kuchennych, do wysokości 1,80m od poziomu posadzki licowane płytkami ceramicznymi ściennymi, szkliwionymi o wymiarach 25x30 cm na zaprawie klejowej ze spoinowaniem. Płytki ceramiczne ścienne -dane techniczne: Barwa wg wzorca producenta Nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż % Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10.0 MPa Stopień białości przy filtrze niebieskim dla płytek białych nie mniej niż 80% dla gat.i Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160ºC Odchyłki wymiarowe Długość i szerokość ±1,5 mm Grubość ±0,5 mm Krzywizna ±0,5 mm c/ łazienki; ściany do pełnej wysokości, licowane płytkami ceramicznymi ściennymi, szkliwionymi o wymiarach min. 25x30 cm na zaprawie klejowej ze spoinowaniem, d/klatki schodowe i wiatrołapy i komunikacja ściany warstwa zbrojona z dwóch warstw siatki z włókna szklanego na organicznej masie zbrojącej, wykończona dla uzyskania powierzchni odpowiadającej tynk kat. III z narożnikami wypukłymi-ochronnymi. Malowanie farba lateksowa. Malowanie a/ pokoje, przedpokoje - ściany malowane dwukrotnie na zagruntowanym podłożu farbą lateksową w kolorze jasnym ;sufity malowanie emulsyjne w kolorze białym, b/ kuchnie- powierzchnia bez płytek malowana jak w pokojach lecz ściany w kolorze białym, c/ łazienki-sufity malowane jak pokoje, d/ klatki schodowe i wiatrołapy i komunikacja malowane farbą lateksową w kolorze białym, e/ pomieszczenia techniczne malowanie ścian i sufitów dwukrotne farbą wapienną z dodatkiem 30% farby emulsyjnej w kolorze białym. 19

19 Wykończenie zewnętrzne. Cokół budynku pokryć płytkami klinkierowymi w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji. Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe żywiczno- silikonowe barwione w swej masie w kolorze zgodnym z załączoną kolorystyką budynku. Przy ścianach zewnętrznych wykonać opaskę z płytek POLBRUKU lub równoważnych (lub ze żwiru granulacji do 30mm) o szerokości 50cm. na podsypce piaskowej gr. 30cm, z obramowaniem z obrzeży chodnikowych ze spadkiem 3-4% od budynku i wyniesieniem ponad teren przy krawężniku min 5cm. 15. Dostępność dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku przewidziano jedno mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej w rodzinie. Rozwiązania wewnętrzne tego mieszkania umożliwiają poruszanie się osoby niepełnosprawnej ruchowo na wózku inwalidzkim. Posadowienie posadzki parteru budynku w wysokości +60cm ponad otaczający teren. W celu umożliwienia dostępu osobom niepełnosprawnym na poziom zero zaprojektowano pochylnię zew. o spadku 6%. Załączniki: 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr III/sXLII/280/01 Rady Miasta Wałcz z dnia 27 grudnia 2001r.) 2. Poglądowa inwentaryzacja zieleni 3. Kopia mapy zasadniczej 4. Warunki techniczne na wykonanie przyłącza ciepłowniczego i węzła cieplnego wydane przez ZEC w Wałczu 5. Warunki techniczne na przyłączenie budynku do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu 6. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator w Wałczu 7. Mieszkanie nr 7 alternatywny układ pomieszczeń 20

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : TARPIL Sp. z o.o. 64-920 Piła ul Rynkowa 42 Opracował : R.P. Data : 2015-09-04 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Lp. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 215,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 140 KAROLINA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 140 KAROLINA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 209,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 336,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 252,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 143,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL.

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL. STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE 1. KONSTRUKCJA ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL. BRAILLE A 2 a) Fundamenty ławy żelbetowe, stopy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa BRAMA Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa STANDARDY WYKOŃCZENIA BUDYNKU WIELORODZINNNEGO BRAMA W ŁODZI PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 19 1. Otoczenie Ogrodzenie: przęsła stalowe, malowane proszkowo, częściowo murowane

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 188 VILLA ROSA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 188 VILLA ROSA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 199,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PROCHOWA STANDARD REALIZACJI

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PROCHOWA STANDARD REALIZACJI BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PROCHOWA STANDARD REALIZACJI I ) TEREN ZEWNĘTRZNY I OTOCZENIE Teren teren na tyle budynku ogrodzony, zamknięty dla osób z zewnątrz wejście do budynku od strony ul. Prochowej,

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 72 ALLEGRO

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 72 ALLEGRO Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek Cena jednostkowa elementu Wartość 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 187 KORMORAN

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 187 KORMORAN Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 157,85 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 120 WALET

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 120 WALET Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 140,15 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN ,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Przęsła stalowe, malowane, siatka powlekana, wysokość ogrodzenia max. 1,8m Dojścia piesze Kostka betonowa Mała architektura Lampy, kosze na śmieci

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 135 PAN HRABIA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 135 PAN HRABIA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 245,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

I Lokal. 1. Konstrukcja. Bloczki silikatowe Silka M 24 ocieplenie styropianem lub wełną mineralną. 2. Ściany zewnętrzne

I Lokal. 1. Konstrukcja. Bloczki silikatowe Silka M 24 ocieplenie styropianem lub wełną mineralną. 2. Ściany zewnętrzne I Lokal 1. Konstrukcja 2. Ściany zewnętrzne 3. Wykończenie ścian zewnętrznych 4. Ścianki wewnętrzne nośne i wydzielające mieszkania Układ konstrukcyjny mieszany ścianowosłupowy z lokalnie występującymi

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 270 CICHY KĄCIK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 270 CICHY KĄCIK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 183,70 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 141 ALICJA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 141 ALICJA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 166,65 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 262 ZAPACH RUMIANKU

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 262 ZAPACH RUMIANKU Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 130,70 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

architektura SOL-AR arch. Jerzy Solarek PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO

architektura SOL-AR arch. Jerzy Solarek PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO SOL-AR arch. Jerzy Solarek PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO 02-816 Warszawa ul. Rajskich Ptaków 17 tel/fax 022 643-76 -77,sol-ar@qdnet.pl 00-761 Warszawa ul. Belwederska

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 42 MUCHOMOREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 42 MUCHOMOREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 132,95 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 115,60 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Budynek wygradza dostęp od ulicy Czarnieckiego i Roboczej. Wjazd na teren osiedla poprzez szlaban od strony ulicy Czarnieckiego,

Budynek wygradza dostęp od ulicy Czarnieckiego i Roboczej. Wjazd na teren osiedla poprzez szlaban od strony ulicy Czarnieckiego, Konstrukcja i wykończenie zewnętrzne budynku Fundamenty Monolityczna żelbetowa płyta denna wraz ze ścianami Konstrukcja budynku Ściany zewnętrzne Słupy i podciągi żelbetowe wraz z wypełnieniem ścianami

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1 Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 nazwa Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1 Budynek składa się z podpiwniczonej części (garaże

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 124 FISTASZEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 124 FISTASZEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 133,40 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Standard prac wykończeniowych w mieszkaniach oraz częściach wspólnych

Standard prac wykończeniowych w mieszkaniach oraz częściach wspólnych Budynek mieszkalny wielorodzinny, dz. nr 73/6, obr. 16 II etap budowy osiedla mieszkaniowego Przylesie VIC Standard prac wykończeniowych w mieszkaniach oraz częściach wspólnych Biuro Sprzedaży: ul. Fałata

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLZ 165 LUTNIA III

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLZ 165 LUTNIA III Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 117,75 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm.

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm. ELEMENT : h. Elewacja Data : 2015-04-26 Str: 13 127,11 = 127,110 Razem obmiar = 127,110 Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Obiekt: Elementy zagospodarowania terenu 1. Mury oporowe 2. Schody terenowe 3. Pochylne dla niepełnosprawnych 4. Tarasy 5. Tereny utwardzone Temat: Budowa boiska

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ WNĘTRZE DOMU - parterowego 1. Stolarka okienna i drzwiowa montaż okien i

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM WYKONAWCA : Data. Wartość zł (netto) Wykaz elementów

OGÓŁEM WYKONAWCA : Data. Wartość zł (netto) Wykaz elementów KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES INWESTYCJI : Sokołów Podlaski, rejon ul. Oleksiaka Wichury, dz. nr 3487/76, 3487/68, 3487/67, 17/13, 19/7 INWESTOR : Sokołowskie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH 1. OTOCZENIE 1.1 Ogrodzenie - Teren ogrodzony. - Brama wjazdowa na teren osiedla; brama wjazdowa dla każdej z posesji. - Ogrodzenie: elementy murowane z cegły betonowej/

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY KOMORSKA 37 STANDARD REALIZACJI

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY KOMORSKA 37 STANDARD REALIZACJI BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY KOMORSKA 37 STANDARD REALIZACJI I ) TEREN ZEWNĘTRZNY I OTOCZENIE Teren teren na tyle budynku ogrodzony, zamknięty dla osób z zewnątrz wejście do budynku od strony ul. Komorskiej,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/5 1 KNR 4-01 2 KNR 4-01 3 KNR 4-01 0811/07 4 KNR 4-01 0819/15 1.Roboty wykończeniowe wewnętrzne 1.1.Roboty wykończeniowe I piętra Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na

Bardziej szczegółowo

STANDARD BUDYNKU I WYKOŃCZENIA LOKALI. I. OTOCZENIE 1. Teren:

STANDARD BUDYNKU I WYKOŃCZENIA LOKALI. I. OTOCZENIE 1. Teren: STANDARD BUDYNKU I WYKOŃCZENIA LOKALI I. OTOCZENIE 1. Teren: 2. Ochrona: ogrodzony w zakresie wewnętrznego dziedzińca ogrodzenie metalowe ażurowe malowane zagospodarowany: zieleń wysoka i niska, ławki,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Obiekt : Modernizacja Centrum Kultury w Szczepankowie Dz nr 79/5 Kod CPV : 45453000-7

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych

Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych KNR 2-02 Konstrukcje budowlane Konstrukcje murowe 0102-0201 Ściany podziemia z kamienia polnego m3 421,86 631,53 508,13 Roboty murowe wg normatywów Promocji

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

nadproża okienne, drzwiowe belki nadprożowe prefabrykowane podciągi, trzpienie żelbetowe monolityczne

nadproża okienne, drzwiowe belki nadprożowe prefabrykowane podciągi, trzpienie żelbetowe monolityczne Standard Wykończenia Apartamentów Zielona Przystań Stan Deweloperski (Baranowo, ul. Szamotulska ) Ławy Fundamentowe ławy żelbetowe monolityczne żelbetowe izolacja ław fundamentowych Abizol R Ściany zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Osiedle Borkowska ,,OSIEDLE BORKOWSKA to zespół 29 domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej po sześć sztuk w każdym szeregu położonych przy ul. Św. Antoniego pomiędzy ul. Borkowską, a Jana Pawła I

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Wrocław Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach przęsła stalowe, malowane, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne 1.Strona tytułowa 2.Zaświadczenie z izby inżynierów projektantów 3.Wypis z uchwały nr 68/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia

Bardziej szczegółowo

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ Mysłowice, grudzień 2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH BLIŹNIACZYCH I SZEREGOWYCH 1. FUNDAMENT. Założenie, że działka jest płaska

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 283 ZEFIREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 283 ZEFIREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 163,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni.

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. Karta informacyjna domu nr 11B Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,60 m 2 4 2 6 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia z pralnią

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1 OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1. DANE OGÓLNE Przeznaczenie i program użytkowy budynku Budynek szalet publiczny. W budynku zlokalizowano: WC dla kobiet i mężczyzn, WC dla osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA LOKALI MIESZKALNYCH I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU L PARTYNICE HOUSE TECHNOLOGIA WYKONANIA

STANDARD WYKOŃCZENIA LOKALI MIESZKALNYCH I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU L PARTYNICE HOUSE TECHNOLOGIA WYKONANIA STANDARD WYKOŃCZENIA LOKALI MIESZKALNYCH I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU L PARTYNICE HOUSE TECHNOLOGIA WYKONANIA OPIS 1. Obiekt 2. Ściany Żelbetowy w technologii monolitycznej z betonu C30/37 (B37) oraz stali

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 4 W POZNANIU PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY INWESTOR: IV LO UL. SWOJSKA 6 POZNAŃ LOKALIZACJA: IV LO UL. SWOJSKA 6 POZNAŃ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY strona 1 z 8 - ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dom Działkowca na terenie nowego ogrodu Poznań- Minikowo USTĘPY NA TERENIE NOWEGO OGRODU Roboty budowlano-montażowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Dom Działkowca na terenie nowego ogrodu Poznań- Minikowo USTĘPY NA TERENIE NOWEGO OGRODU Roboty budowlano-montażowe PRZEDMIAR ROBÓT Branża kosztorysu: Budowlana Inwestycja: Dom Działkowca na terenie nowego ogrodu Poznań- Minikowo USTĘPY NA TERENIE NOWEGO OGRODU Roboty budowlano-montażowe Adres: Rejon ulic Sandomierskiej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys budowy domu

Kosztorys budowy domu Kosztorys budowy domu Lp. Rodzaj robót Jedn. przedmiaru Cena jedn. materiału Cena jedn. robocizny materiału robocizny brutto 1 Roboty ziemne 0,00 2950,00 2950,00 1.1 Zdjęcie humusu wraz z utylizacją 0,3mb

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ 1. OTOCZENIE Dojścia piesze kostka betonowa Mała architektura ławki, lampy, donice, kosze na śmieci, plac zabaw dla dzieci Zieleń na gruncie rodzimym Dojazdy Instalacje wod-kan

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Budynek wartowni nr 1 ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 57, Celestynów INWESTOR : Jednostka Wojskowa 3964 ADRES INWESTORA : ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa DATA OPRACOWANIA : 01.07.2016

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 227 CHABER

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 227 CHABER Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 Jednostka miary Ilość jednostek m2 86,15 2 Wykopy fundamentowe m3

Bardziej szczegółowo

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane Poglądowa tabela przedmiaru robót Budowa: Budynek Nr 2, Nr 1 Roboty Ogólnobudowlane 25-205 Kielce ul.wojska Polskiego 300 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Nr 2, Nr 1 w kompleksie 3345 Lokalizacja: CPdMZ

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP I

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP I STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP I 1. OTOCZENIE Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Dojazdy Instalacje wod-kan kostka betonowa ławki, lampy, donice, kosze na śmieci, plac zabaw

Bardziej szczegółowo

Dom Pod Słowikiem. Kraków ul. Krasickiego 30 STANDARD WYKOŃCZENIA

Dom Pod Słowikiem. Kraków ul. Krasickiego 30 STANDARD WYKOŃCZENIA STANDARD WYKOŃCZENIA 1. OTOCZENIE Ogrodzenie przęsła stalowe, malowane lub ocynkowane wysokość max. ogrodzenia 1,3m Dojścia piesze Mała architektura kostka betonowa z posypka granitową ławki, lampy, kosze

Bardziej szczegółowo

Projektowana rozbudowa i nadbudowa połączona funkcjonalnie

Projektowana rozbudowa i nadbudowa połączona funkcjonalnie BUDYNEK Nr 4 OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY-ROZBUDOWY POMIESZCZEN PODDASZA budynku Nr 4 na mieszkania aktywizujące Dane ogólne Projektowana rozbudowa polega na dobudowaniu pomieszczeń pracowni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm. Ilość 1. 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Schody zewnętrzne 1 KNR 2-01 0310-02 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szr. dna do 1,5 m ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO Egzemplarz Nr 4 tel./fax. /81/ 532 91 23; 600 024 321 ul. Chmielna 2A ; 20-079Lublin INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO Inwestor : Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI A2.I. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 97 SYMFONIA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 97 SYMFONIA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 m2 270,70 2 Wykopy fundamentowe m3

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 159 WACHLARZ

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 159 WACHLARZ Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 Jednostka miary Ilość jednostek m2 162,40 2 Wykopy fundamentowe m3

Bardziej szczegółowo