PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWY I KODY CPV DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH ROBÓT:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWY I KODY CPV DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH ROBÓT:"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWY I KODY CPV DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH ROBÓT: A. Projektowanie Usługi architektoniczne i podobne Usługi projektowania architektonicznego Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni B. Realizacja. KOD CPV Nazwa Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie przygotowania terenu po budowę i roboty ziemne Roboty w zakresie usuwania gleby Roboty na placu budowy Próbne wiercenia i wykopy Roboty kanalizacyjne zewnętrzne Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów Budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego Roboty budowlane w zakresie mieszkań Roboty w zakresie budowy dróg Roboty budowlane w zakresie parkingów Prace dotyczące nawierzchni chodnikowych Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Wykonywanie konstrukcji dachowych Wykonywanie pokryć dachowych Roboty w zakresie instalacji budowlanych Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Inne instalacje elektryczne Roboty izolacyjne Hydraulika i roboty sanitarne Budowlane prace instalacyjne Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza Węzły ciepłownicze lokalne Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Tynkowanie Montaż stolarki drzwiowej i okiennej oraz podobnych elementów składowych Montaż drzwi stalowych Montaż drzwi z tworzyw sztucznych Montaż okien z tworzyw sztucznych instalacja ścianek działowych prace dotyczące kładzenia płytek Roboty ciesielskie Pokrywanie podłóg i ścian Prace malarskie Pozostałe budowlane roboty wykończeniowe 2

2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Program funkcjonalno użytkowy opis 2. Rysunki koncepcyjne 3. Załączniki SPIS RYSUNKÓW KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU A-0 RZUT PARTERU A-1 RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ A-2 PRZEKRÓJ A-A A-3 ELEWACJE A-4 3

3 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO w Wałczu przy ul. Al. Zdob. Wału Pomorskiego dz. nr 5162/9 1.PODSTAWA OPRACOWANIA: 1.1. Umowa o prace projektowe Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr III/sXLII/280/01 Rady Miasta Wałcz z dnia 27 grudnia 2001r.) 1.3. Projekt koncepcyjny zaakceptowany przez Inwestora Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Wizje lokalne w terenie Polskie Normy Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006.Nr 156. poz z późn. zm.) Zakres i treść projektu budowlanego powinna być dostosowana do specyfikacji i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych (art. 34 ust. 2), zawartość projektu budowlanego zgodna z art. 34 ust. 3. Obowiązuje zgodność projektu budowlanego z przepisami, w tym techniczno budowlanymi w zakresie ustalonym w art Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U Nr 120, poz. 1133). Zakres i forma projektu budowlanego powinna odpowiadać warunkom określonym w w/w. Rozporządzeniu. oraz z wynikającymi z ww. ustawy przepisami odrębnymi, w zależności od zakresu inwestycji Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( Dz. U Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) wraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006r.Nr 80, poz. 563) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003r., Nr 121. poz. 1137) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych: Należy ustalić geotechniczne warunki posadowienia projektowanych obiektów budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej : Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu (przyłączy) należy uzgodnić ze starostą zgodnie z rozporządzeniem. 4

4 2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. Celem opracowania jest, sporządzenie planu funkcjonalno - użytkowego umożliwiającego budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Wałczu wraz z niezbędnymi przyłączami, dostarczającymi poszczególne media. Opracowanie obejmuje projekt koncepcyjny architektoniczno - urbanistyczny budynku, na podstawie którego inwestor TBS w Wałczu planuje ogłosić przetarg w formie zaprojektuj - wybuduj. 3.OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Teren, który obejmuje opracowanie zlokalizowany jest na terenie miasta Wałcza w obrębie Al. Zdobywców Wału Pom. na działce o nr ewidencyjnym 5162/9 w bliskim sąsiedztwie budynków wielorodzinnych o zbliżonej architekturze. Teren działki o zróżnicowanym ukształtowaniu. Wyraźny spadek w kierunku południowym. Po uporządkowaniu i zniwelowaniu nadaje się do wykonania projektowanych robót budowlanych. Obecnie teren nie użytkowany. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego budynku znajdują się podziemny ciepłociąg ZEC. Na terenie działki planuje się wykonać budynek wielorodzinny (18 mieszkaniowy) oraz 20 miejsc parkingowych w tym dwa dla osoby niepełnosprawnej wg koncepcyjnego projektu zagospodarowania terenu. Projekt nie jest wiążący, inwestor dopuszcza zmiany w w/w projekcie zagospodarowania. Wjazd na działkę z istniejącej drogi wewnętrznej, zlokalizowanej w południowo-zachodniej części działki. Obok wjazdu zlokalizowano utwardzone miejsce na kontenery śmieciowe. Na działce inwestora planuje się wybudować plac zabaw dla dzieci i miejsce rekreacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych. Wyposażenie placu zabaw dobrano, jako przykładowe, na podstawie oferty firmy BUGLO ul. Zwycięstwa 276, Koszalin, -huśtawka podwójna szt.1 -nr katalogowy 3003, -ławka szt. 2 nr katalogowy 6016, -kosz na śmieci szt. 2 nr katalogowy ślizgawka szt.1 nr katalogowy kompas szt.1 nr katalogowy PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ. Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania przyłączy, określonymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu. 5. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE. Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania przyłączy, określonymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu. 5

5 6. PRZYŁĄCZE INSTALACJI DESZCZOWEJ. Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania przyłączy, określonymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu. 7. PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE. Przyłącze energetyczne zaprojektuje i wykona ENEA w ramach opłaty przyłączeniowej, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania przyłączy określonymi przez ENEA Wałcz OŚWIETLENIE TERENU. Ciągi piesze, pieszo-jezdne i częściowo miejsca postojowe /parkingi/ oświetlono oprawami typu TREE LED lub równoważnymi z diodą świecącą. Klosze tych opraw winny posiadać wykonanie antywandal. Oprawy zamontowane będą na słupach parkowych stalowych ocynkowanych typu Sbu45 firmy ARIEL-Poznań (lub równoważne). 8. PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE. Przyłącze ciepłownicze (wraz z projektem budowlanym) wykona ZEC Wałcz w ramach opłaty przyłączeniowej i doprowadzi je do pomieszczenia wymiennikowni, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania przyłączy określonymi przez ZEC Wałcz. 9. TERENY UTWARDZONE (parkingi, drogi i chodniki). Nawierzchnię chodnika o szer. 1,50m wykonać z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowej, zagęszczanej gr. 25cm. Chodnik od strony drogi ograniczyć krawężnikiem ulicznym 15x30cm wystającym 12cm. Od strony pasa zieleni chodnik ograniczony obrzeżem betonowym 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej. Nawierzchnię zjazdu, dróg, pochylni dla osób niepełnosprawnych projektuje się z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego 20cm dwuwarstwowo, obszar ograniczyć krawężnikiem najazdowym 15x22cm wystającym 3cm. Projektuje się budowę 20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym dwa dla osoby niepełnosprawnej. Wymiary miejsc postojowych: 2,60x5,00m, dla osób niepełnosprawnych 3,60x5,00m. Nawierzchnię parkingu projektuje się z płyt ażurowych betonowych o wymiarach 60/40 cm gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 40cm ograniczoną opornikiem betonowym 12x30cm wystającym 12cm i miejscami krawężnikiem ulicznym 15x30cm wystającym 12cm. Sytuacyjnie i wysokościowo projektowane nawierzchnie dowiązano do projektowanych obiektów i drogi istniejącej, wjazdowej. Istniejące uzbrojenie podziemne w obrębie projektowanych nawierzchni zabezpieczyć rurami ochronnymi. W celu niwelacji terenu działki oraz stabilnego posadowienia nawierzchni utwardzonych zaleca się częściową wymianę gruntu. 6

6 10. OPIS BUDYNKU MIESZKALNEGO - opis ogólny Projektowany budynek mieszkalny, wielorodzinny (18 mieszkań) jest budynkiem czterokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Na parterze zaprojektowano oprócz trzech mieszkań, komórki lokatorskie oraz pomieszczenie dla ZEC, szafki licznikowe. Budynek jedno klatkowy z dachem stromym, dwuspadowym. Układ ścian konstrukcyjnych mieszany. Forma architektoniczna budynku prosta. W rzucie budynek stanowi prostokąt z niewielkimi wypustami przy ścianach szczytowych. Technologia wykonania budynku mieszana. Ściany nośne murowane z bloczków silikatowych, stropy prefabrykowane z płyt kanałowych, klatki schodowe tj. biegi i spoczniki prefabrykowane z wyjątkiem parteru. Stolarka okienna indywidualna. Stolarka drzwiowa wewnętrzna typowa. Drzwi wejściowe z ciepłego aluminium. Mieszkania na parterze posiadać będą tarasy na gruncie z balustradami. Jedno mieszkanie na parterze dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. - funkcje W budynku jednoklatkowym mieścić się będzie: - 18 mieszkań, - 18 komórek lokatorskich, - pomieszczenie wymiennikowni, - pomieszczenie techniczne. 11. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek zaliczono do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. Budynek winien spełniać wymagania klasy C odporności ogniowej. Ewakuacja z pomieszczeń na parterze i kondygnacji powtarzalnych poprzez wentylowaną klatkę schodową. Klatka schodowa długością i szerokością poziomych dróg ewakuacyjnych zapewnia bezpieczne wyjście bezpośrednio na zewnątrz budynku. Dojazd straży pożarnej bardzo dogodny. 12. WYPOSAŻENIE W INSTALACJE Projektuje się wyposażenie budynku w następujące instalacje; - wodociągową - wody zimnej (wodomierze METRONA Polska EPico R125 H/R 80, DN15, 110 LN) - wewnętrznej centralnego ogrzewania i c.w.u. z sieci ZEC-u Wałcz. Dla każdego mieszkania projektuje się lokalne centrale rozdziału ciepła firmy MEIBES lub równoważnej. Każda z central zabezpiecza potrzeby cieplne dla c.o. i przygotowania c.w.u, (instalacja c.w.u. z nadajnikiem impulsów 10l/impuls, ciepłomierze firmy Kamstrup typ Multical 402) - elektryczną ogólnego stosowania i siłową, - telekomunikacyjną, - telewizji kablowej w światłowodach, 7

7 - domofonową, - kanalizacji sanitarnej, - kanalizacji deszczowej, - odgromową Wyposażenie lokali mieszkalnych; 1. Łazienka; - wanna dł. 1,70m z baterią jednouchwytową z regulatorem wypływu wody i natryskiem ręcznym, - miska ustępowa z urządzeniem spłukującym typu kompakt, dwufunkcyjnym, - umywalka z półnogą i baterią jednouchwytową z regulatorem wypływu wody i perlatorem, - miejsce z podejściem do pralki, syfon i zawór czerpalny. 2. Kuchnia; - zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej gładkiej typu len wpuszczany w blat z baterią stojącą jednouchwytową z regulatorem wypływu wody i perlatorem, - kuchenka elektryczna z płytą indukcyjną z piekarnikiem elektrycznym, - miejsce z podejściem do zmywarki, syfon i zawór czerpalny. 3. Pokoje; - panele podłogowe o klasie użytkowalności 23 i klasie ścieralności AC3, -drzwi typowe płycinowe szklone i płytowe, okleinowane okleiną drewnopodobną, ościeżnice regulowane okleinowe, drzwi do łazienek z kratką wentylacyjną nawiewną o pow. min. 200 cm 2 zamocowaną w dolnej przestrzeni drzwi. -sufity i ściany pomalowane farbami lateksowymi (kolory uzgodnić na etapie projektowania) 13. DANE OGÓLNE. Powierzchnia zabudowy- 341,96 m 2 Powierzchnia użytkowa- ok ,28 m 2 Kubatura- ok ,00 m 3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ MIESZKAŃ wg. PN-ISO 9836:1997. Lp. POWIERZCHNIA UŻYT- ILOŚĆ CAŁ. POWIERZCH- KOWA [m2] MIESZKAŃ NIA UŻYTKOWA [m2] M1 54, ,20 M2 52, ,40 M3 39, ,00 M4 52, ,20 M5 39, ,00 8

8 M6 40, ,60 M7 57, ,20 M8 54, ,60 SUMA , OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH Fundamenty. Fundamenty żelbetowe w postaci ław fundamentowych Charakterystyka warunków gruntowych Na podstawie badań własnych stwierdzono występowanie w poziomie posadowienia gruntów w postaci piasków gliniastych oraz glin piaszczystych.woda gruntowa do gł. 2,0 m nie występuje. Kategoria geotechniczna obiektu II. W czasie wykonywania wykopów i ław fundamentowych należy przewidzieć środki zabezpieczające przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznięciem podłoża, zalaniem wykopów przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. W przypadku uplastycznienia się podłoża ( np. długotrwałe opady przy gruncie spoistym) warstwy uplastycznione należy bezwzględnie wybrać i zastąpić warstwą chudego betonu lub warstwą piaskowo żwirową zagęszczaną mechanicznie, warstwami gr. do 20cm. oraz osiągnięcia współczynnika ID>0,65. Środki zabezpieczające przed zamarznięciem gruntu W przypadku prowadzenia robót w warunkach zimowych należy zabezpieczyć grunt następującymi sposobami: Przez pokrycie terenu przewidzianych robót środkami izolacyjnymi warstwami grubości : Liście i wióry 25 cm Trociny i rozdrobniony torf 30 cm Maty słomiane jedna warstwa Nasycenie gruntu środkami chemicznymi opóźniającymi zamarzanie, takimi jak : chlorki wapnia, magnezu i sodu, ług posulfitowy; środki te należy stosować ściśle według receptur Zastosowanie osłon typu namiotowego z nadmuchem ciepłego powietrza. Środki zabezpieczające przed wodami opadowymi, gruntowymi i powierzchniowymi W celu zabezpieczenia budowy przed wpływem wód opadowych i powierzchniowych należy przewidzieć wykonanie prostego systemu odprowadzeń wody za pomocą studni zbiorczych tra- 9

9 conych wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu.odprowadzenie wody ze studni za pomocą pomp. WNIOSKI Z przeprowadzonych badań wynika, że podłoże omawianej działki budują utwory mineralne rodzime pochodzenia wodno - lodowcowego i polodowcowego. Jak wynika z przeprowadzonych badań stan zagęszczenia piasków nasypowych występujących bezpośrednio pod zewnętrzną warstwą humusu można określić jako średnio zagęszczony o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID=0,50. Stan gruntów spoistych można określić jako twardoplastyczny o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL=0,25. Stan gruntów spoistych o nienaruszonej strukturze (poniżej -1,3mppt) można określić jako twardoplastyczny o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL=0,20. Wody gruntowej do poziomu -2,Omppt nie stwierdzono. OCENA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH W dokumentowanym podłożu w miejscu lokalizacji projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego panują proste warunki gruntowe w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (poz.463) -grunty występujące w podłożu poniżej warstwy nasypów i gleby są jednorodne, ciągłe o korzystnych parametrach wytrzymałościowych, pozwalające na posadowienie fundamentów w tych gruntach w sposób bezpośredni. Wykształcone są one w postaci glin piaszczystych, piasków gliniastych oraz piasków drobnych i średnich nadające się do bezpośredniego posadowienia, -powierzchniowo przykryte są one zalegającą warstwą nasypów nie budowlanych i glebą, które nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża fundamentów i wymagają wybrania lub zebrania do warstwy nośnej-rodzimych piasków gliniastych, glin piaszczystych oraz piasków drobnych i średnich, Przyszły wykonawca (projektant) po ustaleniu dokładnej lokalizacji miejsc parkingowych, dróg, chodników zobligowany jest do przeprowadzenia badań geotechnicznych pod wskazaną lokalizacją Ściany fundamentowe. Zewnętrzne ściany fundamentowe gr. 25 cm wykonać z bloczków betonowych. Na otynkowanych ścianach, należy wykonać powłokową izolację pionową z masy polimerowo- bitumicznej (KMB). Na styku ławy i ściany we wszystkich kątach wewnętrznych wykonać fasety (wyokrąglenia) o promieniu min. 2cm z wodoszczelnej, szybkowiążącej zaprawy. Szczegół izolacji ścian fundamentowych i cokołu przedstawi przyszły wykonawca. Ściany fundamentowe zaizolować termicznie,w dowolnej metodzie Bezspoinowego Systemu Ociepleń (obecna nazwa ETICS ), z zewnątrz styropianem gr. 10 cm. styropianem ekstrudowanym. Ocieplenie wykonać z dwiema warstwami systemowej siatki szklanej. 10

10 Izolację poziomą z dwóch warstw papy zgrzewalnej asfaltowej, wykonać na poziomie styku fundamentu ze ścianą fundamentową i połączyć ją z izolacją poziomą posadzek parteru. Izolację ze styropianu wykonać do +0,30m ponad poziom terenu projektowanego. Powyżej izolację termiczną ścian wykonać ze styropianu lub wełny mineralnej gr. 18 cm. Cokół obłożyć (na zaprawie mrozoodpornej i do płytek klinkierowych) płytkami ceramicznymi klinkierowymi w kolorze grafitowym i wyfugować fugą elastyczną 1 cm. Uwaga: Budynek winien spełniać nowe wytyczne w zakresie ochrony cieplno- wilgotnościowej budynków, przegród zewnętrznych i ich złączy określone w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. -Dz.U. z 2013r., poz. 926). Wnioskuje się aby w dokumentacji budowlanej i realizacji robót uwzględnić wymagania odnośnie współczynnika przenikania ciepła UC (max) obowiązujące od r Ściany parteru i kondygnacji powtarzalnej. Ściany kondygnacji nadziemnych projektuje się gr. 25 cm murowane z bloczków silikatowych kl.15mpa na poziomej ciepłochronnej zaprawie systemowej. Ściany zewnętrzne grubości 25 cm. ocieplone styropianem lub wełną mineralną gr. min. 18 cm. EPS Fasada Ocieplenie wykonać w dowolnej metodzie w dowolnej metodzie Bezspoinowego Systemu Ociepleń (obecna nazwa ETICS ). Ścianki działowe piwnicy projektuje się z cegły wapienno-piaskowej o grubości 12 cm. Ścianki działowe kondygnacji nadziemnych gr. 6.5 i 12 cm zaprojektowano z bloczków silikatowych na zaprawie cem.-wap. M5. Ściany nienośne należy podmurować pod konstrukcję nośną z pozostawieniem szczeliny dylatacyjnej 2cm i wypełnić materiałem trwale elastycznym (ściśliwym) na styku z sufitem. Ściany mieszkań graniczące z klatką schodową należy zaizolować termicznie gr. min 8cm. Pokrycie ścian Wykonać np. za pomocą gipsowego tynku maszynowego lekkiego MP752 firmy Knauf. W komórkach lokatorskich i łazienkach wykonać tynk cementowo-wapienny kl. III gr. 2cm Izolacja termiczna ścian zewnętrznych Ocieplenie ścian metodą lekką mokrą polega na zamocowaniu do zewnętrznej powierzchni ściany ocieplenia, np. ze styropianu EPS Fasada, a następnie wykonaniu warstwy zbrojącej i nałożeniu tynku cienkowarstwowego żywiczno-silikonowego. Opis przykładowej struktury systemu: 1. Położenie na oczyszczoną ścianę masy zbrojącej 2. Płyta styropianowa frezowana i sezonowana, 3. Masa zbrojąca podkład tynkarski pod tynk silikonowy 4. Kołki mocujące w ilości 6 lub 8 przy krawędziach szt./m 2 ( ciepłe z polipropylenu) 11

11 5. Siatka systemowa 6. Tynk silikonowy baranek o granulacji 1,50 mm gotowy tynk na bazie żywic syntetycznych barwiony w masie w strukturze baranka. Opis struktury systemu wraz z dodatkowymi parametrami technicznymi: -Położenie na oczyszczoną ścianę kleju do styropianu Mineralna zaprawa klejowa modyfikowana polimerami. Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (po 28 dniach) Rz 28 = 4,0 MPa Wytrzymałość na ściskanie ( po 28 dniach ) Rc 28 = 10,0 MPa Współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej µ 14 -Płyta styropianowa EPS Fasada -Masa zbrojąca zaprawa mineralna na bazie białego cementu, wzmocniona mikrowłóknem. Wytrzymałość tynku na ściskanie Rc 28 = 4,0 5,0 MPa Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu Rz 28 = 2,0 2,5 MPa Nasiąkliwość W < 0,5 kg/m 2 h 0,5 Współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej µ = 14 -Siatka systemowa Siatka odporna na oddziaływanie środowiska zasadowego, (impregnowana przeciwalkalicznie) ze splotem przeplatanym i klejonym. Ciężar powierzchniowy 175 g/m 2 Wydłużenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach klimatycznych): osnowa oraz wątek > 3,5% -Kołki mocujące w ilości 6 lub 8 szt./m 2 -Zaprawa tynkarska na bazie białego cementu. Nasiąkliwość dojrzałego tynku < 0,50 kg/m 2 h 0,5 Współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 15 µ 35 Przyczepność do betonu (wg UEATc) 0,600 N/mm 2 Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) Rc = 3,0 4,0 N/mm 2 Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: (po 28 dniach) Rz = 1,5-2,0 N/mm 2 - Cienkowarstwowy tynk żywiczno-silikonowy o strukturze baranka o uziarnieniu K 1,5 mm. Charakterystyka -funkcja Wysoka przepuszczalność pary wodnej i CO2 -odporność na warunki atmosferyczne -wysoka odporność na działanie wody -wysoka odporność na działanie alg i grzybów -barwiony w masie. 12

12 Parametry techniczne. Gęstość DIN ,7-1,9 g/cm3 Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO g/(m2 d) Wsp. dyfuzji pary wodnej _ DIN EN ISO Wsp. dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO ,20 m Wodoprzepuszczalność DIN EN ,05 kg/(m2 h1/2) Przewodność cieplna DIN ,7 W/(m K) Wskazówki Podłoże musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i odspojeń. Podłoże zagruntować powłoką pośrednią. Prace związane z ociepleniem budynku należy wykonywać zgodnie z wytycznymi i wskazówkami zawartymi w Instrukcji ITB nr 447/2009 Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS Zasady projektowania i wykonywania. Zalecenia; 1) Ościeża należy ocieplić styropianem gr. 3 cm. 2) Do mechanicznego mocowania płyt styropianu należy używać ciepłe kołki z polipropylenu kryte zapobiegające powstawaniu śladu kołków i redukujące mostki termiczne o efektywnej długości zakotwienia trzpienia w części konstrukcyjnej ściany min. 6 cm. 3) Na pasmach szerokości 2 m, które są umiejscowione wzdłuż krawędzi budynku należy zwiększyć liczbę łączników do 8 szt/m2. 4) Do wykonania wyprawy tynkarskiej należy zastosować masę tynkarską do nakładania ręcznego o ziarnie grubości 1,50 mm. Tynk należy wykonać o fakturze baranka o min. grubości 2 mm. (PN-65/B-10101) Zalecenia odnośnie kolorystyki budynku W przypadku niepełnej zgodności kolorystyki przedstawionej w formie wydruku w porównaniu do opisanej numeracji (przekłamania w czasie wydruku) należy, przy zamawianiu materiałów do wykonawstwa, w pierwszej kolejności stosować kolorystykę wizualną zgodną z wydrukiem, a ewentualne rozbieżności skorygować ze wzornikiem kolorów Kominy spalinowe i wentylacyjne Trzony wentylacyjne z ceramicznych pustaków wentylacyjnych 25x25cm. Kominy ponad dachem ostatniej kondygnacji z cegły pełnej, otynkowanej lub obłożonej płytkami z ociepleniem kanałów styropianem ekstrudowanym o gr. 10cm. Trzony wentylacyjne w przestrzeni strychowej ocieplone styropianem gr.10cm. 13

13 Wentylacja klatki schodowej kratki wentylacyjne w kominach w dachu ostatniej kondygnacji oraz nawiewniki higrosterowane w fasadzie klatki schodowych. Instalacja nawiewna w parterze kratki wentylacyjne 14x27cm w komórkach lokatorskich w zewnętrznych ścianach murowanych. Czapę kominowe należy wykonać jako płytę monolityczną z betonu B-15 o gr. min 7cm. zbrojoną standardową siatką zgrzewaną z prętów Ø 3,2 mm. W czapie betonowej o spadku min.0,5%. należy wyprofilować rowki kapinosowe Balkony Balkony zaprojektowano jako monolityczną płytę gr.16cm wylewaną na mokro. Istnieje możliwość wykonania balkonów z płyt prefabrykowanych. Płytę balkonową z wieńcami i stropem połączyć przy pomocy łączników termicznych firmy Schock Isokorb lub równoważnymi. Na parterze tarasy na gruncie Nadproża i wieńce. Nadproża prefabrykowane typu L19 zaprojektowano nad otworami okiennymi i drzwiowymi o rozpiętości do 270 cm. Wieńce projektuje się jako monolityczne z betonu C25/30 zbrojone konstrukcyjnie. Wieńce dodatkowo zaizolować styropianem ekstrudowanym gr. 3-5cm Stropy. Zaprojektowano kanałowe prefabrykowane płyty żelbetowe gr. 24cm Schody wewnętrzne. Biegi i spoczniki prefabrykowane z wyjątkiem kondygnacji parteru gdzie zaprojektowano schody płytowe wylewane na mokro Daszki nad balkonami ostatniej kondygnacji Daszki systemowe nad balkonami ostatniej kondygnacji - konstrukcja aluminiowa przykrycie płyta poliwęglanowa Obróbki blacharskie. Wykonać z blachy powlekanej gr.0,55 mm w kolorze wg przyjętej kolorystyki elewacji Schody zewnętrzne Nie projektuje się zewnętrznych schodów, poziom zero budynku przyjęto 60cm nad istniejącym poziomem terenu. Schody wew. umożliwią dostęp do parteru Konstrukcja i pokrycie dachu. 14

14 Dwuspadowy o nachyleniu 30, konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną lub cementową. W dachu przewidziano wyłazy dachowe przeszklone w przestrzeni strychowej wykonać pomost techniczny z desek jako dojście do wyłazów. Ławy, stopnie kominiarskie i drabinki przeciwśnieżne w systemie pokrycia. Zapewnić systemową wentylację połaci Balustrady schodowe i balkonowe. Balustrady balkonowe wykonać ze stalowych prętów i słupków wypełnionych płytą włóknocementową. Balustrady wew. stalowe przygotować w warsztacie i w całości pomalować proszkowo w kolorze RAL 7042 Pro-coatings Podłogi i posadzki. W poziomie posadzek parteru, nad warstwą zagęszczonej podsypki, należy wykonać płytę pod posadzkową gr.10 cm z betonu C16/20 ze zbrojeniem rozproszonym w ilości min. 4,5kg na 1 m 3 betonu. Na izolacji z papy termozgrzewalnej dwie warstwy) ułożyć izolację termiczną ze styropianu ekstrudowanego gr. 20cm (lub EPS ). Warstwę dociskową wykonać z betonu zawibrowanego C20/25 zbrojoną typową siatką zgrzewaną posadzkową Ø 8mm w oczkach o rozstawie 12 x 12 cm. Na kondygnacjach powtarzalnych w stropach wykonać izolację akustyczna ze styropianowych płyt akustycznych gr.5cm. Izolacje przeciwwilgociowe Izolację przeciwwilgociową pod posadzki parteru zaprojektowano jako dwie warstwy papy termozgrzewalnej asfaltowej modyfikowanej SBS Zdunbit lub innej równoważnej. Hydroizolację ( łazienki) należy wykonać z elastycznej masy uszczelniającej z uszczelnieniem połączenia posadzki ze ścianą elastyczną taśmą uszczelniającą, posiadającą atesty higieniczne i aprobaty dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi pamiętając o wywinięciu izolacji po obwodzie ścian na wys. 20 cm. W narożnikach ścian taśmę należy zamocować do wysokość 200cm od posadzki. Dotyczy pomieszczeń o I klasie narażenia na zawilgocenie. Posadzki Posadzki zaprojektowano w zależności od funkcji pomieszczeń; -komunikacja, klatka schodowa oraz kuchnie i sanitariaty; z płytek ceramicznych gresowych, (PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E 3 % Grupa B I GL) o parametrach technicznych: - Wzornictwo do wyboru przez inwestora - Nasiąkliwość wodna; 0,5 15

15 - Wytrzymałość na zginanie; 40 Mpa - Twardość powierzchni; 5 6 w skali Mohsa - Odporność na szok termiczny - odporne - Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku; A-AA - Mrozoodporne - Odporność na ścieranie powierzchni; III IV klasa - Współczynnik tarcia kinetycznego; min. 0,22 z wykonaniem ( w pomieszczeniach ze ścianami malowanymi )cokołu wys.10 cm. Płytki ceramiczne ułożyć na elastycznych zaprawach klejowych spójnych z przyjętym systemem elastycznych powłok uszczelniających. Spoiny w posadzkach i okładzinach wypełnić zaprawą elastyczną, fugową przeznaczoną do stref mokrych w kolorze lekko ciemniejszym od koloru płytek. Szerokości spoin 4 mm. Uwaga: W pomieszczeniach łazienek płytki ścienne ułożyć na całej powierzchni wszystkich ścian. -pokoje; -z paneli podłogowych, układanych na wygłuszającej gąbce gr. min. 5mm Stolarka okienna i drzwiowa. Stolarka okienna indywidualna wg. wymiarów opisanych na poszczególnych rzutach. Zaprojektowano okna i drzwi balkonowe z PVC-U (PN-B-91000:1996) Do produkcji okien należy używać : - kształtowników z nieplastyfikowanego polichlorku winylu w kolorze białym min. 8 komorowych, - szklenie szkło niskoemisyjne zespolone dwukomorowe 4+4+4/16 o wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,9 W/( m²k) w środkowej części szyby zespolonej ( bez uwzględniania mostków cieplnych) - wymagana infiltracja powietrza 0,30 (dapa) - mocowanie szyb i uszczelniania we wrębach skrzydeł przy użyciu listew przyszybowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu w kolorze białym oraz uszczelek osadczych z kauczuku syntetycznego - okucia systemowe dostosowane swoimi parametrami do wymiarów okien np. ROTO lub równoważne. Okucia winny spełniać wymagania AT /2001 Okucia rozwierano-uchylne,rozwierane i uchylne ROTO NT-lub równoważne, do okien i drzwi balkonowych z PVC-U, - okna i drzwi balkonowe należy wyposażyć w mechanizmy ryglowania zasuwnic, mechanizmów uchyłu i zabezpieczające uszkodzeniu klamek, oraz posiadające zabezpieczenie antyprzeciągowe oraz blokady błędnego położenia klamki, - drzwi balkonowe muszą posiadać zabezpieczenia zapobiegające uderzeniu otwartych drzwi balkonowych, - drzwi balkonowe należy wykonać z profilem poszerzającym dla umożliwienia wykonania (połączenia) izolacji przeciwwilgociowej płyt balkonowych. 16

16 - uszczelki typu AD, - profile z dodatkowym zbrojeniem wewnątrz profili - izolacyjność akustyczna; RA2 =30 db; RW =30 db, - współczynnika przenikania ciepła okna U = 0,9 W/( m²k) Okna i drzwi balkonowe należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne dwustrumieniowe o poniższych parametrach; Podstawowe dane techniczne nawiewników aereco lub równoważnych: - Zakres pracy od 30 do 70% wilgotności względnej w pomieszczeniu. - Przepływ powietrza od 5 do 35 m3/h - Tłumienie akustyczne 33 db(a) (z okapem standardowym) -Zaopatrzone we wkładkę akustyczną i zabezpieczone przeciw owadom - Kolor : biały Do montażu podokienników zewnętrznych należy zastosować dodatkowe profile podokienne montażowe umożliwiające połączenie zatrzaskowe z zaczepem grzybkowym w profilu ościeżnicy okna. Okna montować poza licem ścian na konsolach systemowych w systemie warstwowym. Pianka montażowa wypełniająca styk ram okiennych z murem powinna być osłonięta od wewnątrz taśmą paroizolacyjną a od zewnątrz paroprzepuszczalną. Aby taśma szczelnie przylegała do muru musi być docięta z lekkim zapasem i zamontowana z luzem uwzględniającym termiczne odkształcenie ram. Fasada klatki schodowej W celu doświetlenia oraz wentylacji klatki schodowej projektuje się fasadę z polami otwieranymi z PVC. Wszystkie pola otwierane wyposażone w nawiewniki higrosterowalne dwustrumieniowe. Odporność ogniowa sklasyfikowana została w klasie EI 60. Kolor biały. Parapety zewnętrzne; Nowe podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej, systemowo spójne z oknami i drzwiami balkonowymi, powinny być montowane po wykonaniu warstwy zbrojonej z masy klejącej z tkaniną szklaną lecz przed ostatecznym wykończeniem ocieplenia masą tynkarską. Parapety powinny wystawać poza lico ocieplonych ścian nie mniej niż 40 mm. Styki parapetów zewnętrznych z wykonaną elewacją należy uszczelnić za pomocą kitu trwale plastycznego. Podokienniki zewnętrzne należy wykonać z elementami zakończeniowymi systemowymi w kolorze RAL Podokienniki wewnętrzne; Parapety z duromarmuru o brzegach zaokrąglonych i szerokości parapetu 30 cm. 17

17 Duromarmur wytwarzany z naturalnych kruszyw skalnych (granit, marmur, kwarc, serycyt) z dodatkiem naturalnych barwników żelazowych i żywic dwukrotnie zwiększających wytrzymałość wyrobów (jest trwalszy od marmuru ciętego z bloku). Stolarka drzwiowa wewnętrzna; Drzwi typowe płycinowe szklone i płytowe, okleinowane okleiną drewnopodobną. Ościeżnice regulowane okleinowe. Drzwi do łazienek z kratką wentylacyjną nawiewną o pow. min. 200 cm 2 zamocowaną w dolnej przestrzeni drzwi. Drzwi wejściowe do mieszkań antywłamaniowe z atestem firm ubezpieczeniowych o zwiększonej odporności na włamanie klasa C, wzmocnione, o podwyższonej izolacji akustycznej osadzone w ościeżnicach stalowych z uszczelką. Drzwi wyposażyć w dwa zamki, wzierniki i numerację mieszkań. Drzwi do pomieszczeń gospodarczych -skrzydła wewnętrzne płytowe, opisane numerami mieszkań z ościeżnicami stalowymi. Drzwi wejściowe do budynku : -z profili aluminiowych w systemie ciepłym, -drzwi wyposażyć we wkładki bębenkowe spełniające wymagania PN-1303:2000 Okucia budowlane -drzwi wyposażyć w samozamykacz górny, -drzwi wyposażyć w elektrozworę do automatycznego otwierania domofonem, -cześć przeszklona winna być wykonana ze szkła bezpiecznego B spełniającego wymagania PN-EN-IISO Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe oraz posiadającego klasę wytrzymałości na uderzenie wahadłem: 1/B/1 określoną wg PN-EN Szkło w budownictwie. Badania wahadłem. Udarowa metoda badania i klasyfikacji szkła płaskiego,, -przy każdych skrzydłach drzwiowych drzwi wejściowych zewnętrznych należy wykonać odboje drzwiowe z materiału elastycznego, -przed drzwiami wejściowymi należy zamontować wycieraczkę do obuwia o wym. 80x40 cm. Elementy te wykonać jako stalowe ocynkowane, Elementy ślusarskie i drobne elementy wykończeniowe. W mieszkaniach, przy drzwiach wejściowych, zamontować odboje drzwiowe uniemożliwiające obijanie klamki o ścianę. Przy wejściu do sieni, zamontować wycieraczkę do obuwia oraz skrzynkę na listy Izolacje termiczne i akustyczne. Ściany klatek schodowych Ściany klatek schodowych należy ocieplić od wewnątrz płytami styropianowymi EPS Fasada o gr.8 cm. Ściany zewnętrzne Izolacja ścian zewnętrznych- wełna lub styropian EPS Fasada gr. 18 cm (λ=0,038 W/mK) 18

18 Dach Izolacja dachu wełna mineralna lub styropian gr. 30cm (λ=0,038 W/mK). Posadzki na gruncie Izolacja posadzek parteru - styropian gr. 20cm +obwodowo szer. 1m pas grubości 10cm (λ=0,040 W/mK) Wykończenie wewnętrzne. Tynki wewnętrzne Tynki wewnętrzne i okładziny ścian: a/ pokoje, przedpokoje, - tynk maszynowy gipsowy gładki o wykończeniu powierzchni odpowiadającej kat. III tynku zwykłego, b/ kuchnie- ściany przy zestawie mebli kuchennych, do wysokości 1,80m od poziomu posadzki licowane płytkami ceramicznymi ściennymi, szkliwionymi o wymiarach 25x30 cm na zaprawie klejowej ze spoinowaniem. Płytki ceramiczne ścienne -dane techniczne: Barwa wg wzorca producenta Nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż % Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10.0 MPa Stopień białości przy filtrze niebieskim dla płytek białych nie mniej niż 80% dla gat.i Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160ºC Odchyłki wymiarowe Długość i szerokość ±1,5 mm Grubość ±0,5 mm Krzywizna ±0,5 mm c/ łazienki; ściany do pełnej wysokości, licowane płytkami ceramicznymi ściennymi, szkliwionymi o wymiarach min. 25x30 cm na zaprawie klejowej ze spoinowaniem, d/klatki schodowe i wiatrołapy i komunikacja ściany warstwa zbrojona z dwóch warstw siatki z włókna szklanego na organicznej masie zbrojącej, wykończona dla uzyskania powierzchni odpowiadającej tynk kat. III z narożnikami wypukłymi-ochronnymi. Malowanie farba lateksowa. Malowanie a/ pokoje, przedpokoje - ściany malowane dwukrotnie na zagruntowanym podłożu farbą lateksową w kolorze jasnym ;sufity malowanie emulsyjne w kolorze białym, b/ kuchnie- powierzchnia bez płytek malowana jak w pokojach lecz ściany w kolorze białym, c/ łazienki-sufity malowane jak pokoje, d/ klatki schodowe i wiatrołapy i komunikacja malowane farbą lateksową w kolorze białym, e/ pomieszczenia techniczne malowanie ścian i sufitów dwukrotne farbą wapienną z dodatkiem 30% farby emulsyjnej w kolorze białym. 19

19 Wykończenie zewnętrzne. Cokół budynku pokryć płytkami klinkierowymi w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji. Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe żywiczno- silikonowe barwione w swej masie w kolorze zgodnym z załączoną kolorystyką budynku. Przy ścianach zewnętrznych wykonać opaskę z płytek POLBRUKU lub równoważnych (lub ze żwiru granulacji do 30mm) o szerokości 50cm. na podsypce piaskowej gr. 30cm, z obramowaniem z obrzeży chodnikowych ze spadkiem 3-4% od budynku i wyniesieniem ponad teren przy krawężniku min 5cm. 15. Dostępność dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku przewidziano jedno mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej w rodzinie. Rozwiązania wewnętrzne tego mieszkania umożliwiają poruszanie się osoby niepełnosprawnej ruchowo na wózku inwalidzkim. Posadowienie posadzki parteru budynku w wysokości +60cm ponad otaczający teren. W celu umożliwienia dostępu osobom niepełnosprawnym na poziom zero zaprojektowano pochylnię zew. o spadku 6%. Załączniki: 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr III/sXLII/280/01 Rady Miasta Wałcz z dnia 27 grudnia 2001r.) 2. Poglądowa inwentaryzacja zieleni 3. Kopia mapy zasadniczej 4. Warunki techniczne na wykonanie przyłącza ciepłowniczego i węzła cieplnego wydane przez ZEC w Wałczu 5. Warunki techniczne na przyłączenie budynku do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu 6. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator w Wałczu 7. Mieszkanie nr 7 alternatywny układ pomieszczeń 20

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 Spis treści: Strona nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 3. PODSTAWOWE DANE O LOKALIZACJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5 4. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem Mapa do celów projektowych Archiwalna dokumentacja techniczna obiektów szpitala

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r.

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu Oświęcim, maj 2013r. SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka wnioskodawcy... 3 1.1. Prezentacja wnioskodawcy... 3 1.1.1. Status prawny, udziałowcy....

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Opis techniczny II. Część graficzna Nr 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31 32. 33. 34. 35. Nazwa rysunku

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT ,,VILLART BOGDAN KOŁTOWSKI ul. R. Traugutta 57/59 50-417 WROCŁAW NIP 89 8-129-26-20 REGON 930915604 tel/fax 71-33-68-344, e-mail biuro@villart.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 65-424 Zielona Góra Dane formalne: Pełna nazwa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ STADIUM BRANŻA PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA TOM I TEMAT PROJEKT FILII BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ FILIA W OWIŃSKACH UL. CYSTEREK 5 INWESTOR ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo