Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 1.2 Numer i nazwa Działania: 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: pomorskie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 1.6 Numer konkursu: 01/POKL/6.1.1/ Tytuł projektu: Szklane domy 1.8 Okres realizacji projektu: Od Do Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Województwo: Pomorskie Powiat: Gmina: Powiat m. Gdańsk Województwo: Pomorskie Powiat: Gmina: Powiat gdański 1.10 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE 1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: Powiat M.Gdańsk/Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku 2.2 Status prawny: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna 2.3 NIP: (PL) Suma kontrolna: CD9-A05A-EAF8 Wersja Generatora: 6.4 1

2 2.4 REGON: Adres siedziby: Ulica: Nr domu: 9 Nr lokalu: Miejscowość: 3 Maja NIE DOTYCZY Gdańsk Kod pocztowy: Telefon: Fax: Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Roland Budnik lub Ewa Dąbrowska lub Kazimierz Wiśniewski 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Szymon Grych Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres: patrz pkt Partnerzy: NIE Suma kontrolna: CD9-A05A-EAF8 Wersja Generatora: 6.4 2

3 III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu 1. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu 2. Wskaż cel główny oraz cele szczegółowe projektu 3. Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów (ustal wskaźniki pomiaru celów) 4. Określ wartość obecną wskaźnika (stan wyjściowy projektu) i wartość docelową wskaźnika (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu) 5. Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustal źrodło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru) Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 1. Wskaż problem, na ktory odpowiedź stanowi cel główny projektu 2. Przedstaw opis sytuacji problemowej, do której odnosi się projekt (z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn), uwzględniając dane statystyczne odnoszące się do obszaru realizacji projektu 3. Przedstaw dostępne dane statystyczne uzasadniające cel główny projektu 4. Opisz wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa W krajowych zapisach legislacyjnych znajdują się jednoznaczne wskazania dotyczące dążenia do zapewnienia zrównoważonego rozwoju w interesie m.in. przyszłych pokoleń, mając na uwadze konieczność ochrony zasobów naturalnych, klimatu ziemi, jak również prawo każdego człowieka do oddychania czystym powietrzem. W Art.5 Konstytucji RP stwierdza się, że "Rzeczpospolita Polska (...) zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju". Z kolei w Ustawie o ochronie środowiska zawarto definicje zrównoważonego rozwoju, czyli rozwoju społeczno-gospodarczego, "w którym następuje proces integrowania działań polityczno gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu równoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnych jak i przyszłych pokoleń". Energooszczędne budownictwo pasywne jest najkorzystniejszym rozwiązaniem na wiele problemów związanych z ochroną środowiska i zasobów przyrodniczych. Budynek pasywny ma wspaniałe właściwości ekonomiczne, ekologiczne i subiektywne (zdrowie i komfort mieszkańców). Jest również b.dobrym przykładem ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska oraz ograniczenia zużycia nośników energii nieodnawialnej (ropa naftowa, węgiel kamienny, gaz ziemny). Pomimo wyraźnej różnicy w kosztach, budynek pasywny jest opłacalny. Redukcja zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania o 90% powoduje, że nadwyżka kosztów amortyzuje się po 5-6 latach. Przy nieuniknionych podwyżkach cen nośników energii okres ten będzie nawet krótszy. Mgr inż. M.Idczak, specjalista w zakresie zarządzania energią, reprezentujący Narodową Agencję Poszanowania Energii S.A. i Politechnikę Warszawską, w opracowaniu "Budynek samowystarczalny energetycznie" konkluduje, iż zbudowanie takiego budynku "nie stanowi obecnie problemu technicznego. Powszechnie dostępne są na rynku materiały oraz technologie umożliwiające daleko idące ograniczenie zużycia energii oraz jej pozyskanie ze źródeł odnawialnych. Problemem są jedynie ograniczenia finansowe. (...) Należy jednak zwrócić uwagę, iż (...) ceny energii rosną, natomiast źródła energii odnawialnych stają się coraz tańsze i coraz bardziej efektywne." Warto w tym kontekście podkreślić, że argumenty za wspieraniem rozwoju budownictwa (szerzej mówiąc, całej gospodarki) opartego o technologie energooszczędne pojawiają się nie tylko w kontekście wciąż abstrakcyjnych pojęć odwołujących się do dobra przyszłych pokoleń. Potrzebę promowania rozwiązań przyjaznych dla środowiska podkreślają również eksperci rynku pracy, odwołując się przy tym do znacznie bliższej perspektywy czasowej. W publikacji wydanej pod auspicjami PARP "Foresight kadr nowoczesnej gospodarki" zwraca się uwagę na zjawisko dualizacji rynku pracy, czyli podziału na fachowców i pozostałych. W pierwszej grupie znajdziemy osoby wysoko wykwalifikowane. Autorzy zwracają uwagę na fakt, że "nie bierze się pod uwagę jedynie formalnego wykształcenia, ale rzeczywiste umiejętności. Do tej grupy /fachowców/ należy więc wyższa kadra zarządzająca, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach wiedzy, ale też rzemieślnicy z konkretnymi umiejętnościami (budowlańcy, hydraulicy, stolarze itd.)." W tym samym opracowaniu dokonano usystematyzowania czynników generujących zmiany w gospodarce w podziale na wewnętrzne i zewnętrzne, o charakt. globalnym. Na Suma kontrolna: CD9-A05A-EAF8 Wersja Generatora: 6.4 3

4 podstawie wskazań ekspertów sporządzono ranking odzwierciedlający znaczenie poszczególnych czynników zewn., w którym 2.miejsce, z akceptacją na poziomie 77,8%, zajęła "wyczerpywalność zasobów energetycznych". Autorzy "Foresight..." rekomendowali też konkretne działania. W kontekście wspomnianej wyżej dualizacji rynku pracy stwierdzili, że "szkolenia dla pierwszej grupy odbiorców /"fachowców"/ powinny być ukierunkowane przede wszystkim na podnoszenie kompetencji w zakresie innowacji i nowych technologii. Podkreślono, że powinna nastąpić koncentracja na "prezentacji najnowszych rozwiązań" oraz wąskiej specjalizacji "dla różnych dziedzin gospodarki". W raporcie podsumowującym I etap badania pt. "Stan obecny i prognoza zmian oraz kierunków rozwoju gospodarki i rynku pracy w woj.pomorskim" ("Czynniki i mechanizmy zmian gospodarki i rynku pracy woj.pomorskiego do 2020r.") skonkludowano, iż "coraz większy nacisk na oszczędzanie energii (w tym wymogi prawne) skutkować będzie także wzrostem popytu na usługi audytu i certyfikacji energetycznej oraz poradnictwa w zakresie energochłonności (szczególnie w budownictwie i przetwórstwie przemysłowym)." Zauważono również, w kontekście inwestycji związanych z EURO 2012 oraz wykorzystywaniem funduszy strukturalnych, iż "mając na uwadze skalę wsparcia należy się spodziewać, iż liczba pracujących w budownictwie wzrośnie. Przy obecnie już obserwowanych brakach kadrowych prawdopodobny jest również wzrost popytu na usługi szkoleniowe, które w stosunkowo krótkim czasie mogą poprawić kwalifikacje osób zatrudnionych w sektorze." Autorzy raportu zaznaczyli też, że w/w inwestycje "pełnią rolę pewnego bufora w czasach spowolnienia gospodarczego i zmniejszonego popytu na nowe obiekty budowlane. Podtrzymanie koniunktury w tym sektorze może pozytywnie wpłynąć na pozycję konkurencyjną pomorskich firm budowlanych w czasach prosperity, gdyż nie będą one musiały odbudowywać swojego potencjału w zakresie realizacji zleceń z rynku, który będzie w fazie wzrostowej." Tym samym "ilościowo należy się spodziewać wzrostu popytu na (...) robotników budowlanych." Ostatnie prognozy są potwierdzeniem tez postawionych kilka lat wcześniej w "Raporcie Sektorowym. Budownictwo" przygotowanym podobnie jak wyżej cytowany raport przez IBnGR (w tym przypadku w ramach projektu "Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy"). Wskazano, że "skutkiem wzrostu znaczenia sektora budowlanego dla ogólnokrajowego i regionalnego rynku pracy będzie wzrost popytu na zawody związane bezpośrednio i pośrednio z budownictwem. Dotyczy to zarówno popytu na pracowników wykonujących prace proste, nie wymagające szczególnych kwalifikacji, jak i popytu na kadry wysoko wykwalifikowane, w tym na kadrę inżynierską. Za dynamicznym wzrostem popytu na pracowników budowlanych może w najbliższych latach nie nadążać podaż." Eksperci IBnGR, powołując się na ówcześnie najnowsze dane stwierdzili, że "niedobór pracowników jest istotną barierą rozwoju w sektorze budowlanym. W X.2007r., 61% firm budowlanych wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako istotną barierę swojego rozwoju." Realizacja projektu będzie pozytywnie oddziaływać nie tylko na sytuację samych bezrobotnych i konkretnych zatrudniających ich przedsiębiorstw. Przyczyni się do większego dopasowania zasobów pracy (tak należy postrzegać same osoby pozostające bez zatrudnienia wraz z ich kwalifikacjami i doświadczeniem) do potrzeb pracodawców w tak kluczowym sektorze postrzeganym jako całość. Ponadto biorąc pod uwagę bardziej ogólne postrzeganie wpływu interwencji publicznej na gospodarkę, każde podjęcie pracy przez uczestnika projektu będzie zmniejszeniem obciążenia dla finansów publicznych, gdyż jak wynika z danych Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, każda osoba bezrobotna to strata rzędu ponad 46000zł rocznie dla gospodarki w wypracowanym PKB, a i ta kalkulacja nie bierze pod uwagę kosztów ciągnionych Cel główny projektu Wskaźnik pomiaru celu Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych na rynku pracy poprzez ich udział w kompleksowych i skoordynowanych działaniach aktywizacyjnych, zaplanowanych w kontekście perspektyw rozwoju sektora usług budowlanych i konieczności upowszechniania rozwiązań energooszczędnych Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie Liczba osób w wieku lata, które zakończyły udział w projekcie Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu Liczba osób w wieku lata objętych wsparciem w ramach projektu Wartość obecna wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika K M O K M O j.w j.w j.w. Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru SI Syriusz, rejestry poszczególnych form wsparcia - pomiar każdorazowo przy sporządzaniu wniosku o płatność. Suma kontrolna: CD9-A05A-EAF8 Wersja Generatora: 6.4 4

5 3.1.3 Cele szczegółowe projektu Podniesienie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy (poprzez warsztaty) i kwalifikacji (wsparcie szkoleniowe) mężczyzn i kobiet zdolnych przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych i czasowych podjąć pracę w branży budowlanej Wsparcie (poprzez zatrudnienie subsydiowane) przedsiębiorstw z branży budowlanej planujących rozwój poprzez zwiększanie zatrudnienia i innowacyjne technologie Wskaźnik pomiaru celu Liczba osób objętych warsztatami z zakresu aktywnego poszukiwania pracy Liczba osób objętych wsparciem szkoleniowym Liczba osób objętych zatrudnieniem subsydiowanym Wartość obecna wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika K M O K M O j.w j.w Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru Zawarte umowy z pracodawcami, umowy o pracę, wnioski rozliczeniowe -pomiar każdorazowo przy sporządzaniu wniosku o płatność. 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób) 1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje, które zostaną objęte wsparciem z punktu widzenia istotnych dla projektu cech (np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć) 2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, która objęta zostanie wsparciem 3. Opisz sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek odnosząc się do planu rekrutacji, procedury rekrutacyjnej, dodatkowego naboru oraz katalogu przejrzystych kryteriów rekrutacji (z uwzględnieniem podziału K/M) 4. Opisz potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu oraz podaj wiarygodne źródła pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym Grupę docelową w projekcie stanowić będą kobiety i mężczyźni zarejestrowane/i jako bezrobotne/i, zamieszkujące/y m.gdańsk lub powiat gdański. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Gdańsku na dzień r. wyniosła i w okresie od zwiększyła się o 64,1%. Stopa bezrobocia osiągnęła wartość 5,8% dla M.Gdańska oraz 8,5% dla pow.gdańskiego. Na przestrzeni ostatnich 3 lat wskaźnik ten obniżał się nawet do poziomu 2,3% ( r.) w przypadku M.Gdańska oraz 3,5% ( ) w przypadku pow.gdańskiego, by w ostatnim okresie zwyżkować i wrócić do poziomu z 1.poł. 2007r. Odnotować należy duże różnice w dynamice wzrostu liczby zarejestrowanych w podziale ze względu na płeć. Porównując ostatnie 36 m-cy ( ) nie sposób pominąć faktu, iż liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się o ponad 1/3 (35,8%, z 5439 do 7385), podczas gdy liczba bezrobotnych mężczyzn wzrosła ponad dwukrotnie (o 110,6%, z 3307 do 6965). Za rekrutację odpowiedzialny będzie doradca zawodowy zatrudniony specjalnie na potrzeby projektu. Przeprowadzi on rozmowy z kobietami i mężczyznami, którzy wypełnią i złożą formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie w siedzibie głównej PUP i miejscu pracy doradcy). Dokona on doboru beneficjentów/ek ostatecznych w oparciu o: - kryteria formalne (zarejestrowanie jako osoba bezrobotna w PUP w Gdańsku); - status na rynku pracy, w tym przynależność do grup defaworyzowanych ze szczeg. uwzględnieniem osób powyżej 50.r.ż. (stanowić oni będą minimum 30% B.O., z czego co najmniej 10% powyżej 55. r.ż.); - dotychczasowe kwalifikacje i doświadczenie. W przypadku ostatniego kryterium istotne jest rozróżnienie ze względu na wykształcenie. Znajdzie ono przełożenie na oferowaną poszczególnym osobom tematykę 2 modułów szkolenia. Tym samym doradca wyselekcjonuje B.O. w oparciu o 2 profile: a) osoby z wykszt.wyższym technicznym związanym z szeroko pojętym budownictwem; Suma kontrolna: CD9-A05A-EAF8 Wersja Generatora: 6.4 5

6 b) osoby z predyspozycjami do pracy fizycznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, bez względu na wykszt. Z danych GUS (stan na ) wynika, iż wśród osób zatrudnionych w woj.pomorskim w podmiotach gospodarczych funkcjonujących (z tytułu klasyfikacji PKD2007) w sektorze budowlanym kobiety stanowią niespełna 4%. W tych okolicznościach wnioskodawca zakłada, iż zainteresowanie udziałem w projekcie może kształtować się w podobnym stosunku. Równocześnie jednak, w celu częściowego niwelowania istniejących ewidentnych dysproporcji przyjmuje się minimalny udział kobiet w projekcie na poziomie nieco wyższym od wynikającego z bieżącej sytuacji, a więc ponad 6% (czyli 2 lub więcej z 30). Należy podkreślić, że w sytuacji odnotowania zainteresowania projektem ze strony kobiet przekraczającego prognozy wnioskodawcy ich udział będzie odpowiednio podwyższony (pierwszeństwo zakwalifikowania do projektu w warunkach identycznego stopnia spełniania pozostałych kryteriów przez kobietę i mężczyznę). 4-mies. rekrutacja będzie ciągła, przy założeniu: że 3 grupy kierowane potem na moduł 1 (po 8 osób) będą formowane co miesiąc, a 1 grupa kierowana potem na moduł 2 (6 osób) zostanie sformowana na koniec rekrutacji. Lista rankingowa będzie jednocześnie listą rezerwową (osoby z niższą punktacją będą w zależności od fazy rekrutacji czekać albo na sformowanie kolejnej grupy albo na uzupełnienie zwolnionego miejsca) Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Status uczestnika Liczba osób K M O Bezrobotni w tym osoby długotrwale bezrobotne Osoby nieaktywne zawodowo w tym osoby uczące lub kształcące się Zatrudnieni w tym rolnicy w tym samozatrudnieni w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w administracji publicznej w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych Ogółem w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych w tym migranci w tym osoby niepełnosprawne w tym osoby z terenów wiejskich Suma kontrolna: CD9-A05A-EAF8 Wersja Generatora: 6.4 6

7 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Liczba Mikroprzedsiębiorstwa 0 Małe przedsiębiorstwa 0 Średnie przedsiębiorstwa 0 Duże przedsiębiorstwa Zadania Nr 1. Przyporządkuj poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania 2. Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem 3. Opisz produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań Nazwa zadania Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone w ramach jego realizacji 1 Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy Zajęcia (ok.80h) będą poświęcone: przybliżaniu zasad poruszania się po rynku pracy, promowaniu aktywnych wzorców zachowań i postaw oraz kształtowaniu motywacji do samodzielnego i świadomego podejmowania roli pracobiorców, mechanizmom i wymogom rynku pracy, technikom/metodom pomagającym podjąć zatrudnienie. Efektywne działania w tym kierunku wymagają realnej oceny sytuacji przez beneficjentów/ki ostatecznych/e, opracowania własnych planów zatrudnienia oraz adekwatnego dla każdej osoby wyboru miejsca pracy. PRODUKTY: 28 zaświadczeń o ukończeniu warsztatów 2 Wsparcie szkoleniowe Przewidziano 2 moduły szkoleń: 1-szy z nich, przeznaczony dla B.O. bez wykszt.wyższego, w którym B.O. będą zdobywali podstawową wiedzę na temat zagadnień związanych z budownictwem konwencjonalnym, a następnie bud.pasywnym. Program szkolenia składał się będzie z b.intensywnej części teoretycznej i praktycznej, obejmującej elementy, które zatrudniony/a w bud.energooszczędnym musi poznać. Rdzeniem programu będą: 1.Podstawy konstrukcyjne budynków. 2.Odpowiednia instalacja przegród (okna, drzwi). 3.Systemy ogrzewania budynków. 4.Systemy wentylacyjne/klimatyzacyjne. 5.Audyt/paszport energet. budynku. 2-gi moduł, przeznaczony dla B.O. z wykszt.wyższym będzie wypełniał 2 cele: 1. przygotowanie do egzaminu ws. uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energet. 2. rozszerzenie wiedzy nt. bud.pasywnego. Program szkolenia będzie poszerzał minimum programowe zawarte w zał.1 do ROZP. MIN.INFRASTRUKTURY z r.w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Cel szczegółowy projektu Podniesienie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy (poprzez warsztaty) i kwalifikacji (wsparcie szkoleniowe) mężczyzn i kobiet zdolnych przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych i czasowych podjąć pracę w branży budowlanej Podniesienie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy (poprzez warsztaty) i kwalifikacji (wsparcie szkoleniowe) mężczyzn i kobiet zdolnych przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych i czasowych podjąć pracę w branży budowlanej Suma kontrolna: CD9-A05A-EAF8 Wersja Generatora: 6.4 7

8 PRODUKTY: 28 certyfikatów/zaświadczeń o ukończeniu szkolenia 3 Zatrudnienie subsydiowane Po ukończeniu szkolenia 20 B.O. podejmie pracę w ramach zatrudnienia subsydiowanego celem zastosowania w praktyce przyswojonej wiedzy, ugruntowania nabytych umiejętności oraz zdobycia doświadczenia. Pracodawcy wybrani będą z firm z branży budowlanej oraz z innych instytucji zajmujących się bud.energooszczędnym. PRODUKTY: 20 umów o pracę 4 Pośrednictwo pracy Współpraca z B.O. w zakresie przedstawienia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, możliwości pomocy wobec braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia, analiza dostępnych ofert pracy pod kątem kwalifikacji uczestników/czek. 5 WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA 6 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Opis w punkcie 3.7 Wsparcie (poprzez zatrudnienie subsydiowane) przedsiębiorstw z branży budowlanej planujących rozwój poprzez zwiększanie zatrudnienia i innowacyjne technologie Podniesienie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy (poprzez warsztaty) i kwalifikacji (wsparcie szkoleniowe) mężczyzn i kobiet zdolnych przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych i czasowych podjąć pracę w branży budowlanej 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł) 1. Zidentyfikuj sytuacje, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie celów szczegółowych projektu lub wskaźników pomiaru celów 2. Wskaż sposób identyfikacji wystąpienia takiej sytuacji (zajścia ryzyka) 3. Opisz działania, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka 3.5 Oddziaływanie projektu 1. Opisz, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL 2. Opisz wartość dodaną projektu Oczekiwany efekt realizacji PO KL Objęcie wsparciem 45% zarejestrowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Objęcie 50% bezrobotnych kobiet instrumentami rynku pracy oraz usługą szkoleniową. Opis wpływu realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL Szkolenie i wykwalifikowanie bezrobotnych w kierunkach związanych z nowoczesnymi i ekologicznymi technikami budownictwa, przeżywającego obecnie rozkwit i jednocześnie borykającego się z problemami kadrowymi, pozwala z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, iż B.O. nie będą mieli poważniejszych problemów w znalezieniu zatrudnienia. Projekt stanowi urozmaicenie i poszerzenie dostępnej oferty. Wartością dodaną projektu jest wdrożenie rozwiązań będących uzupełnieniem dotychczasowej polityki o nowe, innowacyjne elementy. Taki efekt osiągnie się dzięki obecności w projekcie 2 modułów szkoleniowych, zróżnicowanych zarówno ze względu na potrzeby kandydatów/ek, jak również uwzględniających zróżnicowane potrzeby pracodawców. Do realizacji każdej inwestycji budowlanej niezbędne jest bowiem zaangażowanie zarówno świetnie przygotowanej kadry inżynierskiej oraz wykwalifikowanych robotników, jednych i drugich potrafiących współpracować na tym samym poziomie technologicznym. W ramach projektu proponuje się skorzystanie ze ścieżki podniesienia kwalifikacji w specjalnościach stereotypowo postrzeganych jako "męskie" i przez tę płeć realnie b.zdominowanych. Udział kobiet nawet w minimalnym założonym procencie będzie krokiem w kierunku realizacji postulatu równego dostępu do wszystkich zawodów. Suma kontrolna: CD9-A05A-EAF8 Wersja Generatora: 6.4 8

9 Objęcie 40% starszych osób bezrobotnych (50-64 lata) instrumentami rynku pracy oraz usługą szkoleniową. Projekt umożliwi aktywizację zawodową osób pow.50.r.ż. w branży szczególnie borykającej się z niedoborem odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Kluczowe znaczenie będzie miała aktualność posiadanych kwalifikacji, znajomość najnowszych technologii, którą oferuje wnioskodawca. W takich okolicznościach bariera wiekowa, objawiająca się m.in. niechęcią pracodawców do zatrudniania osób starszych, odgrywać będzie marginalną rolę. 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy 1. Opisz doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podanych przedsięwzięć/projektów 2. Przedstaw informacje potwierdzające potencjał finansowy projektodawcy/partnerów do realizacji projektu PUP w Gdańsku ze względu na swoją statutową działalność posiada doświadczenie w aktywizacji bezrobotnych. W poprzednim okresie budżetowania (lata ) urząd wdrożył 8 projektów opiewających na łączną kwotę ok.18mln zł. Wszystkie one dotyczyły wypełniania Działań 1.2 i 1.3 SPORZL. PUP korzystał też ze wsparcia w ramach PHARE (2002 i CBC). Obecnie trwa realizacja projektu systemowego (6.1.3 POKL). Budżet projektu do końca r.2010 osiągnął wartość ok. 17mln zł, a liczba osób objętych przez 3 lata przekroczyła 3tys. W okresie budżetowania realizowano 4 projekty konkursowe: Bez barier (7.2.1 POKL, budżet zł, zakończony) Dojrzały przedsiębiorca (6.2 POKL, budżet zł, zakończony), Solidarni ze Stocznią (8.1.2 POKL, budżet zł) Przełam Bariery (7.2.1 POKL, budżet zł). Doświadczenie nabyte przy okazji zarządzania projektami będzie pomocne w nadzorowaniu prawidłowości przebiegu projektu, w koordynowaniu całokształtu zaplanowanych działań, a także w szybkim i skutecznym reagowaniu na pojawiające się problemy. Suma wydatków wnioskodawcy w 2010r (obejmująca nie tylko te związane bezpośrednio z aktywizacją zawodową) wyniosła zł. 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem 1. Opisz, w jaki sposób projekt będzie zarządzany (z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn) 2. Opisz, jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie i ich niezbędne kompetencje) 3. Uzasadnij wybór partnerów projektu (jeżeli dotyczy) 4. Opisz rolę partnerów (zadania, za które odpowiedzialny będzie każdy z partnerów) lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeżeli dotyczy) 5. Opisz, wykonanie których zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom i uzasadnij zlecanie realizacji zadań (w przypadku, gdy wykonanie zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom) 6. Opisz działania, jakie będą prowadzone w celu monitoringu projektu i jego uczestników Za całokształt funkcjonowania przedsięwzięcia odpowiadać będzie Zespół Zarządzający: 1. Koordynator projektu (odpowiedzialny za: zlecenie organizacji szkoleń i zawarcie umów zatrudnienia subsydiowanego, sprawozdawczość merytoryczną, kontakty bieżące z IP2) 2. Doradca zawodowy (odpowiedzialny za rekrutację oraz warsztaty) 3. Pośrednik pracy (odpowiedzialny za pomoc uczestnikom w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia) 4. Osoba ds. obsługi i rozliczania finansowego W realizację projektu zaangażowani będą pracownicy różnych działów PUP (finansowani ze środków własnych beneficjenta). Dodatkowe specjalizacje, kursy oraz doświadczenie zawodowe pozwalają pracownikom i nadzorującej ich kadrze kierowniczej na wdrażanie kompleksowego systemu wsparcia. Osoby zaangażowane specjalnie na potrzeby projektu zostaną wybrani m.in. na podstawie kryteriów wynikających z Dokumentacji Konkursowej. Rekrutacja i warsztaty realizowane będą w wynajętym pomieszczeniu, zlokalizowanym w dostępnym komunikacyjnie punkcie miasta. Zostanie ono wyposażone z zasobów własnych beneficjenta. Stały monitoring oraz bieżąca kontrola przez koordynatora zapewni możliwość wprowadzania modyfikacji. Wdrożona norma ISO 9001 to gwarancja kompatybilności i Suma kontrolna: CD9-A05A-EAF8 Wersja Generatora: 6.4 9

10 przejrzystości stosowanych procedur. Do monitorowania beneficjentów i oceny ich potrzeb służyć będą deklaracje uczestnictwa, system PEFS oraz prowadzone rejestry dla poszczególnych form wsparcia. Wnioskodawca zakłada możliwość reagowania przez beneficjentów ostatecznych na wszelkie potencjalne zagrożenia dla realizacji zarówno celów projektu jako całości, jak również dla realizacji potrzeb indywidualnych każdego z B.O. Otrzymają oni kontakt nie tylko do doradcy zawodowego (u którego interweniować będą w 1-szej kolejności), ale również do Koordynatora (który rozpatrywał będzie zgłoszenia z zakresu wykraczającego poza kompetencje Doradcy, np. ewentualne skargi na tego pracownika) oraz bezpośredniego przełożonego Koordynatora (wkroczyć może w przypadku np. braku reakcji ze strony Koordynatora na sygnalizowaną nieprawidłowość). Inicjatywa B.O., jeżeli odpowiedź na nią oznaczać może konieczność zmian w budżecie, harmonogramie, czy zakresie wsparcia (w tym do zmian wymagających wystąpienia o akceptację do IP2) może stać się też przedmiotem spotkania Zespołu Zarządzającego. Rozpatruje on wówczas zgłoszenie i rekomenduje Dyrektorowi PUP podjęcie (lub zaniechanie) określonych działań. Personel projektu, przestrzegając zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projekcie jako całości, szczególną uwagę zwróci na zastosowanie tej zasady wobec przyjętych proporcji liczby uczestników w podziale na płeć, wynikających ze specyfiki branży budowlanej. Wnioskodawca nie doprowadzi do zasadniczej zmiany tej specyfiki, ale będzie dążyć do promowania udziału kobiet w jak najwyższym możliwym stopniu. Projektodawca zamierza zlecić zadanie dotyczące szkoleń uczestników/czek instytucji/om zewnętrznym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Projektodawca nie dysponuje odpowiednim doświadczeniem i potencjałem zarówno kadrowym jak i technicznym do samodzielnego przeprowadzenie szkoleń. Suma kontrolna: CD9-A05A-EAF8 Wersja Generatora:

11 IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria Ogółem 4.1 Koszty ogółem ( ) Koszty bezpośrednie w tym stawki jednostkowe w tym kwoty ryczałtowe Zadanie 1: Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy Zadanie 2: Wsparcie szkoleniowe Zadanie 3: Zatrudnienie subsydiowane Zadanie 4: Pośrednictwo pracy Współpraca ponadnarodowa Zarządzanie projektem w tym koszty personelu Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Cross-financing w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4.2 Wkład własny w tym wkład niepieniężny w tym wkład prywatny Wnioskowane dofinansowanie ( ) Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT 4.5 Koszt przypadający na jednego uczestnika: ,33 zł Suma kontrolna: CD9-A05A-EAF8 Wersja Generatora:

12 V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego. 1) Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. 1) Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej. Data wypełnienia wniosku: Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta. OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że - zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie; - zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie. Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w pomocy Punktu Informacyjnego w pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne Suma kontrolna: CD9-A05A-EAF8 Wersja Generatora:

13 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Cross-financing Zadanie 1 - Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy 1. Zatrudnienie doradcy zawodowego - umowa o pracę - pół etatu 2. Stypendium z tytułu uczestnictwa w warsztatach z zakresu aktywnego poszukiwania pracy (80h / osobę) Pomoc publiczna i pomoc de minimis Stawka jednostkowa Zadanie zlecone j.m. Liczba 2011 Cena jednost. Łącznie NIE NIE NIE NIE miesiąc 2, NIE NIE NIE NIE osoba 16, Wynajem pomieszenia NIE NIE NIE NIE miesiąc 2, Materiały dla uczestników warsztatów NIE NIE NIE NIE sztuk 30,00 15,00 zł 45 Zadanie 2 - Wsparcie szkoleniowe 5. Koszt szkolenia (moduł 1, 100 godzin) NIE NIE NIE TAK osoba 16, Stypendium szkoleniowe dla uczestników modułu 1 (100 godzin) NIE NIE NIE NIE osoba 16, ,00 zł ,00 zł 7. Koszt szkolenia (moduł 2, 50 godzin) NIE NIE NIE TAK osoba 0,00 8. Stypendium szkoleniowe dla uczestników modułu 2 (50 godzin) Zadanie 3 - Zatrudnienie subsydiowane 9. zatrudnienie subsydiowane dla osób powyżej 50r.ż. (refundacja przez okres 12 m-cy dla 5 osób) 10. zatrudnienie subsydiowane dla osób w szczególnie niekorzystnej sytuacji (refundacja przez okres 12 m-cy dla 15 osób) Zadanie 4 - Pośrednictwo pracy 11. Zatrudnienie pośrednika pracy (umowa o pracę 1/16 etatu) NIE NIE NIE NIE osoba 0,00 NIE TAK NIE NIE osobomiesiąc 0, NIE TAK NIE NIE osobomiesiąc 0, NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 5. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa Suma kontrolna: CD9-A05A-EAF8 Wersja Generatora:

14 12. NIE NIE NIE NIE 0,00 6. Zadanie - Zarządzanie projektem Rekrutacja - zatrudnienie doradcy zawodowego - pół etatu - umowa o pracę NIE NIE NIE NIE miesiąc 4, Ogłoszenia prasowe NIE NIE NIE NIE sztuk 4, Spoty radiowe (100 spotów 30 sekundowych) NIE NIE NIE NIE zlecenie 1, ,00 zł ,00 zł 16. Wynajem pomieszenia NIE NIE NIE NIE miesiąc 2, KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 % 1. 0,00 0,00 0,00 Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis Wkład prywatny 0,00 % 0,00 % Suma kontrolna: CD9-A05A-EAF8 Wersja Generatora:

15 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Cross-financing Zadanie 1 - Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy 1. Zatrudnienie doradcy zawodowego - umowa o pracę - pół etatu 2. Stypendium z tytułu uczestnictwa w warsztatach z zakresu aktywnego poszukiwania pracy (80h / osobę) Pomoc publiczna i pomoc de minimis Stawka jednostkowa Zadanie zlecone j.m. Liczba 2012 Cena jednost. Łącznie NIE NIE NIE NIE miesiąc 2, NIE NIE NIE NIE osoba 14, Wynajem pomieszenia NIE NIE NIE NIE miesiąc 2, Materiały dla uczestników warsztatów NIE NIE NIE NIE sztuk 0,00 Zadanie 2 - Wsparcie szkoleniowe 5. Koszt szkolenia (moduł 1, 100 godzin) NIE NIE NIE TAK osoba 8, Stypendium szkoleniowe dla uczestników modułu 1 (100 godzin) ,00 zł NIE NIE NIE NIE osoba 8, Koszt szkolenia (moduł 2, 50 godzin) NIE NIE NIE TAK osoba 6, Stypendium szkoleniowe dla uczestników modułu 2 (50 godzin) Zadanie 3 - Zatrudnienie subsydiowane 9. zatrudnienie subsydiowane dla osób powyżej 50r.ż. (refundacja przez okres 12 m-cy dla 5 osób) 10. zatrudnienie subsydiowane dla osób w szczególnie niekorzystnej sytuacji (refundacja przez okres 12 m-cy dla 15 osób) Zadanie 4 - Pośrednictwo pracy 11. Zatrudnienie pośrednika pracy (umowa o pracę 1/16 etatu) ,00 zł NIE NIE NIE NIE osoba 6,00 445,00 zł 2 67 NIE TAK NIE NIE osobomiesiąc 50, NIE TAK NIE NIE osobomiesiąc 132, ,00 zł ,00 zł 4 80 NIE NIE NIE NIE miesiąc 12, Zadanie - Współpraca ponadnarodowa Suma kontrolna: CD9-A05A-EAF8 Wersja Generatora:

16 12. NIE NIE NIE NIE 0,00 6. Zadanie - Zarządzanie projektem 13. Rekrutacja - zatrudnienie doradcy zawodowego - pół etatu - umowa o pracę NIE NIE NIE NIE miesiąc 0, Ogłoszenia prasowe NIE NIE NIE NIE sztuk 0, Spoty radiowe (100 spotów 30 sekundowych) NIE NIE NIE NIE zlecenie 0, Wynajem pomieszenia NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 % 1. 0,00 0,00 0,00 Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis Wkład prywatny 0,00 % 0,00 % Suma kontrolna: CD9-A05A-EAF8 Wersja Generatora:

17 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Cross-financing Zadanie 1 - Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy 1. Zatrudnienie doradcy zawodowego - umowa o pracę - pół etatu 2. Stypendium z tytułu uczestnictwa w warsztatach z zakresu aktywnego poszukiwania pracy (80h / osobę) Pomoc publiczna i pomoc de minimis Stawka jednostkowa Zadanie zlecone j.m. Liczba 2013 Cena jednost. Łącznie NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 NIE NIE NIE NIE osoba 0,00 3. Wynajem pomieszenia NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 4. Materiały dla uczestników warsztatów NIE NIE NIE NIE sztuk 0,00 Zadanie 2 - Wsparcie szkoleniowe 5. Koszt szkolenia (moduł 1, 100 godzin) NIE NIE NIE TAK osoba 0,00 6. Stypendium szkoleniowe dla uczestników modułu 1 (100 godzin) NIE NIE NIE NIE osoba 0,00 7. Koszt szkolenia (moduł 2, 50 godzin) NIE NIE NIE TAK osoba 0,00 8. Stypendium szkoleniowe dla uczestników modułu 2 (50 godzin) Zadanie 3 - Zatrudnienie subsydiowane 9. zatrudnienie subsydiowane dla osób powyżej 50r.ż. (refundacja przez okres 12 m-cy dla 5 osób) 10. zatrudnienie subsydiowane dla osób w szczególnie niekorzystnej sytuacji (refundacja przez okres 12 m-cy dla 15 osób) Zadanie 4 - Pośrednictwo pracy 11. Zatrudnienie pośrednika pracy (umowa o pracę 1/16 etatu) NIE NIE NIE NIE osoba 0,00 NIE TAK NIE NIE osobomiesiąc 10, NIE TAK NIE NIE osobomiesiąc 48, ,00 zł ,00 zł 3 20 NIE NIE NIE NIE miesiąc 8, Zadanie - Współpraca ponadnarodowa 12. NIE NIE NIE NIE 0,00 Suma kontrolna: CD9-A05A-EAF8 Wersja Generatora:

18 6. Zadanie - Zarządzanie projektem 13. Rekrutacja - zatrudnienie doradcy zawodowego - pół etatu - umowa o pracę NIE NIE NIE NIE miesiąc 0, Ogłoszenia prasowe NIE NIE NIE NIE sztuk 0, Spoty radiowe (100 spotów 30 sekundowych) NIE NIE NIE NIE zlecenie 0, Wynajem pomieszenia NIE NIE NIE NIE miesiąc 0,00 KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 % 1. 0,00 0,00 0,00 Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis Wkład prywatny 0,00 % 0,00 % Suma kontrolna: CD9-A05A-EAF8 Wersja Generatora:

19 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Cross-financing Zadanie 1 - Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy 1. Zatrudnienie doradcy zawodowego - umowa o pracę - pół etatu 2. Stypendium z tytułu uczestnictwa w warsztatach z zakresu aktywnego poszukiwania pracy (80h / osobę) Pomoc publiczna i pomoc de minimis Stawka jednostkowa Zadanie zlecone j.m. Razem NIE NIE NIE NIE miesiąc 7 00 NIE NIE NIE NIE osoba Wynajem pomieszenia NIE NIE NIE NIE miesiąc Materiały dla uczestników warsztatów NIE NIE NIE NIE sztuk 45 Zadanie 2 - Wsparcie szkoleniowe Koszt szkolenia (moduł 1, 100 godzin) NIE NIE NIE TAK osoba Stypendium szkoleniowe dla uczestników modułu 1 (100 godzin) NIE NIE NIE NIE osoba Koszt szkolenia (moduł 2, 50 godzin) NIE NIE NIE TAK osoba Stypendium szkoleniowe dla uczestników modułu 2 (50 godzin) Zadanie 3 - Zatrudnienie subsydiowane 9. zatrudnienie subsydiowane dla osób powyżej 50r.ż. (refundacja przez okres 12 m-cy dla 5 osób) 10. zatrudnienie subsydiowane dla osób w szczególnie niekorzystnej sytuacji (refundacja przez okres 12 m-cy dla 15 osób) Zadanie 4 - Pośrednictwo pracy 11. Zatrudnienie pośrednika pracy (umowa o pracę 1/16 etatu) NIE NIE NIE NIE osoba NIE TAK NIE NIE osobomiesiąc NIE TAK NIE NIE osobomiesiąc NIE NIE NIE NIE miesiąc Zadanie - Współpraca ponadnarodowa 12. NIE NIE NIE NIE Suma kontrolna: CD9-A05A-EAF8 Wersja Generatora:

20 6. Zadanie - Zarządzanie projektem Rekrutacja - zatrudnienie doradcy zawodowego - pół etatu - umowa o pracę NIE NIE NIE NIE miesiąc Ogłoszenia prasowe NIE NIE NIE NIE sztuk Spoty radiowe (100 spotów 30 sekundowych) NIE NIE NIE NIE zlecenie Wynajem pomieszenia NIE NIE NIE NIE miesiąc 4 00 KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 % 1. 0,00 0,00 Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis Wkład prywatny 0,00 % 0,00 % Suma kontrolna: CD9-A05A-EAF8 Wersja Generatora:

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Załącznik nr 5.1. - Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: [data z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie Projekty systemowe PUP w 2013r. Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY Kraków, 23 marca 2011 r. Zmiany dokumentów Od stycznia 2011 roku nastąpiły znaczące zmiany kluczowych dokumentów potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM Numer naboru: RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16 Numer wniosku: P011080 A. Dane projektu A1. Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Rozwój rynku pracy A1.1. Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (PO KL)

WARSZAWA. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (PO KL) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (PO KL) WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD 1 STYCZNIA 2011R. Gabriela Sempruch 1 z 49 Założenia zmian we wniosku o dofinanansowanie 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) PROJEKT 3.00 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wypełnia instytucja przyjmująca wniosek Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT)

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT) Załącznik nr I Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Referat WdraŜania Działań PO KL Wspierających Integrację Społeczną Wniosek o dofinansowanie naleŝy wypełnić zgodnie

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: NR KONKURSU:. DATA WPŁYWU WNIOSKU: NR KANCELARYJNY WNIOSKU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWŚ na lata

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWŚ na lata Załącznik nr IV - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 201-2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 30.01.2012 Zanim uruchomimy GWA Czytamy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH Załącznik nr 2 do INFORMACJI O NABORZE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 17.02.2011 Nowa rzeczywistość PO KL w 2011 r. 1. Nowy wzór

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU KONKURSOWEGO. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU KONKURSOWEGO. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Karta Oceny Merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 3 Wzór formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO 2014 2020 (etap preselekcji) Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Data

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Data wpływu formularza zgłoszeniowego Numer formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla osób ubiegających

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowuje zmianę formularza wniosku w programie Kapitał Ludzki. Jeśli uradowani

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS

Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS Załącznik nr 2 Lp. Nazwa 1 Tytuł Wzrost potencjału dydaktycznego WISBIOP w Radomiu w obszarze budownictwa i inżynierii środowiska

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji konkursowej konkursu zamkniętego Nr 1/POKL/6.1.1/2013 w ramach Poddziałania6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Białystok,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO DOTYCZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Zał. 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. A. Dane pracodawcy delegującego pracownika do udziału w projekcie

Zał. 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. A. Dane pracodawcy delegującego pracownika do udziału w projekcie Zał. 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDPROJEKTOWA - jak skutecznie zaplanować realizację projektu. Spotkanie informacyjne TRIGONUM Sp. z o.o. STREFA STARTUP GDYNIA

ANALIZA PRZEDPROJEKTOWA - jak skutecznie zaplanować realizację projektu. Spotkanie informacyjne TRIGONUM Sp. z o.o. STREFA STARTUP GDYNIA ANALIZA PRZEDPROJEKTOWA - jak skutecznie zaplanować realizację projektu Spotkanie informacyjne TRIGONUM Sp. z o.o. STREFA STARTUP GDYNIA 18.30 19.30 AGENDA SESJI II: Analiza przedprojektowa: - czym jest

Bardziej szczegółowo

Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych

Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych Kielce, 1 marca 2011 r. Anna Frańczak Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrowcu Św. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 A. Dane projektu A1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

RPMA IP /16

RPMA IP /16 Załącznik 3.2 Kryteria merytoryczne ogólne i kryteria merytoryczne szczegółowe w ramach konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-024/16 dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Załącznik do Uchwały Nr 52/1913/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE I KONKURS EDYCJA ROK 2007 FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KOMPONENT DEMOKRACJA I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Wniosek numer (Wypełnia Operator) Nazwa Wnioskodawcy:. Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie zyskac-w-wieku-50- /215

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie  zyskac-w-wieku-50- /215 Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie http://pupmyszkow.pl/strona/ zyskac-w-wieku-50- /215 Zyskać w wieku 50+ PROJEKT PN. ZYSKAĆ W WIEKU 50+ Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że przystąpił do realizacji

Bardziej szczegółowo

Instytucja, w której złożony będzie wniosek. Numer wniosku 1

Instytucja, w której złożony będzie wniosek. Numer wniosku 1 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na wyłonienie organizatorów staży zawodowych w projekcie Konserwator Bis Instytucja, w której złożony będzie wniosek Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac Na Stawach

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Załącznik nr 1 Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Wzór Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ DANE UCZESTNIKA/CZKI. Powiat. (miejsce i data)

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ DANE UCZESTNIKA/CZKI. Powiat. (miejsce i data) FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ Załącznik nr 1 Projekt pt. Kompleksowy program wsparcia dla pracowników oświaty subregionu leszczyńskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER. Ocena merytoryczna. Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER. Ocena merytoryczna. Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER Ocena merytoryczna Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 Nabór jest współfinansowany ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywa na rzecz zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP Załącznik 4 Ramowe plany działań ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP 2014-2020 PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2017 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Pieczątka Beneficjenta FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Tytuł projektu Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przemyskim Nr projektu POKL.07.01.02-18-025/09 Miejsce organizacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE załącznik do Zarządzenia nr 24/2015 Dyrektora PUP z dnia 18.08.2015r. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie tureckim(i) 1 PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU WND-POKL.08.01.01-26-156/09

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU WND-POKL.08.01.01-26-156/09 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU WND-POKL.08.01.01-26-156/09 1. W formularzu należy wypełnić wszystkie białe pola. W polach, które nie znajdują zastosowania w danym przypadku należy wpisać

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu: Pokaż swój język! 2. Nr projektu : POKL.09.06.02-02-110/12 3. Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych

Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych Działając art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Załącznik nr 5.2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konferencja informacyjna współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: Telefon komórkowy:

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów:   Telefon komórkowy: Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: e-mail: Telefon komórkowy: ANKIETA ZGŁOSZENIOWA Zgłaszam chęć uczestnictwa w warsztacie organizowanym przez Centrum

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 A. Opis wnioskodawcy A.1 Dane wnioskodawcy Wniosek o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W marcu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Młodzi, Aktywni, Kreatywni,

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia projektu Z angielskim i ICT na Ty. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia projektu Z angielskim i ICT na Ty. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia projektu Z angielskim i ICT na Ty Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Angielski nie jest mi obcy 2 edycja

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Angielski nie jest mi obcy 2 edycja Wpłynęło dnia/godz..... Nr kolejny........ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Angielski nie jest mi obcy 2 edycja realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego w ramach Działania 9.5

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Imię i nazwisko ucznia / nauczyciela:... Adres zameldowania:... (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) Telefon kontaktowy, e-mail:... Nr PESEL:... Deklaruję

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy)

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy) Załącznik - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy) Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. nr i nazwa osi priorytetowej 8 RYNEK PRACY nr i nazwa działania 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty powiatowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych)

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w ramach Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.1. AKTYWIZACJA

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Załącznik nr 8 do umowy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo